CD70CKA | Black&Decker CD70CKA DRILL instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
559322-93 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL CD70CRE
CD70CKA
2
POLSKI
lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania
narzędzi roboczych!
Przed załączeniem wiertarki sprawdź, czy zostały wyjęte
klucze i przyrządy nastawcze.
Przedłużacz
Przed użyciem wiertarki sprawdź przedłużacz i wymień
go w razie uszkodzenia. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Przedłużacz Black & Decker o długości do 30 m nie
powoduje spadku mocy.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych!
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie używaj zbyt
słabych narzędzi roboczych ani akcesoriów. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz tylko
stosując właściwe narzędzia. Nie przeciążaj wiertarki.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i wyposażenia
dodatkowego, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do wypadku.
Kontroluj wiertarkę pod względem uszkodzeń!
Przed użyciem sprawdź wiertarkę, czy jest całkowicie
sprawna. Nie zapomnij przy tym o ruchomych elementach.
By zapewnić nienaganną pracę elektronarzędzia,
wszystkie części muszą być właściwie zamontowane.
Uszkodzone elementy, urządzenia zabezpieczające
i wyłączniki powinny być prawidłowo naprawione
lub wymienione przez jeden z naszych warsztatów
serwisowych. Nie używaj narzędzia, gdy jakaś jego część
jest niesprawna. Nie próbuj samemu go naprawiać.
Wyjmuj wtyczkę sieciową z gniazda!
W razie nieużywania wiertarki, przed rozpoczęciem
konserwacji i przy wymianie narzędzia roboczego
lub jakiegoś innego elementu, wyjmuj wtyczkę kabla
sieciowego z gniazda.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia!
Nie przenoś wiertarki z palcem opartym na wyłączniku.
Przy przyłączaniu elektronarzędzia do sieci najpierw
sprawdź, czy jest ono wyłączone.
Ostrożnie obchodź się z kablem!
Nie przenoś wiertarki za kabel ani nie używaj kabla
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje elektronarzędzia!
Nieużywane elektronarzędzia powinny być
przechowywane w suchym, niedostępnym dla dzieci
miejscu.
Starannie konserwuj swoje narzędzia!
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się
do instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi. Wszystkie
rękojeści i wyłączniki powinny być suche, czyste, nie
zabrudzone olejem ani smarem.
Naprawy:
Wiertarka ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Wiertarka udarowa firmy Black & Decker jest przeznaczona
do wiercenia w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych i
w murze oraz do wkręcania i wykręcania wkrętów.
Nie nadaje się do zastosowań przemysłowych.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
•
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z elektronarzędzi
dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej
instrukcji, a także przepisów bhp, by nie narazić się
na pożar, porażenie prądem elektrycznym oraz na
doznanie urazu ciała i szkód rzeczowych.
Przed użyciem narzędzia dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby znów
była kiedyś potrzebna.
Przed rozpoczęciem wykonywania prac nastawczych
i konserwacyjnych zawsze wyjmuj wtyczkę sieciową
z gniazda wtykowego.
Utrzymuj porządek w miejscu pracy!
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia!
Nie wystawiaj wiertarki na deszcz. Nie używaj jej też
w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy. Nie włączaj narzędzia
w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
lub wybuchu, na przykład w pobliżu palnych cieczy lub
gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych i zwierząt do
miejsca pracy i pilnuj, by nie dotykały wiertarki.
Zakładaj odpowiednią odzież roboczą!
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one zostać
pochwycone przez obracające się części wiertarki. Przy
pracy na wolnym powietrzu godne polecenia są rękawice
robocze i obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę.
Ochrona osobista:
Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę przeciwpyłową,
jeżeli podczas pracy w powietrze jest wzbijany pył lub
drobiny obrabianego materiału. Zakładaj specjalne
słuchawki ochronne.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład
rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez użycie wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego (30 mA/30 mS).
Zachowuj stabilną podstawę!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w
jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę!
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie
używaj wiertarki, gdy jesteś zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot!
Używaj przyrządów mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot
ten jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać
wiertarkę obiema rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia do odsysania
3
(3) ustaw w pozycji neutralnej
By wykręcać wkręty lub wyjąć zakleszczone wiertło,
wybierz kierunek obrotów w lewo (przeciwny do
ruchu wskazówek zegara) - przełącznik (3) przesuń
w lewo.
Uwaga! Nigdy nie zmieniaj kierunku obrotów podczas
pracy silnika.
użyciu oryginalnych części zamiennych; w przeciwnym
razie użytkownik naraża się na nieprzewidywalne
konsekwencje.
•
Bezpieczeństwo elektryczne:
Wiertarka ta jest podwójnie zaizolowana i
dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
Wybór trybu pracy
•
By wiercić w murze, przełącznik trybu pracy (4)
Opis wiertarki
•
Wiertarka zawiera niektóre lub wszystkie z wymienionych
niżej elementów:
1. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
2. Przycisk blokujący
3. Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
4. Przełącznik trybu pracy
5. Rękojeść boczna
6. Uchwyt wiertarski)
ustaw w pozycji .
By wiercić w innych materiałach oraz wkręcać wkręty,
przełącznik trybu pracy (4) ustaw w pozycji .
Załączanie i wyłączanie (rys.E)
•
By załączyć wiertarkę, naciśnij wyłącznik
z regulatorem prędkości obrotowej (1). Im głębiej
go naciśniesz, tym większa będzie prędkość
obrotowa wrzeciona. Na ogół wiertła o dużych
średnicach wymagają małych prędkości obrotowych,
a wiertła o małych średnicach - dużych prędkości
obrotowych.
•
Dla uzyskania pracy ciągłej naciśnij przycisk
blokujący (2). Można wówczas zwolnić wyłącznik
z regulatorem prędkości obrotowej. Możliwość
ta występuje tylko przy maksymalnej prędkości
obrotowej.
•
By wyłączyć wiertarkę, zwolnij wyłącznik
z regulatorem prędkości obrotowej. Znajdując się
w trybie pracy ciągłej, jeszcze raz naciśnij wyłącznik
i zwolnij go.
Montaż
Uwaga! Sprawdź, czy wiertarka jest wyłączona, a
wtyczka sieciowa wyjęta z gniazda wtykowego.
Mocowanie rękojeści bocznej (rys. A)
•
Poluzuj uchwyt (7), obracając go w lewo, aż rękojeść
(5) da się nasunąć od przodu na kołnierz uchwytu
wiertarskiego.
•
Obróć rękojeść boczną do żądanej pozycji.
•
Dokręć rękojeść, obracając ją w prawo.
Mocowanie wiertła lub końcówki wkrętarskiej (rys.
B)
•
Otwórz uchwyt wiertarski, jedną ręką przytrzymując
tylną część (9), a drugą obracając przednią część
(8).
•
Włóż chwyt (10) wiertła bądź końcówki wkrętarskiej
w uchwyt wiertarski i mocno go dokręć.
Akcesoria
Zdejmowanie i zakładanie uchwytu wiertarskiego
(rys. C)
•
Całkowicie otwórz uchwyt wiertarski.
•
Wykręć wewnętrzną śrubę mocującą uchwyt
wiertarski (11), obracając ją wkrętakiem w kierunku
ruchu wskazówek zegara.
•
Zamocuj klucz trzpieniowy (12) w uchwycie
wiertarskim i lekko uderz klucz młotkiem, tak jak
pokazano na rysunku.
•
Wyjmij klucz trzpieniowy.
•
Zdejmij uchwyt wiertarski, obracając go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
•
By ponownie założyć uchwyt wiertarski, nakręć go
na wrzeciono i zabezpiecz śrubą mocującą.
Konserwacja
Sprawność wiertarki zależy od zastosowanego
wyposażenia dodatkowego. Akcesoria Black & Decker i
Piranha odznaczają się najwyższą jakością i mają na celu
polepszenie sprawności elektronarzędzia. Stosując je,
osiągniesz maksymalną możliwą sprawność wiertarki.
Wiertarka firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
jest niezbędne jej regularne czyszczenie.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Obsługa
Uwaga! Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach,
podłogach i sufitach najpierw się poinformuj, jak dokładnie
przebiegają przewody i rury.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Wybór kierunku obrotów (rys.D)
•
By wiercić otwory lub wkręcać wkręty przełącznik
4
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do specjalnych punktów
zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Ich listę znajdziesz w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Dane techniczne
Napięcie
Pobór mocy
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
CD70CRE/CD70CKA
VAC 230/240
W 710
obr/min 0-2.800
Maksymalna średnica wierteł
Stal/beton
mm 13
Drewno
mm 25
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że opisywane
produkty zostały wykonane zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/
EWG, EN 50144, EN 55014, EN 61000.
Poziom ciśnienia akustycznego A: 91 dB(A), moc
akustyczna A: 104 dB(A), ważona wartość skuteczna
przyśpieszenia (wibracje rękojeści) 5,2 m/s2.
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
15. 05. 2004
5
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00054902 - 06-12-2007
6
CD70 - - - - - A
DRILL 1
©
7
CD70CRE - - - - - A
DRILL 1
©
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising