DeWalt DW490 ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

DeWalt DW490 ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual
®
75
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
Dansk
1
Deutsch
7
English
13
Español
19
Français
25
Italiano
31
Nederlands
37
Norsk
43
Português
49
Suomi
55
Svenska
61
EÏÏËÓÈη
67
Copyright DEWALT
76
6
7
1
4
2
8
9
3
5
1
2a
A
77
10
11
B
16
17
19
14
10
12
15
18
12
11
13
C
78
21
20
5
4
D
6
22
23
7
7
8
23
8
E
79
F
DANSK
VINKELSLIBER
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
Indholdsfortegnelse
Tillykke!
Tekniske data
Konformitetserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
Elsikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 3
da - 4
da - 4
da - 4
da - 5
da - 6
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Angiver elektrisk spænding.
Brandfare.
Tekniske data
Spænding
Optagen effekt
Omdrejningstal/min ubelastet
Skivediameter
Spindel
Vægt
V
W
mm
kg
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW478
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,7
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,7
Sikringer:
230 V maskiner
Konformitetserklæring
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW491K
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
10 A
Lydniveauet er i overensstemmelse med EUdirektiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF, målt i
henhold til EN 50144:
DW476
DW478
DW479
DW492
94,2
DW491K
94,2
86,2
86,2
(lydniveau)
dB(A)*
DW490
94,2
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
86,2
LpA
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
1
da - 1
DANSK
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144,
håndtag/sidehåndtag:
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
5
6
7
8
DEWALT, Idstein, Tyskland
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen, har
adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner, bør
Arbejdstilsynets regler altid følges.
9
10
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for en
god belysning over arbejdsområdet. Anvend ikke
elværktøj i nærheden af let antændelige væsker
eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
da - 2
11
12
13
14
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold (f.eks.
høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.) kan
den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble en
fejlstrømsafbryder.
Hold børn borte
Lad ikke andre personer komme i kontakt med
elværktøj eller ledningen. Uvedkommende
personer skal holdes væk fra arbejdsområdet.
Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det opbevares
på et tørt, højt placeret sted, låst inde, uden for
børns rækkevidde.
Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj til
formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks. ikke en
håndrundsav til at save kviste eller brænde.
Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Gummihandsker og
skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis der
opstår meget støv, bruges også ansigtsmaske.
Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket. Udsæt
ikke ledningen for varme, olie eller skarpe kanter.
Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne
med hensyn til pasning og udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og få
den repareret hos et anerkendt serviceværksted,
hvis den er beskadiget. Kontroller
forlængerledninger regelmæssigt og udskift dem,
hvis de er beskadigede. Hold håndtagene tørre,
rene og fri for olie og fedt.
2
DANSK
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved udskiftning
af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft. Brug
ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at ingen dele er gået i
stykker, at alle dele er rigtigt monterede, og at
andre forhold, der kan påvirke driften, er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som er
beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et
anerkendt serviceværksted, hvis intet andet er
anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan
kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det, der
anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne
kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare, må
reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
3
Supplerende sikkerhedsanvisninger for
slibeskiver og skæreskiver
• Anvend kun fiberforstærkede slibeskiver og
skæreskiver i henhold til ISO 2933-1974, der har
en diameter, der er i overensstemmelse med
angivelserne i de tekniske data.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Vinkelsliber
1 Beskyttelsesskærm
1 Dybdejusteringsskærm med støvudsug
(EZWS97) (kun DW491K)
1 Bøjlehåndtag (kun DW491K)
1 Sidehåndtag
1 Nøgle
1 Metalkuffert (kun K-Modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT vinkelsliber er beregnet til professionelle
slibe- og skærearbejder.
1 Afbryder
2 Udløserkontakt (kun England & Frankrig)
2a Udløserknap
3 Beskyttelsesskærm
4 Spindellås
5 Spindel
6 Sidehåndtag
7 Tophul til ekstra støttehåndtag
8 Sidehuller til ekstra støttehåndtag
9 Kulbørstedæksler
DW478, DW492 & DW491K - Blød opstart
Med denne funktion øges hastigheden langsomt for
at undgå ubehageligt ryk under opstarten. Funktionen
er særlig nyttig ved arbejde under trange forhold.
Elsikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
da - 3
DANSK
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et trelederkabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.) Den
mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
På- og afmontering af beskyttelsesskærmen
(fig. B)
• Anbring vinkelsliberen på et bord med spindlen
opad.
• Fastgør skærmen på værktøjet med de tre skruer
(10) inklusive de tandede spændskiver.
• Drej skærmen i den ønskede position og spænd
låsemøtrikken (11).
• Skærmen afmonteres ved at løsne de tre skruer (10).
DW491K - På- og afmontering af
dybdejusteringsskærmen (fig. C)
Modellen er udstyret med en beskyttelsesskærm
med dybdejustering og støvudsug.
• Fjern beskyttelsesskærmen fra vinkelsliberen og
anbring maskinen på et bord med spindlen opad.
• Fjern begge skruer (12) fra
dybdejusteringsskærmen og afmonter
frontpladen (13).
• Indsæt spindlen gennem hullet i den bagerste
plade 14) og spænd de tre skruer (10) inklusive
spændskiver. Kontroller, at åbningerne (15) i den
bagerste plade og holdeskiven (16) falder
sammen.
• Drej vinkelsliberen i den ønskede position og
spænd møtrikken (11).
• Anbring en passende skæreskive (se nedenfor).
• Monter frontpladen (13). Kontroller, at
støvudtaget (17) er korrekt monteret i åbningen
mellem front- og bagpladen (13 & 14). Hægt
kammen bag linealanslaget (18) på bundpladen
for at sikre at fjederen (19) kan bevæge sig frit.
da - 4
• Genmonter skruerne (12).
• Afmontering af dybdejusteringsskærmen foregår i
omvendt rækkefølge.
På- og afmontering af slibeskive eller skæreskive
(fig. D)
• Anbring maskinen på et bord med
beskyttelsesskærmen opad.
• Anbring afstandsringen (20) korrekt på spindlen (5).
• Anbring slibeskiven eller skæreskiven på
afstandsringen.
• Skru flangen med gevind (21) på spindlen (5).
• Tryk på spindellåsen (4) og drej slibeskiven eller
skæreskiven indtil den falder i lås.
• Spænd flangen med gevind (21) med den
vedlagte nøgle.
• Slip spindellåsen.
• Slibeskiven eller skæreskiven fjernes ved at løsne
flangen med gevind (21) med nøglen.
Montering af kopstålbørste
• Skru kopstålbørsten direkte på spindlen uden
brug af afstandsringen og gevindflangen.
Montering af sidehåndtag (fig. E)
• Ved slibning skrues sidehåndtaget (6) godt fast i
et af hullerne (8) på gearkassens sider.
• Ved skærearbejder skrues håndtaget (6) godt
fast i tophullet (7).
DW491K - Montering af bøjlehåndtag (fig. F)
• Fjern sidehåndtaget.
• Monter bøjlehåndtaget (22) med skruerne (23).
• Anbring den ene skrue i tophullet (7) og den
anden i et af sidehullerne (8).
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Kontroller, at alle arbejdsemner er
forsvarligt fastgjort.
• Tryk kun let på vinkelsliberen. Udsæt
ikke slibeskiven eller skæreskiven for
sidetryk.
• Undgå overbelastning. Hvis værktøjet
overophedes, skal det køre ubelastet i
nogle minutter.
4
DANSK
Før værktøjet tages i brug:
• Monter den ønskede beskyttelsesskærm og
slibe- eller skæreskive. Anvend ikke slidte skiver.
• Kontroller, at afstandsringen og flangen med
gevind er fastgjort rigtigt.
• Kontroller, at skiven roterer i den retning som er
angivet på tilbehøret og værktøjet.
Afbryder (fig. A)
Afbryderen på din vinkelsliber er udstyret med en
udløserknap eller en låseknap.
(Kun England & Frankrig) - Afbryder (1) med
udløserknap (2)
• Afbryderen udløses ved at skubbe knappen ind
mod dig selv.
• Værktøjet startes ved at trykke afbryderen ind.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Afbryder (1) med udløserknap (2a)
• Værktøjet startes ved at trykke afbryderen ind:
konstant drift.
• Værktøjet standses ved at trykke på låseknappen
og slippe afbryderen.
Der må ikke tændes eller slukkes for
værktøjet, når det er belastet.
DW491K - Sådan anvendes
dybdejusteringsskærmen (EZWS97) (fig. C)
Dybdejusteringsskærmen anvendes ved
skærearbejder i beton eller teglsten til at justere
dybden og suge støv bort.
• Monter dybdejusteringsskærmen som angivet
ovenfor.
• Tilslut en støvsuger til udgangen (17).
• Indstil slibedybden med håndtaget på
frontpladen (13).
• Overhold sikkerhedsinstruktionerne for
skæreskiver.
• Anvend korrekt skæreskive (kontroller
fabrikantens data).
• Skæreskivens maksimale
omdrejningshastighed må ikke være
lavere end værktøjets.
• Anvend ikke skæreskiver med en
diameter over 230 mm.
5
Brandfare! Brug ikke støvsuger ved
slibning af metal!
Kontroller at støvsugeren er egnet til den
type materiale, der skal skæres, og
kontroller at beskyttelsesskærmen kan
monteres.
DW491K - Sådan anvendes bøjlehåndtag (fig. F)
Bøjlehåndtaget er mere bekvemt og gør det lettere
at anvende værktøjet.
• Monter bøjlehåndtaget som angivet ovenfor.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Kulbørster
Kulbørsterne er let tilgængelige og kan magelig
udskiftes.
Kontroller børsterne for hver 50 driftstimer.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
da - 5
DANSK
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT.
da - 6
6
DEUTSCH
WINKELSCHLEIFER
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
Inhaltsverzeichnis
Herzlichen Glückwunsch!
Technische Daten
Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 3
de - 4
de - 4
de - 4
de - 5
de - 6
de - 6
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr
oder mögliche Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung
der Anweisungen dieser Anleitung!
elektrische Spannung.
Feuergefahr.
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Scheibendurchmesser
Spindel
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(kg)
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW478
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,7
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,7
Mindestabsicherung des Stromkreises:
220-V-Elektrowerkzeuge
Konformitätserklärung
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2
und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
DW491K
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
10 A
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
DW476
DW478
DW490
DW492
DW479
DW491K
dB(A)*
94,2
94,2
94,2
dB(A)
86,2
86,2
86,2
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
7
de - 1
DEUTSCH
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144, Handgriff/Zusatzhandgriff:
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in
der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß andere Personen das
Werkzeug oder Kabel nicht berühren, halten Sie
speziell Kinder von Ihrem Arbeitsbereich fern.
de - 2
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am
EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz
ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis das
Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat, bevor Sie
den Arbeitsplatz verlassen. Bei Nichtgebrauch, vor
der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist der
Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
8
DEUTSCH
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen
Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität und
gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten mit
diesem Elektrowerkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um
gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie
die Wartungsvorschriften und die Hinweise für den
Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig
den Stecker und das Kabel und lassen Sie diese
bei Beschädigung von einer DEWALTKundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie
Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie
sie im Falle einer Beschädigung. Halten Sie alle
Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug
nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte
Schalter müssen durch eine DEWALTKundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienst9
werkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Schleif- und
Trennscheiben
• Beachten Sie, daß nur glasfieberverstärkte
Schleif- und Trennscheiben nach DIN 69143/DIN
69161 und mit einem Nenndurchmesser gemäß
den Angaben in den technischen Daten verwendet werden dürfen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Winkelschleifer
1 Schutzhaube
1 Diamant-Schutzhaube mit Staubabsaugungsanschluß (EZWS97) (nur für DW491K)
1 Bügelgriff (nur für DW491K)
1 Zusatzhandgriff
1 Gabelschlüssel
1 Stahltragekoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihr DEWALT-Winkelschleifer (mit oder ohne DiamantSchutzhaube) wurde zum professionellen Schleifen
und Trennen entwickelt.
1 EIN-/AUS-Schalter
2 Entriegelungsknopf (nur für U.K. & Frankreich)
2a Verriegelungsknopf
3 Schutzhaube
4 Spindelarretierung
5 Spindel
6 Zusatzhandgriff
7 Oberes Gewindeloch für Zusatzhandgriff
8 Seitliche Gewindelöcher für Zusatzhandgriff
9 Kohlebürstenabdeckung
DW478, DW492 & DW491K - Sanftanlauf
Durch den Sanftanlauf läuft der Winkelschleifer
ruckfrei auf die Nenndrehzahl hoch.
de - 3
DEUTSCH
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung
der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes dreiadriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Montieren und Entfernen der Schutzhaube (Abb. B)
• Legen Sie den Winkelschleifer mit der Spindel
nach oben auf die Werkbank.
• Montieren Sie die Schutzhaube; verwenden Sie
hierzu die drei Befestigungsschrauben (10).
• Drehen Sie die Schutzhaube in die richtige
Position und ziehen Sie die Sicherungsmutter (11)
fest.
• Lösen Sie zum Entfernen der Schutzhaube die
drei Befestigungsschrauben (10).
DW491K - Montieren und Entfernen der
Diamant-Schutzhaube (Abb. C)
Dieses Modell ist mit einer Diamant-Schutzhaube mit
Tiefenanschlag und Staubabsaugungsanschluß ausgestattet.
de - 4
• Entfernen Sie die Standard-Schutzhaube des
Winkelschleifers und legen Sie ihn mit der Spindel
nach oben auf die Werkbank.
• Entfernen Sie beide Schrauben (12) aus der
Diamant-Schutzhaube und nehmen Sie die
Frontverkleidung (13) ab.
• Setzen Sie die Spindel durch das Loch in der
rückseitigen Verkleidung (14) ein und ziehen Sie
die drei Befestigungsschrauben (10) fest. Achten
Sie darauf, daß die Schlitze (15) in der
rückseitigen Verkleidung und in der Rückhaltescheibe (16) auf einer Höhe liegen.
• Drehen Sie die Diamant-Schutzhaube in die
gewünschte Position und ziehen Sie die
Sicherungsmutter (11) fest.
• Bringen Sie die richtige Trennscheibe (siehe
unten) an.
• Montieren Sie die Frontverkleidung (13).
Vergewissern Sie sich, daß der
Staubabsaugungsanschluß (17) einwandfrei in
der Öffnung zwischen Frontverkleidung (13) und
rückseitiger Verkleidung (14) geklemmt ist. Haken
Sie den Mitnehmer der Feder (19) hinter dem
Tiefenanschlag (18) auf der Grundplatte ein und
achten Sie darauf, daß sich die Feder frei
bewegen kann.
• Bringen Sie die Schrauben (12) wieder an.
• Gehen Sie zum Entfernen der Diamant-Schutzhaube in umgekehrter Reihenfolge vor.
Montieren und Entfernen der Schleif- oder
Trennscheibe (Abb. D)
• Legen Sie den Winkelschleifer mit der Schutzhaube nach oben auf die Werkbank.
• Setzen Sie den Flansch (20) auf die Spindel (5).
• Positionieren Sie die Schleif- oder Trennscheibe
auf den Flansch.
• Schrauben Sie die Flanschmutter (21) auf die
Spindel (5).
• Drücken Sie den Spindelarretierknopf (4) und
drehen Sie die Schleif- oder Trennscheibe, bis
die Spindelarretierung einrastet.
• Ziehen Sie die Flanschmutter (21) mit Hilfe des
mitgelieferten Gabelschlüssels fest.
• Lassen Sie den Spindelarretierknopf wieder los.
• Lösen Sie zum Entfernen der Schleif- oder
Trennscheibe die Flanschmutter (21) mit Hilfe des
mitgelieferten Gabelschlüssels.
10
DEUTSCH
Montieren einer Stahldrahttopfbürste
• Schrauben Sie die Stahldrahttopfbürste direkt,
ohne Verwendung des Flansches und der
Flanschmutter, auf die Spindel.
Montieren des Zusatzhandgriffes (Abb. E)
• Montieren Sie für Schleifarbeiten den Zusatzhandgriff (6) in eines der Gewindelöcher (8) in den
Seiten des Getriebegehäuses.
• Montieren Sie für Trennarbeiten den Zusatzhandgriff (6) in das obere Gewindeloch (7).
DW491K - Montieren des Bügelgriffes (Abb. F)
• Entfernen Sie den Zusatzhandgriff.
• Montieren Sie den Bügelgriff (22); verwenden Sie
hierzu die beiden Schrauben (23).
• Drehen Sie eine Schraube in das obere
Gewindeloch (7) und die andere in eines der
seitlichen Gewindelöcher (8).
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Drücken Sie beim Arbeiten das
Elektrowerkzeug nur leicht an. Üben Sie
keinen seitlichen Druck auf die Trennscheibe aus.
• Verhindern Sie eine Überlastung des
Elektrowerkzeuges. Sollte das Werkzeug
zu warm werden, so lassen Sie es einige
Minuten ohne Belastung laufen.
Vor der Inbetriebnahme:
• Installieren Sie die richtige Schutzhaube und die
Schleif- oder Trennscheibe. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Scheiben.
• Vergewissern Sie sich, daß der Flansch und die
Flanschmutter korrekt montiert sind.
• Überzeugen Sie sich, daß sich die Schleif- oder
Trennscheibe in Pfeilrichtung (siehe Zubehörteil
und Werkzeug) dreht.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Der EIN-/AUS-Schalter Ihres Winkelschleifers ist mit
einem Entriegelungsschalter bzw. mit einem
Verriegelungsschalter für Dauerbetrieb ausgestattet.
11
(nur für U.K. & Frankreich) EIN-/AUS-Schalter (1)
mit Entriegelungsschalter (2)
• Bewegen Sie zum Entriegeln des EIN-/AUSSchalters den Entriegelungsschalter zu sich hin.
• Betätigen Sie zum Einschalten des Werkzeuges
den EIN-/AUS-Schalter.
• Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeuges
den EIN-/AUS-Schalter los.
EIN-/AUS-Schalter (1) mit Verriegelungsschalter (2a)
• Betätigen Sie zum Einschalten des Werkzeuges
den EIN-/AUS-Schalter. Das Werkzeug läuft jetzt
im Dauerbetrieb.
• Drücken Sie zum Ausschalten des Werkzeuges
kurz den Verriegelungsschalter und lassen Sie
den EIN-/AUS-Schalter los.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht
unter Belastung EIN oder AUS.
DW491K - Arbeiten mit der DiamantSchutzhaube (EZWS97) (Abb. C)
Die Diamant-Schutzhaube wird zum Schneiden von
Beton und Stein verwendet, wenn eine genaue
Tiefeneinstellung oder ein Entstauber benötigt wird.
• Montieren Sie die Diamant-Schutzhaube wie
oben beschrieben.
• Schließen Sie einen Entstauber an den entsprechenden Anschluß (17) an.
• Stellen Sie die Schnittiefe über die Sternschraube
auf der Frontverkleidung (13) ein.
• Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften
für Arbeiten mit Diamant-Trennscheiben.
• Verwenden Sie eine geeignete DiamantTrennscheibe (überprüfen Sie die
Angaben des Herstellers).
• Die höchstzulässige Drehgeschwindigkeit
der Trennscheibe darf nicht niedriger sein
als die des Elektrowerkzeugs.
• Verwenden Sie keine Trennscheiben mit
einem Durchmesser von mehr als 230 mm.
• Feuergefahr! Verwenden Sie den Entstauber nicht beim Schneiden von Metall!
• Achten Sie darauf, daß der verwendete
Entstauber für das zu schneidende Material
geeignet ist, und daß die Diamant-Schutzhaube angeschlossen werden kann.
de - 5
DEUTSCH
DW491K - Arbeiten mit dem Bügelgriff (Abb. F)
Der Bügelgriff erleichtert die Handhabung Ihres
Elektrowerkzeuges.
• Montieren Sie den Bügelgriff wie oben beschrieben.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Kohlebürsten
Die Kohlebürsten sind leicht zugänglich und können
einfach ausgewechselt werden. Die Kohlebürsten
sind alle 50 Betriebsstunden zu überprüfen.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem
Handel und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netz- und akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können beim Handel abgegeben oder direkt
an DEWALT eingeschickt werden. Beim Recycling
werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium,
etc.) und Kunststoffe gewonnen und nicht
verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt.
de - 6
Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement
von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30
Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im OriginalLieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld
zurück. Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf
Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite.
12
ENGLISH
ANGLE GRINDER
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
Congratulations!
Table of contents
Technical data
Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 5
en - 6
en - 6
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
The following symbols are used throughout this manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life or
damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this manual.
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard.
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
(Latin America only)
Power input
No load speed
Wheel diameter
Spindle
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
V
V
V
W
min-1
mm
kg
DW476
230
230/115
220
2,000
8,000
180
M14
4.6
DW478
230
230/115
120/220
2,200
8,000
180
M14
4.6
DW479
230
115
1,800
6,300
230
M14
4.6
DW490
230
230/115
120
2,000
6,300
230
M14
4.7
230 V tools
230 V tools
Declaration of conformity
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW492
230
230/115
120/220
2,200
6,300
230
M14
4.7
DW491K
220
230/115
120
2,000
4,700
230
M14
4.7
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to EN 50144:
LpA
(sound pressure) dB(A)*
LWA (acoustic power)
dB(A)
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
94.2
94.2
94.2
86.2
86.2
86.2
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
13
en - 1
ENGLISH
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144, handle/side handle:
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
2.94/1.64 m/s2
2.94/1.64 m/s2
2.94/1.64 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Germany
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product.
Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of inflammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g.
pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Keep all people away
from the work area.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
en - 2
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in a
dry place and locked up securely, out of reach of
children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear rubber
gloves and non-slip footwear when working
outdoors. Wear protective hair covering to keep
long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will do
the job better and safer at the rate for which it was
intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool, other
than those recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
14
ENGLISH
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for better
and safer performance. Follow the instructions for
maintenance and changing accessories. Inspect the
tool cords at regular intervals and, if damaged, have
them repaired by an authorized DEWALT repair
agent. Inspect the extension cords periodically and
replace them if damaged. Keep all controls dry,
clean and free from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for damage
to ensure that it will operate properly and perform
its intended function. Check for misalignment and
seizure of moving parts, breakage of parts and any
other conditions that may affect its operation. Have
damaged guards or other defective parts repaired
or replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Additional safety rules for grinding wheels and
cutting disks
• Use fiber reinforced grinding wheels and cutting
disks in conformity with ISO 2933-1974 with a
diameter corresponding to the wheel diameter
specified in the technical data only.
Package contents
The package contains:
1 Angle Grinder
1 Guard
1 Diamond guard with dust extraction outlet
(EZWS97) (DW491K only)
1 Round handle (DW491K only)
1 Side handle
1 Two-pin spanner
1 Metal case (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
15
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your DEWALT Angle Grinder (with or without
Diamond Guard) has been designed for professional
grinding and cutting applications.
1 ON/OFF-switch
2 Unlocking switch (U.K. & France only)
2a Locking switch
3 Guard
4 Spindle lock
5 Spindle
6 Side handle
7 Top hole
8 Side holes
9 Carbon brush covers
DW478, DW492 & DW491K - Soft Start Feature
The soft start feature allows a slow speed build-up
to avoid an initial jerk when starting.
This feature is particularly useful when working in
confined spaces.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
en - 3
ENGLISH
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Voltage
220/240
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
6
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V tools, use plugs to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
triple-core extension cable suitable for the power
input of this tool (see technical data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
en - 4
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
-
45
60
6
15
20
20
25
-
10
15
20
25
-
Mounting and removing the guard (fig. B)
• Place the Angle Grinder on a table, spindle up.
• Mount the guard to the tool using the three
screws (10) with star washers.
• Rotate the guard to the required position and
tighten the lock nut (11).
• To remove the guard, loosen the three screws (10).
DW491K - Mounting and removing the Diamond
guard (fig. C)
This model is supplied with a Diamond guard which
has been designed for depth adjustment and
efficient dust extraction.
• Remove the guard from the Angle Grinder and
place the tool on a table, spindle up.
• Remove both screws (12) from the Diamond
guard and disassemble the front plate (13).
• Insert the spindle through the hole in the rear
plate (14) and tighten the three screws (10).
Make sure the slots (15) in the rear plate and the
retention disk (16) coincide.
• Rotate the Angle Grinder to the required position
and tighten the lock nut (11).
• Fit an appropriate Diamond cutting disk (see
below).
• Mount the front plate (13). Make sure that the
dust extraction outlet (17) is properly caught in
the opening between front (13) and rear plate
(14). Hook the cam behind the ruler stop (18) in
the base plate to make sure the spring (19) can
move freely.
• Refit the screws (12).
• To remove the Diamond guard, proceed in
reverse order.
16
ENGLISH
Fitting and removing a grinding wheel or cutting
disk (fig. D)
• Place the tool on a table, guard up.
• Fit the spacer (20) correctly onto the spindle (5).
• Place the grinding wheel or cutting disk on the
spacer.
• Screw the threaded flange (21) onto the spindle (5).
• Press the spindle lock (4) and rotate the grinding
wheel or cutting disk until it locks in position.
• Tighten the threaded flange (21) with the two-pin
spanner supplied.
• Release the spindle lock.
• To remove the grinding wheel or cutting disk, loosen
the threaded flange (21) with the two-pin spanner.
Fitting a wire cup brush
• Screw the wire cup brush directly onto the
spindle without the use of the spacer and
threaded flange.
Mounting the side handle (fig. E)
• For grinding, screw the side handle (6) tightly into
one of the holes (8) on either side of the gear case.
• For cutting, screw the side handle (6) tightly into
the top hole (7).
DW491K - Mounting the round handle (fig. F)
• Remove the side handle.
• Mount the round handle (22) using the two
screws (23).
• Fit one screw in the top hole (7) and the other in
one of the side holes (8).
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Ensure all materials to be ground or cut
are secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool.
Do not exert side pressure on the
grinding wheel or cutting disk.
• Avoid overloading. Should the tool
become hot, let it run a few minutes
under no load condition.
Prior to operation:
• Install the appropriate guard and disk or wheel.
Do not use excessively worn disks or wheels.
17
• Be sure the spacer and threaded flange are
mounted correctly.
• Make sure the disk or wheel rotates in the direction
of the arrows on the accessory and the tool.
Switching ON and OFF (fig. A)
The ON/OFF-switch of your Angle Grinder is
equipped with an unlocking switch or a locking switch
for continuous operation.
(U.K. & France only) - ON/OFF-switch (1) with
unlocking switch (2)
• To unlock the ON/OFF-switch, slide the unlocking
switch towards you.
• To run the tool, press the ON/OFF-switch.
• To stop the tool, release the ON/OFF-switch.
ON/OFF-switch (1) with locking switch (2a)
• To run the tool, press the ON/OFF-switch. The
tool now runs in continuous operation.
• To stop the tool, press the locking switch briefly,
and release the ON/OFF-switch.
Do not switch the tool ON or OFF when
under load.
DW491K - Using the Diamond guard (EZWS97)
(fig. C)
The Diamond guard is used for cutting concrete and
masonry, when accurate cutting depth adjustment or
dust extraction are required.
• Mount the Diamond guard as described above.
• Connect a dust extractor to the outlet (17).
• Set the cutting depth using the ruler knob in the
front plate (13).
• Observe the safety instructions applying
to diamond cutting disks.
• Use a suitable diamond cutting disk
(check the data of the manufacturer).
• The maximum rotation speed on the cutting
disk must not be lower than that of the tool.
• Do not use cutting disks with a diameter
exceeding 230 mm.
• Fire hazard! Do not use the dust
extractor when cutting metal!
• Make sure that the dust extractor used is
suitable for the material to be cut and the
Diamond guard can be connected.
en - 5
ENGLISH
DW491K - Using the round handle (fig. F)
The round handle provides greater convenience and
makes your tool very easy to handle.
• Mount the round handle as described above.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Carbon brushes
The carbon brushes are well accessible and can be
replaced easily. The brushes must be checked every
50 hours of operation.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to a
participating Dealer, or an authorized DEWALT
repair agent, for a full refund or exchange. Proof
of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
en - 6
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within 12
months from the date of purchase, we guarantee
to replace all defective parts free of charge or, at
our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
18
ESPAÑOL
AMOLADORA ANGULAR
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
Contenido
¡Enhorabuena!
Características técnicas
Declaración de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 3
es - 4
es - 4
es - 4
es - 5
es - 5
es - 6
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
En el presente manual figuran los pictogramas siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
Características técnicas
Voltaje
(solo Latinoamérica)
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Diámetro del disco
Eje portamuelas
Peso
V
V
W
min-1
mm
kg
DW476
230
220
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW478
230
120/220
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
120
2.000
6.300
230
M14
4,7
DW492
230
120/220
2.200
6.300
230
M14
4,7
Fusibles
Herramientas 220 V:
Declaración de conformidad
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
DW491K
220
120
2.000
4.700
230
M14
4,7
10 A
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
(presión acústica) dB(A)*
94,2
94,2
94,2
LWA (potencia acústica) dB(A)
86,2
86,2
86,2
LpA
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
19
es - 1
ESPAÑOL
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144, empuñadura/
empuñadura lateral:
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
5
6
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
7
DEWALT, Idstein, Alemania
8
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de
lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de
seguridad siguientes antes de utilizar este
producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
es - 2
9
10
11
12
13
14
15
herramienta o el cable de prolongación.
Manténgales alejadas de su área de trabajo.
Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco, cerrado
y fuera del alcance de los niños.
Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante. Si
tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado
produce polvo u otras partículas volantes.
Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la pieza
de trabajo. Es más seguro que sujetarla con la
mano y le permite utilizar ambas manos para
manejar la herramienta.
No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada. Asegúrese
de que el interruptor esté en posición de parada al
enchufar la herramienta.
Esté siempre alerto
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin vigilar.
Desenchufe la herramienta cuando no se utilice y
antes de proceder al mantenimiento o sustituir
accesorios.
Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
20
ESPAÑOL
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas o
dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados. La
herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o acoplamientos,
o el uso de la herramienta misma distintos de los
recomendados en este manual de instrucciones,
puede dar lugar a lesiones de personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para
trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas, ni
accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar o
sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor esté
defectuoso. Haga sustituir el interruptor en un
Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
21
Normas de seguridad adicionales para muelas y
discos de corte
• Utilice discos y muelas reforzados con fibra de
vidrio conforme a ISO 2933-1974 con un
diámetro que corresponda al diámetro de rueda
especificado sólo en las características técnicas.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Amoladora Angular
1 Protector
1 Protector para discos de diamante con boquilla
para extracción de polvo (EZWS97) (solo DW491K)
1 Empuñadura redonda (solo DW491K)
1 Empuñadura lateral
1 Llave de dos clavijas
1 Caja metálica (solo modeles K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún daño durante el
transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
Esta amoladora angular de DEWALT (con o sin
Protector de disco de diamante) ha sido diseñada
para realizar amolados o cortes profesionales:
1 Conmutador ON/OFF
2 Botón de desbloqueo (solo Reino Unido & Francia)
2a Botón de bloqueo
3 Protector
4 Bloqueo del eje portamuelas
5 Eje portamuelas
6 Empuñadura lateral
7 Orificio superior
8 Orificios laterales
9 Cubiertas de escobillas de carbono
DW478, DW492 & DW491K - El arranque suave
El arranque suave permite evitar el shock inicial que
suele producirse a la puesta en marcha.
Esta característica resulta ser muy útilidad cuando
se trabaja en espacios restringidos.
es - 3
ESPAÑOL
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la red corresponde
al valor indicado en la placa de características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, de 3 hilos, adecuado para la potencia de
esta herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Montar y desmontar el protector (fig. B)
• Coloque la Amoladora angular en una mesa, con
el eje portamuelas arriba.
• Monte el protector en la herramienta con los tres
tornillos (10) y las arandelas dentadas.
• Gire el protector hasta obtener la posición
deseada y apriete la tuerca (11).
• Para desmontar el protector, saque los tres
tornillos (10).
DW491K - Montar y desmontar el protector del
disco de diamante (fig. C)
Este modelo se suministra con un protector de
disco de diamante, cuyo diseño permite ajustar la
profundidad y la aspiración eficaz del polvo.
• Desmonte el protector de la amoladora angular y
colóquela en una mesa con el eje portamuelas
arriba.
• Desmonte ambos tornillos (12) del protector del
disco de diamante y desmonte la placa frontal (13)
• Pase el eje portamuelle por el orificio en la placa
trasera (14) y apriete los tres tornillos (10) con
las arandelas dentadas. Asegúrese que las
ranuras (15) de la placa trasera y de la placa de
sujeción (16) coinciden.
es - 4
• Gire la amoladora angular hasta que se encuentre
en la posición deseada y apriete la tuerca (11).
• Monte el disco de corte apropiado (véase más
abajo).
• Monte la placa frontal (13). Asegúrese que la
boquilla de aspiración del polvo (17) está bien
sujetada en el orificio entre las placas frontal (13) y
trasera (14). Enganche el saliente detrás del tope
regulable (18) en la placa base para asegurar que
el resorte (19) pueda mover libremente.
• Vuelva a colocar los tornillos (12).
• Para desmontar el protector del disco de
diamante, siga el mismo procedimiento en orden
inverso.
Insertar y desmontar una muela o un disco de
corte (fig. D)
• Coloque la herramienta en una mesa, con el
protector arriba.
• Posicione el separador (20) correctamente en el
eje portamuelas (5).
• Coloque la muela o el disco de corte en el
separador.
• Atornille la brida roscada (21) en el eje
portamuelas (5).
• Pulse el botón de bloqueo del eje portamuelas
(4) y gire la muela o el disco de corte hasta que
se bloquee en la posición correcta.
• Apriete la brida conducida (21) con la llave de
dos clavijas suministrada.
• Suelte el bloqueo del eje portamuelas.
• Para desmontar la muela o el disco de corte,
afloje la brida enroscada (21) con la llave de dos
clavijas suministrada.
Montar un cepillo de alambre esférico
• Enrosque el cepillo de alambre esférico
directamente sobre el eje portamuelas sin utilizar
ni el separador ni la brida conducida.
Montar la empuñadura lateral (fig. E)
• Para esmerilar, atornille bien la empuñadura
lateral (6) en uno de los orificios (8) de la carcasa,
en cualquier lado.
• Para cortar, atornille bien la empuñadura el
orificio superior (7).
DW491K - Montar la empuñadura redonda (fig. F)
• Desmonte la empuñadura lateral.
22
ESPAÑOL
• Monte la empuñadura redonda (22) con los dos
tornillos (23).
• Introduzca un tornillo en el orificio superior (7) y
otro en uno de los orificios laterales (8).
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Asegure que todos los objetos a ser
pulidos o cortados están bien sujetados.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. Evite ejercer presión
lateral sobre la muela o el disco de corte.
• Evite sobrecargar la herramienta. Si la
amoladora se calienta, hágala funcionar
en vacío durante unos minutos.
Antes del uso:
• Montar el protector adecuado y un disco o una
muela. No use discos o muelas excesivamente
desgastados.
• Asegúrese de que el separador y la brida
conducida han sido montados correctamente.
• Asegúrese de que el disco o la muela gira en el
sentido indicado por las flechas en el accesorio y
la herramienta.
Encender y apagar (fig. A)
El conmutador ON/OFF de esta amoladora angular
está provisto de un botón de desbloqueo o un botón
de bloqueo.
(Solo Reino Unido & Francia) - Conmutador ON/
OFF (1) con botón de desbloqueo (2)
• Para desbloquear el conmutador ON/OFF, deslice
el botón de desbloqueo hacia la empuñadura.
• Para encender la herramienta, pulse el
conmutador ON/OFF.
• Para apagar la amoladora, suelte el conmutador
ON/OFF.
Conmutador ON/OFF (1) con botón de bloqueo (2a)
• Para encender la herramienta, pulse el
conmutador ON/OFF. La amoladora funcionará en
modo continuo.
• Para apagar, pulse brevemente el botón de
bloqueo, y suelte el conmutador ON/OFF.
23
No se debe encender o apagar la
herramienta mientras esté cortando o
puliendo.
DW491K - Uso del protector del disco de
diamante (EZWS97) (fig. C)
El protector del disco de diamante se usa para
cortar hormigón y albañilería, cuando se requiere un
ajuste exacto de la profundidad del corte o
aspiración del polvo producido.
• Monte el protector del disco de diamante como
descrito anteriormente.
• Conecte un aspirador de polvo a la boquilla (17).
• Ajuste la profundidad del corte usando el botón
de ajuste en la placa frontal (13).
• Observe las instrucciones de seguridad
respecto a los discos de corte diamantados.
• Use un disco de corte diamantado
apropiado (comprue bacon los datos
proporcionados por el fabricante).
• La máxima velocidad de rotación en el
disco de corte no debe ser inferior a la
de la herramienta.
• No use discos cortadores cuyodiómetro
exceda los 230 mm.
• Peligro de incendio! No use el extractor
de polvo al cortar metal!
• A segure sede que el aspirador de polvo
usado conviene para el material a ser
cortado y que es sea posible conectar el
protector para discos de diamante.
DW491K - Uso de la empuñadura redonda (fig. F)
La empuñadura redonda ofrece mayor comodidad y
facilita el manejo de la herramienta.
• Monte la empuñadura redonda como descrito
anteriormente.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
es - 5
ESPAÑOL
Escobillas de carbono
Las escobillas de carbono son de acceso fácil y
pueden ser sustituidas sencillamente. Las escobillas
deben ser verificadas después de cada 50 horas de
operación.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le sera presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual.
es - 6
24
FRANÇAIS
MEULEUSE D’ANGLE
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
Table des matières
Félicitations!
Caractéristiques techniques
Déclaration de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 6
fr - 6
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension électrique.
Risque d’incendie.
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Diamètre de meule-disque
Arbre
Poids (sans carter de protection)
V
W
tr/min
mm
kg
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW478
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,7
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,7
Fusibles:
Outils 220 V
Déclaration de conformité
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW491K
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
10 A
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 89/392/CEE, mesuré suivant EN 50144:
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
LpA (pression acoustique) dB(A)*
94,2
94,2
94,2
LWA (puissance acoustique) dB(A)
86,2
86,2
86,2
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
25
fr - 1
FRANÇAIS
Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence
de l’accélération suivant EN 50144, poignée/poignée
latérale:
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Allemagne
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien
rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par
exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge. Les tenir
éloignées de votre travail.
fr - 2
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur, il
est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau. Ainsi,
vous aurez les deux mains libres pour manier
l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le poser, de
procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
26
FRANÇAIS
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure. Utiliser
l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé, le
faire changer par votre Service agréé DEWALT.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire
remplacer l’interrupteur par un Service agréé
DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques
est strictement réservée aux personnes
qualifiées.
Directives de sécurité additionnelles pour
disques de tronçonnage et de meulage
• Utiliser des disques de tronçonnage et de
meulage renforcés en conformité avec la norme
ISO 2933-1974 et dont le diamètre correspond
au diamètre de meule/disque figurant dans les
caractéristiques techniques.
27
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Meuleuse d’angle
1 Carter de protection
1 Carter de tronçonnage avec adaptateur pour
dispositif d’aspiration (EZWS97) (seulement pour
DW491K)
1 Poignée ronde (seulement pour DW491K)
1 Poignée latérale
1 Clé à ergots
1 Coffret en métal (seulement pour DW491K)
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre
parfaitement le présent manuel avant de mettre
votre outil en marche.
Description (fig. A)
Votre Meuleuse d’angle grande puissance DEWALT
(avec ou sans carter de tronçonnage) a été mise au
point pour une utilisation professionnelle.
1 Interrupteur MARCHE/ARRET
2 Bouton de déblocage (seulement pour la France
et la Grande-Bretagne)
2a Bouton de blocage
3 Carter de protection
4 Blocage de l’arbre
5 Arbre
6 Poignée latérale
7 Logement supérieur de poignée
8 Logements latéraux de poignée
9 Trappes d’accès aux charbons
DW478, DW492 & DW491K - Dispositif de
démarrage progressif
Le dispositif de démarrage progressif permet
d’éviter l’à-coup du démarrage.
Ceci est particulièrement utile en cas de travaux
dans des espaces restreints.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
fr - 3
FRANÇAIS
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II (Isolation double)
- outils
Type 12 pour la classe I (Conducteur de
terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge à trois conducteurs homologué et
adapté pour la puissance absorbée de cet outil (voir
les caractéristiques techniques). La section minimum
du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
Montage et démontage du carter de protection
(fig. B)
• Poser la meuleuse sur le dos, l’arbre dirigé vers vous.
• Positionner le carter et le fixer à l’aide des trois
vis (10).
• Tourner le carter de protection dans la position
souhaitée et serrer l’écrou de blocage (11).
• Pour démonter le carter, desserrer les trois vis (10).
DW491K - Montage et démontage du carter de
tronçonnage (fig. C)
Ce modèle est fourni avec un carter de tronçonnage
conçu pour un réglage de la profondeur et une
aspiration de poussière efficaces.
• Poser la meuleuse sur le dos, l’arbre dirigé vers vous.
• Démonter le carter de protection en dévissant les
trois vis.
• Récupérer la rondelle de fixation en dévissant
l’écrou de blocage (11).
• Démonter la partie avant (13) du carter de
tronçonnage en desserrant les deux vis (12).
fr - 4
• Positionner la partie arrière du carter de
tronçonnage et le fixer à l’aide de la rondelle de
fixation et des trois vis (10).
• Faire tourner la partie arrière du carter de
tronçonnage jusqu’à ce que la gorge coïncide
avec celle de la rondelle de fixation, positionner
l’écrou de blocage (11) dedans et le serrer.
• Monter un disque de tronçonnage adapté à vos
besoins en vérifiant le sens de rotation (voir cidessous).
• Remonter la plaque avant (13) en vérifiant que
l’adaptateur (17) et le ressort (19) sont bien
positionnés.
• Remettre les deux vis (12) en place.
• Pour enlever le carter de tronçonnage, procéder
en sens inverse.
Montage et démontage des meules et des
disques de tronçonnage (fig. D)
• Poser la meuleuse sur le dos, l’arbre dirigé vers
vous.
• Placer le flasque (20) sur l’arbre (5), la partie large
vers vous.
• Placer la meule ou le disque de tronçonnage sur
le flasque.
• Visser l’écrou (21) sur l’arbre (5).
• Appuyer sur le bouton de blocage de l’arbre (4)
et faire tourner la meule ou le disque de
tronçonnage jusqu’à ce qu’il se bloque.
• Sans lâcher le bouton de blocage, serrer l’écrou
(21) avec la clé à ergots fournie en standard.
• Pour démonter la meule ou le disque de
tronçonnage, procéder en sens inverse.
Montage d’une brosse métallique
• Visser la brosse métallique DEWALT directement
sur l’arbre, sans utiliser le flasque ni l’écrou.
Montage de la poignée latérale (fig. E)
• Pour les travaux de meulage, visser la poignée
latérale (6) dans un des logements (8) à gauche
ou à droite de la boîte d’engrenage.
• Pour les travaux de tronçonnage, visser la poignée
latérale (6) dans le logement supérieur (7).
DW491K - Montage de la poignée ronde (fig. F)
• Enlever la poignée latérale.
• Monter la poignée ronde (22) au moyen des deux
vis (23).
28
FRANÇAIS
• Fixer une vis dans le logement supérieur (7) et
l’autre dans un des logements latéraux (8).
Ne pas actionner l’interrupteur
MARCHE/ARRET tant que l’outil est en
charge.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Bien fixer la pièce à meuler ou à tronçonner.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
Ne pas exercer de pression latérale sur
la meule ou le disque de tronçonnage.
• Eviter de surcharger l’outil. En cas de
surchauffe, le faire fonctionner à vide
durant quelques minutes.
Avant la mise en marche:
• Monter le carter de protection et la meule ou le
disque de tronçonnage adaptés. Ne pas utiliser
de meules ou de disques trop usés.
• Vérifier le montage de l’ecrou et du flasque.
• Vérifier si la meule ou le disque tourne dans le
sens des flèches sur l’accessoire et l’outil.
Mise en MARCHE et à l’ARRET (fig. A)
L’interrupteur MARCHE/ARRET de votre meuleuse
d’angle est équipée soit d’un bouton de déblocage, soit
d’un bouton de blocage pour opération en continu.
(Seulement pour la France et la Grande-Bretagne) Interrupteur MARCHE/ARRET (1) avec bouton de
déblocage (2)
• Pour débloquer l’interrupteur MARCHE/ARRET,
glisser le bouton de déblocage vers vous.
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur MARCHE/ARRET.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur
MARCHE/ARRET.
Interrupteur MARCHE/ARRET (1) avec bouton de
blocage (2a)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur MARCHE/ARRET. L’outil fonctionne
alors en continu.
• Pour arrêter l’outil, appuyer brièvement sur le
bouton de blocage et relâcher l’interrupteur
MARCHE/ARRET.
29
DW491K - Utilisation du carter de tronçonnage
(EZWS97) (fig. C)
Le carter de tronçonnage est utile pour le
tronçonnage du béton et de la maçonnerie, quand le
réglage de la profondeur ou l’aspiration de poussière
sont de rigueur.
• Monter le carter de tronçonnage comme décrit
ci-dessus.
• Brancher un dispositif d’aspiration de poussière
sur l’adaptateur (17).
• Régler la profondeur de tronçonnage au moyen
du bouton de la réglette dans la plaque avant (13).
• Respecter les consignes de sécurité
relatives aux disques de tronçonnage
Diamant.
• Utiliser un disque de tronçonnage
adapté (selon les spécifications du
producteur).
• La vitesse de rotation maximum du
disque de tronçonnage ne doit pas être
inférieure à celle de l’outil.
• Ne pas utiliser de disques de
tronçonnage dont le diamètre excède les
230 mm.
• Risque d’incendie! Ne pas aspirer la
poussière lors du tronçonnage de
métaux!
• L’aspirateur de poussière doit être
adapté au matériau à tronçonner et le
carter de tronçonnage doit pouvoir être
monté.
DW491K - Utilisation de la poignée ronde (fig. F)
La poignée ronde très pratique rend votre outil plus
facile à manier.
• Monter la poignée ronde comme décrit cidessus.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
fr - 5
FRANÇAIS
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
Charbons
Les charbons sont d’accès aisé et peuvent être
remplacés facilement. Faire vérifier les charbons
toutes les 50 heures de fonctionnement.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre produit
DEWALT ne vous donne pas entière satisfaction,
il suffit de le retourner avec tous ses accessoires
dans les 30 jours suivant son achat à votre
distributeur, ou à un centre de service aprèsvente agréé pour un remboursement intégral ou
un échange. Munissez-vous d’une preuve
d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
Au cas où votre produit DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre produit DEWALT présenterait un
défaut de fabrication dans les 12 premiers mois
suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• le produit ait été utilisé correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer le produit
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel.
fr - 6
30
ITALIANO
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
Indice del contenuto
Congratulazioni!
Dati tecnici
Dichiarazione di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 3
it - 3
it - 4
it - 4
it - 5
it - 6
it - 6
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indica la tensione elettrica.
Pericolo d’incendio.
Dati tecnici
Voltaggio
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Diametro mola
Albero portamola
Peso
V
W
min-1
mm
kg
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW478
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,7
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,7
Fusibili:
Modelli da 220 V
Dichiarazione di conformità
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW491K
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
10 A
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
LWA (potenza sonora) dB(A)
DW476
DW478
DW490
DW492
DW479
DW491K
94,2
94,2
94,2
86,2
86,2
86,2
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
31
it - 1
ITALIANO
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144, impugnatura/
impugnatura laterale:
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità. Tenere
ben illuminata l’area di lavoro. Non usare gli
utensili elettrici in luoghi con atmosfera gassosa o
infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Tenere i non
addetti ai lavori lontani dal posto di lavoro.
it - 2
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia uso
soltanto di un cavo di prolunga di tipo idoneo,
appositamente previsto e contrassegnato per
l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole
antisdrucciolo. Raccogliere i capelli se si portano
lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB (A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia in
posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare
il proprio buon senso e non utilizzare l’utensile
quando si e’stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito. Staccare
la spina dalla presa se l’utensile rimane inutilizzato
e prima di eseguire qualsiasi operazione di
manutenzione dell’utensile o di sostituzione degli
accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
32
ITALIANO
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza limitata
impiegandoli per lavori destinati ad utensili di
maggiore potenza. Attenzione! L’uso di accessori o
attrezzature diversi, o l’impiego del presente utensile
per scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione. Proteggere il
cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli orli taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per
un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli
accessori. Controllare periodicamente lo stato del
cavo di alimentazione, e se danneggiato farlo
riparare presso un Centro di Assistenza tecnica
autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente che
non vi siano parti danneggiate e che l’utensile sia
in grado di effettuare il suo lavoro in modo
corretto. Controllare l’allineamento delle parti
mobili assicurandosi che non vi siano grippaggi,
danni ai componenti o ai supporti, ed altre
condizioni che possono compromettere il buon
funzionamento dell’utensile. Dispositivi di sicurezza
e altre parti difettose devono essere riparate o
sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Norme di sicurezza supplementari specifiche per
mole e per dischi da taglio
• Utilizzare mole e dischi da taglio rinforzati con fibre
in conformità alle norme ISO 2933-1974 e aventi
un diametro corrispondente a quello della mola
specificato unicamente nei dati tecnici.
33
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Smerigliatrice angolare
1 Difesa
1 Difesa per dischi diamantati con raccordo
aspirapolvere (EZWS97) (solo DW491K)
1 Impugnatura avvolgente (solo DW491K)
1 Impugnatura laterale
1 Chiave a due naselli
1 Cassetta in metallo (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
La Vostra Smerigliatrice Angolare DEWALT (dotata o
meno di Difesa per dischi diamantati) è stata studiato
per lavori di asportazioni e taglio professionali:
1 Interruttore ON/OFF
2 Pulsante di sblocco (solo U.K. & Francia)
2a Pulsante di bloccaggio
3 Difesa
4 Bloccaggio albero portamola
5 Albero portamola
6 Impugnatura laterale
7 Foro superiore
8 Fori laterali
9 Coperchi coprispazzole
DW478, DW492 & DW491K - Riduzione della
corrente di spunto
Il limitatore di spunto, oltre a garantire un maggiore
confort di utilizzo all’operatore, limita la corrente
assorbita all’avviamento della macchina,
permettendone l’uso anche su reti di alimentazione
con potenza installata di coli 3 kWh. Tale dispositivo
rivela particolare utilità quando si opera in spazi ristretti.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
it - 3
ITALIANO
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, per le quali non è
richiesta la messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II (doppio isolamento)
- utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato, a tre conduttori, e di
dimensione idonee a garantire l’alimentazione
elettrica dell’apparecchio (vedere le caratteristiche
tecniche). La dimensione minima del conduttore è
1,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo
per l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Montaggio e smontaggio della difesa (fig. B)
• Posizionare la Smerigliatrice Angolare su un
piano con l’albero rivolto verso l’alto.
• Fissare la difesa sull’utensile utilizzando le tre viti
(10) con le rondelle dentate.
• Ruotare la difesa, orientandola nella posizione
richiesta e stringere il dado (11).
• Per smontare la difesa, svitare le tre viti (10).
DW491K - Montaggio e smontaggio della difesa
per dischi diamantati (fig. C)
Questo modello è equipaggiato con una difesa per
dischi diamantati, appositamente studiata per
consentire la regolazione della profondità di taglio e
per un’efficiente aspirazione della polvere.
• Collocare la Smerigliatrice Angolare su un piano
con l’albero rivolto verso l’alto, dopo aver
smontato la difesa.
it - 4
• Togliere entrambe le viti (12) della difesa per dischi
diamantati e smontare la piastra anteriore (13).
• Inserire l’albero nel foro della piastra posteriore
(14) e serrare le tre viti (10) con le rondelle
dentate. Assicurarsi che la scanalatura (15) della
piastra posteriore coincida con quella dell’anello
di arresto (16).
• Ruotare la Smerigliatrice angolare, orientandola
nella posizione richiesta e stringere il dado (11).
• Montare un disco da taglio del tipo richiesto
(vedere di seguito).
• Montare la piastra anteriore (13). Accertarsi che il
raccordo per l’aspirazione della polvere (17) sia
fissato correttamente nell’apposita apertura tra le
due piastre (13 & 14). Agganciare l’aletta dietro
all’arresto graduato (18) per assicurarsi che la
molla (19) possa muoversi liberamente.
• Rimontare le viti (12).
• Per smontare la difesa per dischi diamantati
procedere nell’ordine inverso.
Montaggio e smontaggio della mola o del disco
da taglio (fig. D)
• Collocare la Smerigliatrice Angolare su un piano
con l’albero rivolto verso l’alto.
• Inserire in modo appropriato la flangia (20)
sull’albero (5).
• Appoggiare la mola o il disco diamantato sulla
controflangia filettata.
• Avvitare la controflangia filettata (21) sull’albero (5).
• Premere il pulsante di bloccaggio (4) e ruotare la mola
o il disco diamantato fino al loro blocco in posizione.
• Serrare la controflangia filettata (21) utilizzando
l’apposita chiave a due naselli in corredo.
• Allentare il pulsante di bloccaggio.
• Per smontare la mola o il disco, allentare la
controflangia filettata (21) con l’apposita chiave.
Montaggio della spazzola metallica a tazza
• Avvitare la spazzola metallica a tazza
direttamente sull’albero, senza adoperare la
flangia e la controflangia.
Impugnatura laterale (fig. E)
• Per lavori di smerigliatura, avvitare a fondo
l’impugnatura laterale (6) in uno dei fori (8) laterali
della scatola ingranaggi.
• Per lavori di troncatura/taglio, avvitare a fondo
l’impugnatura laterale (6) nel foro in alto (7).
34
ITALIANO
DW491K - Montaggio dell’impugnatura a staffa
(fig. F)
• Togliere l’impugnatura laterale.
• Fissare l’impugnatura a staffa (22) utilizzando le
due viti (23).
• Inserire una vite nel foro in alto (7) e l’altra in uno
dei fori laterali (8).
Accensione/spegnimento (ON/OFF) (1) con
bloccaggio (2a)
• Per mettere in funzione l’utensile, premere
l’interruttore ON/OFF. L’apparecchio funzionerà
in continuo.
• Per spegnere l’utensile, premere brevemente il
pulsante di bloccaggio e rilasciare l’interruttore
ON/OFF.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi che i materiali su cui si lavora
siano bloccati saldamente e non
possano muoversi.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sull’utensile. Non esercitate una
pressione laterale sulla mola o sul disco
da taglio.
• Evitare il surriscaldamento
dell’apparecchio. Se la smerigliatrice si
surriscalda farla girare a vuoto per alcuni
minuti.
Prima di mettere in funzione l’utensile:
• Applicare la difesa e la mola o il disco da taglio.
Non utilizzare mole o dischi eccessivamente
usurati.
• Assicurarsi che la flangia e la controflangia siano
state fissate nel modo opportuno.
• Verificare che il disco o la mola girino nel senso
delle frecce riportate sull’accessorio stesso e
sull’apparecchio.
Accensione/Spegnimento (ON/OFF) (fig. A)
L’interruttore di accensione/spegnimento (ON/OFF)
della vostra Smegliatrice Angolare è dotato di un
pulsante di blocco/sblocco che consente il
funzionamento in continuo.
(Solo U.K. & Francia) - Accensione/spegnimento
(ON/OFF) (1) con sblocco (2)
• Per sbloccare l’interrutore ON/OFF, fare scorrere
il pulsante di sblocco verso di voi.
• Per mettere in funzione l’utensile, premere
l’interruttore ON/OFF.
• Per spegnere l’utensile, rilasciare l’interruttore
ON/OFF.
35
Non accendere o spegnere l’utensile se
questo è sotto carico.
DW491K - Impiego della difesa per dischi
diamantati (EZWS97) (fig. C)
La difesa per dischi diamantati viene utilizzata per il
taglio di calcestruzzo e laterizi, in condizioni di
estrema precisione di taglio e necessità di rimozione
della polvere.
• Montare la difesa per dischi diamantati nel modo
descritto in precedenza.
• Collegare un aspiratore al raccordo aspirapolvere (17).
• Regolare la profondità di taglio agendo sulla
manopola di graduazione posta sulla piastra
anteriore (13).
• Osservare le istruzioni di sicurezza
relative ai dischi da taglio diamantati.
• Utilizzare dischi diamantati adatti
(verificare i dati forniti dal costruttore).
• La velocità di rotazione massima per il
disco non deve esserer inferiore a qualla
della macchina.
• Non utilizzare dischi da taglio di diametro
superiore a 230 mm.
• Pericolo d’incendio! Tagliando il metallo
non servirsi dell’aspiratore polveri!
• Accertarsi che l’aspiratore polveri utilizzato
sia adatto al materiale da tagliare e che
possa essere collegato alla protezione.
DW491K - Impiego dell’impugnatura a staffa (fig. F)
L’impugnatura a staffa offre comoditá e notevoli
vantaggi ergonomici alla smerigliatrice.
• Montare l’impugnatura a staffa nel modo
descritto in precedenza.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
it - 5
ITALIANO
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Spazzole autoespellenti
Le spazzole sono di facile accessibilità e possono
pertanto essere sostituite facilmente. La verifica dello
stato di usura delle spazzole deve avvenire dopo
ogni ciclo di 50 ore di lavoro.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l’esterno
dell’utensile periodicamente con un panno morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto.
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale DEWALT per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
it - 6
36
NEDERLANDS
HAAKSE SLIJPER
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
Inhoudsopgave
Gefeliciteerd!
Technische gegevens
Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 6
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental onbelast
Schijfdiameter
Spindelmaat
Gewicht
V
W
min-1
mm
kg
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW478
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,7
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,7
Zekeringen:
220 V machines
Verklaring van overeenstemming
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW491K
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
10 A
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/EEG
& 89/392/EEG, gemeten volgens EN 50144:
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
LWA (geluidsvermogen) dB(A)
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
94,2
94,2
94,2
86,2
86,2
86,2
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
37
nl - 1
NEDERLANDS
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144, handgreep/
zijhandgreep:
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
6
7
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
8
DEWALT, Idstein, Duitsland
9
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd
de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in
acht in verband met brandgevaar, gevaar voor
elektrische schok en lichamelijk letsel. Lees ook
onderstaande instructies aandachtig door voordat u
met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht. Zorg
dat de werkomgeving goed is verlicht. Gebruik
elektrische machines niet in de buurt van brandbare
vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof,
enz.) kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen; houd ze weg van de
werkomgeving.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
nl - 2
10
11
12
13
14
15
16
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines op
in een droge, afgesloten ruimte, buiten het bereik
van kinderen.
Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubberen werkhandschoenen en
schoenen met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de machine
volledig stil staat voordat u deze achterlaat. Trek
de stekker uit het stopcontact wanneer u de
machine niet gebruikt, tijdens onderhoud of bij het
vervangen van accessoires.
Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en
andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in
deze handleiding. Gebruik geen lichte machine of
hulpstukken voor het werk van zware machines.
38
NEDERLANDS
17
18
19
20
De machine werkt beter en veiliger indien u deze
gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DEWALT Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op
beschadigingen om er zeker van te zijn dat deze
naar behoren zal functioneren. Controleer of de
bewegende delen niet klemmen, verdraaid of
gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan alle
andere voorwaarden voor een juiste werking is
voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming
van ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor afbraam- en
doorslijpschijven
• Gebruik vezelversterkte afbraam- en
doorslijpschijven volgens ISO 2933-1974 en
waarvan de diameter overeenkomt met de
schijfdiameter in de technische gegevens.
39
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Haakse slijper
1 Beschermkap
1 Diamant-beschermkap met stofafzuigadaptor
(EZWS97) (alleen voor DW491K)
1 Beugelgreep (alleen voor DW491K)
1 Zijhandgreep
1 Spansleutel
1 Draagkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT haakse slijper (met of zonder Diamantbeschermkap) is ontworpen voor professioneel gebruik.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Ontgrendelknop (alleen voor Groot-Brittannië &
Frankrijk)
2a Vergrendelknop
3 Beschermkap
4 Spindelvergrendeling
5 Spindel
6 Zijhandgreep
7 Bevestigingspunt voor zijhandgreep (bovenzijde)
8 Bevestigingspunten voor zijhandgreep
9 Koolborstel-afdekkappen
DW478, DW492 & DW491K - Aanloopstroombegrenzing
Dankzij de aanloopstroombegrenzing komt de motor
bij het starten van de machine langzaam en zonder
aanloopschok op toeren.
Dit is bijzonder praktisch bij het werken in kleine ruimtes.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
nl - 3
NEDERLANDS
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan
een goedgekeurd drieaderig verlengsnoer, dat geschikt
is voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2. Wanneer het verlengsnoer op
een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Monteren en demonteren van de beschermkap
(fig. B)
• Leg de machine met de spindel naar boven op
een tafel.
• Monteer de beschermkap met behulp van de
drie bevestigingsbouten (10).
• Breng de beschermkap in de gewenste positie
en draai de borgmoer (11) vast.
• Demonteer de beschermkap door het losdraaien
van de drie bevestigingsbouten (10).
DW491K - Monteren en demonteren van de
Diamant-beschermkap (fig. C)
Dit model is voorzien van een Diamant-beschermkap
waarmee de snijdiepte kan worden ingesteld en
vrijkomend stof efficiënt kan worden afgezogen.
• Demonteer de beschermkap en leg de machine
met de spindel naar boven op een tafel.
• Schroef de twee bouten (12) uit de Diamantbeschermkap en demonteer de frontplaat (13).
• Steek de spindel door de opening in de
achterplaat (14) en draai de drie
bevestigingsbouten (10) aan. De sleufgaten (15) in
de achterplaat en die van de bevestigingsschijf
(16) moeten precies op elkaar liggen.
• Breng de machine in de gewenste positie en draai
de borgmoer (11) vast.
• Monteer de juiste slijpschijf (zie hieronder).
• Monteer de frontplaat (13). Klem hierbij de
stofafzuigadaptor (17) tussen de frontplaat (13) en
de achterplaat (14). Haak het nokje vast achter de
aanslag (18) van de schaalverdeling op de
grondplaat zodat de veer (19) vrij kan bewegen.
• Breng de bouten (12) weer aan.
• Demonteer de Diamant-beschermkap in
omgekeerde volgorde.
nl - 4
Plaatsen en verwijderen van een afbraam- of
doorslijpschijf (fig. D)
• Leg de machine met de beschermkap naar
boven op een tafel.
• Plaats de flens (20) op de spindel (5).
• Leg de afbraam- of doorslijpschijf op de flens.
• Draai de flensmoer (21) op de spindel (5).
• Druk de spindelvergrendeling (4) in en verdraai de
afbraam- of doorslijpslijpschijf totdat deze vastklikt.
• Draai de flensmoer (21) aan met behulp van de
meegeleverde spansleutel.
• Laat de spindelvergrendeling los.
• Verwijder de afbraam- of doorslijpschijf door het
losdraaien van de flensmoer (21) met behulp van
de spansleutel.
Plaatsen van een komstaaldraadborstel
• Schroef de komstaaldraadborstel direct op de
spindel, zonder gebruik van de flens en de
flensmoer.
Monteren van de zijhandgreep (fig. E)
• Afbramen: schroef de zijhandgreep (6) goed vast
in een van de bevestigingspunten (8) aan
weerszijden van de tandwielkast.
• Doorslijpen: schroef de zijhandgreep (6) goed vast
in het bevestigingspunt (7) aan de bovenzijde.
DW491K - Monteren van de beugelgreep (fig. F)
• Verwijder de zijhandgreep.
• Monteer de beugelgreep (22) met behulp van de
twee schroeven (23).
• Draai één schroef in het bevestigingspunt (7) aan
de bovenzijde en de andere schroef in een van
de bevestigingspunten (8) aan weerszijden van
de tandwielkast.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Zorg ervoor dat alle te bewerken
materialen stevig bevestigd zijn.
• Forceer de machine niet. Oefen geen
zijdelingse druk op de afbraam- of
doorslijpschijf uit.
• Voorkom overbelasting. Laat de machine
in geval van oververhitting enkele
minuten onbelast draaien.
40
NEDERLANDS
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Monteer de juiste beschermkap en afbraam- of
doorslijpschijf. Gebruik geen overmatig versleten
of beschadigde schijven.
• Zorg ervoor dat de flens en flensmoer correct zijn
gemonteerd.
• Controleer de draairichting van de schijf aan de
hand van de pijlen op de machine en de schijf.
In- en uitschakelen (fig. A)
De AAN/UIT-schakelaar van uw haakse slijper is
uitgevoerd met een ontgrendelknop of met een
vergrendelknop voor continu bedrijf.
(Alleen voor Groot-Brittannië & Frankrijk) AAN/UIT-schakelaar (1) met ontgrendelknop (2)
• Ontgrendel de AAN/UIT-schakelaar door de
ontgrendelknop naar u toe te schuiven.
• Druk de AAN/UIT-schakelaar in om de machine
te starten.
• Stop de machine door de AAN/UIT-schakelaar
los te laten.
AAN/UIT-schakelaar (1) met vergrendelknop (2a)
• Druk de AAN/UIT-schakelaar in om de machine
te starten. De machine werkt dan in continu
bedrijf.
• Stop de machine door de vergrendelknop kort in
te drukken en de AAN/UIT-schakelaar los te
laten.
Schakel de machine nooit in of uit bij
volle belasting.
DW491K - Gebruik van de Diamantbeschermkap (EZWS97) (fig. C)
De Diamant-beschermkap wordt gebruikt voor het
doorslijpen van beton en steenachtige materialen.
Hierbij kan de snijdiepte worden ingesteld en
vrijkomend stof efficiënt worden afgezogen.
• Monteer de Diamant-beschermkap zoals
hierboven beschreven.
• Sluit een stofafzuiger aan op de adaptor (17).
• Stel de snijdiepte in met behulp van de sterknop
op de frontplaat (13).
• Neem de voor diamant-slijpschijven van
toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften
in acht.
41
• Gebruik een geschikte diamant-slijpschijf
(zie de gegevens van de fabrikant).
• De maximum draaisnelheid van de
slijpschijf mag niet lager zijn dan die van
de machine.
• Gebruik geen slijpschijven waarvan de
diameter groter is dan 230 mm.
• Brandgevaar! Gebruik de stofafzuiger
niet bij het doorslijpen van metaal!
• Controleer of de gebruikte stofafzuiger
geschikt is voor het te slijpen materiaal
en of de diamant-beschermkap kan
worden gemonteerd.
DW491K - Gebruik van de beugelgreep (fig. F)
Dankzij de beugelgreep is de machine gemakkelijk
en flexibel in het gebruik.
• Monteer de beugelgreep zoals hierboven
beschreven.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Koolborstels
De koolborstels zijn gemakkelijk toegankelijk en
kunnen eenvoudig worden vervangen. De
koolborstels moeten elke 50 werkuren worden
gecontroleerd.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
nl - 5
NEDERLANDS
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer. U
ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).
nl - 6
42
NORSK
VINKELSLIPER
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
Innholdsfortegnelse
Gratulerer!
Tekniske data
Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 6
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Turtall/min, tomgang
Skive diameter
Spindel
Vekt
V
W
mm
kg
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW478
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,7
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,7
Sikring:
230 V
Sikkerhetserklæring
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW491K
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
10 A
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
DW476
DW478
DW490
DW492
DW479
DW491K
dB(A)*
94,2
94,2
94,2
dB(A)
86,2
86,2
86,2
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
43
no - 1
NORSK
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144, håndtak/
sidehåndtak:
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
5
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
6
7
DEWALT, Idstein, Tyskland
8
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
9
10
11
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du
alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler (for
eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
no - 2
12
13
14
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en
jordfeilbryter.
Hold barna borte
Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten når
du bruker maskinen. La ikke andre personer
komme i kontakt med elektroverktøyet eller
ledningen. Alle personer skal holdes borte fra
arbeidsområdet.
Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for, som for eksempel å
fjerne kvister eller kappe ved med en
håndsirkelsag.
Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De
kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi
anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når
du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har
langt hår.
Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn
i øynene og skader deg. Hvis det støver mye, bør
du bruke ansikts- eller støvmaske.
Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje
eller skarpe kanter.
Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når
det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
44
NORSK
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt
er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
45
Ekstra sikkerhetsregler for slipehjul og
kappeskiver
• Bruk bare fiberarmerte slipehjul og kappeskiver i
overensstemmelse med ISO 2933-1974, med en
diameter som svarer til hjuldiameteren som er
spesifisert i de tekniske dataene.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Vinkelsliper
1 Beskyttelsesdeksel
1 Diamant-beskyttelsesdeksel med støvavsug
(EZWS97) (kun DW491K)
1 Rundt håndtak (kun DW491K)
1 Sidehåndtak
1 Pinnenøkkel
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splittegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
DEWALT vinkelsliper (med eller uten
beskyttelsesdeksel for diamantskive) er utarbeidet
for profesjonelle slipe- og kappearbeider.
1 Strømbryter
2 Utkoblingsknapp (kun Frankrike & Storbritannia)
2a Låseknapp
3 Beskyttelsesdeksel
4 Spindellås
5 Spindel
6 Sidehåndtak
7 Topphull for ekstra håndtak
8 Sidehull for ekstra håndtak
9 Kullbørstedeksel
DW478, DW492 & DW491K - Myk start
Myk start-mekanismen sørger for en langsom økning
av hastigheten. Maskinen starter derfor ikke med et
rykk.
Denne mekanismen er spesielt nyttig dersom
arbeidsplassen er av begrenset omfang.
no - 3
NORSK
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Montering og fjerning av beskyttelsesdekselet
(fig. B)
• Plasser vinkelsliperen på et bord med spindelen opp.
• Monter beskyttelsesdekselet til verktøyet ved
hjelp av de tre skruene (10) med låseskiver.
• Snu beskyttelsesdekselet til den kommer i riktig
posisjon og skru til låsemutteren (11).
• Fjern beskyttelsesdekselet ved å løsne de tre
skruene (10).
DW491K - Montering og fjerning av
beskyttelsesdekselet for diamantskive (fig. C)
Denne modellen er utstyrt med et
beskyttelsesdeksel for diamantskive som er spesielt
konstruert for dybdejustering og effektiv støvfjerning.
• Fjern beskyttelsesdekselet fra vinkelsliperen og
plasser verktøyet på bordet med spindelen opp.
• Fjern begge skruene (12) fra beskyttelsesdekselet
og demonter frontplaten (13).
• Stikk spindelen gjennom hullet i den bakre platen
(14) og skru fast de tre skruene (10) med
låseskiver. Kontroller at åpningene (15) i den
bakre platen og festet (16) faller sammen.
• Snu vinkelsliperen til den kommer i riktig posisjon
og fest låsemutteren (11).
• Monter en passende kappeskive (se nedenfor).
• Monter frontplaten (13). Kontroller at støvavsuget
(17) er godt festet i åpningen mellom frontplaten
no - 4
og den bakre platen. Hekt kammen bak
rullestyringen på skjermen (18) for å være sikker
på at fjæren (19) kan bevege seg fritt.
• Sett skruene på plass igjen (12).
• Beskyttelsesdekselet fjernes ved å gå frem i
omvendt rekkefølge.
Montering og fjerning av slipehjul eller
kappeskive (fig. D)
• Plasser verktøyet på et bord med
beskyttelsesdekselet opp.
• Fest avstandsringen (20) til spindelen (5) på riktig
måte.
• Sett slipe- eller kappeskiven på avstandsringen.
• Skru den gjengede flensen (21) på spindelen (5).
• Trykk inn spindellåsen (4) og drei skiven til den
griper.
• Fest den gjengede flensen (21) med
pinnenøkkelen.
• Slipp spindellåsen.
• Slipe- eller kappeskiven fjernes ved å løsne den
gjengede flensen (21) med pinnenøkkelen.
Montering av koppformet stålbørste
• Skru den koppformede stålbørsten direkte på
spindelen uten å bruke avstandsringen og den
gjengede flensen.
Montering av sidehåndtaket (fig. E)
• Ved sliping skrus sidehåndtaket (6) godt fast i et
av hullene (8) på en av sidene av girhuset.
• Ved kapping skrus sidehåndtaket (6) godt fast i
topphullet (7).
DW491K - Montering av bøylehåndtaket (fig. F)
• Fjern sidehåndtaket.
• Monter bøylehåndtaket (22) ved hjelp av de to
skruene (23).
• Fest en av skruene i topphullet (7) og den andre i
et av sidehullene (8).
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Pass på at alle materialer som skal slipes
er godt festet.
• Trykk maskinen lett ned. Utsett ikke
skivene for sidetrykk.
46
NORSK
• Unngå overbelastning. Ved
overoppheting av maskinen må man la
den gå ubelastet i et par minutter.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter passende beskyttelsesdeksel og slipe- eller
kappeskive. Bruk ikke utslitte eller skadde skiver.
• Kontroller at avstandsringen og den gjengede
flensen er riktig montert.
• Kontroller at skiven roterer i den retningen som er
angitt på tilleggsutstyret og maskinen.
Start - stopp (fig. A)
Strømbryteren på vinkelsliperen er utstyrt med en
utkoblingsknapp eller en låseknapp for kontinuerlig drift.
(Kun Frankrike & Storbritannia) - Strømbryter (1)
med utkoblingsknapp (2)
• For utkobling av strømbryteren, skyv
utkoblingsknappen mot deg.
• Start maskinen ved å trykke inn strømbryteren.
• Stopp maskinen ved å slippe strømbryteren.
Strømbryter (1) med låseknapp (2a)
• Start maskinen ved å trykke inn strømbryteren:
kontinuerlig drift.
• Maskinen stanses ved å trykke låseknapp og ved
å slippe strømbryteren.
• Bruk ikke kappeskiver med større
diameter enn 230 mm.
• Brannfare! Bruk ikke støvsugeren ved
sliping av metall!
• Kontroller at støvsugeren som benyttes
er egnet for det materialet som kappes
og at diamant-beskyttelsesskjerm kan
tilkobles.
DW491K - Bruk av bøylehåndtaket (fig. F)
Bøylehåndtaket er behagelig i bruk og gjør at
maskinen er svært enkel å håndtere.
• Monter bøylehåndtaket som beskrevet ovenfor.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
passende tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Kullbørster
Kullbørstene er lett tilgjengelige og kan enkelt skiftes
ut. Kontroller alltid børstene etter 50 driftstimer.
Start eller stopp ikke maskinen når den
er belastet.
DW491K - Bruk av beskyttelsesdekselet for
diamantskiver (EZWS97) (fig. C)
Beskyttelsesdekselet brukes ved kapping av betong
og murverk, når det er nødvendig med nøyaktig
justering av kappedybde eller støvavsugning.
• Monter beskyttelsesdekselet som angitt ovenfor.
• Fest en støvsuger til åpningen (17).
• Innstill dybden ved hjelp av den justerbare
styredekselet (13).
• Overhold sikkerhetsforskriftene for
diamant-kappeskive.
• Bruk en passende diamant-kappeskive
(kontroller produsentens data).
• Kappeskivens maksimale
rotasjonshastighet må ikke overskride
maskinens hastighet.
47
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
no - 5
NORSK
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
no - 6
48
PORTUGUÊS
REBARBADORA
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
Conteúdo
Parabéns!
Dados técnicos
Declaração de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 5
pt - 6
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT. Muitos
anos de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
Perigo de incêndio.
Dados técnicos
Voltagem
(apenas Latino-America)
Potência
Velocidade em vazio
Diâmetro da roda
Veio
Peso
V
V
W
rpm
mm
kg
DW476
230
220
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW478
230
120/220
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
120
2.000
6.300
230
M14
4,7
DW492
230
120/220
2.200
6.300
230
M14
4,7
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
Declaração de conformidade
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW491K
230
120
2.000
4.700
230
M14
4,7
10 Ampéres
De acordo com as Directivas 86/188/CEE & 89/392/CEE
da Comunidade Europeia, o nível de potência sonora,
medido de acordo com a EN 50144, é:
LpA
(pressão sonora) dB(A)*
LWA (potência sonora) dB(A)
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
94,2
94,2
94,2
86,2
86,2
86,2
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
49
pt - 1
PORTUGUÊS
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144, punho/punho
lateral:
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à humidade.
Ilumine bem as áreas de trabalho. Não utilize
Ferramentas Eléctricas em presença de líquidos
ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas à
terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas
(tais como humidade elevada, execução de
soldadura, etc.) a segurança eléctrica pode ser
aumentada intercalando-se um transformador de
separação ou um disjuntor de corrente de
defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe os visitantes tocarem em ferramentas
ou cabos eléctricos. Afaste todos os visitantes
das áreas de trabalho.
pt - 2
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio seco,
fechado à chave e fora do alcance das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor. Verifique se
o interruptor está desligado ao ligar a ferramenta
à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
50
PORTUGUÊS
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas. Cumpra
as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique
regularmente os cabos da ferramenta e, no caso
de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica
DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado.
Verifique o bom alinhamento e fixação das peças
móveis e confirme a ausência de ruptura das
peças. Verifique ainda se a montagem foi bem
feita ou se existe qualquer outra condição que
possa impedir que a ferramenta funcione bem.
Mande consertar ou substituir os dispositivos de
protecção ou outras peças danificadas conforme
as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de ferramentas eléctricas deverá estar
fica exclusivamente a cargo de técnicos
qualificados.
51
Normas de segurança adicionais para discos de
rebarbar e discos de corte
• Use os discos abrasivos de corte ou rebarbar
conforme a norma ISO 2933-1974 somente com
um diâmetro correspondente ao diâmetro do
disco especificado nas caracteristicas técnicas.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Rebarbadora
1 Resguardo
1 Resguardo de diamante com saída de extracção
de poeira (EZWS97) (apenas DW491K)
1 Manípulo redondo (apenas DW491K)
1 Punho lateral
1 Chave de dois pinos
1 Caixa metal (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
A sua Rebarbadora DEWALT (com ou sem
Resguardo para o uso de discos de Diamante) foi
concebida para aplicações profissionais de rebarbar
e de corte:
1 Interruptor de Ligar/Desligar “ON/OFF”
2 Desbloqueio do interruptor (apenas R.U. &
França)
2a Bloqueio do interruptor
3 Resguardo
4 Botão de travamento do veio
5 Veio
6 Punho lateral
7 Orifício superior
8 Orifícios laterais
9 Coberturas das escovas de carvão
DW478, DW492 & DW491K - Função de
arranque suave
A função de arranque suave permite que a
velocidade aumente lentamente para evitar o
contragolpe quando é posta em funcionamento.
pt - 3
PORTUGUÊS
Esta função torna-se particularmente útil quando se
trabalha em espaços confinados.
Segurança eléctrica
•
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
•
•
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144, não
sendo, por isso, necessária uma ligação
à terra.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial triplo, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da
tomada.
Montagem e remoção do resguardo (fig. B)
• Coloque a Rebarbadora sobre uma mesa, com o
veio para cima.
• Monte o resguardo na ferramenta utilizando os
três parafusos (10) com anilhas de estrela.
• Rode o resguardo para a posição requerida e
aperte a porca (11).
• Para remover o resguardo, desaperte os três
parafusos (10).
DW491K - Montagem e remoção do resguardo
para a utilização de discos de diamante (fig. C)
Este modelo dispõe de um resguardo que foi
concebido para ser regulado em profundidade e
para extracção eficiente de poeiras.
• Retire o resguardo da Rebarbadora e coloque a
ferramenta numa mesa, com o veio para cima.
• Retire ambos os parafusos (12) do resguardo e
desmonte a placa dianteira (13).
• Insira o veio no orifício da placa traseira (14) e
pt - 4
•
•
aperte os três parafusos (10) com as anilhas de
estrela. Certifique-se que as ranhuras (15) na placa
traseira e o disco de retenção (16) coincidem.
Rode a Rebarbadora para a posição requerida e
aperte a porca (11).
Instale um disco de corte apropriado (ver em baixo).
Monte a placa dianteira (13). Certifique-se que a
saída da extracção de poeiras (17) está
devidamente colocada na abertura entre a placa
traseira (14) e a placa dianteira (13). Prenda o
came por trás do batente da régua (18) na placa
de base para ter a certeza que a mola (19) se
desloca sem problemas.
Volte a colocar os parafusos (12).
Para retirar o resguardo de diamante, proceda na
ordem inversa.
Instalação e remoção de um disco de corte ou
de rebarbar (fig. D)
• Coloque a ferramenta sobre uma mesa, com o
resguardo para cima.
• Instale o espaçador (20) correctamente no veio (5).
• Coloque o disco no espaçador.
• Aparafuse a flange de rosca (21) no veio (5).
• Pressione o fecho de veio (4) e rode o disco até
prender na posição correcta.
• Aperte a flange exterior (21) com a chave de dois
pinos que vem incluída.
• Solte o botão de bloqueio do veio.
• Para retirar o disco, desaperte a flange exterior (21)
com a chave de dois pinos.
Instalação de uma catrabucha
• Aparafuse a catrabucha de arame directamente
ao veio sem utilizar o espaçador e a flange
exterior.
Instalação do punho lateral (fig. E)
• Para operações de rectificação, aparafuse bem o
punho lateral (6) num dos orifícios (8) nos dois
lados da caixa de engrenagens.
• Para cortar, aparafuse bem o punho lateral (6) no
orifício superior (7).
DW491K - Montagem do manípulo redondo (fig. F)
• Retire o punho.
• Monte o manípulo redondo (22) utilizando os dois
parafusos (23).
52
PORTUGUÊS
• Coloque um parafuso no orifício superior (7) e o
outro num dos orifícios laterais (8).
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se que todos os materiais a
serem rectificados ou cortados estão
devidamente presos.
• Aplique apenas uma ligeira pressão na
ferramenta. Não exerça pressão lateral
na roda de esmeril ou no disco de corte.
• Evite sobrecargas. Se a ferramenta
aquecer, deixe-a trabalhar em vazio
durante alguns minutos.
Antes de pôr em funcionamento:
• Instale o devido resguardo e disco. Não utilize
discos com um nível de desgaste excessivo.
• Certifique-se que o espaçador e a flange exterior
estão devidamente instalados.
• Certifique-se que o disco roda na direcção das
setas indicadas no acessório ou na ferramenta.
Ligar e Desligar (fig.A)
O interruptor ON/OFF da sua rebarbadora está
equipado com un dispositivo de bloqueio/
desbloqueio para serviço contínuo.
(apenas R.U. & França) - Interruptor ON/OFF (1)
com interruptor de desbloqueio (2)
• Para destravar o interruptor ON/OFF, deslize o
interruptor de desbloqueio na sua direcção.
• Para pôr a ferramenta em funcionamento,
carregue o interruptor ON/OFF.
• Para parar a ferramenta, solte o interruptor ON/
OFF.
DW491K - Utilização do resguardo para disco de
diamante (EZWS97) (fig. C)
O resguardo é utilizado para cortar cimento e
alvenaria, quando é necessário proceder à
extracção de poeira ou a uma afinação de
profundidade de corte precisa.
• Monte o resguardo de diamante conforme
descrito acima.
• Ligue um extractor de poeira à saída (17).
• Regule a profundidade de corte utilizando o
botão da régua na placa dianteira (13).
• Respeite as instruções de segurança
relativas aos discos de corte de diamante.
• Utilize um disco de corte de diamante
adequado (verifique os dados relativos ao
fabricante).
• A velocidade máxima de rotação do
disco de corte não deverá ser inferior à
da ferramenta.
• Não utilize discos de corte com uma
diâmetro superior a 230 mm.
• Perigo de incêndio! Não utilize o extractor
de poeira quando estiver a cortar metal!
• Certifique-se de que o extractor de poeira
utilizado é adequado para o material que
se pretende cortar e que é possível
encaixar a protecção do diamante.
DW491K - Utilização do manípulo redondo (fig. F)
O manípulo redondo é muito mais conveniente,
tornando a sua ferramenta mais fácil de usar.
• Monte o manípulo redondo conforme descrito acima.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
Interruptor ON/OFF (1) com interruptor de
bloqueio (2a)
• Para pôr a rebarbadora em movimento carregue
o interruptor ON/OFF. A rebarbadora fica agora
em serviço contínuo.
• Para desligá-la apoie ligeiramente no interruptor
para desbloqueio e desligue o interruptor ON/OFF.
Não ligue ou desligue a ferramenta
quando estiver com carga.
53
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
Escovas de carvão
As escovas de carvão são bastante acessíveis e
podem ser substituídas fácilmente. Deixe verificar as
escovas após cada 50 horas de funcionamento.
pt - 5
PORTUGUÊS
GARANTIA
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe à apresentada à melhor reclamação.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT. Deve
apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12
meses a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
pt - 6
54
SUOMI
KULMAHIOMAKONE
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
Sisällysluettelo
Onneksi olkoon!
Tekniset tiedot
Kelpoisuusseloste
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 6
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon, hengenvaaran
tai konevaurion vaaraa, mikäli tämän
käyttöohjeen neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Tyhjäkäyntinopeus kierr./min
Laikkakoko
Karan kierre
Paino
V
W
mm
kg
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW478
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,7
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,7
Sulakkeet:
230 V
Kelpoisuusseloste
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
DW491K
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
10 A
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
dB(A)*
94,2
94,2
94,2
dB(A)
86,2
86,2
86,2
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos
ylitetään 85 dB(A) melutaso.
55
fi - 1
SUOMI
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan, kahva/sivukahva:
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä
sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä
työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten
putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Pidä lapset poissa työskentelyalueelta
Älä anna asiantuntemattomien koskettaa
sähkötyökalua tai sen liitäntäjohtoa. Ylimääräisten
henkilöiden tulisi pysytellä poissa
työskentelyalueelta.
fi - 2
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa käsipyörösahalla
oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset,
käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä
reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun vaihtoohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja anna
alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa uuteen.
Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja uusi se
tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat kuivina ja
puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
56
SUOMI
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että
virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen
pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistotasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin
muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Hioma- ja katkaisulaikan käyttöä koskevia
turvallisuusohjeita
• Käytä ainoastaan kuituvahvisteisia ISO 29331974:n mukaisia hioma- ja katkaisulaikkoja,
joiden läpimitta vastaa teknisissä tiedoissa
annettuja laikan läpimittoja.
57
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Kulmahiomakone
1 Laikan suojus
1 Timanttilaikan suojus pölynpoistoputkineen
(EZWS97) (vain DW491K)
1 Kaarikahva (vain DW491K)
1 Sivukahva
1 Kahdella tapilla varustettu kiristysavain
1 Metallilaukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALT-isokulmahiomakone
(timanttilaikkasuojuksineen tai ilman) on suunniteltu
ammattimaiseen hiontaan ja katkaisuun.
1 Virtakytkin
2 Lukituksen vapautusnappi (vain Englanti & Ranska)
2a Lukitusnappi
3 Laikan suojus
4 Karalukitus
5 Kara
6 Sivukahva
7 Yläreikä apukahvan kiinnitykseen
8 Sivureiät apukahvan kiinnitykseen
9 Hiiliharjan kannet
DW478, DW492 & DW491K - Pehmeäkäynnistys
Pehmeäkäynnistys mahdollistaa koneen nopeuden
hitaan kasvattamisen ja estää täten äkillisen
nykäyksen käynnistettäessä.
Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä ahtaissa tiloissa
työskennellessä.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
fi - 3
SUOMI
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Laikan suojuksen asennus ja irrotus (kuva B)
• Aseta kulmahiomakone pöydälle, kara ylöspäin.
• Kiinnitä laikan suojus koneeseen käyttämällä
kolmea ruuvia (10) ja hammastettuja aluslevyjä.
• Kierrä laikan suojus haluttuun asentoon ja kiristä
vastamutteria (11).
• Laikan suojuksen irrottamiseksi irrota kolme
ruuvia (10).
DW491K - Timanttilaikan suojuksen asennus ja
irrotus (kuva C)
Tähän malliin kuuluu timanttilaikan suojus, joka
mahdollistaa leikkuusyvyydensäätämisen ja
tehokkaan pölynpoiston.
• Irrota laikan suojus kulmahiomakoneesta ja aseta
kone pöydälle, kara ylöspäin.
• Irrota molemmat ruuvit (12) timanttilaikan
suojuksesta ja pura etulevy (13).
• Pujota kara takalevyssä (14) olevan reiän läpi ja
kiristä kolme ruuvia (10) ja hammastettua
aluslevyä. Varmista, että takalevyn urat ja
kiinnityslaikka (16) sopivat yhteen.
• Kierrä kulmahiomakonetta haluttuun asentoon ja
kiristä vastamutteria (11).
• Asenna sopiva katkaisulaikka (katso alla).
• Asenna etulevy (13) paikoilleen. Tarkista, että
pölynpoistoputki (17) on oikeassa paikassa etuja takalevyn välisessä aukeamassa. Kiinnitä
nokka viivainpysäyttimen (18) taakse
varmistuaksesi, että jousi (19) liikkuu vapaasti
• Kiinnitä ruuvit (12) uudelleen.
• Timanttilaikan suojuksen irrottamiseksi toimi
päinvastaisessa järjestyksessä.
Hiomalaikan tai katkaisulaikan asennus ja irrotus
(kuva D)
• Aseta kone pöydälle, laikan suojus ylöspäin.
• Kiinnitä alusmutteri (20) oikein karaan (5).
fi - 4
• Aseta hiomalaikka tai katkaisulaikka alusmutterin
päälle.
• Kiinnitä kiristysmutteri (21) karaan (5).
• Paina karalukitusta (4) ja kierrä hiomalaikkaa tai
katkaisulaikkaa, kunnes se lukkiutuu asentoon.
• Kiristä kiristysmutteria (21) kaksitappisella
mutteriavaimella.
• Vapauta karalukitus.
• Hioma- tai katkaisulaikan irrottamiseksi irrota
kiristysmutteri (21) kaksitappisella
mutteriavaimella.
Kuppiteräsharjan asennus
• Ruuvaa kuppiteräsharja suoraan karaan
käyttämättä alusmutteria ja kiristysmutteria.
Sivukahvan asennus (kuva E)
• Hiomista varten kiinnitä sivukahva (6) tiukasti
kumpaan tahansa konelaatikon molemmilla
puolilla olevista rei’istä (8).
• Katkaisua varten kiinnitä sivukahva (6) tiukasti
yläreikään (7).
DW491K - Kaarikahvan asennus (kuva F)
• Irrota sivukahva.
• Asenna kaarikahva (22) käyttämällä kahta ruuvia (23).
• Aseta yksi ruuvi yläreikään (7) ja toinen kumpaan
tahansa sivuilla olevista rei’istä (8).
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varmista, että kaikki hiottavat tai
leikattavat materiaalit ovat hyvin
kiinnitettyjä.
• Paina konetta kevyesti. Alä käytä hiomatai katkaisulaikkaa vinoasennossa.
• Vältä ylikuumenemista. Jos kone
kuumenee liikaa, anna sen tyhjäkäydä
muutaman minuutin ajan.
Ennen koneen käyttämistä:
• Asenna sopiva laikan suojus. Alä käytä
vääntyneitä laikkoja.
• Tarkista, että alusmutteri ja kiristysmutteri on
kiinnitetty oikein.
• Tarkista, että laikka pyörii lisätarvikkeissa ja
koneessa olevien nuolien osoittamaan suuntaan.
58
SUOMI
Virtakytkimen käyttäminen (kuva A)
Kulmahiomakoneen virtakytkimessä on lukitusnappi
tai lukituksen vapautusnappi jatkuvaa käyttöä varten.
(Vain Englanti & Ranska) - virtakytkin (1) jossa on
lukituksen vapautusnappi (2)
• Avaa virtakytkimen lukitus siirtämällä lukituksen
vapautusnappia itseäsi kohti.
• Käynnistä kone painamalla virtakytkin sisään.
• Pysäytä kone vapauttamalla virtakytkin.
Virtakytkin (1) jossa on lukitusnappi (2a)
• Koneen käynnistämiseksi paina virtakytkintä.
Kone on nyt jatkuvalla käytöllä.
• Koneen pysäyttämiseksi paina lukitusnappia
lyhyesti ja vapauta virtakytkin.
Alä käynnistä tai pysäytä konetta, jos se
on kuormitettuna.
DW491K - Timanttilaikan suojuksen käyttäminen
(EZWS97) (kuva C)
Timanttilaikan suojusta käytetään betonin ja tiilen
katkaisuun, jolloin vaaditaan tarkkaa leikkuusyvyyttä
tai tehokasta pölynpoistoa.
• Asenna timanttilaikan suojus ylläkuvatulla tavalla.
• Kiinnitä pölynimuri pölynpoistoputkeen (17).
• Määrää leikkuusyvyys käyttämällä etulevyssä (13)
olevan viivoittimen nuppia.
• Noudata timanttileikkuukiekkojen käyttöä
koskevia turvaohjeita.
• Käytä tarkoitukseen sopivaa
timanttihiomalaikkaa (tarkista valmistajan
antamat tiedot).
• Leikkuukiekon suurin pyörimisnopeus ei
saa ylittää työkalun pyörimisnopeutta.
• Älä käytä leikkuukiekkoja, joiden
halkaisija on yli 230 mm.
DW491K - Kaarikahvan käyttäminen (kuva F)
Kaarikahva tarjoaa enemmän käyttömukavuutta ja
tekee koneestasi hyvin helposti käsiteltävän.
• Asenna pyörökahva ylläkuvatulla tavalla.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Hiiliharjat
Hiiliharjoihin on helppo päästä käsiksi ja ne on
helppo vaihtaa. Harjat on tarkistettava 50
käyttötunnin välein.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
• Tulenvaara! Alä käytä pölynimuria
metallia katkaistessa!
• Varmista, että käyttämäsi pölynimulaite
sopii leikattavalle materiaalille, ja että
timanttileikkuukiekon suojus voidaan
kiinnittää koneeseen.
59
fi - 5
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote
on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12
kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
fi - 6
60
SVENSKA
VINKELSLIPAR
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
Innehållsförteckning
Vi gratulerar!
Tekniska data
Försäkran om överenstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 6
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
Brandfara.
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad/min
Skivdiameter
Spindel
Vikt
V
W
mm
kg
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW478
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,7
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,7
Säkring:
230 V
Försäkran om överensstämmelse
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
DW491K
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
10 A
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
dB(A)*
94,2
94,2
94,2
dB(A)
86,2
86,2
86,2
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
61
sv - 1
SVENSKA
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144, handtag/
sidohandtag:
5
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
6
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
7
8
DEWALT, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar (t.ex.
rör, radiatorer, spisar, kylskåp). Vid extrema
arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst
sv - 2
9
10
11
12
13
14
av metalldamm osv.) kan den elektriska
säkerheten ökas medelst förkoppling av en
skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
Håll barn borta
Låt inte andra personer komma i kontakt med
elverktyg eller sladden. Alla personer skall hållas
borta från arbetsområdet.
Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De
kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att damm
blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka skada. Om
mycket damm uppstår använd även ansiktsmask.
Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ
instruktionerna beträffande skötsel och byte av
tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd
regelmässigt och få den reparerad hos en erkänd
fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem
om de är skadade. Håll handtagen torra, rena och
fria från olja och fett.
62
SVENSKA
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är
frånslagen när Du ansluter stickkontakten till
uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft. Använd
inte elverktyget när Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte
elverktyget om strömbrytaren inte kan kopplas till
eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
63
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för slip- och
kapskivor
• Använd endast fiberarmerade slip- och kapskivor
enligt ISO 2933-1974 med en diameter som
motsvarar skivdiametern som anges under
tekniska data.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Vinkelslip
1 Sprängskydd
1 Diamantsprängskydd med utgång för
dammutsugning (EZWS97) (endast DW491K)
1 Bygelhandtag (endast DW491K)
1 Sidohandtag
1 Nyckel
1 Metallväska (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
DEWALT vinkelslip (med eller utan
diamantsprängskydd) är konstruerad för
professionella slip- och kaparbeten.
1 Strömbrytare
2 startspärr för strömbrytare (endast England &
Frankrike)
2a Frikoppling strömbrytare
3 Sprängskydd
4 Spindellås
5 Spindel
6 Sidohandtag
7 Övre hål för sidohandtag
8 Sidohål för sidohandtag
9 Kolborstluckor
DW478, DW492 & DW491K - mjukstartfunktion
Mjukstartfunktionen gör att maskinen bygger upp
hastigheten långsamt för att undvika obehagliga ryck
vid starten.
Denna funktion har speciell fördel vid arbete i trånga
utrymmen.
sv - 3
SVENSKA
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd, använd
en godkänd förlängningssladd lämpad för den här
apparatens strömförbrukning (se tekniska data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Montering och demontering av sprängskyddet
(fig. B)
• Placera vinkelslipen på ett bord med spindeln
uppåt.
• Montera sprängskyddet på maskinen med hjälp
av de tre skruvarna (10) med tandade brickor.
• Vrid sprängskyddet i önskat läge och drag åt
låsmuttern (11).
• För att avlägsna sprängskyddet, lossa skruvarna (10).
DW491K - Montering och demontering av
diamantsprängskydd (fig. C)
Denna modell är försedd med ett
diamantsprängskydd som är utformad för
djupinställning och effektiv dammutsugning.
• Avlägsna sprängskyddet från vinkelslipen och
placera maskinen på ett bord med spindeln uppåt.
• Avlägsna båda skruvarna (12) från
diamantsprängskyddet och avmontera
frontplattan (13).
• För spindeln genom hålet i den bakre plattan (14)
och drag åt de tre skruvarna (10) med tandade
brickor. Se till att öppningarna (15) i den bakre
plattan och i hållarplattan (16) täcker varandra.
• Vrid vinkelslipen i önskad position och drag åt
låsmuttern (11).
sv - 4
• Anbringa en lämplig kapskiva (se nedan).
• Montera frontplattan (13). Se till att
utsugningsöppningen monteras på rätt sätt i
öppningen mellan frontplattan och den bakre
plattan. Haka nocken (18) i grundplattan för att
kontrollera att fjädern rör sig obehindrat.
• Sätt tillbaka skruvarna (12).
• För att avlägsna diamantsprängskyddet utför
handlingarna i omvänd ordning.
Montering och borttagande av en slip- eller
kapskiva (fig. D)
• Placera maskinen på ett bord med
sprängskyddet uppåt.
• Anbringa distansringen (20) på rätt sätt på
spindeln (5).
• Placera slip- eller kapskivan på distansringen.
• Skruva den gängade flänsen (21) på spindeln (5).
• Tryck in spindellåset (4) och vrid slip- eller
kapskivan tills den spärras.
• Drag åt den gängade flänsen (21) med den
medföljande nyckeln.
• Släpp spindellåset.
• För att avlägsna slip- eller kapskivan lossa
flänsen (21) med tvåstiftnyckeln.
Montering av en koppstålsborste
• Skruva borsten direkt på spindeln utan att
använda distansringen eller den gängade flänsen.
Montering av sidohandtaget (fig. E)
• För sliparbeten, skruva fast sidohandtaget (6) stadigt
i ett av hålen (8) på ömse sidor av växelhuset.
• För kaparbeten, skruva fast sidohandtaget (6)
stadigt i det övre hålet (7).
DW491K - Montering av bygelhandtaget (fig. F)
• Avlägsna sidohandtaget.
• Montera bygelhandtaget (22) med hjälp av de två
skruvarna (23).
• Anbringa den ena skruven i det övre hålet (7) och
den andra i ett av sidohålen (8).
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att alla material som skall slipas
eller kapas sitter stadigt fast.
64
SVENSKA
• Tryck endast lätt på maskinen. Tryck
aldrig i sidled mot slip- eller kapskivan.
• Undvik överbelastning. Om maskinen blir
för varm, låt den gå utan belastning en
stund.
Innan Du börjar:
• Montera rätt sprängskydd och skiva. Använd
aldrig utslitna skivor.
• Se till att distansringen och den gängade flänsen
är ordentligt monterade.
• Se till att skivan roterar i samma riktning som
pilarna på maskinen och tillbehöret.
Koppling TILL och FRÅN (fig. A)
Strömbrytaren har antingen spärr för oavsiklig start
eller ett låsknapp för oavbruten gång.
(Endast England & Frankrike) - Strömbrytare (1)
med spärr (2)
• För att frikoppla strömbrytaren, skjut reglaget
mot dig.
• För att starta maskinen, tryck på strömbrytaren.
• För att stänga av maskinen, släpp strömbrytaren.
Strömbrytare (1) med lås (2a)
• För att starta maskinen, tryck på strömbrytaren.
Maskinen går nu oavbrutet.
• För att stänga av maskinen, ge ett kort tryck på
reglaget och släpp strömbrytaren.
• Slipskivans maximala rotationshastighet
får inte överskrida verktygets.
• Använd aldrig slipskivor med en diameter
som överskrider 230mm.
• Brandfara! Använd aldrig en
dammsugare när Du skär metall!
• Se till att du använder en dammsugare
som är lämpad för materialet som ska
slipas och att diamantsprängskyddet kan
anslutas.
DW491K - Användning av bygelhandtaget (fig. F)
Bygelhandtaget är bekvämare att använda och gör
maskinen mycket lätt att handskas med.
• Montera bygelhandtaget enligt ovanstående
beskrivning.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Kolborstarna
Kolborstarna är lätta att komma åt och kan bytas ut lätt.
Kontrollera kolborstarna efter var femtionde drifttimme.
Koppla aldrig TILL eller FRÅN maskinen
när den är belastad.
DW491K - Användning av diamantsprängskyddet
(EZWS97) (fig. C)
Diamantsprängskyddet är avsett för kaparbeten i
betong eller tegelmurar, när Du behöver ställa in ett
visst djup eller vill kunna suga upp slipdammet.
• Montera diamantsprängskyddet enligt
ovanstående beskrivning.
• Koppla en dammsugare till utgången (17).
• Ställ in skärdjupet med hjälp av knappen i
frontplattan (13).
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
• Följ de säkerhetsföreskrifter som gäller
vid bruk av diamantslipskivor.
• Använd en lämplig diamantslipskiva (kolla
fabrikantens uppgifter).
65
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
sv - 5
SVENSKA
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service, utförs
detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på
vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten på
villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
sv - 6
66
∂§§∏¡π∫∞
°ø¡π∞∫√™ ∆ƒ√Ã√™
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 3
el - 3
el - 4
el - 4
el - 4
el - 5
el - 6
el - 7
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
∞ÍÔÓ›ÛÎÔ˜
µ¿ÚÔ˜
V
W
min-1
mm
kg
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW478
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,7
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,7
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 220 V
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘
DW476/DW478/DW479/DW490/DW492/DW491K
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW491K
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
10 A
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
DW476
DW478
DW479
DW490
94,2
DW492
94,2
DW491K
94,2
86,2
86,2
86,2
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
67
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144, ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹/Ï¢ÚÈ΋
¯ÂÈÚÔÏ·‚‹:
DW476
DW478
DW479
DW490
DW492
DW491K
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
2,94/1,64 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ AÓ¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ
Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹∫˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ∫‹˜
∫ÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ). ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ
·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
el - 2
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ¤ Ù· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋
Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ·
̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù·
Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿
ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ Ì¿ÛΘ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÍÂÓÔ‡Ó
ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ
ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÎÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
68
∂§§∏¡π∫∞
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ
Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ·
‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·
Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘. ¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ
Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ›
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ Î·ÏÒ‰Èfi
ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·. ¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜
ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙ ÙÔ
ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ ›ӷÈ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi Ï¿‰È
Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ˝Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ıÏ¿ı˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙ ÙÔ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
69
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ ηÈ
ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο
·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï Â›·˜ ÁÈ· ÙÚÔ¯Ô‡˜
Ï›·ÓÛ˘ Î·È ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÙÚÔ¯Ô‡˜ Ï›·ÓÛ˘ ηÈ
‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ì ›Ó˜ Û‡Ìʈӷ
Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ISO 2933-1974 Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ Ô˘
ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ªÂÁ¿ÏÔ °ˆÓÈ·ÎÔ ∆ÚÔ¯fi
1 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
1 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Ì ¤ÍÔ‰Ô
ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (EZWS97) (DW491K ÌfiÓÔ)
1 ™ÙÚfiÁÁ˘ÏË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (DW491K ÌfiÓÔ)
1 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
1 ∫ÏÂȉ› Ì ‰‡Ô ›ÚÔ˘˜
1 ªÂÙ·ÏÏÈ΋ £‹ÎË (Ù‡· K ÌfiÓ·)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. ∞)
√ °ˆÓÈ·ÎÔ˜ ∆ÚÔ¯fi˜ DEWALT (Ì ‹ ¯ˆÚ›˜
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜) ۯ‰ȿÛÙËΠÁÈ·
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÚfi¯ÈÛ˘ Î·È ÎÔ‹˜.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ON/OFF
2 ¢È·ÎfiÙ˘ ·Ù‹ÚËÛ˘ (∏.µ. & °·ÏÏ›· ÌfiÓÔ)
2a ¢È·ÎfiÙ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘
3 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
4 ∫Ï›ıÚÔ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘
5 ∞ÍÔÓ›ÛÎÔ˜
6 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
7 ∞Óˆ Ô‹
8 ¶Ï¢ÚÈΤ˜ Ô¤˜
9 ∫·Ï‡ÌÌ·Ù· ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ „ËÎÙÚÒÓ
DW478, DW492 & DW491K - ȉÈfiÙËÙ· ‚·ıÌÈ·›·˜
ÂÎΛÓËÛ˘
∏ ȉÈfiÙËÙ· ‚·ıÌÈ·›·˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÌÈ·
·ÚÁ‹ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹
ÙÚ·ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË.
∞˘Ù‹ Ë È‰ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË Î·Ù¿ ÙËÓ
ÂÚÁ·Û›· Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙÂ
·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚÈÔÏÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ
Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ
Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘
·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
ªÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Î·È ÍÂÌÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. µ)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔÓ °ˆÓÈ·ÎÔ ∆ÚÔ¯fi ÛÂ ¤Ó·
ÙÚ·¤˙È, Ì ÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
el - 4
• EÊ·ÚÌfiÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÙÚÂȘ ‚›‰Â˜ (10) ÌÂ
Ô‰ÔÓو٤˜ ÚÔ‰¤ÏϘ.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ
ηٿÏÏËÏË ı¤ÛË Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (11).
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·,
ÍÂÛÊ›ÍÙ ÙȘ ÙÚÂȘ ‚›‰Â˜ (10).
DW491K - ªÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Î·È ÍÂÌÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜ (ÂÈÎ. C)
∞˘Ùfi˜ Ô Ù‡Ô˜ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ۯ‰ȿÛÙËÎÂ
ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË ‚¿ıÔ˘˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÍ·ÁˆÁ‹
ÛÎfiÓ˘.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·fi ÙÔÓ
°ˆÓÈ·ÎÔ ∆ÚÔ¯fi Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È, Ì ÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ ÚÔ˜ Ù·
Â¿Óˆ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ (12) ·fi ÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜ ηÈ
·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙÂ ÙËÓ
• EÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ ·fi ÙËÓ Ô‹ Ù˘
Ô›ÛıÈ·˜ Ͽη˜ (14) Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙȘ ÙÚÂȘ
‚›‰Â˜ (10) Ì ԉÔÓو٤˜ ÚÔ‰¤ÏϘ.
µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ÔÈ ·‡Ï·Î˜ (15)
Ù˘ Ô›ÛıÈ·˜ Ͽη˜ Î·È Ô ‰›ÛÎÔ˜
Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (16).
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ °ˆÓÈ·ÎÔ ∆ÚÔ¯fi ÛÙËÓ
ηٿÏÏËÏË ı¤ÛË Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (11) (ÙËÓ ÎψÛÙËÓ Â˙Ô Ì¤ÚÔ˜).
• EÊ·ÚÌfiÛÙ ¤Ó·Ó ηٿÏÏËÏÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜
(‚Ï. ·Ú·Î¿Ùˆ).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· Ͽη (13).
µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÂÍ·ÁˆÁ‹
ÛÎfiÓ˘ (17) Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÛÙÔ
¿ÓÔÈÁÌ· ÌÂٷ͇ ÂÌÚfiÛıÈ·˜ Î·È Ô›ÛıÈ·˜
Ͽη˜ (14). ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔÓ ÎÓÒ‰·Î· ›Ûˆ
·fi ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ· ÙÔ˘ ÁÓÒ̈ӷ ÛÙËÓ Î¿Ùˆ
Ͽη (13) Î·È ‚‚·Èˆı›Ù ˆ˜ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ
(19) ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÂχıÂÚ·.
• •·Ó·ÂÊ·ÚÌfiÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (12).
°È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
·‰¿Ì·ÓÙÔ˜, ÂÓÂÚÁ‹ÛÙ ηْ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÔÚ›·.
EÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÚÔ¯Ô‡ ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹
‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. D)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È, ÌÂ
ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
70
∂§§∏¡π∫∞
• EÊ·ÚÌfiÛÙ ۈÛÙ¿ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹ (20) Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ (5).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Â¿Óˆ ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹.
• µÈ‰ÒÛÙ ÙË ÛÂÈÚˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙· (21) Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ (5).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÏ›ıÚÔ ÙÔ˘ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘ (4) ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ ‰›ÛÎÔ
ÎÔ‹˜ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÛÙÂÚˆı› ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ™Ê›ÍÙ ÙË ÛÂÈÚˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙· (21) Ì ÙÔ ÎÏÂȉ›
Ì ‰‡Ô ›ÚÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ‰fiıËÎÂ.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÎÏ›ıÚÔ ÙÔ˘ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹
ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜, ÍÂÛÊ›ÍÙ ÙË ÛÂÈÚˆÙ‹
ÊÏ¿ÓÙ˙· (21) Ì ÙÔ ÎÏÂȉ› Ì ‰‡Ô ›ÚÔ˘˜.
EÊ·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÚÌ·Ùfi‚Ô˘ÚÙÛ·˜
• µÈ‰ÒÛÙ ÙË Û˘ÚÌ·Ùfi‚Ô˘ÚÙÛ· ·¢ı›·˜
Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ ¯ˆÚ›˜ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹ Î·È ÙË
ÛÂÈÚˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙·.
EÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜ (ÂÈÎ. E)
• °È· ÙÚfi¯ÈÛÌ·, ‚ȉÒÛÙ ÛÊȯٿ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋
¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (6) Û ÌÈ· ·fi ÙȘ Ô¤˜ (8) Û ÌÈ·
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ.
• °È· ÎÔ‹, ‚ȉÒÛÙ ÛÊȯٿ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋
¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (6) ÛÙËÓ ¿Óˆ Ô‹ (7).
DW491K - ªÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· ÛÙÚfiÁÁ˘Ï˘ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜
(ÂÈÎ. F)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (22)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ (23).
• EÊ·ÚÌfiÛÙ ÌÈ· ‚›‰· ÛÙËÓ ¿Óˆ Ô‹ (7) Î·È ÌÈ·
¿ÏÏË Û ÌÈ· ·fi ÙȘ Ï¢ÚÈΤ˜ Ô¤˜ (8).
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ı·
ÙÚÔ¯ÈÛÙÔ‡Ó ‹ ı· ÎÔÔ‡Ó Â›Ó·È
ÛÙÂÚˆ̤ӷ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
• ∞Û΋ÛÙ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ªËÓ ·Û΋ÛÂÙ Ï¢ÚÈ΋
›ÂÛË ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹ ÛÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
71
• ∞ÔʇÁÂÙ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË. ∞Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ıÂÚÌ·Óı›, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó·
‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ¯ˆÚ›˜ ÊfiÚÙˆÛË.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
Î·È ‰›ÛÎÔ ‹ ÙÚÔ¯fi. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜
‹ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́ÓÔ˘˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹˜ Î·È Ë ÛÂÈÚˆÙ‹
ÊÏ¿ÓÙ˙· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿.
• µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‹ Ô ÙÚÔ¯fi˜
Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ‚ÂÏÒÓ Ô˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó Â¿Óˆ ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. ∞)
TÔ ‰È·ÎfiÙË √¡/√FF η٤¯ÂÈ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
·Ù‹ÚËÛ˘ ‹ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÁÈ· Û˘Ó¯‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ·.
(∏.µ. & °·ÏÏ›· ÌfiÓÔ) - ¢È·ÎfiÙË ON/OFF (1) Û‡Ó
‰È·ÎfiÙË ·Ù‹ÚËÛ˘ (2)
• °È· Ó· ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË √¡/OFF,
ÌÂٷΛÓÂÈÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·Ù‹ÚËÛ˘ Û¤ ÂÛ‡.
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ON/OFF.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ON/OFF.
¢È·ÎfiÙË ON/OFF (1) Û‡Ó ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ (2a)
• °È· Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
√¡/√FF.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ȤÛÙÂ
Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ·Ê‹ÛÙÂ
ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ON/OFF.
ªËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙ ‹ ÎÏ›ÓÂÙ Ì ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, fiÙ·Ó Â›Ó·È Û ÊfiÚÙˆÛË.
DW491K - ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜
(EZWS97) (ÂÈÎ. C)
√ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÌÂÙfiÓ ‹ ÙÔ›¯ˆÓ, fiÙ·Ó ··ÈÙ›ٷÈ
·ÎÚÈ‚‹˜ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜ ‹ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÛÎfiÓ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜
fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ¤Ó·Ó ÂÍ·ÁˆÁ¤· ÛÎfiÓ˘ Ì ÙËÓ
¤ÍÔ‰Ô (17).
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
• ∫·ÓÔÓ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› Ú‡ıÌÈÛ˘ ÛÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· Ͽη (13).
• ∆ËÚ‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘
ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Ì ‰È·Ì¿ÓÙÈ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ηٿÏÏËÏÔ ‰›ÛÎÔ
ÎÔ‹˜ Ì ‰È·Ì¿ÓÙÈ (ÂϤÁÍÙ ٷ
ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹).
• ∏ ̤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË Ù·¯‡ÙËÙ·
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ
230 mm.
• ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜! ªË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ÂÍ·ÁˆÁ¤· ÛÎfiÓ˘
fiÙ·Ó Îfi‚ÂÙ ̤ٷÏÏÔ!
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ÂÍ·ÁˆÁ¤·˜ ÛÎfiÓ˘
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜
ÁÈ· ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ Îfi„ÂÙ ηÈ
fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Ì ‰È·Ì¿ÓÙÈ
ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Âı›.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. √È
Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘
ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
DW491K - ÃÚ‹ÛË Ù˘ ÛÙÚfiÁÁ˘Ï˘ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜
(ÂÈÎ. F)
∏ ÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
¿ÓÂÛË Î·È Î·ıÈÛÙ¿ Ôχ ‡ÎÔÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
∞ÓıÚ·ÎÈΤ˜ „‹ÎÙÚ˜
√È ·ÓıÚ·ÎÈΤ˜ „‹ÎÙÚ˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ηÈ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·Û‡ÓıÂÙÔ˜.
el - 6
72
∂§§∏¡π∫∞
EÁÁ‡ËÛË
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ
Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔÓ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
73
el - 7
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße, Postfach 1202
65510 Idstein
Tel: 06126 216
Fax: 06126 212440
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·
∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7
43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 297100
Fax: 977 297138
Fax: 977 297119
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21
69571 Dardilly Cedex
Tel: 72 20 39 20
Tlx: 306 224F
Fax: 72 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock
Co. Dublin
Tel: 01 278 18 00
Fax: 01 278 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 039 23 87 204
Fax: 039 23 87 593
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 076 508 22 01
Fax: 076 503 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 32 46 40
Fax: 22 32 46 50
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165
Postfach 320,1231 Wien
Tel: 0222 66116
Tlx: 13228 Black A
Fax: 0222 6611614
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril
2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh: +35 80 825 45 40
Fax: +35 80 825 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: +35 80 825 45 40
Fax: +35 80 825 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough
Berks SL1 3YD
Tel: 01753 574 277
Fax: 01753 521 312
TËÏ: 01 9242870
Fax: 01 9242869
Service: 01 9242876-7
74
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement