D26421 | DeWalt D26421 SANDER instruction manual

382013-47 BAL
D26420
D26421
D26422
D26423
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
15
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
23
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
30
2
7
2
18
1
3
4
5
7
XX
-XX
-XX
8
XX
6
5
17
A
5
5
9
6
B1
3
10
6
B2
11
11
6
12
C
4
4
13
D
15
14
8
16
7
E
5
18
4
F
6
SLOVENŠČINA
ORBITALNI BRUSILNIK
D26420, D26421, D26422, D26423
Čestitamo!
Izbrali ste orodje DEWALT. Po zaslugi večletnih izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov
je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na področju električnega orodja.
Tehnični podatki
D26420
230
230/115
1
350
112 x 236
12.000 - 22.000
2,5
2,8
D26421
230
–
1
350
112 x 236
22.000
2,5
2,7
D26422
230
230/115
1
350
92 x 190
12.000 - 22.000
2,5
2,6
D26423
230
–
1
350
92 x 190
22.000
2,5
2,5
dB (A)
73,5
73,5
77
77
dB (A)
dB (A)
3
84,5
3
84,5
3
88
3
88
dB (A)
3
3
3
3
Napetost
V
Velika Britanija in Irska V
Tip
Izhodna moč
W
Velikost podloge
mm
Vrtljaji
min-1
Vrtljaj ø
mm
Teža
kg
LPA (Raven zvočnega
tlaka)
KPA (negotovost zvočnega
tlaka)
LWA (Raven zvočne moči)
KWA (negotovost zvočne
moči)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) določene v skladu z EN 60745:
Vrednost emisij vibracij ah
ah =
m/s²
6
6
5,1
Negotovost K = m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh tehničnih
podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim v EN
60745, in ga je mogoče uporabiti za medsebojno
primerjavo orodij. Uporabiti ga je mogoče za
predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste dela,
z različnim priborom ali če ga slabo
vzdržujete, so lahko emisije vibracij
drugačne. To lahko znatno poveča
nivo izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
5,1
< 2,5
ampak ga ne uporabljamo. To lahko
znatno zmanjša nivo izpostavljenosti
preko celotnega delovnega obdobja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje toplote
rok, organizacija delovnih postopkov.
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi čas, ko
je orodje izklopljeno ali ko je prižgano,
7
SLOVENŠČINA
Varovalke:
Evropa
230 V orodja
10 A, omrežna varovalka
Velika Britanija in Irska
230 V orodja
13 A, varovalka v vtiču
Velika Britanija in Irska
115 V orodja
16 A, varovalka v vtiču
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če jo ne
preprečite privedla do smrti ali hudih
telesnih poškodb.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite, povzročila smrt ali resno
poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo,ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno škodo.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
Označuje nevarnost eksplozije.
ES izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
D26420, D26421, D26422, D26423
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod
"tehničnimi podatki" v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/
ES. Za več informacij kontaktirajte DEWALT na
spodnjem naslovu, ali poiščite naslov na zadnji
strani navodil.
8
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
dokumentacije in daje izjavo v imenu podjetja
DEWALT.
Horst Grossmann
podpredsednik inženiringa in
oddelka za razvoj izdelkov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
31.12.2009
OPOZORILO: Da bi preprečili telesne
poškodbe, preberite navodila za
uporabo.
Splošni napotki za varno
uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vse
varnostne napotke in navodila Če ne
upoštevate spodaj navedenih opozoril
in napotkov, lahko to povzroči električni
udar, požar in/ali telesne poškodbe.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
V nadaljevanju uporabljen izraz »električno orodje«
se nanaša na električna orodja, ki so priključena na
električno omrežje s pomočjo priključnega kabla in
na električna orodja gnana s pomočjo akumulatorja
(brez omrežnega priključnega kabla).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih
so nezgode pogostejše.
b) Električnega orodja ne uporabljajte
v eksplozivnem okolju, v katerem se
nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah.
Električno orodje med delovanjem
povzroča iskre, ki lahko povzročijo požar ali
eksplozijo.
c) Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Med odklanjanjem ostalih oseb lahko
izgubite nadzor nad orodjem.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Priključni vtič električnega orodja mora
ustrezati vtičnici. Vtiča v nobenem primeru
ni dovoljeno spreminjati. Ne uporabljajte
nikakršnih adapterskih vtičev skupaj
z ozemljenimi električnimi orodji. Originalni
SLOVENŠČINA
b)
c)
d)
e)
f)
vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo rizik
eventualnega električnega udara.
Izogibajte se stika z ozemljenimi deli,
npr. cevmi, grelci, pečicami in hladilniki.
Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
Orodje zaščitite pred dežjem ali vlago. Vdor
vode v električno orodje povečuje tveganje
električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja.
Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti
od vročine, olja, ostrih robov in premikajočih
se delov. Poškodovan ali prepleten kabel
povečuje nevarnost električnega udara.
Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
primernega napajalnega kabla za delo na
prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
Če je uporaba električnega orodja v
vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte
zdravo pamet. Električnega orodja ne
uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom
drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek
nepozornosti med delom z električnim
orodjem lahko privede do hudih telesnih
poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba osebne
zaščite, kot je maska za prah; zaščitna
obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada ali
zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo
električnega orodja, zmanjšuje nevarnost
poškodb.
c) Izognite se neželenemu zagonu orodja.
Pred priključitvijo na izvor napajanja,
dviganjem ali prenašanjem električnega
orodja zagotovite, da bo stikalo v
izklopljenem položaju. Nošenje električnega
orodja s prstom na stikalu za vklop ali
priključitev električnega orodja v električno
omrežje z vklopljenim stikalom povečuje
možnost nesreč.
d) Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ,
ki ostane pritrjen na vrtečih se delih
električnega orodja, lahko povzroči telesne
poškodbe.
e)
f)
g)
Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varen in stabilen položaj
telesa. To omogoča boljši nadzor nad
električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
Nosite primerno obleko. Ne nosite ohlapnih
oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, lase in nakit lahko
vrtljivi deli orodja zagrabijo.
Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene in da
jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki
jih povzroča prah.
4) SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA
ELEKTRIČNIH ORODIJ
a) Električnega orodja ne preobremenjujte.
Uporabite orodje, ki je predpisano za
posamezno opravilo. Pravilna izbira orodja
bo pripomogla, da bo delo končano bolj
kvalitetno in varneje na način, kot je to
predpisano.
b) Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje,
ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je
nevarno in ga je treba popraviti.
c) Izvlecite vtič iz vtičnice preden se lotite
nastavljanja aparata, menjave orodij ali
preden ga odložite. Ti previdnostni ukrepi
zmanjšujejo možnost nenadejanega vklopa.
d) Električne aparate, ki niso v uporabi dobro
čuvajte, še zlasti pred otroki. Ne dopuščajte
uporabe osebam, ki ne poznajo načina
uporabe in teh navodil niso prebrali.
Električna orodja so nevarna, če jih
uporablja nepoučena oseba.
e) Vzdržujte električna orodja. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto
gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali tako
poškodovani, da je funkcija električnega
aparata s tem okrnjena. Pred uporabo
električnega aparata, pustite da popravila
poškodovanih delov opravi kvalificirano
osebje. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f) Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g) Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili,
pri tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga
opravljate in delovne pogoje. Uporaba
električnih orodij za druge namene kakor
je predvideno, lahko pripelje do nevarnih
situacij.
9
SLOVENŠČINA
5) SERVIS
a) Popravila vašega aparata prepustite samo
kvalificiranemu strokovnemu osebju,
zamenjava delov pa mora biti opravljena
samo z originalnimi nadomestnimi deli.
S tem bo ohranjena varnost aparata.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščeni naslednji piktogrami:
Preberite priročnik z navodili pred
uporabo.
Dodatni varnostni napotki za
delo z brusilniki
OPOZORILO: Bodite posebej pazljivi,
ko brusite nekatere vrste lesa (npr.
bukev, hrast) in kovino, kjer lahko
nastaja strupen prah. Nosite masko,
ki je posebej oblikovana za zaščito
pred strupenim prahom in hlapi, ter
zagotovite zaščito tudi za osebe, ki se
nahajajo v bližini.
OPOZORILO: Če brusite železne
predmete, uporabljajte to orodje v
dobro prezračevanem okolju. Ne
delajte z orodjem v bližini vnetljivih
tekočin, plinov ali prahu. Iskre ali vroči
delci, ki nastajajo med brušenjem ali
pri razelektritvi ščetk motorja, lahko
zanetijo vnetljive snovi.
Brušenje barve
•
•
•
OPOZORILO: Upoštevajte ustrezne
predpise za brušenje barve. Posebej
bodite pozorni na naslednje:
Kadarkoli je mogoče, uporabljajte napravo
za odsesavanje praha.
Bodite še posebej previdni pri brušenju
barve, ki lahko vsebuje svinec:
– Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale
nosečnice ali otroci.
– Vsi ljudje, ki vstopijo v delovni prostor,
morajo nositi masko, ki je posebej
izdelana za zaščito pred prahom in hlapi
barv, ki vsebujejo svinec.
– Na delovnem mestu ne jejte, pijte ali
kadite.
Prah in ostanke brušenja odstranjujte na
varen način.
Ostala tveganja
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
LOKACIJA PODATKOVNE KODE (SL. A)
Podatkovna koda (17), ki vsebuje tudi podatek
o letu izdelave je odtisnjena na ohišju.
Primer:
2010 XX XX
Leto izdelave
Vsebina kompleta
Paket vsebuje:
1 Orbitalni brusilnik
1 Brusilna podloga z zanko in luknjo
1 Okvir za vrečko za prah
1 Vrečka za prah
3 List brusilnega papirja
1 Navodila za uporabo
1 Nazorna risba
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
• Vzemite si čas in temeljito preberite in se
seznanite z navodili pred uporabo.
Opis (sl. A)
OPOZORILO: Nikoli ne spreminjaj
električnega orodja ali katerega koli
njegovega dela. Predelava lahko
povzroči telesne poškodbe ali okvare
orodja.
1. Stikalo za Vklop/Izklop
2. Gumb za vklop zapore
3. Regulator hitrosti (D26420/D26422)
4. Sprednji ročaj
5. Zaporni gumb za brusilni list
6. Brusilna podloga
– Poškodbe sluha
7. Okvir za vrečko za prah
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
8. Vrečka za prah
– Nevarnost opeklin zaradi segrevanja pribora
med delom.
10
SLOVENŠČINA
NAMEN UPORABE
Orbitalni brusilnik D26420, D26421, D26422,
D26423 je namenjen hitremu brušenju lesa, kovine
in plastike v profesionalnem okolju.
ORODJA NE UPORABLJAJTE v mokrih pogojih
in ob prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
Ti brusilniki so profesionalna električna orodja.
NE DOVOLITE da otroci prišli v stik z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost vira
napajanja ustreza tisti, ki je navedena na
podatkovni plošči.
Vaš polnilnik DEWALT je dvojno izoliran
v skladu s standardom EN 60745;
ozemljitev ni potrebna.
OPOZORILO: 115 V enote morajo
delovati preko odpovedno varnega
izolacijskega transformatorja z
ozemljitvenim zaslonom med prvotnim
in sekundarnim navitjem.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je na
voljo preko servisne mreže DEWALT.
Uporaba podaljška
napajalnega kabla
Če je potrebna uporaba napajalnega podaljška,
uporabite ustrezen napajalni podaljšek, ki ustreza
vhodni električni napetosti vašega orodja (glejte
tehnične podatke). Najmanjši premer kabla mora
znašati 1 mm2; maksimalna dolžina kabla pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Da zmanjšate
nevarnost telesnih poškodb,
izključite orodje in ga odklopite
od omrežne napetosti pred
montažo in demontažo pribora,
pred nastavitvijo ali spreminjanje
nastavitev oz. pred servisnimi
posegi. Sprožilno stikalo mora biti na
poziciji "OFF" (IZKLOP). Nekontroliran
zagon naprave lahko povzroči
poškodbe.
Pritrditev brusilnih listov
(sl. B1, B2)
PRITRDITEV NAVADNIH BRUSILNIH LISTOV
(SL. B1)
1. Upognite brusilni list z neabrazivno stranjo
preko robu brusilnega lista.
Zamenjava vtiča napajalnega
kabla (samo za Veliko Britanijo
in Irsko)
2. Sprostite oba zaporna gumba za brusilni list
(5).
Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim
korakom:
4. Privijte ustrezni zaporni gumb za brusni list (5).
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni terminal
ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so
priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka:
13 A.
3. Potisnite brusilni list pod vpenjalo brusilnega
lista (9).
5. Napnite brusilni papir preko brusilne podloge
(6) in ponovite postopek še na drugem
vpenjalu.
PRITRDITEV BRUSILNIH LISTOV S KAVLJEM
IN ZANKO (SL. B2)
1. Pritrdite brusilno podlogo s kavljem in zanko,
skladno s spodnjimi navodili.
2. Položite orodje na mizo z brusilno podlogo (6)
obrnjeno navzgor.
3. Položite brusilni list neposredno na vrh
brusilne podloge.
4. Držite brusilno podlogo (6) z eno roko in
poravnajte odprtine za odsesavanje prahu
(10).
5. Močno pritisnite list navzdol na brusilno
podlogo.
11
SLOVENŠČINA
Zamenjava brusilne podloge
(sl. C)
1. Položite orodje na mizo z brusilno podlogo (6)
obrnjeno navzgor.
2. Odvijte vijake (11), ki pritrjujejo brusilno
podlogo na podnožje (12).
3. Snemite brusilno podlogo s podnožja.
4. Položite drugo brusilno podlogo na podnožje
ter pri tem poravnajte luknje za vijake.
5. Vstavite vijake (11) in jih zategnite.
Nastavitev sprednjega ročaja
(sl. D)
Za optimalni nadzor lahko položaj sprednjega
ročaja prilagajate.
1. Odvijte gumb (13), ki se nahaja na sredini
sprednjega ročaja (4).
3. Zavrtite celoten sklop v smeri urinega kazalca
v pravilni položaj.
UPORABA ORODJA
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih
poškodb izključite orodje in ga
izklopite iz vira napajanja pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
namestitvijo priključkov ali
pripomočkov.
OPOZORILO:
• Preverite, ali so vsi materiali, ki jih
brusite, dobro pritrjeni.
3. Prepričajte se, ali je ročaj pravilno vstavljen in
nameščen.
• Na obdelovanec vzpostavljajte samo
rahel pritisk. Prekomerni pritisk ne
izboljšuje učinek brušenja, temveč
povečuje obremenitev orodja in
povzroča trganje brusila.
4. Privijte gumb.
• Ne preobremenjujte orodja.
2. Snemite ročaj z orodja in ga postavite v en ali
drugi položaj za montažo.
Nastavitev elektronske
kontrole hitrosti (fig. A)
D26420/D26422
Hitrost je mogoče spreminjati v razponu od
12.000–22.000 min-1 s pomočjo elektronskega
regulatorja za nastavitev hitrosti (3).
1. Zavrtite elektronski regulator hitrosti na
ustrezni nivo. Ustrezna nastavitev je odvisna
od vaših izkušenj.
2. Na splošno velja, da trši materiali zahtevajo
višjo nastavitev.
Izsesavanje prahu (sl. E)
OPOZORILO: Ker pri obdelovanju
lesa z brusilnikom nastaja prah, vedno
namestite vrečko za prah v skladu
z ustreznimi predpisi za omejevanje
nastajanja in izpustov prahu.
OPOZORILO: Ne uporabljajte vrečke
za prah ali odvajalnika prahu brez
ustrezne zaščite pred iskrenjem, če
brusite kovino.
1. Vstavite vrečko za prah (8) v okvir (7), kot kaže
ilustracija.
2. Pritrdite okvir (7) na odprtino za odsesavanje
prahu (14).
12
OPOZORILO: Ne brusite magnezija!
Pravilni položaj rok (sl. F)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v pravilnem
položaju, kot prikazuje slika.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO čvrsto primite ročaja z obema
rokama v pričakovanju reakcijskega
momenta orodja.
Pravilni položaj rok je, ko je ena roka na sprednjem
držalu (4) in druga roka na glavnem držalu (18).
Vklop in izklop (sl. A)
• Vklop: pritisnite stikalo za vklop/izklop (1).
• Za nepretrgano delovanje pritisnite tudi gumb
za vklop zapore (2).
• Izklop: ponovno pritisnite stikalo za vklop/
izklop.
Brušenje (sl. A)
• Začnite z najbolj grobo granulacijo.
SLOVENŠČINA
• Ker orodje v vseh smereh proizvaja majhne
sledi brušenja, ni potrebno brusiti v skladu z
vzorcem strukture.
• V kratkih časovnih presledkih preverjajte
rezultate svojega dela.
• Po končanem delu in pred izklopom iz vira
napajanja vedno izključite orodje.
Zamenjava vrečke za prahu
(sl. E)
Za učinkovito odvajanje prahu izpraznite vrečko za
prah, ko je približno eno tretjino polna.
1. Previdno povlecite odprtino vrečke za prah
(15) z odprtine na okvirju (16) in odstranite
vrečko za prah (8).
2. Vstavite novo vrečko za prah po zgoraj opisanih
postopkih.
VZDRŽEVANJE
Vaše DEWALT električno orodje je proizvedeno
tako, da deluje dolgo časa z minimalnim
vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Da zmanjšate
nevarnost telesnih poškodb,
izključite orodje in ga odklopite
od omrežne napetosti pred
montažo in demontažo pribora,
pred nastavitvijo ali spreminjanje
nastavitev oz. pred servisnimi
posegi. Sprožilno stikalo mora biti na
poziciji "OFF" (IZKLOP). Nekontroliran
zagon naprave lahko povzroči
poškodbe.
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
• Če orodje uporabljate za brušenje kovine brez
vrečke za prah, očistite orodje z zrakom pod
nizkim pritiskom.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo in
prah iz glavnega ohišja z izpihovanjem
s suhim zrakom, ko opazite, da se
prah nabere v in okoli odprtin za
zračenje. Med opravljanjem tega
postopka nosite ustrezno zaščito za oči
in masko za obraz.
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale,
iz katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
Dodatni pribori
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih ne
ponuja DEWALT, s tem izdelkom niso
bili testirani, je njihova uporaba lahko
nevarna. Da bi zmanjšali možnost
poškodbe, z izdelkom uporabljajte
samo pripomočke, ki jih priporoča
DEWALT.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega prodajalca.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Naprava ne sme biti
odložena med mešane komunalne
odpadke.
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben,
ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje
od navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov
in embalaže omogoča obnovo
in ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno
odlaganje električnih izdelkov od navadnih
komunalnih odpadkov, lokalni zbirni centri ali
prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
13
SLOVENŠČINA
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da se povežete z najbližjo
DEWALT pisarno, na naslovu, ki je naveden
v tem priročniku. Poleg tega je seznam vseh
pooblaščenih DEWALT serviserjev skupaj s podatki
o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
14
HRVATSKI
KRUŽNA BRUSILICA
D26420, D26421, D26422, D26423
Čestitamo!
Odabrali ste alat tvrtke DEWALT. Godine iskustva, od razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su tvrtku
DEWALTjednim od najpouzdanijih partnera za korisnike profesionalnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
UK i Irska
Tip
Ulazna snaga
Veličina podloška
Okretaji
Promjer ø
Masa
LPA (zvučni tlak)
KPA (nesigurnost
zvučnog tlaka)
LWA (zvučna snaga)
KWA (nesigurnost
zvučne snage)
W
mm
min-1
mm
kg
D26420
230
230/115
1
350
112 x 236
12.000 - 22.000
2,5
2,8
D26421
230
–
1
350
112 x 236
22.000
2,5
2,7
D26422
230
230/115
1
350
92 x 190
12.000 - 22.000
2,5
2,6
D26423
230
–
1
350
92 x 190
22.000
2,5
2,5
dB(A)
73,5
73,5
77
77
dB(A)
dB(A)
3
84,5
3
84,5
3
88
3
88
dB(A)
3
3
3
3
V
V
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) određene prema EN 60745:
Emisija vibracija ah
ah =
m/s²
6
6
5,1
Nesigurnost K = m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Razina emisija vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
s standardiziranim ispitivanjem opisanim u
dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija predstavljena je za
glavne primjene alata. Međutim, ako
se alat koristi u drugim primjenama,
s drugim nastavcima ili ako je loše
održavan, razine vibracija mogle bi se
razlikovati. To može značajno povećati
razinu izloženosti tijekom ukupnog
vremena upotrebe.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
5,1
< 2,5
Provjerite dodatne sigurnosne mjere za
zaštitu operatera od učinaka vibracija,
kao što su: održavanje alata i pribora,
održavanje ruku toplima, organizacija
radnih rasporeda i sl.
Osigurači:
Europa
U.K. i Irska
U.K. i Irska
230 V za alate,
10 Ampera, mreža
230 V alati
13 ampera, u utikačima
115 V alati
16 ampera, u utikačima
15
HRVATSKI
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednjim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz osobne ozljede koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
oštećivanjem imovine.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
Označava rizik od eksplozije.
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
D26420, D26421, D26422, D26423
Tvrtka DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u poglavlju "Tehnički podaci" u skladu sa sljedećim
propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivom
2004/108/EC. Za dodatne informacije kontaktirajte
tvrtku DEWALT putem sljedeće adrese ili
pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
16
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda, DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljede.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na
vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Područje rada održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite u
eksplozivnom okruženju, kao što je blizina
zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.
Električni aparati stvaraju iskre koje mogu
zapaliti prašinu ili isparavanja.
c) Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način
ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti
prilagodne utikače s uzemljenim električnim
alatima. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
b) Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladionika. Ako je tijelo uzemljeno,
rizik od strujnog udara je povećan.
HRVATSKI
c)
d)
e)
f)
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od električnog udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte
za nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih
ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od električnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje
rizik od strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
ozljeda.
b) Koristite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim
uvjetima smanjit će rizik od osobnih ozljeda.
c) Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u
isključenom položaju. Nošenje električnog
alata pri čemu je prst na prekidaču ili
priključivanje električnog alata kojemu je
prekidač uključen priziva nezgode.
d) Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve za
podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e) Ne sežite predaleko. Održavajte ravnotežu
i stabilan stav. To pruža bolji nadzor
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f) Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni
g)
dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu
odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako je omogućeno priključivanje uređaja za
izvlačenje i prikupljanje prašine, osigurajte
njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.
Upotreba uređaja za skupljanje prašine
može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat. Upotrijebite
odgovarajući električni alat za posao koji
obavljate. Prikladan električni alat bolje će
i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim
se ne može upravljati pomoću prekidača
predstavlja opasnost i potrebno ga je
popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora ili
spremanja električnog alata, isključite utikač
iz utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju
rizik od nehotičnog pokretanja električnog
alata.
d) Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopuštajte rad osobama koje nisu upoznate
s alatom ili ovim uputama. Električni alati
opasni su u rukama neobučenih korisnika.
e) Održavajte električne alate. Provjerite ima
li otklona ili savijenih pokretnih dijelova,
napuknutih dijelova ili drugih okolnosti koje
mogu utjecati na rad električnog alata. Ako
je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe.
Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f) Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g) Električni alat, pribor, nastavke itd.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
i uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji
je potrebno obaviti. Upotreba električnih
alata za poslove za koje nije namijenjen
može dovesti do opasnih situacija.
5) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. Na taj ćete
način održati sigurnost upotrebe električnog
alata.
17
HRVATSKI
Dodatne posebne sigurnosne
upute za brusilice
UPOZORENJE: Budite posebno
pažljivi tijekom brušenja nekih vrsta
drva (npr. bukovina, hrastovina) i
metala koji mogu proizvesti otrovnu
prašinu. Nosite zaštitnu masku
posebno dizajniranu za zaštitu od
otrovnih čestica i isparenja olovne
prašine te osigurajte zaštitu drugih
osoba koje se nalaze ili prolaze radnim
područjem.
UPOZORENJE: Ovaj alat koristite u
dobro prozračenim prostorima kad
brusite željezne materijale. Alat ne
upotrebljavajte u blizini zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Iskre i
vruće čestice proizvedene brušenjem
ili električnim lukom četkica motora
mogu upaliti zapaljive materijale.
Brušenje boje
•
•
•
UPOZORENJE: Pridržavajte se
važećih propisa za brušenje boje.
Obratite posebnu pažnju na sljedeće:
Kad god je moguće, za odvođenje prašine
koristite usisavač.
Budite posebno pažljivi tijekom brušenja
boje koja bi mogla sadržavati olovo:
– Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup
u radno područje.
– Sve osobe koje ulaze u radno područje
moraju nositi masku koja je posebno
dizajnirana za zaštitu od prašine
i isparenja boje na bazi olova.
– U radnom području ne jedite, ne pijte
i ne pušite.
Otpadne čestice i prašinu odbacite na
siguran način.
Stalno prisutni rizici
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
POLOŽAJ DATUMSKE OZNAKE (CRTEŽ A)
Datumska oznaka (17), koja obuhvaća i godinu
proizvodnje, otisnuta je na kućištu.
Primjer:
2010 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakiranja
Pakiranje sadrži:
1 Kružna brusilica
1 Brusna ploča s čičak-prihvatom
1 Okvir za vreću za prašinu
1 Vreća za prašinu
3 Lista brusnog papira
1 Priručnik s uputama
1 Crtež sastavnih dijelova
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Temeljito proučite i upoznajte se s ovim
priručnikom prije same upotrebe alata.
Opis (crtež A)
UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte
električni alat ili bilo koji njegov dio.
Može doći do oštećenja ili ozljeda.
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Tipka za blokiranje
3. Regulator brzine (D26420/D26422)
4. Prednji rukohvat
5. Stezni gumb za brusni papir
– Oštećenje sluha
6. Brusna ploča
– Rizik od osobnih ozljeda uslijed letećih
objekata.
7. Okvir za vreću za prašinu
8. Vreća za prašinu
– Rizik od opekotina uslijed zagrijavanja pribora
tijekom rada.
NAMJENA
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed produljene
upotrebe.
Vaša kružna brusilica D26420, D26421, D26422,
D26423 projektirana je za brzo brušenje drva,
metala i plastike u profesionalnom okruženju.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
18
HRVATSKI
Ove brusilice su profesionalni električni alati.
NEMOJTE dopustiti djeci da dolaze u dodir
s alatom. Dok ovaj alat koristi neiskusan korisnik
potreban je nadzor.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Ovaj DEWALT punjač dvostruko je
izoliran u skladu s dokumentom
EN 60745, stoga žica uzemljenja nije
potrebna.
UPOZORENJE: Alate s napajanjem
od 115 V potrebno je upotrebljavati
putem izolacijski osiguranog
transformatora koji između primarnog
i sekundarnog namotaja raspolaže
zaštitom uzemljenja.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena električnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
• Sigurno odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
Upozorenje: Na priključak uzemljenja
nije potrebno ništa povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Upotreba produžnog kabela
Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite
odobreni produžni kabel koji je pogodan za ulaznu
snagu ovog alata (pogledajte tehničke podatke).
Najmanja debljina vodiča je 1 mm2, a maksimalna
duljina je 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih prilagođavanja ili promjena
položaja ili izvođenja popravka.
Provjerite je li prekidač napajanja
u isključenom položaju. Slučajno
uključivanje alata može izazvati
ozljede.
Postavljanje brusnog papira
(crtež B1, B2)
POSTAVLJANJE OBIČNIH BRUSNIH LISTOVA
(SL. B1)
1. Brusni papir omekšajte trljanjem njegove glatke
strane preko ruba radnog stola.
2. Otpustite oba stezna gumba za brusni papir
(5).
3. Brusni papir klizno uvucite ispod stege za
brusni papir (9).
4. Zahvatite pripadajući stezni gumb za brusni
papir (5).
5. Brusni papir snažno rastegnite preko brusne
ploče (6) i ponovite prethodni postupak
s drugom stegom.
POSTAVLJANJE BRUSNOG PAPIRA
S ČIČAK-PRIHVATOM (CRTEŽ B2)
1. Brusnu ploču s čičak-prihvatom namjestite kako
je opisano u daljnjem tekstu.
2. Alat postavite na stol, tako da je brusna ploča
(6) okrenuta prema gore.
3. Brusni list postavite izravno na brusnu ploču.
4. Brusnu ploču (6) pridržavajte jednom rukom
i poravnajte otvore za odvođenje prašine (10).
5. List čvrsto pritisnite na brusnu ploču.
Zamjena brusne ploče (crtež C)
1. Alat postavite na stol, tako da je brusna ploča
(6) okrenuta prema gore.
2. Uklonite vijke (11) koji brusnu ploču
pridržavaju za bazu (12).
3. Brusnu ploču uklonite s osnovice.
4. Na bazu postavite drugu brusnu ploču
i poravnajte otvore za vijke.
5. Ponovo postavite vijke (11) i zategnite ih.
SASTAVLJANJE
I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
19
HRVATSKI
Prilagođavanje prednjeg
rukohvata (crtež D)
Položaj prednjeg rukohvata može se prilagoditi
kako bi se postigla optimalna kontrola.
1. Olabavite gumb (13) na središtu prednjeg
rukohvata (4).
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
UPOZORENJE:
2. Uklonite rukohvat s alata i postavite ga u bilo
koji položaj.
• Pobrinite se da radni materijal koji
će se brusiti bude dobro učvršćen.
3. Pobrinite se da rukohvat bude pravilno
postavljen.
• Na radni materijal primijenite
isključivo lagani pritisak. Pretjerani
pritisak ne poboljšava učinak
brušenja, već samo rezultira
povećanim opterećenjem na
električni alat i izaziva trganje
abrazivne površine.
4. Pritegnite gumb.
Postavljanje birača za
elektroničku regulaciju brzine
(crtež A)
D26420/D26422
Brzina se može fino podešavati u rasponu
12.000–22.000 min-1 pomoću elektroničkog
regulatora brzine (3).
1. Elektronički birač brzine zakrenite u potrebnu
razinu. Pravilna postavka je stvar iskustva.
2. Općenito, tvrđi materijali zahtijevaju višu
postavku.
Odvođenje prašine (crtež E)
UPOZORENJE: Obzirom da
obrađivanje drva pomoću brusile
proizvodi prašinu, uvijek postavite
vreću za prašinu koja je projektirana u
skladu s važećim propisima o emisiji
prašine.
UPOZORENJE: Tijekom brušenja
metala ne upotrebljavajte vreću za
prašinu ili usisavač koji ne raspolaže
pravilnom zaštitom od iskri.
1. Vreću za prašinu (8) namjestite u okvir (7), kako
je prikazano.
2. Okvir (7) priključite na otvor za odvođenje
prašine (14).
3. Sklop zakrenite u smjeru kazaljki na satu dok se
ne blokira u položaju.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
20
• Izbjegavajte preopterećivanje.
UPOZORENJE: Ne brusite magnezij!
Pravilan položaj ruku (crtež F)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza
u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtjeva da jednom rukom
držite prednji rukohvat (4), dok drugom rukom
držite glavni rukohvat (18).
Uključivanje i isključivanje
(crtež A)
• Uključivanje: pritisnite prekidač za uključivanje
i isključivanje (1).
• Za neprestani rad pritisnite tipku za blokiranje
(2).
• Isključivanje: ponovo pritisnite prekidač za
uključivanje i isključivanje.
Brušenje (crtež A)
• Započnite s najgrubljom granulacijom.
• Obzirom da alat proizvodi male ogrebotine
u svim smjerovima, nije potrebno brusiti u
smjeru godova drva.
• Često provjeravajte učinak vašeg rada.
• Alat uvijek isključite po završetku rada i prije
isključivanja utikača iz utičnice napajanja.
HRVATSKI
Zamjena vreće za prašnu
(crtež E)
Kako bi odvođenje prašine bilo učinkovito, vreću za
prašinu promijenite kad je napunjena za približno
jednu trećinu.
1. Otvor vreće za prašinu (15) pažljivo svucite
s otvora okvira (16) i uklonite vreću za prašinu
(8).
2. Postavite novu vreću za prašinu, prateći gornje
pute.
ODRŽAVANJE
Ovaj alat tvrtke DEWALT projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih prilagođavanja ili promjena
položaja ili izvođenja popravka.
Provjerite je li prekidač napajanja
u isključenom položaju. Slučajno
uključivanje alata može izazvati
ozljede.
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
• Nakon korištenja alata za brušenje metala
i bez vreće za prašinu, alat očistite zrakom
pod niskim tlakom.
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta
ispušite suhim zrakom čim primijetite
nakupljanje nečistoća. Tijekom
izvođenja ovog postupka koristite
odobrenu zaštitu za oči i odobrenu
masku protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Ove kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Obzirom da pribor
koji nije u ponudi tvrtke DEWALT nije
ispitan s ovim proizvodom, upotreba
takvog pribora uz ovaj alat može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost
od ozljeda, uz ovaj proizvod treba
upotrebljavati isključivo dodatni pribor
preporučen od tvrtke DEWALT.
Kod svog lokalnog prodavača zatražite dodatne
informacije o odgovarajućim dodacima.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad
iz kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i pakiranja omogućava
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda nakon isteka njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge,
svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom
servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše
ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
svog lokalnog ureda tvrtke DEWALT, na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, popis
ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni detalji
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima
dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
21
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
R ADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
22
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01
6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
VIBRACIONA BRUSILICA
D26420, D26421, D26422, D26423
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo, razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
UK i Irska
Tip
Ulazna snaga
Veličina podmetača
Vibracije
ø putanje
Težina
LPA (zvučni pritisak)
KPA (zvučni pritisak,
odstupanje)
LWA (zvučna snaga)
KWA (zvučna snaga,
odstupanje)
W
mm
min-1
mm
kg
D26420
230
230/115
1
350
112 x 236
12.000 - 22.000
2,5
2,8
D26421
230
–
1
350
112 x 236
22.000
2,5
2,7
D26422
230
230/115
1
350
92 x 190
12.000 - 22.000
2,5
2,6
D26423
230
–
1
350
92 x 190
22.000
2,5
2,5
dB(A)
73,5
73,5
77
77
dB(A)
dB(A)
3
84,5
3
84,5
3
88
3
88
dB(A)
3
3
3
3
V
V
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) određene prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija ah
ah =
m/s²
6
6
5,1
Odstupanje K = m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
5,1
< 2,5
Osigurači:
Evropa
U.K. i Irska
U.K. i Irska
230 V alati 10 ampera, mrežni
230 V alati
13 ampera, u utikaču
115 V alati
16 ampera, u utikaču
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
kada je alat isključen i kada radi
u praznom hodu. To može značajno
smanjiti nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
23
SRPSKI
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za
svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo i
vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja bi,
ako se ne izbegne, može izazvati smrt
ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako se ne
izbegne, izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
Označava opasnost od eksplozije.
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
D26420, D26421, D26422, D26423
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC. Za više informacija kontaktirajte
DEWALT na sledećoj adresi ili ih potražite na
poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
24
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
31.12.2009
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna
upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva
Nepoštovanje dole navedenih
upozorenja i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost
od električnog udara ako je vaše telo
uzemljeno.
SRPSKI
c)
d)
e)
f)
Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova ili
pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je
pogodan za upotrebu na otvorenom
prostoru. Korišćenje kabla koji je podesan
za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili
pod dejstvom lekova, alkohola ili droga.
Trenutak nepažnje pri radu sa električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih
povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre
povezivanja električnog napajanja i/ili
baterije, uzimanja uređaja ili nošenja alata.
Nošenje električnog alata sa prstom na
prekidaču ili električnih alata sa prekidačem
koji su priključeni na napajanje izaziva
nezgode.
d) Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je
ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
e) Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
f) Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću i
rukavice udaljite od pokretnih delova. Široka
g)
odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje,
pobrinite se da budu priključeni i da se
pravilno koriste. Sakupljanje prašine može
da umanji opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje
i bezbednije, i u predviđenoj meri,
obaviti posao za koji je konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem
prekidača je opasan i mora se popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili
izvadite bateriju iz električnog alata pre
vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene
pribora ili odlaganja električnog alata.
Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d) Nekorišćene električne alate čuvajte van
domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama
koje nisu upoznate sa ovim električnim
alatom ili ovim uputstvima da rukuju
električnim alatom. Električni alati su opasni
u rukama neveštih korisnika.
e) Održavajte električne alate. Proverite da
li su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
f) Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa
oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
g) Koristite električni alat, pribor, nastavke itd.
u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za
koje nije namenjen može dovesti do opasne
situacije.
5) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
25
SRPSKI
Dodatna specifična
bezbednosna pravila za
glačalice
UPOZORENJE: Budite posebno
pažljivi kada brusite neke vrste drveta
(npr. bukva, hrast) i metala koji mogu
stvarati toksičnu prašinu. Nosite
zaštitnu masku koja je specijalno
dizajnirana za zaštitu od otrovne
prašine i isparenja i osigurajte da
osobe koje ulaze u radno
područje takođe budu zaštićene.
UPOZORENJE: Ovaj alat koristite
u dobro provetravanim područijma
ako brusite crne metale (koji sadrže
gvožđe). Ne uključujte alat u blizini
zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.
Varnice ili vruće čestice koje nastaju
pri brušenju ili električni luk koji
stvaraju četkice motora mogu da upale
zapaljive materijale.
Brušenje farbanih površina
•
•
•
UPOZORENJE: Vodite računa o
važećim propisima za brušenje boje.
Posebno vodite računa o sledećem:
Kadgod je moguće koristite usisivač za
sakupljanje prašine.
Budite posebno oprezni kada brusite farbu
koji se možda bazira na olovu:
– Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama
da ulaze u radno područje.
– Sve osobe koje ulaze u radno područje
treba da nose masku koja je naročito
projektovana za zaštitu od prašina i
isparenja koja potiču od olovnih boja.
– Nemojte da jedete, pijete ili pušite u
radnom području.
Bezbedno odložite u otpad svu prašinu i
drugi otpad.
Preostale opasnosti
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
– Opasnost od opekotina zbog zagrevanja
pribora u toku rada.
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
26
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte
uputstvo za upotrebu.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. A)
Datumska šifra (17), koja sadrži i godinu
proizvodnje, odštampana je na kućištu.
Primer:
2010 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 vibraciona brusilica
1 brusna pločica tipa "čičak"
1 okvir kese za prašinu
1 kesa za prašinu
3 lista brusnog papira
1 uputstvo za upotrebu
1 sklopni crtež
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre uključivanja treba pažljivo pročitati
i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. A)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Dugme za blokadu
3. Točkić za biranje brzine (D26420/D26422)
4. Prednja ručica
5. Dugme za pritezanje brusnog papira
6. Brusna pločica
7. Okvir kese za prašinu
8. Kesa za prašinu
NAMENA
Vaša vibraciona brusilica D26420, D26421,
D26422, D26423 je dizajnirana za brzo brušenje
drveta, metala i plastike u profesionalnom
okruženju.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
SRPSKI
Ove brusilice su profesionalni električni alati.
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu. Nadzor
je obavezan ako sa ovim alatom radi neiskusno
lice.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora napajanja
odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.
Vaš DEWALT punjač je dvostruko
izolovan u skladu sa EN 60745; zato nije
potreban kabl za uzemljenje.
UPOZORENJE: Uređaji na 115
V moraju da se uključuju preko
izolacionog transformatora za zaštitu
od greške sa uzemljenim kablom
između namotaja primara i namotaja
sekundara.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Korišćenje produžnog kabla
Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni
produžni kabl koji je podesan za ulaznu snagu
ovog alata (pogledajte tehnička uputstva).
Minimalni poprečni presek provodnika je 1 mm2;
maksimalna dužina je 30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač mašine iz
izvora napajanja pre postavljanja
i uklanjanja pribora, pre
podešavanja ili promene
konfiguracije, ali i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Postavljanje brusnih listova
(sl. B1, B2)
POSTAVLJANJE OBIČNIH BRUSNIH LISTOVA
(SL. B1)
1. Omekšajte brusni papir trljanjem njegove
neabrazivne strane preko ivice radne ploče.
2. Popustite oba dugmeta za pritezanje brusnog
papira (5).
3. Brusni papir gurnite ispod stezaljke za brusni
papir (9).
4. Primenite odgovarajuće dugme za pritezanje
brusnog papira (5).
5. Rastegnite brusni papir preko brusne pločice
(6) i ponovite isto i sa drugom stezaljkom.
POSTAVLJANJE BRUSNIH LISTOVA TIPA
"ČIČAK" (SL. B2)
1. Brusnu pločicu tipa "čičak" postavite kao što je
opisano u nastavku.
2. Stavite alat na sto sa brusnom pločicom (6)
okrenutom nagore.
3. Brusni papir postavite direktno na gornju
stranu brusne pločice.
4. Jednom rukom držite brusnu pločicu (6) i
poravnajte rupe za izbacivanje prašine (10).
5. Čvrsto pritisnite papir na brusnu pločicu.
Menjanje brusne pločice (sl. C)
1. Stavite alat na sto sa brusnom pločicom (6)
okrenutom nagore.
2. Skinite zavrtnje (11) kojima je brusna pločica
učvršćena za osnovnu ploču (12).
3. Skinite brusnu pločicu sa osnovne ploče.
4. Namestite drugu brusnu pločicu na osnovnu
ploču centrirajući otvore za zavrtnje.
5. Postavite zavrtnje (11) i pritegnite.
Podešavanje prednje drške
(sl. D)
Položaj prednje drške može da se podešava radi
optimalne kontrole.
1. Popustite dugme (13) koji se nalazi na sredini
prednje drške (4).
2. Skinite dršku sa alata i postavite u neki drugi
montažni položaj.
27
SRPSKI
3. Uverite se da je drška pravilno nameštena.
• Izbegavajte preopterećenje.
4. Pritegnite dugme.
UPOZORENJE: Ne brusite
magnezijum!
Podešavanje elektronskog
regulatora brzine (sl. A)
D26420/D26422
Brzina se može kontinualno podešavati od
12.000–22.000 min-1 korišćenjem elektronskog
regulatora brzine (3).
1. Okrenite točkić za elektronsko biranje brzine
na željeni nivo. Međutim, potrebno podešenje
je stvar iskustva.
2. Generalno, tvrđi materijali zahtevaju podešenje
veće vrednosti.
Izbacivanje prašine (sl. E)
UPOZORENJE: Pošto se pri obradi
drveta stvara prašina, uvek instalirajte
kesu za prašinu koja je projektovana
u skladu sa primenljivim smernicama
u vezi sa emisijom prašine.
UPOZORENJE: Ne koristite kesu za
prašinu ili usisivač prilikom brušenja
metala ako nemate odgovarajuću
zaštitu od varnica.
1. Kesu za prašinu (8) postavite u okvir (7) kao što
je pokazano.
2. Okvir (7) pričvrstite na izlaz za izbacivanje
prašine (14).
3. Okrećite sklop u smeru kazaljke na satu da
biste ga zaključali na mestu.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite računa
o bezbednosnim merama i primenljivim
propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
UPOZORENJE:
• Uverite se da su materijali koje treba
brusiti dobro učvršćeni.
• Primenjujte samo blagi pritisak na
radni komad. Previše jak pritisak
neće poboljšati učinak brušenja,
već će samo dovesti do povećanja
opterećenja na uređaju i izazvati do
habanja abraziva.
28
Pravilan položaj ruke (sl. F)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK primenjujte pravilan položaj ruke
kao što je pokazano na slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda,, UVEK sigurno držite alat
i budite pripravni za iznenadnu
reakciju.
Pravilan položaj ruke znači da jednom rukom treba
uhvatiti prednju dršku (4), a drugom glavnu dršku
(18).
Uključivanje i isključivanje
(sl. A)
• Uključivanje: Pritisnite prekidač za uključivanje/
isključivanje (1).
• Za neprekidan režim rada pritisnite i dugme za
zaključavanje u uključenom položaju (2).
• Isključivanje: Pritisnite ponovo prekidač za
uključivanje/isključivanje.
Brušenje (sl. A)
• Počnite sa najgrubljim zrnom.
• Pošto alat pravi male tragove grebanja
u svim smerovima, nije neophodno brusiti
korišćenjem zrna.
• Proveravajte češće svoj rad.
• Uvek isključite alat kad završite rad i pre nego
što ga isključite iz struje.
Zamena kese za prašinu (sl. E)
Da biste postigli efikasno izvlačenje prašine, kesu
za prašinu zamenite kada se napuni do trećine.
1. Pažljivo izvucite otvor kese za prašinu (15) sa
okvira (16) i uklonite kesu za prašinu (8).
2. Postavite novu kesu za prašinu prema
gorenavedenim uputstvima.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
SRPSKI
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač mašine iz
izvora napajanja pre postavljanja i
uklanjanja pribora, pre podešavanja
ili promene konfiguracije, ali i pre
popravki. Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
• Nakon korišćenja alata za brušenje metala
bez kese za prašinu, očistite alat vazduhom
pod niskim pritiskom.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna hemijska
sredstva za čišćenje nemetalnih delova
alata. Te hemikalije mogu da oslabe
materijale koji se koriste za nemetalne
delove. Koristite samo krpu koja je
navlažena vodom i blagu sapunicu.
Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u
sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Opciona dodatna oprema
i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna
oprema i pribor, osim onih koje nudi
DEWALT, nisu bili testirani sa ovim
proizvodom, korišćenje takvih pribora
i dodatne opreme sa ovim alatom bi
moglo biti opasno. Da bi se smanjila
opasnost od povreda, koristite samo
DEWALT pribor i dodatnu opremu sa
ovim proizvodom.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
29
МАКЕДОНСКИ
КРУЖНА ШМИРГЛА
D26420, D26421, D26422, D26423
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на искуство, темелниот развој на производи и иновативноста
го прават DEWALT еден од најдоверливите партнери на корисниците на професионални електрични
алатки.
Технички податоци
Напон
Велика Британија
и Ирска
Тип
Влезна моќност
Големина на подлога
Вртежи
Диск ø
Тежина
LPA (звучен притисок)
KPA (отстапување
на звучен притисок)
LWA (звучна моќност)
KWA (отстапување
на звучна моќност)
D26420
230
D26421
230
D26422
230
D26423
230
W
mm
min-1
mm
kg
230/115
1
350
112 x 236
12.000 - 22.000
2,5
2,8
–
1
350
112 x 236
22.000
2,5
2,7
230/115
1
350
92 x 190
12.000 - 22.000
2,5
2,6
–
1
350
92 x 190
22.000
2,5
2,5
dB(A)
73,5
73,5
77
77
dB(A)
dB(A)
3
84,5
3
84,5
3
88
3
88
dB(A)
3
3
3
3
V
V
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски) определена спрема EN 60745:
Вредност на емисијата на вибрации ah
ah =
m/s²
6
6
5,1
5,1
Отстапување K = m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија на
вибрации е за главните режими
на работа на алатката. Меѓутоа,
доколку алатката се употребува
за други намени, со други додатоци
или лошо се одржува, емисијата
на вибрации може да се разликува.
Ова може значително да го зголеми
нивото на изложеност на вибрации
30
во текот на целокупниот период
на работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во предвид
времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го намали
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
МАКЕДОНСКИ
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Осигурувачи:
Европа
ЕЗ - Декларација за
сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
алатки од 230V осигурувач
од 10 ампери на електричниот
вод
Велика Британија
и Ирска
алатки од 230V осигурувач
од 13 ампери во приклучокот
за струја
Велика Британија
и Ирска
алатки од 115 V
осигурувач од 16 ампери
во приклучокот за струја
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
D26420, D26421, D26422, D26423
DEWALT декларира дека производите опишани
под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Овие производи исто така се во склад
со Директивата 2004/108/ЕЗ. За повеќе
информации Ве молиме да стапите во контакт
со DEWALT преку следнава адреса или да
погледнете од другата страна на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на DEWALT.
Долу наведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку
не се избегне, ќе предизвика смрт
или сериозна повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен удар.
Означува ризик од пожар.
ОЗНАЧУВА РИЗИК
ОД ЕКСПЛОЗИЈА.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
31.12.2009
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте
ги сите мерки за безбедност
и упатства Непридржување
кон мерките за безбедност и
упатствата може да доведе до
електричен удар, пожар и/или
сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на Вашата
електрична алатка која работи на струја
31
МАКЕДОНСКИ
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани
и темни места се причина за незгоди.
б) Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има
присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните
алатки произведуваат искри што
можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
a) Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте
приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени
електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници
ќе го намалат ризикот од електричен
удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери.
Има зголемен ризик од електричен удар
ако Вашето тело е заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во
електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
г) Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите
каблови го зголемуваат ризикот од
електричен удар.
д) Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен
кабел кој е соодветен за надворешна
употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба
го намалува ризикот од електричен
удар.
ѓ) Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
32
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
a) Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога
работите со електрична алатка. Не
употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание
на дрога, алкохол или лекови. Еден
момент на невнимание за време на
работење со електрична алатка може
да доведе до серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред да
ја приклучите алатката на извор на
струја или на батериски пакет, или
пред да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г) Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
д) Не посегајте предалеку. Цврсто стојте
на земјата и бидете во рамнотежа
во секое време. Ова овозможува подобра
контрола над електричната алатка
во неочекувани ситуации.
ѓ) Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете
ги косата, облеката и ракавиците
настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или
долгата коса може да бидат фатени
во подвижните делови.
е) Доколку на апаратите постои
можност за приклучување на опрема
за извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
МАКЕДОНСКИ
и правилно употребувана. Собирањето
на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна
за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши
работата подобро и побезбедно со
брзината за која што била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не ја
вклучува и исклучува. Секоја електрична
алатка што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна и мора да
биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни
безбедносни мерки го намалуваат
ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г) Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
д) Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди
се предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
ѓ) Одржувајте ги алатките за сечење
остри и чисти. Правилно одржуваните
алатки за сечење со остри рабови за
сечење имаат помала шанса да
се заглават и полесно се управуваат.
е) Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи ги
предвид работните услови и работата
која треба да се заврши. Употребата
на електрична алатка за работа што
е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано лице
кое користи само идентични резервни
делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната
алатка.
Дополнителни посебни
правила за безбедност за
шмиргли
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Посебно
внимавајте кога шмирглате
некои дрва (на пример: бука, даб)
и метали кои што можат да
произведат токсична прав. Носете
маска за прав што е посебно
направена за заштита од отровна
прав и испарувања и осигурајте
лицата што стојат или влегуваат
во зоната на работа да бидат
исто така заштитени.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Употребувајте ја оваа алатка
во добро проветрени простории
кога шмирглате метали што
содржат железо. Не работете
со алатката во близина на
запалливи течности, гасови
или прав. Искрите, загреаните
честички од шмирглањето или
искречките моторни четкички
може да ги потпалат запалливите
материјали.
Шмирглање на боја
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Запазете ги
соодветните правила за шмирглање
на боја. Обрнете посебно внимание
на следното:
Секогаш кога е можно, употребувајте
вакуумски извлекувач за собирање на
правта.
Особено внимавајте кога шмирглате
боја што можеби е врз база на олово:
– Не им дозволувајте на деца или на
трудници да влезат во работната
област.
– Сите лица што ќе влезат во
работната околина треба да носат
специјално дизајнирана маска за
заштита од прав и испарување на
оловна боја.
33
МАКЕДОНСКИ
•
– Не јадете, пијте или пушете во
работната област.
Ослободете се од честичките од прав
и од другиот отпад на безбеден начин.
Опис (скица А)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
Останати ризици
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
– Оштетување на слухот
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Копче за блокирање
3. Бројчаник за контрола на брзина (D26420/
D26422)
– Ризик од лична повреда поради излетани
парчиња.
4. Предна рачка
– Ризик од изгореници поради загревање на
додатоците при работењето.
6. Подлога за шмирглање
– Ризик од лична повреда поради
долготрајна употреба.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ (СКИЦА А)
Шифрата на датумот (17), која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена на
куќиштето.
На пример:
2010 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Кружна шмиргла
1 Флексибилна подлога за шмирглање
1 Рамка за торба за прав
1 Торба за прав
3 Хартии за шмирглање
1 Упатство за употреба
1 Детална скица
• Проверете дали има оштетување на
алатката, деловите или додатоците до
кое може да дошло за време на превозот.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
34
5. Рачка за стегач на хартијата за шмирглање
7. Рамка за торба за прав
8. Торба за прав
НАМЕНА
Вашата кружна шмиргла D26420, D26421,
D26422, D26423 е дизајнирана за брзо
шмирглање на дрво, метал и пласти во
професионална околина.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Овие шмиргли се професионални електрични
алатки.
НЕ дозволувајте деца да дојдат во допир со
алатката. Потребен е надзор кога неискусни
ракувачи ја употребуваат оваа алатка.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Вашиот DEWALT полнач е двојно
изолиран во склад со EN 60745; затоа
не е потребна жица за заземјување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со алатки
што работат на 115V мора
да се употребува сигурносен
изолационен трансформатор на
напон со преграда за заземјување
помеѓу примарниот и секундарниот
калем.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен кабел
што е достапен преку мрежата на сервиси на
DEWALT .
МАКЕДОНСКИ
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете ја кафеавата жица со
терминалот што е под напон во
приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо не
смее да се поврзува на терминалот
за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
Употреба на продолжен
кабел
Доколку е потребен продолжен кабел,
употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет кој одговара на струјниот приклучок
на оваа алатка (погледнете во техничките
податоци). Минималниот попречен пресек на
проводникот е 1 mm2; максималната должина
е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Монтирање на хартии за
шмирглање (скици В1 и В2)
ПОСТАВУВАЊЕ НА ОБИЧНА АБРАЗИВНА
ХАРТИЈА (СКИЦА В1)
1. Омекнете ја абразивната хартија со триење
на нејзината неабразивна страна врз работ
на работната површина.
2. Ослободете ги двете рачки на стегачот за
хартија за шмирглање (5).
3. Лизнете ја хартијата за шмирглање под
стегачот (9).
4. Зацврстете ја соодветната рачка на
стегачот (5).
5. Растегнете ја хартијата за шмирглање врз
подлогата за шмирглање (6) и повторете го
тоа со другата стега.
МОНТИРАЊЕ НА ФЛЕКСИБИЛНА ХАРТИЈА
ЗА ШМИРГЛАЊЕ (СКИЦА В2)
1. Монтирајте ја подлогата за флексибилна
хартија како што е опишано подолу.
2. Поставете ја алатката на маса, со
подлогата за шмирглање (6) завртена
нагоре.
3. Ставете ја хартијата за шмирглање
директно врз подлогата за шмирглање.
4. Држете ја подлогата за шмирглање (6)
со една рака и порамнете ги дупките за
извлекување на прав (10).
5. Притиснете ја хартијата цврсто врз
подлогата за шмирглање.
Менување на подлогата за
шмирглање (скица С)
1. Поставете ја алатката на маса, со подлогата
за шмирглање (6) завртена нагоре.
2. Извадете ги штрафовите (11) со држење на
подлогата за шмирглање врз основата (12).
3. Извадете ја подлогата за шмирглање од
основата.
4. Поставете ја другата подлога за шмирглање
врз основата така што ќе се порамни со
дупките за штрафовите.
5. Заменете ги штрафовите (11) и зацврснете
ги.
Подесување на предната
рачка (скица D)
Позицијата на предната рачка може да се
подеси за оптимална контрола.
35
МАКЕДОНСКИ
1. Олабавете го винтот (13) лоцирана во
центарот на предната дршка (4).
2. Земете ја рачката од алатката и поставете
ја на било која монтирачка позиција.
3. Осигурајте се дека рачката е правилно
наместена.
4. Зацврснете го винтот.
Поставување на
електронскиот бројчаник за
контрола на брзината
(скица А)
D26420/D26422
Брзината може да се менува во опсегот од
12.000 до 22.000 min-1 со употреба на копчето
за електронска контрола на брзината (3).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Осигурајте сите материјали
што треба да се шмирглаат да
бидат добро прицврстени.
• Нанесете само лесен притисок
врз работниот материјал.
Прекумерниот притисок не го
подобрува шмирглањето туку
само доведува до зголемено
напрегање на машината
и предизвикува кинење на
шмирглата.
1. Подесете го бројчаникот за контрола на
брзината до потребното ниво. Но сепак,
соодветното подесување ќе го дознаете со
стекнување на искуство.
• Избегнувајте да ја
преоптоварувате алатката.
2. Општо земено, за потврдите материјали
е потребно повисоко подесување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊE: Немојте да
шмирглате магнезиум!
Екстракција на прав (скица Е)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Обработката
на дрво со машина за шмирглање
произведува прав па затоа секогаш
монтирајте торба за прав што
е направена во склад со
директивите што се применуваат
во врска со испуштањето на прав.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да
употребувате торба за прав или
вакуумски извлекувач без соодветна
заштита од искри кога шмирглате
метал.
1. Поставете ја торбата за прав (8) во рамката
(7) како што е прикажано.
2. Зацврстете ја рамката (7) на отворот за
извлекување на прав (14).
3. Свртете го склопот спротивно од насоката
на стрелките на часовникот за да го
зацврснете.
Правилна положба на рацете
(скица F)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
Правилна позиција на рацете значи едната рака
да биде на предната рачка (4), а другата рака
на главната рачка (18).
Вклучување и исклучување
(скица A)
УПОТРЕБА
• Вклучување: притиснете го прекинувачот
(1).
Упатства за употреба
• За непрекинато работење, притиснете го
и копчето за блокирање (2).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
работете во склад со упатствата
за безбедна употреба и
соодветните правила.
36
• Исклучување: повторно притиснете го
прекинувачот.
МАКЕДОНСКИ
Шмирглање (скица А)
• Започнете со најрапавата шмиргла.
• Бидејќи алатката прави мали резови во
сите насоки, не е потребно да се шмиргла
со гранули.
• Проверувајте си го изработеното на кратки
интервали.
• Секогаш исклучувајте ја алатката кога ќе
завршите со работа, а пред исклучување од
изворот на струја.
Заменување на торбата за
прав (скица Е)
За ефикасна екстракција на прав, заменете ја
кесата кога е наполнета околу една-третина.
1. Внимателно кренете го отворот на торбата
за прав (15) од отворот за рамката (16)
и извадете ја торбата за прав (8).
2. Поставете нова торба за прав според
долунаведените инструкции.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка е
направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
• Откако алатката ќе се употреби за
шмирглање на метал без торба за прав,
исчистете ја алатката со компресор со
низок притисок.
Чистење
Предупредување: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
Изборни додатоци
Предупредување: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT, не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите додатоци
со оваа алатка може да биде
опасна. За да го намалите ризикот
од повреда, со овој производ
употребувајте само додатоци
препорачани од страна на DEWALT .
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со
отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
37
МАКЕДОНСКИ
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната
средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, Ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на DEWALT
преку адресата назначена на ова упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
сервисери на DEWALT и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
zst00211936 - 25-07-2013
38
Download PDF

advertising