DW680 | DeWalt DW680 PLANER Type 2 instruction manual

382013-53 BAL
DW677
DW680
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
11
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
18
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
24
2
5
Slika / Crtež / Slika / Скица 1
r
d
k
i
h
c
g
Slika / Crtež / Slika / Скица 2
b
a
d
e
f
j
3
Slika / Crtež / Slika / Скица 3
Slika / Crtež / Slika / Скица 4
d
f
g
l
Slika / Crtež / Slika / Скица 6
Slika / Crtež / Slika / Скица 5
o
n
r
m
d
q
xxxx xx xx
h
p
4
SLOVENŠČINA
REZKALNIK
DW677, DW680
Čestitamo!
Izbrali ste DEWALT orodje. Leta izkušenj in
poglobljen razvoj izdelkov ter inovacije so naredile
DEWALT enega izmed najbolj zanesljivih partnerjev
za uporabnike profesionalnih električnih orodij.
Tehnični podatki
Napetost
Model
Vhodna moč
Hitrost brez obremenitve
Osnovna dolžina
Širina rezkanja
Globina utora (maks.)
Globina rezkanja (maks.)
Teža
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
LPA (zvočni tlak)
dB(A)
KPA (negotovost za zvočni tlak) dB(A)
LWA (akustična moč)
dB(A)
KWA (negotovost
za akustično moč)
dB(A)
Ocena nivoja izpostavljenosti mora
upoštevati tudi čas, kolikokrat je
orodje izključeno oz. ko deluje, vendar
dejansko ne opravlja dela. To lahko
znatno zmanjša nivo izpostavljenosti
preko celotnega delovnega obdobja.
Izberite dodatne varnostne ukrepe za
zaščito delavca pred učinki vibracij,
kot npr.: vzdrževanje orodja in pribora,
skrb za toploto rok, organizacija
načinov dela.
DW677
230/115
2
600
15 000
285
82
12
1,5
3,2
DW680
230/115
2
600
15 000
285
82
12
2,5
2,5
88
3
97
88
3
97
NEVARNOST: Označuje neposredno
nevarno situacijo, ki lahko povzroči
smrt ali hujše telesne poškodbe, če
je ne preprečite.
3
3
OPOZORILO: Označuje posredno
nevarno situacijo, ki lahko, če je ne
preprečite, povzroči smrt ali hude
telesne poškodbe.
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
določene v skladu z EN 60745:
Vrednost emisije vibracij ah
ah=
m/s²
2,8
3,2
Negotovost K =
m/s²
1,5
1,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom v EN 60745 in ga je
mogoče uporabiti za medsebojno primerjavo orodij.
Uporabiti ga je mogoče za predhodno oceno
izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste dela,
z različnim priborom ali če ga slabo
vzdržujete, so lahko emisije vibracij
drugačne. To lahko znatno poveča
nivo izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Varovalke
Orodja z napetostjo 230 V 10 amperov, omrežno napajanje
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Spodnje definicije opisujejo stopnjo nevarnosti za
vsako signalno besedo. Prosimo preberite navodila
in bodite pozorni na te simbole.
POZOR: Označuje posredno nevarno
situacijo, ki lahko, če je ne preprečite,
povzroči manjše ali zmerne telesne
poškodbe.
OPOMBA: Označuje postopek, ki ne
povzroči telesnih poškodb, vendar
lahko, če ga ne preprečite, povzroči
večjo materialno škodo.
Označuje nevarnost električnega
udara.
Označuje nevarnost požara.
5
SLOVENŠČINA
EC-Izjava o ustreznosti
DIREKTIVA O STROJIH
DW677, DW680
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod
„tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Ti izdelki so tudi v skladu z Direktivo 2004/108/
EC. Za več informacij kontaktirajte DEWALT na
spodnjih naslovih ali poiščite podatke na zadnji
strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
datoteke in daje to izjavo v korist DEWALTa.
Horst Grossmann
Podpredsednik oddelka Engineering and Product
Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
31.12.2009
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb preberite navodila
za uporabo.
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
POZOR! Preberite vsa opozorila in
navodila. Če ne upoštevate spodaj
navedenih opozoril in napotkov, lahko
to povzroči električni udar, požar in/ali
telesne poškodbe.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
ZA KASNEJŠO UPORABO
Izraz „električno orodje“, uporabljen v opozorilih,
se nanaša na vaše električno orodje (z napajalnim
kablom) ali akumulatorsko orodje (brez
napajalnega kabla).
1) VARNOST DELOVNEGA MESTA
a) Delovni prostor mora biti vedno čist in
dobro osvetljen. V natrpanih ali temnih
prostorih so nezgode pogostejše.
b) Električnih orodij ne uporabljajte
v eksplozivnih okoljih, na primer na
krajih z vnetljivimi tekočinami, plini ali
prahom. Pri uporabi z električnimi orodji
6
c)
nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali
hlape.
Poskrbite, da bodo med obratovanjem
električnega orodja otroci in prisotni
zadosti oddaljeni. Motnje lahko povzročijo
izgubo nadzora.
2) VARNOST PRI DELU Z ELEKTRIČNIM
TOKOM
a) Vtikači električnih orodij morajo
ustrezati vtičnicam. Vtikačev nikoli ne
predelujte. Z ozemljenimi električnimi
orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih
vtikačev. Nepredelani vtikači in ustrezne
vtičnice zmanjšajo možnost električnega
udara.
b) Izogibajte se telesnim stikom
z ozemljenimi površinami, kot so
vodovodna napeljava, radiatorji,
štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo
ozemljeno, je nevarnost električnega udara
večja.
c) Električnih orodij ne izpostavljajte dežju
ali mokroti. Vdor vode v električno orodje
poveča nevarnost električnega udara.
d) Pazite, da ne preobremenite
električnega kabla. Kabla nikoli ne
uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz
omrežja. Poskrbite, da bo kabel na
varni oddaljenosti od vročine, olja,
ostrih robov in premikajočih se delov.
Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
e) Pri delu na prostem uporabite napajalni
kabel, ki je primeren za delo v zunanjih
pogojih. Uporaba primernega napajalnega
kabla za delo na prostem zmanjšuje
nevarnost električnega udara.
f) Če je uporaba orodja v vlažnih
razmerah neizogibna, uporabite stikalo
za zaščito napajanja pred tokovnimi
izgubami (RCD). Uporaba RCD stikala
zmanjšuje možnost električnega udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Pri uporabi električnega orodja bodite
pozorni, spremljajte dogajanje in
ravnajte v skladu z zdravo pametjo.
Električnega orodja ne uporabljajte,
če ste utrujeni ali pod vplivom drog,
alkohola ali zdravil. Že trenutek
nepozornosti med delom z električnim
orodjem lahko privede do hudih telesnih
poškodb.
SLOVENŠČINA
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščito za oči. Uporaba
zaščitne opreme, kot je zaščitna maska
proti prahu, nedrseči varnostni čevlji,
čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate
v ustreznem okolju, zmanjšuje možnost
telesnih poškodb.
Preprečite neželeni zagon. Pred
priključitvijo na izvor napajanja,
dviganjem ali prenašanjem električnega
orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja na
električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
Pred vklopom električnega orodja
iz njega odstranite vse nastavitvene
ključe. Orodje ali ključ, ki ostane pritrjen
na vrtečih se delih električnega orodja,
lahko povzroči telesne poškodbe.
Izogibajte se neobičajni drži telesa.
Vedno stojte varno in ohranjajte
ustrezno ravnotežje. To omogoča
boljši nadzor nad električnim orodjem
v nepričakovanih situacijah.
Imejte primerno delovno obleko. Ne
nosite ohlapnih oblačil ali nakita.
Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne
približujte premikajočim se delom.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
ahko zapletejo v premikajoče se dele.
Če je naprava pripravljena za priklop
na sistem za odsesavanje prahu,
poskrbite, da bo pravilno priključena
in uporabljana. Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki
jih povzroča prah.
4) UPORABA IN VZDRŽEVANJE
ELEKTRIČNEGA ORODJA
a) Električnih orodij ne preobremenjujte.
Uporabite orodje, ki je predpisano za
posamezno opravilo. Ustrezno električno
orodje bo delo opravilo bolje in varneje
s predpisano hitrostjo in načinom uporabe.
b) Orodja s pokvarjenim stikalom za vklop/
izklop ne uporabljajte. Električno orodje,
ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je
nevarno in ga je treba popraviti.
c) Pred nastavitvijo, zamenjavo nastavkov
ali shranjevanjem električno orodje
najprej odklopite z vira napajanja in/ali
baterije. Ta preventivni varnostni ukrep
zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
d) Električno orodje, ki ga ne uporabljate,
hranite izven dosega otrok; osebam,
ki niso usposobljene za njegovo
uporabo, ne dovolite rokovanja z njim.
Električna orodja so lahko v rokah ljudi,
ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo
nevarna.
e) Električno orodje ustrezno vzdržujte.
Preverite kakršnekoli neporavnanosti ali
ukrivljenost gibljivih delov, poškodbe
raznih delov in druga stanja orodja, ki
lahko vplivajo na delovanje električnega
orodja. Poškodovano električno orodje
popravite pred uporabo. Mnogo nesreč
se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
f) Rezalna orodja naj bodo vedno čista in
ostra. Pravilno vzdrževana in ostra rezila
so lažje vodljiva in zanesljivejša.
g) Uporabljajte električno orodje, pribor,
nastavke in razne dodatke v skladu
s temi navodili, upoštevajte pa tudi
pogoje dela in delo, ki ga opravljate.
Uporaba električnega orodja za dela, ki
za orodje niso predvidena, lahko povzroči
nevarnost.
5) SERVIS
a) Električno orodje naj servisira
usposobljeni serviser, ki uporablja
le originalne nadomestne dele. To
bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Dodatni varnostni napotki za
delo z rezkalniki
• Počakajte, da se rezilo ustavi, preden
odložite orodje. Izpostavljeno rezilo lahko
zareže v površino in lahko povzroči izgubo
nadzora in hude telesne poškodbe.
• Električno orodje držite samo za
izolirana držala, ker se lahko rezilo med
delom dotakne lastnega napajalnega
kabla. Če prerežete žico pod napetostjo,
bodo pod napetostjo tudi kovinski deli
električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
• Uporabite primež ali kako drugo orodje
za pritrditev obdelovanca na stabilno
delovno podlago. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen
in lahko povzroči izgubo nadzora.
7
SLOVENŠČINA
Ostale nevarnosti
e. Skala z globino rezkanja
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
g. Vstavek za paralelno vodilo
– Poškodbe sluha.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
– Nevarnost opeklin zaradi segrevanja pribora
med delom.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Pred uporabo preberite uporabniška
navodila.
LOKACIJA ČASOVNE KODE (SLIKA 5)
Časovna koda (q), ki vsebuje tudi podatek o letu
izdelave, je odtisnjena na ohišje.
Primer:
2010 XX XX
Leto izdelave
Vsebina kompleta
Komplet vsebuje:
1 Rezkalnik
1 Paralelno vodilo
1 Nasadni ključ
1 Kovček (samo K modeli)
1 Navodila za uporabo
1 Risba orodja z grafično ponazoritvijo delov
• Preverite, ali se niso na orodju, delih in
priboru med transportom pojavile morebitne
poškodbe.
• Vzemite si čas in skrbno preberite in razumite
navodila za uporabo pred začetkom dela.
Opis (sl. 1, 2)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte. To
lahko povzroči telesne poškodbe.
a. Stikalo za vklop/izklop
b. Gumb za vklop zapore
c. Izhodna odprtina za ostružke
d. Gumb za nastavitev globine rezkanja/
sprednje držalo
8
f. Krilni vijak za vodilo za rezkanje
h. Stranski ščitnik
i. Ohišje motorja
j. Okrov pogonskega jermena
k. Zavora
r. Glavno držalo
NAMEN UPORABE
Vaš rezkalnik je namenjen profesionalmenu
rezkanju lesa.
NE uporabljajte v dežju, vlagi ali v ozračju
z vnetljivimi tekočinami ali plini.
Ti rezkalniki so profesionalna električna orodja.
NE dovolite otrokom stika z orodjem. Neizkušeni
uporabniki naj orodje uporabljajo pod nadzorom.
Električna varnost
Električni motor je namenjen uporabi samo z eno
napetostjo. Vedno preverite, ali dejanska napetost
ustreza napetosti, navedeni na podatkovni plošči.
Vaše DEWALT orodje je dvojno izolirano
v skladu z EN 60745; zato ozemljitev ni
potrebna.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga morate
zamenjati s kablom, ki ga posebej pripravi DEWALT
servisni oddelek.
Uporaba napajalnega podaljška
Če morate uporabiti podaljšek kabla, uporabite
odobreni 3–žični podaljšek kabla za napajanje
orodja (glejte tehnične podatke). Minimalna velikost
prevodnika je 1,5 mm2; maksimalna dolžina je 30
m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite
orodje in ga izklopite iz vira
napajanja, preden namestite ali
odstranite pribor ali preden izberete
in zamenjate nastavitve ter pred
popravili. Sprožilno stikalo mora biti
na poziciji za IZKLOP. Naključni zagon
lahko povzroči telesne poškodbe.
SLOVENŠČINA
Nastavitev globine reza (sl. 3)
Zavrtite gumb za nastavitev globine rezkanja (d)
na zahtevano globino reza.
Ena stopnja ustreza globini reza 0,1 mm.
Montaža in demontaža paralelnega vodila (sl. 1, 2, 4)
Paralelno vodilo (l) se uporablja za vzpostavljanje
optimalnega nadzora pri rezkanju ozkih
obdelovancev.
1. Zrahljajte krilni vijak (f).
2. Vstavite paralelno vodilo (l) v luknjo (g)
s katerekoli strani.
3. Privijte krilni vijak.
4. Paralelno vodilo odstranite, tako da
upoštevate zgornje napotke v obratnem
vrstnem redu.
Zamenjava reverzibilnih rezil
(sl. 5)
1. Odvijte tri (m) vijake s priloženim nasadnim
ključem (n).
2. Stranski ščitnik (h) obrnite navzgor.
3. Potisnite rezilo (o) ven iz njegovega nosilca.
4. Obrnite rezilo ali ga zamenjajte.
OPOZORILO: Vedno zamenjajte obe
rezili.
5. Potisnite rezilo v nosilec. Rezilo mora biti
poravnano s spodnjo ploščo rezkalnika (p).
6. Privijte tri vijake (m).
Pred uporabo:
Nastavite globino reza.
Če je potrebno, namestite in prilagodite paralelno
vodilo.
OPOZORILO: Uporabljajo samo ostra
rezila.
UPRAVLJANJE
nastavitev ali demontažo priključkov
ali pribora.
Pravilni položaj rok (sl. 6)
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih poškodb naj
bo roka VEDNO v pravilnem položaju,
kot kaže ilustracija.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih poškodb
VEDNO trdno držite orodje
v pričakovanju nenadne reakcije
orodja.
Pravilni položaj rok je ena roka na glavnem držalu
(r) in druga roka na sprednjem držalu (d).
Vklop in izklop (sl. 1, 2)
Vaš rezkalnik je opremljen z varnostnims tikalom,
ki preprečuje naključni zagon oz. delovanje.
1. Vklop: pritisnite na gumb za zaporo (b) in
hkrati pritisnite na stikalo za vklop/izklop (a).
2. Sprostite gumb za zaporo (b).
3. Izklop: sprostite stikalo za vklop/izklop (a).
Po končanem delu in pred izklopom iz vira
napajanja vedno izključite orodje.
Rezkanje (sl. 1, 2)
1. Vključite orodje po zgornjih napotkih.
2. Počasi pomikajte reezkalnik preko
obdelovanca.
OPOZORILO: Hitrost rezkanja ne
sme biti previsoka, še posebej pri
maksimalni globini reza in širini
rezkanja.
OPOMBA: Upoštevajte, da pomeni več plitvih
rezov boljši rezultat kot en globok rez.
3. Izključite orodje.
Rezkalnik je opremljen z zavoro (k).
Ko orodje izključite, ga lahko položite na tla, ne da
bi morali počakati, da se rezila popolnoma ustavijo.
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih poškodb
izključite orodje in ga izklopite
iz vira napajanja pred izvedbo
Odsesavanje prahu
Če je le mogoče, priključite napravo za
odsesavanje prahu, ki je izdelana ustrezno
predpisom o emisijah prahu.
9
SLOVENŠČINA
VZDRŽEVANJE
Vaše DEWALT električno orodje je proizvedeno
tako, da deluje dolgo časa z minimalnim
vzdrževanjem. Neprekinjeno in zadovoljivo
delovanje je odvisno od pravilne skrbi za orodje in
rednega čiščenja.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite
orodje in ga izklopite iz vira
napajanja, preden namestite ali
odstranite pribor ali preden izberete
in zamenjate nastavitve ter pred
popravili. Sprožilno stikalo mora biti
na poziciji IZKLOP. Naključni zagon
lahko povzroči telesne poškodbe.
Mazanje
Glede ustreznega pribora se posvetujte
s pooblaščenim trgovcem.
Skrb za varovanje okolja
Odpadke zbirajte ločeno. Izdelka
ne odstranjujte skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš DEWALTov izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi
več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Omogočite, da bo izdelek
primeren za ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov
in embalaže omogoča obnovo in
ponovno uporabo materialov. Tovrstno
ravnanje pa pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov v gospodinjstvu, izdelek
pa lahko po izteku življenjske dobe odnesete
tudi v zbirni center za odpadke oz. ga dostavite
prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Čiščenje
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
OPOZORILO: Odstranite umazanijo in
prah iz glavnega ohišja z izpihovanjem
s suhim zrakom, ko opazite, da se
prah nabere v in okoli odprtin za
zračenje. Med opravljanjem tega
postopka nosite ustrezno zaščito za oči
in masko za obraz.
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
Dodatni pribor
OPOZORILO: Ker do sedaj drug pribor
razen pribora, ki ga ponuja DEWALT,
še ni bil preizkušen s tem orodjem, je
uporaba takega pribora s tem orodjem
lahko nevarna. Da zmanjšate tveganje
poškodb, na vaših orodjih uporabljajte
le originalno DEWALTovo dodatno
opremo oz. pribor.
10
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da pokličete lokalno
DEWALTovo pisarno na naslovu, ki je naveden
v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih DEWALTovih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
internetu: www.2helpU.com.
HRVATSKI
BLANJALICA
DW677, DW680
Čestitamo!
Odabrali ste DEWALT alat. Godine iskustva, od
razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su tvrtku
DEWALT jednom od najpouzdanijih partnera za
korisnike profesionalnog električnog alata.
Tehnički podaci
Napon
Vrsta
Ulazna snaga
Brzina bez opterećenja
Duljina osnove
Širina blanjanja
Dubina urezivanja (najv.)
Dubina blanjanja (najv.)
Težina
VDC
Z
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
LPA (zvučni tlak)
dB(A)
KPA (netočnost zvučnog tlaka) dB(A)
LWA (zvučna snaga)
dB(A)
KWA (netočnost zvučne snage) dB(A)
DW677
230/115
2
600
15 000
285
82
12
1,5
3,2
DW680
230/115
2
600
15 000
285
82
12
2,5
2,5
88
3
97
3
88
3
97
3
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) određene
prema EN 60745:
Vrijednost emisija vibracija ah
ah=
m/s²
2,8
3,2
Netočnost K =
m/s²
1,5
1,5
Razina emisija vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
s standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija predstavljena je za
glavne primjene alata. Međutim, ako
se alat koristi u drugim primjenama,
s drugim nastavcima ili ako je loše
održavan, razine vibracija mogle bi se
razlikovati. To može značajno povećati
razinu izloženosti tijekom ukupnog
vremena korištenja.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
korištenja.
Uočite dodatne sigurnosne mjere za
zaštitu rukovatelja od učinaka vibracija,
kao što su: održavanje alata i dodatnog
pribora, grijanje ruku i organiziranje
rada.
Osigurači
230 V alatni 10 Ampera, mreža
Definicije: Sigurnosne smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove naznake.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja, ako
se ne izbjegne, može rezultirati smrću
ili ozbiljnim ozljedama.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednjim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz osobne ozljede,
a ako se ne izbjegne, može rezultirati
oštećivanjem imovine.
Označava rizik od električnog udara.
Označava rizik od požara.
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
DW677, DW680
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku „tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim
11
HRVATSKI
propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2- 14.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivom
2004/108/EC. Za dodatne informacije kontaktirajte
tvrtku DEWALT putem sljedeće adrese ili pogledajte
prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i proizvodni
razvoj DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Njemačka
31.12.2009
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljede.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa može
rezultirati električnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
SVA UPOZORENJA I SVE UPUTE ČUVAJTE
ZA BUDUĆE POTREBE
Izraz „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na
vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Područje rada držite čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c) Pri radu s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
12
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad ni na
koji način ne prepravljajte utikač. Pri
upotrebi električnih alata s uzemljenjem
ne upotrebljavajte prilagodne utikače.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od električnog
udara.
b) Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladionika. Postoji
povećani rizik od električnog udara ako je
vaše tijelo uzemljeno.
c) Električne alate ne izlažite kiši ili vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od električnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od električnog
udara.
e) Pri radu s električnim alatom na
otvorenom, upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba produžnog kabela koji je
pogodan za upotrebu na otvorenom
smanjuje rizik od električnog udara.
f) Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od električnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Budite na oprezu, pazite što radite
i rukovodite se zdravim razumom
pri radu s električnim alatom. Ne
upotrebljavajte električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola
ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom
rada s električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite osobnu zaštitnu opremu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv
prašine, sigurnosnih cipela protiv
klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha
u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik
od osobnih ozljeda.
HRVATSKI
c)
d)
e)
f)
g)
Spriječite nepredviđena uključivanja.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata pri
čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
Prije nego uključite električni alat,
uklonite s njega bilo kakve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Stalno održavajte
ravnotežu i stojte čvrsto na nogama. To
omogućuje bolju kontrolu električnog alata
u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih
dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako su omogućeni uređaji za
priključivanje odvođenja i prikupljanja
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja
za skupljanje prašine može smanjiti
opasnosti vezane uz prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne opterećujte električni alat. Koristite
ispravan električni alat za vašu
primjenu. Prikladan električni alat bolje će
i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Bilo koji električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
c) Prije podešavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne
preventivne mjere smanjuju rizik od
nehotičnog pokretanja električnog alata.
d) Električne alate koji se ne
upotrebljavaju pohranite izvan dohvata
djece i ne dopustite osobama koje nisu
upoznate s alatom ili ovim uputama
da rade s njim. Električni alati opasni su
u rukama neobučenih korisnika.
e)
f)
g)
Održavajte električne alate. Provjerite
ima li kakvih otklona ili savinuća
pokretnih dijelova, pucanja dijelova ili
kakvih drugih stanja koja mogu utjecati
na rad električnog alata. Ako je alat
oštećen, popravite ga prije upotrebe.
Velik broj nezgode prouzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte
oštrim i čistim. Pravilno održavanje
radnih alata s oštrim rubovima smanjuje
vjerojatnost njegovog povijanja i lakše je
za kontroliranje.
Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim
uputama i uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti.
Upotreba električnih alata za poslove
za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
identičnih zamjenskih dijelova. Na
taj ćete način osigurati sigurnost pri
održavanju alata.
Dodatne posebne sigurnosne
upute za blanjalice
• Pričekajte da se rezač zaustavi prije
odlaganja alata. Izloženi rezač može
zahvatiti površinu i dovesti do gubitka
kontrole i ozbiljnih ozljeda.
• Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate jer bi rezna oštrica
mogla doći u dodir s vlastitim kabelom.
Prerezivanje žice pod naponom može
izazvati prelazak napona na izložene metalne
dijelove alata i izazvati električni udar
rukovatelja.
• Upotrijebite stege ili na drugi praktičan
način učvrstite radno mjesto za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanja na tijelo nije
stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
Stalno prisutni rizici
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći. a to su:
– Oštećenje sluha.
– Rizik od osobnih ozljeda uslijed letećih
objekata.
13
HRVATSKI
– Rizik od opekotina uslijed zagrijavanja
pribora tijekom rada.
– Rizik od osobnih ozljeda uslijed produljene
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
SMJEŠTAJ ŠIFRE DATUMA (CRTEŽ 5)
Šifra datuma (q), koja sadrži godinu proizvodnje,
ispisana je na kućištu.
Primjer:
2010 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakiranja
Komplet pakiranja sadrži:
1 Blanjalica
1 Paralelni rubnik
1 Ključ
1 Kutija za komplet (samo modeli K)
1 Priručnik s uputama
k. Papuča za odlaganje
r. Glavni rukohvat
NAMJENA
Vaša blanjalica projektirana je za profesionalno
blanjanje drva.
NE UPOTREBLJAVAJTE u vlažnim uvjetima ili
u blizini zapaljivih tekućina ili plinova.
Ove blanjalice su profesionalni električni alati.
NE DOPUSTITE djeci da dolaze u dodir s alatom.
Dok ovaj alat koristi neiskusni rukovatelj potreban
je nadzor.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Vaš DEWALT alat raspolaže dvostrukom
izolacijom u skladu s dokumentom
EN 60745, uslijed čega žica uzemljenja
nije potrebna.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Upotreba produžnog kabela
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi
postojanja eventualnih oštećenja nastalih
tijekom transporta.
Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite
odobreni trožilni produžni kabel koji je pogodan
za ulaznu snagu ovog alata (pogledajte tehničke
podatke). Najmanja debljina vodiča je 1,5 mm2,
a najveća duljina je 30 m.
• Temeljito proučite i upoznajte se s ovim
priručnikom prije same upotrebe alata.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
u cijelosti odmotajte.
1 Crtež sastavnih dijelova
Opis (crtež 1, 2)
UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte
električni alat ili bilo koji njegov dio.
Može doći do oštećenja ili ozljeda.
a. Prekidač uključivanja/isključivanja
b. Gumb za blokadu
c. Otvor za odvođenje ostataka
d. Ručicu za prilagođavanje dubine blanjanja /
prednji rukohvat
e. Ljestvica dubine blanjanja
f. Leptir-zavrtanj za paralelni rubnik
g. Otvor za paralelni rubnik
h. Bočni štitnik
i. Pokrov motora
j. Pokrov pogonskog remena
14
SASTAVLJANJE I PRILAGOĐAVANJE
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih prilagođavanja ili promjena
položaja ili izvođenja popravka.
Provjerite je li prekidač napajanja
u ISKLJUČENOM položaju. Slučajno
uključivanje alata može izazvati
ozljede.
Prilagođavanje dubine reza
(crtež 3)
Ručicu za prilagođavanje dubine blanjanja (d)
zakrenite na željenu dubinu reza.
HRVATSKI
Jedna podjela odgovara dubini reza 0,1 mm.
Postavljanje i uklanjanje paralelnog rubnika (crtež 1, 2, 4)
Paralelni rubnik (l) koristi se za postizanje
optimalne kontrole alata na uskim komadima
radnog materijala.
1. Otpustite leptir-zavrtanj (f).
2. Paralelni rubnik (l) postavite u otvor (g) s bilo
koje strane.
3. Pritegnite leptir-vijak.
4. Da biste uklonili paralelni rubnik, ponovite
postupak obrnutim redoslijedom.
Uklanjanje povratnih rezača
(crtež 5)
1. Otpustite tri zavrtnja (m) pomoću isporučenog
ključa (n).
2. Podignite bočni štitnik (h).
3. Rezač (o) klizno izvucite iz njegovog držača.
4. Obrnite rezač ili ga zamijenite.
UPOZORENJE: Uvijek zamijenite oba
rezača.
5. Rezač klizno vratite u držač. Pobrinite se da
je rezač u ravnini s papučom blanjalice (p).
6. Pritegnite tri vijka (m).
Prije rada:
Prilagodite dubinu rezanja.
Po potrebi postavite i prilagodite paralelni rubnik.
UPOZORENJE: Koristite isključivo
oštre rezače.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
čvrsto pridržavajte kao mjeru u slučaju
nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtjeva da jednom rukom
držite glavni rukohvat (r), dok drugom rukom držite
prednji rukohvat (d).
Uključivanje i isključivanje
(crtež 1, 2)
Vaša blanjalica opremljena je sigurnosnim
prekidačem za sprječavanje neželjenog pokretanja.
1. Uključivanje: pritisnite tipku za oslobađanje
(b) i potom pritisnite prekidač uključivanja/
isključivanja (a).
2. Otpustite tipku za blokiranje (b).
3. Isključivanje: otpustite prekidač za
uključivanje i isključivanje (a).
Alat uvijek isključite po završetku rada i prije
isključivanja utikača iz utičnice napajanja.
Blanjanje (crtež 1, 2)
1. Na opisani način uključite alat.
2. Polagano pomičite blanjalicu preko radnog
materijala.
UPOZORENJE: Brzina pomicanja ne
bi smjela biti prevelika, posebice kod
rada s najvećom dubinom rezanja
i širinom blanjanja.
NAPOMENA: Nekoliko plitkih rezova su bolji od
jednog dubokog.
3. Isključite alat.
Vaša blanjalica je opremljena papučom za
odlaganje (k).
Nakon isključivanja, alat se može odložiti bez
čekanja na zaustavljanje rezača.
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Pravilan položaj ruku (crtež 6)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj ruku.
Odvođenje prašine
Kad god je to moguće priključite uređaj za
odvođenje prašine, projektiran u skladu s važećim
propisima o emisiji prašine.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT električni alat projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
15
HRVATSKI
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite alat
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih prilagođavanja ili promjena
položaja ili izvođenja popravka.
Provjerite je li prekidač napajanja
u ISKLJUČENOM položaju. Slučajno
uključivanje alata može izazvati
ozljede.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahtijeva dodatna
podmazivanja.
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta
ispušite suhim zrakom čim primijetite
nakupljanje nečistoća. Tijekom
izvođenja ovog postupka koristite
odobrenu zaštitu za oči i odobrenu
masku protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Te kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenim u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Obzirom da pribori,
koji nisu u ponudi tvrtke DEWALT, nisu
ispitani s ovim proizvodom, upotreba
ovakvog pribora uz ovaj alat može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost od
ozljeda, uz ovaj bi se proizvod smio
upotrebljavati isključivo dodatni pribor
preporučen od tvrtke DEWALT.
Kod vašeg lokalnog prodavača potražite dodatne
informacije o odgovarajućim dodacima.
16
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako jednog dana ustanovite da je vaš DEWALT
proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više
nemate potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni
otpad iz kućanstva. Osigurajte da se ovaj proizvod
pripremi za odvojeno prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i pakiranja omogućava
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba materijala
pomaže sprečavanju zagađivanja
okoliša i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalni propisi mogu pružiti sredstva za odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT pruža sredstva za prikupljanje
i recikliranje DEWALT proizvoda nakon što su
dostigla kraj svog životnog vijeka. Da biste
iskoristili prednosti ove usluge, molimo vas da vaš
proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
agentu koji izvoditi prikupljanja u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
agenta možete provjeriti kontaktiranjem vašeg
lokalnog ureda tvrtke DEWALT, na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Dodatno, potpuni
popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni detalji
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima,
dostupni su putem Interneta na adresi:
www.2helpU.com.
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
♦
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
♦
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
♦
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
♦
Ako popravak traje duže od 14 dana,
jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦
Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦
Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦
Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦
Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦
Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦
Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦
Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦
Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata
u funkciju, način dostave i povrat alata po
izvršenom popravku, te ostala servisna ili
tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis
na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme
radnim danom od 8.00 – 12.00 h
17
SRPSKI
ELEKTRIČNO RENDE
DW677, DW680
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Tip
Ulazna snaga
Brzina u praznom hodu
Dužina ploče za rendisanje
Širina rendisanja
Dubina žleba (maks.)
Dubina rendisanja (maks.)
Težina
LPA (zvučni pritisak)
KPA (zvučni pritisak,
nesigurnost)
LWA (zvučna snaga)
KWA (zvučna snaga,
nesigurnost)
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
DW677
230/115
2
600
15 000
285
82
12
1,5
3,2
DW680
230/115
2
600
15 000
285
82
12
2,5
2,5
dB(A)
88
88
dB(A)
dB(A)
3
97
3
97
dB(A)
3
3
VDC
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
određene prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija ah
ah=
m/s²
2,8
3,2
Nesigurnost K =
m/s²
1,5
1,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
18
kada je alat isključen i kada radi
u praznom hodu. To može značajno
smanjiti nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
Radi zaštite korisnika od efekata
vibracija identifikujte dodatne
bezbednosne mere kao što su:
održavanje alata i pribora, održavanje
toplote ruku, organizacija radnih šema.
Osigurači
230 V-alati 10 ampera, mrežno napajanje
Definicije: Bezbednosne smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za
svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo
i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja će, ako se ne
izbegne, izazvati smrt ili ozbiljnu
povredu.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja bi
mogla, ako se ne izbegne, izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako se ne
izbegne izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu koja
se ne odnosi na telesne povrede ali
koja, ako se ne izbegne, može dovesti
do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DW677, DW680
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-14.
SRPSKI
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC. Za više informacija kontaktirajte
DEWALT na sledećoj adresi ili ih potražite na
poleđini uputstva za upotrebu.
b)
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
c)
d)
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke potrošnje
razvoj DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
31.12.2009
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
e)
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje upozorenja i uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin „električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atomsferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite
sa električnim alatom. Zbog ometanja
možete izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
f)
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su cevi,
radijatori, šporeti i frižideri. Postoji veća
opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
Ne izlažite električne alate kiši ili
vlažnim uslovima. Voda koja prodre
u električni alat povećava opasnost od
električnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje
ili izvlačenje utikača električnog alata.
Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od
električnog udara.
Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je podesan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih telesnih povreda.
b) Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema,
kao što su maska za prašinu, zaštitna
obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga
ili zaštita za sluh, koja se koristi pod
odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog napajanja i/
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa
prstom na prekidaču ili električnih alata sa
prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
19
SRPSKI
d)
e)
f)
g)
Uklonite ključ za podešavanje ili
ključ za pritezanje pre uključivanja
električnog alata. Ključ za pritezanje ili
podešavanje koji je ostao u rotirajućem
delu električnog alata može da dovede do
telesne povrede.
Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja
kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Koristite odgovarajući električni alat za
svoj rad. Pravilan električni alat će bolje
i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne
mere smanjuju opasnost od slučajnog
pokretanja električnog alata.
d) Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima
da rukuju električnim alatom. Električni
alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
e) Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni i da
li postoji bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se
električni alat popravi pre upotrebe.
20
f)
g)
Mnoge nezgode su izazvane loše
održavanim električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati
sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
Korisite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata
za radove za koje nije namenjen može
dovesti do opasne situacije.
5) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne
rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna specifična bezbednosna pravila za električno rende
• Sačekajte da se nož zaustavi pre nego što
spustite alat. Izloženi nož može da zahvati
površinu što vodi gubitku kontrole i ozbiljnim
povredama.
• Električni alat držite samo za izolovane
prihvatne površine zato što nož može
da dođe u dodir sa sopstvenim kablom.
Rezanjem strujnog kabla pod naponom
mogu se staviti pod napon metalni delovi
električnog alata i izložiti rukovaoca
električnom udaru.
• Koristite stezaljke ili druge praktične
načine da osigurate i poduprete radno
područje na stabilnu platformu. Držanje
radnog predmeta jednom rukom ili upiranjem
u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Preostale opasnosti
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
– Opasnost od opekotina zbog zagrevanja
pribora u toku rada.
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
SRPSKI
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 5)
Datumska šifra (q), koja sadrži i godinu
proizvodnje, odštampana je na kućištu.
Primer:
2010 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 električno rende
1 paralelni graničnik
1 ključ za matice
1 kutija sa priborom (samo modeli K)
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
Ova električna renda su profesionalni električni
alati.
NE dozvoljavajte deci da se približavaju alatu.
Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi
neiskusno lice.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora napajanja
odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.
Vaš DEWALT alat je dvostruko izolovan
u skladu sa EN 60745; zbog toga nije
potrebna žica za uzemljenje.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT-ove servisne organizacije.
Korišćenje produžnog kabla
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni
3-žilni produžni kabl koji je pogodan za električno
priključivanje ovog alata (pogledajte tehničke
podatke). Minimalni poprečni presek provodnika je
1,5 mm2; maksimalna dužina je 30 m.
• Pre uključivanja treba pažljivo pročitati
i razumeti ovo uputstvo.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
1 uputstvo za upotrebu
1 sklopni crtež
Opis (sl. 1, 2)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
a. Prekidač za uključivanje i isključivanje
b. Dugme za otključavanje
c. Izlaz za izbacivanje strugotine
d. Dugme za podešavanje dubine rendisanja/
prednja drška
e. Skala za dubinu rendisanja
f. Zavrtanj sa krilcima za paralelni graničnik
g. Otvor za paralelni graničnik
h. Bočni štitnik
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda,
isključite uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ili pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Podešavanje dubine rezanja
(sl. 3)
i. Poklopac motora
Okrenite dugme za podešavanje dubine rendisanja
(d) na potrebnu dubinu rezanja.
j. Poklopac pogonskog kaiša
Jedan podeok odgovara dubini rezanja od 0,1 mm.
k. Parkirna papučica
r. Glavna drška
NAMENA
Vaše električno rende je projektovano za
profesionalno rendisanje drveta.
Pričvršćivanje i skidanje paralelnog graničnika (sl. 1, 2, 4)
Paralelni graničnik (l) se koristi za optimalnu
kontrolu alata na uzanim radnim komadima.
21
SRPSKI
1. Popustite zavrtanj sa krilcima (f).
2. Namestite paralelni graničnik (l) u otvor (g) sa
bilo koje strane.
3. Pritegnite zavrtanj sa krilcima.
4. Da biste uklonili paralelni graničnik, postupite
obrnutim redosledom.
Skidanje noževa koji se mogu
preokrenuti (sl. 5)
1. Popustite tri zavrtnja (m) pomoću
isporučenog ključa (n).
2. Podignite bočni štitnik (h).
3. Gurnite nož (o) iz njegovog držača.
4. Okrenite nož ili ga zamenite.
UPOZORENJE: Uvek menjajte oba
noža.
5. Gurnite nož u držač. Uverite se da nož
prijanja na ploču za rendisanje (p).
6. Pritegnite tri zavrtnja (m).
Pre radova:
Podesite dubinu rezanja.
Ako je potrebno, namestite i podesite paralelni
graničnik.
UPOZORENJE: Koristite samo oštre
noževe.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite računa
o bezbednosnim merama i primenljivim
propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
Pravilan položaj ruke (sl. 6)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK primenjujte pravilan položaj ruke
kao što je pokazano na slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK sigurno držite alat i budite
pripravni za iznenadnu reakciju.
22
Pravilan položaj ruke znači da jednom rukom treba
uhvatiti glavnu dršku (r), a drugom prednju dršku
(d).
Uključivanje i isključivanje
(sl. 1, 2)
Vaše električno rende je opremljeno sigurnosnim
prekidačem radi zaštite od slučajnog uključivanja.
1. Uključivanje: pritisnite dugme za otključavanje
(b), a zatim pritisnite prekidač za uključivanje
i isključivanje (a).
2. Pustite dugme za otključvanje (b).
3. Isključivanje: pustite prekidač za uključivanje/
isključivanje (a).
Uvek isključite alat kad završite rad i pre nego što
ga isključite iz struje.
Rendisanje (sl. 1, 2)
1. Uključite alat kako je opisano.
2. Polako pomerajte rende po radnom komadu.
UPOZORENJE: Brzina vođenja ne
treba da bude velika, naročito ako se
koristi maksimalna dubina rezanja
i širina rendisanja.
NAPOMENA: Imajte na umu da je bolje napraviti
nekoliko plitkih rezanja umesto jednog dubokog
reza.
3. Isključite alat.
Vaše rende ima parkirnu papučicu (k). Nakon
isključivajna, alat se može spustit bez čekanja da
se noževi zaustave.
Izbacivanje prašine
Kadgod je moguće, povežite uređaj za izbacivanje
prašine koji je projektovan u skladu sa relevantnim
propisima vezanim za emisiju prašine.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda,
isključite uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
SRPSKI
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ali i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna hemijska
sredstva za čišćenje nemetalnih delova
alata. Te hemikalije mogu da oslabe
materijale koji se koriste za nemetalne
delove. Koristite samo krpu koja je
navlažena vodom i blagu sapunicu.
Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
Opciona dodatna oprema i pribor
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala
pomaže u sprečavanju zagađivanja
životne sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna
oprema i pribor, osim onih koje nudi
DEWALT, nisu bili testirani sa ovim
proizvodom, korišćenje takvih pribora
i dodatne opreme sa ovim alatom bi
moglo biti opasno. Da bi se smanjila
opasnost od povreda, sa ovim
proizvodom treba koristiti samo pribor
i dodatnu opremu koje je preporučio
DEWALT.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
23
МАКЕДОНСКИ
МАШИНА ЗА СТРУГАЊЕ
DW677, DW680
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
DW677
230/115
2
600
15 000
285
82
DW680
230/115
2
600
15 000
285
82
12
12
1,5
3,2
2,5
2,5
dB(A)
88
88
dB(A)
dB(A)
3
97
3
97
dB(A)
3
3
Напон
Vеднонасочна струја
Тип
Влезна моќност
W
Брзина без оптоварување min-1
Должина на основата
mm
Широчина на стругање
mm
Длабочина на жлебовите
(максимална)
mm
Длабочина на стругање
(максимална)
mm
Тежина
kg
LPA (звучен притисок)
KPA (неизвесност
на звучниот притисок)
LWA (звучна моќност)
KWA (неизвесност
на звучната моќност)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три
оски) определена спрема EN 60745:
Вредност на емисијата на вибрации ah
ah =
m/s²
2,8
3,2
Неизвесност К =
m/s²
1,5
1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употреби
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија на
вибрации е за главните режими
на работа на алатката. Меѓутоа,
доколку алатката се употребува
24
за други намени, со други додатоци
или лошо се одржува, емисијата
на вибрации може да се разликува.
Ова може значително да го зголеми
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто така
треба за го земе предвид времето
кога алатката е исклучена или
кога е вклучена но со неа не се
извршува работа. Ова може
значително да го намали нивото на
изложеност на вибрации во текот
на целокупниот период на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Осигурувачи
Алатки за 230 V Потребен е осигурувач од 10 ампери на
електричниот вод
Дефиниции: Насоки за безбедна употреба
Долу наведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку
не се избегне, ќе предизвика смрт
или сериозна повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
потенцијално опасна ситуација
која, доколку не се избегне, може
да предизвика смрт или сериозна
повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува
потенцијално опасна ситуација
која, доколку не се избегне, може
да предизвика лесна или средно
тешка повреда.
МАКЕДОНСКИ
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен удар.
Означува ризик од пожар.
ЕЗ - Декларација за сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
DW677, DW680
DEWALT декларира дека производите опишани
под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Овие производи исто така се во склад
со Директивата 2004/108/ЕС. За повеќе
информации Ве молиме да стапите во контакт
со DEWALT преку следнава адреса или да
погледнете во задниот дел од упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на DEWALT.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Германија
31.12.2009
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ ПРЕДУПРЕДУВАЊА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на Вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со
електрични алатки во експлозивни
окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички.
Електричните алатки произведуваат
искри што можат да ги запалат
честичките или испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
а) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Постои зголемен ризик од
електричен удар доколку Вашето тело
е заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Влегувањето на вода во електрична
алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
г) Употребувајте го правилно
кабелот. Никогаш не го
употребувајте кабелот за носење,
влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го
25
МАКЕДОНСКИ
д)
ѓ)
кабелот настрана од топлина,
масло, остри рабови или подвижни
делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат
ризикот од електричен удар.
Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел што е соодветен
за надворешна употреба.
Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба
го намалува ризикот од електричен
удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
a) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и употребувајте
здрав разум кога работите
со електрична алатка. Не
употребувајте електрична алатка
кога сте уморни или кога сте под
влијание на дрога, алкохол или
лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична
алатка може да доведе до серизна
лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за
очите. Заштитната опрема,
како што се маски против прав,
нелизгачки сигурносни обувки,
шлемови или штитници за слухот,
ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни
услови.
в) Спречете ненамерно вклучување
на алатката. Обезбедете
прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите
алатката на извор на струја или
на батериски пакет, или пред да
ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г) Отстранете ги сите клучеви за
подесување пред да ја вклучите
26
д)
ѓ)
е)
електричната алатка. Клуч или
алатка за подесување што е закачена
на ротирачкиот дел на електричната
алатка може да доведе до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
Бидете соодветно облечени. Не
носете широка облека или накит.
Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од
подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата коса
може да бидат фатени во подвижните
делови.
Доколку на апаратите постои
можност за приклучување на опрема
за извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
Употребата на опрема за собирање
на прав може да го намали бројот на
опасности поради прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа.
Вистинската електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно при условите за кои
е предвидена.
б) Не ја употребувајте електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот од
изворот на струја или батерискиот
пакет од електричната алатка пред
да вршите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите
електричната алатка. Ваквите
превентивни мерки за безбедност
го намалуваат ризикот од случајно
вклучување на електричната алатка.
г) Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
МАКЕДОНСКИ
д)
ѓ)
е)
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни во рацете на
необучени корисници.
Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали
подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за
сечење остри и чисти. Правилно
одржуваните алатки за сечење со
остри рабови за сечење имаат помала
шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата што треба да се
заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
5) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Ова ќе осигура да се
одржи безбедноста на електричната
алатка.
Дополнителни посебни правила за безбедност за машини за стругање
• Почекајте сечилото да запре со
движење пред да ја спуштите
алатката. Изложеното сечило може да
ја потфати површината и тоа да доведе
до можно губење на контрола и сериозна
повреда.
• Фаќајте ја електричната алатка само
за изолираната површина за држење,
затоа што сечилото може да дојде
во допир со кабелот на алатката.
Пресекувањето на жица под напон може
да ги доведе изложените метални делови
од електричната алатка под напон
и може да предизвика електричен удар кај
ракувачот.
• Употребувајте стезници или
други практични начини за да
го прицврстите предметот на
обработка на стабилна подлога.
Придржувањето на предметот на
обработка со рака или со тело го прави
нестабилен и може да доведе до губење
на контрола.
Останати ризици
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
– Оштетување на слухот.
– Ризик од повреда на ракувачот поради
излетани парчиња.
– Ризик од изгореници поради загревање
на додатоците за време на работата.
– Ризик од лична повреда поради
долготрајна употреба.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
(СКИЦА 5)
Шифрата на датумот (н), која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена на
куќиштето.
На пример:
2010 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Машина за стругање
1 Паралелна ограда
1 Рачвест клуч
1 Кутија за прибор (само за модели од
серијата К)
1 Упатство за употреба
1 Шема на расклопување
27
МАКЕДОНСКИ
• Проверете дали има оштетување на
алатката, деловите или додатоците до
кое може да дошло за време на превозот.
• Одвојте време темелно да го прочитате
и разберете ова упатство пред да
започнете со работа.
Опис (скици 1 и 2)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
а. Прекинувач
b. Копче за блокирање
c. Отвор за исфрлање на струготини
d. Копче (предна рачка) за подесување на
длабочината на стружење
e. Скала за подесување на длабочината на
стругање
f. Крилна завртка за паралелната ограда
g. Дупка за паралелната ограда
h. Страничен штитник
i. Поклопец на моторот
j. Поклопец на погонскиот ремен
k. Стапало за потпирање
r. Главна рачка
НАМЕНА
Вашата машина за стругање е наменета за
професионално стругање на дрво.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Машините за стругање се професионални
електрични алатки.
НЕМОЈТЕ да дозволите децата да дојдат во
допир со алатката. Потребен е надзор кога
неискусни ракувачи ја употребуваат оваа
алатка.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Вашата DEWALT алатка е двојно изолирана во склад со EN 60745; затоа
не е потребна жица за заземјување.
28
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен кабел
што е достапен преку мрежата на сервиси на
DEWALT.
Употреба на продолжен кабел
Доколку е потребен продолжен кабел,
употребувајте трижилен продолжен кабел со
проверен квалитет што одговара на струјниот
приклучок на оваа алатка (погледнете
во техничките податоци). Минималниот
попречен пресек на проводникот е 1,5 mm2;
максималната должина е 30 m.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Подесување на длабочината
на сечењето (скица 3)
Завртете го копчето за подесување на
длабочината на сечењето (г) до потребната
длабочина на сечење.
Дел од скалата помеѓу две рецки одговара на
длабочина од 0,1 mm.
Монтирање и отстранување
на паралелната ограда (скици 1, 2 и 4)
Паралелната ограда (ј) се употребува за
оптимална контрола над алатката за тесни
предмети на обработка.
1. Отпуштете ја крилната завртка (ѓ).
2. Монтирајте ја паралелната ограда (ј)
во дупката (е) од било која страна на
алатката.
МАКЕДОНСКИ
3. Затегнете ја крилната завртка.
4. За да ја отстраните паралелната ограда,
извршете ги чекорите по обратен
редослед.
Отстранување на двостраните сечила (скица 5)
1. Разлабавете ги трите завртки (m) со
испорачаниот рачвест клуч (n).
2. Подигнете го страничниот штитник (h).
3. Извлечете го сечилото (o) од неговиот
држач.
4. Завртете или заменете го сечилото.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
менувајте ги двете сечила.
5. Вовлечете го сечилото во држачот.
Осигурајте сечилото да биде во иста
рамнина со подлогата за стругање (p).
6. Затегнете ги трите завртки (m).
Пред употреба:
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката во очекување на
ненадејна реакција.
Правилна позиција на рацете значи едната рака
да биде на главната рачка (r), а другата рака на
предната рачка (d).
Вклучување и исклучување
(скици 1 и 2)
Вашата машина за стругање е опремена со
сигурносен прекинувач за спречување на
ненамерно вклучување.
1. Вклучување: притиснете го копчето за
блокирање (b) па потоа притиснете го
прекинувачот (а).
2. Отпуштете го копчето за блокирање (b).
3. Исклучување: отпуштете го прекинувачот
(а).
Подесете ја длабочината на сечење.
Секогаш исклучувајте ја алатката кога работата
е завршена, а пред исклучувањето од изворот
на струја.
Доколку е потребно, монтирајте и подесете ја
паралелната ограда.
Стругање (скици 1 и 2)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Употребувајте само остри сечила.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
работете во склад со
упатствата за безбедна употреба
и соодветните правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
Правилна положба на рацете
(скица 6)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ употребувајте
ја правилната положба на рацете
како што е прикажано.
1. Вклучете ја алатката како што е опишано.
2. Полека движете ја машина за стругање
преку предметот на обработка.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Брзината
на обработка не треба да биде
премногу голема, особено кога
употребувате максимална
длабочина на сечење и широчина на
стругање.
НАПОМЕНА: Запомнете дека неколку плитки
сечења се подобри од едно длабоко сечење.
3. Исклучете ја алатката.
Вашата машина за стругање е опремена со
стапало за потпирање (k). По исклучувањето
алатката може да се спушти без да се чека
сечилата да запрат.
Извлекување на прав
Секогаш кога тоа е можно, поврзете уред за
извлекување на прав што е направен во склад
со правилата што важат за испуштање на прав.
29
МАКЕДОНСКИ
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреди,
исклучете го уредот и извадете
го приклучокот од изворот
на струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци, пред
да прилагодувате или менувате
подесувања или кога вршите
поправки.
Осигурајте прекинувачот да биде во
исклучена положба. Случајно активирање на
алатката може да предизвика повреда.
Подмачкување
На Вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе почне да
се собира околу отворите за влез
на воздух. Носете квалитетна
заштита за очите и маска против
прав кога ја извршувате оваа
работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоците, освен оние што
се во понудата на DEWALT, не
се тестирани со овој производ,
употребата на таквите додатоци
со оваа алатка може да биде
опасно. За да се намали ризикот од
повреди, со овој производ треба да
се употребуваат само додатоци
препорачани од страна на DEWALT.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не Ви е од корист, не го фрлајте со
отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, Ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер што ќе го собере во Ваше име.
Може да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на DEWALT
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
сервисери на DEWALT и сите детали за нашите
услуги после купувањето може да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
zst00211939 - 16-07-2013
30
DW677 REZKALNIK / BLANJALICA / ELEKTRIČNO RENDE / МАШИНА ЗА СТРУГАЊЕ 2
©
31
DW680 REZKALNIK / BLANJALICA / ELEKTRIČNO RENDE / МАШИНА ЗА СТРУГАЊЕ 2
©
32
Download PDF

advertising