D25830K | DeWalt D25830K CHIPPING HAMMER Type 2 instruction manual

559122-50 CZ
Přeloženo z původního návodu
D25830
Obr. 1
2
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
3
Obr. 6
Obr. 7
Obr. 8
Obr. 9
4
Obr. 10
5
DEMOLIČNÍ KLADIVO
D25830
Blahopřejeme vám!
Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou, kdy
je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu,
ale neprovádí žádnou práci. Během
celkové pracovní doby se tak může
doba působení vibrací na obsluhu
značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typy
Příkon
Energie úderu
Polohy sekáče
Držák nástrojů
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchylka akustického
výkonu)
D25830
230
2/3
1150
1 - 11
8
SDS Max®
6,0
Definice: Bezpečnostní pokyny
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85,5
1,9
102
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
dB(A)
1,9
V
W
J
kg
Pojistky:
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, povede k způsobení vážného nebo smrtelného
zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, může způsobit vážné nebo
smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, může vést ke
vzniku lehkého nebo středně vážného zranění.
POZNÁMK A: Označuje postup
nesouvisející se způsobením zranění, který, není-li mu zabráněno, může
vést k poškození zařízení.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
Sekání
m/s² 16
ah,Cheq =
Odchylka K =
m/s² 1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745
a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tato hodnota může být použita
pro předběžný odhad vibrací působících na
obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se vztahují na standardní použití
nářadí. Je-li ovšem nářadí použito
pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně
prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
6
Všeobecné bezpečnostní pokyny
pro práci s elektrickým nářadím
ES Prohlášení o shodě
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
09
D25830
Společnost D E WALT tímto prohlašuje, že
výrobky popisované v technických údajích
splňují požadavky následujících norem: 98/37/
EEC (do 28. prosince 2009), 2006/42/EC (od
29. prosince 2009), EN 60745-1, EN 607452-6.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené bateriemi (bez napájecího kabelu.
2000/14/EC, Elektrické kladivo na beton
(ruční), m ≤ 15 kg, Dodatek VIII, TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105
Köln, Germany, Úředně stanovený orgán ID
č.: 0197
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
Hodnota akustického výkonu stanovená dle
normy 2000/14/EC (Článek 12, Dodatek VIII,
č. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (naměřená hodnota
akustického výkonu)
104 dB
LWA (zaručená hodnota
akustického výkonu)
105 dB
Tyto výrobky také vyhovují normě 2004/108/
EC. Další informace vám poskytne zástupce
společnosti D EWALT na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní
straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti D EWALT.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
žádné redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí
Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci
a vývoj produktů
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
3. 8. 2009
VAROVÁNÍ: Přečtěte si tento návod
k obsluze, aby bylo omezeno riziko
zranění.
7
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
g) Jsou-li zařízení vybavena adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití takových zařízení
může snížit rizika týkající se prachu.
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní
použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím
okruhu použit proudový chránič (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
4) POUŽITÍ ELEK TRICKÉHO NÁŘ ADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro vaši práci správný typ elektrického nářadí. Při použití správného typu
elektrického nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním
hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí
vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámených s obsluhou nářadí
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení
nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej
před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím
přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče
sluchu snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění nářadí.
Před připojením ke zdroji napětí nebo
před vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je hlavní spínač vypnutý. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním spínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrické
síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na rotujících
částech nářadí mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožní lepší ovladatelnost elektrického
nářadí v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
8
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěř te
kvalifikovanému technikovi, který bude
používat pouze shodné náhradní díly.
Tak zajistíte bezpečný provoz elektrického
nářadí.
mohou být pro vaše ruce a paže nebezpečné. Používejte rukavice, které zajistí lepší
utlumení rázů a omezte působení vibrací
prováděním častých přestávek.
Zbytková rizika
Při práci s demoličními kladivy vznikají následující rizika:
– Poranění způsobená kontaktem s horkými částmi nářadí.
I přes dodržování příslušných bezpečnostních
opatření a používání ochranných pomůcek
nelze zcela vyloučit určitá zbytková rizika.
Tato rizika jsou:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při práci
s betonem nebo zdivem.
Další bezpečnostní pokyny pro
demoliční kladiva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí za izolované povrchy. Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
Ujistěte se, zda pod vrtaným materiálem není skryto elektrické vedení nebo
plynové potrubí a zda byla u odpovědných společností ověřena místa jejich
uložení.
Stále udržujte pevný úchop nářadí.
Nepokoušejte se s nářadím pracovat,
nedržíte-li jej oběma rukama. Obsluha
nářadí pouze jednou rukou bude mít za
následek ztrátu kontroly nad nářadím.
Zrovna tak nebezpečný může být i průraz
nebo kontakt s tvrdými materiály, jako jsou
například armovací pruty. Před použitím
pevně dotáhněte boční rukojeť.
Před použitím nářadí se ujistěte, zda je
sekáč v nářadí řádně upevněn.
V chladném počasí nebo v případě, kdy
nebylo nářadí dlouho používáno, nechejte
kladivo před zahájením práce několik minut
v chodu bez zátěže.
Pracujete-li nad úrovní terénu, zajistěte,
aby byl prostor pod vámi uklizen.
Nedotýkejte se sekáče nebo částí nářadí v jeho blízkosti ihned po ukončení
práce, protože mohou být velmi horké
a mohou způsobit popáleniny.
Vždy zajistěte, aby napájecí kabel vedl
od nářadí směrem dozadu, mimo pracovní prostor sekáče.
Nepracujte s tímto nářadím dlouhodobě. Vibrace způsobené funkcí příklepu
Označení na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (Obr. 1)
Datový kód (o), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 demoliční kladivo
1 boční rukojeť
1 tubu maziva na pracovní nástroje
1 kufřík (pouze modely K)
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
•
•
9
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
Po dalších 8 hodinách používání nářadí dojde k automatickému vypnutí motoru. Uhlíky
nejsou opravitelné. Svěřte tento úkon údržby
autorizovanému servisu D EWALT.
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrického nářadí nebo
jakékoli jeho části. Mohlo by dojít
k poškození nářadí nebo k zranění.
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor je určen pro provoz pouze
pod jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda
napětí v síti odpovídá napětí na výkonovém
štítku nářadí.
a. Hlavní spínač
b. Elektronický regulátor otáček a rázové
energie
c. Kontrolní dioda údržby
d. Volič režimu
e. Bezpečnostní pojistka
f. Držák pracovního nástroje / zajišťovací
objímka
g. Objímka
h. Boční rukojeť
i. Upínací šroub boční rukojeti
j. Hlavní rukojeť
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Nářadí s napájecím
napětím 115 V musí být používáno
s bezpečnostním transformátorem
opatřeným uzemňovací clonou mezi
primárním a sekundárním vinutím.
URČENÉ POUŽITÍ
Vaše demoliční kladivo je určeno pro profesionální demoliční, sekací a sbíjecí pracovní
operace.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který získáte v autorizovaném servisu
D EWALT.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Toto demoliční kladivo je elektrické nářadí pro
profesionální použití.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje).
NEDOVOLTE dětem, aby se dostaly do kontaktu s tímto nářadím. Pracují-li s tímto nářadím
nezkušené osoby, je nutné zajištění dozoru.
Minimální průřez vodiče je 1,5 mm². V případě
použití navinovacího kabelu, odviňte vždy
celou délku kabelu.
Funkce plynulého rozběhu
Funkce plynulého rozběhu umožňuje pomalejší zvyšování frekvence rázů, což zabraňuje
odskakování sekáče nebo dláta po povrchu při
zahájení práce.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto (OFF). Při náhodném
spuštění nářadí může dojít k zranění.
Elektronická regulace rázové
energie (obr. 2)
Elektronický regulátor rázové energie (b) nabízí
následující výhody:
– umožňuje použití menšího příslušenství,
aniž by došlo k jeho zlomení
– minimalizuje prasknutí při sekání měkkých
nebo křehkých materiálů
– poskytuje optimální ovladatelnost nutnou
pro přesné sekání
Vložení a vyjmutí příslušenství
SDS Max® (obr. 3 a 4)
Toto nářadí používá sekáče SDS Max ® (viz
detail na obr. 4, kde je znázorněn příčný řez
upínací stopky nástroje SDS Max ®).
1. Vyčistěte a namažte upínací stopku nástroje.
Kontrolní dioda údržby (obr. 2)
Červená kontrolní dioda (c) se rozsvítí, jakmile
se blíží konec provozní životnosti uhlíků, což
znamená nutnost provedení údržby nářadí.
10
Sestavení a montáž boční rukojeti
(obr. 7)
VAROVÁNÍ: Nanášejte na upínací stopku pouze malé množství
maziva. Nenanášejte mazivo na
nářadí.
Boční rukojeť (h) lze upevnit na přední část
kladiva tak, aby vyhovovala jak pravákům, tak
i levákům.
2. Vložte upínací stopku nástroje do držáku
nástrojů (f). Zatlačte nástroj dovnitř a lehce
s ním otáčejte, dokud objímka nezapadne
do správné polohy.
3. Zatáhněte za nástroj a ujistěte se, zda je
řádně zajištěn. Funkce sekání vyžaduje,
aby pracovní nástroj, který je upnutý
v držáku nástrojů, prováděl v axiální ose
pohyb v rozsahu několika centimetrů.
4. Chcete-li pracovní nástroj vyjmout, stáhněte směrem dozadu zajišťovací objímku
držáku nástrojů (f) a vyjměte nástroj
z nářadí.
VAROVÁNÍ: Nářadí používejte
vždy s řádně upevněnou boční
rukojetí.
1. Nasuňte ocelový kroužek (k) na objímku
(g) nacházející se za držákem nástrojů (f).
Přitiskněte k sobě oba konce kroužku (k),
nasuňte na kroužek pouzdro (l) a zasuňte
do příslušného otvoru kolík (m).
2. Nasaďte boční rukojeť (h) a zašroubujte
upínací šroub (i). Šroub nepřitahujte.
3. Nastavte montážní sestavu boční rukojeti
do požadované polohy.
4. Zajistěte montážní sestavu boční rukojeti
v dané poloze utažením upínacího šroubu
(i).
Označení poloh sekáče (obr. 5 a 6)
Sekáč může být nastaven a zajištěn v 8 různých polohách.
1. Stiskněte bezpečnostní pojistku (e)
a otočte volič režimu (d) tak, aby směřoval
dozadu. Uvolněte bezpečnostní pojistku.
2. Otočte sekáč do požadované polohy.
3. Stiskněte bezpečnostní pojistku (e) a otočte volič režimu (d) zpět do původní polohy
tak, aby směřoval dopředu. Tato poloha je
označena symbolem kladiva.
4. Uvolněte bezpečnostní pojistku a zkontrolujte, zda je volič režimu v této poloze řádně
zajištěn.
5. Otáčejte sekáčem, dokud nedojde k jeho
zajištění ve zvolené poloze.
OBSLUHA
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodr žujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
• Z důvodu zajištění vlastní bezpečnosti držte nářadí při použití vždy
oběma rukama.
• Dávejte pozor na polohu potrubí
a elektrických vodičů.
• Na nářadí vyvíjejte tlak přibližně
20 kg. Nadměrný tlak na nářadí
neurychlí sekání, ale sníží výkon
nářadí a může zkrátit jeho provozní
životnost.
Nastavení elektronického regulátoru otáček a rázové energie
(obr. 2)
Nastavte regulátor (b) na požadovanou úroveň.
Vyšší číslo znamená vyšší otáčky a rázovou
energii. Díky možností nastavení regulátoru
od polohy 1 (malý výkon) až po polohu 7 (plný
výkon) se kladivo stává všestranným a přizpůsobitelným nářadím pro různé pracovní
aplikace. Požadované nastavení vychází ze
zkušenosti, například:
– při sekání měkkých a křehkých materiálů
nebo je-li vyžadována minimální lámavost,
nastavte regulátor do polohy 1 nebo 2
(malý výkon)
– při sekání tvrdých materiálů nastavte
regulátor do polohy 7 (plný výkon)
Správná poloha rukou (obr. 1 a 8)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (h) a druhou ruku
na hlavní rukojeti (j).
11
Zapnutí a vypnutí (obr. 9)
Údržba příslušenství
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní
spínač (a).
Údržba příslušenství prováděná ve správnou
dobu zaručuje optimální pracovní výsledky
a dlouhou provozní životnost příslušenství.
Chcete-li zajistit nepřetržitý chod nářadí,
stiskněte zajišťovací tlačítko (n) na hlavním
spínači.
Provádějte broušení sekáčů na brusných
kotoučích. Na obrázku 10 jsou uvedeny příslušné úhly broušení následujících sekáčů:
o. široký plochý sekáč
p. plochý sekáč
q. špičatý sekáč
r. sekáč ve tvaru U
s. dutý sekáč
t. sekáč na maltu
u. ozubený sekáč
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní
spínač.
Sekání a sbíjení (obr. 1)
1. Vložte do držáku vhodný sekáč a rukou jej
nastavte do jedné z 8 poloh.
2. Nastavte požadovanou polohu elektronického regulátoru otáček a rázové energie
(b).
3. Nasaďte boční rukojeť (h) a upravte její
polohu.
4. Zapněte nářadí a zahajte práci.
5. Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu od sítě nářadí vždy
vypněte.
VAROVÁNÍ: Počet broušení těchto sekáčů je omezen. Nejste-li si
jisti, požádejte o informace autorizovaného prodejce.
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, zda není
pracovní hrana nástroje po přebroušení zabarvena, což by bylo
způsobeno nadměrným tlakem.
Tímto způsobem dochází ke snížení
tvrdosti pracovních nástrojů.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí D EWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
Mazání
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto (OFF). Při náhodném
spuštění nářadí může dojít k zranění.
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné
další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí nečistoty a prach, ofoukejte kryt
nářadí proudem suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto úkonu
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto chemické látky mohou oslabit
materiály používané při výrobě těchto
součástí. Používejte pouze hadřík
navlhčený v mýdlovém roztoku. Dbejte
na to, aby se do nářadí nikdy nedostala
žádná kapalina. Nikdy neponořujte
žádnou část nářadí do kapaliny.
Jakmile se rozsvítí červená kontrolní dioda,
musí být provedena požadovaná údržba
nářadí.
Toto nářadí neobsahuje žádné díly, které by
si mohl uživatel opravit sám. Přibližně po 80
provozních hodinách svěřte kontrolu nářadí
autorizovanému servisu D EWALT. Dojde-li
k problému ještě před tímto časovým intervalem, svěřte opravu nářadí autorizovanému
servisu D EWALT.
12
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Chcete-li snížit
riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené
společností D EWALT.
Na přání jsou dodávány různé typy sekáčů
SDS Max ®.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete v ýrobek D E WALT dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost D EWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků D EWALT po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
D EWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240841 - 16-07-2014
13
D25830K
205
400
207
196
207
208
118
103
120
136
205
TYP.
2
136
206
318
114
206
114
197
114
317
115
193
114
101
107
114
114
123
106
114
112
319
113
124
139
102
109
290
140
138
136
322
114
134
104
126
847
104
127
133
821
125
320
131
839
129
840
841
861
130
©
E13787 / 585587-00
www.2helpU.com
14
24 - 10 - 05
D25830K
TYP.
2
800
801
167
286
285
283
281
842
284
282
268
288
280
277
279
278
270
266
265
271
269
267
276
275
274
843
184
264
287
262
263
272
173
177
273
174
171
172
175
169
838
261
170
167
176
180
175
837
150
181
183
152
151
836
191
186
251
189
190
185
188
192
165
187
293
154
252
253
256
153
254
137
255
©
E13365 / 581374-00
www.2helpU.com
15
06 - 08 - 04
16
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising