D25830K | DeWalt D25830K CHIPPING HAMMER Type 2 instruction manual

544666-22 SK
D25830
2
3
4
5
BÚRACIE KLADIVO
D25830
3
4
5
6
7
8
9
10
Blahoželáme Vám!
Rozhodli ste sa pre náradie firmy DEWALT. Dlhé
roky skúseností, nepretržitý proces vývoja a
inovácií výrobkov robí z firmy DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre všetkých
užívateľov profesionálneho náradia.
Technické údaje
Napätie
Príkon
Energia úderu
Počet polôh sekáča
Držiak nástrojov
Hmotnosť
V
W
J
kg
Funkcia ľahkého štartu
D25830
230
1150
1 - 10
8
SDS-max®
6,0
Ľahký štart umožňuje pozvoľné zrýchľovanie
úderov kladiva pri štarte a tým zabraňuje
„poskakovaniu“ hrotu po murive.
Elektronický ovládač rýchlosti a sily úderov
(obr. B)
Elektronický ovládač rýchlosti a sily úderov dáva
prístroju tieto výhody:
- umožňuje použitie menšieho príslušenstva
bez rizika jeho zničenia
- minimalizuje poškodenie muriva pri práci
v mäkkých alebo krehkých materiáloch
- umožňuje optimálne ovládanie náradia pri
presnej práci
Istenie: náradie 230V 10A (hlavný prívod)
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenie životnosti náradia alebo jeho
poškodenie v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
LED indikácia servisu (obr. B)
Červená kontrolka (3) sa rozsvieti, ak sú uhlíky
elektromotora blízko hranice maximálneho
opotrebenia a upozorňuje tak na nutnosť
servisu. Po ďalších ôsmich hodinách prevádzky
sa motor automaticky zastaví.
Výmena uhlíkov nesmie byť vykonávaná
užívateľom. Zverte opravu autorizovanému
servisnému stredisku DEWALT.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Búracie kladivo
1 Prídavnú rukoväť
1 Tubu s mazivom
1 Sadu nástrojov (len modely „K“)
1 Návod na použitie
1 Výkres rozloženej zostavy
•
•
LED indikácia servisu
Volič režimu
Tlačidlo aretácie
Držiak nástrojov
Upínacia objímka
Prídavná rukoväť
Upínacia ružica prídavnej rukoväte
Zadná rukoväť
Elektrická bezpečnosť
Elektrický motor bol skonštruovaný na určité
napätie. Vždy skontrolujte, či zdroj napätia
zodpovedá označeniu na štítku Vášho náradia.
Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu
náradia alebo príslušenstva počas
transportu.
Pred uvedením náradia do prevádzky si
pozorne prečítajte návod na použitie.
Vaše náradie D EWALT je opatrené
dvojitou izoláciou podľa normy
EN 50144; preto nie je potrebné použiť
zemniaci kábel.
Popis prístroja (obr. A)
Výmena zástrčky sieťového kábla
Vaše búracie kladivo D25830 bolo vyvinuté
na profesionálne sekanie, tesanie a búracie
práce.
1 Hlavný spínač
2 Číselník elektronického ovládača rýchlosti
a úderov
Ak potrebujete vymeniť prívodný kábel a ste
si istý, že ste na tento úkon plne kvalifikovaný,
postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií. Ak
ste si nie istý, kontaktujte Vášho servisného
zástupcu D E WALT, alebo kvalifikovaného
elektrikára.
6
Nastavenie elektronického ovládača
rýchlosti a úderov (obr. B)
Použitie predlžovacieho kábla
V prípade potreby predlžovacieho kábla
požívajte výhradne schválený kábel dostačujúci
pre príkon náradia (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5mm2. Pri použití
kábla na cievke vždy odmotajte celú dĺžku
kábla.
•
Montáž a nastavenie
Pred montážou a nastavovaním
vždy odpojte náradie od elektrického
zdroja.
Vloženie a vybratie SDS-max® príslušenstva
(obr. C1 a C2)
Vaše búracie kladivo používa príslušenstvo
typu SDS-max® (priečny rez SDS-max® drieku
nástrojov viď. obr.C2).
•
Montáž a uchytenie prídavnej rukoväte
(obr. E)
Pred začatím práce vždy riadne očistite a
namažte driek nástroja.
Prídavnú rukoväť (8) je možné upevniť pre
pravorukých užívateľov, aj pre ľavákov.
Na driek použite len nepatrné množstvo
maziva. Nikdy nemažte elektrické
zariadenia.
•
•
•
Otočte číselníkom (2) na požadovanú
úroveň. Čím vyššie číslo je na číselníku,
tím väčšia bude rýchlosť a energia úderov.
Možnosťami nastavení od „1“(min) do
„7“(max) sa náradie stáva mimoriadne
všestranným a využiteľným pri rozmanitých
činnostiach. Správne nastavenie je
záležitosťou vlastných skúseností. Napr.:
- pri sekaní v mäkkých alebo krehkých
materiáloch, alebo pri podmienke
minimálneho poškodenia okolitého
muriva, nastavte číselník do polohy „1“
alebo „2“.
- pri búraní alebo sekaní v tvrdých
materiáloch nastavte číselník do polohy
„7“.
Náradie používajte s prídavnou
rukoväťou vždy riadne upevnenou!
Vložte driek do držiaka nástrojov (6),
jemne tlačte a otáčajte nástrojom, dokiaľ
nezaskočí do správnej polohy.
Ťahom nástroja sa uistite, či je pevne
uchytený. Režim sekania vyžaduje, aby
bolo možné po uchytení s nástrojom
niekoľko centimetrov axiálne pohybovať.
Pri vyberaní nástroja potiahnite zaisťujúci
prstenec držiaka nástrojov (6) späť a nástroj
z držiaka vyberte.
•
•
•
•
Indikácia polohy násady (obr. D1 a D2)
Násada môže byť upnutá v ôsmich rôznych
polohách.
• Stlačte tlačidlo aretácie (5) a otočte páčkou
voliča režimov (4) tak, aby smerovala
dozadu. Uvoľnite aretačné tlačidlo.
• Otočte násadu (sekáč) do požadovanej
pozície.
• Stlačte opäť tlačidlo aretácie (5) otočte
páčkou voliča režimov (4) dopredu do
polohy „Sekanie“.
• Uvoľnite aretačné tlačidlo a skontrolujte, či je
volič režimu zaistený v polohe „Sekanie“.
• Pootočte nástrojom až zaskočí do správnej
polohy.
Zacvaknite oceľovú sponu (13) na upínaciu
objímku (7) za držiakom nástrojov (6).
Stlačte oba konce spony k sebe, nasuňte
na ne skrutku (11) a zaistite kolíkom (12).
Priložte prídavnú rukoväť (8) a naskrutkujte
upínaciu ružicu (9). Nepriťahujte na
doraz.
Natočte prídavnú rukoväť do požadovanej
polohy.
Riadnym dotiahnutím upínacej ružice
(9) zaistíte prídavnú rukoväť v potrebnej
polohe.
Pokyny pre obsluhujúceho
•
•
•
•
7
Vždy dodržujte bezpečnostné
pokyny a platné predpisy.
Pre Vašu vlastnú bezpečnosť vždy
držte náradie pevne obidvomi
rukami.
Pred začatím práce sa informujte,
kadiaľ presne vedú potrubia a
elektroinštalácie.
Na náradie príliš netlačte (optimálna
sila je približne 20kg). Zvyšovanie
sily neurýchli vŕtanie a sekanie, ale
znižuje účinnosť zariadenia a môže
znížiť jeho životnosť.
Zapnutie a vypnutie (obr. F)
•
•
•
-
Náradie spustíte stlačením hlavného
spínača (1).
Pre nepretržitý chod náradia zatlačte
aretačné tlačidlo (14) na hlavnom spínači.
Ak chcete náradie vypnúť, stlačte znovu
hlavný spínač.
Počet brúsení sekáčov je obmedzený.
Ak ste si nie istý, či je Vaše príslušenstvo
možno naďalej používať, obráťte sa na
Vášho predajcu.
Kontrolujte, či hroty sekáčov nevykazujú
zafarbenie v dôsledku nadmerného
namáhania. Mohlo by dôjsť k zníženiu
tvrdosti nástrojov.
Sekanie a tesanie (obr. A)
•
•
•
•
•
sekáč na omietky (20)
hrebeňový sekáč (21)
Vložte príslušný sekáč do držiaka nástrojov
a ručne ho natočte do niektorej z ôsmich
možných polôh.
Nastavte číselník ovládača rýchlosti (2)
podľa charakteru práce.
Namontujte a zaistite prídavnú rukoväť(8).
Zapnite náradie a môžete začať pracovať.
Po skončení práce alebo pred odpojením
zo siete vždy náradie vypnite.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Je možné zakúpiť rôzne typy SDS-max ®
príslušenstva. V prípade záujmu o ďalšie
informácie sa, prosím, obráťte na Vášho
najbližšieho predajcu.
Čistenie
Udržujte ventilačné otvory čisté a kryt čistite
pravidelne mäkkou handričkou.
Údržba
Ochrana životného prostredia
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované tak,
aby malo dlhú životnosť spolu s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Predpokladom dlhodobej
bezproblémovej funkcie náradia je správna
údržba a jeho pravidelné čistenie.
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Odovzdajte náradie odbornému servisu čo
najskôr potom, ako začne svietiť červená
kontrolka (LED indikátor).
• Toto náradie nieje určené na údržbu
užívateľom. Preto ho zverte po každých
približne 80-tich hodinách prevádzky na
kontrolu autorizovanému servisu DEWALT.
Ak sa objavia problémy skôr, spojte sa
ihneď so servisným zástupcom firmy.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Údržba príslušenstva
Pravidelná údržba príslušenstva zaručuje
optimálne pracovné výsledky a jeho dlhú
životnosť.
• Brúsenie sekáčov robte pomocou brúsnych
kotúčov pod príslušnými uhlami (viď. obr.
G).
- široké dláto (15)
- plochý sekáč (16)
- sekáč s hrotom (17)
- „U-sekáč“ (18)
- dutý sekáč (19)
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
8
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní elektrického náradia je
potrebné na ochranu proti úrazu elektrickým
prúdom, požiaru a poranenia osôb vždy
dodržiavať národné bezpečnostné predpisy.
Pred použitím tohoto náradia si prečítajte
nasledujúce bezpečnostné pokyny a uložte
ich na bezpečnom mieste.
Vyhlásenie o zhode
Všeobecné
•
D25830
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že tieto
výrobky zodpovedajú nasledujúcim normám:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN
50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2
a EN 61000-3-3.
•
V prípade záujmu o ďalšie informácie sa,
prosím, obráťte na nižšie uvedenú adresu
spoločnosti alebo na pobočky uvedené na
zadnej strane tohoto návodu.
•
Akustický tlak podľa normy 86/188EEC a 98/37/
EEC, merané podľa normy EN 50144:
LPA (akustický tlak)
89,5 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
102,5 dB(A)
*V oblasti sluchu obsluhy
•
Používajte vhodné prostriedky na ochranu
sluchu.
Efektívna hodnota zrýchlenia:
Merané v bežných pracovných podmienkach
7,9 m/s2 podľa normy EN 50144:
•
•
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Str.40,
D-65510, Idstein, Germany
•
•
9
Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku môže viesť
k nebezpečiu úrazu.
Berte ohľad na vplyvy okolitého
prostredia. Nevystavujte elektrické náradie
vlhku. Zaistite kvalitné osvetlenie pracovného
priestoru. Nepoužívajte náradie v blízkosti
horľavých kvapalín alebo plynov.
Chráňte sa pred úrazom elektrickým
prúdom. Nedotýkajte sa uzemnených
povrchov (napr. potrubí, radiátorov, šporákov
a chladničiek). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napr. vysoká vlhkosť,
vznik kovového prachu pri práci atď.)
môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená
vložením izolačného transformátora
alebo automatického spínača v obvode
diferenciálnej ochrany (FI).
Udržujte náradie mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom a nepovereným osobám,
aby sa dostali do styku s náradím alebo
s káblami. Osoby mladšie ako šestnásť
rokov môžu pracovať s náradím len pod
odborným dohľadom.
Predlžovacie káble na vonkajšie
použitie. Pri práci s elektronáradím vonku
vždy používajte káble určené a náležite
označené na vonkajšie použitie.
Uschovávajte náradie na bezpečnom
mieste. Ak náradie nepoužívate, skladujte
ho v suchých priestoroch chránených pred
deťmi.
Noste pri práci vhodný pracovný odev.
Nenoste voľné oblečenie alebo šperky.
Môžu byť zachytené pohyblivými časťami
náradia. Pri práci vonku používajte pracovné
rukavice a obuv s nekĺzavou podošvou. Ak
máte dlhé vlasy, noste ochrannú pokrývku
hlavy.
Používajte ochranné okuliare. Pri práci
v prašnom prostredí alebo v prípade, že
odletujú drobné časti, použite aj respirátor
a ochranný štít.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sledujte maximálny akustický tlak. Ak
akustický tlak prekročí hranicu 85 dB(A),
použite vhodnú ochranu sluchu.
Upnite si obrobok. Na uchytenie obrobku
použite upínacie prostriedky alebo zverák.
Je to bezpečnejšie a umožňuje to obsluhu
náradia obidvomi rukami.
Dbajte na bezpečný postoj pri práci.
Dbajte na bezpečný postoj a zachovanie
rovnováhy v každom okamžiku Vašej
činnosti.
Zabráňte nechcenému spusteniu
prístroja. Neprenášajte náradie pripojené
k elektrickej sieti s prstom na vypínači. Pred
pripojením prístroja k sieti skontrolujte, či je
spínač v polohe „vypnuté“.
Buďte stále pozorný. Sústreďte sa na
svoju prácu a postupujte racionálne. Ak ste
unavený, s náradím nepracujte.
Odpojte náradie. Vypnite prístroj a
pred tým, než ho ponecháte bez dozoru,
počkajte, až sa úplne nezastaví. Odpojte
náradie od elektrickej siete ak ho
nepoužívate, pred údržbou alebo pred
výmenou príslušenstva.
Odstráňte z náradia nástrojové kľúče.
Pred prácou vždy skontrolujte, či ste
z náradia odstránili kľúče a nastavovacie
nástroje.
Používajte vhodné náradie. Použitie
zodpovedajúceho náradia je popísané
v tomto návode. Na ťažkú prácu nepoužívajte
slabé nástroje a príslušenstvo. Použitím
správneho náradia dosiahnete optimálnu
kvalitu a zaistíte bezpečnosť pri práci.
Varovanie! Použitie iných príslušenstiev
alebo prídavných zariadení alebo
vykonávania iných pracovných operácií,
ako sú odporučené v tomto návode, môžu
viesť k poraneniu obsluhujúceho.
Chráňte káble pred poškodením. Nenoste
elektrické náradie za káble. Nikdy neťahajte
za kábel, aby ste ho odpojili zo zásuvky.
Chráňte káble pred teplom, olejmi a ostrými
hranami.
Dbajte na údržbu náradia. Správnou
údržbou a čistením náradia zaistíte jeho
lepšiu a bezpečnejšiu prevádzku. Dodržujte
pokyny na údržbu a výmenu príslušenstva.
V pravidelných intervaloch kontrolujte
prívodné káble a v prípade poškodenia
ich dajte opraviť autorizovanému servisu
D E WALT. Pravidelne tiež kontrolujte
predlžovacie káble a v prípade poškodenia
•
•
10
ich okamžite vymeňte! Všetky spínače
udržujte čisté, suché, neznečistené olejom
a mazacími tukmi.
Kontrolujte stav Vášho náradia. Pred
použitím náradie skontrolujte, či nie
je poškodené, overte jeho bezchybnú
funkčnosť a či je určené na požadovanú
prácu. Skontrolujte súososť a správne
uchytenie pohyblivých častí náradia.
Práca s poškodeným náradím alebo
v nesprávnych podmienkach negatívne
ovplyvňuje jeho funkčnosť. Poškodené
diely a ochranné zariadenia musia byť
vymenené alebo opravené podľa predpisov.
Nepoužívajte náradie s poškodeným
vypínačom. Poškodený vypínač nechajte
vymeniť v servisnom stredisku firmy
DEWALT.
Opravy Vášho náradia zadávajte
autorizovaným servisom D E WALT.
Toto náradie zodpovedá príslušným
bezpečnostným ustanoveniam. Opravy
môže vykonávať len servisné stredisko
firmy D EWALT, inak prevádzkovateľovi
hrozí nebezpečie úrazu.
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00046594 - 22-06-2007
11
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
12
D25830K - - - B
Motor MEISSELHAMMER 2
©
13
D25830K - - - B
Halter werkzeug MEISSELHAMMER 2
©
14
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising