FSL18 | Black&Decker FSL18 CORDLESS TORCH Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.com
505101-91 PL - (00/05)
FSL18
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
•
Latarka Black&Decker jest przeznaczona do dodatkowego
oświetlenia prac przy majsterkowaniu. Urządzenie to nie
jest przewidziane do zastosowań profesjonalnych.
Części składowe
1.
2.
3.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z narzędzi
akumulatorowych dokładnie przestrzegaj wskazówek
zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów
bhp, by nie narazić się na pożar, porażenie prądem
elektrycznym, czy też na doznanie urazu ciała
i szkód rzeczowych.
Przed użyciem narzędzia dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby znów
była kiedyś potrzebna.
Uwzględniaj wpływy otoczenia! Nie wystawiaj
urządzenia na działanie deszczu. Nie używaj jej też
w wilgotnym ani mokrym otoczeniu.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
Nieużywane urządzenie powinno być przechowywane
w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
Włącznik/wyłącznik
Sznur do przenoszenia
Akumulator
Montaż
Zakładanie i wyjmowanie akumulatora (rys.A)
•
Aby założyć akumulator (3) wsuń go poziomo
w podstawę latarki i dociśnij aż do zatrzaśnięcia.
Istnieje również model latarki, w którym akumulator
jest wsuwany pionowo w otwór umieszczony
w podstawie urządzenia.
•
Aby wyjąć akumulator należy nacisnąć przycisk
zwalniający (4) i jednocześnie wysunąć akumulator
z podstawy latarki. W modelu z pionowo zakładanym
akumulatorem jego wyjęcie następuje poprzez
naciśnięcie przycisków znajdujących się po obu
stronach akumulatora.
Użytkowanie
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
akumulatorów i ładowarek
Załączanie i wyłączanie
•
Aby latarkę włączyć naciśnij włącznik/wyłącznik
(1)
•
Aby latarkę wyłączyć naciśnij ponownie włącznik/
wyłącznik (1).
Akumulatory
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać
akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
•
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć 40oC.
•
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 4oC i 40oC.
•
Akumulator ładuj tylko przy użyciu dostarczonej
ładowarki.
•
Przy likwidacji akumulatorów przestrzegaj
wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona
środowiska”.
•
W ekstremalnych warunkach zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. W razie
zauważenia cieczy na obudowie akumulatora:
ostrożnie zetrzyj szmatą roztwór z akumulatora.
Uważaj, by ciecz nie zetknęła się ze skórą.
Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lub
w oczy, zastosuj się do następującej porady.
Konserwacja
Akumulatorowa latarka firmy Black & Decker odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy, niezbędne jest jej regularne
czyszczenie. Ładowarka również nie wymaga żadnej
konserwacji z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
Uwaga!
•
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
konserwacyjnych wyjmuj akumulator z latarki.
•
Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę ładowarki
z gniazda sieciowego.
Wymiana żarówki (rys.B)
Żarówkę wymienia się w bardzo prosty sposób
Uwaga! Elektrolit stanowi roztwór wodorotlenku
potasowego o stężeniu od 25% do 30%, który jest
szkodliwy dla zdrowia. Gdyby środek ten zetknął się ze
skórą, natychmiast obficie spłucz ją wodą. Zobojętnij
roztwór łagodnym kwasem, jak sok cytrynowy lub ocet.
Gdyby roztwór prysnął w oczy, przepłucz je dużą ilością
czystej wody przez przynajmniej 10 minut. Zgłoś się
do lekarza.
•
•
Stosuj odpowiedniego typu żarówkę.
Uwaga! Nie dotykaj żarówki krótko po użyciu latarki,
ponieważ może być jeszcze gorąca.
•
Wyjmij akumulator.
•
Wyjmij uchwyt żarówki (5) przekręcając go
przeciwnie do kierunku wskazówek zegara
•
Wyjmij żarówkę (6) lekko ją pokręcając i wyciągając
z oprawki.
•
Załóż nową żarówkę.
•
Załóż uchwyt ponownie.
Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
Nie próbuj ładować uszkodzonego akumulatora
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dla latarki
•
Nie patrz nigdy prosto w strumień światła.
•
Nie dotykaj żarówki krótko po użyciu latarki,
ponieważ może być jeszcze gorąca.
3
Ochrona środowiska
Narzędzia
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych.
Akumulatory
Akumulatory firmy Black& Decker dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym
zużyciu trzeba je fachowo zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
•
•
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od
urządzenia.
Akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-wodorkowe
podlegają recyklingowi. W celu ponownego
wykorzystania lub zgodnej z przepisami likwidacji
oddaj je do autoryzowanego warsztatu naprawczego
lub do komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
Dane techniczne
Napięcie
Numer katalogowy akumulatora
Numer katalogowy żarówki
Masa (bez akumulatora)
FSL18
VDC 18
A18
429881-01
kg 0,3
4
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
urządzeń Black&Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika lub
innych elementów
c) m e c h a n i c z n e u s z k o d z e n i a p r o d u k t u
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
Black&Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie są objęte elementy podlegające naturalnemu
zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2. N i n i e j s z a g w a r a n c j a j e s t w a ż n a p o
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black&Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centalny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
5
6
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
FSL18
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising