D25300D | DeWalt D25300D EXTRACTOR KIT instruction manual

509111-04 CZ
Přeloženo z původního návodu
D25300D
2
3
4
ODSÁVACÍ SYSTÉM
D25300D
Blahopøejeme Vám!
•
Rozhodli jste se pro náøadí firmy DEWALT. Léta
zkušeností, dokonalý vývoj a nepøetržitý
inovaèní proces dìlá z firmy DEWALT právem
spolehlivého partnera pro všechny uživatele
profesionálního náøadí.
Popis (obr. A)
Vᚠodsávací systém D25300D byl
zkonstruován k odsávání prachu bìhem práce
s vaším výkonným vrtacím kladivem.
Toto pøíslušenství je vhodné k použití
s následujícími modely: D25303, D25304.
1 Hlava odsávaèe neèistot
2 Prachový kartáè
3 Svorka hloubkové zarážky
4 Délková zarážka
5 Uvolòovací tlaèítko
6 Ostatní èást náøadí
7 Sbìraè neèistot
Technické údaje
Napìtí
Pøítlak
Maximální zdvih
Max. hloubka vrtu
Max. prùmìr vrtání
Savost
Vypínací prodleva
Hmotnost
(V)
(N)
(mm)
(mm)
(mm)
(l/min)
(s)
(kg)
Sbìraè neèistot
Poèet otvorù
6 x 30 mm
8 x 30 mm
12 x 50 mm
Životnost prachového filtru
Pojistky:
D25300D
230
60
105
102
16
500
2
1,5
Elektrická bezpeènost
Elektrický motor je konstruován pouze pro jednu
úroveò elektrického napìtí.
133
75
20
> 100
Vaše náøadí D E WALT je opatøeno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335.
Montហa seøízení
náøadí 230 V 10 A
Pøed provedením montáže a seøízením
vždy náøadí odpojte od elektrické sítì.
V tomto návodu jsou použité následující
symboly:
Upevnìní odsávaèe neèistot (obr. B)
Oznaèuje nebezpeèí poranìní,
ohrožení života nebo možné poškození
náøadí následkem nedodržení pokynù
uvedených v tomto návodì.
•
Oznaèuje nebezpeèí úrazu elektrickým
proudem.
•
Nebezpeèí vzniku požáru.
•
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Odsávací systém
2 Prachové kartáèe
1 Instruktážní pøíruèka
1 Schematický nákres
•
Ještì pøed zapoèetím vlastní práce s náøadím
si dùkladnì pøeètìte návod k použití.
•
•
Zkontrolujte, jestli nedošlo v prùbìhu
pøepravy k poškození náøadí, dílù nebo
pøíslušenství.
Pøed upevnìním odsávaèe si náøadí
pøipravte podle následujících bodù:
- Vyjmìte vrták, pokud je vložen
- Sejmìte hloubkovou zarážku z boèní
rukojeti (8). Boèní rukoje nesundávejte!
- Pøepínaè volby režimu (9) nastavte do
polohy „vrtání s pøíklepem“.
Slícujte okraje náøadí s odsávaèem neèistot
podle obrázku.
Odsávací systém zasuòte do náøadí, dejte
pozor, aby byly kontakty (10) zasunuty do
otvorù (11) umístìných na spodní stranì
náøadí.
Pøitlaète odsávací systém k náøadí tak, aby
plnì zapadnul.
Odsávací systém je možné vysunout
z náøadí stiskem uvolòovacího tlaèítka a
jeho vysunutím.
Odsávací systém nepøipojujte, pokud
je náøadí v chodu.
5
Nastavení hloubkového dorazu (obr. C)
Vrtání s pøíklepem (obr. F)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vložte potøebný vrták.
Stlaète hloubkovou zarážku (3) a pøesuòte
ji smìrem k hlavì (1). Zarážku uvolnìte.
Stlaète délkovou zarážku (4) a odsuòte ji
smìrem od hlavy (1). Zarážku uvolnìte.
Náøadí s pøipojeným odsávaèem neèistot
držte hlavou (1) opøenou o zeï.
Pøitlaète hlavu ke zdi tak, aby se hrot vrtáku
dotknul vrtaného povrchu.
Stlaète délkovou zarážku (4) a pøisuòte ji
smìrem k hlavì (1) co nejblíže to bude
možné. Zarážku uvolnìte.
Smontované náøadí mírnì odtáhnìte ode
zdi a dejte pozor, aby se pružinový
mechanismus naráz neuvolnil.
•
•
Vyprázdnìní sbìraèe neèistot (obr. E)
Sbìraè neèistot (7) by mìl být vyprázdnìn po
každých 10 minutách práce.
• Podle výše uvedeného postupu sejmìte
sbìraè neèistot.
• Nádobu vysypte. Lehce protøepejte nebo
mírnì s ní klepnìte tak, aby se z filtru
odstranily neèistoty.
• Podle výše uvedeného postupu sbìraè
neèistot nasaïte zpìt.
Nastavení hloubky vrtání (obr. D)
•
Stlaète hloubkovou zarážku (3) a pøesuòte
ji na požadovanou hloubku vrtání. Zarážku
uvolnìte.
Vyjmutí a nasazení sbìraèe neèistot
(obr. E)
Údržba
Vyjmutí
• Stlaète dvì uvolòovací tlaèítka (12) a
sbìraè neèistot (7) vysuòte ze základního
dílu pøíslušenství.
Elektrické náøadí DEWALT bylo vyrobeno tak,
aby mìlo dlouhou životnost spoleènì
s minimálními nároky na údržbu. Pøedpokladem
dlouhodobé bezproblémové funkce náøadí je
jeho pravidelné èistìní.
• Po každých 100 - 120 cyklech použití
vymìòte ve sbìraèi neèistot filtr.
Nasazení
• Podle obrázku slícujte sbìraè neèistot se
základním dílem pøíslušenství.
• Pøitlaète sbìraè neèistot k základnímu dílu
pøíslušenství tak, aby plnì zapadnul.
Používejte výhradnì originální náhradní
díly firmy DEWALT.
Návod k použití
Výmìna prachového kartáèe (obr. G)
Pøi práci vždy dodržujte bezpeènostní
pokyny a platné pøedpisy.
Po 40 provozních hodinách je prachový kartáè
opotøebený a musí být vymìnìn.
• Sejmìte kruhovou svorku (13) pomocí
dvojice kleští.
• Vymìòte prachový kartáè (2).
• Nasaïte kruhovou svorku.
Seznamte se s návodem k použití
pøístroje, který bude použit s tímto
odsávaèem neèistot.
Zapnutí a vypnutí
•
•
Nastavte si délku vrtáku.
Nastavte si hloubku vrtání.
Udìlejte si znaèku, kde bude otvor vyvrtán.
Umístìte hrot vrtáku na znaèku a spuste
vrtaèku.
Neustále držte náøadí pevnì obìma rukama
a zaujmìte pevný postoj. Náøadí používejte
vždy s øádnì namontovanou boèní rukojetí.
Po skonèení práce a pøed vytáhnutím kabelu
ze síové zástrèky náøadí vždy vypnìte.
Zapnìte náøadí, odsávací systém bude
automaticky spuštìn.
Vypnìte náøadí, odsávací systém bude
automaticky vypnut.
Mazání
Náøadí nepotøebuje žádné další mazaní.
Elektronická prodleva vypnutí
• Po vypnutí náøadí zùstane odsávací systém
po nìkolik vteøin v chodu, aby odsál èásteèky
prachu zachycené ve vnitøních èástech a
tyto shromáždil ve sbìraèi neèistot.
Èistìní
Dbejte na to, aby vìtrací otvory byly stále volné
6
ES Prohlášení o shodě
a prùchodné a kryt pøístroje pravidelnì èistìte
mìkkým hadøíkem.
Èistìní prachového filtru (obr. E)
D25300D
Spoleènost DEWALT prohlašuje, že tyto výrobky
vyhovují následujícím smìrnicím a normám: 98/
37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 a
EN 61000-3-3.
V prùbìhu intenzivního používání se prachový
filtr zanáší neèistotami. Pokud je filtr opotøebený,
musí být vymìnìn.
• Pravidelnì filtr èistìte pomocí nízkotlakého
proudu vzduchu.
Proud vzduchu nemiøte pøímo na filtr,
jelikož by se tento mohl poškodit.
V pøípadì zájmu o další informace se obrate
na níže uvedenou adresu, nebo na nìkterou
z poboèek, které jsou uvedené na zadní stranì
tohoto návodu.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
Měřená efektivní hodnota
zrychlení RMS
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
77 dB(A)*
86 dB(A)
< 2,5 m/s-2
Technický a vývojový øeditel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Nìmecko
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
7
Všeobecné bezpeènostní pokyny
Bìhem používání elektrického náøadí
vždy dodržujte platné bezpeènostní
pøedpisy dané zemì, které snižují riziko
vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem a riziko poranìní osob. Døíve
než zaènete toto elektrické náøadí
používat,
pøeètìte
si
dùkladnì
následující bezpeènostní pokyny. Tyto
pokyny uschovejte na bezpeèném místì!
Všeobecné
•
•
•
Udržujte poøádek na pracovišti.
Nepoøádek na pracovním stole a pøeplnìný
pracovní prostor mùže vést ke zpùsobení
úrazu.
Udržujte dìti mimo dosah. Nedovolte
dìtem, ostatním osobám nebo zvíøatùm, aby
se dostaly do blízkosti pracovního prostoru
nebo se dotýkaly náøadí a pøívodních
kabelù.
Používejte vhodné náøadí. Použití tohoto
náøadí je popsáno v tomto návodu.
Nepøetìžujte malá náøadí nebo pøídavná
zaøízení pøi práci, která je urèena pro
výkonnìjší náøadí. Náøadí bude pracovat
lépe a bezpeènìji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
urèeno.
Varování! Použití jiného pøíslušenství nebo
pøídavného zaøízení a provádìní jiných
pracovních operací než je doporuèeno
tímto návodem mùže zpùsobit poranìní
obsluhy.
Dodatkové bezpeènostní pøedpisy
k systémùm pro odsávání neèistot
•
•
•
•
•
•
Toto pøíslušenství je urèeno pro použití ve
spojení s vrtacím kladivem pøi vrtání a sekání
do betonu a zdiva, pøièemž musí být ve
vrtaèce upnut vrták.
Nepoužívejte toto pøíslušenství pøi vrtání
do døeva, kovu èi plastu.
Nepoužívejte toto pøíslušenství pøi vrtání
do jádra.
Nepoužívejte toto pøíslušenství pøi sekání.
Nepoužívejte toto pøíslušenství ve spojení
s jiným náøadím, než je uvedené v této
pøíruèce.
Nepoužívejte toto pøíslušenství ve vlhkém
èi mokrém prostøedí.
zst00240804 - 15-07-2014
8
D25300D - - - B
ENTNEHMERSATZ 2
©
9
10
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising