DW677 | DeWalt DW677 PLANER Type 2 instruction manual

559011-51 PL
DW677
Strugarka
DW677
Serdeczne gratulacje!
Napięcie elektryczne
Dziękujemy za zakupienie elektronarzędzia
firmy DEWALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Spis treści
Deklaracja zgodności z normami
UE
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że
strugarka DW677 została wykonana zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami:
89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN
50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 i
EN 61000-3-3.
str.
Dane techniczne
Deklaracja zgodności
Wskazówki bezpieczeństwa
Kontrola zakresu dostawy
Opis urządzenia
Bezpieczeństwo elektryczne
Przedłużacz
Montaż i regulacja
Instrukcja obsługi
Konserwacja
Warunki gwarancji
4
4
5
6
6
6
7
7
7
8
8
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej z
naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z
dyrektywą 86/188/EEC i 89/392/EEC zmierzono
zgodnie wg normy EN 50144
Dane techniczne
Napięcie
(V)
Pobór mocy
(W)
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
(obr/min)
Długość stopy
(mm)
Szerokość materiału
(mm)
Głębokość wręgu (maks.) (mm)
Grubość wióra (maks.)
(mm)
Masa
(kg)
Poziom ciśnienia
akustycznego
Moc akustyczna
* przy uchu operatora
DW677
230
600
dB(A)*
dB(A)
93
101
W przypadku przekroczenia wartości
85 dB(A) należy stosować ochronniki
słuchu
15.000
285
82
12
1,5
2,5
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń
zgodnie z EN 50144
DW677
< 2,5 m/s2
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Elektronarzędzia zasilane
napięciem 230 V
10 A
Dyrektor ds. Rozwoju Produktów
Horst Großmann
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania
tej wskazówki narażasz się na
doznanie obrażeń ciała, utratę życia
lub uszkodzenie narzędzia!
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
09.10.2003
4
e. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Zastosowanie
odpowiedniego przedłużacza zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Wskazówki bezpieczeństwa
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone
tutaj wskazówki. Nieprzestrzeganie
niniejszych wskazówek może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała. Wymienione
niżej słowo „elektronarzędzie” oznacza
zarówno urządzenie sieciowe (z kablem
sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
3. Bezpieczeństwo osób
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj z
elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się
pod wpływem narkotyków, alkoholu
czy też leków. Moment nieuwagi w
czasie pracy grozi bardzo poważnymi
konsekwencjami.
b. U ż y w a j w y p o s a ż e n i e o c h r o n n e .
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
słuchawki ochronne, zależnie od rodzaju i
zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i
przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem w
nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się elementy
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się
pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
powodowane pyłem.
1. Obszar pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się pyłu lub par.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić Twoją
uwagę, co grozi wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego.
Wtyczki w żadnym wypadku nie wolno
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowego zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na deszcz
ani działanie wilgoci. Przedostanie
się wody do wnętrza obudowy grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki kabla z gniazdka sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
5
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj
narzędzia odpowiednie do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b. N i e u ż y w a j e l e k t r o n a r z ę d z i a z
uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie załączać lub
wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d. Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi zapoznane
lub nie przeczytały instrukcji. Narzędzia
używane przez niedoświadczone osoby są
niebezpieczne.
e. U t r z y m u j e l e k t r o n a r z ę d z i a w
nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że ujemnie wpływają na
funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem należy
naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g. Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących
przepisów bhp. Używanie elektronarzędzi
niezgodnie z ich przeznaczeniem jest
niebezpieczne.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy strugarek
•
Przed odłożeniem strugarki odczekaj aż do
zatrzymania wału nożowego. Obracające
się noże mogą zawadzić o powierzchnię
stołu i doprowadzić do odrzutu, co grozi
doznaniem poważnego urazu.
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 strugarka
1 prowadnica równoległa
1 klucz nasadowy
1 instrukcja obsługi
1 rysunek strugarki w rozłożeniu na części
•
•
Sprawdź, czy strugarka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu w czasie transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis urządzenia (rys. A)
Strugarka elektryczna DW 677 jest przeznaczona
do profesjonalnego strugania drewna.
1 Włącznik/wyłącznik
2 Przycisk blokujący
3 Wyrzutnik wiórów
4 Pokrętło nastawcze grubości wióra
5 Skala grubości wióra
6 Śruba mocująca prowadnicę równoległą
7 Otwór dla umocowania prowadnicy
równoległej
8 Boczna osłona wału nożowego
9 Pokrywa silnika
10 Pokrywa przekładni pasowej
11 Podstawka ochronna wału nożowego
Bezpieczeństwo elektryczne
E l e k t r o n a r z ę d z i e D E WA LT j e s t
podwójnie zaizolowane zgodnie
z normą EN 50144 i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
5. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko specjalista
elektryk. Wysłużony kabel sieciowy lub wtyczkę
należy następnie fachowo zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska naturalnego.
6
•
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
•
Instrukcja obsługi
Zawsze przestrzegaj instrukcji
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów bhp.
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu i
regulacji zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
zasilającego z gniazda sieciowego.
Przed rozpoczęciem pracy:
•
•
Wymiana noży strugarki (rys. B)
Noże zastosowane w tej strugarce mogą być
obracane. Po zużyciu obydwu ostrzy trzeba je
wymienić na nowe.
Nastaw grubość wiórów.
Ewentualnie zamocuj prowadnicę
równoległą i wyreguluj ją.
Stosuj wyłącznie ostre noże.
Regulacja grubości wióra (rys. B)
•
Wsuń nóż w szczelinę wału nożowego
Krawędź boczna noża musi znajdować się
w jednej linii z krawędzią stopy.
Dokręć mocno trzy śruby mocujące (13)
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
Grubość wióra reguluje się przez obracanie
pokrętła nastawczego (4). Jeden obrót
pokrętła nastawczego odpowiada zmianie
grubości wióra o 1,5 mm. Jedna działka
oznacza zmianę grubości o 0,1 mm.
Ze względów bezpieczeństwa wyłącznik (1)
strugarki wyposażono w przycisk blokujący
(2).
• Załączanie: naciśnij przycisk blokujący (2),
by zwolnić wyłącznik (1)
• Pozostaw wolno przycisk blokujący.
• Wyłączanie: wyłącznik (1) należy puścić
swobodnie. Tylko przy wyłączonym
urządzeniu można wyciągnąć wtyczkę z
gniazda sieciowego.
Mocowanie i zdejmowanie prowadnicy
równoległej (rys.A&C)
Prowadnica równoległa (12) ułatwia struganie
wąskich przedmiotów. Można ją mocować z
każdej strony strugarki.
• Zwolnij śrubę mocującą (6) jednym
przekręceniem.
• Przyłóż prowadnicę dystansową (12) do
otworu gwintowanego (7) z lewej lub z
prawej strony strugarki.
• Dokręć mocno śrubę motylkową.
• By zdjąć prowadnicę dystansową, postępuj
w kierunku odwrotnym jak powyżej.
Nie załączaj strugarki, gdy nóż dotyka
przedmiotu obrabianego lub innego
materiału.
Struganie (rys. A)
•
•
Załącz strugarkę jak opisano powyżej
Powoli przemieszczaj strugarkę nad
przedmiotem obrabianym.
Wymiana noży skrawających (rys.D)
•
•
•
•
•
Poluzuj trzy śruby (13) mocujące nóż
w wale nożowym za pomocą klucza
nasadkowego
Odchyl boczną osłonę wału (8)
Wysuń nóż (15) na zewnątrz
Odwróć nóż lub wymień na nowy
•
Prędkość posuwu nie może być
zbyt duża, zwłaszcza wtedy,
gdy struganie następuje przy
maksymalnej grubości wióra i
szerokości strugania.
Pamiętaj, że lepiej jest kilka razy
zheblować przedmiot obrabiany
przy małej grubości wióra, niż jeden
raz - przy dużej.
Wymieniaj zawsze oba noże razem
•
7
Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
strugarkę. Wtyczkę kabla wolno wyjąć
z gniazda sieciowego tylko wtedy, gdy
strugarka jest wyłączona.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane i
ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce.
Strugarka jest wyposażona w specjalną
ruchomą podpórkę zabezpieczającą (11). Po
wyłączeniu można ją natychmiast odłożyć bez
czekania, aż wał nożowy się zatrzyma.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Gdy strugarka jest wykorzystywana w
zamkniętych pomieszczeniach w dłuższym
okresie czasu, zaleca się przyłączyć ją do
odpylacza ssącego. Odpylacz ten musi być
zgodny z obowiązującymi wytycznymi do
emisji pyłów.
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By z
niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Konserwacja
Ich listę znajdziesz także w internecie pod
adresem: www.2helpU.com
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Smarowanie
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
8
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu
niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń
silnika, przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi
wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania
pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia,
taki jak: wiertła, tarcze pilarskie, tarcze szlifierskie,
końcówki wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty,
papier ścierny i inne elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa
Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności
towaru z umową.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w
instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym
reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w
okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną kartą
gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią
faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
ponosi Black&Decker. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W
przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt
adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte
przez Centalny Serwis Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony
o czas niezbędny do importu niezbędnych części
zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że
usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o niegorszych parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-09, fax: (22) 862-08-08
zst00064612 - 08-07-2008
9
DW677 - - - - - B
PLANER 2
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising