D25600K | DeWalt D25600K ROTARY HAMMER Type 2 instruction manual

559122-49 CZ
Přeloženo z původního návodu
D25500
D25600
Obr. 1
2
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
3
Obr. 6
Obr. 7
Obr. 8
Obr. 9
4
Obr. 10
Obr. 11
5
KOMBINOVANÉ KLADIVO
Blahopřejeme Vám!
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se vztahují na standardní použití
nářadí. Je-li ovšem nářadí použito
pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně
prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu.
Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou, kdy
je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu,
ale neprovádí žádnou práci. Během
celkové pracovní doby se tak může
doba působení vibrací na obsluhu
značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Rozhodli jste se pro nářadí fi rmy D EWALT.
Dlouhá léta zkušeností a nepřetržitý inovační
proces činí z firmy D EWALT právem spolehlivého partnera pro všechny uživatele profesionálního nářadí.
Technické údaje
Napětí
V
Typy
Příkon
W
Energie rázu
J
Maximální rozpětí záběru
vrtáku při vrtání do betonu:
- jednoduché vrtáky mm
- vrtné korunky
mm
Optimální rozpětí záběru
vrtáku při vrtání do betonu:
- jednoduché vrtáky mm
Počet poloh sekáče
Upínání nástroje
Hmotnost
kg
LpA (akustický tlak) dB(A)
KpA (odchylka
akustického tlaku) dB(A)
LWA (akustický výkon) dB(A)
K WA (odchylka
akustického výkonu) dB(A)
D25500
230
2/3
1050
1-9
D25600
230
2/3
1150
1-10
12-40
40-90
12-45
40-100
18-30
8
SDS-max®
6,0
20-38
8
SDS-max®
6,0
92
92
3,0
103
3,0
103
3,0
3,0
D25500, D25600
Pojistky:
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, povede k způsobení vážného nebo smrtelného
zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, může způsobit vážné nebo
smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, může vést ke
vzniku lehkého nebo středně vážného zranění.
POZNÁMK A: Označuje postup
nesouvisející se způsobením zranění, který, není-li mu zabráněno, může
vést k poškození zařízení.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Vrtání do betonu
Hodnota vibrací
ah, HD =
m/s² 18,0
19,0
Odchylka K =
m/s² 1,8
2,0
Sekání
Hodnota vibrací
ah, Cheq =
m/s² 14,5
14,0
Odchylka K =
m/s² 1,9
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745
a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tato hodnota může být použita
pro předběžný odhad vibrací působících na
obsluhu.
6
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
ES Prohlášení o shodě
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
D25500, D25600
Společnost D E WALT tímto prohlašuje, že
výrobky popisované v technických údajích
splňují požadavky následujících norem: 98/37/
EEC (do 28. prosince 2009), 2006/42/EC (od
29. prosince 2009), EN 60745-1, EN607452-6.
Tyto výrobky také vyhovují normě 2004/108/
EC. Další informace vám poskytne zástupce
společnosti D EWALT na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní
straně tohoto návodu.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
žádné redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní
použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti D EWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci a vývoj produktů
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
27. 7. 2009
VAROVÁNÍ: Přečtěte si tento návod
k obsluze, aby bylo omezeno riziko
způsobení zranění.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
pro práci s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení uvedených varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ
7
f)
Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím
okruhu použit proudový chránič (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
b)
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím
přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče sluchu snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění nářadí.
Před připojením ke zdroji napětí nebo
před vložením baterie, zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
vypnutý hlavní spínač. Přenášení nářadí
s prstem na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti, je-li
hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na rotujících
částech nářadí mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožní lepší ovladatelnost elektrického
nářadí v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
g) Jsou-li zařízení vybavena adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití takových zařízení
může snížit rizika týkající se prachu.
c)
d)
e)
f)
g)
kého nářadí. Při použití správného typu
elektrického nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním
hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí
vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámeným s obsluhou nářadí
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení
nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej
před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěř te
kvalifikovanému technikovi, který bude
používat pouze shodné náhradní díly.
Tak zajistíte bezpečný provoz elektrického
nářadí.
Další specifické bezpečnostní
pokyny pro kombinovaná kladiva
4) POUŽITÍ ELEK TRICKÉHO NÁŘ ADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro vaši práci správný typ elektric-
•
8
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí za izolované povrchy. Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
K zajištění a podepření obrobku k stabilnímu povrchu používejte svorky nebo
jiné praktické pomůcky. Držení obrobku
rukou nebo opření obrobku o vlastní tělo je
nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.
Používejte bezpečnostní brýle nebo
jinou ochranu zraku. Během příklepového i běžného vrtání dochází k odlétávání
úlomků. Odlétávající úlomky mohou způsobit poranění očí s trvalými následky. Při
práci, během které se práší, používejte
masku proti prachu nebo respirátor. Pro
většinu pracovních operací může být
vyžadována také ochrana sluchu.
Stále držte nářadí pevně oběma rukama.
Nepokoušejte se používat toto nářadí,
nebudete-li jej držet oběma rukama.
Doporučujeme vám, abyste stále používali
boční rukojeť. Obsluha tohoto nářadí pouze
jednou rukou způsobí ztrátu kontroly nad
nářadím. Zrovna tak nebezpečný může být
i průraz nebo kontakt s tvrdými materiály,
jako jsou například armovací pruty. Před
použitím pevně dotáhněte boční rukojeť.
Nepracujte s tímto nářadím dlouhodobě. Vibrace způsobené funkcí příklepu
mohou být pro vaše ruce a paže nebezpečné. Používejte rukavice, které zajistí lepší
utlumení rázů a omezte působení vibrací
prováděním častých přestávek.
N e p rová d ěj t e o p r av y p r acovníc h
nástrojů sami. Opravy sekáče by měl
provádět pracovník autorizovaného servisu. Nesprávně opravené sekáče mohou
přivodit úraz.
Při obsluze nářadí a při výměně pracovních nástrojů používejte rukavice.
Přístupné kovové části nářadí a pracovní
nástroje mohou během provozu dosahovat velmi vysokých teplot. Malé částečky
odlétávajícího materiálu mohou poranit
nechráněné ruce.
•
•
•
•
Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde k úplnému zastavení pracovního
nástroje. Pohybující se nástroje mohou
způsobit zranění.
Nepoužívejte k uvolnění zablokovaných
pracovních nástrojů údery kladiva.
Odlétávající úlomky kovu nebo materiálu
by mohly způsobit zranění.
Mírně opotřebované sekáče mohou být
znovu naostřeny broušením.
Dbejte na to, aby se napájecí kabel
nedostal do blízkosti pohybujícího se
pracovního nástroje. Neomotávejte
napájecí kabel kolem žádné části
vašeho těla. Elektrický kabel navinutý na
pracovní nástroj může způsobit zranění
nebo ztrátu kontroly nad nářadím.
Zbytková rizika
Při práci s kombinovanými kladivy vznikají
následující rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími nebo rozpálenými částmi nářadí.
I přes dodržování příslušných bezpečnostních
opatření a používání ochranných pomůcek
nelze zcela vyloučit určitá zbytková rizika.
Tato rizika jsou:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při práci
s betonem nebo zdivem.
Označení na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (Obr. 1)
Datový kód (r), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2009 XX XX
Rok výroby
9
Obsah balení
nutí hrotu vrtáku z požadované pozice při
spuštění nářadí. Lehký start též snižuje účinek
kroutivého momentu přenášeného z nástroje
na obsluhu v případě, že vrták je při spuštění
zasunut v již existujícím otvoru.
Balení obsahuje:
1 Kombinované kladivo
1 Přídavná rukojeť
1 Tyč nastavení hloubky
1 Tuba s mazivem pro vrtací násady
1 Kufr (pouze modely „K“)
1 Návod k použití
1 Výkres rozložené sestavy
•
•
Spojka přetížení
Spojka přetížení omezuje náhlou kroutivou sílu
přenášenou na obsluhu v případě zaseknutí
vrtáku. Tato funkce též chrání před zaseknutím
převody a elektromotor přístroje. Spojka přetížení je nastavena při výrobě přístroje a nedá
se nijak seřizovat.
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození
nářadí nebo příslušenství během přepravy.
Před uvedením nářadí do provozu si pečlivě pročtěte návod na použití.
Elektronický ovladač rychlosti
a síly úderů (obr. 2)
POPIS (obr. 1)
Elektronický ovladač rychlosti a síly úderů (b)
dává přístroji tyto výhody:
- umožňuje použití menšího příslušenství
bez rizika jeho zničení
- minimalizuje poškození zdiva při práci
v měkkých nebo křehkých materiálech
- umožňuje optimální ovládání nářadí pro
přesnou práci
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrického nářadí nebo
jakékoli jeho části. Mohlo by dojít
k poškození nářadí nebo k zranění.
a. Hlavní vypínač
b. Číselník elektronického ovladače rychlosti
a úderů
c. LED indikace servisu (D25600)
d. Volič režimu
e. Tlačítko aretace
f. Držák nástrojů
g. Upínací objímka
h. Přídavná rukojeť
i. Upínací kroužek přídavné rukojeti
j. Montážní otvor zadního uchycení přídavné
rukojeti
k. Tyč nastavení hloubky
l. Zadní rukojeť
LED indikace servisu (obr. 2)
Červená kontrolka (c) se rozsvítí, jestliže uhlíky
elektromotoru jsou blízko hranice maximálního
opotřebení a upozorňuje tak na nutnost servisu. Po dalších osmi hodinách provozu se motor
automaticky zastaví. Výměna uhlíků nesmí být
prováděna uživatelem. Svěřte opravu autorizovanému servisnímu středisku D EWALT.
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor byl zkonstruován pro určité
napětí. Vždy zkontrolujte, zda zdroj napětí
odpovídá označení na štítku Vašeho nářadí.
URČENÉ POUŽITÍ
Výkonná kombinovaná kladiva D25500/
D25600 jsou určena pro náročné sekání a sbíjení prováděné v betonu, cihlách, kamenech
a jiných materiálů používaných pro zdění.
Vaše nářadí D E WALT je opatřeno
dvojitou izolací podle normy EN 60745;
proto není zapotřebí zemnícího kabelu.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm². Maximální délka je 30 m.
Tato kombinovaná kladiva jsou elektrická
nářadí pro profesionální použití.
NEDOVOLTE dětem, aby se dostaly do kontaktu s tímto nářadím. Pracují-li s tímto nářadím
nezkušené osoby, je nutné zajištění dozoru.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
Funkce lehkého startu
Lehký start umožňuje pozvolné zvyšování
rychlosti a zabraňuje tím možnosti vyklouz-
10
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
2. Uvolněte aretační tlačítko a zkontrolujte,
zda je přepínač voliče režimu v požadované poloze.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto (OFF). Při náhodném
spuštění nářadí může dojít k zranění.
Indikace polohy násady
Násada může být upnuta v osmi různých
polohách (obr. 6).
1. Otočte přepínačem (d) tak, aby směřoval
vzhůru (mezi oba symboly režimů).
2. Otočte násadu (sekáč) do požadované
pozice.
3. Nastavte přepínač (d) do polohy „Sekání“.
4. Pootočte nástrojem až zaskočí do správné
polohy.
Vložení a vyjmutí příslušenství
SDS Max® (obr. 3, 4)
Toto nářadí používá vrtáky a sekáče SDS Max®
(viz detail na obr. 4, kde je znázorněn příčný řez
upínací stopky nástroje SDS Max ®).
1. Vyčistěte a namažte upínací stopku nástroje.
Nastavení elektronického ovladače rychlosti a úderů (obr. 2)
•
UPOZORNĚNÍ: Nanášejte na upínací stopku pouze malé množství
maziva. Nenanášejte mazivo na
nářadí.
2. Vložte upínací stopku nástroje do držáku
nástrojů (f). Zatlačte nástroj dovnitř a lehce
s ním otáčejte, dokud objímka nezapadne
do správné polohy.
3. Zatáhněte za nástroj a ujistěte se, zda je
řádně zajištěn. Funkce sekání vyžaduje,
aby pracovní nástroj, který je upnutý
v držáku nástrojů, prováděl v axiální ose
pohyb v rozsahu několika centimetrů.
4. Chcete-li pracovní nástroj vyjmout, stáhněte směrem dozadu zajišťovací objímku
držáku nástrojů (f) a vyjměte nástroj
z nářadí.
Otočte číselníkem (b) na požadovanou
úroveň. Čím vyšší číslo je na číselníku,
tím větší je rychlost a energie úderů. Možnostmi nastavení od „1“(min) do „5“(max)
se nářadí stává mimořádně všestranným
a využitelným při rozmanitých činnostech.
Správné nastavení je záležitostí vlastních
zkušeností. Např.:
- při sekání nebo vrtání v měkkých
nebo křehkých materiálech, nebo při
požadavcích na minimální poškození
okolního zdiva, nastavte číselník do
polohy „1“ či „2“.
- při bourání nebo vrtání ve tvrdých
materiálech nastavte číselník do polohy „5“.
D25600
Číselník ovladače od „1“ do „7“ umožňuje
jemnější nastavení přesněji odpovídající
požadované činnosti.
Volba pracovního režimu (obr. 5, 6)
Přístroj je možno používat ve dvou pracovních
režimech (obr. 5):
Montáž a uchycení přídavné rukojeti (obr. 7, 8)
Vrtání s příklepem: při vrtání do
betonu a zdiva.
Přídavnou rukojeť (h) je možno upevnit v přední
nebo zadní poloze a to jak pro pravoruké uživatele, tak pro leváky.
Sekání se zablokováním otáček:
drobné sekání, tesání a bourací
práce. Tohoto režimu je možné
použít též při uvolňování zaseklého
vrtáku.
UPOZORNĚNÍ: Nářadí používejte
s přídavnou rukojetí vždy řádně upevněnou!
1. Požadovaný režim nastavíte po stlačení
aretačního tlačítka (e) otočením přepínače
(d) k příslušnému symbolu na krytu nářadí.
MONTÁŽ RUKOJETI V PŘEDNÍ POLOZE
(OBR. 5, 6)
1. Zacvakněte ocelovou sponu (p) na upínací objímku (g) za držákem nástrojů
(f). Zmáčkněte oba konce spony k sobě,
11
2.
3.
4.
5.
•
nasuňte na ně šroub (n) a zajistěte kolíkem
(o).
Přiložte svorku rukojeti (m) a našroubujte upínací kroužek (i). Nepřitahujte na
doraz.
Našroubujte přídavnou rukojeť (h) do upínacího kroužku (i) a dotáhněte.
Natočte přídavnou rukojeť do požadované
polohy. Při vodorovném vrtání s těžkými
vrtáky doporučujeme pro optimální obsluhu přístroje nastavit úhel přídavné rukojeti
přibližně 20° (obr. 8).
Řádným dotažením upínacího kroužku (i)
zajistěte přídavnou rukojeť ve své poloze.
Na nářadí příliš netlačte (optimální
síla je přibližně 20 kg). Zvyšování
síly neurychlí vrtání a sekání, ale
snižuje účinnost zařízení a může
snížit jeho životnost.
Správná poloha rukou (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
MONTÁŽ RUKOJETI V ZADNÍ POLOZE
(OBR. 9, 10)
Umístění přídavné rukojeti v zadní poloze je
možno využít při vrtání nad hlavou nebo do
podlahy (obr. 10).
1. Odšroubujte přídavnou rukojeť (h) a vyjměte ji z přední polohy. Ostatní montážní prvky rukojeti ponechejte v přední poloze pro
případné použití tyče nastavení hloubky.
2. Našroubujte přídavnou rukojeť do jednoho
z montážních otvorů (j) po stranách přístroje.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (h) a druhou ruku
na hlavní rukojeti (l).
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
•
•
Nářadí spustíte stisknutím hlavního vypínače (a).
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte vypínač.
Vrtání jednoduchým vrtákem
(obr. 1)
1. Vložte do nářadí příslušný vrták.
2. Nastavte přepínač volby režimu (d) do
polohy „Vrtání s příklepem“.
3. Nastavte číselník ovladače rychlosti (b) dle
charakteru práce.
4. Namontujte a zajistěte přídavnou rukojeť
(h).
5. V případě potřeby nastavte hloubku vrtání.
6. Vyznačte bod, v němž má být vrt proveden.
7. Přiložte hrot vrtáku k vyznačenému bodu
a spusťte nářadí.
8. Po skončení práce nebo před odpojením
ze sítě vždy nářadí vypněte.
Nastavení hloubky vrtání (obr. 11)
1. Do přístroje vložte příslušný vrták.
2. Uvolněte pojistný šroub (q) a zasuňte tyč
nastavení hloubky (k) do otvoru svorky
přídavné rukojeti.
3. Přiložte hrot vrtáku k povrchu materiálu
pod správným úhlem a nastavte tyč (k) na
požadovanou hloubku vrtu podle vyobrazení.
4. Přitáhněte pojistný šroub (q).
OBSLUHA
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodr žujte bezpečnostní
pokyny a platné předpisy.
• Pro Vaši vlastní bezpečnost vždy
držte nářadí pevně oběma rukama.
• Před započetím práce se informujte, kde přesně vedou potrubí
a elektroinstalace.
Vrtání vrtnou korunkou (obr. 1)
1. Vložte do nářadí příslušnou vrtnou korunku.
2. Upevněte středový vrták do korunky.
3. Nastavte přepínač volby režimu (d) do
polohy „Vrtání s příklepem“.
4. Nastavte číselník ovladače rychlosti (b) na
střední nebo vyšší hodnotu.
5. Namontujte a zajistěte přídavnou rukojeť
(h).
12
6. Přiložte hrot středového vrtáku k vyznačenému bodu pro vrtání a spusťte nářadí.
Vrtejte, dokud vrtná korunka nepronikne
asi 1cm hluboko do betonu.
7. Vypněte nářadí a vyjměte středový vrták.
Vložte vrtnou korunku zpět do vyvrtaného
otvoru a pokračujte ve vrtání.
POZNÁMKA: Pokud vrtáte skrz zdivo,
jehož tloušťka je větší, než délka vrtné
korunky, odstraňujte průběžně zdivo v okolí vrtaného otvoru.
8. Pokud chcete zabránit vylomení betonu
okolo vrtaného otvoru, vyvrtejte nejdříve
otvor o průměru středového vrtáku skrz
celou zeď. Poté vrtejte vrtnou korunkou
do poloviční hloubky z obou stran zdi.
9. Po skončení práce nebo před odpojením
ze sítě vždy nářadí vypněte.
•
Toto nářadí není určeno k vlastní údržbě
uživatelem. Proto jej svěřte po každých
přibližně 80 hodinách provozu ke kontrole
autorizovanému servisu D EWALT. Pokud
se objeví problémy dříve, spojte se ihned
se servisním zástupcem firmy.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné
další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí nečistoty a prach, ofoukejte kryt
nářadí proudem suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto úkonu
údržby používejte schválenou ochranu
zraku a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto chemické látky mohou oslabit
materiály používané při výrobě těchto
součástí. Používejte pouze hadřík
navlhčený v mýdlovém roztoku. Dbejte
na to, aby se do nářadí nikdy nedostala
žádná kapalina. Nikdy neponořujte
žádnou část nářadí do kapaliny.
Sekání a tesání (obr. 1)
1. Vložte příslušný sekáč do držáku nástrojů
a ručně jej natočte do některé z osmi
možných poloh.
2. Nastavte přepínač volby režimu (d) do
polohy „Sekání“.
3. Nastavte číselník ovladače rychlosti (b) dle
charakteru práce.
4. Namontujte a zajistěte přídavnou rukojeť
(h).
5. Zapněte nářadí a můžete začít pracovat.
6. Po skončení práce nebo před odpojením
ze sítě vždy nářadí vypněte.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí D EWALT bylo zkonstruováno tak,
aby mělo dlouhou životnost spolu s minimálními nároky na údržbu. Předpokladem dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí je náležitá
péče o něj a jeho pravidelné čištění.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Chcete-li snížit
riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené
společností D EWALT.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto (OFF). Při náhodném
spuštění nářadí může dojít k zranění.
Na přání jsou dodávány různé typy vrtáků
a sekáčů SDS Max ®.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Odevzdejte nářadí k odbornému servisu co
nejdříve poté, co začne svítit červená kontrolka
(LED indikátor).
13
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete v ýrobek D E WALT dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost D EWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků D EWALT po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a na vlastní náklady
zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
D EWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240836 - 15-07-2014
14
D25500K
Motor
ROTAČNÍ KLADIVO 2
©
15
D25500K
Držák nářadí
ROTAČNÍ KLADIVO 2
©
16
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising