DW274KN | DeWalt DW274KN SCREWDRIVER Type 3 instruction manual

504606-40 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW263
DW264
DW268
DW269
DW274
DW274KN
DW275
DW275KN
Obrázek 1A
f
e
d
m
c
a
b
Obrázek 1B
g
d
2
Obrázek 2
d
i
e
h
j
l
k
Obrázek 3
e
l
d
3
Obrázek 4
e
d
Obrázek 5
Obrázek 6
n
c
4
ŠROUBOVÁK PRO MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ DW263/
DW264/DW268/DW269/DW274/DW274KN/DW275/DW275KN
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velká Británie & Irsko
Typ
Výkon
Otáčky naprázdno
Držák nástrojů
DW263
DW264
DW268
DW269
kg
230
230/115
4/5
540/685
0–2500
6,35 mm
šestihran
(1/4")
snímač
hloubky
1,4
230
230
5
540/685
0–2000
6,35 mm
šestihran
(1/4")
snímač
hloubky
1,4
230
230
5
540/685
0–2500
6,35 mm
šestihran
(1/4")
Versa
Clutch®
1,4
230
230
5
540/685
0–1000
6,35 mm
šestihran
(1/4")
Versa
Clutch®
1,4
dB(A)
87
80
85
84
87
85
dB(A)
dB(A)
3
94
3
89
3
92
3
91
3
92
3
92
dB(A)
3,5
2,9
3,8
4,0
5,8
3,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
V
V
W
min-1
Způsob sepnutí spojky
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KpA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
Šroubování bez příklepu
ah =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
DW274 /
DW275 /
DW274KN DW275KN
230
230
230/115
230
3/5
5
540/685
540/685
0–4000
0–5300
6,35 mm
6,35 mm
šestihran
šestihran
(1/4")
(1/4")
snímač
snímač
hloubky/tichý hloubky/tichý
1,4
1,4
se může během celkové pracovní
doby značně prodloužit doba působení
vibrací na obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
5
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie & Irsko Nářadí 230 V, 13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/ DW275/DW275KN
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
6
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
b)
c)
d)
e)
f)
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d)
e)
f)
g)
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte
správný typ nářadí pro prováděnou
práci. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
7
g)
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy pro šroubováky
•
Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu šroubovaného
spojovacího prvku se skrytými vodiči
nebo s vlastním napájecím kabelem
(zástrčkou), držte elektrické nářadí
vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu
s "živým" vodičem se neizolované kovové
části nářadí stanou také "živé" a mohou tak
obsluze způsobit úraz elektrickým proudem.
Jiná nebezpečí
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobeného odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobeného kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo
během použití.
– Riziko zranění způsobeného dlouhodobým
použitím nářadí.
Datový kód (m), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Šroubovák s pistolovou rukojetí DW263/DW264
nebo
1 Univerzální šroubovák DW268/DW269
nebo
1 Šroubovák pro montáž sádrokartonů DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN
1 Kufřík (pouze modely K)
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1A, 1B)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho
poškození.
a. Spínač s regulací otáček
b. Zajišťovací tlačítko
c. Přepínač chodu vpřed/vzad
d. Stavitelný prstenec hloubkového dorazu
(DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN)
Versa Clutch® (DW268/DW269)
e. Hloubkový lokátor (DW263/DW264/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN)
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
f. Spona na opasek
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při práci s betonem nebo
zdivem.
g. Kulový držák (DW268/DW269)
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
8
UMÍSTĚNÍ KÓDU DATA VÝROBY (OBR. 1A)
POUŽITÍ VÝROBKU
Váš šroubovák DW263/DW264 je určen
k profesionálnímu šroubování a k použití ve
spojení se šroubovacími nástavci na matice.
Váš univerzální šroubovák DW268/DW269 je
určen k profesionálnímu šroubování.
Váš šroubovák pro montáž sádrokartonů
DW274/DW274KN/DW275/DW275KN je určen
k upevňování sádrokartonových desek na dřevěné
nebo kovové trámky.
Vaše nářadí typů DW274KN/DW275KN je
vybaveno spojkou s tichým chodem.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto šroubováky jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Pohon s odpojovací spojkou
hřídele
Tento šroubovák je vybaven funkcí odpojení
pohonu hřídele; hřídel se nebude otáčet do té
doby, než se upevňovací prvek dotkne obrobku.
Tím je umožněno vložení upevňovacího prvku do
pohonného nástavce šroubováku za chodu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně upraveným kabelem, který je
dodáván autorizovaným servisem DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Tato 115V jednotka je určena k použití ve spojení
s bezpečnostním transformátorem vyrobeným
podle norem BSEN 61558 a BS4343.
VAROVÁNÍ: NIKDY nepracujte
s nářadím bez použití transformátoru!
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2;
maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte stroj
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, nastavením nebo před
prováděním oprav. Ujistěte se, zda
je spouštěcí spínač v poloze vypnuto.
Náhodné spuštění by mohlo způsobit
úraz.
Vložení a vyjmutí nástroje
s šestihrannou upínací stopkou 6,35 mm (1/4")
Váš šroubovák DEWALT je vybaven upínacím
systémem šestihranu 6,35 mm. Poháněný nástroj
je upevněn v držáku pomocí kuličky a pružiny,
která zaskočí do drážky v dříku nástroje.
DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN (OBR. 1A, 2)
1. Tahem směrem dopředu sejměte prstenec (d).
2. Zvolte si požadované příslušenství (u obou
modelů) a odpovídající hloubkový lokátor (e),
pokud používáte nástavec na matice (DW263/
DW264).
3. Příslušenství (l), například držák šroubovací
špičky nebo nástavec na matice, zasuňte do
držáku (h), až zaskočí na místo. Je-li to nutné,
lehce příslušenství poklepejte.
4. Chcete-li příslušenství vyjmout, pomocí kleští
je vyjměte z držáku.
5. Prstenec (d) nasaďte zpět tak, že srovnáte
výstupky (i) na jeho vnitřní straně (d) s výřezy
(j) krytu spojky a prstenec zacvakněte na
místo.
DW268/DW269 (OBR. 1B)
1. Kulový držák (g) vztáhněte vpřed a přidržte jej.
2. Vložte příslušenství.
3. Kulový držák uvolněte.
9
VÝMĚNA ŠROUBOVACÍHO HROTU (OBR. 2)
Jednoduše šroubovací hrot (k) vysuňte ven.
Můžete si pomoci kleštěmi.
Hloubkový doraz (obr. 3)
DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
Funkce citlivosti na hloubku šroubování poskytuje
následující výhody:
– Zvolený hloubkový doraz je opakovatelný
z důvodu neporušení struktury.
– Šrouby opatřeny těsnícími podložkami jsou
šroubovány korektně tak, aby nedocházelo
k netěsnostem.
NASTAVENÍ HLOUBKOVÉHO DORAZU
Hloubka šroubování je určena polohou
hloubkového lokátoru (e) ve vztahu k šroubovací
násadě. Symboly na prstenci (d) označují jak lze
hloubkový doraz nastavit.
• Otočením prstence (d) ve směru chodu
hodinových ručiček hloubkový doraz zvýšíte.
• Otočením prstence (d) proti směru chodu
hodinových ručiček hloubkový doraz snížíte.
JEDNOTKY SE SPOJKOU VERSA CLUTCH®
DW268/DW269 (OBR. 1B)
Externí nastavení všech modelů vybavených spojkami Versa Clutch® pro široké spektrum velikostí
upevňovacích prvků je rychlé a jednoduché, jak je
uvedeno v následujících bodech:
1. Ke zvýšení momentu pro vypínání spojky
a zvýšení hodnoty výstupního utahovací
momentu vytáhněte prstenec dopředu,
poté jím otočte ve směru rostoucí hodnoty
(vyraženo na stavitelném prstenci).
2. Otočení prstence na maximum ve směru
rostoucí hodnoty má za následek plné sepnutí
spojky, maximální utahovací moment a upínací
kapacitu. Pomocí prstence a stavitelné
zarážky nelze způsobit vyšroubování krytu
spojky.
3. Do odpadního kousku proveďte pro kontrolu
správného nastavení zkoušku zašroubování
upevňovacího prvku. Je běžnou praxí, že po
určité době použití je třeba kvůli opotřebení
spojky nastavení prstence mírně upravit.
POZNÁMKA: Se spojkou Versa Clutch® má
obsluha možnost “potlačit” prokluz spojky,
pokud se upevňovací prvek střetne s dřevěným
sukem, jinou tvrdostí u ocelových materiálů nebo
nesprávnými vodicími otvory. Zvýšený přítlak
uživatele obvykle způsobí přitáhnutí spojky
a pokračování ve šroubování upevňovacího prvku.
10
Kromě toho rychlým přetočením prstence lze
změnit nastavení spojky a tím odstranit většinu
potíží při šroubování, a také lze tímto úkonem
provést okamžitou změnu utahovacího momentu,
což uživateli umožní používat široký rozsah
velikostí upevňovacích prvků.
Použití šroubovacích nástavců
na matice (obr. 3)
DW263/DW264
1. U šroubů s těsnícími podložkami otočte
prstenec (d) do takové polohy, až se konec
šroubovacího nástavce dostane do jedné
roviny s koncem hloubkového lokátoru.
Podle potřeby otočte prstenec tak, aby se
šroubovací nástavec zapustil přibližně 2 mm
do hloubkového lokátoru.
POZNÁMKA: VŽDY s ohledem na správné
nastavení těsnících podložek u různých
aplikací vezměte v úvahu požadavky výrobce
šroubů.
2. Do kousku odpadového materiálu zašroubujte
jeden šroub a zkontrolujte vzdálenost mezi
podložkou a materiálem.
3. Podle potřeby otáčením prstence (d) ve směru
chodu hodinových ručiček nebo proti směru
chodu hodinových ručiček zvyšte nebo snižte
hloubku šroubování.
4. Zašroubujte další šroub a prstenec (d) opět
upravte, dokud nedosáhnete potřebného
nastavení.
Hloubkový lokátor (obr. 4)
DW263/DW264
Tento model je vybaven dvěma lokátory hloubky
(e) z důvodů přizpůsobení různým typům šroubovacích násad, držáků, objímek a adaptérů.
PROVEDENÍ ZMĚNY NASTAVENÍ HLOUBKOVÝCH LOKÁTORŮ
1. Sestavu prstence (d) stáhněte z nářadí.
2. Přidržte hloubkový lokátor (e) a odšroubujte
prstenec (d).
3. Hloubkový lokátor (e) sejměte.
4. Opětovné sestavení provedete postupem
v obráceném pořadí.
Přepínač chodu vpřed / vzad
(obr. 5)
VAROVÁNÍ: Před provedením změny
směru otáčení vždy počkejte, dokud se
motor zcela nezastaví.
Volbu chodu vpřed nebo vzad provedete posunem
přepínače pro chod vpřed / vzad (c) ve směru
označeném šipkami.
POUŽITÍ
s maximálními otáčkami a je-li zvolen chod
vpřed nebo vzad.
Chcete-li nepřetržitý provoz nářadí zrušit,
stiskněte krátce spínač a uvolněte jej.
VAROVÁNÍ: VŽDY po ukončení práce
a před odpojením napájecího kabelu
od sítě nářadí vypněte.
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
Správná poloha rukou (obr. 6)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
4. Šroub zašroubujete tak, že jej nasadíte na
šroubovací hrot, nebo jej vložíte do šroubovací
objímky, stisknete spínač s regulací otáček
a mírným stálým tlakem šroub zašroubujete
do obrobku. Po zašroubování šroubu se
z přední části nářadí ozve rachotivý zvuk, což
znamená, že je spojka rozpojena.
5. Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte stroj
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, nastavením nebo před
prováděním oprav. Ujistěte se, zda
je spouštěcí spínač v poloze vypnuto.
Náhodné spuštění by mohlo způsobit
úraz.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku vždy na hlavní rukojeti (n), jako na uvedeném
obrázku.
Nejlepších výsledků dosáhnete držením
šroubováku v přímé linii se šroubovaným
upevňovacím prvkem a stiskem spínače s regulací
otáček krajním jedním nebo dvěma prsty, jak je
znázorněno na obrázku. Tím se sníží možnost při
přitlačení sklouznutí šroubku z příslušenství.
Šroubování nebo práce s maticemi (obr. 1A)
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
1. Vyberte si vhodný pracovní nástroj pro šroub
nebo matici, se kterými budete pracovat.
2. Podle výše uvedeného postupu zvolte směr
otáčení vpřed nebo vzad.
DW263: Při šroubování matic používejte vždy
správný hloubkový lokátor (e).
3. Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s plynulou regulací otáček (a). Tlak vyvíjený
na tento spínač určuje otáčky nářadí.
POZNÁMKA: V případě potřeby stiskněte
zajišťovací tlačítko (b), které zajistí nepřetržitý
chod nářadí a uvolněte spínač s plynulou
regulací otáček. Zajišťovací tlačítko je
funkční pouze v případě, pracuje-li nářadí
Čištění (obr. 1A)
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
11
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina; nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
DW274/DW274KN
Pomocí stlačeného vzduchu pravidelně odstraňujte
prach ze sádrokartonu z krytu spojky. K provedení
tohoto úkonu sejměte hloubkový lokátor (e)
a prstenec (d).
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto výrobkem pouze
příslušenství doporučené společnosti
DEWALT.
Na přání jsou dodávány různé typy násad
6,35 mm, šroubovacích hrotů, držáků, pouzder
a adaptérů.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
zst00241335 - 17-07-2014
12
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
DW263K
ŠROUBOVÁK 5
©
13
DW268K
ŠROUBOVÁK 5
©
14
DW274KN
ŠROUBOVÁK 5
©
15
16
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
19
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising