DC410 | DeWalt DC410 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

509111-12 CZ
DC410
2
3
4
AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA
Blahopřejeme Vám!
Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT.
Léta zkušeností, dokonalý vývoj a nepřetržitý
inovační proces dělá z firmy DEWALT právem
spolehlivého partnera pro všechny uživatele
profesionálního nářadí.
1
1
1
Brašna na nářadí (DC410KA/DC410KB)
Instruktážní příručka
Schematický nákres
•
Zkontrolujte, jestli nedošlo v průběhu
přepravy k poškození nářadí, dílů nebo
příslušenství.
Ještě před započetím vlastní práce
s nářadím si důkladně přečtěte návod
k použití.
•
Technické údaje
DC410
18
340
7000
115
M14
Napětí
(VDC)
Maximální výstupní výkon (W)
Otáčky naprázdno
(min-1)
Průměr kotouče
(mm)
Závit hřídele
Hmotnost
(bez akumulátoru)
(kg) 1,9
Akumulátor
Napětí
Kapacita
Hmotnost
DE9095
(VDC) 18
(Ah) 2,0
(kg) 1,0
Nabíječka
Napájecí napětí
Doba dobíjení
Hmotnost
Pojistky
DC410
Popis (obr. A)
Vaše bezdrátová úhlová bruska DC410 byla
zkonstruována k profesionálnímu řezání a
broušení.
1 Spínací tlačítko zap/vyp
2 Blokování hřídele
3 Ochranný kryt
4 Boční rukojeť
5 Akumulátor
DE9039
18
3,0
1,0
Nabíječka
Vaše nabíječka DE9116 umožňuje dobíjet
akumulátory DEWALT NiCd/NiMH v rozsahu
od 7,2 V do 18 V.
5 Akumulátor
6 Uvolňovací tlačítko
7 Nabíječka
8 Indikátor nabíjení (červený)
DE9116
(VAC) 230
(min) 60
(kg) 0,4
nářadí 230 V 10 A
Elektrická bezpečnost
V tomto návodu jsou použité následující
symboly:
Elektrický motor je konstruován pouze pro
jednu úroveň elektrického napětí. Vždy si
zkontrolujte, zda napětí vašeho akumulátoru
odpovídá jmenovitému napětí uvedenému na
štítku nářadí. Také si zkontrolujte, zda elektrické
napětí vaší nabíječky odpovídá napětí v
elektrické zásuvce ve zdi.
Označuje nebezpečí poranění,
ohrožení života nebo možné poškození
nářadí následkem nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodě.
Označuje nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
Vaše nabíječka DEWALT je opatřena
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Úhlová bruska
1 Ochranný kryt
1 Boční rukojeť
1 Sada příruby
1 Dvoučipový klíč
2 Akumulátory (DC410KA/DC410KB)
1 Nabíječka (DC410KA/DC410KB)
Výměna síťového kabelu
Vadné síťové kabely nebo síťové zástrčky
smí vyměňovat pouze autorizovaný
specializovaný podnik. Vyměněné síťové kabely
nebo síťové zástrčky se poté musejí odborně
zlikvidovat.
5
•
Prodlužovací kabel
Pokud to není nezbytně nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Pro příkon elektrického
nářadí používejte vhodný a povolený typ
prodlužovacího kabelu (srov. technické údaje).
Minimální průřez vodiče je 1 mm2 a maximální
délka kabelu je 30 m.
Krytka kontaktů akumulátoru (obr. B)
Ochranná krytka kontaktů akumulátoru slouží
k zakrytí kontaktů vyjmutého akumulátoru.
Pokud by kontakty vyjmutého akumulátoru
nebyly zakryty, mohlo by dojít k jejich zkratování
vodivými předměty, což by mohlo zapříčinit
vznik požáru a poškození akumulátoru.
• Před vložením akumulátoru (5) do nářadí
nebo do nabíječky sejměte krytku kontaktů
akumulátoru (9).
• Okamžitě po vytažení akumulátoru z nářadí
nebo z nabíječky na kontakty nasaďte tuto
krytku.
Montáž a seřízení
•
•
Před provedením montáže
a seřízením vždy z nářadí vyjměte
akumulátor.
Před vyjmutím či vložením
akumulátoru vždy nářadí vypněte.
Používejte výhradně schválené typy
nabíječek a akumulátorů DEWALT.
Před přenášením nebo uskladněním
akumulátoru se ujistěte, že je na jeho
kontaktech nasazena tato ochranná
krytka.
Akumulátor (obr. A a B)
Nabíjení akumulátoru
Pokud akumulátor nabíjíte úplně poprvé,
nebo pokud byl dlouho skladován, bude
jej možno nabít jen na 80 procent jeho
kapacity. Po provedení několika nabíjecích a
vybíjecích cyklech dosáhne úroveň nabití plné
kapacity baterie. Před nabíjením akumulátoru
vždy zkontrolujte síťový přívod. Pokud je
přívod vpořádku a akumulátor není možno
nabíjet, doručte vaši nabíječku autorizovanému
servisnímu zástupci firmy DEWALT. Během
nabíjení může dojít k ohřátí nabíječky i
akumulátoru. To je normální stav a nejedná se
o žádnou závadu.
Nasazení a sejmutí ochranného krytu (obr.
C)
•
•
•
•
•
Nenabíjejte akumulátor při teplotách
okolí < 4°C nebo > 40°C.
Doporučená okolní teplota pro nabíjení
je přibližně 24°C.
•
Akumulátor vyjmete současným stiknutím
uvolňovacích tlačítek (6) a jeho vytažením
z rukojeti.
•
•
Úhlovou brusku položte na stůl hřídelí
vzhůru.
Uvolněte upínací přezku (10) a nasaďte
ochranný kryt (4) takovým způsdobem, jak
je znázorněno na obrázku.
Srovnejte výstupky (11) se zářezy (12).
Přitlačte ochranný kryt dolů a natočte jej do
požadované polohy.
Pokud je potřeba, zvyšte upínací sílu
přitažením šroubu (13).
Přitáhněte upínací přezku.
Pokud chcete ochranný kryt sejmout,
povolte upínací přezku.
Nářadí nikdy nepoužívejte bez
nasazeného ochranného krytu.
Akumulátor (5) nabijete takovým způsobem,
že jej vložíte do nabíječky (7) způsobem
znázorněným na obrázku a nabíječku
připojíte k elektrické síti. Ujistěte se, že je
akumulátor v nabíječce řádně dosazen.
Červený indikátor nabíjení (8) začne blikat.
Po přibližně 1 hodině indikátor blikat
přestane a začne trvale svítit. Nyní je
akumulátor plně nabit. Akumulátor můžeme
z nabíječky kdykoliv vyjmout, nebo jej
v zapnuté nabíječce ponechat po delší
dobu.
Nasazení a sejmutí brusného či řezného
kotouče (obr. D1 a D2)
•
•
•
Vložení a vyjmutí akumulátoru
• Akumulátor vložte do rukojeti až po
zacvaknutí.
•
6
Nářadí položte na stůl ochranným krytem
vzhůru.
Na hřídel (15) nasaďte správně vnitřní
obrubu (14) (obr. D1).
Kotouč (16) nasaďte na vnitřní obrubu
(14). Při nasazování kotouče se zvýšeným
středem dejte pozor, aby zvýšený střed (17)
byl umístěn směrem k vnitřní obrubě (14).
Na hřídel (15) našroubujte vnější obrubu
(18) (obr. D2):
-
•
•
•
•
pokud nasazujeme brusný kotouč
(A), musí prstenec vnější obruby (18)
směřovat směrem k brusnému kotouči
- pokud nasazujeme řezný kotouč (B),
musí prstenec vnější obruby (18)
směřovat směrem od řezného kotouče
Stiskněte zajištění hřídele (2) a otáčejte
hřídelí (15) až zapadne na své místo.
Pomocí dodaného dvoučipového klíče
dotáhněte vnější obrubu (18).
Uvolněte zajištění hřídele.
Kotouč sejmete takovým způsobem, že
pomocí dodaného dvoučipového klíče
povolíte vnější obrubu (18).
Zabraňte, aby byla hlava od pouzdra
odtažena více než 3 mm.
Pokyny k použití
•
•
•
•
Při práci vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné předpisy.
Obrobek si při práci řádně
upevněte.
Na nářadí tlačte jen jemně a na
kotouč netlačte z boční strany.
Nářadí nepřetěžujte. Pokud by bylo
nářadí horké, ponechejte je několik
minut běžet bez zátěže.
Před zahájením práce:
• Instalujte ochranný kryt a příslušný kotouč.
Nepoužívejte velmi opotřebené kotouče.
• Ujistěte se, že jsou vnější i vnitřní příruby
správně namontovány.
• Ujistěte se, že se řezný kotouč otáčí ve
směru šipky (vyznačena na kotouči i na
nářadí).
Poškozené kotouče nepoužívejte.
Montáž a demontáž pomocné gumové
podložky (obr. E)
Pomocná gumová podložka je k dispozici jako
doplněk.
• Z nářadí odstraňte ochranný kryt.
• Nasuňte pomocnou podložku (19) na hřídel
(15). Vnitřní obruba není potřeba.
• Na podložku nasaďte brusný kotouč (20).
• Na hřídel (15) našroubujte vnější obrubu
(18).
• Stiskněte zajištění hřídele a otáčejte
podložkou (19) až zapadne na své místo.
• Pomocí dodaného dvoučipového klíče
dotáhněte vnější obrubu (18).
• Uvolněte zajištění hřídele.
• Podložku sejmete takovým způsobem,
že pomocí dodaného dvoučipového klíče
povolíte vnější obrubu (18).
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
•
•
Stiskem spínacího tlačítka zap/vyp nářadí
spustíte.
Uvolněním spínacího tlačítka zap/vyp
nářadí vypnete.
Nářadí zajistíte ve vypnutém stavu
aktivováním bezpečnostního tlačítka
umístěným za spínacím tlačítkem zap/
vyp.
Nezapínejte ani nevypínejte nářadí,
pokud je kotouč v kontaktu s obrobkem
či jiným materiálem.
Montáž boční rukojeti (obr. F)
Údržba
•
Elektrické nářadí D E WALT bylo vyrobeno
tak, aby mělo dlouhou životnost společně
s minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí je
jeho pravidelné čistění.
•
Pokud budete chtít brousit, našroubujte
pevně boční rukojeť (4) do některého
z otvorů (21) umístěných na obou stranách
těla nářadí.
Pokud budete chtít řezat, našroubujte
pevně boční rukojeť (4) do horního o
otvoru (22) nebo do některého z otvorů (21)
umístěných na obou stranách těla nářadí.
Mazání
Otočení hlavy
Nářadí nepotřebuje žádné další mazaní.
Natočením hlavy nářadí si manipulaci s nářadím
během řezání usnadníme.
• Odšroubujte hlavu nářadí od pouzdra.
• Podle potřeby otočte hlavou o 90° vlevo či
vpravo.
• Našroubujte zpět šrouby a dotáhněte je.
Čistění
•
7
Před čištěním krytů měkkým hadříkem
nabíječku odpojte.
•
•
Před čištěním vašeho nářadí z něj vyjměte
akumulátor.
Dbejte na to, aby větrací otvory byly
stále volné a průchodné a kryt přístroje
pravidelně čistěte měkkým hadříkem.
•
Akumulátory typu NiCd a NiMH je možné
recyklovat. Odevzdejte je vašemu
dodavateli nebo v místní sběrné recyklační
stanici. Zde budou sebrané akumulátory
vhodným způsobem recyklovány nebo
budou zlikvidovány.
Ochrana životního prostředí
ES Prohlášení o shodě
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
DC410
Společnost DEWALT prohlašuje, že tyto výrobky
vyhovují následujícím směrnicím a normám:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN
50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 50260,
EN 60335, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
V případě zájmu o další informace se obraťte
na níže uvedenou adresu, nebo na některou
z poboček, které jsou uvedené na zadní straně
tohoto návodu.
LpA (akustický tlak)
85 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
94 dB(A)
*
vztažená na pracoviště operátora
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Zabezpečte úměrnou ochranu sluchu.
Měřená hodnota zrychlení podle normy
EN 50144: Měřená efektivní hodnota zrychlení
m/s-2
< 4,9
RMS*
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Nabíjecí akumulátor
Akumulátor s dlohou dobou životnosti musí
být nabíjen vždy když poklesne jeho výdrž. Na
konci jeho technické životnosti jej zlikvidujte
v souladu s ochranou životního prostředí:
• Nejprve akumulátor kompletně vybijte, pak
jej vyjměte z nářadí.
8
•
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Během používání elektrického nářadí vždy
dodržujte platné bezpečnostní předpisy
dané země, které snižují riziko vzniku
požáru, úrazu elektrickým proudem a
riziko poranění osob. Dříve než začnete
toto elektrické nářadí používat, přečtěte si
důkladně následující bezpečnostní pokyny.
Tyto pokyny uschovejte na bezpečném
místě!
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte pořádek na pracovišti. Nepořádek
na pracovní stole a přeplněný pracovní
prostor může vést ke způsobení úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte
s nářadím v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Zajistěte si kvalitní osvětlení pracovní
plochy (250 - 300 Lux). Nepoužívejte nářadí
pokud hrozí riziko požáru nebo výbuchu,
například v blízkosti hořlavých kapalin nebo
plynů.
Udržujte děti mimo dosah. Nedovolte
dětem, ostatním osobám nebo zvířatům,
aby se dostaly do blízkosti pracovního
prostoru nebo se dotýkaly nářadí a
přívodních kabelů.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
oblečení nebo šperky. Mohou být zachyceny
pohybujícími se částmi nářadí. Jestliže
pracujete venku, používejte pokud možno
gumové rukavice a neklouzavou obuv.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy.
Prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranné brýle. Jestliže se při práci
s nářadím práší nebo odlétávají drobné
částečky materiálu, používejte proti prachu
respirátor nebo ochranný štít. Pokud by byly
tyto částečky horké, použijte žáruvzdornou
zástěru. Vždy používejte vhodnou ochranu
sluchu. Vždy používejte bezpečnostní
přilbu.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci stále
udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte, co
děláte, přemýšlejte a jestliže jste unaveni,
přerušte práci.
Upněte si obrobek. K připevnění obrobku
používejte svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí
oběma rukama.
•
•
•
•
•
9
Připojení zařízení pro zachytávání
prachu. Je-li zařízení vybaveno adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci.
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Používejte vhodné nářadí. Použití
tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná
zařízení při práci, která je určena pro
výkonnější nářadí. Nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno. Nářadí nepřetěžujte.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může způsobit poranění
obsluhy.
Kontrola poškozených částí. Před
každým použitím pečlivě zkontrolujte,
zda nedošlo k poškození nářadí nebo
napájecího kabelu. Zkontrolujte vychýlení a
uložení pohybujících se částí, opotřebované
části a další prvky, které mohou ovlivnit
jeho provoz. Ujistěte se, zda bude nářadí
řádně vykonávat svou funkci. Jestliže je
nářadí poškozeno, nepoužívejte jej. Nářadí
nepoužívejte, nepracuje-li správně hlavní
spínač. Zničené kryty a jiné poškozené
díly nechejte vyměnit ve značkovém
autorizovaném servisu. Nikdy neprovádějte
žádné opravy sami.
Vyjměte akumulátor. Před zanecháním
nářadí bez dozoru nářadí vypněte a
počkejte, až se zcela zastaví. Pokud je
možné, vždy před prováděním údržby, před
výměnou příslušenství nebo jakýchkoliv
dílů, vyjměte z nářadí akumulátor.
Zabraňte neúmyslnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním
spínači. Ujistěte se, zda je nářadí před
vložením baterie vypnuto.
Uskladnění nepoužívaného nářadí.
Jestliže jej nepoužíváte, musí být nářadí
uskladněno na suchém místě a také
uzamčeno nebo jinak vhodně zabezpečeno
mimo dosah dětí.
Provádějte pečlivou údržbu. Z důvodu
bezpečnějšího a výkonnějšího provozu
udržujte nářadí v dobrém a čistém stavu.
Při údržbě a výměně příslušenství dodržujte
•
následující pokyny. Udržujte všechny
ovládací prvky čisté, suché a neznečistěné
olejem nebo mazivy
Opravy. Toto nářadí vyhovuje platným
bezpečnostním předpisům. Opravy by
měly být prováděny pouze kvalifikovanými
mechaniky při použití originálních
náhradních dílů. Nedodržení tohoto
pokynu může vést ke značnému ohrožení
obsluhy.
Označení uvedená na akumulátoru
a nabíječce
Mimo piktogramy uvedené v tomto návodu se
mohou vyskytnout na akumulátoru a nabíječce
následující piktogramy:
Akumulátor se dobíjí.
Akumulátor je nabit.
Bezpečnostní pokyny pro akumulátory
a nabíječky
•
•
•
•
•
•
Používejte pouze akumulátory schválené
pro daný typ nářadí.
Před vložením do nabíječky zkontrolujte,
zda je akumulátor suchý a čistý.
Akumulátor musí být dobíjen pouze
v nabíječce schváleného typu. Nesprávné
použití může zapříčinit úraz elektrickým
proudem nebo přehřátí či vytečení
akumulátoru.
Nabíječku nikdy nepřenášejte uchopením za
přívodní kabel. Nabíječku nikdy neodpojujte
ze zásuvky tahem za přívodní kabel.
Přívodní kabel udržujte z dosahu horka,
oleje a ostrých hran.
Při používání akumulátorů vždy dodržujte
pokyny uvedené na zadní straně tohoto
návodu.
Pokud akumulátory a nabíječku nepoužíváte,
musí být tyto uskladněny na suchém místě
a také uzamčeny nebo jinak vhodně
zabezpečeny mimo dosah dětí.
Akumulátor je vadný.
Nezkoumejte s vodivými předměty.
Nenabíjejte vadné akumulátory.
Před použitím si prostudujte návod.
Používejte pouze originální
akumulátor D E WALT, jiné typy
mohou prasknout a způsobit úraz
a materiální škodu.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozený kabel si nechejte
okamžitě vyměnit.
Další bezpečnostní pokyny pro
akumulátory
•
•
Nebezpečí požáru! Zabraňte zkratování
kontaktů vyjmutého akumulátoru.
Akumulátor nepřenášejte ani
neuskladňujte s odkrytými kontakty.
Nabíjejte pouze v rozsahu teplot od
4°C do 40°C.
Tekutina obsažená v baterii, 25 - 30% roztok
hydroxidu draselného, může být škodlivý. V
případě potřísnění pokožky postižená místa
okamžitě opláchněte vodou. Neutralizujte
pomocí mírně kyselým roztokem, jako
je šťáva z citronu nebo ocet. V případě
zasažení zraku bohatě propláchněte
čistou vodou po dobu nejméně 10 minut.
Kontaktujte Vašeho lékaře.
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu baterii otevřít.
Akumulátor zlikvidujte s ohledem
na životní prostředí.
Akumulátor nespalujte.
Doba nabíjení je 1 hodina.
10
Další bezpečnostní pokyny pro brusky
•
Vaše bruska byla sestrojena k broušení
a řezání zdiva a oceli. Nebruste a
neřezejte lehké kovy s obsahem
magnézia vyšším než 80% jelikož se
taková slitina kovu může vznítit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívejte jakékoliv jiné příslušenství,
než jsou brusné a řezné kotouče vyztužené
vlákny.
Používejte pouze ploché nebo uprostřed
vyklenuté brusné a řezné kotouče.
Používejte pouze brusné a řezné kotouče
doporučené výrobcem.
Maximální dovolená rychlost brusného nebo
řezného kotouče, nebo použití jakéhokoliv
dalšího příslušenství musí plně odpovídat
nebo musí být větší jak nominální otáčky
naprázdno uvedené na štítku nářadí.
Neřezejte obrobky, pokud maximální
hloubka řezu přesahuje velikost použitého
řezného kotouče.
Nepoužívejte řezné a brusné kotouče jejichž
rozměry neodpovídají údajům uvedeným
v technických datech. Při připevňování
kotouče na hřídel nepoužívejte jakékoliv
podložky.
Před každým použitím zkontrolujte řezné
a brusné kotouče. Kotouče vylámané,
prasklé nebo jiným způsobem poškozené
nepoužívejte.
Poku jsou ve výbavě podložky kotouče,
zajistěte aby byly společně s kotoučem na
hřídel upevněny.
Při použití kotouče se středovým závitem,
zajistěte, aby měl velikost odpovídající
hřídeli.
Ještě nž nářadí uvedete do chodu zajistěte,
aby byl brusný či řezný kotouč přesně
nasazen.
V bezpečné poloze nechejte nářadí běžet
naprázdno po dobu alespoň 30 vteřin. Pokud
se v této době vyskytnou větší vibrace, nebo
se vyskytne jiná závada, zastavte nářadí
a zjistěte, co tuto závadu zavinilo.
S nářadím bez nasazeného ochranného
krytu nepracujte.
Zkontrolujte, zda je obrobek řádně
podepřen.
Nepracujte s nářadím v blízkosti hořlavých
kapalin, plynů nebo v prašném prostředí.
Jiskry či horké odštěpky odstřelující od
kotouče či elektrický oblouk v motoru
mohou zapálit hořlavé materiály.
•
•
Nepracujte s nářadím, pokud stojíte v
přímém směru s kotoučem. V pracovní
oblasti nenechejte pobývat další osoby.
Řezné kotouče nepoužívejte k broušení
boční plochou.
Se zámkem hřídele nemanipulujte, pokud
se je nářadí v chodu.
Vezměte na vědomí, že po vypnutí nářadí
se kotouč ještě chvíli otáčí.
Brusné a řezné kotouče uskladňujte vždy
na suchém místě.
Doplňující bezpečnostní pokyny
•
•
Při práci s kovem zajistěte, aby byl
založen proudový chránič (RCD), aby bylo
zabráněno zbytkovému riziku způsobenému
kovovými pilinami.
Pokud RCD vypíná napájení, dopravte
zařízení autorizovanému servisnímu
zástupci DEWALT.
Doplňková údržba
Při práci s kovem se za extrémních
podmínek může v obalu stroje hromadit
vodivý prach. To může mít za následek
snížení izolace zařízení a může dojít
k úrazu elektrickým proudem.
Usazování kovových částic uvnitř zařízení
zabráníte pravidelným denním čištěním
ventilačních otvorů.
• Odpojte elektrický přívod zařízení.
• Větrací štěrbiny profoukněte suchým
stlačeným vzduchem.
Při provádění této údržby používejte
ochranné brýle.
11
•
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Během používání elektrického nářadí vždy
dodržujte platné bezpečnostní předpisy
dané země, které snižují riziko vzniku
požáru, úrazu elektrickým proudem a
riziko poranění osob. Dříve než začnete
toto elektrické nářadí používat, přečtěte si
důkladně následující bezpečnostní pokyny.
Tyto pokyny uschovejte na bezpečném
místě!
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte pořádek na pracovišti. Nepořádek
na pracovní stole a přeplněný pracovní
prostor může vést ke způsobení úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte
s nářadím v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Zajistěte si kvalitní osvětlení pracovní
plochy (250 - 300 Lux). Nepoužívejte nářadí
pokud hrozí riziko požáru nebo výbuchu,
například v blízkosti hořlavých kapalin nebo
plynů.
Udržujte děti mimo dosah. Nedovolte
dětem, ostatním osobám nebo zvířatům,
aby se dostaly do blízkosti pracovního
prostoru nebo se dotýkaly nářadí a
přívodních kabelů.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
oblečení nebo šperky. Mohou být zachyceny
pohybujícími se částmi nářadí. Jestliže
pracujete venku, používejte pokud možno
gumové rukavice a neklouzavou obuv.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy.
Prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranné brýle. Jestliže se při práci
s nářadím práší nebo odlétávají drobné
částečky materiálu, používejte proti prachu
respirátor nebo ochranný štít. Pokud by byly
tyto částečky horké, použijte žáruvzdornou
zástěru. Vždy používejte vhodnou ochranu
sluchu. Vždy používejte bezpečnostní
přilbu.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci stále
udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte, co
děláte, přemýšlejte a jestliže jste unaveni,
přerušte práci.
Upněte si obrobek. K připevnění obrobku
používejte svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí
oběma rukama.
•
•
•
•
•
12
Připojení zařízení pro zachytávání
prachu. Je-li zařízení vybaveno adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci.
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Používejte vhodné nářadí. Použití
tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná
zařízení při práci, která je určena pro
výkonnější nářadí. Nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno. Nářadí nepřetěžujte.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může způsobit poranění
obsluhy.
Kontrola poškozených částí. Před
každým použitím pečlivě zkontrolujte,
zda nedošlo k poškození nářadí nebo
napájecího kabelu. Zkontrolujte vychýlení a
uložení pohybujících se částí, opotřebované
části a další prvky, které mohou ovlivnit
jeho provoz. Ujistěte se, zda bude nářadí
řádně vykonávat svou funkci. Jestliže je
nářadí poškozeno, nepoužívejte jej. Nářadí
nepoužívejte, nepracuje-li správně hlavní
spínač. Zničené kryty a jiné poškozené
díly nechejte vyměnit ve značkovém
autorizovaném servisu. Nikdy neprovádějte
žádné opravy sami.
Vyjměte akumulátor. Před zanecháním
nářadí bez dozoru nářadí vypněte a
počkejte, až se zcela zastaví. Pokud je
možné, vždy před prováděním údržby, před
výměnou příslušenství nebo jakýchkoliv
dílů, vyjměte z nářadí akumulátor.
Zabraňte neúmyslnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním
spínači. Ujistěte se, zda je nářadí před
vložením baterie vypnuto.
Uskladnění nepoužívaného nářadí.
Jestliže jej nepoužíváte, musí být nářadí
uskladněno na suchém místě a také
uzamčeno nebo jinak vhodně zabezpečeno
mimo dosah dětí.
Provádějte pečlivou údržbu. Z důvodu
bezpečnějšího a výkonnějšího provozu
udržujte nářadí v dobrém a čistém stavu.
•
Při údržbě a výměně příslušenství dodržujte
následující pokyny. Udržujte všechny
ovládací prvky čisté, suché a neznečistěné
olejem nebo mazivy
Opravy. Toto nářadí vyhovuje platným
bezpečnostním předpisům. Opravy by
měly být prováděny pouze kvalifikovanými
mechaniky při použití originálních
náhradních dílů. Nedodržení tohoto
pokynu může vést ke značnému ohrožení
obsluhy.
Označení uvedená na akumulátoru
a nabíječce
Mimo piktogramy uvedené v tomto návodu se
mohou vyskytnout na akumulátoru a nabíječce
následující piktogramy:
Akumulátor se dobíjí.
Akumulátor je nabit.
Bezpečnostní pokyny pro akumulátory
a nabíječky
•
•
•
•
•
•
Akumulátor je vadný.
Používejte pouze akumulátory schválené
pro daný typ nářadí.
Před vložením do nabíječky zkontrolujte,
zda je akumulátor suchý a čistý.
Akumulátor musí být dobíjen pouze
v nabíječce schváleného typu. Nesprávné
použití může zapříčinit úraz elektrickým
proudem nebo přehřátí či vytečení
akumulátoru.
Nabíječku nikdy nepřenášejte uchopením za
přívodní kabel. Nabíječku nikdy neodpojujte
ze zásuvky tahem za přívodní kabel.
Přívodní kabel udržujte z dosahu horka,
oleje a ostrých hran.
Při používání akumulátorů vždy dodržujte
pokyny uvedené na zadní straně tohoto
návodu.
Pokud akumulátory a nabíječku nepoužíváte,
musí být tyto uskladněny na suchém místě
a také uzamčeny nebo jinak vhodně
zabezpečeny mimo dosah dětí.
Nezkoumejte s vodivými předměty.
Nenabíjejte vadné akumulátory.
Před použitím si prostudujte návod.
Používejte pouze originální
akumulátor D E WALT, jiné typy
mohou prasknout a způsobit úraz
a materiální škodu.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozený kabel si nechejte
okamžitě vyměnit.
Další bezpečnostní pokyny pro
akumulátory
Nebezpečí požáru! Zabraňte zkratování
kontaktů vyjmutého akumulátoru.
Akumulátor nepřenášejte ani
neuskladňujte s odkrytými kontakty.
•
•
Nabíjejte pouze v rozsahu teplot od
4°C do 40°C.
Tekutina obsažená v baterii, 25 - 30%
roztok hydroxidu draselného, může být
škodlivý. V případě potřísnění pokožky
postižená místa okamžitě opláchněte
vodou. Neutralizujte pomocí mírně kyselým
roztokem, jako je šťáva z citronu nebo
ocet. V případě zasažení zraku bohatě
propláchněte čistou vodou po dobu nejméně
10 minut. Kontaktujte Vašeho lékaře.
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu baterii otevřít.
Akumulátor zlikvidujte s ohledem
na životní prostředí.
Akumulátor nespalujte.
13
•
Dobu nabíjení naleznete
v technických datech.
•
Další bezpečnostní pokyny pro kotoučové
pily
•
Napájení, zapnutí a vypnutí
• Před vložením akumulátoru se ujistěte, že
je kotoučová pila vypnutá.
• Před spuštěním pily odstraňte maticový klíč
z přídržného šroubu řezného kotouče pily.
• Nevypínejte pilu pokud se volně netočí
(během řezu).
Řezné kotouče ze slitin, vysokorychlostní
ocel (HSS ocel) by jste neměli používat.
Používejte pouze kotouče s ostrým
ozubením v perfektním provozním stavu.
popraskané či staré kotuoče neprodleně
vyměňte.
Zajistěte, aby byl řezný kotouč řádně
uchycen a otáčel se ve správném směru.
Využití
• Pokud použijeme hoblovací stolici zajistěte,
aby byl otvor pro řezání odpovídající
použitému řeznému kotouči.
• Při řezání úzkých obrobků (šířka menší
jak 80 mm) v podélném směru přiložte
k podélnému kraji vodítko.
• Při řezání vícevrstvého obrobku použijte
přípravek, aby nedošlo k odtržení některé
části obrobku.
• Při řezání kulatiny použijte přípravek
k pevnému uchycení obrobku na obou
stranách pily, aby nedošlo ke sklouznutí
brusného kotouče.
• Zajistěte, aby odřezky nebyly zachyceny
ozubením řezného kotouče a odmrštěny
do okolí.
Během řezání
• Před započetím práce odstraňte z obrobku
veškeré hřebíky a kovové předměty.
• Nepokoušejte se řezat extrémně malé
obrobky.
• Po vypnutí se nesnažte zastavit řezný
kotouč tlakem na ozubení.
• Nikdy nepokládejte pilu na stůl či ponk,
pokud není vypnuta a řezný kotouč se ještě
otáčí.
• Vždy používejte oddělující nůž, obzvláště
při provádění zářezů.
Ochrana před odskakováním
• Odskakování nastane, když se pila začne
rychle zastavovat a je hnaná zpět směrem
k obsluze. V případě, že se pila „zakousne“
nebo když se začne zastavovat, okamžitě
uvolněte spínač.
• Ozubení řezného kotouče udržujte ostré.
• Oblast těsně vedle řezu vyztužte širokými
deskami.
• Pokud se obrobek během řezání štěpí,
použijte příhradu nebo vodítko s ostrým
okrajem.
• Během řezání pokud se kotouč otáčí pilu
nevytahujte z obrobku. Uvolněte stisk
spínače zap/vyp a počkehte, až se řezný
kotouč zcela zastaví.
Ochrana nářadí během provozu
• Kotoučová pila smí být použita pouze
k řezání dřeva a plastů.
• Zabezpečte, aby všechny části nářadí
v oblasti řezného kotouče byly v perfektním
provozním stavu.
• Nikdy nestláčejte ochranný kryt řezného
kotouče.
• Přitlačený ochranný kryt řezného kotouče
okamžitě uvolněte a pokud je tento kryt
poškozen, s nářadím nepracujte.
• Nesundávejte oddělující nůž, obzvláště
pokud provádíte hluboké řezy.
• Oddělující nůž by měl být správně nasazen,
vzdálenost mezi obrubou a ozubením by
měla být 5 mm a výškový rozdíl by měl být
5 mm a menší.
Kontrola a výměna řezného kotouče
• Nepoužívejte brusný kotouč s tloušťkou
přesahující tloušťku oddělujícího nože,
nebo s výškou ozubení nižší než je tloušťka
oddělujícího nože.
• Lze použít pouze řezné kotouče
s odpovídající specifikací uvedené v tomto
návodu k obsluze.
14
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047038 - 29-06-2007
15
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
16
DC410K - - - - A
WINKELSCHLEIFER 1
©
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising