D26421 | DeWalt D26421 SANDER instruction manual

509111-62 CZ
Přeloženo z původního návodu
D26420
D26421
D26422
D26423
2
18
1
3
4
5
7
XX
-XX
-XX
8
XX
6
5
17
A
5
5
9
6
B1
2
10
6
B2
11
11
6
12
C
3
4
13
D
15
14
8
16
E
4
7
18
4
F
5
VIBRAČNÍ BRUSKA
D26420, D26421, D26422, D26423
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Rozměry podložky
Počet kmitů
Průměr kmitu
Hmotnost
V
W
mm
min-1
mm
kg
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
dB(A)
D26420
230
1
350
112 x 236
12000 - 22000
2.5
2.8
D26421
230
1
350
112 x 236
22,000
2.5
2.7
D26422
230
1
350
92 x 190
12,000 - 22,000
2.5
2.6
D26423
230
1
350
92 x 190
22,000
2.5
2.5
73.5
73.5
77
77
3
84.5
3
84.5
3
88
3
88
3
3
3
3
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
ah =
m/s²
6
6
5.1
Odchylka K =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných
požadavků, které jsou uvedeny v normě
EN 60745 a může být použita pro srovnání
jednoho nářadí s ostatními. Tato hodnota
může být použita pro předběžný odhad vibrací
působících na obsluhu.
5.1
< 2,5
prodloužit doba působení vibrací
na obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s
dobou, kdy je nářadí vypnuto nebo
kdy je v chodu naprázdno. Během
celkové pracovní doby se tak může
doba působení vibrací na obsluhu
značně zkrátit.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace s
rozmanitým příslušenstvím nebo
je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může
být odlišná. Tak se může během
celkové pracovní doby značně
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která
chrání obsluhu před účinkem
vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou
v teple, organizace způsobů práce.
6
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na zadní straně tohoto návodu.
10 A v napájecí síti
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň
závažnosti každého označení. Přečtěte si
pozorně návod k použití a věnujte pozornost
těmto symbolům.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného
nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ:Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ:Označuje
potenciálně rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně
vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu
zabráněno, může vést
k poškození zařízení.
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento
návod k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna
varování a bezpečnostní pokyny
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO
PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým
proudem.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech
upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (je opatřeno napájecím
kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez
napájecího kabelu).
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Upozorňuje na riziko exploze.
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý
a dobře osvětlený. Přeplněný
a neosvětlený pracovní prostor může
vést k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. Elektrické nářadí je
zdrojem jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavin.
c) Při práci s nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí
a ostatních osob. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
D26420, D26421, D26422, D26423
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
7
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu
nářadí musí odpovídat zásuvce.
Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. Nepoužívejte
u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko
vzniku úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných
povrchů, jako jsou například potrubí,
radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho
těla hrozí zvýšené nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Pokud do
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nářadí, k jeho
posouvání a při odpojování nářadí
od elektrické sítě za něj netahejte.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty
a pohyblivými částmi nářadí. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím
pracovat ve vlhkém prostředí,
použijte napájecí zdroj s proudovým
chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
c)
d)
e)
f)
g)
v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač.
Přenášení elektrického nářadí s prstem
na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti, je-li
hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy
ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti
klíče nebo seřizovací přípravky.
Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi
nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Tak je umožněna lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to,
aby se vaše vlasy, oděv a rukavice
nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické nářadí nepřetěžujte.
Používejte správný typ nářadí
pro prováděnou práci. Při použití
správného typu nářadí bude
práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické
nářadí s nefunkčním hlavním spínačem
je nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato
preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte,
co provádíte a při práci s nářadím
pracujte s rozvahou. S elektrickým
nářadím nepracujte, pokud jste unavení
nebo pokud jste pod vlivem omamných
látek, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranu zraku.
Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba
a chrániče sluchu, používané
8
d)
e)
f)
g)
Nepoužívejte toto nářadí
v blízkosti hořlavých kapalin,
plynů a prachu. Horké částečky
vznikající při broušení nebo jiskry
od uhlíků motoru mohou způsobit
vznícení hořlavých materiálů.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte
jej mimo dosah dětí a zabraňte
tomu, aby bylo toto nářadí použito
osobami, které nejsou seznámeny
s jeho obsluhou nebo s tímto
návodem. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré
a čisté. Řádně udržované řezné
nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zanášení nečistotami
a lépe se s nimi manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství,
držáky nástrojů atd., používejte
podle těchto pokynů a berte v úvahu
podmínky pracovního prostředí
a práci, kterou budete provádět.
Použití elektrického nářadí k jiným
účelům, než k jakým je určeno, může
být nebezpečné.
Broušení nátěrů
•
•
•
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly.
Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
VAROVÁNÍ: Dodržujte platné
předpisy týkající se broušení
nátěrů. Věnujte náležitou
pozornost následujícím bodům:
Kdykoli je to možné, používejte
odsávání pro zachytávání prachu
vznikajícího při broušení.
Při broušení nátěrů, které mohou
obsahovat přísady olova, provádějte
následující opatření:
– Zamezte vstupu dětí a těhotných
žen do pracovního prostoru.
– Všechny osoby vstupující do
pracovního prostoru by měly
používat ochrannou masku určenou
speciálně na ochranu před prachem
a výpary z nátěrů obsahujících
přísady olova.
– V pracovním prostoru nejezte,
nepijte a nekuřte.
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu
a ostatních nečistot vzniklých při
broušení.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika
nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
Specifické doplňkové
bezpečnostní předpisy pro
brusky
VAROVÁNÍ: Při broušení
některých druhů dřeva (například
buk, dub) a kovu buďte velmi
opatrní, protože během broušení
může vznikat toxický prach.
Používejte masku proti prachu
určenou speciálně na ochranu
před toxickým prachem a výpary
a zajistěte, aby byly takto chráněny
všechny osoby nacházející se
nebo vstupující do pracovního
prostoru.
–
Poškození sluchu.
–
Riziko zranění způsobeného
odlétávajícími částečkami.
–
Riziko popálení způsobeného kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo
během použití.
–
Riziko zranění způsobeného dlouhodobým
použitím nářadí.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte
návod k obsluze.
VAROVÁNÍ: Při broušení
železných kovů používejte tuto
brusku na dobře větraném místě.
9
Tyto brusky jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. A)
Datový kód (17), který obsahuje také rok
výroby, je vytištěn na krytu nářadí.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Elektrická bezpečnost
Obsah balení
Elektromotor je určen pouze pro jedno
napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda
napájecí napětí odpovídá napětí na
výkonovém štítku.
Balení obsahuje:
1 vibrační brusku
1 rychloupínací brusnou podložku
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
1 rámeček pro sáček na prach
1 sáček na prach
3 listy brusného papíru
VAROVÁNÍ: Nářadí s napájecím
napětím 115 V musí být používáno
s bezpečnostním odpojovacím
transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být nahrazen speciálně upraveným kabelem,
který je dodáván autorizovaným servisem
DEWALT.
Popis (obr. A)
Použití prodlužovacího
kabelu
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít
k poškození zařízení nebo zranění
osob.
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1 mm2.
Maximální délka je 30 m.
1. Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
2. Zajišťovací tlačítko
3. Regulátor otáček (D26420/D26422)
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
4. Přední rukojeť
5. Upínací páčka brusného papíru
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
6. Brusná podložka
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od
sítě před nasazením nebo
sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před
výměnou nástavců nebo před
prováděním oprav. Ujistěte se,
zda je spouštěcí spínač v poloze
vypnuto. Náhodné spuštění nářadí
může způsobit zranění.
7. Rámeček pro sáček na prach
8. Sáček na prach
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše vibrační bruska D26420, D26421,
D26422, D26423 je určena pro profesionální
rychlé broušení dřeva, kovu a plastů.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém
prostředí nebo v přítomnosti hořlavých kapalin
nebo plynů.
10
Připevnění listů brusného
papíru (obr. B1, B2)
1. Povolte šroub (13), který se nachází
uprostřed přední rukojeti (4).
2. Sejměte rukojeť z nářadí a umístěte ji do
jedné z možných poloh.
PŘIPEVNĚNÍ BĚŽNÝCH LISTŮ BRUSNÉHO
PAPÍRU (OBR. B1)
3. Ujistěte se, zda je rukojeť správně
umístěna.
1. Změkčete list brusného papíru přetažením
jeho rubové hladké strany přes hranu
stolu.
4. Utáhněte šroub.
Nastavení elektronického
regulátoru otáček (obr. A)
2. Uvolněte obě páčky uchycení listu
brusného papíru (5).
3. Nasuňte list brusného papíru pod
příchytku brusného papíru (9).
D26420/D26422
Pomocí elektronického regulátoru otáček (3)
mohou být otáčky plynule nastaveny v rozsahu
12000 - 22000 min-1.
4. Pomocí upínací páčky (5) proveďte upnutí
brusného papíru.
5. Natáhněte řádně brusný papír přes
brusnou podložku (6) a zopakujte výše
uvedený postup i u druhé příchytky.
1. Nastavte elektronický regulátor otáček na
požadovanou hodnotu. Správné nastavení
ovšem závisí na zkušenosti obsluhy.
PŘIPEVNĚNÍ RYCHLOUPÍNACÍCH LISTŮ
BRUSNÉHO PAPÍRU (OBR. B2)
2.
1. Podle níže uvedeného postupu nasaďte na
nářadí rychloupínací brusnou podložku.
Všeobecně platí, že tvrdší materiály
vyžadují nastavení vyšších otáček.
Odsávání prachu (obr. E)
2. Položte nářadí na stůl tak, aby byla brusná
podložka (6) otočena nahoru.
VAROVÁNÍ: Protože při obrábění
dřeva touto bruskou vzniká velké
množství prachu, vždy nasaďte
na brusku sáček na prach, který
splňuje požadavky platných
směrnic týkajících se prachových
emisí.
3. Položte list brusného papíru přímo na
plochu brusné podložky.
4. Jednou rukou držte brusnou podložku (6)
a srovnejte otvory pro odvod prachu (10).
5. Přitlačte brusný papír řádně na brusnou
podložku.
VAROVÁNÍ: Při broušení kovu
nepoužívejte sáček na prach
nebo odsávací zařízení bez řádné
ochrany proti jiskření.
Výměna brusné podložky
(obr. C)
1. Připevněte sáček na prach (8) k rámečku
(7), jako na uvedeném obrázku.
1. Položte nářadí na stůl tak, aby byla brusná
podložka (6) otočena nahoru.
2. Připevněte rámeček (7) k výstupnímu
otvoru pro odvod prachu (14).
2. Vyšroubujte šrouby (11), které připevňují
brusnou podložku k základně (12).
3. Otočte celou sestavu ve směru pohybu
hodinových ručiček, aby došlo k jejímu
zajištění.
3. Sejměte brusnou podložku ze základny.
4. Nasaďte na základnu druhou brusnou
podložku a srovnejte otvory pro šrouby.
POUŽITÍ
5. Našroubujte zpět šrouby (11) a řádně je
utáhněte.
Pokyny pro obsluhu
Seřízení přední rukojeti
(obr. D)
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
Poloha přední rukojeti může být nastavena
tak, aby byla zaručena optimální ovladatelnost
nářadí.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží
doplňků a příslušenství
11
Výměna sáčku na prach
(obr. E)
z důvodu snížení rizika vážného
zranění vždy vypněte nářadí
a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
Z důvodu zajištění účinného odsávání prachu
provádějte výměnu sáčku na prach, jakmile
bude zaplněn z jedné třetiny.
VAROVÁNÍ:
• Ujistěte se, zda jsou řádně
upnuty všechny materiály, které
budete brousit.
1. Opatrně stáhněte otvor sáčku na prach
(15) z výstupního otvoru rámečku (16)
a sejměte sáček na prach (8) z nářadí.
• Vyvíjejte na obrobek pouze
mírný tlak. Nadměrný tlak kvalitu
broušení nezvyšuje, ale jeho
důsledkem je větší zatížení
nářadí, které způsobuje rychlejší
opotřebování.
2. Podle výše uvedených pokynů nasaďte na
nářadí nový sáček na prach.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
VAROVÁNÍ: Neprovádějte
broušení hořčíkových slitin!
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od
sítě před nasazením nebo
sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před
výměnou nástavců nebo před
prováděním oprav. Ujistěte se,
zda je spouštěcí spínač v poloze
vypnuto. Náhodné spuštění nářadí
může způsobit zranění.
Správná poloha rukou
(obr. F)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika vážného zranění VŽDY
používejte správný úchop nářadí,
jako na uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika vážného zranění držte nářadí
VŽDY bezpečně a očekávejte
nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na přední rukojeti (4) a druhou ruku
na hlavní rukojeti (18).
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
• Jestliže bylo toto nářadí používáno pro
broušení kovů bez sáčku na prach,
očistěte nářadí proudem nízkotlakého
vzduchu.
• Zapnutí: Stiskněte hlavní spínač (1).
• Chcete-li použít nepřetržitý provoz nářadí,
stiskněte také zajišťovací tlačítko (2).
• Vypnutí: Znovu stiskněte hlavní spínač.
Broušení (obr. A)
Čištění
• Zahajte broušení s nejhrubším listem
brusného papíru.
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve
větracích drážkách a v jejich
blízkosti nahromadí prach
a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto
úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
• Protože nářadí kmitá ve všech směrech,
není nutné provádět broušení po směru
vláken.
• Provádějte kontrolu provedené práce
v krátkých intervalech.
• Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
12
Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky DEWALT se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky.
Seznam servisních středisek DEWALT
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou
oslabit materiály použité v těchto
částech. Používejte pouze hadřík
navlhčený v mýdlovém roztoku.
Nikdy nedovolte, aby se do nářadí
dostala jakákoli kapalina. Nikdy
neponořujte žádnou část nářadí do
kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo
s tímto výrobkem testováno. Proto
by mohlo být použití takového
příslušenství s tímto nářadím velmi
nebezpečné. Chcete-li snížit riziko
zranění, používejte s tímto nářadím
pouze příslušenství doporučené
společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Toto zařízení nesmí
být vyhozeno do běžného domovního
odpadu.
Až nebudete váš výrobek DEWALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Místní nařízení mohou obsahovat opatření
pro třídění odpadů z domácích elektrických
zařízení v místních sběrných dvorech nebo
u dodavatele při zakoupení nového výrobku.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li této
služby využít, odevzdejte vaše nepoužívané
nářadí některému z autorizovaných servisních
středisek.
13
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240850 - 11-07-2014
14
BRUSKA 1
©
D26420
15
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising