D26421 | DeWalt D26421 SANDER instruction manual

371000-72 LV
D26420
D26421
D26422
D26423
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
7
15
2
1
18
3
4
5
7
XX
-XX
-XX
8
XX
6
5
17
A
5
5
9
6
B1
3
10
6
B2
11
11
6
12
C
4
4
13
D
15
14
8
16
7
E
5
18
4
F
6
LATVIEŠU
ORBITĀLĀ SLĪPMAŠĪNA
D26420, D26421, D26422, D26423
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu
lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.
Tehniskie dati
D26420
230
230/115
1
350
112 x 236
12 000 - 22 000
2,5
2,8
D26421
230
–
1
350
112 x 236
22 000
2,5
2,7
D26422
230
230/115
1
350
92 x 190
12 000 - 22 000
2,5
2,6
D26423
230
–
1
350
92 x 190
22 000
2,5
2,5
dB(A)
73,5
73,5
77
77
dB(A)
dB(A)
3
84,5
3
84,5
3
88
3
88
dB(A)
3
3
3
3
5,1
< 2,5
5,1
< 2,5
Spriegums
V
Apvienotā Karaliste un Īrija V
Veids
Ievades jauda
W
Paliktņa izmērs
mm
Apgriezieni
min-1
Apgrieziena ø
mm
Svars
kg
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena
nenoteiktība)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas spiediena
nenoteiktība)
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah =
m/s²
6
6
< 2,5
Nenoteiktība K =
m/s²
< 2,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr,
ja instruments tiek lietots dažādiem
darbiem, ar atšķirīgiem piederumiem
vai tiek slikti apkopts, vibrāciju emisija
var atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
Apvienotā Karaliste un Īrija
13 ampēri, kontaktdakšās
Apvienotā Karaliste un Īrija
16 ampēri, kontaktdakšās
230 V instrumenti
10 ampēri, elektrotīkls
230 V instrumenti
115 V instrumenti
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
7
LATVIEŠU
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju,
kuras rezultātā, ja to nenovērš,
iestājas nāve vai tiek gūti smagi
ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūti
smagi ievainojumi.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
31.12.2009.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārējie elektroinstrumenta
drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
SAGLABĀJİET VİSUS BRĪDİNĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZİŅĀM.
Apzīmē sprādziena risku.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
D26420, D26421, D26422, D26423
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.
8
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra un
labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji
apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām
personām. Novēršot uzmanību, jūs varat
zaudēt kontroli pār instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
LATVIEŠU
b)
c)
d)
e)
f)
kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas
rada mazāku elektriskās strāvas trieciena
risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus
vai mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja
elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot
to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma
avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām
detaļām. Ja vadi ir bojāti vai sapīti, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām.
Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai
ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties
saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu,
ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē.
Pat viens mirklis neuzmanības
elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var
izraisīt smagus ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus
ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai
un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja
elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
e)
f)
g)
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet
līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās
daudz labāk varat saglabāt kontroli pār
elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas
vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu savācēju, iespējams mazināt
putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi
savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem
ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti,
9
LATVIEŠU
g)
pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un tos
ir vieglāk vadīt.
Ekspluatējiet elektroinstrumentu, tā
piederumus, detaļas u.c. saskaņā ar šiem
norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot
elektroinstrumentu tam neparedzētiem
mērķiem, var rasties bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot
tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības
noteikumi slīpmašīnām
BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet īpašu
piesardzību, slīpējot atsevišķus
kokmateriālus (piemēram, bērzu,
ozolu) un metālu, kas var veidot
toksiskus putekļus. Valkājiet
putekļu masku, kas īpaši paredzēta
aizsardzībai pret toksiskiem putekļiem
un izgarojumiem, turklāt tām
personām, kas atrodas darba vietā, arī
jāvalkā aizsargaprīkojums.
BRĪDINĀJUMS! Slīpējot melno
metālu, strādājiet labi vēdinātā vietā.
Instrumentu nedrīkst darbināt viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā. Slīpēšanas laikā
radušās dzirksteles vai karstas daļiņas
vai dzinēja suku dzirksteļošana var
aizdedzināt uzliesmojošus materiālus.
Krāsas slīpēšana
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet spēkā
esošus noteikumus attiecībā uz krāsas
slīpēšanu. Pievērsiet īpašu uzmanību
turpmāk minētajiem noteikumiem.
Ja iespējams, putekļu savākšanai lietojiet
putekļsūcēju.
Ievērojiet īpašu piesardzību, slīpējot krāsu,
kas, iespējams, ir uz svina bāzes.
– Neļaujiet darba zonā atrasties bērniem
vai grūtniecēm.
– Visām personām, kas atrodas darba
zonā, jāvalkā maska, kas ir īpaši
paredzēta aizsardzībai pret svina krāsas
putekļiem un izgarojumiem.
– Darba zonā nedrīkst ne ēst, ne dzert, ne
smēķēt.
Atbrīvojieties no putekļu daļiņām un citiem
savācamiem netīrumiem drošā veidā.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;
– ievainojuma risks ilgstoša darba laika dēļ;
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (A. ATT.)
Datuma kods (17), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2010 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 orbitālā slīpmašīna
1 āķa un cilpas slīpēšanas paliktnis
1 putekļu maisa rāmis
1 putekļu maiss
3 smilšpapīra loksnes
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (A. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Bloķēšanas poga
3. Ātruma regulēšanas ciparripa (D26420/
D26422)
4. Priekšējais rokturis
5. Smilšpapīra iespīlēšanas kloķis
10
LATVIEŠU
6. Slīpēšanas paliktnis
7. Putekļu maisa rāmis
8. Putekļu maiss
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šīs ekscentra slīpmašīnas D26420, D26421,
D26422, D26423 ir paredzētas profesionāliem
koksnes, metāla un plastmasas ātrslīpēšanas
darbiem.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šī slīpmašīna ir profesionālai lietošanai paredzēts
elektroinstruments.
NEĻAUJİET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Šim DEWALT lādētājam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V ierīces
jādarbina ar droša izolējoša
transformatora palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada
kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
fāzes spailes;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma spailes.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai
(sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja izmērs ir
1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas, vai
pirms remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam nejauši
sākot darboties, var gūt ievainojumus.
Smilšpapīra lokšņu
piestiprināšana (B1 un B2 att.)
STANDARTA SMILŠPAPĪRA LOKŠŅU
PIESTIPRINĀŠANA (B1 ATT.)
1. Padariet smilšpapīra loksni mīkstāku,
paberzējot tā neabrazīvo pusi gar darbagalda
malu.
2. Atbrīvojiet abus smilšpapīra loksnes
iespīlēšanas kloķus (5).
3. Pabīdiet smilšpapīru zem smilšpapīra loksnes
skavas (9).
4. Aktivizējiet atbilstošo smilšpapīra iespīlēšanas
kloķi (5).
5. Stingri nostiepiet smilšpapīru pār slīpēšanas
paliktni (6) un atkārtojiet iespīlēšanu ar otru
kloķi.
SMILŠPAPĪRA LOKSNES AR STIPRINĀŠANAS
ĀĶI UN CILPU (FB2 ATT.)
1. Uzstādiet smilšpapīru uz āķa un cilpas
paliktņa, kā aprakstīts turpmāk.
2. Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai
slīpēšanas paliktnis (6) būtu vērsts augšup.
3. Novietojiet smilšpapīra loksni tieši uz
slīpēšanas paliktņa virsmas.
4. Ar vienu roku turiet smilšpapīra paliktni (6) un
savietojiet putekļu izvadatveres (10).
5. Stingri piespiediet loksni uz smilšpapīra
paliktņa.
11
LATVIEŠU
Smilšpapīra paliktņa nomaiņa
(C att.)
1. Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai
slīpēšanas paliktnis (6) būtu vērsts augšup.
2. Noņemiet skrūves (11), kas notur slīpēšanas
paliktni pie pamatnes (12).
3. Noņemiet slīpēšanas paliktni no pamatnes.
4. Novietojiet citu slīpēšanas paliktni uz
pamatnes, salāgojot skrūvju caurumus.
5. Ievietojiet no jauna skrūves (11) un tās
pievelciet.
Priekšējā roktura regulēšana
(D att.)
Lai panāktu vislabāko satveri, var mainīt priekšējā
roktura atrašanās vietu.
1. Atbrīvojiet pogu (13), kas atrodas priekšējā
roktura (4) vidū.
2. Noņemiet rokturi un uzstādiet kādā citā
montāžas pozīcijā.
3. Pārbaudiet, vai rokturis ir pareizi uzstādīts.
4. Pievelciet pogu.
Elektroniskās ātruma
regulēšanas ciparripas
iestatīšana (A att.)
D26420/D26422
Ar elektroniskās ātruma regulēšanas ciparripas (3)
palīdzību var noregulēt ātrumu
12 000–22 000 min-1 robežās.
1. Pagrieziet elektronisko ātruma regulēšanas
ciparripu līdz vajadzīgajiem apgriezieniem.
Jāpiebilst, ka pareizāko iestatījumu var noteikt
ar laiku, kad gūta pieredze.
2. Cietākiem materiāliem parasti vajadzīgs lielāks
ātrums.
Putekļu savākšana (E. att.)
BRĪDINĀJUMS! Tā kā, apstrādājot
koksni ar slīpmašīnu, rodas putekļi un
skaidas, jāpiestiprina putekļu maiss,
kas ražots atbilstoši spēkā esošām
direktīvām attiecībā uz putekļu emisiju.
BRĪDINĀJUMS! Slīpējot metālu,
putekļu maisu vai putekļsūcēju
nedrīkst lietot bez piemērota dzirksteļu
aizsarga.
1. Piestipriniet putekļu maisu (8) pie rāmja (7), kā
norādīts.
12
2. Piestipriniet rāmi (7) pie putekļu savākšanas
atveres (14).
3. Grieziet mehānismu pulksteņrādītāja virzienā,
līdz tas nofiksējas.
EKSPLUATĀCİJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota.
BRĪDINĀJUMS!
• Pārbaudiet, vai visi slīpēšanai
paredzētie materiāli ir cieši
nostiprināti.
• Apstrādājamajam materiālam drīkst
piemērot tikai nelielu spiedienu.
Pārmērīgs spiediens nepalielina
slīpēšanas kvalitāti, bet gan
paaugstina instrumenta noslodzi un
izraisa abrazīvās daļas
nodilšanu.
• Nepieļaujiet pārslodzi.
BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst slīpēt
magniju!
Pareizs roku novietojums (F att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
rokas pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavi negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz priekšējā roktura (4), bet otru — uz galvenā
roktura (18).
Ieslēgšana un izslēgšana (A. att.)
• Ieslēgšana: nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1).
• Lai instruments darbotos nepārtraukti,
nospiediet bloķēšanas pogu (2).
• Izslēgšana: vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi.
LATVIEŠU
Slīpēšana (A. att.)
• Sāciet darbu ar visraupjāko smilšpapīru.
• Tā kā instruments visos virzienos veido
nelielus abrazīvus nospiedumus, ar faktūras
papīru nav jāslīpē.
• Ik pēc neliela laika pārbaudiet paveikto darbu.
• Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no strāvas tas vienmēr ir
jāizslēdz.
Putekļu maisa nomaiņa (E. att.)
Lai putekļus savāktu vislabāk, nomainiet putekļu
maisu, kad tas ir piepildīts līdz aptuveni vienai
trešdaļai.
1. Uzmanīgi novelciet putekļu maisa atveri (15)
nost no rāmja izvadatveres (16) un noņemiet
putekļu maisu (8).
2. Uzstādiet jaunu putekļu maisu, ievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas, vai
pirms remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avots. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam nejauši
sākot darboties, var gūt ievainojumus.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
• Ja, slīpējot metālu, nav lietots putekļu maiss,
iztīriet instrumentu ar zema spiediena gaisu,
kad darbs ir pabeigts.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt
tos uzkrājamies gaisa atverēs,
kā arī visapkārt tām. Veicot šo
darbību, valkājiet apstiprinātu acu
aizsargaprīkojumu un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nepiedāvā, nav
pārbaudīti lietošanai ar šo instrumentu,
var rasties bīstami apstākļi, ja tos
lietosiet. Lai mazinātu ievainojuma
risku, šim instrumentam lietojiet tikai
DeWALT ieteiktos piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana.
Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā
ar parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
13
LATVIEŠU
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНА
D26420, D26421, D26422, D26423
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Размер подошвы
Частота колебаний
Амплитуда колебаний
Вес
В
Вт
мм
кол./мин.
мм
кг
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая мощность) дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности) дБ(А)
D26420
230
1
350
112 x 236
12,000-22,000
2,5
2,8
D26421
230
1
350
112 x 236
22,000
2,5
2,7
D26422
230
1
350
92 x 190
12,000-22,000
2,5
2,6
D26423
230
1
350
92 x 190
22,000
2,5
2,5
73,5
73,5
77
77
3
84,5
3
84,5
3
88
3
88
3
3
3
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
Погрешность K =
м/с²
м/с²
6
< 2,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
6
< 2,5
5,1
< 2,5
5,1
< 2,5
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Опасность взрыва.
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D26420, D26421, D26422, D26423
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
16
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
f)
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
18
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
шлифмашинами
ВНИМАНИЕ: Соблюдайте
особую осторожность при
шлифовании некоторых сортов
дерева (например, бука, дуба)
и металла, которые могут
быть источниками токсичной
РУССКИЙ ЯЗЫК
пыли. Надевайте респиратор,
специально разработанный для
защиты от токсичной пыли
и паров, и следите, чтобы лица,
находящиеся в рабочей зоне, также
были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
ВНИМАНИЕ: При шлифовании
черных металлов используйте
инструмент только в помещениях,
имеющих достаточную
вентиляцию. Не используйте
инструмент вблизи от горючих
жидкостей, газов или пыли.
Искры или раскаленные частицы,
образующиеся в результате
шлифования или искрение
щеток электродвигателя могут
вызвать воспламенение горючих
материалов.
Шлифование окрашенных
поверхностей
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Шлифование
окрашенных поверхностей
производите в соответствии
с действующими нормами
и правилами. Особое внимание
уделяйте следующим моментам:
Для пылеотвода используйте, по
возможности, пылесос.
Соблюдайте особую осторожность при
удалении краски, которая может иметь
свинцовую основу:
– Не позволяйте детям или
беременным женщинам находиться
в рабочей зоне.
– Все лица, находящиеся в рабочей
зоне, должны надевать респиратор,
специально разработанный для
защиты от пыли и испарений
свинцовых красок.
– Не принимайте пищу, не пейте и не
курите в рабочей зоне.
Удаляйте частицы пыли и прочие
отходы безопасным для окружающей
среды способом.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
–
–
Риск получения травмы от разлетающихся
частиц.
–
Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
–
Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А)
Код даты (17), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Вибрационная шлифмашина
1 Шлифовальная подошва с липучкой
1 Каркас пылесборника
1 Пылесборник
3 Листа шлифовальной бумаги
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
Ухудшение слуха
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Клавиша пускового выключателя
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Дисковой регулятор скорости (D26420/
D26422)
4. Передняя рукоятка
5. Зажим фиксатора шлифовальной бумаги
6. Шлифовальная подошва
7. Каркас пылесборника
8. Пылесборник
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша вибрационная шлифовальная
машина D26420, D26421, D26422, D26423
предназначена для профессионального
шлифования древесины, металла и пластика.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные шлифмашины являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60745, исключающей потребность
в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Крепление шлифовальной
бумаги (Рис. B1, B2)
КРЕПЛЕНИЕ ОБЫЧНОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ
БУМАГИ (РИС. В1)
1. Разомните шлифовальную бумагу, протянув
ее обратной стороной об угол заготовки.
2. Поднимите оба зажима фиксаторов
шлифовальной бумаги (5).
3. Вставьте шлифовальную бумагу под зажим
(9).
4. Опустите зажим фиксатора (5).
5. Натяните шлифовальную бумагу вдоль
подошвы (6) и повторите вышеописанные
действия для другого фиксатора.
КРЕПЛЕНИЕ ШЛИФОВАЛЬНОЙ БУМАГИ НА
ЛИПУЧКУ (РИС. B2)
1. Установите шлифовальную подошву
с липучкой, как описано ниже.
2. Положите инструмент на стол, подошвой
(6) вверх.
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Положите шлифовальную бумагу
непосредственно на подошву.
4. Удерживая одной рукой подошву (6),
совместите с ней отверстия (10) для
всасывания пыли.
5. Прижмите шлифовальную бумагу
к подошве.
Смена шлифовальной
подошвы (Рис. С)
1. Положите инструмент на стол, подошвой
(6) вверх.
2. Удалите винты (11), удерживающие
шлифовальную подошву на основании (12).
3. Снимите шлифовальную подошву
с основания.
4. Поместите на основание другую
шлифовальную подошву, совместив
отверстия для винтов.
5. Установите винты (11) на место и затяните.
Регулировка передней
рукоятки (Рис. D)
Можно изменить положение передней рукоятки
для более удобного управления шлифмашиной.
1. Отвинтите винт (13), расположенный
в центре передней рукоятки (4).
2. Снимите рукоятку с шлифмашины
и установите ее в одном из
предусмотренных положений.
3 Убедитесь, что рукоятка установлена
правильно.
4. Завинтите винт.
Настройка дискового
электронного регулятора
скорости вращения (Рис. А)
D26420/D26422
При помощи дискового электронного
регулятора (3) можно устанавливать скорость
в диапазоне 12,000–22,000 колебаний в минуту.
1. Поверните регулятор и установите его
на необходимый уровень. Правильное
регулирование достигается по
приобретении определенного опыта.
2. Как правило, чем тверже обрабатываемый
материал, тем выше частота колебаний.
Пылеотвод (Рис. Е)
ВНИМАНИЕ: Поскольку при
обработке шлифмашиной
древесины происходит постоянное
выделение пыли, всегда
устанавливайте пылесборник,
разработанный в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
ВНИМАНИЕ: При шлифовании
металлических поверхностей не
используйте пылесборник или
пылесос без соответствующих
средств искрозащиты.
1. Установите пылесборник (8) в каркас (7),
как показано на рисунке.
2. Вставьте каркас (7) в выпускное отверстие
пылеотвода (14).
3. Поверните блок пылесборника по часовой
стрелке до полной фиксации.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Следите, чтобы все
обрабатываемые заготовки
были надежно зафиксированы на
месте.
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия. Чрезмерное
прижимное давление не
улучшает качество шлифования,
но приводит к перегрузкам
инструмента и быстрому
истиранию абразивной ленты.
•
Избегайте перегрузки.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Не допускается
шлифование магния!
Правильное положение рук
во время работы (Рис. F)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за переднюю рукоятку
(4), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (18).
Включение и выключение
(Рис. А)
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
• Включение: Нажмите клавишу пускового
выключателя (1).
• Для непрерывного режима работы, также
нажмите кнопку блокировки пускового
выключателя (2).
• Выключение: Снова нажмите клавишу
пускового выключателя.
Шлифование (Рис. А)
• Начинайте шлифование бумагой с самым
крупным абразивным зерном.
• Поскольку шлифмашина оставляет
небольшие царапины во всех
направлениях, нет необходимости
шлифовать вдоль волокон древесины.
• С небольшими промежутками проверяйте
качество работы.
• Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Замена пылесборника (Рис. Е)
Для эффективного удаления пыли,
заменяйте пылесборник при его наполнении
приблизительно на одну треть объема.
• Осторожно вытяните входное отверстие
(15) пылесборника из выпускного отверстия
каркаса (16) и снимите пылесборник (8).
• Установите новый пылесборник, следуя
приведенным выше инструкциям.
22
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
• После использования шлифмашины для
шлифования металла без пылесборника,
очистите шлифмашину слабым потоком
сжатого воздуха.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
РУССКИЙ ЯЗЫК
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
zst00205598 - 14-05-2013
23
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
ORBITĀLĀ SLĪPMAŠĪNA 1 / ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНА 1
©
D26420
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising