GTC610 | Black&Decker GTC610 C'LESS HEDGETRIMMER Type H1 - H2 instruction manual

www.blackanddecker.eu
505101-00 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GTC610
2
3
4
POLSKI
•
SERDECZNE GRATULACJE!
Decyzja zakupu narzędzi Black & Decker to wysoka
jakość w przystępnej cenie. Wierzymy, że to urządzenie
będzie użytkowane przez długie lata przynosząc wiele
pożytku i zadowolenia.
•
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Nożyce do żywopłotu Black & Decker są przeznaczone
do przycinania żywopłotów i krzewów. Narzędzie to nie
jest przystosowane do celów profesjonalnych.
Zakupiona ładowarka jest przystosowana do użytku z
określonym typem akumulatorów Black & Decker.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Objaśnienie symboli
•
Następujące symbole zostały zastosowane w tej
instrukcji:
•
Niebezpieczeństwo urazu, zagrożenie dla
życia lub możliwość uszkodzenia narzędzia
na skutek nieprzestrzegania wskazówek
zawartych w tej instrukcji.
•
Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Przed użyciem narzędzia dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Niebezpieczeństwo pożaru.
Poznaj swoje urządzenie
•
•
•
•
•
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu
z elektronarzędzi dokładnie przestrzegaj
wskazówek zawartych w tej instrukcji, a
także przepisów bhp, by nie narazić się
na pożar, porażenie prądem elektrycznym
oraz na doznanie urazu ciała i szkód
rzeczowych.
Przed użyciem narzędzia dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
Przed uruchomieniem urządzenia upewnij
się, jak w razie konieczności je wyłączyć.
Przestrzegaj zaleceń tej instrukcji.
•
Wskazówki ogólne
•
•
•
Uwzględniaj wpływy otoczenia! Nie wystawiaj
elektronarzędzia na deszcz. Nie używaj go też
w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy. Nie włączaj narzędzia
w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo
pożaru lub wybuchu, na przykład w pobliżu palnych
cieczy lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy! Nie
dopuszczaj dzieci, osób postronnych ani zwierząt
do miejsca pracy i pilnuj, by nie dotykały narzędzia.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
Nieużywane narzędzia powinny być przechowywane
w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
•
•
•
5
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną! Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one zostać
pochwycone przez ruchome części narzędzia. Przy
pracy na wolnym powietrzu godne polecenia są
rękawice ochronne i obuwie na szorstkiej podeszwie.
Na długie włosy zakładaj specjalną siatkę.
Ochrona osobista! Zawsze zakładaj okulary
ochronne i maskę przeciwpyłową, jeżeli podczas
pracy powstaje pył lub trociny. Zakładaj specjalne
słuchawki ochronne.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Bezpieczeństwo elektryczne można zwiększyć
przez użycie wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego (30 mA/30 mS).
Zachowuj stabilną podstawę! Zachowuj stabilną
postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę! Koncentruj się na swojej
pracy. Postępuj rozsądnie. Nie używaj narzędzia,
gdy jesteś zmęczony.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych!
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie używaj
zbyt słabych narzędzi roboczych ani akcesoriów.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz tylko stosując właściwe narzędzia. Nie
przeciążaj elektronarzędzia. Używanie innych
nasadek i wyposażenia dodatkowego, niż zalecane
w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem produktu może doprowadzić do
wypadku.
Starannie konserwuj swoje narzędzia! Ostrz i
utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze, gdyż
jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj
się do instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi.
Wszystkie rękojeści i wyłączniki powinny być suche,
czyste, nie zabrudzone olejem ani smarem.
Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń! Przed użyciem sprawdź narzędzie,
czy jest całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym
o ruchomych elementach. By zapewnić nienaganną
pracę narzędzia, wszystkie części muszą być
właściwie zamontowane. Uszkodzone elementy,
urządzenia zabezpieczające i wyłączniki powinny
być prawidłowo naprawione lub wymienione
przez jeden z naszych warsztatów serwisowych.
Nie używaj narzędzia, gdy jakaś jego część jest
niesprawna. Nie próbuj samemu go naprawiać.
Wyjmowanie akumulatora. Wyjmuj akumulator,
jeśli nie używasz urządzenia, zanim wymienisz
część zamienna, przystawkę lub akcesoria i zanim
podejmiesz jakąkolwiek pracę.
Unikaj niezamierzonego załączenia! Nie trzymaj
narzędzia z palcem na wyłączniku.
Ostrożnie obchodź się z kablem! Nie przenoś
ładowarki za kabel ani nie używaj kabla do
wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Użytkowanie na zewnątrz budynku jest
niedozwolone !
Dodatkowe wskazówki dla akumulatorów
i ładowarek
Akumulatory
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać
akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci
•
Nie przechowuj akumulatora w miejscu, gdzie
temperatura dochodzi do 40 st.C
•
Przechowuj akumulator w miejscu gdzie temperatura
nie wynosi od 4 do 40 st.C
•
Ładuj akumulator w ładowarce o parametrach
podanych w danych technicznych.
•
Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że
akumulator jest suchy i czysty.
•
Stosuj prawidłowy akumulator do każdego
urządzenia (patrz dane techniczne).
•
Przy utylizacji przestrzegaj wskazówek pod zapisem
„Ochrona środowiska”.
•
Przy zastosowaniu w warunkach ekstremalnych z
akumulatora może wydostać się płyn. Gdy do tego
dojdzie, należy podjąć następujące działania:
bardzo ostrożnie usunąć płyn z akumulatora
za pomocą szmatki. Unikać kontaktu płynu ze
skórą.
jeżeli już dojdzie do kontaktu ze skóra lub
oczami należy postępować jak następuje:
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
dotyczące nożyc do żywopłotu
W czasie pracy z narzędziem zakładaj okulary
ochronne!
W czasie pracy z narzędziem zakładaj rękawice
ochronne!
Nie wystawiaj narzędzia na działanie deszczu
lub wilgoci.
•
•
•
•
•
•
Elektrolit stanowi roztwór wodorotlenku
potasowego o stężeniu 25 do 35 %, który
jest szkodliwy dla zdrowia. Gdyby roztwór ten
zetknął się ze skórą, natychmiast obficie spłucz
ją wodą. Zobojętnij roztwór łagodnym kwasem,
jak sok cytrynowy lub ocet. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, przepłucz je dużą ilością czystej
wody przez przynajmniej 10 minut.
•
•
Niebezpieczeństwo pożaru! Nie wkładaj do
obudowy żadnych elektrycznie przewodzących
przedmiotów.
•
•
•
Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
Nigdy nie ładuj uszkodzonego akumulatora,
lecz natychmiast wymień go na nowy
•
•
Ładowarki
•
Używaj ładowarki tylko do akumulatorów
Black & Decker ;inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód rzeczowych i
osobowych.
•
Nie ładuj akumulatora, który nie jest przeznaczony
do ponownego ładowania.
•
Uszkodzony kabel przekaż natychmiast do
wymiany.
•
Nie wystawiaj ładowarek na działanie wilgoci.
•
Nie otwieraj ładowarki.
•
Nie chwytaj palcami jakichkolwiek części ładowarki.
Nie trzymaj narzędzia z ręką na wyłączniku.
Jeżeli uprzednio nigdy jeszcze nie używałeś nożyc
do żywopłotu, w miarę możliwości zasięgnij porady
u doświadczonego użytkownika. Ponadto dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
Podczas pracy narzędzia nigdy nie dotykaj noży.
Nigdy nie próbuj na siłę zatrzymywać noży.
Nie odkładaj elektronarzędzia, dopóki noże
całkowicie się nie zatrzymają.
Regularnie sprawdzaj noże, czy nie są uszkodzone
i zużyte. Nie używaj nożyc z uszkodzonymi lub
zużytymi nożami.
Uważaj, by podczas cięcia nie zahaczyć o jakieś
twarde przedmioty (jak na przykład metalowy
drut, siatka). W razie przypadkowego natrafienia
na twardy przedmiot natychmiast wyłącz nożyce i
sprawdź, czy nie uległy przy tym uszkodzeniu.
Gdyby nożyce zaczęło nagle silnie wibrować,
natychmiast je wyłącz i sprawdź, czy nie uległy
uszkodzeniu.
W razie zablokowania się nożyc natychmiast je
wyłącz. Wyjmij wtyczkę kabla sieciowego, zanim
podejmiesz próbę usunięcia blokady.
Po użyciu najpierw schowaj nożyce do pochwy, a
dopiero potem odłóż je na swoje miejsce.
Przed użyciem nożyc najpierw upewnij się,
czy wszystkie urządzenia zabezpieczające są
prawidłowo zamontowane. Nigdy nie włączaj
nożyc, gdy brakuje jakichś części lub ktoś dokonał
niedozwolonych przeróbek.
Zabraniaj dzieciom używania nożyc.
Przy przycinaniu wyższych partii żywopłotu (nad
głową) miej świadomość, że z góry mogą spadać
ucięte gałązki.
Bezpieczeństwo elektryczne
Nożyce do żywopłotu są podwójnie zaizolowane
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Najpierw zawsze sprawdzaj, czy lokalne
napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej
na tabliczce znamionowej.
6
Zawartość opakowania
•
Opakowanie zawiera:
1 akumulatorowe nożyce do żywopłotu
1 akumulator
1 ładowarkę
1 osłonę na noże
1 instrukcję obsługi
Ładowarka 3.godzinna
Akumulator zostanie w ciągu trzech godzin całkowicie
załadowany. Może być w każdej chwili wyjęty z ładowarki
lub pozostać w niej na czas nieograniczony.
•
Ładowarka 1.godzinna
•
Sprawdź czy czerwony wskaźnik ładowania (8)
świeci. Jeśli zamiast tego, świeci zielony wskaźnik
stanu naładowania, oznacza to że akumulator jest za
gorący aby go ładować. W takim przypadku wyjmij
akumulator i pozostaw na godzinę, aby się ochłodził
i ponownie włóż do ładowarki.
Po ca jednogodzinnym ładowaniu czerwony wskaźnik
ładowania (8) gaśnie i świeci wskaźnik zielony (9).
•
Wyjmij akumulator z ładowarki
Ostrożnie wypakuj poszczególne części.
Opis nożyc do żywopłotu (rys.A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wyłącznik w rękojeści
Wyłącznik główny
Blokada włączania
Szczelina wentylacyjna
Osłona na rękę
Akumulator
Ładowarka
Wskaźnik ładowania
Wskaźnik stanu naładowania
Osłona dla noży
Załączanie i wyłączanie (rys.C)
Dla wzmocnienia bezpieczeństwa nożyce są wyposażone
w system podwójnych wyłączników. System ten
zabezpiecza przed niezauważonym uruchomieniem
narzędzia, gdy jest ono trzymane obu rękami.
MONTAŻ
Załączanie
•
Trzymaj naciśnięty wyłącznik w rekojeści(1).
•
Przesuń kciukiem blokadę załączania (3) do przodu
i naciśnij jednocześnie wyłącznik główny (2).
•
Uwolnij blokadę załączania
Wyjmij akumulator z urządzenia przed
montażem.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
(rys. B)
•
•
Wyłączanie
•
Zwolnij wyłącznik w rękojeści (1) lub wyłącznik
główny (2).
aby włożyć akumulator (6), wyrównaj go z podstawą
narzędzia. Włóż akumulator do podstawy i naciśnij
aż zaskoczy.
aby wyjąć akumulator, naciśnij przycisk zwalniający
(11) i wyciągnij akumulator ze szczeliny.
Uwaga! Nigdy nie próbuj blokowania
włączonego wyłącznika.
UŻYTKOWANIE
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
pracy
Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania nożyc.
•
Ładowanie akumulatora (rys.A)
Gdy akumulator jest ładowany po raz pierwszy lub po
dłuższym okresie składowania, jego ładunek osiąga
tylko 80% pojemności znamionowej. Akumulator daje
się naładować do pełna dopiero po kilku cyklach
ładowania i rozładowania. Przed rozpoczęciem ładowania
akumulatora sprawdź zasilanie ładowarki. Gdy jest ono
prawidłowe, a akumulator pomimo to nie ładuje się, oddaj
ładowarkę do warsztatu serwisowego DEWALT w celu
przeglądu. Podczas ładowania akumulator i ładowarka
mogą się nagrzewać, ale jest to zjawisko normalne i nie
świadczy o jakiejś usterce.
•
•
Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 4 oC lub powyżej 40 oC. Zalecana
temperatura ładowania wynosi około 24 oC.
•
Włóż wtyczkę ładowarki do gniazdka sieciowego.
•
Aby załadować akumulator (6), wyjmij go z urządzenia
i włóż do łądowarki (7). Tylko jedna pozycja umożliwia
wprowadzenie akumulatora do ładowarki. Nie stosuj
żadnej siły. Upewnij się, że akumulator całkowicie jest
umieszczony w ładowarce.
•
•
7
Najpierw przytnij żywopłot u góry. Lekko pochyl
nożyce (najwyżej pod kątem 15 o względem
powierzchni cięcia) kierując ostrza noży wzdłuż
żywopłotu (rys. D1). W ten sposób noże osiągają
maksymalną sprawność.
Przycinaj najpierw część górną żywopłotu. Utrzymuj
nożyce pod żądanym kątem i równomiernie przesuwaj
je wzdłuż linii cięcia (rys.D2). Ponieważ noże znajdują
się po obydwu stronach, możesz ciąć zarówno w lewo,
jak i w prawo.
By osiągnąć bardzo równą powierzchnię, rozepnij
żyłkę na żądanej wysokości wzdłuż całego
żywopłotu. Żyłki (12) tej użyj jako prowadnicy
przycinając żywopłot bezpośrednio powyżej (rys.
D2).
By osiągnąć równe boki, przycinaj je w kierunku do
góry (rys.D3). Gdy noże prowadzisz do dołu, młode
pędy wyginają się na zewnątrz i płaszczyzna cięcia
staje się poszarpana.
Uważaj, by nie zawadzić o jakieś obce przedmioty, a
zwłaszcza twarde, jak metalowy drut lub siatka, gdyż
może to doprowadzić do uszkodzenia noży (rys.4)
Regularnie smaruj noże olejem.
•
Jeśli to niezbędne, kupuj następny akumulator, aby
przedłużyć okres użytkowania narzędzia. Parametry
znajdują się w danych technicznych urządzenia.
Dane techniczne
Napięcie
Liczba skoków noży
(na biegu jałowym)
Długość noży
Odległość między nożami
Czas hamowania noży
Masa (bez akumulatora)
Konserwacja
Nożyce do żywopłotu firmy Black & Decker odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymagają
konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest niezbędne ich regularne
czyszczenie.
Ładowarka nie wymaga żadnej konserwacji poza
regularnym czyszczeniem.
•
•
•
•
•
Akumulator
Napięcie
Pojemność
Masa
Przed rozpoczęciem wykonywania
jakichkolwiek prac konserwacyjnych
wyjmij akumulator.
Wyciągnij wtyczkę ładowarki z gniazdka
sieciowego, przed rozpoczęciem
czyszczenia.
Ładowarka
Napięcie sieciowe
czas ładowania (ca)
Masa
Po każdym użyciu ostrożnie oczyść noże. Dla
ochrony przed korozją po oczyszczeniu nasmaruj
noże niewielką ilością oleju maszynowego.
Regularnie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmatki czyść szczeliny wentylacyjne
w nożycach.
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną szmatką.
Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących
ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
VDC
min-1
cm
mm
s
kg
VDC
Ah
kg
VAC
godz.
kg
230
3
0,4
GTC610
18
1300
51
12
<0,5
2,2
18
1,5
0,8
230
1
1,2
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że nożyce
do żywopłotu GTC 610 zostały wykonane zgodnie z
następującymi wytycznymi i normami: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014, EN 61000,
E60335, 2000/14/EC, nożyce do żywopłotu 1300min-1,
aneks V
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Poziom ciśnienia akustycznego mierzonego wg 2000/14/
EWG:
LpA (ciśnienie akustyczne)
dB(A)
72
L (moc akustyczna)
dB(A)
86
L (gwarantowane)
dB(A)
90
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
wg EN 50260 < 2,5 m/s2
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Colin Wills
Dyrektor Techniczny Black&Decke
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
24-02-2005
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu naprawczego,
który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w
internecie pod adresem: www.2helpU.com.
8
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00055236 - 10-01-2008
9
GTC 610 - - - - A
C'LESS HEDGETRIMMER 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising