VP130K | Black&Decker VP130K CHARGER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-81 SK
VP160
VP130K
VP120K
SLOVENČINA
VP120K
VP130K
VP160
Univerzálny systém VersaPak
2
Záruka
Prečítajte si porozne bezpečnostné pokyny
Záručné podmienky sú uvedené v bezpečnostných predpisoch, prípadne v záručnom liste.
3
VP120K
VP130K
VP160
Použitie systému VersaPak
Akumulátorové články sú
dodávané v nenabitom stave
4
Akumulátorové články môžete opakovane použiť a nabíjať
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto výrobku z univerzálneho systému
VersaPak. Systém je utvorený tak, že všetky výrobky skupiny VersaPak sú
prevádzkované tou istou batériou. Dáva pojmu akumulátorový výrobok nový
význam, pretože odstraňuje náklady na viacej akumulátorov a nabíjačiek pre
rôzne výrobky.
Tým šetríte pri zakúpení každého ďalšieho výrobku VersaPak peniaze.
Želáme Vám veľa spokojnosti s jednoduchosťou obsluhy a spoľahlivým
vysokým výkonom tohto výrobku Black & Decker VersaPak.
U Vášho predajcu nájdete ďalšie výrobky z bohatej palety systému VersaPak
- budúcnosť pre bezkáblovú rozmanitosť.
5
VP120K
VP130K
VP160
Nasadenie nabíjacieho zariadenia
VP120K
3 hod.
VP130K
3 hod.
Nabíjanie trvá 3 hodiny nezávisle od počtu nabíjaných akumulátorových článkov.
6
VP160
1 hod.
2 hod.
3 hod.
4 hod.
Čas nabíjania je závislý od počtu nabíjaných akumulátorových článkov.
Nabíjacie zariadenie VP 160, VP 130 K, VP 120 K sú určené výhradne na dobíjanie originálnych akumulátorov systému
VersaPak VP 100. Akékoľvek iné typy akumulátorov nie je možné na týchto nabíjacích zariadeniach dobíjať.
Keď kontrolné svetielko rýchlo bliká,
akumulátorový článok je poškodený
7
VP120K
VP120K
VP130K
VP130K
VP160
Pripevnenie na stenu
VP160
LED-dióda
Akumulátorové články sa môžu
nabíjať v ktorejkoľvek zo 4 pozícií
Počas nabíjania bliká kontrolné Keď je nabíjanie ukončené, svieti
svetielko pomaly
kontrolné svetielko nepretržite
8
Zobrazené príslušenstvo nie je súčasťou balenia výrobku.
VP 100 výmenný akumulátorový článok
•
•
•
•
•
•
Prehlásenie o zhode
Akumulátorový článok VP 100 sa dodáva
nenabitý.
Tento akumulátorový článok je možné nabíjať
všetkými nabíjačkami VersaPak.
Akumulátorový článok VP 100 je použiteľný vo
všetkých prístrojoch VersaPak.
Aj keď je zariadenie silno poškodené alebo
úplne opotrebované nevhadzujte ho do ohňa.
Akumulátorové články by mohli v plameňoch
explodovať. Pri silnom zaťažení (pri nabíjaní alebo
pri vysokých vonkajších teplotách) je možné, že
z akumulátorových článkov vytečie malé množstvo
tekutiny. Toto nie je príznakom poškodenia vášho
pristroja. Ak sa stane, že tekutina zasiahne
vašu pokožku, postupujte nasledovne: Umyte si
zasiahnuté miesta mydlom a vodou. Neutralizujte
ich citrónovou šťavou alebo octom. Ak by tekutina
z batérie zasiahla vaše oči vyplachujte si ich
minimálne 10 minút čistou vodou a ihneď vyhľadajte
lekára. UPOZORNENIE: Tekutina je 25-35%-ným
roztokom hydroxidu kália.
Presvedčte sa, že kontakty akumulátorových článkov
nemôžu byť vyskratované kovovými predmetmi ako
napr. skrutky, klince, príbor a podobne.
Týmto oznamujeme, že nasledujúce elektrické náradie
VP 120 X, VP 130 X, VP 160 zodpovedá normám 89/336/
EEC, EN 60335, EN 55014, 73/23/EEC
UPOZORNENIE: Kontakt
Na nabíjanie akumulátorových článkou používajte
len nabíjacie zariadenia odporúčané výrobcom.
Nesprávne použitie môže viesť ku skratu, prehriatiu
alebo vybitiu batérií.
9
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Jedného dňa zistíte, že váš výrobok Black & Decker
musíte vymeniť alebo ho už nebudete ďalej používať.
V tomto prípade myslite na ochranu životného prostredia
a nevyhadzujte prístroj do domáceho odpadu. Zlikvidujte
tento prístroj v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám miestne zberne
odpadov, recyklačné stanice alebo predajne poskytnú
informácie o správnej likvidávii elektro odpadov
z domácnosti.
Tiež spoločnosť Black & Decker poskytuje možnosť zberu
použitých výrobkov alebo ich recykláciu po ukončení ich
prevádzkovej životnosti. Využite túto bezplatnú službu
a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj ktorémukoľvek
autorizovanému servisnému stredisku.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker
nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej
strane tejto príručky. Taktiež je možné nájsť prehľad
autorizovaných servisných dielní firmy Black & Decker
a rovnako aj ďalšie informácie na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker je možné
mnohokrát opakovane nabíjať. Po ukončení
ich životnosti ich zlikvidujte tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia:
•
•
Nechajte akumulátory pri prevádzke úplne vybiť
a potom ich vyberte z náradia.
Batérie typu Lithium Ion sú recyklovateľné.
Odovzdajte ich Vášmu servisnému stredisku alebo
do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo
zlikvidované s ohľadom na životné prostredie.
10
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00051056 - 05-10-2007
11
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising