D26421 | DeWalt D26421 SANDER instruction manual

505101-41 PL
D26420
D26421
D26422
D26423
2
3
4
SZLIFIERKA OSCYLACYJNA
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie szlifierki oscylacyjnej firmy DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią
tradycją oferuje tylko innowacyjne i wypróbowane w licznych testach, wysokiej jakości produkty
dla specjalistów. Wiele lat doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma D EWALT stała się
prawdziwie niezawodnym partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
V
Pobór mocy
W
Wielkość płyty
podstawowej szlifierki
mm
Częstość oscylacji
mm -1
Średnica okręgu oscylacji mm
Masa
kg
D26420
230
350
D26421
230
350
D26422
230
350
D26423
230
350
112 x 236
12000-22000
2,5
2,8
112 x 236
22000
2,5
2,7
92 x 190
12000-22000
2,5
2,6
92 x 190
22000
2,5
2,5
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
10 A
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Opis (rys. A)
Szlif ierka oscylacyjna D26 420/D26 421/
D26422/D26423 jest przeznaczona szybkiego
szlifowania drewna, metali i tworzyw sztucznych
w zastosowaniach profesjo-nalnych. Szlifierki
nie należy używać do szlifowania powierzchni
gipsowych.
1 Wyłącznik
2 Przycisk blokujący wyłącznika w trybie
pracy ciągłej
3 Nastawnik prędkości (D26420/ D26422)
4 Dodatkowa rękojeść
5 Dźwignia zacisku papieru ściernego
6 Płyta podstawowa
7 Kaseta na worek pyłowy
8 Worek pyłowy
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania
tej wska zów k i nar a ż as z si ę na
doznanie obrażeń ciała, utratę życia
lub uszkodzenie narzędzia!
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo pożaru
Niebezpieczeństwo wybuchu
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 szlifierka oscylacyjna
1 płyta podstawowa do mocowania papieru
ściernego na rzepy
1 kaseta na worek pyłowy
1 worek pyłowy
3 arkusze papieru ściernego
1 instrukcja obsługi
1 rysunek szlifierki w rozłożeniu na części
•
•
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Szlifierka D E WALT jest podwójnie
zaizolowana zgodnie z normą
EN 50144 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Sprawdź, czy szlifierka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed użyciem szlifierki uważnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
5
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
•
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka mogą
być wymienione wyłącznie przez specjalistę
elektryka. Wysłużony kabel sieciowy lub
wtyczkę należy następnie fachowo zlikwidować
zg o dni e z o b ow i ą zuj ą c y mi pr zepi s ami
o ochronie środowiska naturalnego.
•
•
•
Regulacja przedniej rękojeści (rys. D)
Przednią rękojeść można ustawić w najdogodniejszej dla siebie pozycji.
• Poluzuj pokrętło (13) w środku przedniej
rękojeści (4).
• Zdejmij rękojeść z obudowy szlifierki
i przyłóż ją w dogodnej dla siebie pozycji.
• Sprawdź, czy rękojeść jest prawidłowo
usytuowana.
• Dokręć pokrętło.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne).
Jego minimalny przekrój powinien wynosić
1,5 mm 2. Zawsze całkowicie odwijaj kabel
z bębna.
Montaż i regulacja
D26420/ D26422 - Posługiwanie się elektronicznym nastawnikiem prędkości (rys. A)
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Prędkość można nastawiać bezstopniowo od
12000 do 22000 min-1 za pomocą elektronicznego nastawnika (3).
• Obróć pokrętło, nastawiając prędkość
odpowiednią do danego przypadku zastosowania. Prawidłowe ustawienie jest
kwestią doświadczenia.
• Na ogół twardszy materiał wymaga większej prędkości.
Zakładanie papieru ściernego (rys. rys.
B1 i B2)
Zakładanie normalnego papieru ściernego
(rys. B1)
• Przygotuj papier ścierny, przeciągając
go gładką stroną przez krawędź stołu
warsztatowego.
• Za pomocą dźwigni (5) zwolnij obydwa
zaciski papieru ściernego.
• Wsuń papier ścierny pod zacisk (9).
• Zamknij zacisk dźwignią (5).
• Mocno napnij papier ścierny na płycie (6)
i powtórz opisane wyżej operacje z drugim
zaciskiem.
Odsysanie pyłu (rys. E)
Pr zy szlifowaniu drewna zawsze
powstaje pył. Odsysaj go, korzystając z worka pyłowego, który został
wykonany zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi.
Mocowanie papieru ściernego na rzepy (rys.
B2)
• Zgodnie z poniższ ym opisem za ł óż
dostarczoną płytę do mocowania papieru
ściernego na rzepy.
• Połóż szlifierkę na stole, tak by jej płyta (6)
była zwrócona do góry.
• Przyłóż papier ścierny bezpośrednio do
płyty.
• Trzymając płytę (6) jedną ręką, zgraj ze
sobą otwory do odsysania pyłu (10).
• Mocno dociśnij papier ścierny do płyty.
Przy szlifowaniu metali nie używaj
worka pyłowego ani odkurzacza przemysłowego bez odpowiedniej osłony
przeciwiskrowej.
•
•
•
Włóż worek pyłowy (8) do kasety (7) tak,
jak pokazano na rysunku.
Przyłóż kasetę (7) do odpowiedniego
wylotu szlifierki (14).
Obróć cały zespół w prawo, by zabezpieczyć go w swym położeniu.
Instrukcja obsługi
Wymiana płyty podstawowej szlifierki
(rys. C)
•
Wykręć śruby (11) mocujące płytę do stopy
(12).
Zdejmij płytę ze stopy.
Przyłóż drugą płytę do stopy, zgrywając
ze sobą otwory na śruby.
Ponownie włóż i dokręć śruby (11).
•
Połóż szlifierkę na stole, tak by jej płyta (6)
była zwrócona do góry.
6
Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
•
•
•
Nigdy nie zapominaj o wystarczającym zabezpieczeniu wszystkich
szlifowanych materiałów.
Przy szlifowaniu tylko lekko dociskaj szlifierkę. Nadmierny docisk
nie polepsza jakości szlifowania,
zwiększa obciążenie elektronarzędzia i łatwo doprowadza do
zerwania papieru ściernego.
Unikaj przeciążania szlifierki.
Smarowanie
Szlifierka nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Czyszczenie
W ż a d ny m w y p a d k u n i e s z l i f u j
magnezu!
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
• Gdy szlifierka była używana bez worka
pyłowego ze względu na szlifowanie
metali, oczyść ją sprężonym powietrzem
o niskim ciśnieniu.
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
•
•
•
Załączanie: naciśnij wyłącznik (1).
By załączyć szlifierkę na stałe, naciśnij
przycisk blokujący wyłącznika (2).
Wyłączanie: ponownie naciśnij wyłącznik.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Szlifowanie (rys. A)
•
•
•
•
Rozpocznij pracę od szlifowania papierem
gruboziarnistym.
Ponieważ szlifierka pozostawia niewielkie
ślady we wszystkich kierunkach, nie ma
potrzeby szlifowania wzdłuż słojów.
Regularnie kontroluj wynik pracy.
Po zakończeniu szlifowania zawsze
wyłączaj elektronarzędzie. Wtyczkę kabla
wyjmuj z gniazda sieciowego tylko po
uprzednim wyłączeniu szlifierki.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a
jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Wymiana worka pyłowego (rys. E)
Dla zapewnienia wydajnego odsysania pyłu
worek pyłowy wymieniaj po wypełnieniu go do
ok. 1/3 objętości.
• Wlot worka pyłowego (15) ostrożnie
ściągnij z wylotu kasety (16) i wyjmij worek
(8).
• W podobny sposób załóż nowy worek
pyłowy.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektr ycznych ur ządzeń powszechnego
użytku sprzedawcy, u którego produkt został
zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Więcej informacji na temat właściwych akcesoriów możesz uzyskać u swojego dilera.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa
ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Konserwacja
Elektronarzędzia firmy D EWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Ich listę znajdziesz także w internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
7
Deklaracja zgodności z normami UE
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Pr z y ko r z y s t a n i u z e l e k t r o n a r z ę d z i
przestrzegaj obowiązujących przepisów
bhp, by zminimalizować ryzyko porażenia
prądem elektrycznym, wywołania pożaru
i doznania urazu ciała. Przed użyciem
narzędzia przeczytaj podane niżej
wskazówki bezpieczeństwa. Przechowuj
tę instrukcję na wypadek, gdyby znów była
kiedyś potrzebna.
D26420/D26421/D26422/D26423
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
opisywane szlifierki zostały wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami:
8 9 / 3 3 6 / E WG , 73 / 2 3 / E WG , E N 5 014 4,
EN 55014 -2, EN 55014 -1, EN 61000 -3 -2
i EN 61000-3-3.
By uzyskać więcej informacji na ten temat,
prosimy o zwracanie się pod podany niżej
adres lub do jednej z naszych filii wymienionych
na tylnej okładce instrukcji obsługi.
Wskazówki ogólne
•
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny
z wytycznymi Unii Europejskiej 86/188/EWG
oraz 98/37/EWG i został zmierzony według
normy EN 50144:
Poziom ciśnienia akustycznego
80 dB(A)*
Moc akustyczna
93 dB (A)
* Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy
•
Zakładaj odpowiednie słuchawki ochronne.
Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
według normy EN 50144: < 2,5 m/s2
•
•
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
11-03-2004
•
•
8
Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Niepor z ądek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia. Nie
wystawiaj szlifierki na działanie deszczu.
Nie używaj jej w wilgotnym lub mokrym
otoczeniu. Zadbaj o dobre oświetlenie
miejsca pracy (250 - 300 luks). Nie włączaj
elektronarzędzia w miejscach, gdzie
występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, jak na przykład w pobliżu
palnych cieczy lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych
ani zwierząt do miejsca pracy i pilnuj, by nie
dotykały szlifierki ani kabla sieciowego.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż
mogą one zostać pochwycone przez
obracające się części szlifierki. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę ochronną.
Przy pracy na wolnym powietrzu godne
polecenia są rękawice ochronne i obuwie
na szorstkiej podeszwie.
Ochrona osobista. Zawsze zakładaj
okulary ochronne i maskę przeciwpyłową,
jeżeli podczas pracy w powietrze jest
wzbijany pył lub drobiny obrabianego
materiału. Gdy są one gorące, ubierz
żaroodporny far tuch. Pr zy w ysokim
poziomie ciśnienia akustycznego lub
nieprzyjemnym hałasie załóż specjalne
słuchawki ochronne. Nie zapomnij o kasku
ochronnym.
Chroń się przed porażeniem prądem
elek tr ycznym. Unikaj dot ykania
uziemionych elementów, jak na przykład
r ur y, gr zejnik i, piec e i c h ł o dziar k i.
W ekstremalnych warunkach zastosowania
(na przykład duża wilgotność, unoszenie
•
•
•
•
•
•
•
•
się pyłu metalowego itp.) bezpieczeństwo
elektr yczne można zwiększyć przez
zastosowanie transformatora separującego
lub wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.
Zachowuj stabilną postawę. Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj się
na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie
używaj szlifierki, gdy jesteś zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany pr zedmiot .
U ż y w a j u r z ą d z e ń m o c u j ą c yc h l u b
imadła do przytrzymywania przedmiotu
obrabianego. Gdy przedmiot ten jest
dobrze zamocowany, możesz obsługiwać
szlifierkę dwiema rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi. Przed załączeniem
sprawdź, czy został y w yjęte klucze
i przyrządy nastawcze.
Przedłużacz. Przed użyciem sprawdź
przedłużacz i wymień go w razie wykrycia
uszkodzenia. Przy pracy na wolnym
powietrzu stosuj tylko przeznaczone do
tego celu i odpowiednio oznakowane
przedłużacze.
Uży waj odpowiednich narzędzi
r o b o c z yc h . W niniejs zej inst r ukc ji
opisano zastosowanie szlifi erki zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie
używaj zbyt słabych narzędzi roboczych
ani pr z yst awek. O pt y malną jako ś ć
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz
tylko przy użyciu właściwego narzędzia.
Nie przeciążaj szlifierki.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek
i wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji
lub w ykony wanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem produktu może
doprowadzić do wypadku.
Kontroluj szlifierkę pod względem
uszkodzeń. Przed użyciem sprawdź
s z li f i e r kę i k a b e l s i e c i ow y, c z y s ą
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym
o ruchomych elementach. By zapewnić
nienaganną pracę elektronar zędzia,
wszystkie części muszą być prawidłowo
zamontowane, a uszkodzone elementy
i urządzenia zabezpieczające naprawione
•
•
•
•
•
•
9
lub wymienione. W żadnym wypadku
nie uż y waj szlif ierki z niesprawnym
w y ł ąc znik iem c z y też jak imkolwiek
innym wadliwym elementem. W razie
potrzeby zleć wymianę autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu D EWALT. Nie
próbuj samemu naprawiać szlifierki.
Wyjmuj w tyczkę sieciową. Wyłącz
szlifierkę, odczekaj, aż się zatrzyma,
i dopiero wtedy opuść miejsce pracy.
W razie nieużywania elektronarzędzia,
p r ze d r oz p o c z ę c i e m w y ko ny wa n i a
prac konserwacyjnych i przy wymianie
narzędzia roboczego bądź jakiejkolwiek
innej c zę ści w yjmuj w t yc zkę kabla
z gniazda sieciowego.
Uważaj, by nie doszło do
niezamierzonego załączenia. Szlifierki
przyłączonej do sieci nie przenoś z palcem
opartym na wyłączniku. Przy przyłączaniu
kabla zasilającego do sieci najpier w
upewnij się, czy elektronarzędzie jest
wyłączone.
Ost roż nie obchod ź się z kablem.
Nie przenoś szlifierki za kabel ani nie
używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Bezpiecznie pr zechowuj swoje
narzędzia! Nieużywane elektronarzędzia
przechowuj w suchym, niedostępnym dla
dzieci miejscu.
Starannie konserwuj swoje narzędzia.
O str z i utr z ymuj w c z ysto ś c i swoje
nar zę dzia, gdy ż jest to war unkiem
bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do
instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi.
Wszystkie rękojeści i wyłączniki powinny
być suche, czyste, niezabrudzone olejem
ani smarem.
Napraw y: Opisy wana szlifierka jest
zgodna z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy
zlecaj tylko autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu firmy D EWALT. Naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez
uprawnionych do tego specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych;
w przeciwnym razie użytkownik naraża
się na nieprzewidywalne konsekwencje.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy szlifierek
Przy szlifowaniu określonych rodzajów
drewna (jak np. buk, dąb) i metali,
które mogą wytwarzać trujące pyły,
pr zedsiębier z szczególne środki
ostrożności. Dla ochrony przed pyłami
i parami zakładaj specjalną maskę
przeciwpyłową i upewnij się, czy także
inne, znajdujące się w pobliżu osoby
są wystarczająco zabezpieczone.
•
Metale zawierające żelazo szlifuj tylko
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Nie używaj szlifierki w pobliżu palnych
ciecz y, gazów lub pył ów. Iskr zenie
papieru ściernego i szczotek węglowych
silnika lub gorące cząstki obrabianego
materiału mogą spowodować zapalenie
się wybuchowych substancji.
Szlifowanie pomalowanych powierzchni
Przy szlifowaniu pomalowanych powierzchni
przestrzegaj ogólnie obowiązujących zasad,
a w szczególności następujących punktów:
1 Do odsysania pyłu w miarę możliwości
używaj odkurzacza przemysłowego.
2 Szczególną ostrożność zachowuj przy
szlifowaniu powierzchni pomalowanych
farbami z domieszką ołowiu:
• Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet
ciężarnych do miejsca pracy.
• Każda osoba przebywająca w miejscu
pracy szlifierki musi założyć specjalną
maskę przeciwpyłową, by chronić
uk ł ad o ddec how y pr ze d py ł ami
i parami z farb ołowiowych.
• W miejscu pracy nie wolno jeść, pić ani
palić.
3 Drobiny pyłu i inne odpady pozostałe
po szlifowaniu fachowo likwiduj zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska.
10
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063565 - 05-05-2008
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising