LZR3 | Black&Decker LZR3 LASER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-69 SK
LZR3
2
SLOVENČINA
batérie. Pokiaľ sa na povrchu batérie objavia vlhké
miesta, utrite batériu opatrne handričkou. Zamedzte
kontaktu s pokožkou.
Použitie
Toto náradie je určené na premietanie laserového lúča
pri domácich činnostiach.
Dodatočné bezpečnostné pokyny pre laserové
zariadenia.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
Varovanie! Pri práci s náradím napájaným
akumulátorom je nutné dodržiavať uvedené
bezpečnostné pokyny a predísť tak možnosti vzniku
požiaru, úniku elektrolytu z akumulátora, poranenia
osôb a materiálnych škôd.
Pred začatím práce s náradím si pozorne preštudujte
tento návod.
Návod uschovajte pre budúcu potrebu.
Varovanie! Laserové žiarenie.
Nedívajte sa do laserového lúča.
Nedívajte sa priamo do laserového lúča
pomocou optických zariadení.
Udržujte pracovný priestor v čistote.
Neporiadok na pracovisku alebo na pracovnej ploche
môže viesť k úrazu.
Pracujte s ohľadom na okolité prostredie.
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím
vo vlhkom prostredí. Zaistite dobré osvetlenie
pracovného priestoru. Nepoužívajte náradie, pokiaľ
hrozí nebezpečenstvo požiaru, výbuchu a v blízkosti
horľavých kvapalín a plynov.
Chráňte náradie pred deťmi.
Nedovoľte deťom, nepovolaným osobám a zvieratám
pohybovať sa v pracovnom priestore a dotýkať sa
náradia.
Zamedzte prepracovaniu.
Pri práci vždy dodržujte správny postoj a rovnováhu.
Buďte pozorný.
Pozorne sledujte priebeh pracovných operácií. Pokiaľ ste
unavený, ukončite prácu s náradím.
Používajte vhodné nástroje.
V tomto návode je popísané správne použitie náradia.
Varovanie! Používanie prídavných zariadení alebo
príslušenstva alebo vykonávanie úkonov neodporučených
týmto návodom môže viesť k poraneniu osôb.
Kontrolujte stav náradia.
Pred začatím práce pozorne skontrolujte, či náradie nie
je poškodené. Skontrolujte funkčnosť náradia. V prípade
poškodenia niektorej z častí náradie nepoužívajte.
Uskladnenie náradia.
Pokiaľ náradie či batérie nepoužívate, skladujte ich na
suchom, uzavretom alebo vyššie položenom mieste,
mimo dosahu detí.
Opravy.
Toto náradie vyhovuje prísnym bezpečnostným
požiadavkám. Opravy môže vykonávať výhradne
kvalifikovaný technik pri použití originálnych náhradných
dielov Black&Decker, inak hrozí obsluhe vážne
nebezpečenstvo.
Venujte pozornosť vlastnostiam laserového
zariadenia.
•
•
•
•
•
•
•
Tento laser zodpovedá klasifikácii 2M podľa normy
EN 60825-1:1993+A2:2001. Nezamieňajte laserovú
diódu za diódu iného typu. V prípade poškodenia
zariadenia zverte jeho opravu autorizovanému
servisu.
Nepoužívajte toto zariadenie na iné účely, než
premietanie laserového lúča.
Laserový lúč triedy 2M môže zasiahnuť zrak bez
poškodenia zraku po dobu maximálne 0,25 sec.
Reflex očného viečka spravidla zaistí dostatočnú
ochranu. Vo vzdialenosti 1 m a väčšej zodpovedá
laser klasifikácii 1 a je úplne bezpečný.
Nikdy sa nedívajte priamo a zámerne do laserového
lúča.
Neprehliadajte laserový lúč pomocou optických
nástrojov.
Neumiestňujte zariadenie do polohy, z ktorej by
laserový lúč mohol smerovať k okolitým osobám vo
výške hlavy.
Nedovoľte deťom približovať sa k laseru.
Popis prístroja
1.
2.
3.
4.
5.
Hlavný vypínač
Nivelačné plochy
Otvor laserového lúča
Kryt batérie
Magnet
Kompletácia
Varovanie! Skontrolujte, či je prístroj vypnutý.
Inštalácia batérie (Obr. A)
•
Zložte kryt batérie (4).
•
Pripojte batériu ku konektoru. Dlhší kontakt batérie
pripojte ku kratšiemu kontaktu konektora.
•
Zacvaknite kryt späť do pôvodnej polohy.
Dodatočné bezpečnostné pokyny pre manipuláciu
s neobnoviteľnými batériami
•
Nepokúšajte sa narušiť obal batérie.
•
Batérie neskladujte v miestach, kde teplota môže
prekročiť 40°C.
•
Pri likvidácii vybitej batérie postupujte podľa
pokynov uvedených v kapitole „Ochrana životného
prostredia“. Nevhadzujte batérie do ohňa.
•
Pri extrémnych podmienkach môže dôjsť k vytečeniu
Inštalácia na stenu (Obr. B)
Zariadenie ide pomocou jedného z držiakov 6 alebo 7
uchytiť na stenu.
Varovanie! Pokiaľ držiaky nepoužívate, uskladnite ich
na bezpečnom mieste.
3
Zátka
Zátka (6) je vybavená šírkovo nastaviteľnými kolíkmi,
ktoré umožňujú bezpečné uchytenie zariadenia na
rôznych typoch stenových konštrukcií.
•
Na vhodnom mieste vyvŕtajte otvor s priemerom 4
- 8 mm.
•
Do otvoru vsuňte zátku s kolíkmi (8) v zovretej polohe.
•
Uchopte pevne zátku a otáčajte obrubou (9) v smere
hodinových ručičiek, dokiaľ sa kolíky neroztiahnu
v otvore na doraz.
•
Prichyťte libelu magnetom (5) ku kovovému krúžku
(10).
Batérie
Čap
Pri inštalácii libely do omietky alebo iných mäkkých
povrchov je nutné použiť čap (7):
•
Vyklopte čap (11) z držiaka.
•
Priložte držiak na vhodné miesto a zatlačte čap proti
stene.
•
Pomocou magnetu prichyťte libelu.
Typ batérie
6LR61
Klasifikácia laseru
2M
Pokiaľ chcete prístroj zlikvidovať sami, je
nutné vybrať batérie a zlikvidovať ich v
súlade s miestnymi predpismi. Vložte batériu
do vhodného obalu tak, aby nedošlo ku
skratovaniu kontaktov a odovzdajte ju do
miestnej zberne.
Technické údaje
LZR3
Napätie
V
9
Prevádzková teplota
°C
0 - 40
Hmotnosť (bez batérie)
kg
0,08
Vyhlásenie o zhode
Použitie (Obr. C)
•
•
•
•
Umiestnite zariadenie plochou ku stene podľa
obrázku.
Stlačením vypínača (1) zapnite prístroj.
Natočte libelu tak, aby bol laserový lúč vysielaný
požadovaným smerom.
V prípade potreby upevnite libelu na stenu pomocou
jedného z držiakov.
LZR3
Firma Black & Decker prehlasuje, že tento výrobok
zodpovedá normám EN 61010-1, EN 60825-1, EN 610006-3, EN 61000-6-1.
Peter Holmes
Technický riaditeľ
BDCI,4/F,
Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
4
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00044888 - 24-05-2007
5
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
6
LZR3 - - - - - - A
LASER 1
©
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising