D26421 | DeWalt D26421 SANDER instruction manual

Corded EANZ A5 Template
D26420
D26421
D26422
D26423
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)5
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)10
English (original instructions)16
Español (traducido de las instrucciones originales)21
Français (traduction de la notice d’instructions originale)27
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)33
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)39
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)45
Português (traduzido das instruções originais)50
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)56
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)61
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)66
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)71
Copyright DeWALT
B
Figure A
22
18
18
11
33
44
55
7
XX
-XX
-XX
XX
66
88
55
17
17
Figure B1
55
55
99
66
1
Figure B2
10
10
66
Figure C
11
11
11
11
6
12
12
2
Figure D
44
13
13
Figure E
15
15
14
14
8
8
16
16
7
3
Figure F
18
4
4
Dansk
RYSTEPUDSER
D26420, D26421, D26422, D26423
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Spænding
Type
Effektforbrug
Pladestørrelse
Omkredse
Omkreds ø
Vægt
W
mm
min-1
D26420
230
1
350
112 x 236
12000 - 22000
D26421
230
1
350
112 x 236
22000
D26422
230
1
350
92 x 190
12000 - 22000
D26423
230
1
350
92 x 190
22000
mm
kg
2,5
2,8
2,5
2,7
2,5
2,6
2,5
2,5
VAC
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-4:
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
73,5
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
84,5
73,5
77
77
84,5
88
88
K(usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3
3
3
3
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
6
< 2,5
6
< 2,5
5,1
< 2,5
5,1
< 2,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer:
Europa
230V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Rystepudser
D26420, D26421, D26422, D26423
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011.
5
Dansk
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.04.2016
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
6
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
Dansk
c )
d )
e )
f )
g )
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra sikkerhedsanvisninger
for pudsemaskiner
ADVARSEL: TVær særlig opmærksom ved slibning af visse
træsorter (f.eks. bøg og eg) ogmetal, der kan frembringe
giftigt støv. Bær en støvmaske, der er specialkonstrueret
til beskyttelse mod giftigt støv og dampe, og sørg for, at
personer, der befinder sig inden for arbejdsområdet, også
er beskyttet.
ADVARSEL: Benyt værktøjet i et godt ventileret område
ved slibning af jernholdige metaller. Det må ikke benyttes i
nærheden af antændelige væsker, gasser eller støv. Gnister
eller varme spåner, der dannes ved slibning eller udsendes
fra gnistdannende motorbørster, kan antænde brændbare
materialer.
Pudsning af maling
•
ADVARSEL: Overhold sikkerhedsbestemmelserne for
pudsning af maling. Vær særlig opmærksom på følgende:
Anvend altid en støvsuger til støvfjernelse, hvis det kan lade
sig gøre.
•
Vær særlig forsigtig ved pudsning af maling, der kan være
baseret på bly:
ʵʵ Børn og gravide bør holde sig væk fraarbejdsområdet.
ʵʵ Alle personer i arbejdsområdet skal anvende særlige
masker, der beskytter mod støv og dampe fra blybaseret
maling.
ʵʵ Der må ikke spises, drikkes eller ryges i
arbejdsområdet.
Fjern støvpartikler og andet affald på ansvarligmåde.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
•
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 17 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Rystepudser
1Velcro-slibeskive
1Støvposeholder
1Støvpose
3Sandpapirark
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
Afbryder
Låseknap
Hjul til indstilling af båndhastighed (D26420/D26422)
Forreste håndtag
7
Dansk
5 Spærreknop til slibeark
6 Slibeplade
7 Støvposeholder
8 Støvpose
Tilsigtet Brug
Rystepudseren D26420, D26421, D26422, D26423 er konstrueret
til hurtig slibning af træ, metal og plastik i professionelle miljøer.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Disse slibemaskiner er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Montering af velcro-slibearket (Fig. B2)
1. Monter velcro-slibepladen som beskrevet herunder.
2. Anbring værktøjet på et bord med slibepladen 6 opad.
3. Anbring slibepapiret direkte på slibepladen.
4. Hold slibepladen 6 fast med en hånd og ret
støvudsugningshullerne 10 ind.
5. Tryk papiret fast på slibepladen.
Udskiftning af slibepladen (Fig. C)
1. Anbring værktøjet på et bord med slibepladen 6 opad.
2. Tag skruerne ud 11 , mens du holder slibepladen fast på
basis 12 .
3. Tag slibepladen af basis.
4. Anbring den nye slibeplade på basis, så skruehullerne er ud
for hinanden.
5. Sæt skruerne i igen 11 , og spænd dem.
Justering af det forreste håndtag (Fig. D)
Indstillingen af det forreste håndtag kan justeres for at opnå
optimal styring.
1. Løsn knappen 13 midt på det forreste håndtag 4 .
2. Tag håndtaget af værktøjet, og sæt det i den ønskede
position.
3. Sørg for, at håndtaget er monteret korrekt.
4. Spænd knappen.
Indstilling af den elektroniske
omdrejningskontrol (Fig. A)
D26420/D26422
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Med den elektroniske omdrejningskontrol 3 kan hastigheden
reguleres trinløst fra 12,000 til 22,000 min-1.
1. Indstil omdrejningskontrollen på den ønskede hastighed.
Den rigtige indstilling er dog i høj grad et spørgsmål om
erfaring.
2. Hårdere materialer kræver generelt højere hastigheder.
SAMLING OG JUSTERING
Støvudsugning (Fig. E)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Montering af slibeark (Fig. B1, B2)
Montering af almindelige slibeark (Fig. B1)
1. Blødgør slibearket ved at gnide den ikke-slibende side hen
over kanten af arbejdsbordet.
2. Løsn begge spærreknopper til slibearket 5 .
3. Skub slibearket ned under spærreknoppen 9 .
4. Spænd spærreknoppen 5 til slibepapiret.
5. Stræk slibepapiret fast over slibepladen 6 , og gentag med
den anden knop.
8
ADVARSEL: Slibning af træ producerer støv. Montér derfor
altid en støvpose, der er konstrueret i henhold til gældende
direktiver for støvemission.
ADVARSEL: Anvend aldrig en støvpose eller støvsuger
uden at bruge passende beskyttelse mod gnister, når du
sliber metal.
1. Sæt støvposen 8 på holderen 7 som vist.
2. Fastgør holderen 7 på støvudsugningen 14 .
3. Drej samlingen med uret for at låse den på plads.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
Dansk
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL:
• Kontrollér, at alle arbejdsemner, der skal slibes, er sat
ordentligt fast.
• Anvend kun et let tryk mod arbejdsemnet. Et hårdere
tryk forøger. ikke slibeeffekten, men øger kun presset
på værktøjet og medfører, at sandpapiret ødelægges.
• Undgå overbelastning.
ADVARSEL: Anvend aldrig maskinen til slibning på
magnesium.
Smøring
Rengøring
Starte og stoppe (Fig. A)
Valgfrit tilbehør
Korrekt håndposition (Fig. F)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på det forreste håndtag
4 og den anden hånd på hovedhåndtaget 18 .
• Tænding af maskinen: tryk på afbryderen 1 .
• Hvis man ønsker vedvarende drift, kan arreteringsknappen
2 trykkes ned.
• Slukning af maskinen: tryk på afbryderen igen.
Slibning (Fig. A)
• Begynd med den groveste slibeskive.
• Da værktøjet laver små ridser i alle retninger, er det ikke
nødvendigt at slibe med slibekornspapir.
• Kontroller arbejdet med små intervaller.
• Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet, og før stikket
trækkes ud.
Udskiftning af støvposen (Fig. E)
Støvudsugningen er mest effektiv, hvis støvposen tømmes, når
den er ca. 1/3 fuld.
1. Træk forsigtigt støvposens åbning 15 af
udsugningsåbningen 16 , og tag støvposen 8 af.
2. Anbring en ny støvpose som beskrevet ovenfor.
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
• Hvis værktøjet er blevet brugt til metalslibning uden
støvpose, skal det renses med let trykluft.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
9
Deutsch
SCHWINGSCHLEIFER
D26420, D26421, D26422, D26423
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation
machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Schleifplattengröße
Schwingbewegungen
Schwingkreis ø
Gewicht
VWS
W
mm
min-1
mm
kg
D26420
230
1
350
112 x 236
12000 - 22000
2,5
2,8
D26421
230
1
350
112 x 236
22000
2,5
2,7
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-4.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
73,5
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
84,5
m/s2
m/s2
77
77
84,5
88
88
3
3
3
3
6
< 2,5
6
< 2,5
5,1
< 2,5
5,1
< 2,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Sicherungen:
Europa
10
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
D26423
230
1
350
92 x 190
22000
2,5
2,5
73,5
K(Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel) dB(A)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
D26422
230
1
350
92 x 190
12000 - 22000
2,5
2,6
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Deutsch
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
Schwingschleifer
D26420, D26421, D26422, D26423
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie, 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Marcus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
20.04.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
11
Deutsch
d )
e )
f )
g )
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
12
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise
für Schleifgeräte
WARNUNG: Gehen Sie beim Schleifen einiger Holzarten
(z.B. Buche, Eiche) und Metalle besonders vorsichtig vor,
da hiervon ein giftiger Staub ausgehen kann. Tragen Sie
zum Schutz vor giften Stäuben und Dämpfen eine Staubmaske, und stellen Sie sicher, daß auch andere Personen
geschützt sind, die den Arbeitsplatz betreten oder sich
darinaufhalten.
WARNUNG: Verwenden Sie das Werkzeug beim Schleifen
von eisenhaltigen Metallen nur in einem gut belüfteten
Raum. Verwenden Sie das Werkzeugnicht in der Nähe
von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Funken
oder heiße Schleif-partikel oder die Funkenbildung an den
Motor-bürsten könnten explosive Stoffe entzünden.
Schleifen von Farbe
•
•
•
WARNUNG: Beachten Sie die geltenden Regeln zum
Schleifen von Farbe. Insbesondere sind folgende Punkte zu
berücksichtigen:
Verwenden Sie zur Staubabsaugung möglichst einen
Entstauber gemäß der Norm TRGS 553.
Besondere Vorsicht gilt beim Schleifen von bleihaltigen Farben:
ʵʵ Kinder und Schwangere dürfen den Arbeitsplatz nicht
betreten.
ʵʵ Alle Personen, die den Arbeitsplatz betreten, müssen
eine spezielle Maske zum Schutz vor Bleifarbstaub und
-dämpfen tragen.
ʵʵ Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen.
Staubteilchen und jegliche anderen Schleifabfälle sind
fachgerecht zu entsorgen.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
Deutsch
•
Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
•
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 17 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in
das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Schwingschleifer
1 Haken- und Ösen-Schleifplatte
1 Rahmen für Staubsack
1Staubsack
3Schleifpapierbögen
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Ein-/Aus-Schalter
Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb
Geschwindigkeitswähler (D26420/D26422)
Zweithandgriff
Schleifpapier-Spannknopf
Schleifplatte
Rahmen für Staubsack
Staubsack
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihr Schwingschleifer D26420/D26421/D26422/ D26423 wurde
zum schnellen Schleifen von Holz, Metall und Kunststoff im
professionellen Einsatzentworfen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Schleifmaschine ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Anbringen des Schleifpapiers (Abb. B1, B2)
Anbringen von normalem Schleifpapier
(Abb. B1)
1. Bereiten Sie das Schleifpapier vor, indem Sie die glatte Seite
des Blattes über die Kante der Werkbank ziehen.
2. Lösen Sie beide Schleifpapier-Spannknöpfe 5 .
3. Schieben Sie das Schleifpapier unter die
Schleifpapierklemme 9 .
4. Sichern Sie den entsprechenden SchleifpapierSpannknopf 5 .
13
Deutsch
5. Spannen Sie das Schleifpapier fest über die Schleifplatte 6 und wiederholen Sie dies an der anderen Klemme.
Anbringen von Haken- und ÖsenSchleifpapier (Abb. B2)
1. Bringen Sie die Haken- und Ösen-Schleifplatte wie unten
beschrieben an.
2. Legen Sie das Werkzeug auf einen Tisch, wobei die
Schleifplatte 6 nach oben weisen muß.
3. Setzen Sie das Schleifpapier direkt auf die Schleifplatte.
4. Halten Sie die Schleifplatte 6 mit der einen Hand und
richten Sie die Staubabsauglöcher 10 aus.
5. Drücken Sie das Schleifpapier fest auf die Schleifplatte.
Wechsel der Schleifplatte (Abb. C)
1. Legen Sie das Werkzeug auf einen Tisch, wobei die
Schleifplatte 6 nach oben weisen muß.
2. Entfernen Sie die Schrauben 11 , die die Schleifplatte am
Fuß 12 halten.
3. Nehmen Sie die Schleifplatte vom Fuß.
4. Setzen Sie die andere Schleifplatte auf den Fuß, wobei die
Schraubenbohrungen ausgerichtet sein müssen.
5. Bringen Sie die Schrauben 11 wieder an und ziehen Sie
sie an.
Einstellen des vorderen Handgriffs (Abb. D)
Die Position des vorderen Handgriffs kann im Hinblick auf eine
optimale Kontrollierbarkeit des Geräts eingestellt werden.
1. Lösen Sie den Knopf 13 , die sich in der Mitte des vorderen
Griffs 4 befindet.
2. Nehmen Sie den Handgriff vom Werkzeug ab und setzen Sie
ihn auf eine der Befestigungspositionen.
3. Vergewissern Sie sich, daß der Handgriff richtig angeordnet
wurde.
4. Ziehen Sie den Knopf an.
Einstellen des elektronischen
Geschwindigkeitswählers (Abb. A)
D26420/D26422
Die Geschwindigkeit ist unter Verwendung des elektronischen
Geschwindigkeitswählers 3 von 12,000 bis 22,000 min-1
stufenlos einstellbar.
1. Drehen Sie den Regelschalter auf den gewünschten Wert.
Die erforderliche Einstellung ist eine Erfahrungssache.
2. Im allgemeinen muß für härteres Material ein höherer Wert
eingestellt werden.
Staubabsaugung (Abb. E)
WARNUNG: Bei Holzbearbeitung mit einem Schleifer
fällt immer Staub an. Verwenden Sie deswegen immer
einen im Einklang mit den geltenden Richtlinien für
Staubausstoß konstruierten Staubsack.
WARNUNG: Verwenden Sie beim Schleifen von
Metall weder Staubsack noch Staubabsaugung ohne
entsprechenden Funkenschutz.
14
1. Setzen Sie den Staubsack 8 wie angegeben in den Rahmen
7 ein.
2. Bringen Sie den Rahmen 7 am Staubabsaugauslaß 14 an.
3. Drehen Sie die Baugruppe im Uhrzeigersinn, um sie in ihrer
Lage zu sichern.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG:
• Achten Sie darauf, daß alle zu schleifenden
Materialien ausreichend gesichert sind.
• Drücken Sie beim Schleifen das Werkzeug nur leicht
an. Übermäßiger Druck verbessert die Schleifqualität
nicht, die Belastung des Elektrowerkzeuges wird
hierdurch lediglich erhöht und das Schleifpapier reißt.
• Vermeiden Sie Überlastungen.
WARNUNG: Schleifen Sie auf keinen Fall Magnesium!
Richtige Haltung der Hände (Abb. F)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem vorderen
Griff 4 und die andere auf dem Hauptgriff 18 .
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Einschalten: Drücken Sie auf den Ein-/Ausschalter 1 .
• Für Dauerbetrieb drücken Sie auch den Verriegelungsknopf
für Dauerbetrieb 2 .
• Ausschalten: Drücken Sie erneut auf den Ein-/Ausschalter.
Schleifen (Abb. A)
• Beginnen Sie mit der gröbsten Körnung.
• Da das Werkzeug kleine Schleifspuren in allen Richtungen
erzeugt, ist es nicht erforderlich, mit der Maserung zu
schleifen.
• Überprüfen Sie Ihre Arbeitsergebnisse regelmäßig.
• Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der
Arbeiten immer AUS. Nur wenn das Elektrowerkzeug
ausgeschaltet ist, darf der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen werden.
Deutsch
Wechsel des Staubsacks (Abb. E)
Zur Gewährleistung einer effizienten Staubabsaugung ist der
Staubsack bereits zu wechseln, wenn er ungefähr zu einem
Drittel
gefüllt ist.
1. Ziehen Sie die Staubsacköffnung 15 vorsichtig vom
Rahmenauslaß 16 herunter und entfernen Sie den
Staubsack 8 .
2. Bringen Sie unter Einhaltung der oben beschriebenen
Anweisungen einen neuen Staubsack an.
WARTUNG
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
• Nachdem das Werkzeug ohne Staubsack für
Metallschleifarbeiten verwendet wurde, reinigen Sie das
Werkzeug mit schwacher Druckluft.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
15
English
ORBITAL SANDER
D26420, D26421, D26422, D26423
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
Pad size
Orbits
Orbit ø
Weight
W
mm
min-1
D26420
230
230/115
1
350
112 x 236
12000 - 22000
D26421
230
–
1
350
112 x 236
22000
D26422
230
230/115
1
350
92 x 190
12000 - 22000
D26423
230
–
1
350
92 x 190
22000
mm
kg
2.5
2.8
2.5
2.7
2.5
2.6
2.5
2.5
VAC
VAC
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-4:
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
73.5
73.5
77
77
LWA(sound power level)
dB(A)
84.5
84.5
88
88
K(uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
3
3
3
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
6
< 2.5
6
< 2.5
5.1
< 2.5
5.1
< 2.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
10 Amperes. mains
13 Amperes. in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
16
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Orbital Sander
D26420, D26421, D26422, D26423
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
English
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011.
These products also comply with Directive, 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
17
English
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for Sanders
WARNING: Take special care when sanding some woods
(e.g. beech, oak) and metal which may produce toxic dust.
Wear a dust mask specifically designed for protection
against toxic dust and fumes and ensure that persons
within or entering the work area are also protected.
WARNING: Use this tool in a well-ventilated area when
sanding ferrous metals. Do not operate the tool near
flammable liquids, gases or dust. Sparks or hot particles
from sanding or arcing motor brushes may ignite
combustible materials.
Sanding Paint
•
•
•
WARNING: Observe the applicable regulations for
sanding paint.Pay special attention to the following:
Whenever possible, use a vacuum extractor for dust collection.
Take special care when sanding paint which is possibly lead
based:
ʵʵ Do not let children or pregnant women enter the work
area.
ʵʵ All persons entering the work area should weara mask
specially designed for protection against lead paint dust
and fumes.
ʵʵ Do not eat, drink or smoke in the work area.
Dispose of dust particles and any other removal debris safely.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
18
•
•
Risk of personal injury due to flying particles.
Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
Risk of personal injury due to prolonged use.
•
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 17 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Orbital sander
1 Hook and loop sanding pad
1 Dustbag frame
1Dustbag
3 Sheets of sanding paper
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
On/off switch
Lock-on button
Speed control dial (D26420/D26422)
Front handle
Sanding sheet clamp knob
Sanding pad
Dustbag frame
Dustbag
Intended Use
Your orbital sander D26420, D26421, D26422, D26423 has been
designed for quick sanding of wood, metal and plastics in a
professional environment.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These sanders are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
English
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN60745; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Fitting Sanding Sheets (Fig. B1, B2)
Fitting regular sanding sheets (Fig. B1)
1. Soften the sanding sheet by rubbing its nonabrasive side
over the edge of a worktop.
2. Release both sanding sheet clamp knobs 5 .
3. Slide the sanding sheet under the sanding sheet clamp 9 .
4. Engage the corresponding sanding paper clamp knob 5 .
5. Stretch the sanding paper firmly over the sanding pad 6 and repeat for the other clamp.
Fitting hook and loop sanding sheets
(Fig. B2)
1. Fit the hook and loop sanding pad as described below.
2. Place the tool on a table, sanding pad 6 up.
3. Place the sanding sheet directly on top of the sanding pad.
4. Hold the sanding pad 6 with one hand and align the dust
extraction holes 10 .
5. Press the sheet firmly onto the sanding pad.
Changing the Sanding Pad (Fig. C)
1. Place the tool on a table, sanding pad 6 up.
2. Remove the screws 11 holding the sanding pad to the
base 12 .
3. Take the sanding pad from the base.
4. Place the other sanding pad onto the base aligning the
screw holes.
5. Replace the screws 11 and tighten them.
Adjusting the Front Handle (Fig. D)
The position of the front handle can be adjusted for optimum
control.
1. Loosen the knob 13 located in the centre of the front
grip 4 .
2. Take the handle from the tool and place it on either
mounting position.
3. Make sure that the handle is placed correctly.
4. Tighten the knob.
Setting the Electronic Speed Control Dial
(Fig. A)
D26420/D26422
The speed is infinitely variable from 12,000–22,000 min-1 using
the electronic speed control dial 3 .
1. Turn the electronic speed control dial to the required level.
The correct setting, however, is a matter of experience.
2. Generally, harder materials require a higher setting.
Dust Extraction (Fig. E)
WARNING: Since woodworking with a sander produces
dust, always install a dustbag designed in compliance
with the applicable directives regarding dust emission.
WARNING: Do not use a dustbag or vacuum extractor
without proper spark protection when sanding metal.
1. Fit the dustbag 8 into the frame 7 as shown.
2. Attach the frame 7 to the dust extraction outlet 14 .
3. Turn the assembly clockwise to lock it in position.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
19
English
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
WARNING:
• Make sure all materials to be sanded are well secured.
• Apply only a gentle pressure to the workpiece.
Excessive pressure does not improve the sanding
effect, but only results in an increased load on the
machine and causes the abrasive
to tear.
• Avoid overloading.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
• After the tool is used in metal sanding applications without
dustbag, clean the tool using low-pressure air.
WARNING: Do not sand magnesium!
Proper Hand Position (Fig. F)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS hold securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the front handle 4 ,
with the other hand on the main handle 18 .
Switching On and Off (Fig. A)
• Switching on: press the on/off switch 1 .
• For continuous operation, also press the lock-on button 2 .
• Switching off: press the on/off switch again.
Sanding (Fig. A)
• Start with the coarsest grit size.
• As the tool produces small scratch marks in all directions, it
is not necessary to sand with the grain.
• Check your work at short intervals.
• Always switch off the tool when work is finished and before
unplugging.
Replacing the Dustbag (Fig. E)
For efficient dust extraction replace the dustbag when it is
about one third full.
1. Carefully pull the dustbag opening 15 off the frame outlet
16 and remove the dustbag 8 .
2. Fit a new dustbag following the instructions as described
above.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
20
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Español
LIJADORA ORBITAL
D26420, D26421, D26422, D26423
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DeWALT
sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Tamaño de la almohadilla
Órbitas
Diámetro de la órbita
Peso
W
mm
min-1
D26420
230
1
350
112 x 236
12000 - 22000
D26421
230
1
350
112 x 236
22000
D26422
230
1
350
92 x 190
12000 - 22000
D26423
230
1
350
92 x 190
22000
mm
kg
2,5
2,8
2,5
2,7
2,5
2,6
2,5
2,5
VAC
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-4.
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
73,5
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
84,5
73,5
77
77
84,5
88
88
K(incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
3
3
3
3
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
6
< 2,5
6
< 2,5
5,1
< 2,5
5,1
< 2,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
10 A, en la red
21
Español
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Lijadora orbital
D26420, D26421, D26422, D26423
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011.
Estos productos también son conformes con las Directivas,
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
20.04.2016
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
22
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
Español
d )
e )
f )
g )
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Instrucciones suplementarias de seguridad
para las lijadoras
ADVERTENCIA: Tenga cuidado especialmente cuando
lije determinadas maderas (por ej., haya, roble) y metales
que pueden producir polvo tóxico. Utilice una mascarilla
contra el polvo diseñada específicamente para protegerle
contra polvos y gases tóxicos y asegúrese de que las
personas que se encuentren o entren en la zona de trabajo
también estén protegidas.
ADVERTENCIA: Use esta herramienta en una zona
bien ventilada cuando lije metales ferrosos. No utilice
la herramienta cerca de líquidos inflamables, gases o
residuos. Las chispas o partículas calientes procedentes
del lijado o de los cepillos mecánicos de ruptura pueden
prender los materiales combustibles.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Lijado de pintura
•
•
•
ADVERTENCIA: Al lijar la pintura, observe las normas
aplicables. Preste especial atención a lo siguiente:
Siempre que sea posible, utilice un aspirador para eliminar el
polvo.
Tenga especial cuidado cuando lije pintura que pueda tener
una base de plomo:
ʵʵ No permita que los niños ni las mujeres embarazadas
accedan a la zona de trabajo.
ʵʵ Todas las personas que entren en la zona de trabajo
deberán llevar una mascarilla especialmente diseñada
para proteger del polvo y las emanaciones procedentes de
la pintura al plomo.
ʵʵ No coma, beba ni fume en la zona de trabajo.
Elimine de forma segura las partículas de polvo y los demás
residuos que se produzcan.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA o
menos.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
23
Español
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60745, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
El Código de fecha 17 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Contenido del embalaje
Uso de un alargador
El embalaje contiene:
1 Lijadora orbital
1 Almohadilla para lijar de enganche y sujeción
1 Bastidor de la bolsa para el polvo
1 Bolsa para el polvo
3 Juego de papel de lija
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Descripción (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Interruptor de marcha/parada
Botón de funcionamiento continuo
Dial de control de velocidad (D26420/D26422)
Empuñadura delantera
Pomo de sujeción de la hoja lijadora
Almohadilla para lijar
Bastidor de la bolsa para el polvo
Bolsa para el polvo
Uso Previsto
Su lijadora orbital D26420, D26421, D26422, D26423 ha sido
diseñada para lijar con rapidez madera, metal y plástico en un
entorno profesional.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Estas lijadoras son herramientas eléctricas profesionales.
24
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Colocación de las hojas lijadoras (Fig. B1, B2)
Colocación de las hojas lijadoras normales
(Fig. B1)
1. Suavice la hoja lijadora frotando su lado no abrasivo contra
el borde de la superficie de trabajo.
2. Suelte ambos pomos de sujeción de la hoja lijadora.
3. Deslice la hoja lijadora debajo de la mordaza de la hoja 9 .
4. Enganche el correspondiente pomo de sujeción del papel
de lija 5 .
5. Estire firmemente el papel de lija sobre la almohadilla para
lijar 6 y repita para la otra mordaza.
Colocación de las hojas lijadoras de
enganche y sujeción (Fig. B2)
1. Coloque la almohadilla para lijar de enganche y sujeción
como se ha descrito anteriormente.
Español
2. Coloque la herramienta sobre una mesa, con el disco de
soporte 6 hacia arriba.
3. Coloque la hoja lijadora directamente encima de la
almohadilla para lijar.
4. Sujete el soporte de lijar 6 con una mano y alinee los
agujeros de extracción de polvo 10 .
5. Presione la hoja firmemente sobre la almohadilla para lijar.
Cambio de la almohadilla para lijar (Fig. C)
1. Coloque la herramienta sobre una mesa, con el disco de
soporte 6 hacia arriba.
2. Quite los tornillos 11 sujetando la almohadilla para lijar a
la base 12 .
3. Separe la almohadilla para lijar de la base.
4. Coloque la otra almohadilla para lijar sobre la base alineando
los agujeros para tornillos.
5. Vuelva a colocar los tornillos 11 y apriételos.
Ajuste de la empuñadura delantera (Fig. D)
Se puede ajustar la posición de la empuñadura delantera para
un control óptimo.
1. Afloje el pomo 13 situado en el centro de la empuñadura
delantera 4 .
2. Separe la empuñadura de la herramienta y colóquela en
cualquiera de las posiciones de montaje.
3. Asegúrese de que la empuñadura está correctamente
colocada.
4. Apriete el pomo.
Ajuste del control electrónico de velocidad
(Fig. A)
D26420/D26422
La velocidad se puede variar progresivamente entre 12,000
– 22,000 min-1 mediante el dial de control electrónico de
velocidad 3 .
1. Coloque el control en el nivel deseado. El ajuste adecuado
se aprende empíricamente.
2. En general, para materiales más duros se precisa un valor
superior.
Extracción de polvo (Fig. E)
ADVERTENCIA: Ya que el lijado de madera genera
polvo, siempre se debe instalar una bolsa para el polvo
cuyo diseño cumpla las directivas aplicables acerca de la
emisión de polvo.
ADVERTENCIA: No utilice bolsas para el polvo o
aspiradoras sin protección adecuada contra las chispas
al lijar metal.
1. Coloque la bolsa para el polvo 8 en el bastidor 7 como se
muestra.
2. Acople el bastidor 7 al orificio de extracción de polvo 14 .
3. Gire el conjunto en el sentido de las agujas del reloj para
fijarlo en posición.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA:
• Asegúrese de que todos los materiales que va a lijar
están bien sujetos.
• Ejerza sólo una ligera presión sobre la pieza de
trabajo. Una presión excesiva no mejora el efecto de
lijado, sino que produce una mayor carga sobre la
herramienta y puede romper el papel de lija.
• Evite la sobrecarga.
¡ADVERTENCIA: No se debe lijar nunca magnesio!
Posición adecuada de las manos (Fig. F)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano se
coloque en el asa frontal 4 y la otra en el asa principal 18 .
Encendido y apagado (Fig. A)
• Encendido: pulse el conmutador on/off 1 .
• Para un funcionamiento continuado, apriete también el
botón de bloqueo 2 .
• Apagado: apriete nuevamente el conmutador on/off.
Lijado (Fig. A)
• Comience con el tamaño de grano más grueso.
• Como la herramienta produce pequeñas marcas de
arañazos en todas las direcciones, no es necesario lijar con
la veta.
• Compruebe su trabajo a intervalos cortos.
• Siempre se debe desconectar la herramienta nada más
terminado el trabajo y antes de desenchufarla.
Sustitución de la bolsa para el polvo (Fig. E)
Para una eliminación eficaz del polvo, sustituya la bolsa cuando
se haya llenado en un tercio.
1. Quite con cuidado del adaptador 15 de la bolsa para el
polvo del orificio 16 del bastidor y saque la bolsa para el
polvo 8 .
2. Coloque una nueva bolsa para el polvo siguiendo las
instrucciones explicadas anteriormente.
25
Español
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
• Después de utilizar la herramienta en aplicaciones de lijado
de metal sin la bolsa para el polvo, limpie la herramienta con
aire a baja presión.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
26
Los productos y las baterías contienen materiales que pueden
ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Français
PONCEUSE ORBITALE
D26420, D26421, D26422, D26423
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT,
le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance consommée
Taille du patin de ponçage
Vibrations
Orbite, ø
Poids
W
mm
min-1
D26420
230
1
350
112 x 236
12000 - 22000
D26421
230
1
350
112 x 236
22000
D26422
230
1
350
92 x 190
12000 - 22000
D26423
230
1
350
92 x 190
22000
mm
kg
2,5
2,8
2,5
2,7
2,5
2,6
2,5
2,5
VAC
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-4.
LPA(niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
73,5
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
84,5
73,5
77
77
84,5
88
88
K(incertitude pour le niveau acoustique donné)
dB(A)
3
3
3
3
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
6
< 2,5
6
< 2,5
5,1
< 2,5
5,1
< 2,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
10 ampères, secteur
27
Français
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Ponceuse orbitale
D26420, D26421, D26422, D26423
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives,
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
20.04.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
28
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
Français
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
Consignes supplémentaires de sécurité pour
les ponceuses
AVERTISSEMENT : prenez garde aux éventuelles
poussières toxiques pouvant se former lors du ponçage
d’un métal ou de certains bois (hêtre, chêne, par ex.).
Portez toujours un masque spécialement conçu pour vous
protéger des poussières et émanations toxiques et veillez à
ce que les personnes situées dans ou passant par la zone
de travail soient également protégées.
AVERTISSEMENT : cet outil doit être utilisé dans une
zone bien aérée lors du ponçage de métaux ferreux. Ne
l’utilisez pas à proximité de liquides inflammables, de
gaz ou de poussières. Les étincelles ou particules chaudes
provenant du ponçage ou de l’arc des charbons du moteur
pourraient enflammer les matériaux combustibles.
Ponçage de peinture
•
•
•
AVERTISSEMENT : respecter les règles en vigueur pour le
ponçage de peintures en prêtant une attention particulière
à ce qui suit:
Si possible, utiliser un aspirateur de poussière.
Lors du ponçage de peintures présumées à base de plomb:
ʵʵ Interdire l’accès à la zone de travail aux femmes enceintes
et aux enfants.
ʵʵ Toutes les personnes ayant accès à la zone de travail
doivent porter un masque conçu pour la protection contre
les poussières et les vapeurs de plomb.
ʵʵ Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de travail.
Se débarrasser de la poussière et des autres débris de manière
sûre.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 17 , qui comprend aussi l’année
de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
29
Français
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Ponceuse orbitale
1 Crochet et patin de ponçage en boucle
1 Support du sac à poussière
1 Sac à poussière
3 Jeux de papiers abrasifs
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
Interrupteur marche/arrêt
Bouton de verrouillage
Variateur électronique (D26420/D26422)
Poignée avant
Fixation de serrage du papier abrasif
Patin de ponçage
Support du sac à poussière
Sac à poussière
Utilisation Prévue
Votre ponceuse orbitale D26420/D26421/D26422/ D26423 a été
mise au point pour le ponçage rapide du bois, du plastique et
du métal (à sec).
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ces ponceuses sont des outils électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension du
secteur correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN60745 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
30
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Mise en place des papiers abrasifs
(Fig. B1, B2)
Mise en place des papiers abrasifs
normaux (Fig. B1)
1. Adoucir le papier abrasif en frottant son côté non-abrasif sur
le bord d’un plan de travail.
2. Relâcher les deux fixations de serrage du papier abrasif 5 .
3. Faire glisser le papier abrasif sous la fixation de serrage 9 .
4. Engager la fixation de serrage de papier abrasif
correspondante 5 .
5. Étirer, en forçant légèrement, le papier abrasif sur le patin de
ponçage 6 puis faire de même pour l’autre fixation.
Mise en place du crochet et des feuilles de
papier abrasif en boucle (Fig. B2)
1. Placer le crochet et le patin de ponçage en boucle comme
décrit ci-dessous.
2. Mettre la ponceuse sur une table, le patin de ponçage 6 vers le haut.
3. Placer le papier abrasif directement sur le patin de ponçage.
4. Retenir le patin de ponçage 6 d’une main et aligner les
trous 10 du patin et du papier abrasif.
5. Enfoncer en forçant légèrement sur le patin de ponçage.
Français
Remplacement du patin de ponçage (Fig. C)
1. Mettre la ponceuse sur une table, le patin de ponçage 6 vers le haut.
2. Retirer les vis 11 en maintenant le patin de ponçage par le
support 12 .
3. Retirer le patin de ponçage du support.
4. Installer l’autre patin de ponçage sur son support en prenant
soin d’aligner les orifices des vis.
5. Remettre les vis 11 et les serrer.
Réglage de la poignée avant (Fig. D)
La position de la poignée avant est réglable pour mieux
contrôler l’outil.
1. Desserrer la vis 13 placée au centre de la poignée 4 .
2. Enlever la poignée de l’outil et la placer sur une position de
montage quelconque.
3. Vérifier que la poignée est correctement installée.
4. Serrer la vis.
Réglage de la vitesse électronique (Fig. A)
D26420/D26422
La vitesse est infiniment variable entre 12,000 et 22,000 min-1
grâce au variateur de vitesse électronique 3 .
1. Choisir le niveau désiré au moyen du variateur électronique.
Le réglage correct sera néanmoins dicté par l’expérience.
2. De manière générale, les matériaux durs exigent un régime
plus élevé.
Aspiration de poussière (Fig. E)
AVERTISSEMENT : le ponçage produisant inévitablement
de la poussière, toujours installer un sac à poussière mis
au point en conformité avec les directives relatives à
l’émission de poussière.
AVERTISSEMENT : ne pas utiliser de sac à poussière ni
d’aspirateur lors du ponçage de métaux à moins d’utiliser
un extincteur d’étincelles.
1. Installer le sac à poussière 8 sur son support 7 , comme
indiqué.
2. Fixer le support 7 à la sortie d’extraction de poussière 14 .
3. Tourner l’ensemble dans le sens des aiguilles d’une montre
pour le bloquer en position.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT :
• Fixer convenablement l’ouvrage à poncer.
•
Exercer une légère pression seulement. Une pression
trop forte n’améliore pas l’effet de ponçage mais
surcharge l’outil et provoque le déchirement du papier
abrasif.
• Éviter toute surcharge.
AVERTISSEMENT: ne pas poncer des surfaces en
magnésium !
Position correcte des mains (Fig. F)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur la poignée
frontale 4 avec l’autre main sur la poignée principale 18 .
Mise en marche et arrêt (Fig. A)
• Pour mettre en marche : appuyer sur l’interrupteur marche/
arrêt 1 .
• Pour un travail en continu : appuyer également sur le
bouton de verrouillage 2 .
• Pour arrêter : appuyer de nouveau sur l’interrupteur
marche /arrêt.
Ponçage (Fig. A)
• Commencer avec un papier à gros grains.
• Cette ponceuse produisant de faibles rayures dans toutes
les directions, il n’est pas impératif de poncer dans le sens
du grain.
• Vérifier le travail effectué à courts intervalles.
• Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail et avant de
débrancher l’outil.
Remplacement du sac à poussière (Fig. E)
Pour une aspiration efficace, il convient de remplacer le sac une
fois rempli au 1/3 de sa capacité.
1. Tirer doucement l’ouverture du sac à poussière 15 hors du
support 16 puis retirer le sac à poussière 8 .
2. Installer un nouveau sac à poussière en suivant les
instructions décrites ci-après.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
31
Français
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
• Après avoir utilisé l’outil pour poncer du métal sans sac à
poussière, il convient de le nettoyer en utilisant de l’air à
basse pression.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
32
Italiano
LEVIGATRICE ORBITALE
D26420, D26421, D26422, D26423
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno
dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Dimensione platorello
Orbite
VAC
W
mm
min-1
Orbite ø
Peso
D26420
230
1
350
112 x 236
12000 - 22000
D26421
230
1
350
112 x 236
22000
D26422
230
1
350
92 x 190
12000 - 22000
D26423
230
1
350
92 x 190
22000
2,5
2,8
2,5
2,7
2,5
2,6
2,5
2,5
mm
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-4
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
73,5
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
84,5
73,5
77
77
84,5
88
88
K(incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
3
3
3
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
6
< 2,5
6
< 2,5
5,1
< 2,5
5,1
< 2,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
10 A, rete elettrica
33
Italiano
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
b )
Levigatrice orbitale
D26420, D26421, D26422, D26423
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva,
2014/30/UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare
DeWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
c )
d )
e )
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
20.04.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
34
f )
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Italiano
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Assistenza
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Istruzioni di sicurezza supplementari per
levigatrici
AVVERTENZA: fare attenzione durante le operazioni
di levigatura di alcuni tipi di legno (ad esempio faggio,
quercia) e del metallo che potrebbero produrre della
polvere tossica. Indossare una maschera anti-polvere
realizzata in modo specifico per proteggere contro la
polvere e i fumi tossici e assicurare nel contempo la
protezione del personale che si trova o che accede alla
zona di lavoro.
AVVERTENZA: usare quest’utensile in un’area ben
ventilata durante le operazioni di levigatura di metalli
ferrosi. Non usare l’utensile in prossimità di polvere, gas o
liquidi infiammabili. Le scintille o le particelle surriscaldate
prodotte dalle spazzole del motore da smerigliatura o ad
arco potrebbero incendiare i materiali combustibili.
Levigatura di superfici verniciate
•
•
•
AVVERTENZA: per le operazioni di asportazione delle
vernici dalle superfici attenersi alle indicazioni relative.
Prestare particolare attenzione alle seguenti avvertenze.
Ove possibile, raccogliere le polveri mediante un aspirapolvere.
Prendere speciali precauzioni durante la levigatura di vernici a
base di piombo:
ʵʵ Non consentire l’accesso all’area di lavoro a bambini e
donne in stato interessante.
ʵʵ Tutte le persone che entrano nell’area di lavoro devono
indossare una maschera di protezione specifica per polveri
ed esalazioni di pitture a base di piombo.
ʵʵ Non mangiare, bere o fumare nell’area
di lavoro.
Predisporre per l’aspirazione in sicurezza delle particelle di
polvere o di qualsiasi altro materiale residuo della lavorazione.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
35
Italiano
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 17 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Levigatrice orbitale
1 Platorello biadesivo:
1 Telaio per sacchetto raccoglipolvere
1 Sacchetto raccoglipolvere
3 Confezioni di carta abrasiva
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Descrizione (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
Interruttore acceso/spento
Pulsante di bloccaggio interruttore
Regolatore velocità (D26420/D26422)
Impugnatura anteriore
Manopola di bloccaggio carta abrasiva
Platorello di levigatura
Telaio per sacchetto raccoglipolvere
Sacchetto raccoglipolvere
Utilizzo Previsto
La vostra levigatrice orbitale D26420/D26421/ D26422/D26423
è stata realizzata per la rapida levigatura del legno, del metallo e
della plastica in ambito professionale.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Queste levigatrici sono apparati elettrici professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
36
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60745, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Montaggio della carta abrasiva (Fig. B1, B2)
Montaggio della carta abrasiva standard
(Fig. B1)
1. Ammorbidire la carta abrasiva sfregando il lato non abrasivo
contro il bordo di un banco da lavoro.
2. Rilasciare le due manopole di bloccaggio della carta abrasiva
5 .
3. Far scorrere la carta abrasiva sotto l’apposita pinza 9 .
4. Incastrare la manopola di bloccaggio della carta abrasiva
corrispondente 5 .
5. Tendere la carta abrasiva ben salda sul platorello 6 e
ripetere per l’altra pinza.
Montaggio della carta abrasiva biadesiva
(Fig. B2)
1. Montare il platorello biadesivo come descritto di seguito.
2. Disporre l’utensile su un banco con il platorello di levigatura
6 rivolto verso l’alto.
3. Collocare la carta abrasiva direttamente al di sopra del
platorello di levigatura.
4. Sostenere il platorello di levigatura 6 con una mano ed
allineare i fori di aspirazione polveri 10 .
5. Premere con forza la carta sul platorello di levigatura.
Italiano
Sostituzione del platorello di levigatura
(Fig. C)
1. Disporre l’utensile su un banco con il platorello di levigatura
6 rivolto verso l’alto.
2. Togliere le viti 11 che fissano il platorello di levigatura alla
base 12 .
3. Rimuovere il platorello di levigatura dalla base.
4. Posizionare l’altro platorello di levigatura sulla base
allineando i fori delle viti.
5. Reinstallare le viti 11 e serrarle.
Regolazione dell’impugnatura anteriore
(Fig. D)
Per un controllo ottimale è possibile regolare la posizione
dell’impugnatura anteriore.
1. Allentare l’impugnatura 13 che si trova al centro
dell’impugnatura anteriore 4 .
2. Rimuovere l’impugnatura dall’utensile e metterla in una
delle posizioni di montaggio.
3. Accertarsi che l’impugnatura sia installata correttamente.
4. Serrare la manopola.
Regolazione elettronica (Fig. A)
D26420/D26422
La velocità è variabile e regolabile tra 12,000 - 22,000 min-1
tramite regolatore elettronico 3 .
1. Ruotare il selettore portandolo al livello desiderato. La scelta
è comunque una questione di esperienza.
2. In linea generale, su materiali più duri si richiedono
regolazioni più elevate.
Aspirazione polveri (Fig. E)
AVVERTENZA: poiché la levigatura del legno produce
polvere, occorre installare sempre un sacchetto
raccoglipolvere in conformità alle relative norme
riguardanti l’emissione di polvere.
AVVERTENZA: nel levigare metalli non utilizzare il
sacchetto raccoglipolvere o l’aspiratore in assenza di
un’adeguata protezione parascintille.
1. Montare il sacchetto raccoglipolvere 8 nel telaio 7 come
descritto.
2. Montare il telaio 7 su un’uscita per l’aspirazione delle
polveri 14 .
3. Ruotare il gruppo in senso orario per bloccarlo in posizione.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA:
• Bloccare il pezzo da lavorare.
• Non esercitare troppa pressione durante l’operazione.
Una pressione eccessiva non migliora l’azione
dell’utensile ma causa un sovraccarico del motore e la
lacerazione della carta abrasiva.
• Evitare carichi eccessivi.
AVVERTENZA: non levigare su superfici di magnesio!
Corretto posizionamento delle mani (Fig. F)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura anteriore 4 , e l’altra mano sull’impugnatura
principale 18 .
Accensione e spegnimento (Fig. A)
• Accensione: premere l’interruttore on/off 1 .
• Per un funzionamento continuo, premere anche il pulsante
di bloccaggio 2 .
• Spegnimento: premere di nuovo l’interruttore on/off.
Levigatura (Fig. A)
• Iniziare con il foglio abrasivo di grana maggiore.
• Dato che l’utensile produce piccoli segni di scalfitture in
tutte le direzioni, non è necessario effettuare la finitura con
graniglia.
• Verificare il risultato del lavoro a brevi intervalli.
• Spegnete sempre l’utensile al termine del lavoro e prima di
disinserire la spina.
Sostituzione del sacchetto raccoglipolvere
(Fig. E)
Per rendere più efficiente l’aspirazione della polvere si consiglia
di sostituire il sacchetto raccoglipolvere quando è pieno per un
terzo della sua capacità.
1. Tirare con cautela l’apertura del sacchetto raccoglipolvere
15 fino ad estrarla dall’uscita del telaio 16 e rimuovere il
sacchetto raccoglipolvere 8 .
2. Inserire il nuovo sacchetto raccoglipolvere seguendo le
istruzioni descritte sopra.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
37
Italiano
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
• Dopo avere usato l’utensile per levigare i metalli senza
sacchetto raccoglipolvere, pulire l’utensile usando aria a
bassa pressione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
38
Nederlands
VLAKSCHUURMACHINE
D26420, D26421, D26422, D26423
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT
tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Vermogen
Schuurzool
Schuurbewegingen
Schuurcirkel ø
Gewicht
W
mm
min-1
D26420
230
1
350
112 x 236
12000 - 22000
D26421
230
1
350
112 x 236
22000
D26422
230
1
350
92 x 190
12000 - 22000
D26423
230
1
350
92 x 190
22000
mm
kg
2,5
2,8
2,5
2,7
2,5
2,6
2,5
2,5
VAC
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-4:
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
73,5
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
84,5
73,5
77
77
84,5
88
88
K(onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
dB(A)
3
3
3
3
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
6
< 2,5
6
< 2,5
5,1
< 2,5
5,1
< 2,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
10 ampère, stroomnet
39
Nederlands
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
Vlakschuurmachine
D26420, D26421, D26422, D26423
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn, 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
20.04.2016
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
40
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
Nederlands
d )
e )
f )
g )
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
schuurmachines
WAARSCHUWING! Neem speciale maatregelen
bij het schuren van bepaalde soorten hout (bijv.
beuken- en eikenhout) en metaal die mogelijk giftige
stoffen produceren. Draag een stofmasker dat speciaal
ontworpen is ter bescherming tegen giftige stoffen
dampen en verzeker u ervan dat andere personen op
de werkvloer of die de werkvloer betreden eveneens
beschermd zijn.
WAARSCHUWING! Gebruik deze machine in een goed
geventileerde ruimte tijdens het schuren van metaal.
Gebruik de machine niet in de buurt van ontvlambare
vloeistoffen, gassen of stof. Vonken of gloeiende deeltjes
van het schuren of vonkende koolstofborstels kunnen
ontvlambare materialen ontsteken.
Schuren van geverfde oppervlakken
•
•
•
WAARSCHUWING! Neem de geldende regels voor het
schuren van geverfde oppervlakken in acht. Let daarbij
vooral op het volgende:
Gebruik indien mogelijk steeds een stofafzuigsysteem.
Ga uiterst zorgvuldig te werk bij het schuren van verf op
loodbasis:
ʵʵ Kinderen en zwangere vrouwen mogen de werkvloer niet
betreden.
ʵʵ Alle personen die de werkvloer betreden, moeten een
masker dragen ter bescherming tegen loodverfstof en
-damp.
ʵʵ Eten, drinken en roken op de werkvloer is niet toegestaan.
Verwijder stof en ander afval op veilige en verantwoorde wijze.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder te
gebruiken.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
41
Nederlands
•
Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
•
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 17 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Vlakschuurmachine
1Klittenband-schuurzool
1Stofzakframe
1Stofzak
3 Sets schuurvellen
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Beschrijving (Afb. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
Aan/uit-schakelaar
Blokkeerknop
Stelwiel elektronische snelheidsregeling
Voorhandgreep
Schuurzool
Vergrendelingsknop voor schuurbeweging
Stofzakframe
Stofzak
Gebruiksdoel
Uw vlakschuurmachine D26420/D26421/D26422/ D26423 is
ontworpen voor doelmatig schuren van hout, plastic en metaal
in een professionele omgeving.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze schuurmachines zijn professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
42
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Bevestigen van schuurpapier (Afb. B1, B2)
Bevestigen van normaal schuurpapier
(Afb. B1)
1. Maak het schuurvel wat soepeler door de nietschurende
achterkant over de rand van een werktafel te halen.
2. Maak beide klemknoppen voor het schuurpapier 5 los.
3. Schuif het schuurvel onder de bevestigingsklem 9 .
4. Vergrendel de betreffende klemknop 5 .
5. Trek het schuurvel stevig over de schuurzool 6 heen en
herhaal de procedure voor de andere bevestigingsklem.
Bevestigen van klittenband-schuurpapier
(Afb. B2)
1. Bevestig de klittenband-schuurzool zoals hieronder
beschreven.
2. Leg de machine op een tafel met de schuurzool 6 naar
boven.
3. Plaats het schuurvel direct op de schuurzool.
4. Houd met de ene hand de schuurzool 6 in positie en
plaats met de andere hand het schuurvel op de schuurzool.
Nederlands
Zorg ervoor dat de stofafzuiggaten 10 in schuurzool en
schuurvel overeenkomen.
5. Druk het papier stevig op het schuurvel.
Wisselen van de schuurzool (Afb. C)
1. Leg de machine op een tafel met de schuurzool 6 naar
boven.
2. Verwijder de schroeven 11 waarmee de schuurzool op zijn
plaats wordt gehouden.
3. Neem de schuurzool van zijn plaats.
4. Bevestig de andere schuurzool op zijn plaats en breng de
schroefgaten op een lijn.
5. Breng de schroeven 11 aan en draai ze vast.
Afstellen van de voorhandgreep (Afb. D)
De positie van de voorhandgreep kan worden afgesteld voor
een optimale beheersing van de machine.
1. Draai de knop 13 in het midden van de voorhandgreep
4 los.
2. Neem de handgreep van de machine en plaats hem op een
van de montageposities.
3. Zorg dat de handgreep goed op de plaats zit.
4. Draai de knop aan.
Instellen van de elektronische
snelheidsregeling (Afb. A)
D26420/D26422
Met behulp van het stelwiel van de elektronische
snelheidsregeling 3 is de snelheid traploos instelbaar van
12,000 tot 22,000 min-1.
1. Zet het stelwiel in de gewenste stand. De juiste instelling
wordt proefondervindelijk vastgesteld.
2. Naarmate het materiaal harder is, is een hogere
instelling nodig.
Stofafzuiging (Afb. E)
WAARSCHUWING! Bij het schuren van hout komt veel
stof vrij. Installeer daarom altijd een stofzak die voldoet
aan de geldende richtlijnen voor stofemissie.
WAARSCHUWING! Gebruik bij het schuren van metaal
een stofzak of stofafzuiger met vonkendover.
1. Breng de stofzak 8 in het frame 7 aan zoals afgebeeld.
2. Bevestig het frame 7 aan de stofafzuigadapter 14 .
3. Draai het geheel met de klok mee om hem op zijn plaats te
vergrendelen.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
WAARSCHUWING:
• Zorg ervoor dat het te schuren werkstuk goed vast
staat.
• Forceer de machine niet. Overmatige druk op de
machine verbetert de schurende werking niet maar
resulteert alleen in grotere belasting van de machine
en versnelde slijtage van het schuurpapier.
• Voorkom overbelasting.
WAARSCHUWING: Schuur geen magnesium!
Juiste positie van de handen (Afb. F)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één hand op de
voorste handgreep 4 en de andere op de hoofdhandgreep 18 .
In- en uitschakelen (Afb. A)
• Inschakelen: druk de aan/uit-schakelaar 1 in.
• Schakel voor constante werking ook de blokkeerknop in 2 .
• Uitschakelen: druk de aan/uit-schakelaar nogmaals in.
Schuren (Afb. A)
• Begin met schuurpapier met de grofste korrel.
• Omdat de machine korte schuurbewegingen in alle
richtingen maakt, is het niet nodig met de houtnerf mee te
schuren.
• Controleer uw werk met korte tussenpozen.
• Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is beëindigd
en voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
Vervangen van de stofzak (Afb. E)
Vervang de stofzak steeds wanneer deze voor ongeveer één
derde vol is voor een zo efficiënt mogelijke stofafzuiging.
1. Trek de stofzakopening 15 zorgvuldig van de uitlaat 16 op
het frame en verwijder de stofzak 8 .
2. Plaats een nieuwe stofzak zoals hierboven beschreven.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
43
Nederlands
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
• Nadat de machine zonder stofzak is gebruikt voor het
schuren van metaal, reinigt u de machine met behulp van
lage-druklucht.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
44
Norsk
PLANSLIPEMASKIN
D26420, D26421, D26422, D26423
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig
partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Størrelse på slipeskive
Turtall
Slipebevegelse ø
Vekt
W
mm
min-1
D26420
230
1
350
112 x 236
12000 - 22000
D26421
230
1
350
112 x 236
22000
D26422
230
1
350
92 x 190
12000 - 22000
D26423
230
1
350
92 x 190
22000
mm
kg
2,5
2,8
2,5
2,7
2,5
2,6
2,5
2,5
VAC
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-4:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
73,5
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
84,5
73,5
77
77
84,5
88
88
K(usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3
3
3
3
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
6
< 2,5
6
< 2,5
5,1
< 2,5
5,1
< 2,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745:, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Sikringer:
Europa
230V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Maskineridirektiv
Planslipemaskin
D26420, D26421, D26422, D26423
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011.
Disse produktene samsvarer også med direktiv, 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
45
Norsk
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
20.04.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
46
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
Norsk
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for
slipemaskiner
ADVARSEL: Vær spesielt forsiktig ved sliping av enkelte
tresorter (for eksempel bøk og eik) og metall som kan avgi
giftig støv. Bruk støvmaske som er spesielt beregnet på å
beskytte mot giftig støv og gass, og sørg for at personer i
eller rundt arbeidsområdet også er beskyttet.
ADVARSEL: Bruk dette verktøyet i et område med god
ventilasjon ved sliping av jernholdige metaller. Bruk
ikke verktøyet i nærheten av antennbare væsker, gasser
eller støv. Gnister eller varme partikler fra slipingen eller
motorbørstene kan antenne brennbare materialer.
Sliping av maling
•
•
ADVARSEL: Overhold gjeldende forskrifter for sliping av
maling. Vær spesielt opmerksom på følgende:
Benytt, om mulig, alltid en støvsuger for støvutsugning.
Vær spesielt forsiktig ved sliping av som muligens inneholder
bly.
ʵʵ La ikke barn eller gravide kvinner komme inn på
arbeidsområdet.
ʵʵ Alle personer som kommer inn på arbeidsområdet må
bruke en spesialmaske som beskytter mot støv og damper
fra blymaling.
ʵʵ Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsområdet.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 17 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Planslipemaskin
1 Slipeskive med hekte og løkke
1 Ramme for støvpose
1Støvpose
3 Ark med slipepapir
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
Strømbryter
Låseknapp
Turtall-regulator (D26420/D26422)
Fronthåndtak
Festeskrue for slipepapir
Slipeskive
Ramme for støvpose
Støvpose
Tiltenkt Bruk
Din D26420, D26421, D26422, D26423 planslipemaskin er laget
for hurtig sliping av tre, metall og plast i et profesjonelt miljø.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Disse slipemaskiner er profesjonelle verktøy.
47
Norsk
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Montering av slipepapir (Fig. B1, B2)
Montering av vanlig slipepapir (Fig. B1)
1. Mykne slipepapiret ved å gni baksiden over kanten av et
arbeidsbord.
2. Løsne begge festeskruene for slipepapir 5 .
3. Skyv slipepapiret under festeklemmen for slipepapir 9 .
4. Stram til festeskruen for slipepapiret 5 .
5. Strekk slipepapiret hardt over slipeskiven 6 , og gjenta for
den andre klemmen.
Montering av slipepapir med hekte og
løkke (Fig. B2)
1. Fest slipeskiven med hekte og løkke som beskrevet
nedenfor.
2. Legg verktøyet på et bord med slipeskiven 6 opp.
3. Legg slipepapiret rett oppå slipeskiven.
4. Hold slipeskiven 6 med én hånd, og sørg for at
støvavsugsåpningene 10 kommer på riktig plass.
5. Press papiret hardt ned på slipeskiven.
Skifte ut slipeskiven (Fig. C)
1. Legg verktøyet på et bord med slipeskiven 6 opp.
2. Fjern skruene 11 som holder slipeskiven til sokkelen 12 .
48
3. Ta slipeskiven bort fra sokkelen.
4. Plasser den andre slipeskiven på sokkelen slik at
skruehullene stemmer overens.
5. Sett i skruene 11 igjen, og trekk dem til.
Justere fronthåndtaket (Fig. D)
Fronthåndtakets stilling kan justeres for å gi optimal kontroll.
1. Løsne skruen 13 som sitter midt på fronthåndtaket 4 .
2. Ta av håndtaket fra verktøyet, og plasser det på en av
monteringsposisjonene.
3. Kontroller at håndtaket er riktig plassert.
4. Stram til skruen.
Innstilling av den elektroniske turtallregulatoren (Fig. A)
D26420/D26422
Hastigheten kan varieres trinnløst fra 12,000 - 22,000 min-1 ved
hjelp av den elektroniske turtallsregulatoren 3 .
1. Innstill den elektroniske turtall-regulatoren på ønsket nivå.
Erfaring vil imidlertid vise hva som er riktig innstilling.
2. Vanligvis krever hardere materialer en høyere innstilling.
Støvavsug (Fig. E)
ADVARSEL: Ved arbeid på tre med en slipemaskin oppstår
det støv. Sett derfor alltid på en støvpose som er konstruert
i overensstemmelse med de gjeldende direktiver for
støvutslipp.
ADVARSEL: Bruk ikke støvpose eller støvsuger uten egnet
gnistbeskyttelse ved sliping av metall.
1. Fest støvposen 8 inn i rammen 7 som vist.
2. Fest rammen 7 til støvavsuget 14 .
3. Drei posen og rammen med urviseren slik at de låses på
plass.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL:
• Kontroller at alt materiale som skal slipes, er godt
sikret.
• Ved pussing skal maskinen bare trykkes lett
mot arbeidsstykket. Overdrevent trykk øker
ikke pusseeffekten, men medfører kun fare for
overbelastning av maskinen, eventuelt at slipepapiret
ryker.
• Ikke overbelast verktøyet.
ADVARSEL: Ikke slip magnesium!
Korrekt plassering av hendene (Fig. F)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på fronthåndtaket 4 og
den andre på hovedhåndtaket 18 .
Skru på og av (Fig. A)
• Slå på: trykk inn strømbryteren 1 .
• For kontinuerlig bruk, trykk også på låseknappen 2 .
• Slå av: trykk på strømbryteren igjen.
Sliping (Fig. A)
• Begynn med groveste korning.
• Fordi verktøyet lager små riper i alle retninger, er det
unødvendig å slipe med årringene.
• Kontroller arbeidet med korte mellomrom.
• Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet og før
støpselet tas ut av stikkontakten.
Skifte støvposen (Fig. E)
For effektiv støvavsugning må støvposen skiftes når den er ca.
tredjedels full.
1. Trekk forsiktig åpningen på støvposen 15 ut av rammen
16 , og fjern støvposen 8 .
2. Fest en ny støvpose slik det er beskrevet ovenfor.
Norsk
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
• Etter at verktøyet er brukt til metallsliping uten støvpose, må
verktøyet rengjøres med svak trykkluft.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
49
Português
LIXADORA ROTORBITAL
D26420, D26421, D26422, D26423
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um
grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Tamanho da base
Rotações de lixadela
Diametro da órbita
Peso
W
mm
min-1
D26420
230
1
350
112 x 236
12000 - 22000
D26421
230
1
350
112 x 236
22000
D26422
230
1
350
92 x 190
12000 - 22000
D26423
230
1
350
92 x 190
22000
mm
kg
2,5
2,8
2,5
2,7
2,5
2,6
2,5
2,5
VCA
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-4:
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
73,5
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
84,5
73,5
77
77
84,5
88
88
K(variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
3
3
3
3
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
6
< 2,5
6
< 2,5
5,1
< 2,5
5,1
< 2,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN 60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
ADVARSEL: angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Fusíveis:
Europa
Ferramentas de 230 V
10 amperes, alimentação de rede
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Definições: directrizes de Segurança
Lixadora rotorbital
D26420, D26421, D26422, D26423
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
50
Português
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva, 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
20.04.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
c )
d )
e )
f )
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
51
Português
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
52
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Instruções de segurança adicionais para
lixadoras
ATENÇÃO: tenha especial atenção ao lixar alguns
tipos de madeira (por exemplo, faia, carvalho) e de
metal que podem produzir pó tóxico. Use uma máscara
especificamente concebida para a protecção contra pó
tóxico e fumos e assegure-se de que todas as pessoas
que se encontram ou estão a entrar na área de trabalho
também estão protegidas.
ATENÇÃO: utilize esta ferramenta numa área bem
ventilada quando lixar metais ferrosos. Não opere a
ferramenta perto de poeira, gases ou líquidos inflamáveis.
Faíscas ou lascas quentes provenientes da lixa ou de
descarga eléctrica de escovas motoras podem incendiar
materiais combustíveis.
Lixar de superfícies pintadas
•
•
•
ATENÇÃO: observe as regulações para lixadela de tintas.
Dedique atenção ao seguinte:
Use sempre que possível o sistema de aspiração de pó.
Tenha cuidado especial ao lixar superfícies com tinta à base
de chumbo:
ʵʵ Crianças e mulheres grávidas não devem entrar no recinto
onde se trabalha.
ʵʵ Todas as pessoas que entrem no recinto de trabalho
devem ter uma máscara especial destinada a proteger
contra tinta de chumbo e gases.
ʵʵ Não coma, beba ou fume no recinto de trabalho.
Retire o pó e outras sujidades de uma maneira adequada.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Português
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 17 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Lixadora orbital
1 Gancho e base de lixar orbital
1 Estrutura do saco do pó
1 Saco para o pó
3 Jogos de discos de lixa
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Descrição (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
Interruptor on/off
Botão de bloqueio do interruptor
Controlo electrónico de velocidade
(D26420/D26422)
Manípulo da frente
Botão de fixação da folha de lixa
Base para lixar
Estrutura do saco do pó
Saco para o pó
Utilização Adequada
A sua lixadora orbital D26420/D26421/D26422/ D26423 foi
concebida para lixar rapidamente madeira, plástico e metal
adequadamente num ambiente profissional.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas lixadeiras são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60745.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Colocação das folhas de lixa (Fig. B1, B2)
Colocação das folhas de lixa regulares
(Fig. B1)
1. Suavize a folha de lixa esfregando o seu lado não abrasivo
na extremidade de uma mesa de trabalho.
2. Solte ambos os botõe de fixação da folha de lixa 5 .
3. Coloque a folha de lixa por baixo do botão de fixação da
folha de lixa 9 .
4. Coloque o respectivo botão de fixação da folha de lixa 5 .
5. Estique correctamente a folha de lixa por cima da base de
lixa 6 e repita para o outro botão de fixação.
Colocação do gancho e das folhas de lixa
orbitais (Fig. B2))
1. Coloque o gancho e a base de lixar orbital como descrito
abaixo.
2. Coloque a ferramenta numa mesa, com a base de lixar 6 para cima.
3. Monte a folha de lixa directamente sobre a base de lixar.
4. Segure a base de lixar 6 com uma mão e monte o disco
de lixa, de forma que os furos de extracção de poeiras 10 condigam.
5. Pressione a folha na base de lixar.
Mudar a base de lixar (Fig. C)
1. Coloque a ferramenta numa mesa, com a base de lixar 6 para cima.
53
Português
2. Remova os parafusos 11 fixando a bse de lixar 12 .
3. Retirar a base de lixar do suporte.
4. Coloque a outra base de lixar no suporte alinhando os
orifícios do parafuso.
5. Volte a colocar os parafusos 11 e aperte-os.
Ajuste do manípulo frontal (Fig. D)
A posição do manípulo frontal pode ser ajustada para um
melhor controlo.
1. Desaperte o botão 13 localizado no centro do manípulo
frontal 4 .
2. Retire o manípulo da ferramenta e coloque-o na posição
de montagem.
3. Certifique-se de que o manípulo está
correctamente colocado.
4. Aperte o botão.
Regulação electrónica de velocidade (Fig. A)
D26420/D26422
A velocidade é infinitamente variável de 12,000 - 22,000 min-1
utilizando o controlo electrónico de velocidade 3 .
1. Rode o controlo para o nível desejado. A regulação
requerida é apenas uma questão de experiência.
2. Em geral, materiais rijos requerem uma velocidade maior.
Extracção do pó (Fig. E)
ATENÇÃO: visto que o lixar de madeira produz pó,
empregue sempre um saco de recolha de poeiras
concebido conforme às Directivas aplicáveis relativas à
emissão de pó.
ATENÇÃO: não utilize o saco de poeiras ou o extractor
sem devida protecção faíscas ao lixar metais.
1. Coloque o saco do pó 8 na estrutura 7 como mostrado.
2. Coloque a estrutura 7 na saída de extracção do pó 14 .
3. Rode o conjunto no sentido dos ponteiros do relógio para
o bloquear.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
ATENÇÃO:
• Segure firmemente as peças de trabalho.
• Exerça unicamente uma leve pressão na peça de
trabalho. Uma pressão excessiva não melhora o efeito
do lixado, mas resulta unicamente numa carga mais
elevada na máquina que a deterioração da lixa.
54
•
Evite a sobrecarga.
ATENÇÃO: não lixar magnésio!
Posição correcta das mãos (Fig. F)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na
pega frontal 4 e a outra na pega principal 18 .
Ligar e desligar (Fig. A)
• Para ligar: prima o interruptor on/off 1 .
• Para a operação contínua, carregue também no botão de
seguimento 2 .
• Para desligar: carregue no interruptor on/off novamente.
Lixar (Fig. A)
• Comece com a lixa mais grossa.
• Esta ferramenta produz movimentos curtos em todas as
direcções, de forma que não é necessário movimentá-lo no
sentido do nervo da madeira.
• Verifique o seu trabalho a intervalos curtos.
• Sempre desligue a ferramenta quando o trabalho está
acabado e antes de tirar a ficha da tomada.
Substituição do saco do pó (Fig. E)
Para uma extracção de pó eficaz, substitua o saco quando
estiver a um terço da sua capacidade.
1. Puxe cuidadosamente a abertura do saco do pó 15 da saída
da estrutura 16 e remova o saco do pó 8 .
2. Coloque um novo saco do pó seguindo as instruções como
acima descrito.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Português
• Depois de utilizar a ferramneta em aplicações de lixamento
de metal sem saco do pó, limpe-a utilizando ar de
compressão baixa.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
55
Suomi
HIOMAKONE
D26420, D26421, D26422, D26423
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista
luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Laipan koko
Kierroksia
Hiomaliike
Paino
W
mm
min-1
D26420
230
1
350
112 x 236
12000 - 22000
D26421
230
1
350
112 x 236
22000
D26422
230
1
350
92 x 190
12000 - 22000
D26423
230
1
350
92 x 190
22000
mm
kg
2,5
2,8
2,5
2,7
2,5
2,6
2,5
2,5
73,5
77
77
VAC
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-4 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
73,5
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
84,5
84,5
88
88
K(määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3
3
3
3
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
6
< 2,5
6
< 2,5
5,1
< 2,5
5,1
< 2,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
56
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Hiomakone
D26420, D26421, D26422, D26423
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin, 2014/30/EY ja 2011/65/
EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Suomi
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
57
Suomi
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Hiomakoneiden turvallista käyttöä koskevia
lisäohjeita
VAROITUS: Ole erityisen varovainen, kun hiot tiettyjä
puulajeja (esimerkiksi pyökkiä ja tammea) ja metallia,
jotka voivat tuottaa myrkyllistä pölyä. Käytä erityisesti
myrkylliseltä pölyltä ja höyryiltä suojaamaan suunniteltua
pölynaamaria. Varmista, että myös työalueella olevat tai
työalueelle tulevat henkilöt ovat suojautuneet pölyltä
VAROITUS: Käytä konetta hyvin ilmastoidussa tilassa
rautametalleja hiottaessa. Varmista, että konetta ei
käytetä palonarkojen nesteiden, kaasujen tai pölyn
läheisyydessä. Hiomisesta tai moottorin kosketusvarresta
saattaa singota kipinöitä tai kuumia hiukkasia, jotka
voivat sytyttää tulenarat materiaalit palamaan.
Maalin hionta
•
•
•
VAROITUS: Noudata maalin hionnalle asetettuja
määräyksiä. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin
asioihin:
Käytä pölynimuria pölynpoistoon aina, kun se on mahdollista.
Toimi erityisen varovaisesti, kun hiot maalia, joka saattaa olla
lyijypohjaista:
ʵʵ Estä lasten ja raskaana olevien naisten pääsy
työskentelypaikalle.
ʵʵ Kaikkien työmaalla olevien henkilöiden on käytettävä
erityisesti lyijymaaleja ja -pölyjä varten suunniteltua
hengityssuojainta.
ʵʵ Syöminen, juominen ja tupakanpoltto työmaalla on
kielletty.
Hävitä hiomapöly ja kaikki muut irtojätteet turvallisesti.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
58
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 17 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Hiomakone
1 Itsekiinnittyvä hiomalaikka
1 Pölypussin kehys
1Pölypussi
3Hiomapaperiarkit
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Kuvaus (kuva A)
1
2
3
4
5
6
7
8
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
Virtakytkin
Lukitusnuppi
Nopeudensäätövalitsin (D26420/D26422)
Etukahva
Hioma-arkin lukitusnuppi
Hiomalaikka
Pölypussin kehys
Pölypussi
Käyttötarkoitus
Hiomakone D26420, D26421, D26422, D26423 on suunniteltu
puun, metallin ja muovin nopeaan ammattimaiseen hiomiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä hiomakoneet ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
Suomi
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Hioma-arkkien kiinnittäminen
(kuvat B1, B2)
Tavallisten hioma-arkkien kiinnittäminen
(kuva B1)
1. Pehmitä hioma-arkkia hankaamalla sen hiomatonta puolta
työpäädyn reunaan.
2. Vapauta kumpikin hioma-arkin lukitusnupeista 5 .
3. Liu’uta hiomapaperi hiomapaperin puristimen alle 9 .
4. Kiinnitä vastaava hiomapaperin lukitusnuppi 5 .
5. Venytä hiomapaperi tiukasti hiomalaikan 6 päälle ja toista
toimenpide toisen puristimen kanssa.
Itsekiinnittyvien hiomapaperien
kiinnittäminen (kuva B2)
1. Kiinnitä itsekiinnittyvä hiomapaperi seuraavien ohjeiden
mukaan.
2. Laita kone pöydälle, hiomalaikka 6 ylöspäin.
3. Laita hiomapaperi suoraan hiomalaikan päälle.
4. Pidä hiomalaippaa 6 paikallaan toisella kädellä ja aseta
pölynpoistoreiät 10 toisiaan vasten.
5. Paina paperi tiukasti hiomalaikan päälle.
Hiomalaikan vaihto (kuva C)
1. Laita kone pöydälle, hiomalaikka 6 ylöspäin.
2. Irrota ruuvit 11 , jotka kiinnittävät hiomalaikan pohjaan 12 .
3. Irrota hiomalaikka pohjasta.
4. Aseta toinen hiomalaikka pohjaan ruuvien reikiin kohdistaen.
5. Asenna ruuvit 11 takaisin ja kiristä ne.
Etukahvan säätö (kuva D)
Etukahvan asentoa voidaan säätää siten, että saavutetaan paras
kontrolli.
1. Löysennä nuppia 13 , joka sijaitsee etukahvan 4 keskellä.
2. Irrota kahva koneesta ja aseta se haluamaasi
asennuspaikkaan.
3. Varmista, että kahva on asennettu oikein.
4. Kiristä nuppi.
Elektronisen nopeudensäädön valinnan
asetus (kuva A)
D26420/D26422
Hihnan nopeudeksi voidaan säätää 12,000 – 22,000 min-1
elektronisella nopeussäätimellä 3 .
1. Käännä elektroninen nopeudensäädön valitsin haluamallesi
arvolle. Oikean säädön opettaa kuitenkin vasta kokemus.
2. Yleensä kovat materiaalit vaativat suuremman asetuksen.
Pölyn poisto (kuva E)
VAROITUS: Koska työskentely hiomakoneella tuottaa
pölyä, käytä aina pölypussia, joka on valmistettu
voimassaolevien pölynpoistoa käsittelevien direktiivien
mukaisesti.
VAROITUS: Älä käytä pölypussia tai pölynimuria metallia
hiottaessa ilman kunnon kipinäsuojaa.
1. Asenna pölypussi 8 kehykseen 7 kuvan osoittamalla
tavalla.
2. Kiinnitä kehys 7 pölynpoistoaukkoon 14 .
3. Lukitse kokoonpano paikalleen kääntämällä sitä
myötäpäivään.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS:
• Kiinnitä työkappale kunnolla.
• Paina konetta työstettävää pintaa vasten vain
kevyesti. Voimakas hiontapaine ei lisää hionnan
tehoa, vaan rasittaa konetta tarpeettomasti ja
hiomapaperi voi mennä rikki.
59
Suomi
•
Vältä kuormittamasta laitetta liikaa.
VAROITUS: Älä hio koneella magnesiuma.
Käsien oikea asento (kuva F)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä etukahvassa
4 ja toisen käden pitämistä pääkahvalla 18 .
Virran kytkeminen päälle/pois päältä
(kuva A)
• Koneen käynnistäminen: paina virrankatkaisijaa 1 .
• Pidempää käyttöä varten paina myös lukitusnappia 2 .
• Koneen sammuttaminen: paina katkaisijaa uudelleen.
Hiominen (kuva A)
• Aloita karkeimmilla hiomapapereilla.
• Tämä kone tekee pieniä hiomajälkiä joka suuntaan, joten
syiden suuntaan ei tarvitse hioa.
• Tarkista työn jälki pienin väliajoin.
• Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin irrotat
pistokkeen pistorasiasta.
Pölypussin vaihtaminen (kuva E)
Jotta pölynpoisto pysyy tehokkaana, vaihda pölypussi, kun siitä
on noin kolmannes täynnä.
1. Vedä pölypussin aukko 15 varovasti pois kehyksen aukosta
16 ja poista pölypussi 8 .
2. Asenna uusi pölypussi edellä olevien ohjeiden mukaan.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
• Kun konetta on käytetty metallin hiomiseen ilman
pölypussia, puhdista kone käyttämällä pienipaineista
paineilmaa.
60
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Svenska
SLIPMASKIN
D26420, D26421, D26422, D26423
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av de pålitligaste
partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömförsörjning
Diameter dyna
Varvtal/min
VAC
W
mm
min-1
Sliprörelse
Vikt
D26420
230
1
350
112 x 236
12000 - 22000
D26421
230
1
350
112 x 236
22000
D26422
230
1
350
92 x 190
12000 - 22000
D26423
230
1
350
92 x 190
22000
2,5
2,8
2,5
2,7
2,5
2,6
2,5
2,5
mm
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-4.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
73,5
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
84,5
73,5
77
77
84,5
88
88
K(osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
3
3
3
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
6
< 2,5
6
< 2,5
5,1
< 2,5
5,1
< 2,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Slipmaskin
D26420, D26421, D26422, D26423
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011.
61
Svenska
Dessa produkter uppfyller också direktiv, 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.04.2016
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
62
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
Svenska
d )
e )
f )
g )
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Extra säkerhetsföreskrifter
för slipmaskiner
VARNING! Var särskilt försiktig när du slipar vissa träsorter
(t.ex. bok, ek) och metall som kan orsaka giftigt damm.
Använd en specialkonstruerad ansiktsmask som skyddar
mot giftigt damm och ångor, samt se till att personer som
vistas på, eller kommer i närheten av, arbetsplatsen också
är skyddade.
VARNING! Använd verktyget i väl ventilerade utrymmen
när du slipar järnhaltiga metaller. Använd det inte
i närheten av eldfarliga vätskor, gaser eller damm.
Gnistor eller heta partiklar från slipning eller gnistrande
motorborstar kan antända brännbara material.
Slipning av färg
•
•
VARNING! Iaktta gällande bestämmelser för slipning av
färg. Tänk särskilt på följande:
Använd så mycket som möjligt en dammsugare för
uppsugning av dammet.
Var extra försiktig när du slipar färg som möjligtvis kan
innehålla bly:
ʵʵ Låt inga barn eller gravida kvinnor beträda arbetslokalen.
ʵʵ Alla personer som beträder arbetslokalen måste bära en
mask som är speciellt avsedd att skydda mot damm och
ångor från blyfärg.
ʵʵ Ät, drick eller rök inte i arbetslokalen.
•
Dammpartiklar och annat avfall skall kastas på ofarligt sätt.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 17 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Slipmaskin
1 Slipdyna med kardborrefäste
1 Ram för dammpåse
1Dammpåse
3 Ark med sandpapper
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Beskrivning (Bild A)
1
2
3
4
5
6
7
8
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
Strömbrytare
Lås för strömbrytare
Hastighetskontroll (D26420/D26422)
Främre handtag
Klämknapp slippapper
Slipdyna
Ram för dammpåse
Dammpåse
63
Svenska
Avsedd Användning
Din slipmaskin D26420, D26421, D26422, D26423 är konstruerad
för snabb slipning av trä, metall och plast i en professionell
omgivning.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa slipmaskiner är professionella elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60745; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Montering av slippapper (Bild B1, B2)
Montering av vanligt slippapper (Bild B1)
1. Mjuka upp slippapperet genom att dra den icke-slipande
ytan över en bordskant.
2. Lossa båda klämknapparna 5 för slippapperet.
3. Skjut in slippapperet under slippappersklämman 9 .
4. Drag åt den korresponderande klämknappen 5 .
5. Sträck slippapperet stadigt över slipdynan 6 och upprepa
för den andra klämman.
Montering av slippapper med
kardborrefäste (Bild B2)
1. Montera slipdynan med kardborrefäste enligt beskrivningen
nedan.
64
2. Placera maskinen på ett bord med slipdynan 6 uppåt.
3. Placera slippapperet direkt ovanpå slipdynan.
4. Håll fast slipdynan 6 med ena handen och rikta
dammavsugningshålen 10 .
5. Tryck slippapperet stadigt mot slipdynan.
Byte av slipdynan (Bild C)
1. Placera maskinen på ett bord med slipdynan 6 uppåt.
2. Avlägsna skruvarna 11 som håller slipdynan på foten 12 .
3. Avlägsna slipdynan från foten.
4. Placera den andra slipdynan på foten och rikta skruvhålen.
5. Sätt tillbaka skruvarna 11 och drag åt dem.
Justering av det främre handtaget (Bild D)
Det främre handtaget kan placeras i olika lägen för optimal
kontroll.
1. Lossa knappen 13 som sitter mitt på det främre
handtaget 4 .
2. Tag lös handtaget från apparaten och placera det på en av
monteringsplatserna.
3. Se till att handtaget är ordentligt på plats.
4. Drag åt knappen.
Inställning av den elektroniska
hastighetskontrollen (Bild A)
D26420/D26422
Hastigheten kan varieras steglöst från 12,000 - 22,000 min-1 med
den elektroniska hastighetskontrollens ratt 3 .
1. Vrid den elektroniska hastighetskontrollen till önskad nivå.
Rätt inställning är dock en fråga om erfarenhet.
2. I allmänhet kräver hårdare material en högre inställning.
Dammsugning (Bild E)
VARNING! Installera alltid en dammpåse som uppfyller
gällande bestämmelser för dammskydd, eftersom
träarbete med en slipmaskin alltid orsakar damm.
VARNING! Använd inte dammpåse eller dammsugare
utan att ha ett dugligt gnistskydd vid slipning av metall.
1. Montera dammpåsen 8 i ramen 7 enligt bilden.
2. Montera ramen 7 på dammutsläppet 14 .
3. Vrid det hela medurs tills det spärras på plats.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
VARNING:
• Se till att arbetsstycket sitter väl fast.
Svenska
•
Maskinen ska endast tryckas lätt mot arbetsstycket.
Ett för stort tryck ger inte ökad slipeffekt utan medför
endast trasiga sandpapper och större påfrestning på
maskinen.
• Undvik överbelastning.
VARNING: Använd ej maskinen för slipning av
magnesium!
Korrekt Handplacering (Bild F)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en plötslig
reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på det främre handtaget
4 och den andra handen på huvudhandtaget 18 .
Strömbrytare (Bild A)
• Starta: tryck in strömbrytaren 1 .
• Tryck in spärrknappen 2 för kontinuerlig drift.
• Stänga av: tryck åter på strömbrytaren.
Slipning (Bild A)
• Börja med den grövsta kornstorleken.
• Eftersom verktyget ger små repor i alla riktningar, behöver
du inte slipa i nervens riktning.
• Kontrollera arbetsresultatet med jämna mellanrum.
• Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur sladden efter
avslutat arbete.
Byte av dammpåsen (Bild E)
För effektiv dammavsugning bör dammpåsen bytas ut när den
fyllts till en tredjedel.
1. Drag försiktigt lös dammpåsens öppning 15 från ramens
utsläpp 16 och avlägsna dammpåsen 8 .
2. Placera en ny dammpåse enligt beskrivningen ovan.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
• Rengör verktyget med tryckluft vid lågt tryck när den har
slipat metall utan dammpåse.
65
Türkçe
TİTREŞİMLİ ZIMPARA
D26420, D26421, D26422, D26423
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli alet
kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Giriş gücü
Taban boyutu
Çaplar
W
mm
min-1
D26420
230
1
350
112 x 236
12000 - 22000
D26421
230
1
350
112 x 236
22000
D26422
230
1
350
92 x 190
12000 - 22000
D26423
230
1
350
92 x 190
22000
kg
2,5
2,8
2,5
2,7
2,5
2,6
2,5
2,5
VAC
Çap ø
Ağırlık
EN 60745-2-4’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
73,5
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
84,5
77
77
84,5
88
88
K(akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3
3
3
3
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
6
< 2,5
6
< 2,5
5,1
< 2,5
5,1
< 2,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Sigortalar
Avrupa
230V aletler
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
10 Amper, şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
66
73,5
Titreşimli zimpara
D26420, D26421, D26422, D26423
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011.
Bu ürünler ayrıca, 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Türkçe
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
20.04.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
67
Türkçe
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Zimparalar için ek güvenlik talimatlari
UYARI: Toksik toz üretebilen bazi ahşaplari (örneğin ak
gürgen, meşe) ve metalleri zimparalarken özellikle dikkatli
olun. Özel olarak toksik toz ve alevlere karş koruma için
tasarlanmiş bir toz maskesi takin ve iş alaninda bulunan
veya giren kişilerin de korunmas sağlayin.
UYARI: Demir zımparalama işlemi sırasında aleti iyi
havalandırılmış alanlarda kullanın. Aleti yanıcı sıvı, gaz
veya toz yakınında çalıştırmayın. Zımparalama işleminden
kaynaklanan kıvılcım, sıcak parçacıklar veya motor fırça
arkı yanıcı maddeleri tutuşturabilir.
Boya Zımparalama
•
•
UYARI: Boya zımparalama için uygun düzenlemelere
dikkat edin. Özellikle aşağıdakilere dikkat edin:
Mümkün olduğunda, toz emme sistemi kullanın.
Kurşun içerebilecek boyaları zımparalarken özellikle dikkatli
olun:
ʵʵ Çalışma alanına çocukların veya hamile kadınların
girmesine izin vermeyin.
ʵʵ Çalışma alanına giren herkes kurşun içeren boya ve
dumana karşı tasarlanmış maske takmalıdır.
ʵʵ Çalışma alanında yiyip, içmeyin veya sigara içmeyin.
Tüm toz parçacıklarını ve diğer kalıntıları emniyetli bir şekilde
atın.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçık
akımla kullanılmasını öneriyoruz.
•
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 17 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Orbital zmpara
1 Kanca ve döngü zmparalama bezi
1 Toz torbas çerçevesi
1 Toz torbas
3 Yaprak zmpara kağtlar
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Açıklama (Şek. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
68
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Açma/kapama düğmesi
Kilitleme düğmesi
Hız kontrol kadranı (D26420/D26422)
Ön tutamak
Zımpara kağıdı kelepçe kolu
Zımparalama tabanı
Toz torbası iskeleti
Toz torbası
Türkçe
Kullanim Amaci
D26420, D26421, D26422, D26423 titreşimli zımparanızın
profesyonel bir ortamda ahşap, metal ve plastiklerin hızlı
zımparalama işlemi için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu zımparalar profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Zımpara Kağıtlarının Takılması (Şek. B1, B2)
Normal zımpara kağıtlarının takılması
(Şek. B1)
1. Zımpara kağıdını, aşınmayan yüzünü bir tezgahın kenarına
sürterek yumuşatın.
2. Her iki zımpara kağıdı kelepçe kolunu da 5 serbest bırakın.
3. Zımpara kağıdını zımpara kağıdı kelepçesinin 9 altına
kaydırın.
4. İlgili zımpara kağıdı kelepçe kolunu 5 tutturun.
5. Zımpara kağıdını zımparalama tabanı 6 üzerine sıkı bir
şekilde gerdirin ve işlemi diğer kelepçe için tekrar edin.
Kanca ve halka zımpara kağıtlarının
takılması (Şek. B2)
1. Kanca ve halka zımparalama tabanını tarif edildiği gibi takın.
2. Zımparalama tabanı 6 yukarı gelecek şekilde aleti bir
masaya yatırın.
3. Zımpara kağıdını doğrudan zımparalama tabanı üzerine
yerleştirin.
4. Bir elle zımparalama tabanını 6 tutun ve toz atma deliklerini
10 ayarlayın.
5. Diski sıkı bir şekilde zımparalama tabanına bastırın.
Zımpara Kağıdını Değiştirme (Şek. C)
1. Zımparalama tabanı 6 yukarı gelecek şekilde aleti bir
masaya yatırın.
2. Zımparalama tabanını tabana 12 sabitleyen vidaları 11 sökün.
3. Zımparalama tabanını tabandan dışarı çıkarın.
4. Bir başka zımparalama tabanını vida delikleri ile hizalayarak
tabana yerleştirin.
5. Vidaları 11 yerine takın ve sıkın.
Ön Kolu Ayarlama (Şek. D)
Ön kol konumu en iyi kontrol için ayarlanabilir.
1. Ön kol 4 ortasındaki düğmeyi 13 gevşetin.
2. Kolu alet üzerinden alıp iki takma konumundan biri üzerine
yerleştirin.
3. Kolun doğru yerleştiğinden emin olun.
4. Düğmeyi sıkın.
Elektronik Hız Kontrol Kadranının Ayarı
(Şek. A)
D26420/D26422
Hız 12,000-22,000 min-1 aralığında, elektronik hız kontrol kadranı
3 kullanımıyla sonsuz değişkendir.
1. Elektronik hız kontrol kadranını gerekli seviyeye çevirin.
Bununla beraber, doğru ayar tecrübe ile elde edilir.
2. Genellikle, sert malzemeler daha yüksek ayar gerektirir.
Toz Emme (Şek. E)
UYARI: Zımparalama işlemi toz ürettiği için, daima
yürürlükteki toz emme yönergeleri ile uyumlu bir toz
torbası takın.
UYARI: Metal zımparalama işlemi sırasında uygun
kıvılcım koruması olmaksızın toz torbası veya toz emme
sistemi kullanmayın.
1. Toz torbasını 8 iskelete 7 şekilde gösterildiği gibi takın.
2. İskeleti 7 toz emme çıkışına 14 bağlayın.
3. Montaj aksamını saat yönünde döndürerek yerine kilitleyin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
69
Türkçe
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
UYARI:
• Zımparalanacak tüm malzemelerin iyice
sabitlendiğinden emin olun.
• İş parçasına yalnızca hafif bir baskı uygulayın.
Uygulanan fazla baskı zımparalama etkisini artırmak
yerine makine üzerindeki yükü artırarak aşındırıcının
yırtılmasına neden olur.
• Aşırı yüklemekten kaçının.
UYARI: Magnezyum zımparalamayın!
Uygun El Pozisyonu (Şek. F)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el ön kol üzerinde 4 , diğer el ana kol 18 üzerinde olacak şekildedir.
Açma ve kapatma (Şek. A)
• Açma: on/off (açma/kapama) düğmesine 1 basın.
• Sürekli çalışma için, lock-on (kilit-açık) 2 düğmesine de
basın.
• Kapama: on/off (açma/kapama) düğmesine tekrar basın.
Zımparalama (Şek. A)
• En kaba zımpara taneciği büyüklüğü ile başlayın.
• Alet tüm yönlerde küçük çizikler yaratırken, tanecik
zımparalaması yapmak gerekli değildir.
• İşi kısa aralıklarla kontrol edin.
• Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan önce her zaman
aleti kapatın.
Toz Torbasının Değişimi (Şek. E)
Etkin toz emme için üçte bir oranında dolduğunda toz torbasını
değiştirin.
1. Toz torbası çıkışını 15 iskelet çıkışından 16 dikkatle çekin
ve toz torbasını 8 çıkarın.
2. Yukarıdaki talimatları izleyerek yeni bir toz torbası takın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
70
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
• Alet toz torbası olmaksızın metal zımparalama
uygulamalarında kullanıldıktan sonra, düşük basınçlı hava
ile temizleyin.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Ελληνικά
ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
D26420, D26421, D26422, D26423
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Ισχύς εισόδου
Μέγεθος πέλματος
Συχνότητα παλμών
Διάμ. τροχιάς
Βάρος
W
mm
min-1
D26420
230
1
350
112 x 236
12000 - 22000
D26421
230
1
350
112 x 236
22000
D26422
230
1
350
92 x 190
12000 - 22000
D26423
230
1
350
92 x 190
22000
mm
kg
2,5
2,8
2,5
2,7
2,5
2,6
2,5
2,5
VAC
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-4:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
73,5
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
84,5
73,5
77
77
84,5
88
88
K(αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
3
3
3
3
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
6
< 2,5
6
< 2,5
5,1
< 2,5
5,1
< 2,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
71
Ελληνικά
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
Παλμικο τριβειο
D26420, D26421, D26422, D26423
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες,
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
20.04.2016
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
3) Προσωπική ασφάλεια
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
72
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Ελληνικά
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες ασφαλείας
για τριβεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τη λείανση
ορισμένων ξύλων (π.χ. οξυά, δρυς) και μετάλλων που
ενδέχεται να παράγουν τοξική σκόνη. Φορέστε μάσκα
προστασίας από τη σκόνη που είναι ειδικά σχεδιασμένη για
την προστασία ενάντια σε τοξικές σκόνες και αναθυμιάσεις
και βεβαιωθείτε ότι τα άτομα εντός ή που εισέρχονται στον
χώρο εργασίας είναι προστατευμένα επίσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο
σε καλά αεριζόμενη περιοχή όταν λειαίνετε σιδηρούχα
μέταλλα. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Σπινθήρες ή θερμά
σωματίδια από τη λείανση ή από τις ψήκτρες του μοτέρ
μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη καύσιμων υλικών.
Λείανση βαμμένων πιφανειών
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε τους κανονισμούς που
έχουν εφαρμογή για τη λείανση βαμμένων επιφανειών.
Προσέχετε ιδιαίτερα τα εξής:
Όταν είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε για τη συλλογή της σκόνης
διάταξη εξαγωγής σκόνης με αναρρόφηση.
Προσέχετε ιδιαίτερα όταν λειαίνετε επιφάνεια με χρώμα το
οποίο ενδεχομένως είναι βάσης μολύβδου:
ʵʵ Μην αφήνετε παιδιά ή εγκύους να εισέρχονται στην
περιοχή εργασίας.
ʵʵ Όλα τα άτομα που εισέρχονται στην περιοχή εργασίας
θα πρέπει να φορούν μάσκα ειδικά σχεδιασμένη για
προστασία από σκόνη και αναθυμιάσεις χρωμάτων
μολύβδου.
ʵʵ Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στην περιοχή εργασίας.
73
Ελληνικά
•
Απορρίπτετε με ασφαλή τρόπο τα σωματίδια σκόνης και τυχόν
άλλα υπολείμματα της εργασίας αφαίρεσης χρώματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
(Εικ. [figure] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 17 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Τροχιακός λειαντήρας
1 Επιφάνεια λείανσης με άγκιστρα και θηλιές
1 Πλαίσιο για τη σακούλα συλλογής σκόνης
1 Σακούλα συλλογής σκόνης
3 Φύλλα χαρτιού λείανσης (γυαλόχαρτου)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. A)
1
2
3
4
74
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
Κουμπί ασφάλισης σε λειτουργία
Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας
(D26420/D26422)
Μπροστινή λαβή
5 Κουμπί σύσφιξης γυαλόχαρτου
6 Πέλμα λείανσης
7 Πλαίσιο σακούλας σκόνης
8 Σακούλα σκόνης
Προοριζομενη Χρηση
Το παλμικό τριβείο σας D26420, D26421, D26422, D26423 έχει
σχεδιαστεί για ταχεία λείανση ξύλου, μετάλλου και πλαστικών σε
επαγγελματικό περιβάλλον.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτά τα τριβεία είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60745. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Ελληνικά
Προσαρμογή γυαλόχαρτων(εικ. B1, B2)
Προσαρμογή κανονικών γυαλόχαρτων
(εικ. B1)
1. Μαλακώστε το γυαλόχαρτο τρίβοντας τη λεία του πλευρά
πάνω από την άκρη μιας επιφάνειας εργασίας.
2. Απασφαλίστε και τα δύο κουμπιά 5 σύσφιξης γυαλόχαρτου.
3. Περάστε το γυαλόχαρτο κάτω από το σφιγκτήρα
γυαλόχαρτου 9 .
4. Ασφαλίστε το αντίστοιχο κουμπί 5 σύσφιξης γυαλόχαρτου.
5. Τεντώστε το γυαλόχαρτο καλά πάνω από το πέλμα λείανσης
6 και επαναλάβετε για τον άλλο σφιγκτήρα.
Προσαρμογη γυαλοχαρτων με συστημα
χριτς-χρατς (ΕΙΚ. Β2)
1. Τοποθετήστε το γυαλόχαρτο με σύστημα χριτς-χρατς όπως
περιγράφεται πιο κάτω.
2. Τοποθετήστε το εργαλείο σε ένα τραπέζι με το πέλμα
λείανση 6 προς τα πάνω.
3. Τοποθετήστε το γυαλόχαρτο απ’ ευθείας πάνω στο πέλμα.
4. Κρατήστε το πέλμα λείανσης 6 με το ένα χέρι και κάνετε τις
οπές σκόνης 10 να συμπέσουν.
5. Πιέστε το γυαλόχαρτο σφιχτά πάνω στο πέλμα λείανσης.
Αλλαγή του πέλματος λείανσης (εικ. C)
1. Τοποθετήστε το εργαλείο σε ένα τραπέζι με το πέλμα
λείανση 6 προς τα πάνω.
2. Αφαιρέστε τις βίδες 11 κρατώντας το πέλμα λείανσης στη
βάση 12 .
3. Αφαιρέστε το πέλμα λείανσης από τη βάση.
4. Τοποθετήστε το άλλο πέλμα λείανσης πάνω στη βάση
προσέχοντας να συμπέσουν οι οπές για τις βίδες.
5. Τοποθετήστε πάλι τις βίδες 11 και σφίξτε τις.
Ρύθμιση της μπροστινής λαβής (εικ. D)
Η θέση της μπροστινής λαβής μπορεί να ρυθμιστεί για βέλτιστο
έλεγχο.
1. Ξεβιδώστε το κουμπί 13 που βρίσκεται στο κέντρο της
μπροστινής λαβής 4 .
2. Αφαιρέστε τη λαβή από το εργαλείο και προσαρμόστε την
σε άλλη θέση.
3. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή έχει τοποθετηθεί σωστά.
4. Σφίξτε το κουμπί.
Ρύθμιση του διακόπτη ηλεκτρονικής
ρύθμισης της ταχύτητας (εικ. A)
D26420/D26422
Η ταχύτητα μπορεί να μεταβληθεί με
συνεχή τρόπο από 12,000–22,000 min-1 με το διακόπτη 3 ηλεκτρονικής ρύθμισης ταχύτητας.
1. Περιστρέψτε τον επιλογέα ηλεκτρονικού ελέγχου ταχύτητας
στο επιθυμητό επίπεδο. Ωστόσο, η σωστή ρύθμιση είναι
θέμα εμπειρίας.
2. Γενικά, για τα σκληρότερα υλικά απαιτείται υψηλότερη
ρύθμιση.
Εξαγωγή σκόνης (εικ. E)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή η χρήση τριβείου σε εργασίες
με ξύλο παράγει σκόνη, πάντα να εγκαθιστάτε σακούλα
σκόνης σχεδιασμένη σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες
Οδηγίες σχετικά με την εκπομπή σκόνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Όταν κόβετε μέταλλο μη
χρησιμοποιείτε σακούλα σκόνης ή διάταξη αναρρόφησης
σκόνης χωρίς κατάλληλη προστασία από σπινθήρες.
1. Προσαρμόστε τη σακούλα συλλογής σκόνης 8 στο πλαίσιο
7 όπως δείχνει η εικόνα.
2. Προσαρμόστε το πλαίσιο 7 στο στόμιο
εξαγωγής σκόνης 14 .
3. Περιστρέψτε το συγκρότημα δεξιόστροφα για να ασφαλίσει
στη θέση του.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να φροντίζετε όλα τα προς λείανση υλικά να είναι καλά
στερεωμένα.
• Ασκείτε μόνο ελαφρά πίεση στο τεμάχιο εργασίας. Η
υπερβολική πίεση δεν βελτιώνει τη δράση λείανσης,
αλλά μόνο προκαλεί αύξηση φορτίου στο μηχάνημα
και σχίσιμο του λειαντικού
μέσου.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη λειαίνετε μαγνήσιο!
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. F)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι στην
μπροστινή λαβή 4 με το άλλο χέρι στην κύρια λαβή 18 .
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. A)
• Ενεργοποίηση: πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης (on/off) 1 .
75
Ελληνικά
• Για συνεχή λειτουργία, πατήστε επίσης το κλειδί ασφάλισης
σε ενεργοποίηση 2 .
• Απενεργοποίηση: πιέστε πάλι το διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίηση (on/off).
Λείανση (εικ. A)
• Ξεκινήστε με το πιο αδρό μέγεθος κόκκων γυαλόχαρτου.
• Επειδή το εργαλείο παράγει μικρά σημάδια από χαραγές
σε όλες τις κατευθύνσεις, δεν είναι αναγκαίο να λειαίνετε
σύμφωνα με τα νερά του ξύλου.
• Ελέγχετε την εργασία σας σε μικρά διαστήματα.
• Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν έχει ολοκληρωθεί
η εργασία και πριν το αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
Αντικατάσταση της σακούλας σκόνης (εικ. E)
Για αποτελεσματική εξαγωγή της σκόνης αντικαθιστάτε τη
σακούλα σκόνης όταν έχει γεμίσει περίπου κατά το ένα τρίτο.
1. Τραβήξτε προσεκτικά το άνοιγμα 15 της σακούλας σκόνης
από το στόμιο 16 του πλαισίου και αφαιρέστε τη σακούλα
σκόνης 8 .
2. Προσαρμόστε καινούρια σακούλα σκόνης ακολουθώντας τις
οδηγίες, όπως αναφέρονται πιο πάνω.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
• Μετά τη χρήση του εργαλείου σε εφαρμογές λείανσης
μετάλλου χωρίς σάκο σκόνης, καθαρίστε το εργαλείο με
αέρα χαμηλής πίεσης.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
76
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
77
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N473200
78
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
04/16
Download PDF

advertising