D26421 | DeWalt D26421 SANDER instruction manual

544666-27 SK
Preložené z pôvodného návodu
D26420
D26421
D26422
D26423
2
18
1
3
4
5
7
XX
-XX
-XX
8
XX
6
5
17
A
5
5
9
6
B1
2
10
6
B2
11
11
6
12
C
3
4
13
D
15
14
8
16
E
4
7
18
4
F
5
VIBRAČNÁ BRÚSKA
D26420, D26421, D26422, D26423
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
používateľov profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Príkon
Rozmery podložky
Počet kmitov
Priemer kmitu
Hmotnosť
V
W
mm
min-1
mm
kg
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
dB(A)
D26420
230
1
350
112 × 236
12000 - 22000
2.5
2.8
D26421
230
1
350
112 × 236
22,000
2.5
2.7
D26422
230
1
350
92 × 190
12,000 - 22,000
2.5
2.6
D26423
230
1
350
92 × 190
22,000
2.5
2.5
73.5
73.5
77
77
3
84.5
3
84.5
3
88
3
88
3
3
3
3
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
a.h =
m/s²
6
6
5.1
Odchýlka K =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných
požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie
jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota
môže byť použitá na predbežný odhad vibrácií
pôsobiacich na obsluhu.
5.1
< 2,5
predĺžiť čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať
s časom, keď je náradie vypnuté
alebo keď je v chode naprázdno.
Počas celkového pracovného času
sa tak môže čas pôsobenia vibrácií
na obsluhu značne skrátiť.
VAROVANIE: Deklarované
hodnoty vibrácií sa vzťahujú na
štandardné použitie náradia.
Ak sa však náradie používa na
rôzne aplikácie s rozmanitým
príslušenstvom alebo ak sa nerobí
dostatočná údržba, veľkosť vibrácií
môže byť odlišná. Tak sa môže
počas pracovného času značne
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré
chránia obsluhu pred účinkom
vibrácií: údržba náradia a jeho
príslušenstva, udržiavanie rúk
v teple, organizácia spôsobov
práce.
6
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené
na zadnej strane tohto návodu.
Poistky:
Európa Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Nižšie uvedené formulácie opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže spôsobiť
vážne alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne
vážnemu zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu
nezabráni, môže viesť
k poškodeniu zariadenia.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu
produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVANIE: Z dôvodu
obmedzenia rizika zranenia si
prečítajte tento návod na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu
s elektrickým náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
varovania a bezpečnostné
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru a vážnemu zraneniu.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým
prúdom.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA
PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom
(bez prívodného kábla).
Upozorňuje na riziko explózie.
ES Vyhlásenie o zhode
v rámci EÚ
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý
a dobre osvetlený. Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím
vo výbušnom prostredí, ako sú
napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo
prašných látok. Elektrické náradie je
zdrojom iskrenia, ktoré môže viesť
k vznieteniu horľavín.
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
09
D26420, D26421, D26422, D26423
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky opisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
7
c)
b)
Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke.
Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte. Nepoužívajte
pri uzemnenom elektrickom
náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených
povrchov, ako sú napríklad potrubia,
radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie
dažďu alebo vlhkému prostrediu.
Ak do náradia vnikne voda, zvýši sa
riziko úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, na jeho
posúvanie a pri odpájaní náradia od
elektrickej siete zaň neťahajte. Zabráňte
kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi
a pohyblivými časťami náradia.
Poškodený alebo zapletený prívodný
kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie. Použitie kábla na
vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí,
použite napájací zdroj s prúdovým
chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c)
d)
e)
f)
g)
Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte prostriedky na
ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná
obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora
a pred zdvihnutím alebo prenášaním
náradia skontrolujte, či je vypnutý
hlavný vypínač. Prenášanie náradia
s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla
k elektrickému rozvodu, ak je hlavný
vypínač náradia v zapnutej polohe,
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy
uistite, či nie sú v jeho blízkosti
kľúče alebo nastavovacie prípravky.
Ponechané kľúče môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu
spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Tak je umožnená lepšia kontrola nad
náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to,
aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice
nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé
vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené
adaptérom na pripojenie
odsávacieho zariadenia, zaistite jeho
správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia
na vykonávanú prácu. Pri použití
správneho typu náradia bude
práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač
náradia zapnúť a vypnúť, s náradím
nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s náradím pracujte
s rozvahou. S elektrickým náradím
nepracujte, ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
8
c)
d)
e)
f)
g)
opatrní, pretože počas brúsenia
môže vznikať toxický prach.
Používajte masku proti prachu
určenú špeciálne na ochranu pred
toxickým prachom a výparmi
a zaistite, aby boli takto chránené
všetky osoby nachádzajúce sa
alebo vstupujúce do pracovného
priestoru.
Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo
ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od
zásuvky alebo z náradia vyberte
akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte
ho mimo dosahu detí a zabráňte
tomu, aby bolo toto náradie použité
osobami, ktoré nie sú oboznámené
s jeho obsluhou alebo s týmto
návodom. Elektrické náradie je
v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých
dielov a iné okolnosti, ktoré môžu
ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie
poškodené, nechajte ho pred
použitím opraviť. Veľa nehôd býva
spôsobených nedostatočnou údržbou
náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré
a čisté. Riadne udržiavané rezné
nástroje s ostrými reznými čepeľami
sú menej náchylné na zanášanie
nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď., používajte
podľa týchto pokynov a berte do
úvahy podmienky pracovného
prostredia a prácu, ktorú budete
vykonávať. Použitie náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
VAROVANIE: Pri brúsení
železných kovov používajte túto
brúsku na dobre vetranom mieste.
Nepoužívajte toto náradie
v blízkosti horľavých kvapalín,
plynov a prachu. Horúce čiastočky
vznikajúce pri brúsení alebo iskry
od uhlíkov motora môžu spôsobiť
vznietenie horľavých materiálov.
Brúsenie náterov
•
•
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho elektrického
náradia iba osobe s príslušnou
kvalifikáciou, ktorá bude používať
výhradne originálne náhradné diely.
Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
•
VAROVANIE: Dodržujte platné
predpisy týkajúce sa brúsenia
náterov. Venujte náležitú
pozornosť nasledujúcim bodom:
Kedykoľvek je to možné, používajte
odsávanie na zachytávanie prachu
vznikajúceho pri brúsení.
Pri brúsení náterov, ktoré môžu
obsahovať prísady olova, vykonávajte
nasledujúce opatrenia:
– Zamedzte vstupu detí a tehotných
žien do pracovného priestoru.
– Všetky osoby vstupujúce do
pracovného priestoru by mali
používať ochrannú masku určenú
špeciálne na ochranu pred prachom
a výparmi z náterov obsahujúcich
prísady olova.
– V pracovnom priestore nejedzte,
nepite a nefajčite.
Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu
a ostatných nečistôt vzniknutých pri
brúsení.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové
riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú
nasledujúce:
Špecifické doplnkové
bezpečnostné predpisy pre
brúsky
VAROVANIE: Pri brúsení
niektorých druhov dreva (napríklad
buk, dub) a kovu buďte veľmi
9
–
Poškodenie sluchu.
–
Riziko zranenia spôsobeného
odlietavajúcimi čiastočkami.
–
–
6. Brúsna podložka
Riziko popálenia spôsobeného kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa
zahrialo počas použitia.
7. Rámček pre vrecúško na prach
8. Vrecúško na prach
Riziko zranenia spôsobeného dlhodobým
použitím náradia.
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša vibračná brúska D26420, D26421,
D26422, D26423 je určená na profesionálne
rýchle brúsenie dreva, kovu a plastov.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom
prostredí alebo v prítomnosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Pred použitím si prečítajte
návod na obsluhu
Tieto brúsky sú elektrickým náradím na
profesionálne použitie.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
(OBR. A)
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí sa zaistiť odborný
dozor.
Dátumový kód (17), ktorý obsahuje aj rok
výroby, je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Elektrická bezpečnosť
Rok výroby
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Obsah balenia
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné
použitie uzemňovacieho vodiča.
Balenie obsahuje:
1 vibračnú brúsku
1 rýchloupínaciu brúsnu podložku
1 rámček pre vrecúško na prach
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V sa musí používať
s bezpečnostným odpájacím
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
1 vrecúško na prach
3 listy brúsneho papiera
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne upraveným káblom,
ktorý je dodávaný autorizovaným servisom
DEWALT.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Použitie predlžovacieho
kábla
Popis (obr. A)
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite
technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu zariadenia alebo
zraneniu osôb.
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
1. Hlavný vypínač (zapnuté/vypnuté)
2. Zaisťovacie tlačidlo
MONTÁŽ A NASTAVENIE
3. Regulátor otáčok (D26420/D26422)
4. Predná rukoväť
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
5. Upínacia páčka brúsneho papiera
10
5. Naskrutkujte späť skrutky (11) a riadne ich
utiahnite.
a odpojte prívodný kábel od
siete pred nasadením alebo
odobratím príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa,
či je hlavný vypínač v polohe
vypnuté. Náhodné zapnutie
náradia môže spôsobiť zranenie.
Nastavenie prednej rukoväti
(obr. D)
Poloha prednej rukoväti môže byť
nastavená tak, aby bola zaručená optimálna
ovládateľnosť náradia.
1. Povoľte skrutku (13), ktorá sa nachádza
uprostred prednej rukoväti (4).
Pripevnenie listov brúsneho
papiera (obr. B1, B2)
2. Odoberte rukoväť z náradia a umiestnite
ju do jednej z možných polôh.
PRIPEVNENIE BEŽNÝCH LISTOV
BRÚSNEHO PAPIERA (OBR. B1)
3. Uistite sa, či je rukoväť správne
umiestnená.
1. Zmäkčite list brúsneho papiera pretiahnutím
jeho rubovej hladkej strany cez hranu
stola.
4. Utiahnite skrutku.
2. Uvoľnite obe páčky uchytenia listu
brúsneho papiera (5).
Nastavenie elektronického
regulátora otáčok (obr. A)
3. Nasuňte list brúsneho papiera pod
príchytku brúsneho papiera (9).
D26420/D26422
Pomocou elektronického regulátora otáčok (3)
môžu byť otáčky plynule nastavené v rozsahu
12 000 – 22 000 min.-1.
4. Pomocou upínacej páčky (5) upnite
brúsny papier.
5. Natiahnite riadne brúsny papier cez
brúsnu podložku (6) a zopakujte vyššie
uvedený postup aj pri druhej príchytke.
1. Nastavte elektronický regulátor otáčok na
požadovanú hodnotu. Správne nastavenie
však závisí od skúsenosti obsluhy.
PRIPEVNENIE RÝCHLOUPÍNACÍCH LISTOV
BRÚSNEHO PAPIERA (OBR. B2)
2. Všeobecne platí, že tvrdšie materiály
vyžadujú nastavenie vyšších otáčok.
1. Podľa nižšie uvedeného postupu nasaďte
na náradie rýchloupínaciu brúsnu
podložku.
Odsávanie prachu (obr. E)
VAROVANIE: Pretože pri obrábaní
dreva touto brúskou vzniká veľké
množstvo prachu, vždy nasaďte na
brúsku vrecúško na prach, ktoré
spĺňa požiadavky platných smerníc
týkajúcich sa prachových emisií.
2. Položte náradie na stôl tak, aby bola
brúsna podložka (6) otočená nahor.
3. Položte list brúsneho papiera priamo na
plochu brúsnej podložky.
4. Jednou rukou držte brúsnu podložku (6)
a narovnajte otvory na odvod prachu (10).
VAROVANIE: Pri brúsení kovu
nepoužívajte vrecúško na prach
alebo odsávacie zariadenie bez
riadnej ochrany proti iskreniu.
5. Pritlačte brúsny papier riadne na brúsnu
podložku.
1. Pripevnite vrecúško na prach (8) k rámčeku
(7), ako na uvedenom obrázku.
Výmena brúsnej podložky
(obr. C)
2. Pripevnite rámček (7) k výstupnému otvoru
na odvod prachu (14).
1. Položte náradie na stôl tak, aby bola brúsna
podložka (6) otočená nahor.
3. Otočte celú zostavu v smere pohybu
hodinových ručičiek, aby došlo k jej
zaisteniu.
2. Vyskrutkujte skrutky (11), ktoré pripevňujú
brúsnu podložku k základni (12).
3. Odoberte brúsnu podložku zo základne.
4. Nasaďte na základňu druhú brúsnu
podložku a narovnajte otvory pre skrutky.
11
POUŽITIE
Brúsenie (obr. A)
• Začnite brúsenie s najhrubším listom
brúsneho papiera.
Pokyny pre obsluhu
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
• Pretože náradie kmitá vo všetkých
smeroch, nie je nutné brúsiť v smere
vlákien.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva
z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia vždy vypnite
náradie a odpojte náradie od
zdroja napájania.
• Kontrolujte vykonanú prácu v krátkych
intervaloch.
• Po ukončení práce a pred odpojením
prívodného kábla náradie vždy vypnite.
Výmena vrecúška na prach
(obr. E)
VAROVANIE:
Z dôvodu zaistenia účinného odsávania prachu
vymieňajte vrecúško na prach, hneď ako bude
zaplnené z jednej tretiny.
• Uistite sa, či sú riadne upnuté
všetky materiály, ktoré budete
brúsiť.
1. Opatrne stiahnite otvor vrecúška na prach
(15) z výstupného otvoru rámčeka (16)
a odoberte vrecúško na prach (8)
z náradia.
• Vyvíjajte na obrobok iba mierny
tlak. Nadmerný tlak kvalitu
brúsenia nezvyšuje, ale jeho
dôsledkom je väčšie zaťaženie
náradia, ktoré spôsobuje
rýchlejšie opotrebovanie.
2. Podľa vyššie uvedených pokynov nasaďte
na náradie nové vrecúško na prach.
ÚDRŽBA
• Vyvarujte sa preťažovania
náradia.
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú
prevádzku.
VAROVANIE: Nebrúste horčíkové
zliatiny!
Správna poloha rúk
(obr. F)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od
siete pred nasadením alebo
odobratím príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo
pred opravami. Uistite sa, či je
hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie náradia môže
spôsobiť zranenie.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia VŽDY
používajte správne uchytenie
náradia, ako na uvedenom
obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte
náradie VŽDY bezpečne a
očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali
jednu ruku na prednej rukoväti (4) a druhú ruku
na hlavnej rukoväti (18).
Mazanie
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie
mazanie.
• Zapnutie: Stlačte hlavný vypínač (1).
• Ak bolo toto náradie používané na
brúsenie kovov bez vrecúška na prach,
očistite náradie prúdom nízkotlakového
vzduchu.
• Ak chcete použiť nepretržitú prevádzku
náradia, stlačte tiež zaisťovacie tlačidlo (2).
• Vypnutie: Znovu stlačte hlavný vypínač.
12
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach
a nečistoty, ofúkajte náradie
prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto
úkonu údržby používajte schválenú
ochranu zraku
a masku proti prachu.
Miestne nariadenia môžu obsahovať opatrenia
na triedenie odpadov z domácich elektrických
zariadení v miestnych zberných dvoroch alebo
u dodávateľa pri kúpe nového výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Ak chcete túto službu
využiť, odovzdajte Vaše nepoužívané náradie
niektorému z autorizovaných servisných
stredísk.
VAROVANIE: Na čistenie
nekovových častí náradia
nepoužívajte nikdy rozpúšťadlá
alebo agresívne chemikálie.
Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto
častiach. Používajte iba handričku
navlhčenú v mydlovom roztoku.
Nikdy nedovoľte, aby sa do
náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte
žiadnu časť náradia do kvapaliny.
Miesto Vašej najbližšej autorizovanej servisnej
pobočky DEWALT sa dozviete na príslušnej
adrese uvedenej na zadnej strane tejto
príručky. Zoznam servisných stredísk DEWALT
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo,
než je príslušenstvo ponúkané
spoločnosťou DEWALT, nebolo
s týmto výrobkom testované. Preto
by mohlo byť použitie takéhoto
príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto náradím iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou
DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva
získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného
prostredia
Triedenie odpadu. Toto zariadenie
nesmie byť vyhodené do bežného
domového odpadu.
Až nebudete Váš výrobok DEWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zariadenie zlikvidujte podľa platných pokynov
o triedení a recyklácii odpadov.
13
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00240952- 11-07-2014
14
BRÚSKA 1
©
D26420
15
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising