LZR3 | Black&Decker LZR3 LASER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
509111-13 CZ
LZR3
2
ČEŠTINA
místa, otřete baterii opatrně hadříkem. Zabraňte
styku s pokožkou.
Použití
Toto nářadí je určeno k promítání laserového paprsku při
domácích činnostech.
Dodatečné bezpečnostní pokyny pro laserová zařízení
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
Varování! Laserové záření.
Varování! Při práci s nářadím napájeným
akumulátorem je nutno dodržovat uvedené
bezpečnostní pokyny a předejít tak možnosti vzniku
požáru, úniku elektrolytu z akumulátoru, poranění
osob a materiálních škod.
Před započetím práce s nářadím pečlivě prostudujte
tento návod.
Návod uschovejte pro příští potřebu.
Nedívejte se do laserového paprsku.
Nedívejte se přímo do laserového paprsku
pomocí optických zařízení.
Věnujte pozornost vlastnostem laserového
zařízení.
Udržujte pracovní prostor v čistotě.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní ploše může
vést k úrazu.
Pracujte s ohledem na okolní prostředí.
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím
ve vlhkém prostředí. Zajistěte dobré osvětlení
pracovního prostoru. Nepoužívejte nářadí, pokud hrozí
nebezpečí požáru, výbuchu a v blízkosti hořlavých kapalin
a plynů.
Chraňte nářadí před dětmi.
Nedovolte dětem, nepovolaným osobám a zvířatům
pohybovat se v pracovním prostoru a dotýkat se
nářadí.
Zamezte přepracování.
Při práci vždy dodržujte správný postoj a rovnováhu.
Buďte pozorní.
Pozorně sledujte průběh pracovních operací. Pokud jste
unavení, ukončete práci s nářadím.
Používejte vhodné nástroje.
V tomto návodu je popsáno správné použití nářadí.
Varování! Používání přídavných zařízení nebo
příslušenství nebo provádění úkonů nedoporučených
tímto návodem může vést k poranění osob.
Kontrolujte stav nářadí.
Před započetím práce pečlivě zkontrolujte, zda nářadí
není poškozeno. Zkontrolujte funkčnost nářadí. V případě
poškození některé z částí nářadí nepoužívejte.
Uskladnění nářadí.
Pokud nářadí či baterie nepoužíváte, skladujte je na
suchém,uzavřeném nebo výše položeném místě,mimo
dosah dětí.
Opravy.
Toto nářadí vyhovuje přísným bezpečnostním požadavkům.
Opravy smí provádět výhradně kvalifikovaný technik za
použití originálních náhradních dílů Black&Decker, jinak
hrozí obsluze vážné nebezpečí.
•
•
•
•
•
•
•
Tento laser odpovídá klasifikaci 2M podle normy EN
60825-1:1993+A2:2001. Nezaměňujte laserovou
diodu za diodu jiného typu. V případě poškození
zařízení svěřte jeho opravu autorizovanému servisu.
Nepoužívejte toto zařízení k jiným účelům, než
promítání laserového paprsku.
Laserový paprsek třídy 2M může zasáhnout zrak
aniž by došlo k jeho poškození po dobu maximálně
0,25 sec. Reflex očního víčka zpravidla zajistí
dostatečnou ochranu. Ve vzdálenosti 1 m a větší
odpovídá laser klasifikaci 1 a je zcela bezpečný.
Nikdy se nedívejte přímo a záměrně do laserového
paprsku.
Neprohlížejte laserový paprsek pomocí optických
nástrojů.
Neumisťujte zařízení do polohy, z níž by mohl
laserový paprsek směřovat k okolním osobám ve
výši hlavy.
Nedovolte dětem přibližovat se k laseru.
Popis přístroje
1.
2.
3.
4.
5.
Hlavní vypínač
Nivelační plochy
Otvor laserového paprsku
Kryt baterie
Magnet
Kompletace
Varování! Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý.
Instalace baterie (Obr. A)
•
Sejměte kryt baterie (4).
•
Připojte baterii ke konektoru. Delší kontakt baterie
připojte ke kratšímu kontaktu konektoru.
•
Zacvakněte kryt zpět do původní polohy.
Dodatečné bezpečnostní pokyny pro manipulaci
s neobnovitelnými bateriemi
•
Nepokoušejte se narušit obal baterie
•
Baterie neskladujte v místech, kde teplota může
překročit 40°C.
•
Při likvidaci vybité baterie postupujte podle pokynů
uvedených v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
Baterie nevhazujte do ohně.
•
Při extrémních podmínkách může dojít k vytečení
baterie. Pokud se na povrchu baterie objeví vlhká
Instalace na zeď (Obr. B)
Zařízení lze pomocí jednoho z držáků 6 nebo 7 uchytit na
zeď. Varování! Pokud držáky nepoužíváte, uskladněte
je na bezpečném místě.
Zátka
Zátka (6) je vybavena šířkově nastavitelnými kolíky, jež
umožňují bezpečné uchycení zařízení na různých typech
stěnových konstrukcí.
3
•
•
•
•
Na vhodném místě vyvrtejte otvor o průměru
4 - 8 mm.
Do otvoru vsuňte zátku s kolíky (8) v sevřené
poloze.
Uchopte pevně zátku a otáčejte obrubou (9)
po směru hodinových ručiček, dokud se kolíky
neroztáhnou v otvoru nadoraz.
Přichyťte libelu magnetem (5) ke kovovému kroužku
(10).
Baterie
Pokud chcete přístroj zlikvidovat sami, je
nutno vyjmout baterie a zlikvidovat v souladu
s místními předpisy. Vložte baterii do vhodného
obalu tak, aby nedošlo ke zkratování kontaktů
a odevzdejte do místní sběrny.
Technické údaje
LZR3
Čep
Při instalaci libely do omítky nebo jiných měkkých povrchů
je nutno použít čep (7):
•
Vyklopte čep (11) z držáku.
•
Přiložte držák na vhodné místo a zatlačte čep proti
zdi.
•
Pomocí magnetu přichyťte libelu.
Napětí
Aplikace (Obr. C)
ES Prohlášení o shodě
•
•
•
•
Umístěte zařízení plochou ke zdi podle obrázku.
Stisknutím vypínače (1) zapněte přístroj.
Natočte libelu tak, aby byl laserový paprsek vysílán
požadovaným směrem.
V případě potřeby upevněte libelu na zeď pomocí
jednoho z držáků.
V
9
Typ baterie
6LR61
Klasifikace laseru
2M
Provozní teplota
°C
0 - 40
Hmotnost (bez baterie)
kg
0,08
LZR3
Firma Black&Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá normám EN 61010-1, EN 60825-1, EN 610006-3, EN 61000-6-1.
Ochrana životního prostředí
Peter Holmes
Technický ředitel
BDCI,4/F,
Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
4
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00044153 - 22-05-2007
5
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
6
LZR3 - - - - - - A
LASER 1
©
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising