DC500 | DeWalt DC500 Wet & Dry Vacuum instruction manual

®
DC500
1
Dansk
6
Deutsch
12
English
19
Español
26
Français
33
Italiano
39
Nederlands
46
Norsk
53
Português
59
Suomi
66
Svenska
72
Türkçe
78
EÏÏËÓÈη
85
Copyright DEWALT
2
1
2
3
4
5
11 10
9
8
7
6
A
3
16
15
5
15
11 13 14 12
C
B
16
17
15
18
8
D
4
6
E
9
17
3 7
2
19
7
4
G
F
19
20 21
H
5
DANSK
STØVSUGER DC500
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Tekniske data
Strømforsyning
Spænding (lysnet)
Batterispænding
Motoreffekt
Tankvolumen
Maks. luftstrøm
Slangemundstykkets diameter
Beskyttelsesklasse
Vægt
Sikringer:
230 V maskiner
VAC
VDC
W
l
l/s
mm
kg
DC500
AC/DC
230
12/14,4/18
300
7,5
15,9
32
IPX4
4,6
10 A
DC500
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret
i henhold til: 98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
EN 60335, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
DC500
LpA (lydniveau)
dB(A)*
77,5
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
86
* ved operatørens øre
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade,
livsfare eller ødelæggelse af værktøjet,
hvis brugervejledningens instruktioner
ikke følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
6
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
DANSK
Sikkerhedsanvisninger
Når man anvender elværktøj skal de lokale
sikkerhedsbestemmelser altid overholdes for at
nedsætte riskoen for brand, elektrisk stød og
personskader.
Læs hele denne brugsanvisning omhyggeligt
igennem, inden værktøjet tages i brug.
Gem denne manual til fremtidige opslag.
Generelt
1 Hold arbejdsområdet rent
Rodede områder og arbejdsborde kan resultere
i ulykker.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Sørg for en god belysning over arbejdsområdet
(250 – 300 Lux). Anvend ikke værktøjet, hvor der
er risiko for, at der kan opstå brand eller
forekomme eksplosioner. F. eks. aldrig i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
3 Hold børn på afstand
Børn, besøgende eller dyr må ikke komme i
nærheden af arbejdsområdet eller røre ved
værktøjet eller netkablet.
4 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele eller blive fanget af
luftstrømmen. Brug hårnet, hvis du har langt hår.
Brug passende handsker og skridsikkert fodtøj,
når du arbejder udendørs.
5 Personlig beskyttelse
Brug altid beskyttelsesbriller. Brug ansigts- eller
støvmaske, når brug af værktøjet kan danne støv
eller flyvende partikler. Bær også et varmebestandigt
forklæde, hvis disse partikler er meget varme.
Brug altid høreværn. Bær altid en beskyttelseshjelm.
6 Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner (f.eks.
rør, radiatorer, komfurer og køleskabe). Når man
bruger værktøjet under ekstreme forhold (f. eks.
høj fugtighed, når der dannes metalspåner osv.)
kan den elektriske sikkerhed forbedres ved at
indsætte en isolerende transformer eller en (FI)
fejlstrømsafbryder.
7 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
8 Vær opmærksom
Se på det du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke værktøjet, når du er træt.
9 Brug egnet værktøj
Denne instruktionsbog rummer en beskrivelse af
de formål, som dette værktøj er beregnet til.
Tving ikke små maskiner eller tilbehør til at udføre
et arbejde, som kræver en kraftig maskine.
Maskinen gør arbejdet bedre og mere sikkert ved
den hastighed, som den er beregnet til.
Værktøjet må ikke forceres.
Advarsel! Anvendelse af alt andet tilbehør eller
udstyr eller udførelse af andre opgaver med dette
værktøj end de, der anbefales i dette manual,
kan medføre risiko for personskader.
10 Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og netkablet for
beskadigelser, før det tages i brug. Check de
bevægelige dele for skæv indstilling og
sammenbrændinger, brud på dele, skader på
skærme og kontakter samt alt andet, der kan
påvirke værktøjets funktion. Kontrollér, at
værktøjet fungerer rigtigt og kan udføre det
arbejde, det er beregnet til. Værktøjet må ikke
benyttes, hvis én af delene er beskadiget eller
defekt. Brug ikke værktøjet, hvis det ikke kan
tændes og slukkes ved afbryderen. Alle skadede
eller defekte dele skal repareres eller udskiftes på
et autoriseret DEWALT-værksted. Forsøg aldrig
selv at reparere værktøjet.
11 Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares
på et tørt, sikkert aflåst sted eller uden for børns
rækkevidde.
12 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at
det kan fungere bedst og sikrest. Følg vejledningerne
for vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør.
Hold alle håndtag og kontakter tørre, rene og fri
for olie og fedt.
13 Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante
sikkerhedsbestemmelser. Få dit værktøj repareret
på et autoriseret DEWALT-værksted.
Reparationer må kun foretages af dertil
kvalificerede personer, som bruger originale
reservedele. I modsat fald kan der opstå
betydelig fare for brugeren.
7
DANSK
Sikkerhedsinstruktion til netforsynet værktøj
14 Forlængerkabler
Før brugen skal forlængerkablet efterses og
udskiftes, hvis det er skadet. Når man bruger
værktøjet udendørs, må man kun benytte
forlængerkabler, der er beregnet til udendørs
brug og mærkede til dette.
15 Afbryde værktøjet
Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du
forlader det. Afbryd altid værktøjet, når det ikke
er i brug, og før du udskifter nogen som helst
værktøjsdel, noget som helst tilbehør eller udstyr,
og før der foretages service.
16 Ledningen må ikke misbruges
Bær aldrig værktøjet i ledningen. Træk aldrig i
ledningen for at tage stikket ud af kontakten.
Ledningen skal holdes på afstand af varme, olie
og skarpe kanter.
Sikkerhedsinstruktion til batteriforsynet værktøj
17 Fjern batteriet
Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du
forlader det. Tag altid batteriet ud, når det ikke er
i brug, og før du udskifter nogen som helst
værktøjsdel, noget som helst tilbehør eller udstyr,
og før der foretages service.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din DC500 trådløse/ledningsforsynede støvsuger er
konstrueret til professionel støvsugning af tørre og
våde substanser. Verktøyet kan også bruges som
blæser til fjernelse af snavs på arbejdspladsen og til
tørring af fugtige overflader. Verktøyet kan bruges
både udendørs og indendørs, både med
(netforsyning) og uden (trådløs) ledning.
Ved trådløs anvendelse kan værktøjet acceptere
DEWALT NiCd- og NiMH-batterier fra 12 til 18 V.
1 Afbryder
2 Støvsugertop
3 Tank
4 Tømningsprop
5 Slangeindgang
6 Blæserudgang
7 Låsebeslag
8 Bredt tilbehør
9 Sprækketilbehør
10 Slange
11 Batterirumsdæksel
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Yderligere sikkerhedsvejledninger for støvsugere
• Dette værktøj er generelt stænktæt i
overensstemmelse med beskyttelsesklasse IPX4.
Det må ikke neddyppes i vand!
• Brug ikke dette værktøj til opsugning af asbest.
• Brug ikke dette værktøj til opsugning af silikater.
• Brug ikke dette værktøj til opsugning af
brændbare væsker.
• Brug ikke dette værktøj til opsugning af varme
partikler.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Kontroller emballagens indhold
Anvendelse af forlængerkabel
Emballagen indeholder:
1 Støvsuger
1 Støvsugerslange
1 Bredt tilbehør
1 Sprækketilbehør
1 Støvudsugningsadapter
1 Brugervejledning
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
8
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret
i henhold til EN 60335; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
DANSK
Samling
• Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling.
• Før maskinen samles, skal man
kontrollere, om der er installeret et
batteri. Hvis det er tilfældet, skal det
tages ud.
Isætning af batteri (fig. B)
• Løsn låsebeslaget (12) for at åbne
batterirumsdækslet (11).
• Sæt batteriet (13) ind i fatningen (14), så det
sidder fast.
• Luk batterirumsdækslet.
Afbryd altid verktøyet før indsættelse eller
udtagning af batteriet.
Betingelser for batteriet
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
Hvis batteriet ikke giver tilstrækkelig strøm,
skal det oplades, idet man følger vejledningen til
batteriopladeren.
Kun brug DEWALT batterier og lader.
Tilslutning af slangen (fig. C)
Sugningsfunktion
• Sæt tilslutningsstykket (15) i slangeindgangen (5).
• Drej tilslutningsstykket med uret for at fastgøre
slangen.
• Sæt det ønskede tilbehør på slangemundstykket
(16).
Blæserfunktion
• Sæt tilslutningsstykket (15) i blæserudgangen (6).
• Drej tilslutningsstykket med uret for at fastgøre
slangen.
• Sæt det ønskede tilbehør på slangemundstykket
(16).
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
Starte og stoppe (fig. A)
• Tænd for værktøjet ved at sætte afbryderen (1)
på position I.
• Sluk for værktøjet ved at sætte afbryderen (1) på
position 0.
Strømforsyning
Værktøjet kører på netforsyning eller batteri.
Værktøjet indstiller sig automatisk på AC (net) eller
DC (batteri).
Netforsyning
• Rul hele netledningen ud.
• Sæt stikket i stikkontakten, før du tænder for
verktøyet.
• Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet,
og før stikket trækkes ud. Vind netledningen
pænt op, når værktøjet ikke er i brug.
Batteriforsyning
• Vind netledningen pænt op.
• Indsæt et batteri. Sørg for, at batteriet er korrekt
installeret.
• Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet,
og før batteriet tages ud.
Støvsugning (fig. A)
• Tøm og rens tanken (3) før brug.
• Slut slangen (10) til slangeindgangen (5).
• Vælg det rigtige tilbehør.
• Vi anbefaler, at man ikke blander våde og tørre
substanser. Hvis man skal skifte mellem
substanserne, skal man tømme og rense tanken
først.
Støvopsamler (fig. D)
I sugningsfunktion kan verktøyet også virke som en
støvopsamler i situationer med støv eller snavs.
Brug den medfølgende støvopsugningsadapter (17)
til at gøre det lettere at slutte et el-værktøj (18) til
slangemundstykket (16).
Støvfilter
Vi anbefaler, at man altid bruger værktøjet med
støvfilteret på plads.
Hvis verktøyet ved en fejltagelse tages i brug uden
støvfilteret, vil en slukkefunktion blive aktiveret,
når væskeniveauet i tanken har nået sit maksimum.
9
DANSK
En flydeventil vil blokere sugningsåbningen, hvorefter
sugningen standser, og motorhastigheden stiger.
• Brug altid verktøyet i opret stilling.
Undlad at vippe værktøjet, for at undgå,
at væske, der er samlet i tanken,
trænger ind i motorhuset.
• Sørg altid for, at støvfilteret er på plads,
når værktøjet er i brug.
Blæsning (fig. A)
• Tøm og rens tanken (3) før brug.
• Slut slangen (10) til blæserudgangen (6).
• Vælg det rigtige tilbehør.
Medfølgende tilbehør (fig. E)
Følgende tilbehør følger med værktøjet:
- Bredt mundstykke (8)
- Sprækketilbehør (9)
- Støvudsugningsadapter (17)
Ekstraudstyr
Kontakt din forhandler for at få yderligere information
om det passende tilbehor.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget
lang tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Tømning af tanken (fig. F og G)
Tanken skal tømmes, hvis sugningskraften aftager
betydeligt.
Tømning af tørre substanser (fig. F)
• Løsn låsebeslagene (7), og tag støvsugertoppen
(2) af tanken (3).
• Tøm indholdet af tanken ud i en affaldsbeholder.
• Rens filteret (19) som beskrevet nedenfor.
• Sæt støvsugertoppen tilbage på plads på tanken,
og spænd låsebeslagene.
Tømning af våde substanser (fig. G)
• Sæt en passende beholder under
tømningsproppen (4).
• Fjern tømningsproppen.
10
• Giv tid til at væsken kan løbe ud. Hold enheden
i en vinkel på ca. 10°, så væsken lettere kan løbe
ned mod tømningshullet.
• Når væsken er tømt af, sættes tømningsproppen
på igen.
• Bortskaf væsken under passende hensyntagen til
miljøet.
Rensning (fig. F og H)
• Tag stikket ud af stikkontakten, og fjern batteriet,
før du renser kabinettet med en blød klud.
• Rens regelmæssigt kabinettet med en blød klud.
Rensning af tanken (fig. F)
Tanken skal renses efter hver anvendelse, eller når
der skal ske skift af substans.
• Tøm tanken (3).
• Rens tanken ved hjælp af en opvredet klud med
en mild sæbe.
• Tør omhyggeligt tanken med en blød klud.
Rensning af støvfilteret (fig. H)
Støvfilteret skal renses efter hver anvendelse.
Hvis filteret er beskadiget eller ikke virker
tilfredsstillende, skal det udskiftes.
• Fjern støvfilteret (19) ved at dreje det mod uret og
tage det af sugningsåbningen (20).
• Ryst eventuelt overskydende støv af ved at slå
filteret ned i en affaldsbeholder.
• Afhængigt af filterets tilstand kan du skylle det på
ydersiden med lunkent rindende vand.
• Montér filteret ved at anbringe det på
sugningsåbningen og dreje det med uret.
• Indersiden af filteret må ikke vaskes. Lad
filteret tørre grundigt, hvis indersiden er
blevet våd.
• Benyt ikke en børste til filteret.
Rensning af sugningsåbningsfilteret (fig. H)
Sugningsåbningsfilteret skal renses, hvis verktøyet
bruges uden støvfilteret.
• Hold flydeventilen (21) til side, mens filteret fjernes
fra sugningsåbningen (20).
• Skyl filteret under lunkent rindende vand.
• Tør filteret, før det sættes på plads igen.
• Rens flydeventilen (21) med en opvredet klud.
DANSK
Fejlfinding
Hvis værktøjet ikke ser ud til at virke korrekt, følg da
anvisningerne nedenfor. Løser dette ikke problemet,
kontakt da dit reparationsværksted.
Lukningsfunktionen aktiveres
• Sluk straks for værktøjet.
• Tøm tanken som beskrevet ovenfor.
• Rens sugningsåbningsfilteret som beskrevet
ovenfor.
• Husk at sætte støvfilteret på plads, før du
genoptager arbejdet.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til forhandleren
inden 30 dage efter købet og få dine penge
refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
Genopladeligt batteri
Et langtidsvirkende batteri skal genoplades, hvis det
ikke giver tilstrækkelig strøm til arbejde, der tidligere
er udført tilfredsstillende. Når batteriet er ved at være
brugt op, skal det kasseres med omtanke for miljøet.
• Aflad batteriet fuldstændigt, og fjern det derefter
fra verktøyet.
• NiCd- og NiMH-batterier kan genbruges.
Aflever dem til et opsamlingssted i din kommune
eller til et serviceværksted. De indsamlede
batterier vil blive genanvendt eller korrekt
affaldshåndteret.
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
11
DANSK
STAUBSAUGER DC500
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
DC500
DeWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 60335,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Technische Daten
Spannungsquelle
Netzspannung
Batteriespannung
Leistungsaufnahme
Tankvolumen
Max: Luftstrom
Schlauchdüsendurchmesser
Schutzklasse
Gewicht
(VAC)
VDC
(Watt)
(l)
(l/s)
(mm)
(kg)
DC500
Wechselstrom/
Gleichstrom
230
12/14,4/18
300
7,5
15,9
32
IPX4
4,6
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
DC500
LpA (Schalldruck)
dB(A)*
77,5
LWA (Schalleistung)
dB(A)
86
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung
verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
elektrische Spannung
12
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch,
bevor Sie das Elektrowerkzeug verwenden.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches (250 - 300 Lux). Benutzen Sie
das Werkzeug nicht an Orten, wo Feuergefahr
oder Explosionsgefahr besteht, z.B. in der Nähe
von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Halten Sie Kinder fern!
Halten Sie Kinder, Besucher und Tiere vom
Arbeitsbereich fern und sorgen Sie dafür, daß Sie
das Werkzeug und das Netzkabel nicht berühren.
4 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck,
da diese Gegenstände von den sich bewegenden Teilen oder durch den Luftstrom erfaßt
werden können. Tragen Sie bei langen Haaren
ein Haarnetz. Beim Arbeiten im Freien sind
Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk
empfehlenswert.
5 Schutzmaßnahmen
Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Tragen Sie
eine Atemschutzmaske, falls die Arbeiten Staub
oder Späne erzeugen können. Falls diese Teilchen heiß sind, so müssen Sie auch eine hitzebeständige Schürze tragen. Tragen Sie stets einen
Gehörschutz. Tragen Sie stets einen Schutzhelm.
6 Schutz vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen
(z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder
eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht
werden.
7 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
8 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
9 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Zubehörteile für schwere Arbeiten. Mit dem
richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale
Qualität und gewährleisten Ihre persönliche
Sicherheit. Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Anbaugeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Werkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
10 Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug
auf Beschädigungen
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel
vor der Arbeit auf Beschädigungen. Überprüfen
Sie, ob alle beweglichen Teile richtig montiert
sind, ob keine Teile gebrochen sind, ob keine
Schutzvorrichtungen und Schalter beschädigt
sind, und ob irgendwelche andere Schäden den
einwandfreien Betrieb des Werkzeuges beeinträchtigen könnten. Vergewissern Sie sich,
daß das Werkzeug ordnungsgemäß funktionieren
wird. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn
irgendein Teil defekt ist. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn der Ein-/Aus-Schalter
nicht funktioniert. Lassen Sie defekte Teile immer
von einer unserer autorisieren DEWALTKundendienstwerkstätten austauschen. Versuchen Sie nie, das Werkzeug selber zu reparieren.
11 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
12 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können.
Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Werkzeugwechsel.
13
DEUTSCH
Halten Sie sämtliche Handgriffe und Schalter
trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
13 Reparaturen:
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Lassen Sie Reparaturen nur von einer autorisierten DEWALTKundendienstwerkstatt ausführen. Reparaturen
sind nur von autorisierten Fachkräften und mit
Original-Ersatzteilen vorzunehmen; andernfalls
kann Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Sicherheitsanweisungen für netzbetriebene
Geräte
14 Verlängerungskabel
Prüfen Sie vor dem Gebrauch das Verlängerungskabel und tauschen Sie es aus, falls es beschädigt ist. Wenn Sie das Gerät im Freien verwenden, verwenden Sie nur Verlängerungskabel,
die sich für den Einsatz im Freien eignen und
entsprechend gekennzeichnet sind.
15 Ziehen Sie den Netzstecker.
Schalten Sie das Werkzeug ab und warten Sie,
bis das Werkzeug vollkommen zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es unbeaufsichtigt
lassen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie
das Gerät nicht benutzen, bevor Sie irgendwelche Werkzeuge, Zubehörteile oder Geräteteile
auswechseln und bevor Sie irgendwelche
Wartungsarbeiten vornehmen.
16 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig!
Tragen Sie das Werkzeug niemals an seiner
Leitung. Benutzen Sie das Kabel nicht, um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen Schützen
Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
Sicherheitsanweisungen für batteriebetriebene
Geräte
17 Entnehmen Sie den Akku
Schalten Sie das Werkzeug ab und warten Sie,
bis das Werkzeug vollkommen zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es unbeaufsichtigt
lassen. Entfernen Sie den Akku, wenn Sie das
Werkzeug nicht benutzen, bevor Sie Werkzeugteile, Zubehörteile oder Anbaugeräte auswechseln und bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen.
14
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Staubsauger
• Dieses Gerät ist gemäß Schutzklasse IPX4
rundum spritzwassergeschützt. Tauchen Sie das
Gerät niemals in Wasser ein!
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen
von Asbest.
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen
von Silikaten.
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen
von brennbaren Flüssigkeiten.
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen
von heißen Partikeln.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Staubsauger
1 Saugschlauch
1 Breite Düse
1 Fugendüse
1 Staubsauger-Adapter
1 Bedienungsanleitung
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Beschreibung (Abb. A)
Ihr DC500 Staubsauger mit/ohne Schnur wurde für
das Aufsaugen von trockenen und nassen Substanzen in gewerblichen Einsätzen entwickelt. Das Gerät
kann auch als Gebläse betrieben werden,
um Schmutz vom Arbeitsbereich zu entfernen und
feuchte Flächen zu trocknen. Es kann sowohl
netzbetrieben (mit Schnur) als auch mit Batterie
(schnurlos) in geschlossenen Räumen als auch im
Freien verwendet werden.
Bei schnurlosem Einsatz kann das Gerät mit DEWALT
NiCd- und NiMH-Batteriepaketen von 12 bis 18 Volt
betrieben werden.
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Saugkopf
3 Tank
4 Ablaßstopfen
5 Saugeinlaß
6 Blasauslaß
7 Riegel
8 Breite Düse
9 Fugendüse
DEUTSCH
10 Schlauch
11 Batteriefachdeckel
• Setzen Sie das Batteriepaket (13) in die Aufnahme (14), bis es richtig sitzt.
• Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung
konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 60335 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von
einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt
werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker
müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug immer
aus, bevor Sie das Batteriepaket
einsetzen oder entfernen.
Zustand des Batteriepakets
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig)
geladen ist.
Falls das Batteriepaket nicht genügend Leistung
liefert, laden Sie das Batteriepaket gemäß den
Anweisungen im Handbuch des Ladegeräts auf.
Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus und
-Ladegeräte.
Anschließen des Schlauches (Abb. C)
Saug-Betriebsart
• Setzen Sie das Verbindungsstück (15) in den
Saugeinlaß (5) ein.
• Drehen Sie das Verbindungsstück im Uhrzeigersinn, um den Schlauch in seiner Position zu
sichern.
• Setzen Sie das entsprechende Zubehörteil auf
die Schlauchdüse (16).
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Blas-Betriebsart
• Setzen Sie das Verbindungsstück (15) in den
Blasauslaß (6) ein.
• Drehen Sie das Verbindungsstück im Uhrzeigersinn, um den Schlauch in seiner Position zu
sichern.
• Setzen Sie das entsprechende Zubehörteil auf
die Schlauchdüse (16).
Zusammenbauen
Gebrauchsanweisung
Verlängerungskabel
• Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
immer den Netzstecker.
• Prüfen Sie vor dem Zusammenbau,
ob ein Batteriepaket vorhanden ist.
Ist dies der Fall, entfernen Sie es.
Einsetzen eines Batteriepakets (Abb. B)
• Lösen Sie den Riegel (12), um den Batteriefachdeckel (11) zu öffnen.
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Zum Einschalten des Geräts stellen Sie den
Ein-/Ausschalter (1) auf Position I.
• Zum Ausschalten des Geräts stellen Sie den
Ein-/Ausschalter (1) auf Position 0.
15
DEUTSCH
Spannungsquelle
Das Gerät läßt sich mit Netzsspannung oder
Batteriespannung betreiben. Es schaltet zwischen
Wechselspannung (Netz) und Gleichspannung
(Batterie) automatisch um.
Netzsspannung
• Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
• Verbinden Sie den Stecker mit der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät einschalten.
• Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten immer AUS. Nur wenn das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
Halten Sie das Netzkabel aufgeräumt, wenn das
Gerät nicht gebraucht wird.
Batteriespannung
• Räumen Sie das Netzkabel auf.
• Setzen Sie ein Batteriepaket ein. Vergewissern
Sie sich, daß das Batteriepaket richtig sitzt.
• Schalten Sie das Gerät bei Arbeitsschluß und vor
dem Entfernen des Batteriepakets immer aus.
Saugbetrieb (Abb. A)
• Entleeren Sie den Tank (3) und reinigen Sie ihn
vor dem Gebrauch.
• Schließen Sie den Schlauch (10) am Saugeinlaß (5)
an.
• Wählen Sie das entsprechende Zubehör.
• Wir empfehlen, nasse und trockene Substanzen
nicht zu mischen. Beim Wechsel der Substanzen
leeren und reinigen Sie zuerst den Tank.
Staubfänger (Abb. D)
In der Saug-Betriebsart kann das Gerät auch als
Staubfänger eingesetzt werden, falls bei Anwendungen Staub oder Unrat entsteht. Verwenden Sie den
mitgelieferten Staubsauger-Adapter (17), um den
Anschluß eines Elektrowerkzeugs (18) an die
Schlauchdüse (16) zu ermöglichen.
Staubfilter
Wir empfehlen, das Gerät immer mit angebrachtem
Staubfilter zu verwenden.
Wird das Gerät versehentlich ohne den Staubfilter
verwendet, so wird eine Abschaltung ausgelöst,
wenn der Flüssigkeitspegel im Tank seinen Höchststand erreicht hat.
16
Ein Schwimmerventil blockiert dann die Saugöffnung, der Saugvorgang wird danach unterbrochen und die Motordrehzahl steigt.
• Verwenden Sie das Gerät stets in
aufrechter Stellung. Neigen Sie das
Gerät nicht, um zu verhindern, daß die
aufgenommenen Flüssigkeiten im Tank
in das Motorgehäuse eintreten.
• Betreiben Sie das Gerät stets mit
angebrachtem Staubfilter.
Blasen (Abb. A)
• Entleeren Sie den Tank (3) und reinigen Sie ihn
vor dem Gebrauch.
• Schließen Sie den Schlauch (10) am Blasauslaß
(6) an.
• Wählen Sie das entsprechende Zubehör.
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör (Abb. E)
Folgendes Zubehör gehört zum Lieferumfang des
Geräts:
- Breite Düse (8)
- Fugendüse (9)
- Staubsauger-Adapter (17)
Lieferbares Zubehör
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung
voraus.
Entleeren des Tanks (Abb. F & G)
Nimmt die Saugleistung beträchtlich ab, so muß der
Tank entleert werden.
Entleeren von trockenen Substanzen (Abb. F)
• Lösen Sie die Riegel (7) und entfernen Sie den
Saugkopf (2) vom Tank (3).
• Leeren Sie den Tankinhalt in einen Abfallbehälter.
• Reinigen Sie den Filter (19) wie unten beschrieben.
• Bringen Sie den Saugkopf wieder auf dem Tank
an und sichern Sie die Riegel.
DEUTSCH
Entleeren von nassen Substanzen (Abb. G)
• Stellen Sie einen geeigneten Behälter unter den
Ablaßstopfen (4).
• Entfernen Sie den Ablaßstopfen.
• Räumen Sie für das Ablassen der Flüssigkeiten
ausreichend Zeit ein. Halten Sie das Gerät in
einem Winkel von ca. 10°, damit die Flüssigkeit in
Richtung Ablaßstopfen fließt.
• Nachdem die Flüssigkeit abgelassen ist, bringen
Sie den Ablaßstopfen wieder an.
• Entsorgen Sie die Flüssigkeit auf umweltfreundliche Weise.
Reinigung (Abb. F & H)
• Trennen Sie das Gerät vom Netz und entfernen
Sie das Batteriepaket, bevor Sie das Gehäuse
mit einem weichen Lappen reinigen.
• Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem
weichen Lappen.
Reinigen des Tanks (Abb. F)
Der Tank sollte nach jedem Gebrauch oder beim
Wechsel der Substanzen während des Gebrauches
gereinigt werden.
• Entleeren Sie den Tank (3).
• Reinigen Sie den Tank mit milder Seifenlösung
und einem feuchten Lappen.
• Trocknen Sie den Tank vorsichtig mit einem
weichen Lappen ab.
Reinigen des Staubfilters (Abb. H)
Der Staubfilter sollte nach jedem Gebrauch gereinigt
werden. Falls der Filter beschädigt ist oder nicht
richtig funktioniert, so muß er erneuert werden.
• Entfernen Sie den Staubfilter (19), indem Sie ihn
gegen den Uhrzeigersinn drehen und von der
Saugöffnung (20) abnehmen.
• Schütteln Sie den überschüssigen Staub ab,
indem Sie den Filter in einem Abfallbehälter
abklopfen.
• Spülen Sie je nach Zustand das Äußere des
Filters unter lauwarmem fließendem Wasser ab.
• Sichern Sie den Filter in seiner Lage über der
Saugöffnung und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.
• Waschen Sie nicht das Innere des Filters.
Lassen Sie den Filter gründlich trocknen,
falls das Innere naß wird.
• Reinigen Sie den Filter nicht mit einer
Bürste.
Reinigen des Saugöffnungsfilters (Abb. H)
Der Saugöffnungsfilter muß gereinigt werden,
falls das Gerät ohne angebrachten Staubfilter
betrieben wird.
• Halten Sie das Schwimmerventil (21) aus dem
Weg und entfernen Sie den Filter von der
Saugöffnung (20).
• Spülen Sie den Filter unter lauwarmem fließendem Wasser ab.
• Trocknen Sie den Filter ab, bevor Sie ihn wieder
an seinem Platz anbringen.
• Reinigen Sie das Schwimmerventil (21) mit einem
feuchten Lappen.
Störungsbehebung
Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert,
befolgen Sie folgende Hinweise. Falls die Störung
damit nicht behoben wird, wenden Sie sich bitte an
Ihren Kundendienst.
Falls die Abschaltung auslöst
• Schalten Sie das Gerät sofort aus.
• Entleeren Sie den Tank wie oben beschrieben.
• Reinigen Sie den Saugöffnungsfilter wie oben
beschrieben.
• Denken Sie daran, den Staubfilter wieder an
seinem Platz anzubringen, bevor Sie mit der
Arbeit fortfahren.
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt.
17
DEUTSCH
Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement
von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Aufladbares Batteriepaket
Falls ein langlebiges Batteriepaket bei Arbeiten,
die zuvor mit Leichtigkeit erledigt wurden, nicht mehr
genügend Leistung liefert, so muß es aufgeladen
werden. Entsorgen Sie das Batteriepaket am Ende
seiner Lebensdauer auf umweltgerechte Weise.
• Entladen Sie das Batteriepaket vollständig und
entfernen Sie es anschließend aus dem Gerät.
• NiCd- und NiMH-Zellen sind recyclebar. Zur
Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung sind die Zellen bei Ihrem Händler
oder einer kommunalen Sammelstelle abzugeben. Die gesammelten Batteriepakete werden
dann ordnungsgemäß recycled oder entsorgt.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei
Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch
Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
18
ENGLISH
VACUUM CLEANER DC500
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience,
thorough product development and innovation make
DEWALT one of the most reliable partners for
professional power tool users.
Technical data
Power source
Mains voltage
(U.K. & Ireland only)
Battery voltage
Power input
Tank volume
Max. airflow
Hose nozzle diameter
Protection class
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
VAC
VAC
VDC
W
l
l/s
mm
230 V tools
230 V tools
kg
DC500
AC/DC
230
230/115
12/14.4/18
300
7.5
15.9
32
IPX4
4.6
DC500
DEWALT declares that these power tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60335, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
DC500
LpA (sound pressure)
dB(A)*
77.5
LWA (acoustic power)
dB(A)
86
* at the operator’s ear
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of
non-observance of the instructions in this
manual.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
Denotes risk of electric shock.
19
ENGLISH
Safety instructions
When using power tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury.
Read all of this manual carefully before operating
the tool.
Save this manual for future reference.
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Keep the work area well lit (250 - 300 Lux).
Do not use the tool where there is a risk of
causing fire or explosion, e.g. in the presence of
flammable liquids and gases.
3 Keep children away
Do not allow children, visitors or animals to come
near the work area or to touch the tool or the
mains cable.
4 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery, as these
can be caught in moving parts or caught by the
airflow. Wear protective hair covering to keep
long hair out of the way. When working outdoors,
preferably wear suitable gloves and non-slip
footwear.
5 Personal protection
Always use safety glasses. Use a face or dust
mask whenever the operations may produce
dust or flying particles. If these particles might be
considerably hot, also wear a heat-resistant
apron. Wear ear protection at all times. Wear a
safety helmet at all times.
6 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
When using the tool under extreme conditions
(e.g. high humidity, when metal swarf is being
produced, etc.), electric safety can be improved
by inserting an isolating transformer or a (FI)
earth-leakage circuit-breaker.
7 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
8 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
20
9 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended. Do not force the tool.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool
other than those recommended in this instruction
manual may present a risk of personal injury.
10 Check for damaged parts
Before use, carefully check the tool and mains
cable for damage. Check for misalignment and
seizure of moving parts, breakage of parts, damage
to guards and switches and any other conditions
that may affect its operation. Ensure that the tool
will operate properly and perform its intended
function. Do not use the tool if any part is damaged
or defective. Do not use the tool if the switch does
not turn it on and off. Have any damaged or
defective parts replaced by an authorised DeWALT
repair agent. Never attempt any repairs yourself.
11 Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry
place and locked up securely, out of reach of
children.
12 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all handles and switches dry,
clean and free from oil and grease.
13 Repairs
This tool is in accordance with the relevant safety
regulations. Have your tool repaired by an
authorised DeWALT repair agent. Repairs should
only be carried out by qualified persons using
original spare parts; otherwise this may result in
considerable danger to the user.
Safety instructions for mains-powered tools
14 Extension cables
Before use, inspect the extension cable and
replace if damaged. When using the tool
outdoors, only use extension cables intended for
outdoor use and marked accordingly.
ENGLISH
15 Unplug tool
Switch off and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before changing
any parts of the tools, accessories or
attachments and before servicing.
16 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord. Never pull the
cord to disconnect from the socket. Keep the
cord away from heat, oil and sharp edges.
Safety instructions for battery-powered tools
17 Remove the battery pack
Switch off and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Remove the battery pack when not in use, before
changing any parts of the tools, accessories or
attachments and before servicing.
Additional safety instructions for vacuum cleaners
• This tool is all-round splashproof according to
protection class IPX4. Do not submerge the tool
in water!
• Do not use the tool to vacuum asbestos.
• Do not use the tool to vacuum silicates.
• Do not use the tool to vacuum flammable liquids.
• Do not use the tool to vacuum hot particles.
Package contents
The package contains:
1 Vacuum cleaner
1 Vacuum hose
1 Wide nozzle
1 Crevice tool
1 Dust extraction adaptor
1 Instruction manual
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your DC500 cordless/corded vacuum cleaner has
been designed to vacuum dry and wet substances
in professional applications. The tool can also be
operated as a blower to remove debris from the
workplace and to dry damp surfaces. Working on
mains (corded) or battery (cordless) power the tool
can be used both indoor and outdoor.
For cordless applications, the tool accepts DEWALT
NiCd and NiMH battery packs ranging from
12 to 18 V.
1 On/off switch
2 Power head
3 Tank
4 Drain plug
5 Vacuum inlet
6 Blow outlet
7 Latch
8 Wide nozzle
9 Crevice tool
10 Hose
11 Battery compartment cover
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60335; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
21
ENGLISH
Assembly
• Prior to assembly always unplug the tool.
• Prior to assembly, check for the
presence of a battery pack and remove it
if present.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Inserting a battery pack (fig. B)
• Release the latch (12) to open the battery
compartment cover (11).
• Insert the battery pack (13) into the receptacle
(14) until it is fully seated.
• Close the battery compartment cover.
Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
7.5
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
15
Use only DEWALT battery packs and
chargers.
Connecting the hose (fig. C)
Cable length (m)
25 30
45
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
Battery pack condition
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
If the battery pack does not produce sufficient
power, charge the battery pack following the
instructions in the manual of the charger.
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
60
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Vacuum mode
• Insert the connecting piece (15) into the vacuum
inlet (5).
• Turn the connecting piece clockwise to fix the
hose in position.
• Place the appropriate accessory onto the hose
nozzle (16).
Blow mode
• Insert the connecting piece (15) into the blow
outlet (6).
• Turn the connecting piece clockwise to fix the
hose in position.
• Place the appropriate accessory onto the hose
nozzle (16).
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
22
ENGLISH
Switching on and off (fig. A)
• To switch the tool on, set the on/off switch (1) to
position I.
• To switch the tool off, set the on/off switch (1) to
position 0.
Power source
The tool runs either on mains power or battery
power. The tool will switch between AC (mains) and
DC (battery) power automatically.
Mains power
• Fully unwind the mains cable.
• Connect the plug to the mains outlet before
switching on the tool
• Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging. Tidy the mains cable
when the tool is not in use.
Battery power
• Tidy the mains cable.
• Insert a battery pack. Make sure the battery pack
is properly seated.
• Always switch off the tool when work is finished
and before removing the battery pack.
Vacuuming (fig. A)
• Empty and clean the tank (3) before use.
• Connect the hose (10) to the vacuum inlet (5).
• Select the appropriate accessory.
• We recommend not to mix wet and dry
substances. When switching substances, empty
and clean the tank first.
Dust collector (fig. D)
In the vacuum mode the tool can also function as a
dust collector for applications producing dust or
debris. Use the supplied dust extraction adaptor (17)
to facilitate connection of a power tool (18) to the
hose nozzle (16).
Dust filter
We recommend to always use the tool with the dust
filter in place.
If by mistake the tool is used without the dust filter in
place, a shut-off feature will be acuated when the liquid
level in the tank has reached its maximum. A float
valve will block the suction opening, after which the
suction stops and the motor speed increases.
• Always use the tool in upright position.
Do not tilt the tool to prevent liquids
collected in the tank to enter the motor
housing.
• Always operate the tool with the dust
filter in place.
Blowing (fig. A)
• Empty and clean the tank (3) before use.
• Connect the hose (10 to the blow outlet (6).
• Select the appropriate accessory.
Supplied accessories (fig. E)
The following accessories are supplied with the tool:
- Wide nozzle (8)
- Crevice tool (9)
- Dust extraction adaptor (17)
Optional accessories
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Emptying the tank (fig. F & G)
The tank must be emptied when the suction power
reduces significantly.
Emptying dry substances (fig. F)
• Release the latches (7) and remove the power
head (2) from the tank (3).
• Empty the contents of the tank into a waste
container.
• Clean the filter (19) as described below.
• Re-install the power head onto the tank and
secure the latches.
Emptying wet substances (fig. G)
• Place a suitable container under the drain plug
(4).
• Remove the drain plug.
• Allow ample time for the liquid to drain. Hold the
unit at an angle of approx. 10° to help the liquid
flow towards the drain plug.
23
ENGLISH
• After the liquid has been drained, re-install the
drain plug.
• Dispose of the liquid with due care for the
environment.
Cleaning (fig. F & H)
• Unplug the tool from the mains and remove the
battery pack before cleaning the housing with a
soft cloth.
• Regularly clean the housing with a soft cloth.
Cleaning the tank (fig. F)
The tank should be cleaned after each use or when
switching substances during use.
• Empty the tank (3).
• Clean the tank using mild soap and a damp cloth.
• Dry the tank carefully using a soft cloth.
Cleaning the dust filter (fig. H)
The dust filter should be cleaned after each use.
If the filter is damaged or fails to operate properly,
it must be replaced.
• Remove the dust filter (19) by turning it counterclockwise and taking it off the suction opening (20).
• Shake off excess dust by tapping the filter into a
waste container.
• Depending on its condition, rinse the outside of
the filter under lukewarm running water.
• Secure the filter by placing it over the suction
opening and turning it clockwise.
• Do not wash the inside of the filter.
Let the filter dry thoroughly if the inside
becomes wet.
• Do not use a brush to clean the filter.
Cleaning the suction opening filter (fig. H)
The suction opening filter needs to be cleaned if the
tool is operated without the dust filter in place.
• Keeping the float valve (21) out of the way,
remove the filter from the suction opening (20).
• Rinse the filter under lukewarm running water.
• Dry the filter before putting it back in place.
• Clean the float valve (21) using a damp cloth.
Troubleshooting
If your tool seems not to operate properly, follow the
instructions below. If this does not solve the
problem, please contact your repair agent.
24
Shut-off feature engages
• Switch off the tool immediately.
• Empty the tank as described above.
• Clean the suction opening filter as described above.
• Remember to put the dust filter in place before
resuming work.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
Rechargeable battery pack
A long life battery pack must be recharged when it
fails to produce sufficient power on jobs which were
easily done before. At the end of its technical life,
discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at www.2helpU.com.
25
ESPAÑOL
ASPIRADOR DC500
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
Características técnicas
Fuente de alimentación
Tensión de la red
VAC
Voltaje de la batería
VDC
Potencia absorbida
W
Volumen del tanque
l
Flujo de aire máximo
l/s
Diámetro de la boquilla del tubo flexible mm
Clase de protección
Peso
kg
Fusibles
Herramientas 230 V:
DC500
CA/CC
230
12/14,4/18
300
7,5
15,9
32
IPX4
4,6
DC500
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 60335, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a DEWALT,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
DC500
LpA (presión acústica)
dB(A)*
77,5
LWA (potencia acústica)
dB(A)
86
* al oído del usuario
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
26
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio.
Lea completamente este manual antes de utilizar
la herramienta.
Mantenga a mano este manual para consultas
posteriores.
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo.
Procure que el área de trabajo esté bien iluminada
(250 - 300 Lux). No utilice la herramienta donde
exista riesgo de incendio o explosión, p. ej. en
la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Mantenga alejados a los niños.
No permita que niños, otras personas o animales
se acerquen al área de trabajo ni toquen la
herramienta o el cable de corriente.
4 Vista ropa de trabajo apropiada.
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
quedar atrapados por piezas en movimiento
o por el flujo de aire. Si tiene el pelo largo,
manténgalo recogido y cubierto. Cuando trabaje
en el exterior, utilice preferentemente guantes y
calzado antideslizante apropiados.
5 Protección personal
Utilice siempre gafas de protección. Utilice una
mascarilla si el trabajo a ejecutar produce polvo u
otras partículas volantes. Si esas partículas están
a una temperatura considerablemente caliente
utilice también un delantal de trabajo.
Lleve puesta siempre la protección auditiva.
Lleve un casco de seguridad en todo momento.
6 Protéjase contra las descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (p. ej.
humedad elevada, formación de polvo metálico,
etc.), se puede mejorar la seguridad eléctrica
intercalando un transformador de separación o
un disyuntor con derivación a tierra (FI).
7 No intente realizar demasiadas cosas
al mismo tiempo
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
8 Esté siempre alerta
Concéntrese en lo que esté haciendo. Use el
sentido común. No maneje la herramienta
cuando esté cansado.
9 Utilice la herramienta adecuada.
En este manual, se indica para qué uso está
destinada cada herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de baja potencia para
ejecutar trabajos pesados. La herramienta
funcionará mejor y con mayor seguridad si se
utiliza de acuerdo con sus características
técnicas. No fuerce la herramienta.
Atención! El uso de otros accesorios,
adaptadores, o la propia utilización de la
herramienta en cualquier forma que no sea la
recomendada en este manual de instrucciones
puede presentar riesgo de lesiones a los usuarios.
10 Compruebe que no haya piezas averiadas.
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente
que la herramienta y el cable de corriente no
presenten desperfectos. Compruebe que no
existan piezas móviles mal alineadas o atascadas,
piezas quebradas, protectores o interruptores
dañados e interruptores o cualquier otro
condicionante que pueda afectar al funcionamiento
correcto de la herramienta. Asegúrese de que la
herramienta puede funcionar adecuadamente y
cumplir con el cometido para el que ha sido
diseñada. No use la herramienta si hay alguna
pieza defectuosa o averiada. No utilice la
herramienta si no es posible apagar y encender
el interruptor. Encargue al servicio técnico
autorizado que repare o sustituya las piezas
defectuosas o averiadas. Jamás intente repararla
usted mismo.
11 Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas eléctricas que no se utilizen
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
12 Tenga cuidado al realizar labores de
mantenimiento.
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y de forma más segura.
Siga las instrucciones de mantenimiento y
sustitución de accesorios.
27
ESPAÑOL
Mantenga los mandos y conmutadores secos,
limpios y libres de aceite y grasa.
13 Reparaciones
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Haga reparar su
herramienta en Centros de Servicio DEWALT.
Las reparaciones deben llevarse a cabo por
personal cualificado, utilizando piezas de recambio
originales. Caso contrario podría provocar
situaciones de riesgo considerable para el usuario.
Instrucciones de seguridad para herramientas
eléctricas
14 Cables alargadores
Compruebe que el cable alargador no presente
despecfectos antes de utilizarlo. Al utilizar las
herramientas en exteriores, utilice exclusivamente
aquellos cables prolongadores diseñados para
estas condiciones.
15 Desconecte la herramienta.
Desconecte la herramienta y no la pierda de vista
hasta que haya dejado de funcionar completamente.
Desenchufe la herramienta cuando no la esté
utilizando, antes de sustituir piezas, accesorios o
acoplamientos, y antes de efectuar revisiones.
16 No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria.
No sostenga nunca la herramienta por el cable.
Nunca tire del cable para desconectarlo del
enchufe. Mantenga el cable alejado de fuentes
de calor, combustibles y aristas vivas.
Instrucciones de seguridad para herramientas
con batería
17 Extraiga la batería.
Desconecte la herramienta y no la pierda de vista
hasta que haya dejado de funcionar completamente.
Extraiga la batería cuando no utilice la herramienta,
antes de sustituir piezas, accesorios o
acoplamientos y antes de efectuar revisiones.
Instrucciones de seguridad adicionales para
aspiradores
• Esta herramienta está totalmente protegida
contra salpicaduras de conformidad con la clase
de protección IPX4. ¡No sumerja la herramienta
en el agua!
28
• No utilice la herramienta para aspirar amianto.
• No utilice la herramienta para aspirar silicatos.
• No utilice la herramienta para aspirar líquidos
inflamables.
• No utilice la herramienta para aspirar partículas
calientes.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Aspirador
1 Tubo flexible de aspiración
1 Boquilla ancha
1 Útil con hendidura
1 Adaptador de salida de polvo
1 Manual de instrucciones
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
Su aspirador sin cable/con cable DC500 ha sido
diseñado para aspirar sustancias secas y húmedas en
aplicaciones profesionales. La herramienta también se
puede utilizar como soplador para eliminar residuos del
lugar de trabajo y para secar superficies húmedas.
La herramienta se puede utilizar tanto en interiores
como en exteriores, con alimentación de red (con
cable) o con batería (sin cable).
Para aplicaciones sin cable, la herramienta admite
baterías NiCd y NiMH DEWALT desde 12 V hasta
18 V.
1 Interruptor de marcha/parada
2 Cabezal
3 Tanque
4 Tapón de vaciado
5 Entrada de aspiración
6 Salida de soplado
7 Cierre
8 Boquilla ancha
9 Útil con hendidura
10 Tubo flexible
11 Tapa del compartimento de batería
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
ESPAÑOL
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 60335; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Conexión del tubo flexible (fig. C)
Modo de aspiración
• Introduzca la pieza de conexión (15) en la
entrada de aspiración (5).
• Gire la pieza de conexión en el sentido de las
agujas del reloj para fijar el tubo flexible en posición.
• Coloque el accesorio apropiado en la boquilla del
tubo flexible (16).
Modo de soplado
• Introduzca la pieza de conexión (15) en la salida
de soplado (6).
• Gire la pieza de conexión en el sentido de las
agujas del reloj para fijar el tubo flexible en posición.
• Coloque el accesorio apropiado en la boquilla del
tubo flexible (16).
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
Montaje
• Desenchufe la herramienta antes
de proceder con el montaje.
• Antes del montaje, compruebe si hay
una batería instalada y, en tal caso,
extráigala.
Inserción de una batería (fig. B)
• Levante el cierre (12) para abrir la tapa del
compartimento de la batería (11).
• Introduzca la batería (13) en el receptáculo (14)
hasta que quede totalmente asentada.
• Cierre la tapa del compartimento de la batería.
Apague siempre la herramienta antes
de insertar o retirar la batería.
Estado de la batería
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada. Si la batería no produce suficiente
potencia, cargue la batería siguiendo las
instrucciones del manual del cargador.
Usar sólo baterías y cargadores
de DEWALT.
Encendido y apagado (fig. A)
• Para encender la herramienta, coloque el interruptor
de encendido/apagado (1) en la posición I.
• Para apagar la herramienta, coloque el
interruptor de encendido/apagado (1) en la
posición 0.
Fuente de alimentación
La herramienta funciona con alimentación de red
o con batería. La herramienta cambiará
automáticamente entre CA (red) y CC (batería).
Alimentación de red
• Desenrolle totalmente el cable eléctrico.
• Conecte el enchufe a la toma de red antes de
encender la herramienta
• Siempre se debe desconectar la herramienta
nada más terminado el trabajo y antes de
desenchufarla. Recoja el cable eléctrico cuando
no utilice la herramienta.
Alimentación de batería
• Recoja el cable eléctrico.
• Introduzca una batería. Asegúrese de que la
batería queda adecuadamente asentada.
29
ESPAÑOL
• Apague siempre la herramienta cuando termine
el trabajo y antes de extraer la batería.
Aspiración (fig. A)
• Vacíe y limpie el tanque (3) antes del uso.
• Conecte el tubo flexible (10) a la entrada de
aspiración (5).
• Seleccione el accesorio apropiado.
• Se recomienda no mezclar sustancias húmedas
y secas. Cuando cambie de sustancias, primero
deberá vaciar y limpiar el tanque.
Colector de polvo (fig. D)
En el modo de aspiración, la herramienta también
puede funcionar como un colector de polvo para
aplicaciones que produzcan polvo y residuos.
Utilice el adaptador de salida de polvo (17) para
facilitar la conexión de una herramienta eléctrica (18)
a la boquilla del tubo flexible (16).
Filtro de polvo
Se recomienda utilizar siempre la herramienta con el
filtro de polvo colocado.
Si por error se utiliza la herramienta sin el filtro de
polvo, se activará una función de desconexión
cuando el nivel de líquido del tanque llegue al
máximo. Una válvula de flotador bloquea la boca de
aspiración, tras lo cual se detiene la aspiración y
aumenta la velocidad del motor.
• Utilice siempre la herramienta en posición
vertical. No incline la herramienta para
evitar que los líquidos recogidos en el
tanque entren en la carcasa del motor.
• Use siempre la herramienta con el filtro
de polvo colocado.
Soplado (fig. A)
• Vacíe y limpie el tanque (3) antes del uso.
• Conecte el tubo flexible (10) a la salida de
soplado (6).
• Seleccione el accesorio apropiado.
Accesorios suministrados (fig. E)
Con la herramienta se suministran los siguientes
accesorios:
- Boquilla ancha (8)
- Útil con hendidura (9)
- Adaptador de salida de polvo (17)
30
Accesorios opcionales
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y
de una limpieza frecuente.
Vaciado del tanque (fig. F & G)
El tanque se debe vaciar cuando la potencia de
aspiración se reduce de modo significativo.
Vaciado de sustancias secas (fig. F)
• Levante el cierre (7) y extraiga el cabezal (2) del
tanque (3).
• Vacíe el contenido del tanque en un contenedor
de residuos.
• Limpie el filtro (19) como se describe a continuación.
• Vuelva a colocar el cabezal en el tanque y
asegure el cierre.
Vaciado de sustancias húmedas (fig. G)
• Coloque un contenedor adecuado debajo del
tapón de vaciado (4).
• Quite el tapón de vaciado.
• Deje tiempo suficiente para que salga todo el
líquido. Mantenga la unidad en un ángulo de
aproximadamente 10° para ayudar a que el
líquido fluya hacia el tapón de vaciado.
• Después de que haya salido todo el líquido,
vuelva a colocar el tapón de vaciado.
• Deseche el líquido con el debido cuidado con el
entorno.
Limpieza (fig. F & H)
• Desenchufe la herramienta de la red y extraiga la
batería antes de limpiar la carcasa con un paño
suave.
• Limpie la carcasa periódicamente con un paño
suave.
Limpieza del tanque (fig. F)
El tanque debe limpiarse después de cada uso o
cuando se cambie de sustancias durante el uso.
• Vacíe el tanque (3).
ESPAÑOL
• Limpie el tanque con un jabón suave y un paño
húmedo.
• Seque el tanque con cuidado con un paño suave.
Limpieza del filtro de polvo (fig. H)
El filtro de polvo se debe limpiar después de cada
uso. Si el filtro está dañado o no funciona
adecuadamente, debe sustituirse.
• Extraiga el filtro de polvo (19) girándolo en el
sentido contrario a las agujas del reloj y
sacándolo de la boca de aspiración (20).
• Sacuda el exceso de polvo vaciando el filtro en
un contenedor de residuos.
• Dependiendo de su estado, enjuague el exterior
del filtro bajo un chorro de agua templada.
• Asegure el filtro colocándolo sobre la boca de
aspiración y girándolo en el sentido de las agujas
del reloj.
• No lave el interior del filtro. Si el interior
se moja, deje que el filtro se seque
totalmente.
• No utilice un cepillo para limpiar el filtro.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
Batería recargable
Una batería de gran duración debe recargarse en
cuanto deja de producir suficiente potencia en
tareas que anteriormente se realizaban con facilidad.
Al final de su vida útil, deseche la batería con el
debido cuidado con el entorno:
• Utilice la batería hasta que se agote por
completo y luego extráigala de la herramienta.
• Las baterías NiCd y NiMH son reciclables.
Llévelas a su distribuidor o déjelas en un
depósito de reciclado local. Las baterías
recogidas se reciclarán o se desecharán
adecuadamente.
Limpieza del filtro de la boca de aspiración (fig. H)
Será necesario limpiar el filtro de la boca de aspiración
si se utiliza la herramienta sin el filtro de polvo
colocado.
• Manteniendo la válvula de flotador (21) apartada,
extraiga el filtro de la boca de aspiración (20).
• Enjuague el filtro bajo un chorro de agua templada.
• Seque el filtro antes de volver a colocarlo en su
sitio.
• Limpie la válvula de flotador (21) con un paño
húmedo.
Solución de problemas
Si la herramienta no funciona adecuadamente,
siga las instrucciones que se indican a continuación.
Si con ello no resuelve el problema, póngase en
contacto con el servicio técnico.
La función de desconexión se activa
• Apague inmediatamente la herramienta.
• Vacíe el tanque como se ha descrito anteriormente.
• Limpie el filtro de la boca de aspiración como se
ha descrito anteriormente.
• Recuerde colocar el filtro de polvo en su sitio
antes de reanudar el trabajo.
31
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
32
FRANÇAIS
ASPIRATEUR DC500
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Source d’alimentation
Tension secteur
Tension de la batterie
Puissance absorbée
Volume de la cuve
Débit d’air max.
Diamètre embout du tuyau
Classe de protection
Poids
Fusible:
Outils 230 V
VAC
VDC
W
l
l/s
mm
kg
DC500
CA/CC
230
12/14,4/18
300
7,5
15,9
32
IPX4
4,6
10 A
DC500
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 60335, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
DC500
LpA (pression acoustique)
dB(A)*
77,5
LWA (puissance acoustique)
dB(A)
86
* à l’oreille de l’opérateur
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
Dénote la présence de tension
électrique.
33
FRANÇAIS
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur.
Lire et observer attentivement les instructions
contenues dans ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter
lors de prochaines utilisations.
Généralités
1 Conserver votre aire de travail propre et bien
rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée
(250 - 300 Lux). Ne pas utiliser l’outil s’il existe un
risque d’incendie ou d’explosion, par exemple en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Tenir les enfants éloignés
Ne pas laisser les enfants, les visiteurs ou les
animaux s’approcher de l’aire de travail ou
toucher l’outil ou le câble d’alimentation.
4 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ni de bijoux.
Ils pourraient être happés par les pièces en
mouvement ou par la circulation d’air. Le cas
échéant, porter une coiffe pour emprisonner les
cheveux longs. Lorsque le travail s’effectue à
l’extérieur, porter de préférence des gants
adéquats et des chaussures antidérapantes.
5 Protections
Porter en permanence des lunettes de protection.
Porter un masque anti-poussière si le travail exécuté
produit de la poussière ou des particules volantes.
Si ces particules peuvent être extrêmement
chaudes, porter également un tablier résistant à
la chaleur. Toujours porter une protection auditive.
Porter en permanence un casque de protection.
6 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs. Dans des conditions de travail
extrêmes (par exemple : humidité élevée,
production de limaille, etc.), la sécurité électrique
peut être améliorée en insérant un transformateur
d’isolement ou un disjoncteur différentiel (FI).
34
7 Adopter une position confortable
Conserver en permanence son équilibre et les
deux pieds à terre.
8 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas utiliser l’outil lorsque l’on est fatigué.
9 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser des outils ou
des accessoires de trop petite taille pour exécuter
des travaux lourds. Ne pas utiliser des outils à
des fins et pour des travaux pour lesquels ils
n’ont pas été conçus. Ne pas forcer sur l’outil.
Attention ! L’utilisation d’accessoires ou la
réalisation de travaux autres que ceux
recommandés dans ce manuel pourrait entraîner
un risque de blessure corporelle.
10 Contrôler si l’outil est endommagé
Avant toute utilisation, s’assurer que l’outil et le
câble d’alimentation ne sont pas endommagés.
Vérifier l’alignement des pièces en mouvement,
leur prise et toute rupture de pièces, tout
endommagement des protections et des
interrupteurs et toutes autres conditions pouvant
affecter le fonctionnement de l’outil. Veiller à ce
que l’outil fonctionne correctement et qu’il
exécute les tâches pour lesquelles il est conçu.
Ne pas utiliser l’outil si une pièce est défectueuse.
Ne pas utiliser l’outil si l’interrupteur marche/arrêt
ne fonctionne pas. Faire remplacer toute pièce
endommagée par un agent DEWALT agréé.
Ne jamais essayer de le réparer soi-même.
11 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de portée des enfants.
12 Entretenir vos outils avec soin
Garder les outils en bon état et propres afin
d’assurer des conditions de travail optimales et
sûres. Observer les instructions d’entretien et de
changement d’accessoires. Maintenir les
poignées et les interrupteurs secs, propres et
exempts d’huile et de graisse.
13 Réparations
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. Faire réparer l’outil par un agent de
réparation DEWALT agréé. Les réparations ne
devront être effectuées que par des personnes
qualifiées utilisant des pièces de rechange d’origine.
FRANÇAIS
Dans le cas contraire, cela pourrait être très
dangereux pour l’utilisateur.
1 Suceur plat
1 Adaptateur pour extraction de poussière
1 Manuel d’instructions
Consignes de sécurité pour les outils électriques
14 Rallonges
Vérifier la rallonge avant de l’utiliser et la remplacer
si elle est endommagée. Pour utiliser cet outil à
l’extérieur, n’utiliser que des rallonges prévues à
cet effet et portant une inscription adéquate.
15 Pour débrancher l’outil
Éteindre l’outil puis attendre qu’il s’arrête
complètement avant de le laisser sans
surveillance. Débrancher l’outil lorsqu’il n’est pas
utilisé, avant de changer toute pièce ou tout
accessoire et avant de procéder à l’entretien.
16 Préserver le câble d’alimentation
Ne transportez jamais l’outil par le câble. Ne tirez
jamais sur le câble pour le débrancher. Préservez
le câble de la chaleur, de l’huile et des arêtes vives.
Consignes de sécurité pour les outils alimentés
par batterie
17 Retirer le pack-batteries
Éteindre l’outil puis attendre qu’il s’arrête
complètement avant de le laisser sans surveillance.
Retirer le pack-batteries lorsqu’il n’est pas utilisé,
avant de changer toute pièce ou tout accessoire
et avant de procéder à l’entretien.
Consignes supplémentaires de sécurité pour
les aspirateurs
• Cet outil est entièrement protégé contre les
éclaboussures conformément à la classe de
protection IPX4. Ne pas immerger l’outil dans
l’eau !
• Ne pas utiliser l’outil pour aspirer de l’amiante.
• Ne pas utiliser l’outil pour aspirer des silicates.
• Ne pas utiliser l’outil pour aspirer des liquides
inflammables.
• Ne pas utiliser l’outil pour aspirer des particules
chaudes.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre aspirateur sans fil/à cordon de DC500 a été
conçu pour aspirer des substances sèches et
humides dans le cadre d’applications professionnelles.
Cet outil peut également servir de souffleur pour
retirer les résidus du lieu de travail et pour sécher
des surfaces humides. L’outil pouvant travailler sur
secteur (à cordon) ou sur batterie (sans fil), il est
possible de l’utiliser à l’intérieur et à l’extérieur.
Pour les applications sans fil, l’outil peut être
alimenté par les batteries NiCd et NiMH de DEWALT
de 12 à 18 V.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Tête d’alimentation
3 Cuve
4 Bouchon de vidange
5 Orifice d’aspiration
6 Sortie de soufflage
7 Verrou
8 Suceur large
9 Suceur plat
10 Tuyau
11 Couvercle du logement de la batterie
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 60335; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Aspirateur
1 Tuyau d’aspirateur
1 Suceur large
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
35
FRANÇAIS
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble
de rallonge homologué adapté pour la puissance
absorbée de cet outil (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est
de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
• Posez l’accessoire qui convient sur le bout du
tuyau (16).
Mode soufflage
• Insérez l’embout de raccordement (15) dans la
sortie de soufflage (6).
• Tournez l’embout de raccordement dans le sens
des aiguilles d’une montre pour bloquer le tuyau.
• Posez l’accessoire qui convient sur le bout du
tuyau (16).
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
Assemblage
• Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage.
• Avant l’assemblage, vérifier si la batterie
est en place et l’enlever.
Insertion d’une batterie (fig. B)
• Dégagez le verrou (12) pour ouvrir le couvercle
(11) du logement de la batterie.
• Insérez la batterie (13) dans son logement (14)
jusqu’à ce qu’elle soit bien en place.
• Fermez le couvercle du logement de la batterie.
Toujours mettre l’outil à l’arrêt avant
d’introduire ou d’enlever la batterie.
État de la batterie
• Vérifier si votre pack-batteries est (complètement)
chargé.
Si la batterie ne produit plus suffisamment de
puissance, chargez-la en suivant les instructions
fournies dans le manuel du chargeur.
Utiliser uniquement les pack-batteries et
chargeurs DEWALT.
Raccordement du tuyau (fig. C)
Mode aspiration
• Insérez l’embout de raccordement (15) dans
l’orifice d’aspiration (5).
• Tournez l’embout de raccordement dans le sens
des aiguilles d’une montre pour bloquer le tuyau.
36
Mise en marche et arrêt (fig. A)
• Pour allumer l’outil, placez l’interrupteur marche/
arrêt (1) sur la position I.
• Pour éteindre l’outil, placez l’interrupteur marche/
arrêt (1) sur la position 0.
Source d’alimentation
L’outil fonctionne avec une alimentation secteur ou
batterie. L’outil passe automatiquement de
l’alimentation CA (secteur) à l’alimentation CC (batterie).
Alimentation secteur
• Déroulez complètement le cordon d’alimentation.
• Branchez la prise sur le secteur avant d’allumer
l’outil.
• Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail et
avant de débrancher l’outil. Quand vous n’utilisez
pas l’outil, rangez le cordon d’alimentation.
Alimentation batterie
• Rangez le cordon d’alimentation.
• Insérez une batterie. Vérifiez que la batterie est
correctement placée.
• Mettez toujours l’outil à l’arrêt après le travail et
avant d’extraire la batterie.
Aspiration (fig. A)
• Videz et nettoyez la cuve (3) avant l’emploi.
• Raccordez le tuyau (10) à l’orifice d’aspiration (5).
• Sélectionnez l’accessoire adapté.
• Nous recommandons de ne pas mélanger les
substances sèches et humides.
FRANÇAIS
Avant de commencer à aspirer une autre
substance, videz et nettoyez la cuve.
Extraction de poussière (fig. D)
Sur le mode aspiration, l’outil peut également
fonctionner comme extracteur de poussière pour
des applications productrices de poussière ou de
résidus. Utilisez l’adaptateur d’extraction de
poussière (17) qui est fourni pour le branchement
d’un outil électrique (18) sur le bout du tuyau (16)
Filtre à poussière
Il est recommandé de toujours utiliser l’outil avec le
filtre à poussière.
Si l’outil est utilisé par erreur sans le filtre à poussière,
une fonction de fermeture se déclenchera lorsque le
niveau du liquide dans la cuve aura atteint le maximum.
Le robinet à flotteur bloquera l’orifice de succion,
provoquant l’arrêt de la succion et l’augmentation
de la vitesse du moteur.
• Toujours utiliser l’outil en position
verticale. Ne pas incliner l’outil pour
éviter que le liquide recueilli dans la cuve
ne pénètre dans le logement du moteur.
• Toujours utiliser l’outil avec le filtre à
poussière en place.
Soufflage (fig. A)
• Videz et nettoyez la cuve (3) avant l’emploi.
• Raccordez le tuyau (10) à la sortie de soufflage (6).
• Sélectionnez l’accessoire adapté.
Accessoires fournis (fig. E)
Les accessoires suivants sont fournis avec l’outil :
- Suceur large (8)
- Suceur plat (9)
- Adaptateur pour extraction de poussière (17)
Accessoires disponibles en option
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
Vidage de la cuve (fig. F & G)
Lorsque la puissance d’aspiration diminue de
manière significative, la cuve doit être vidée.
Vidage de substances sèches (fig. F)
• Dégagez les verrous (7) et retirez la tête
d’alimentation (2) de la cuve (3).
• Videz la cuve dans un conteneur de résidus.
• Nettoyez le filtre (19) comme expliqué ci-dessous.
• Remettez la tête d’alimentation sur la cuve et
bloquez les verrous.
Vidage de substances humides (fig. G)
• Placez un récipient adéquat sous le bouchon de
vidange (4).
• Retirez le bouchon de vidange.
• Laissez au liquide le temps de s’écouler.
Inclinez l’appareil à environ 10° pour aider le
liquide à s’écouler vers le bouchon de vidange.
• Une fois le liquide vidé, replacez le bouchon
de vidange.
• Jetez le liquide en respectant l’environnement.
Nettoyage (fig. F & H)
• Débranchez l’outil du secteur et retirez la batterie
avant de nettoyer son logement avec un chiffon
doux.
• Nettoyez régulièrement le logement à l’aide d’un
chiffon doux.
Nettoyage de la cuve (fig. F)
La cuve doit être nettoyée après chaque utilisation
ou lorsque les substances aspirées changent.
• Videz la cuve (3).
• Nettoyez la cuve avec un produit de nettoyage
doux et un chiffon humide.
• Séchez soigneusement la cuve avec un chiffon
doux.
Nettoyage du filtre à poussière (fig. H)
Le filtre à poussière doit être nettoyé après chaque
utilisation. Le remplacer s’il est endommagé ou
n’assure pas correctement ses fonctions.
• Retirez le filtre à poussière (19) en le tournant
dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre
et en le sortant de l’orifice de succion (20).
• Tapez doucement le filtre contre un conteneur de
résidus pour éliminer l’excès de poussière.
• S’il est en bon état, rincez l’extérieur du filtre
à l’eau courante tiède.
37
FRANÇAIS
• Replacez le filtre sur l’orifice de succion et
bloquez-le en le tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre.
• Ne pas laver l’intérieur du filtre. Laisser le
filtre sécher complètement si l’intérieur
est mouillé.
• Ne pas nettoyer le filtre avec une brosse.
Nettoyage du filtre de l’orifice de succion (fig. H)
Le filtre de l’orifice de succion doit être nettoyé si
l’outil est utilisé sans le filtre à poussière.
• Écartez le robinet à flotteur (21) et enlevez le filtre
de l’orifice de succion (20).
• Rincez le filtre sous de l’eau courante tiède.
• Séchez le filtre avant de le remettre en place.
• Nettoyez le robinet à flotteur (21) à l’aide d’un
chiffon humide.
Dépannage
Si votre outil semble ne plus fonctionner
correctement, suivez les instructions ci-dessous.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
veuillez contacter votre réparateur.
Si la fonction de fermeture se déclenche
• Arrêtez immédiatement l’outil.
• Videz la cuve comme décrit ci-dessus.
• Nettoyez le filtre de l’orifice de succion comme
décrit ci-dessus.
• N’oubliez pas de remettre le filtre à poussière en
place avant de reprendre le travail.
Batterie rechargeable
Une batterie de longue durée doit être rechargée
quand elle ne fournit plus une alimentation suffisante
pour des travaux qui étaient auparavant effectués
facilement. Quand la batterie est en fin de vie utile,
jetez-la en respectant l’environnement.
• Épuisez entièrement la charge de la batterie, puis
retirez-la de l’outil.
• Les piles de NiCd et de NiMH sont recyclables.
Emportez-les chez votre concessionnaire ou à
votre station locale de recyclage. Les batteries
recueillies seront recyclées ou jetées comme il
convient.
38
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
ITALIANO
ASPIRAPOLVERE DC500
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT
uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Dati tecnici
Alimentazione
Tensione di rete
Tensione batteria
Potenza assorbita
Capacità del serbatoio
Flusso d’aria max.
Diametro bocchetta del flessibile
Categoria di protezione
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
VAC
VDC
W
l
l/s
mm
kg
DC500
CA/CC
230
12/14,4/18
300
7,5
15,9
32
IPX4
4,6
DC500
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 60335, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
DC500
LpA (rumorosità)
dB(A)*
77,5
LWA (potenza sonora)
dB(A)
86
* all’orecchio dell’operatore
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
Indica pericolo di scossa elettrica.
39
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente
le istruzioni di cui al presente manuale.
Conservare questo manuale di istruzioni per
successive consultazioni.
Informazioni generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
l’utensile quando vi sia rischio di provocare un
incendio o una esplosione, per es. in luoghi con
atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere a bambini, altre persone o animali
di avvicinarsi alla zona di lavoro, toccare l’utensile
o il cavo di alimentazione.
4 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti e/o gioielli che
potrebbero rimanere impigliati nelle parti in
movimento o essere aspirati dal flusso d’aria.
Se si portano i capelli lunghi, indossare un
copricapo di protezione. Quando si lavora
all’esterno, è consigliabile indossare dei guanti
adeguati e calzature antisdrucciolevoli.
5 Protezione personale
Indossate occhiali di sicurezza. Indossate una
mascherina contro la polvere ogni volta che l’uso
dell’utensile provochi polvere o schegge. Se tali
particelle possono essere particolarmente calde,
indossare anche un grembiule resistente al caldo.
Fare sempre uso di sistemi di otoprotezione.
Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
6 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
40
7 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
8 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso. Non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
9 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza limitata
impiegandoli per lavori destinati ad utensili di
maggiore potenza. L’utensile funzionerà meglio
e in modo più sicuro alla velocità per cui è stato
realizzato. Non forzare l’utensile.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi o l’impiego del presente utensile per scopi
diversi da quelli indicati nel presente manuale
d’uso comportano il rischio di infortuni.
10 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente
l’utensile e il cavo elettrico per rilevare eventuali
danni. Controllare se ci sono parti non allineate
o parti mobili con gioco, pezzi rotti, danni alle
protezioni o agli interruttori e qualsiasi altra
condizione che possa incidere sul funzionamento
dell’utensile. Accertare che l’utensile funzioni come
previsto e che venga impiegato per lo scopo per
cui è stato progettato. Non usate l’utensile se
presenta elementi danneggiati o difettosi.
Non impiegare l’utensile se non è possibile
accenderlo e spegnerlo mediante l’interruttore.
Eventuali componenti difettosi o danneggiati vanno
sostituiti o riparati da un tecnico autorizzato.
Non tentare mai di effettuare delle riparazioni.
11 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli utensili elettrici in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
12 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Mantenere le impugnature e gli
interruttori asciutti, puliti e senza tracce di olio o
grassi.
13 Riparazioni
Il presente utensile elettrico è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti. Rivolgersi ai
Centri di Assistenza Tecnica autorizzati DEWALT
per le riparazioni.
ITALIANO
Le riparazioni devono essere eseguite soltanto da
personale qualificato e con pezzi di ricambio
originali, per evitare di esporre gli utenti a
considerevoli rischi.
Istruzioni di sicurezza per utensili con
alimentazione elettrica
14 Prolunghe
Ispezionare la prolunga prima dell’uso e sostituirla
se è danneggiata. Quando l’utensile viene
impiegato all’esterno, usare unicamente le
prolunghe per uso esterno.
15 Scollegare l’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Estrarre la spina dalla presa di alimentazione
quando l’utensile non è in uso, o prima di
cambiare pezzi, accessori o complementi o
prima di eseguire lavori di manutenzione.
16 Non abusare del cavo elettrico
Non trasportare mai l’utensile afferrandolo per il
cavo. Non tirare mai il cavo per estrarlo dalla
presa. Proteggere il cavo dal calore ed evitarne il
contatto con olio e bordi taglienti.
Istruzioni di sicurezza per utensili a batteria
17 Rimuovere il gruppo batterie
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito. Estrarre il
gruppo batterie quando non è in uso, prima di
cambiare pezzi, accessori o complementi o
prima di eseguire interventi di manutenzione.
Istruzioni di sicurezza supplementari per
aspirapolvere
• Questo utensile è del tutto a prova di schizzo,
in conformità della classe di protezione IPX4.
Non immergere l’utensile in acqua.
• Non adoperare l’utensile per aspirare amianto.
• Non adoperare l’utensile per aspirare silicati.
• Non adoperare l’utensile per aspirare liquidi
infiammabili.
• Non adoperare l’utensile per aspirare particelle
bollenti.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Aspirapolvere
1 Flessibile aspirapolvere
1 Bocchetta grande
1 Bocchetta per interstizi
1 Adattatore per aspirazione polvere
1 Manuale istruzione
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
L’aspirapolvere professionale con/senza filo DC500
è stato messo a punto per la pulizia a secco e
l’aspirazione di liquidi. L’utensile può essere usato
anche come soffiatore per rimuovere detriti dal
posto di lavoro e asciugare superfici umide.
L’utensile può essere alimentato dalla rete principale
(usato con il filo) o dalla batteria (cordless) ed essere
adoperato all’esterno o all’interno.
Se usato senza filo, l’utensile consente l’uso di
batterie NiCd e NiMH DEWALT con tensione
compresa tra 12 e 18 V.
1 Interruttore acceso/spento
2 Vano di alimentazione
3 Serbatoio
4 Tappo di spurgo
5 Presa di aspirazione
6 Uscita soffio
7 Fermo
8 Bocchetta grande
9 Bocchetta per interstizi
10 Tubo flessibile
11 Coperchio del vano batterie
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 60335, perciò non è richiesta
la messa a terra.
41
ITALIANO
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina
di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà
essere di tipo omologato e di dimensione idonee a
garantire l’alimentazione elettrica dell’apparecchio
(vedere le caratteristiche tecniche). La dimensione
minima del conduttore è 1,5 mm2. Se si utilizza un
avvolgitore, estrarre il cavo per l’intera lunghezza.
Assemblaggio
• Prima di effettuare il montaggio disinserire
sempre la spina dalla presa di
alimentazione.
• Prima del montaggio, controllare se è
installata una batteria e, in caso
affermativo, estrarla.
Inserimento di un gruppo batteria (fig. B)
• Sganciare il fermo (12) e aprire il coperchio del
vano batteria (11).
• Inserire completamente il gruppo batteria (13)
nell’alloggiamento (14).
• Chiudere il coperchio del vano batteria.
Prima di inserire o estrarre il gruppo
batteria, spegnere sempre l’utensile.
Stato del gruppo batteria
• Accertarsi che il gruppo batterie sia (completamente)
caricato. Se la batteria non produce
un’alimentazione sufficiente, sostituirla seguendo
le istruzioni riportate nel manuale del caricabatteria.
42
Usate solamente batterie e caricabatterie
DEWALT.
Attacco del tubo flessibile (fig. C)
Modalità sottovuoto
• Inserire l’attacco (15) nella presa di aspirazione (5).
• Per fissare in posizione il flessibile, ruotare
l’attacco in senso orario.
• Inserire l’accessorio desiderato sulla bocchetta
(16) del flessibile.
Modalità di soffiaggio
• Inserire l’attacco (15) nell’uscita di soffiaggio (6).
• Per fissare in posizione il flessibile, ruotare
l’attacco in senso orario.
• Inserire l’accessorio desiderato sulla bocchetta
(16) del flessibile.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
Accensione e spegnimento (fig. A)
• Per accendere l’utensile, mettere su I
l’interruttore on/off (1).
• Per spegnere l’utensile, mettere su 0 l’interruttore
on/off (1).
Alimentazione
Questo utensile funziona con l’alimentazione di rete
o a batteria. L’utensile passa automaticamente
dall’alimentazione CA (di rete) all’alimentazione CC
(a batteria).
Alimentazione di rete
• Svolgere del tutto il cavo dell’alimentazione di rete.
• Prima di accendere l’utensile, inserire la spina
nella presa di rete.
• Spegnete sempre l’utensile al termine del lavoro
e prima di disinserire la spina. Avvolgere con cura
il cavo di alimentazione di rete quando non si usa
l’utensile.
Alimentazione a batteria
• Avvolgere il cavo dell’alimentazione di rete.
• Inserire un gruppo batteria. Accertarsi che il
gruppo batteria sia installato correttamente.
ITALIANO
• Spegnere sempre l’utensile a lavoro finito e prima
di estrarre la batteria.
Aspirazione (fig. A)
• Prima dell’uso, svuotare e pulire il serbatoio (3).
• Attaccare il flessibile (10) alla presa di aspirazione
(5).
• Selezionare l’accessorio del caso.
• Si suggerisce di non mischiare sostanze asciutte
e bagnate. Quando si passa da una sostanza
all’altra, svuotare e pulire prima il serbatoio.
Raccolta di polveri (fig. D)
In modalità aspirazione, l’utensile può essere usato
anche per raccogliere polveri o detriti di lavorazione.
Per agevolare l’attacco di un attrezzo elettrico (18)
alla bocchetta del flessibile (16), utilizzare l’adattatore
per l’estrazione delle polveri (17) in corredo.
Filtro di raccolta polvere
Si suggerisce di utilizzare l’utensile con il filtro di
raccolta polvere sempre installato.
Se, per errore, l’utensile viene utilizzato quando il
filtro non è installato, nel momento in cui il livello del
liquido contenuto nel serbatoio raggiunge la soglia
massima si attiva una funzione di spegnimento.
Una valvola galleggiante blocca l’apertura di
aspirazione per impedire l’ulteriore aspirazione e
determinando l’accelerazione del motore.
• Usare l’utensile sempre in posizione
verticale. Non inclinare l’utensile per
evitare che i liquidi raccolti nel serbatoio
penetrino nel vano motore.
• Far funzionare l’utensile sempre con il
filtro di raccolta polvere in posizione.
Soffiaggio (fig. A)
• Prima dell’uso, svuotare e pulire il serbatoio (3).
• Attaccare il flessibile (10) all’uscita di soffiaggio (6).
• Selezionare l’accessorio del caso.
Accessori in dotazione (fig. E)
L’utensile viene fornito con i seguenti accessori:
- Bocchetta grande (8)
- Bocchetta per interstizi (9)
- Adattatore per aspirazione polvere (17)
Accessori opzionali
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Svuotamento del serbatoio (fig. F & G)
Il serbatoio va svuotato quando la capacità di
aspirazione si riduce sensibilmente.
Svuotamento di sostanze secche (fig. F)
• Sganciare i fermi (7) ed estrarre il vano di
alimentazione (2) dal serbatoio (3).
• Svuotare il serbatoio in un contenitore per rifiuti.
• Pulire il filtro (19) come descritto di seguito.
• Reinstallare il vano di alimentazione sul serbatoio
e bloccare i fermi.
Svuotamento di sostanze umide (fig. G)
• Mettere un contenitore adatto sotto il tappo di
spurgo (4).
• Levare il tappo di spurgo.
• Attendere un tempo sufficiente a spurgare il
liquido. Mantenere l’unità ad un’angolazione di
circa 10° per agevolare la fuoriuscita del liquido
dal foro di spurgo.
• Dopo che il liquido è stato scaricato, reinstallare il
tappo di spurgo.
• Il liquido deve essere smaltito con le dovute
precauzioni per l’ambiente
Pulitura (fig. F & H)
• Staccare l’utensile dall’alimentazione ed estrarre
la batteria prima di pulire l’alloggiamento con un
panno morbido.
• Pulire regolarmente l’alloggiamento con un
panno morbido.
Pulitura del serbatoio (fig. F)
Il serbatoio va pulito dopo ogni uso o quando si
passa da una sostanza all’altra.
• Svuotare il serbatoio (3).
• Pulire il serbatoio con un detergente non
aggressivo e un panno umido.
43
ITALIANO
• Asciugare con cura il serbatoio usando un panno
morbido.
Pulitura del filtro di raccolta polvere (fig. H)
Il filtro di raccolta polvere va pulito dopo ogni uso.
Se il filtro è danneggiato o non funziona
correttamente, sostituirlo.
• Per rimuovere il filtro di raccolta polvere (19),
ruotarlo in senso antiorario ed estrarlo
dall’apertura di aspirazione (20).
• Per eliminare la polvere in eccesso, battere il filtro
su un contenitore per rifiuti.
• In base al suo stato, sciacquare l’esterno del filtro
con acqua corrente tiepida.
• Fissare il filtro collocandolo sopra l’apertura di
aspirazione e girandolo in senso orario.
• Non lavare l’interno del filtro. Se la parte
interna del filtro si bagna, attendere che
si asciughi perfettamente.
• Non fare uso di spazzole per pulire il filtro.
Pulitura del filtro della presa di aspirazione (fig. H)
Se l’utensile viene usato senza il filtro di raccolta
polvere, il filtro della presa di aspirazione deve
essere pulito.
• Allontanare la valvola galleggiante (21) e
rimuovere il filtro dall’apertura di aspirazione (20).
• Sciacquare il filtro in acqua corrente tiepida.
• Fare asciugare il filtro prima di reinstallarlo in
posizione.
• Pulire la valvola galleggiante (21) con un panno
umido.
Soluzione di problemi
Se l’utensile non sembra funzionare correttamente,
procedere come segue. Se il problema persiste,
contattare il servizio assistenza tecnica.
Si aziona la funzione di spegnimento.
• Spegnere immediatamente l’utensile.
• Svuotare il serbatoio come descritto sopra.
• Pulire il filtro della presa di aspirazione come
descritto sopra.
• Ricordare di reinstallare il filtro di raccolta polvere
prima di riprendere la pulizia.
44
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Batteria ricaricabile
Una batteria a lunga durata va ricaricata quando non
produce più un’alimentazione sufficiente per svolgere
lavori che prima venivano eseguiti facilmente.
Smaltire le batterie scariche rispettando l’ambiente.
• Esaurire completamente la carica della batteria
prima di estrarla dall’utensile.
• Le batterie al NiCd e NiMH sono riciclabili e vanno
consegnate al concessionario o portate presso
un impianto di riciclaggio di zona. Le batterie così
raccolte vengono riciclate o smaltite nel rispetto
delle normative vigenti.
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per ottenere
l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più
vicino (si prega di consultare il retro del presente
manuale). In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo
di dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
45
NEDERLANDS
STOFZUIGER DC500
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare
partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Voeding
Netspanning
Accuspanning
Opgenomen vermogen
Inhoud reservoir
Max. luchtstroom
Diameter mondstuk slang
Beveiligingsklasse
Gewicht
Zekeringen:
230 V machines
VAC
VDC
W
l
l/s
mm
kg
DC500
Wisselstroom/
Gelijkstroom
230
12/14,4/18
300
7,5
15,9
32
IPX4
4,6
DC500
DeWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 60335, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
DC500
LpA (geluidsdruk)
dB(A)*
77,5
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
86
* op de werkplek
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
46
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en
lichamelijk letsel.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door
voordat u met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving kan tot
ongelukken leiden.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht
(250 – 300 Lux). Gebruik de machine niet op
plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat,
b.v. in de buurt van brandbare vloeistoffen of
gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het
werkgebied en laat ze de machine of de
elektriciteitskabel niet aanraken.
4 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen of door
de luchtstroom worden gegrepen. Houd lang
haar bijeen. Draag tijdens het werken buitenshuis
bij voorkeur geschikte werkhandschoenen en
schoenen met profielzolen.
5 Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een
gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden
waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
Draag eveneens een hittebestendig schort indien
de vrijkomende spanen aanzienlijk heet kunnen
zijn. Draag altijd gehoorbescherming. Draag altijd
een veiligheidshelm.
6 Bescherming tegen elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Bij gebruik onder extreme
werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid,
ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de
elektrische veiligheid door een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-schakelaar voor
te schakelen, verhoogd worden.
7 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
8 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
9 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware machines.
De machine werkt beter en veiliger indien u deze
gebruikt voor het beoogde doel. Overbelast de
machine niet.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend
volgens bestemming.
10 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade.
Controleer of alle bewegende delen correct
gemonteerd zijn, of er geen onderdelen gebroken
zijn, of er geen beschermkappen en schakelaars
beschadigd zijn en of er andere gebreken zijn die
invloed op de werking van de machine zouden
kunnen hebben. Vergewis u er van dat de machine
correct werkt. Gebruik de machine niet als enig
onderdeel defect is. Gebruik de machine niet als
de aan/uit-schakelaar niet werkt. Defecte of
beschadigde onderdelen dienen door een erkend
DEWALT servicecentrum te worden vervangen.
Probeer nooit om de machine zelf te repareren.
11 Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te worden
opgeborgen in een droge, afsluitebare plaats,
buiten bereik van kinderen.
12 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Houd de handgrepen en
schakelaars droog en vrij van olie en vet.
13 Reparaties
Deze machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Wendt u voor reparaties
tot een erkend DEWALT Service-center.
47
NEDERLANDS
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door bevoegde vakmensen en met behulp van
originele reserveonderdelen; anders kan er een
aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Veiligheidsinstructies voor machines op
netspanning
14 Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer.
Vervang het snoer indien het beschadigd is.
Maak bij gebruik buitenshuis uitsluitend gebruik
van verlengsnoeren die geschikt zijn voor gebruik
buitenshuis en als zodanig zijn gemerkt.
15 Stekker uit stopcontact verwijderen
Schakel de machine uit en wacht totdat de
machine volledig tot stilstand is gekomen voordat
u deze achterlaat. Verwijder de stekker uit het
stopcontact als u de machine niet gebruikt,
voordat u gereedschappen, accessoires of
onderdelen van de machine verwisselt en
voordat u onderhoud aan de machine uitvoert.
16 Misbruik het snoer niet
Draag de machine nooit aan het netsnoer.
Trek niet aan het snoer om de stekker uit het
stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit
de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe
randen.
Veiligheidsinstructies voor machines op
accuspanning
17 Verwijder de accu
Schakel de machine uit en wacht totdat de machine
volledig tot stilstand is gekomen voordat u deze
achterlaat. Verwijder de accu als u de machine
niet gebruikt, voordat u gereedschappen,
accessoires of onderdelen van de machine
verwisselt en voordat u onderhoud aan de
machine uitvoert.
Extra veiligheidsinstructies voor stofzuigers
• Deze machine is geheel spatbestendig volgens
beveiligingsklasse IPX4. Dompel de machine niet
onder in water!
• Gebruik de machine niet om asbest op te zuigen.
• Gebruik de machine niet om silicaat op te zuigen.
• Gebruik de machine niet om brandbare
vloeistoffen op te zuigen.
48
• Gebruik de machine niet om warme deeltjes op
te zuigen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Stofzuiger
1 Stofzuigerslang
1 Breed mondstuk
1 Spleetzuigmond
1 Stofafzuigadapter
1 Handleiding
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DC500 stofzuiger kan zowel met als zonder snoer
worden gebruikt en is bedoeld voor het opzuigen
van droge en natte materie bij professionele
toepassingen. De machine kan ook worden gebruikt
als blower om puin van de werkplaats te blazen en
vochtige oppervlakten te drogen. Gevoed via het
elektriciteitsnet (met snoer) of een accu (snoerloos) kan
de machine zowel buiten als binnen worden gebruikt.
Voor snoerloze toepassingen is de machine geschikt
voor DEWALT NiCd- en NiMH-accu’s van 12 tot 18 V.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Voedingskop
3 Reservoir
4 Aftapplug
5 Zuiginlaat
6 Blaasuitlaat
7 Vergrendeling
8 Breed mondstuk
9 Spleetzuigmond
10 Slang
11 Deksel accucompartiment
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 60335;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
NEDERLANDS
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
• Plaats het gewenste hulpstuk op het mondstuk
van de slang (16).
Blaasmodus
• Steek het koppelstuk (15) in de blaasuitlaat (6).
• Draai het koppelstuk met de klok mee om de
slang vast te zetten.
• Plaats het gewenste hulpstuk op het mondstuk
van de slang (16).
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
Monteren
• Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
• Controleer vóór het monteren en
instellen of er een accu aanwezig is en
verwijder hem indien aanwezig.
Een accu plaatsen (fig. B)
• Ontkoppel de vergrendeling (12) om het deksel
van het accucompartiment te openen (11).
• Plaats de accu (13) zodanig in de houder (14),
dat hij goed vastzit.
• Sluit het deksel van het accucompartiment.
Schakel de machine altijd uit voordat u
de accu gaat plaatsen of verwijderen.
Staat van de accu
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen. Als de
accu niet voldoende voeding levert, laad dan de
accu op volgens de instructies in de handleiding
van de oplader.
In- en uitschakelen (fig. A)
• Zet om de machine in te schakelen de aan/uitschakelaar (1) op I.
• Zet om de machine uit te schakelen de aan/uitschakelaar (1) op 0.
Voeding
De machine wordt via het elektriciteitsnet of via de
accu gevoed. De machine schakelt automatisch
tussen voeding door wisselstroom (elektriciteitsnet)
en gelijkstroom (accu).
Netvoeding
• Wikkel het netsnoer volledig af.
• Steek voordat u de machine inschakelt de
stekker in het stopcontact.
• Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is
beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt. Berg het netsnoer op als de
machine niet in gebruik is.
De slang aansluiten (fig. C)
Accuvoeding
• Berg de netkabel op.
• Plaats een accu. Zorg dat de accu goed op de
plaats zit.
• Schakel de machine altijd uit als het werk gereed
is en voordat u de accu gaat verwijderen.
Zuigmodus
• Steek het koppelstuk (15) in de zuiginlaat (5).
• Draai het koppelstuk met de klok mee om de
slang vast te zetten.
Stofzuigen (fig. A)
• Leeg en reinig voor gebruik het reservoir (3).
• Sluit de slang (10) op de zuiginlaat (5) aan.
• Selecteer het gewenste hulpstuk.
Gebruik uitsluitend DEWALT-accu’s en
-opladers.
49
NEDERLANDS
• Wij raden u aan geen natte en droge materie te
mengen. Leeg en reinig eerst het reservoir,
voordat u een andere materie gaat opzuigen.
Stofverzamelaar (fig. D)
In de zuigmodus kan de machine ook worden
gebruikt om stof te verzamelen bij toepassingen
waarbij stof of puin vrijkomt. Gebruik de bijgeleverde
stofafzuigadapter (1) om een elektrisch gereedschap
(18) op het mondstuk van de slang (16) aan te sluiten.
Stoffilter
Wij raden u aan de machine altijd met het stoffilter
geplaatst te gebruiken.
Indien de machine per ongeluk zonder stoffilter wordt
gebruikt, wordt een afsluitvoorziening geactiveerd
zodra het vloeistof niveau in het reservoir het
maximum heeft bereikt. Een vlotterklep blokkeert de
zuigopening, waarna het zuigen wordt gestopt en
het toerental van de motor toeneemt.
• Gebruik de machine altijd in
rechtopstaande positie. Kantel de
machine niet om te voorkomen dat de in
het reservoir verzamelde vloeistoffen de
motorkast binnendringen.
• Gebruik de machine altijd met het
stoffilter geplaatst.
Blazen (fig. A)
• Leeg en reinig voor gebruik het reservoir (3).
• Sluit de slang (10) op de blaasuitlaat (6) aan.
• Selecteer het gewenste hulpstuk.
Bijgeleverde hulpstukken (fig. E)
De volgende hulpstukken worden bij de machine
geleverd:
- Breed mondstuk (8)
- Spleetzuigmond (9)
- Stofafzuigadapter (17)
Opties
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud.
50
Een juiste behandeling en regelmatige reiniging van
de machine garanderen een hoge levensduur.
Het reservoir legen (fig. F & G)
Het reservoir moet worden geleegd zodra de
zuigkracht aanzienlijk minder wordt.
Droge materie legen (fig. F)
• Ontkoppel de vergrendelingen (7) en verwijder de
voedingskop (2) van het reservoir (3).
• Leeg de inhoud van het reservoir in een afvalbak.
• Reinig het filter (19) zoals hieronder beschreven.
• Plaats de voedingskop weer op het reservoir en
maak de vergrendelingen weer vast.
Natte materie legen (fig. G)
• Plaats een geschikte opvangbak onder de
aftapplug (4).
• Verwijder de aftapplug.
• Neem voldoende tijd om de vloeistof af te
tappen. Houd de machine onder een hoek van
ca. 10°, zodat de vloeistof in de richting van de
aftapplug vloeit.
• Nadat de vloeistof is afgetapt, brengt u de
aftapplug weer aan.
• Voer de vloeistof op een milieuvriendelijke manier
af.
Reinigen (fig. F & H)
• Haal de stekker van de machine uit het
stopcontact en verwijder de accu voordat u de
kast met een zachte doek gaat reinigen.
• Reinig de kast regelmatig met een zachte doek.
Het reservoir reinigen (fig. F)
Het reservoir moet na ieder gebruik of bij iedere
overschakeling op andere materie tijdens gebruik
worden gereinigd.
• Het reservoir (3) legen.
• Reinig de kast met een mild reinigingsmiddel en
een vochtige doek.
• Droog de kast zorgvuldig met een zachte doek.
Het stoffilter reinigen (fig. H)
Het stoffilter dient na ieder gebruik te worden
gereinigd. Wanneer het filter is versleten of niet naar
behoren werkt, dient het te worden vervangen.
NEDERLANDS
• Verwijder het stoffilter (19) door het tegen de klok
in te draaien en van de zuigopening (20) af te
nemen.
• Klop overtollig stof in een afvalbak van het filter af.
• Afhankelijk van de staat spoelt u de buitenkant
van het filter onder lauw stromend water af.
• Bevestig het filter door het op de zuigopening te
plaatsen en met de klok mee te draaien.
• Spoel de binnenkant van het filter niet uit.
Laat het filter goed drogen als de
binnenkant nat wordt.
• Gebruik geen borstel om het filter te
reinigen.
Het filter op de zuigopening reinigen (fig. H)
Als de machine zonder stoffilter wordt gebruikt,
moet het filter op de zuigopening worden gereinigd.
• Verwijder, terwijl u de vlotterklep (21) opzij houdt,
het filter van de zuigopening (20).
• Spoel het filter onder lauw stromend water af.
• Droog het filter voordat u het terugplaatst.
• Reinig de vlotterklep (21) met een vochtige doek.
Oplaadbare accu
Een accu met een lange levensduur moet worden
opgeladen als deze niet meer voldoende voeding
levert bij werkzaamheden die eerder probleemloos
werden uitgevoerd. Voer de accu aan het einde van
de technische levensduur op een milieuvriendelijke
manier af.
• Laat de accu volledig leeglopen en verwijder hem
vervolgens uit de machine.
• NiCd- en NiMH-accu’s zijn geschikt voor
hergebruik. Breng ze naar uw handelaar of uw
plaatselijke verwerkingscentrum. De ingezamelde
accu’s worden dan op een milieuvriendelijke
manier gerecycled of afgevoerd.
Probleemoplossing
Als uw machine niet naar behoren lijkt te werken,
volg dan onderstaande aanwijzingen. Als dit het
probleem niet oplost, neem dan contact op met uw
reparatiedienst.
Afsluitvoorziening wordt geactiveerd
• Schakel de machine onmiddellijk uit.
• Leeg het reservoir zoals hierboven beschreven.
• Reinig het filter op de zuigopening zoals
hierboven beschreven.
• Vergeet niet het stoffilter terug te plaatsen
voordat u het werk hervat.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
51
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN „NIET GOED, GELD TERUG“ GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het dichtstbijzijnde
Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT
Service-centers en nadere informatie over onze
service vindt u ook op Internet: www.2helpU.com.
52
NORSK
STØVSUGER DC500
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
Strømkilde
Nettspenning
VAC
Batterispenning
VDC
Motoreffekt
W
Tankvolum
l
Maks. luftstrøm
l/s
Diameter på slangemunnstykket mm
Beskyttelsesgrad
Vekt
kg
DC500
AC/DC
230
12/14,4/18
300
7,5
15,9
32
IPX4
4,6
Sikring:
230 V
10 A
DC500
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 60335, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
DC500
LpA (lydnivå)
dB(A)*
77,5
LWA (akustisk effekt)
dB(A)
86
* ved brukerens øre
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Betegner risiko for elektrisk støt.
53
NORSK
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av elektroverktøy må du alltid følge de
gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å redusere
faren for brann, elektrisk støt og personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
verktøyet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Sørg for god belysning på arbeidsområdet
(250 - 300 lux). Bruk ikke verktøyet der hvor det
er fare for å forårsake brann eller eksplosjon,
for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
3 Hold barn unna!
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme
i nærheten av arbeidsområdet eller berøre
verktøyet eller strømkabelen.
4 Kle deg riktig
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan
sette seg fast i de bevegelige delene eller tas av
luftstrømmen. Bruk hårnett hvis du har langt hår.
Ved arbeid utendørs bør du bruke egnede
hansker og fottøy som ikke glir.
5 Personlig vern
Bruk alltid vernebriller. Bruk en ansikts- eller
støvmaske når arbeidet kan forårsake støv eller
flygende partikler. Hvis slike partikler kan bli svært
varme, bør du også bruke et varmehindrende
forkle. Bruk alltid hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.
6 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater
(f. eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap).
Når verktøyet brukes under ekstreme forhold (for
eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av
metallstøv), kan du øke sikkerheten ved å
montere en isolerende transformator eller en (FI)
jordfeilbryter.
7 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god
balanse.
8 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
54
9 Bruk riktig verktøy.
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken.
Ikke bruk underdimensjonert verktøy eller tilbehør
til å gjøre jobber som egentlig krever kraftig
verktøy. Verktøyet vil gjøre en bedre og sikrere
jobb om det brukes med den hastigheten det er
beregnet for. Overbelast ikke verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som
anbefales i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre
risiko for personskade.
10 Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig
for skade før bruk. Kontroller at de bevegelige
delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert.
Kontroller også at de øvrige delene, brytere og
verneutstyr ikke er skadet, og at det ikke foreligger
noen andre feil som kan påvirke verktøyets
funksjon. Kontroller at verktøyet fungerer som det
skal og utfører beregnet funksjon. Bruk aldri
verktøyet hvis noen av delene er skadet. Ikke bruk
verktøyet hvis det ikke er mulig å slå det på og av
med strømbryteren. Hvis feil oppstår, skal delene
repareres eller byttes ut av et autorisert DEWALT
serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv.
11 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det
ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig
for barn.
12 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og
sikrere ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold
og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak og brytere
tørre, rene og fri for olje og fett.
13 Reparasjoner
Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
Reparasjon av verktøyet må utføres av en
autorisert DEWALT-reparatør. Reparasjoner må
bare utføres av kvalifiserte personer som benytter
originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret
medføre betydelig fare.
Sikkerhetsanvisninger for elektriske verktøy som
får strøm fra strømnettet
14 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og
bytte den ut hvis den er skadet.
NORSK
Når du bruker verktøyet utendørs, må du bare
bruke skjøteledninger som er beregnet for
utendørs bruk og er merket for dette.
15 Trekk ut støpselet for verktøyet
Slå av verktøyet og vent til det står helt stille,
før du forlater det. Trekk ut støpslet når verktøyet
ikke er i bruk, før du skifter deler på verktøyet,
tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
16 Stell pent med ledningen
Bær aldri verktøyet i ledningen. Ikke dra i kabelen
når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen
for varme, olje eller skarpe kanter.
Sikkerhetsanvisninger for batteridrevne verktøy
17 Fjern batteripakken
Slå av verktøyet og vent til det står helt stille,
før du forlater det. Fjern batteripakken når den
ikke er i bruk, før du skifter deler på verktøyet,
tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
Ytterligere sikkerhetsanvisninger for støvsugere
• Dette verktøyet er beskyttet mot sprut fra alle
kanter i samsvar med beskyttelsesgrad IPX4.
Ikke senk verktøyet ned i vann!
• Ikke bruk verktøyet til å støvsuge asbest.
• Ikke bruk verktøyet til å støvsuge silikater.
• Ikke bruk verktøyet til å støvsuge brennbare
væsker.
• Ikke bruk verktøyet til å støvsuge varme partikler.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Støvsuger
1 Støvsugerslange
1 Bredt munnstykke
1 Spalteverktøy
1 Adapter for avsuging av støv
1 Instruksjonsbok
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din støvsuger DC500 uten/med ledning er konstruert
for å støvsuge tørre og våte substanser i profesjonelle
applikasjoner.
Verktøyet kan også brukes som luftblåser for å fjerne
rusk fra arbeidsplassen og til å tørke fuktige overflater.
Verktøyet kan drives både med strøm fra strømnettet
(med ledning) og på batteristrøm (uten ledning),
og kan brukes både innendørs og utendørs.
Uten ledning kan verktøyet brukes med DEWALTbatterier av typen NiCd og NiMH fra 12 til 18 V.
1 Strømbryter
2 Motordel
3 Tank
4 Dreneringsplugg
5 Sugeåpning
6 Utblåsningsåpning
7 Klemme
8 Bredt munnstykke
9 Spalteverktøy
10 Slange
11 Batteriromdeksel
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering
• Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering av verktøyet.
• Før maskinen settes sammen, må du
kontrollere om batteriet sitter i, og i så fall
fjerne det.
55
NORSK
Innsetting av batteri (fig. B)
• Løsne klemmen (12) for å åpne dekselet til
batterirommet (11).
• Sett inn batteriet (13) i kontakten (14), inntil det
sitter ordentlig.
• Lukk dekselet til batterirommet.
Slå alltid av verktøyet før du setter inn
eller tar ut batteriet.
Batteriets tilstand
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet. Hvis
batteriet ikke produserer nok strøm, må du lade
batteriet som beskrevet i håndboken til laderen.
Bare bruk DEWALT batterier og lader.
Tilkobling av slangen (fig. C)
Støvsugermodus
• Sett inn forbindelsesstykket (15) i sugeåpningen (5).
• Drei forbindelsesstykket med klokken for å feste
slangen i riktig stilling.
• Sett et passende tilbehør på slangemunnstykket
(16).
Utblåsningsmodus
• Sett inn forbindelsesstykket (15) i
utblåsningsåpningen (6).
• Drei forbindelsesstykket med klokken for å feste
slangen i riktig stilling.
• Sett et passende tilbehør på slangemunnstykket
(16).
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
Skru på og av (fig. A)
• Slå verktøyet på ved å sette av/på-bryteren (1)
i stilling I.
• Slå verktøyet av ved å sette av/på-bryteren (1)
i stilling 0.
Strømkilde
Verktøyet drives enten på strøm fra strømnettet eller
fra batteriet. Verktøyet vil veksle mellom vekselstrøm
(strømnettet) og likestrøm (batteri) automatisk.
Strøm fra strømnettet
• Trekk strømkabelen helt ut.
• Sett støpselet i stikkontakten før du slår på
verktøyet.
• Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet
og før støpselet tas ut av stikkontakten. Rydd
bort strømkabelen når verktøyet ikke er i bruk.
Batteristrøm
• Rydd bort strømkabelen.
• Sett inn batteriet. Forviss deg om at batteriet
sitter som det skal.
• Verktøyet skal alltid slås av når arbeidet er ferdig,
og før batteriet fjernes.
Støvsuging (fig. A)
• Tøm og rengjør tanken (3) før bruk.
• Koble slangen (10) til sugeåpningen (5).
• Velg et passende tilbehør.
• Vi anbefaler ikke å blande våte og tørre substanser.
Når du skifter mellom våte og tørre substanser,
må du først tømme og rengjøre tanken.
Støvbeholder (fig. D)
I støvsugermodus kan verktøyet også virke som
støvbeholder for applikasjoner som produserer støv
eller rusk. Bruk den medfølgende
støvavsugadapteren (17) til å muliggjøre tilkobling av
et elektrisk verktøy (18) til slangemunnstykket (16).
Støvfilter
Vi anbefaler at verktøyet alltid brukes med støvfilteret
installert.
Hvis verktøyet ved en feiltakelse brukes uten at
støvfilteret er installert, vil en avbryterfunksjon
aktiveres når væskenivået i tanken har nådd sitt
maksimum. En flottørventil vil blokkere
sugeåpningen, hvilket fører til at sugingen stopper
og motorhastigheten øker.
• Verktøyet må alltid brukes stående.
Ikke skråstill verktøyet for å hindre væsker
i tanken i å komme inn i motorhuset.
56
NORSK
• Verktøyet må alltid brukes med
støvfilteret installert.
Utblåsning (fig. A)
• Tøm og rengjør tanken (3) før bruk.
• Koble slangen (10) til utblåsningsåpningen (6).
• Velg et passende tilbehør.
Medfølgende tilbehør (fig. E)
Verktøyet leveres med følgende tilbehør:
- Bredt munnstykke (8)
- Spalteverktøy (9)
- Adapter for avsuging av støv (17)
Tilleggsutstyr
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Tømming av tanken (fig. F & G)
Tanken må tømmes når sugeeffekten avtar vesentlig.
Tømming av tørre substanser (fig. F)
• Løsne klemmene (7) og fjern motordelen (2) fra
tanken (3).
• Tøm innholdet av tanken i en avfallsbeholder.
• Rengjør filteret (19) som beskrevet nedenfor.
• Sett på plass igjen motordelen på tanken og fest
klemmene.
Tømming av våte substanser (fig. G)
• Sett en egnet beholder under tømmepluggen (4).
• Fjern tømmepluggen.
• La væsken få god tid til å renne ut. Hold enheten
i en vinkel på omtrent 10°, så væsken lettere kan
flyte mot tømmepluggen.
• Sett tilbake tømmepluggen når væsken er tømt.
• Kast væsken i samsvar med gjeldende
miljøbestemmelser.
Rengjøring (fig. F & H)
• Koble verktøyet fra strømnettet og fjern batteriet
før du rengjør huset med en myk klut.
• Rengjør huset regelmessig med en myk klut.
Rengjøring av tanken (fig. F)
Tanken må rengjøres etter hver gangs bruk, eller når
du skifter mellom å støvsuge våte og tørre substanser.
• Tøm tanken (3).
• Rengjør tanken med mild såpe og en fuktig klut.
• Tørk tanken forsiktig med en myk klut.
Rengjøring av støvfilteret (fig. H)
Støvfilteret må rengjøres etter hver gangs bruk.
Hvis filteret er skadet eller ikke fungerer skikkelig,
må det skiftes.
• Fjern støvfilteret (19) ved å vri det mot klokken og
fjerne det fra sugeåpningen (20).
• Rist av gjenværende støv ved å banke på filteret
over en avfallsbeholder.
• Avhengig av filterets tilstand kan utsiden av det
renses med lunkent, rennende vann.
• Fest filteret ved å sette det over sugeåpningen og
vri det med klokken.
• Ikke vask innsiden av filteret. La filteret
tørke skikkelig hvis innsiden av det blir våt.
• Ikke rengjør filteret med børste.
Rengjøring av filteret i sugeåpningen (fig. H)
Filteret i sugeåpningen må rengjøres hvis verktøyet
brukes uten støvfilter.
• Hold flottørventilen (21) unna, og fjern filteret fra
sugeåpningen (20).
• Rens filteret under lunkent, rennende vann.
• Tørk filteret før det settes på plass igjen.
• Rengjør flottørventilen (21) med en fuktig klut.
Problemløsing
Hvis det ser ut til at verktøyet ikke fungerer som det
skal, følger du instruksjonene nedenfor. Løser ikke
dette problemet, må du kontakte et autorisert
serviceverksted.
Avbryterfunksjonen aktiveres
• Slå av verktøyet omgående.
• Tøm tanken som beskrevet ovenfor.
• Rengjør filteret i sugeåpningen som beskrevet
ovenfor.
• Husk å sette tilbake støvfilteret før du gjenopptar
arbeidet.
57
NORSK
GARANTI
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Oppladbart batteri
Et batteri med lang levetid må lades på nytt når det
ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
tidligere kunne utføres uten problemer. Når batteriet
har nådd slutten av levetiden sin, må det kastes i
samsvar med gjeldende miljøbestemmelser.
• Lad batteriet helt ut og fjern det deretter fra
verktøyet.
• NiCd- og NiMH-batterier kan gjenvinnes. Ta dem
til forhandleren eller til en lokal
gjenvinningsstasjon. Innsamlede batterier vil bli
gjenvunnet eller kassert på korrekt måte.
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
58
PORTUGUÊS
ASPIRADOR DC500
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de
experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Fonte de alimentação
Voltagem
Voltagem das pilhas
Potência absorvida
Volume do reservatório
Fluxo de ar máximo
Diâmetro do bocal do tubo
Classe de protecção
Peso
VAC
VDC
W
l
l/s
mm
kg
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
DC500
CA/CC
230
12/14,4/18
300
7,5
15,9
32
IPX4
4,6
DC500
A DeWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 60335, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
DC500
LpA (pressão sonora)
dB(A)*
77,5
LWA (potência sonora)
dB(A)
86
* junto ao ouvido do operador
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do
não-cumprimento das instruções deste
manual.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
Indica tensão eléctrica.
59
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia todo o manual atentamente antes de utilizar
a ferramenta.
Guarde este manual para futura referência.
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada.
Bancadas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar acidentes.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Mantenha a área de trabalho bem iluminada
(250 - 300 Lux). Não utilize a ferramenta onde haja
risco de fogo ou explosão, como por exemplo
na presença de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Mantenha as crianças afastadas.
Não permita que crianças, visitantes ou animais
aproximem-se da área de trabalho ou que
toquem a ferramenta ou o cabo de força.
4 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias, pois podem
prender-se numa peça móvel ou serem apanhados
pelo fluxo de ar. Cubra o cabelo se tiver cabelo
comprido. Ao trabalhar ao ar livre, de preferência
use luvas adequadas e calçados anti-derrapantes.
5 Protecção pessoal
Sempre use óculos de protecção. Utilize uma
máscara de protecção para o rosto ou anti-poeira
sempre que as operações possam produzir poeira
ou partículas que voem. Caso tais partículas sejam
consideravelmente quentes, use também um
avental resistente ao calor. Use sempre
protectores auriculares. Utilize sempre um
capacete de segurança.
6 Cuidado com choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas à
terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos).
Quando usar a ferramenta em condições extremas
tais como alto grau de humidade ou ao trabalhar
com soldaduras, a segurança eléctrica pode ser
melhorada com a colocação de um transformador
de isolamento ou disjuntor de fuga de terra (FI).
7 Verifique a sua posição
Mantenha-se sempre bem posicionado e em
equilíbrio.
60
8 Esteja atento
Preste atenção no que faz. Use o bom senso.
Não utilize ferramentas quando estiver cansado.
9 Use a ferramenta apropriada.
Neste manual constam as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para que efectuem o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o fim indicado. Não force a ferramenta.
Aviso! O uso de qualquer acessório ou da própria
ferramenta para realizar quaisquer operações
além das recomendadas neste manual de
instruções pode causar riscos de ferimento.
10 Verifique se há peças danificadas
Antes do uso, verifique cuidadosamente se a
ferramenta e o cabo de força não estão
danificados. Verifique se as peças móveis estão
alinhadas e engatadas, se há alguma peça
partida, se as protecções e os interruptores
estão danificados, bem como quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento
da ferramenta. Assegure-se de que a ferramenta
esteja a funcionar correctamente e a desempenhar
as funções para as quais foi projectada.
Não utilize a ferramenta se houver alguma peça
defeituosa. Não utilize a ferramenta se o
interruptor não funcionar para ligá-la ou desligála. Providencie para que um técnico autorizado
DEWALT efectue a troca de quaisquer peças
danificadas ou defeituosas. Nunca tente efectuar
reparos por sua própria conta.
11 Guarde as ferramentas que não estiverem
em uso
Guarde as ferramentas que não estiverem em
uso em lugar seco. Feche-as com segurança,
fora do alcance das crianças.
12 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para um desempenho melhor e mais seguro,
mantenha as ferramentas em boas condições
e limpas. Siga as instruções para manutenção e
troca de acessórios. Mantenha todas as
alavancas e interruptores secos, limpos e livres
de óleo e graxa.
13 Reparos
Esta ferramenta satisfaz as normas de segurança
relevantes. Providencie para que um técnico
autorizado DEWALT conserte sua ferramenta.
PORTUGUÊS
Os reparos devem ser realizados somente por
pessoas qualificadas e as peças de reposição
devem ser originais. A não observância disso
poderá resultar em perigos consideráveis para os
utilizadores.
Instruções de segurança para ferramentas
eléctricas
14 Cabos de extensão
Antes de iniciar o uso, verifique o estado do cabo
de extensão e substitua-o se estiver danificado.
Quando usar a ferramenta ao ar livre, utilize
somente cabos de extensão apropriados para tal
e correctamente rotulados.
15 Desconecte a ferramenta
Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse
todo movimento antes de afastar-se dela.
Desconecte a ferramenta quando não estiver em
uso, antes de trocar quaisquer peças ou
acessórios e antes de realizar a manutenção.
16 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo.
Nunca puxe o cabo para retirar o conector da
tomada. Proteja o cabo contra o calor e evite
o contacto com óleo e objectos cortantes.
Instruções de segurança para ferramentas a pilhas
17 Retire o jogo de baterias
Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse
todo movimento antes de afastar-se dela.
Retire o jogo de baterias quando não estiver em
uso, antes de trocar quaisquer peças ou
acessórios e antes de realizar a manutenção.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Aspirador
1 Tubo de aspiração
1 Bocal grande
1 Acessório para fendas
1 Adaptador de extracção de poeira
1 Manual de instruções
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
O seu aspirador DC500 sem fios/com fios foi
concebido para aspirar substâncias secas e húmidas
em aplicações profissionais. A ferramenta também
pode ser operada como um soprador para remover
fragmentos do local de trabalho e para secar
superfícies húmidas. Trabalhando quer com fios
(electricidade) ou com pilhas (sem fios), a ferramenta
pode ser utilizada tanto no interior como no exterior.
Para aplicações sem fios, a ferramenta aceita pilhas
de NiCd e NiMH DEWALT entre 12 a 18 V.
1 Interruptor on/off
2 Cabeça de potência
3 Reservatório
4 Bujão de drenagem
5 Entrada de aspiração
6 Saída de sopro
7 Trinco
8 Bocal grande
9 Acessório para fendas
10 Tubo
11 Tampa do compartimento das baterias
Segurança eléctrica
Instruções de segurança adicionais para
aspiradores
• Esta ferramenta é totalmente à prova de salpicos
de acordo com a classe de protecção IPX4.
Não mergulhe a ferramenta em água!
• Não utilize a ferramenta para aspirar fibrocimento.
• Não utilize a ferramenta para aspirar silicatos.
• Não utilize a ferramenta para aspirar líquidos
inflamáveis.
• Não utilize a ferramenta para aspirar partículas
quentes.
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 60335,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
61
PORTUGUÊS
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Modo de sopro
• Insira a peça de ligação (15) na saída de sopro (6).
• Rode a peça de ligação no sentido dos ponteiros
do relógio para fixar o tubo.
• Coloque o acessório correcto no bocal do tubo (16).
Extensões
Modo de emprego
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos).
A dimensão mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Montagem
• Antes da montagem de acessórios tire
sempre a ficha da tomada.
• Antes de montar, verifique se as pilhas
estão colocadas e retire-as.
Inserção as pilhas (fig. B)
• Liberte o trinco (12) para abrir a tampa do
compartimento das pilhas (11).
• Insira as pilhas (13) no receptáculo (14) até que
estejam correctamente colocadas.
• Feche a tampa do compartimento das pilhas.
Desligue sempre a ferramenta antes de
inserir ou retirar o conjunto de pilhas.
Estado do conjunto de pilhas
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada. Caso o conjunto de
pilhas não produza energia suficiente, carregue
o mesmo seguindo as instruções no manual do
carregador.
Use só baterias e carregadores
DEWALT.
Ligação do tubo (fig. C)
Modo de aspiração
• Insira a peça de ligação (15) na entrada de
aspiração (5).
• Rode a peça de ligação no sentido dos ponteiros
do relógio para fixar o tubo.
• Coloque o acessório correcto no bocal do tubo (16).
62
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
Ligar e desligar (fig. A)
• Para ligar a ferramenta, defina o interruptor de
ligar/desligar (1) para a posição I.
• Para desligar a ferramenta, defina o interruptor
de ligar/desligar (1) para a posição 0.
Fonte de alimentação
A ferramenta funciona quer a electricidade quer a
pilhas. A ferramenta alterna automaticamente entre
a CA (energia eléctrica) e CC (pilhas).
Energia eléctrica
• Desenrole completamente o cabo de alimentação.
• Ligue a ficha à tomada de corrente antes de ligar
a ferramenta
• Sempre desligue a ferramenta quando o trabalho
está acabado e antes de tirar a ficha da tomada.
Enrole o cabo de alimentação quando não utilizar
a ferramenta.
Pilhas
• Enrole o cabo de alimentação.
• Insira as pilhas. Certifique-se de que estão
correctamente colocadas.
• Desligue sempre a ferramenta depois de ter
acabado o trabalho e antes de tirar as pilhas.
Aspiração (fig. A)
• Esvazie e limpe o reservatório (3) antes de cada
utilização.
• Ligue o tubo (10) à entrada de aspiração (5).
• Seleccione o acessório apropriado.
• Recomendamos que não misture substâncias
húmidas e secas. Sempre que mudar de
substância, esvazie e limpe o reservatório em
primeiro lugar.
PORTUGUÊS
Colector de pó (fig. D)
No modo de aspiração, a ferramenta também funciona
como um colector de pó para aplicações que
produzam pó ou fragmentos. Utilize o adaptador de
extracção de pó fornecido (17) para facilitar a
ligação de uma ferramenta eléctrica (18) ao bocal do
tubo (16).
Filtro de pó
Recomendamos que utilize a ferramenta sempre
com o filtro de pó colocado.
Caso a ferramenta seja utilizada sem o filtro de pó
colocado, a função de corte activa-se sempre que
o nível de líquido no reservatório atinja o máximo.
Uma válvula de flutuação irá bloquear a abertura de
aspiração, parando a aspiração e aumentando a
velocidade do motor.
• Utilize smepre a ferramenta na posição
vertical. Não incline a ferramenta para
evitar que os líquidos sejam acumulados
no reservatório entrando no
compartimento do motor.
• Opere a ferramenta sempre com o filtro
de pó colocado.
Sopro (fig. A)
• Esvazie e limpe o reservatório (3) antes de cada
utilização.
• Ligue o tubo (10) à saída de sopro (6).
• Seleccione o acessório apropriado.
Acessórios fornecidos (fig. E)
São fornecidos com a ferramenta os seguintes
acessórios:
- Bocal grande (8)
- Acessórios para fendas (9)
- Adaptador de extracção de pó (17)
Acessórios opcionais
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
Esvaziamento do reservatório (fig. F & G)
O reservatório deve ser esvaziado quando a força
de aspiração diminuir significativamente.
Esvaziamento de substâncias secas (fig. F)
• Solte os trincos (7) e remova a cabeça de
potência (2) do reservatório (3).
• Esvazie o conteúdo do reservatório para um
recipiente de lixo.
• Limpe o filtro (19) como abaixo descrito.
• Volte a colocar a cabeça de potência no
reservatório e aperte os trincos.
Esvaziamento de substâncias húmidas (fig. G)
• Coloque um recipiente adequado por baixo do
bujão de drenagem (4).
• Retire o bujão de drenagem.
• Espere o tempo suficiente para que o líquido seja
drenado. Segure na unidade a um ângulo de
aproximadamente 10° para ajudar o líquido a sair
pelo bujão de drenagem.
• Depois do líquido ter sido drenado, volte a
colocar o bujão de drenagem.
• Elimine o líquido com cuidado tendo em atenção
o ambiente.
Limpeza (fig. F & H)
• Retire a ficha da tomada de corrente e remova
as pilhas antes de limpar a carcaça com um
pano macio.
• Limpe regularmente a estrutura utilizando um
pano macio.
Limpeza do reservatório (fig. F)
O reservatório deverá ser limpo depois de cada
utilização ou sempre que mudar de substância
durante a utilização.
• Esvazie o reservatório (3).
• Limpe o reservatório utilizando um detergente
suave e um pano húmido.
• Seque cuidadosamente o reservatório utilizando
um pano macio.
Limpeza do filtro de pó (fig. H)
O filtro de pó deverá ser limpo após cada utilização.
Caso o filtro seja danificado ou não funcione
correctamente, deve ser substituído.
63
PORTUGUÊS
• Remova o filtro de pó (19) rodando-o no sentido
contrário dos ponteiros do relógio e retirando-o
da abertura de aspiração (20).
• Retire o excesso de pó para dentro de um
recipiente de lixo.
• Dependendo do seu estado, lave a parte exterior
do filtro com água morna.
• Fixe o filtro colocando-o por cima da abertura de
aspiração e rodando-o no sentido dos ponteiros
do relógio.
• Não lave o interior do filtro. Deixe secar o
filtro caso o seu interior fique húmido.
• Não utilize uma escova para limpar o filtro.
Limpeza do filtro da abertura de aspiração (fig. H)
O filtro da abertura de aspiração necessita de ser
limpo caso a ferramenta seja operada sem o filtro de
pó colocado.
• Mantendo a válvula de flutuação (21) afastada,
remova o filtro da abertura de aspiração (20).
• Lave o filtro com água morna.
• seque o filtro antes de o voltar a colocar.
• Limpe a válvula de flutuação (21) utilizando um
pano húmido.
Resolução de problemas
Caso a ferramenta não funcione correctamente, siga
as instruções abaixo. Caso não consiga resolver o
prblema, contacte o Centro de Assistência Técnica.
A função de corte bloqueia
• Desligue imediatamente a ferramenta.
• Esvazie o reservatório como descrito acima.
• Limpe o filtro da abertura de aspiração como
descrito acima.
• Não se esqueça de voltar a colocar o filtro de pó
antes de voltar aos trabalhos.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
64
Pilhas recarregáveis
As pilhas de longa duração devem ser recarregadas
sempre que ficarem fracas aquando da execução
de trabalhos em que eram feitos facilmente.
Quando a sua duração técnica falhar, elimine as
pilhas tendo atenção o ambiente.
• Descarregue completamente as pilhas e removaas da ferramenta.
• As pilhas NiCd e NiMH são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou numa estação
de reciclagem local. As pilhas recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina completa,
bem como a factura de compra e ser-lhe á
apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
65
SUOMI
PÖLYNIMURI DC500
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Virtalähde
Jännite
Akun jännite
Ottoteho
Säiliön tilavuus
Suurin ilmavirtaus
Letkun suuttimen halkaisija
Turvaluokka
Paino
Sulakkeet:
230 V
VAC
VDC
W
l
l/s
mm
kg
DC500
AC/DC
230
12/14,4/18
300
7,5
15,9
32
IPX4
4,6
10 A
DC500
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60335, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
DC500
LpA (äänenpaine)
dB(A)*
77,5
LWA (ääniteho)
dB(A)
86
* käyttäjän korvassa
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
66
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
SUOMI
Turvaohjeet
Käytettäessä koneita on aina noudatettava
kyseisessä maassa voimassa olevia
turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja
henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien
ulottuvilla.
Yleiset tiedot
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet
työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus
(250-300 luksia). Älä käytä konetta paikassa,
jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim.
palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
3 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle
työskentelyaluetta tai koskea koneeseen tai
sähköjohtoon.
4 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin tai ilmavirtaan. Jos sinulla on
pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa. Kun työskentelet
ulkona, käytä sopivia käsineitä ja jalkineita, jotka
eivät luista.
5 Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojaa,
jos työskennellessä syntyy pölyä tai hiukkasia.
Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös
lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä aina
kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
6 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin
(esim. putket, lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit).
Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa
metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan
parantaa asentamalla koneeseen eristysmuunnin
tai maavuodon virrankatkaisin.
7 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
8 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
9 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai
varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista
työkalua. Työkalu toimii paremmin ja
turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen
työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain
käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi
aiheuttaa onnettomuuden.
10 Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto
ole vaurioitunut. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut
osat sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut
käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat
kunnossa. Varmista, että kone toimii oikein ja
täyttää tehtävänsä. Älä käytä konetta, jos jokin
sen osista on vahingoittunut tai viallinen. Älä
käytä konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy
virrankatkaisijasta. Viallinen osa tulee korjata tai
vaihtaa valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä.
Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
11 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa,
lukitussa paikassa tai korkealla lasten
ulottumattomissa.
12 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana
tehokasta ja turvallista työskentelyä varten. Noudata
huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta annettuja ohjeita.
Pidä kaikki kädensijat ja virrankatkaisijat kuivina ja
puhtaina öljystä ja rasvasta.
13 Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden
mukainen Korjauta työkalusi valtuutetussa
DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat
tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät
alkuperäisosia, muutoin koneen käyttäjälle voi
aiheuta vaarallisia tilanteita.
Turvallisuusohjeet verkkovirtakäyttöisille
työkaluille
14 Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda
vaurioitunut johto uuteen.
67
SUOMI
Käytettäessä konetta ulkona sen kanssa saa
käyttää vain ulkokäyttöön soveltuvia ja sen
mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja.
15 Irrota kone virtalähteestä.
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin
pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta.
Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä,
ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai
lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa.
16 Huolehdi johdon kunnosta
Älä kanna työkalua koskaan johdosta.
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä
vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
Turvallisuusohjeet akkuvirtakäyttöisille työkaluille
17 Akun poistaminen
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin
pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta.
Poista akku, kun konetta ei käytetä, ennen
minkään koneen osan, tarvikkeen tai
lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa.
Lisäturvaohjeet pölynimureille
• Tämä työkalu on kokonaan roiskevesisuojattu
IPX4:n mukaisesti. Älä upota työkalua veteen!
• Älä käytä työkalua asbestin imurointiin.
• Älä käytä työkalua silikaattien imurointiin.
• Älä käytä työkalua tulenarkojen nesteiden
imurointiin.
• Älä käytä työkalua kuumien aineiden imurointiin.
Tätä työkalua voidaan käyttää myös puhaltimena,
joka poistaa lian työkohteesta ja kuivaa kosteat
pinnat. Tätä työkalua voidaan käyttää sekä sisällä
että ulkona, koska se toimii sekä verkkovirralla
(johdollinen) ja akulla (johdoton).
Työkalussa voidaan käyttää DEWALTin NiCd- ja
NiMH-akkuja, joiden jännite on 12 - 18 V.
1 Virtakytkin
2 Tehopää
3 Säiliö
4 Tyhjennystulppa
5 Imurin tuloliitäntä
6 Puhallusliitäntä
7 Salpa
8 Leveä suutin
9 Rakosuulake
10 Letku
11 Paristotilan kansi
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Koneesi on kaksoiseristetty EN 60335:n
mukaisesti; siksi ei tarvita maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Pölynimuri
1 Imurin letku
1 Leveä suutin
1 Rakosuulake
1 Pölynpoiston sovitin
1 Käyttöohje
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina
täysin auki.
Asennus
• Vedä pistoke pistorasiasta aina ennen
asennusta.
• Tarkista ennen kokoamista, onko
laitteessa akku. Irrota mahdollinen akku.
Kuvaus (kuva A)
Johdoton/johdollinen DC500 pölynimurisi on
suunniteltu kuivien ja märkien materiaalien imurointiin
ammattikäytössä.
68
Akun asentaminen (kuva B)
• Vapauta salpa (12) ja avaa akkutilan kansi (11).
SUOMI
• Asenna akku (13) vastakkeeseen (14), kunnes se
on kokonaan paikallaan.
• Sulje paristokotelo.
Kytke aina työkalu päältä ennen kuin
asennat tai poistat akkupaketin.
Akkupaketin kunto
• Varmista, että akut ovat (täyteen) Jos akkupaketti
ei tuota riittävästi virtaa, lataa akkupaketti
laturissa olevien ohjeiden mukaisesti.
Käytä ainoastaan DEWALT-akku ja
-latauslaite.
Letkun kytkeminen (kuva C)
Imuritila
• Asenna kytkentäkappale (15) imurin aukkoon (5).
• Käännä kytkentäkappaletta myötäpäivään, jotta
letku kiinnittyy paikalleen.
• Sijoita asianmukainen tarvike letkun suuttimeen (16).
Puhallustila
• Asenna kytkentäkappale (15) puhallusaukkoon (6).
• Käännä kytkentäkappaletta myötäpäivään, jotta
letku kiinnittyy paikalleen.
• Sijoita asianmukainen tarvike letkun suuttimeen (16).
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
• Työkalun käynnistämiseksi käännä virrankatkaisija
(1) asentoon I.
• Sammuta työkalu painamalla virrankatkaisija
asentoon O.
Virtalähde
Työkalu toimii joko verkkovirralla tai akkuvirralla.
Työkalu vaihtaa verkkovirran ja tasavirran (akku)
välillä automaattisesti.
Verkkovirta
• Kääri virtakaapeli täysin auki.
• Kytke pistotulppa pistorasiaan ennen kuin kytket
koneen päälle.
• Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin
irrotat pistokkeen pistorasiasta.
Kerää verkkokaapeli kasaan, kun työkalu ei ole
käytössä.
Akkuvirta
• Kokoa verkkokaapeli kasaan.
• Asenna akkupakkaus. Varmista, että akkupaketti
on kunnolla paikallaan.
• Sammuta työkalu aina, kun lopetat työskentelyn
ja ennen kuin irrotat akkupaketin.
Imuroiminen (kuva A)
• Tyhjennä ja puhdista säiliö (3) ennen käyttöä.
• Kytke letku (10) imurin liitäntään (5).
• Valitse asianmukainen tarvike.
• Emme suosittele märkien ja kuivien aineiden
sekoittamista. Kun aine vaihtuu, tyhjennä ja
puhdista säiliö ensin.
Pölynkeräin (kuva D)
Pölynimuritilassa työkalu voi toimia myös
pölynkeräimenä kohteissa, jotka tuottavat pölyä tai
likaa. Käytä mukana toimitettua pölynpoistosovitinta
(17), joka helpottaa työkalun (18) kytkemistä letkun
suuttimeen (16).
Pölysuodatin
Suosittelemme aina käyttämään työkalua siten, että
pölysuodatin on paikallaan.
Jos työkalua käytetään vahingossa ilman
pölysuodatinta, katkaisutoiminto aktivoituu, kun
säiliön nestetaso on saavuttanut maksimin.
Uimuriventtiili tukkii imuaukon, minkä jälkeen imu
lakkaa ja moottorin nopeus nousee.
• Käytä työkalua aina pystyasennossa.
Älä kallista työkalua. Näin estät säiliöön
kertyneitä nesteitä pääsemästä
moottorikoteloon.
• Käytä työkalua aina niin,
että pölysuodatin on paikallaan.
Puhallus (kuva A)
• Tyhjennä ja puhdista säiliö (3) ennen käyttöä.
• Kytke letku (10 puhallusliitäntään (6).
• Valitse asianmukainen tarvike.
69
SUOMI
Mukana toimitetut tarvikkeet (kuva E)
Työkalun mukana toimitetaan seuraavat tarvikkeet:
- Leveä suutin (8)
- Rakosuulake (9)
- Pölynpoistosovitin (17)
Lisävarusteet
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Säiliön tyhjentäminen (kuva F & G)
Säiliö on tyhjennettävä, kun imuteho laskee
merkittävästi.
Kuivien aineiden tyhjentäminen (kuva F)
• Vapauta salvat (7) ja irrota tehopää (2) säiliöstä (3).
• Tyhjennä säiliön sisältö jäteastiaan.
• Puhdista suodatin (19) alla kuvatulla tavalla.
• Asenna tehopää takaisin säiliöön ja kiinnitä salvat.
Märkien aineiden tyhjentäminen (kuva G)
• Aseta sopiva astia tyhjennystulpan (4) alle.
• Irrota tyhjennystulppa.
• Anna öljyn valua ulos. Pidä laitetta noin 10°
kulmassa, jotta neste valuu kohti tyhjennystulppaa.
• Asenna tyhjennystulppa takaisin sen jälkeen,
kun neste on poistunut.
• Hävitä neste ympäristöystävällisellä tavalla.
• Kuivaa säiliö huolellisesti käyttämällä pehmeää
kangasta.
Pölysuodattimen puhdistaminen (kuva H)
Pölysuodatin on puhdistettava jokaisen käytön
jälkeen. Jos suodatin vaurioituu tai ei toimi enää
kunnolla, se on vaihdettava.
• Irrota pölysuodatin (19) kiertämällä sitä
vastapäivään ja irrottamalla imuaukko (20).
• Ravista ylimääräinen pöly pois napauttamalla
suodatinta jätesäiliötä vasten.
• Huuhtele suodattimen ulkopuoli haalean veden
alla suodattimen kunnosta riippuen.
• Kiinnitä suodatin paikalleen asettamalla se
imuaukon päälle ja kääntämällä sitä
myötäpäivään.
• Älä pese suodattimen sisäpuolta.
Anna suodattimen kuivua kunnolla,
jos sisäpuoli kastuu.
• Älä käytä suodattimen puhdistamiseen
harjaa.
Imuaukon suodattimen puhdistaminen (kuva H)
Imuaukon suodatin on puhdistettava, jos työkalua
käytetään ilman, että pölysuodatin on paikallaan.
• Pidä uimuriventtiili (21) poissa tieltä ja irrota
suodatin imuaukosta (20).
• Huuhtele suodatin haalean, juoksevan veden alla.
• Kuivaa suodatin ennen kuin asetat sen takaisin
paikalleen.
• Puhdista uimuriventtiili (21) käyttämällä kosteaa
kangasta.
Vianmääritys
Puhdistaminen (kuva F & H)
• Irrota työkalu virtajohto pistorasiasta.
Irrota akkupaketti ennen kuin puhdistat kotelon
pehmeällä kankaalla.
• Puhdista koneen kuori säännöllisesti kostealla
kankaalla.
Säiliön puhdistaminen (kuva F)
Säiliö on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen
tai, kun imuroitava aine muuttuu käytön aikana.
• Tyhjennä säiliö (3).
• Puhdista säiliö käyttämällä mietoa saippuaa ja
kosteaa kangasta.
70
Jos työkalu ei näytä toimivan oikein, noudata
seuraavia ohjeita. Jos työkalu ei tästä huolimatta
toimi, ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Suljentaominaisuus menee päälle
• Kytke työkalu heti pois päältä.
• Tyhjennä säiliö yllä kuvatulla tavalla.
• Puhdista imuaukon suodatin yllä kuvatulla tavalla.
• Muista asettaa pölysuodatin paikalleen ennen
töiden jatkamista.
SUOMI
TAKUU
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
Ladattava akkupaketti
Akku tulee la aina silloin, kun se ei enää tuota
riittävästi virtaa toimintoihin, jotka aikaisemmin
hoituivat helposti. Kun akku on tyhjä, poista se
käytöstä ympäristönsuojelukäytännön mukaisesti.
• Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten
työkalusta.
• NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä. Voit viedä
ne ostopaikkaan tai paikalliseen
kierrätyskeskukseen. Kerätyt akut toimitetaan
kierrätykseen ja käsitellään asianmukaisesti.
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
71
SVENSKA
DAMMSUGARE DC500
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör DEWALT
till ett av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
Tekniska data
Strömkälla
Nätspänning
Batterispänning
Ineffekt
Tankvolym
Max. luftflöde
Diameter slangmunstycke
Skyddsklass
Vikt
VAC
VDC
W
l
l/s
mm
kg
DC500
AC/DC
230
12/14,4/18
300
7,5
15,9
32
IPX4
4,6
DC500
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 60335, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT
på nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
DC500
LpA (ljudtryck)
dB(A)*
77,5
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
86
* vid användarens öra
Säkring:
230 V
10 A
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
72
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
SVENSKA
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för
att minska risken för brand, elektriska stötar och
personskada.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du
använder verktyget.
Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Ha bra belysning över arbetsytan (250 - 300 Lux).
Använd inte verktyget där det finns risk för
eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Håll barn undan
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma
i närheten av arbetsplatsen eller att röra vid
verktyget eller sladden.
4 Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar eller fångas av
luftströmmen. Använd hårnät om du har långt
hår. Vid arbete utomhus bör du helst bära
lämpliga handskar och halkfria skor.
5 Skyddskläder
Använd alltid skyddsglasögon.
Använd ansiktsmask om arbetet förorsakar
damm eller partiklar i luften. Om dessa partiklar
kan väntas vara heta, bör du också bära ett
värmebeständigt förkläde. Använd alltid
hörselskydd. Bär alltid en skyddshjälm
6 Eliminera risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor
(t.ex. rör, värmeelement, vattenkokare och kylskåp).
Om apparaten används under extrema
omständigheter (t.ex. hög fuktighet, om metallspån
produceras etc.), kan den elektriska säkerheten
förbättras genom att använda en isolerande
transformator eller en (FI) jordslutningsbrytare.
7 Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
8 Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd
inte verktyget när du är trött.
9 Använd rätt verktyg
Använd inte verktyg för ändamål de inte är
avsedda för. Tvinga inte verktyget att göra
arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Överbelasta inte verktyget.
Varning! Använd endast tillbehör och tillsatser
som är rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör kan innebära risk för personskada.
10 Kontrollera verktyget för skador
Kontrollera verktyget och sladden för skador
innan du använder verktyget. Kontrollera att de
rörliga delarna inte har fastnat eller är felmonterade.
Kontrollera även att övriga delar och skydd inte
är skadade och att det inte föreligger några
andra fel som kan påverka verktygets funktion.
Kontrollera att verktyget fungerar riktigt och kan
utföra de avsedda funktionerna. Använd inte
verktyget om fel uppstått på någon av dess delar.
Använd inte verktyget om det inte kan kopplas till
och från med strömbrytaren. Om fel uppstår skall
delarna bytas ut av en auktoriserad DEWALT
serviceverkstad. Försök aldrig reparera verktyget
själv.
11 Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används ska det förvaras
på en torr plats och låsas undan ordentligt,
utom räckhåll för barn.
12 Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre
och säkrare funktion. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör. Håll alla
handtag och strömbrytare torra, rena och fria
från olja och fett.
13 Reparationer
Detta verktyg uppfyller alla relevanta
säkerhetsbestämmelser. Låt det endast
repareras av ett auktoriserat DEWALT
serviceombud. Reparationer får endast utföras av
kvalificerad personal som använder originaldelar,
annars kan användaren utsättas för stor fara.
73
SVENSKA
Säkerhetsanvisningar för verktyg som drivs med
nätström
14 Förlängningssladdar
Kontrollera förlängningssladden innan den används.
Byt ut den om det behövs. Om verktyget
används utomhus ska bara förlängningssladdar
som är avsedda för utomhusbruk användas.
15 Drag ur kontakten
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan
du lämnar det utan tillsyn. Tag ur kontakten när
verktyget inte är i bruk samt före byte av någon
del av verktyget, tillbehör eller verktygsfästen och
innan serviceåtgärder utförs.
16 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden. Dra aldrig i sladden
för att koppla lös stickkontakten. Utsätt inte
sladden för värmekällor, olja eller skarpa kanter.
Säkerhetsanvisningar för verktyg som drivs
med batterier
17 Avlägsna batteriet
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan
du lämnar det utan tillsyn. Tag av batteriet när
verktyget inte är i bruk samt före byte av någon
del, tillbehör eller verktygsfästen och innan
serviceåtgärder utförs.
Tillkommande säkerhetsanvisningar för
dammsugare
• Detta verktyg är stänkskyddat från alla riktningar
enligt skyddsklass IPX4. Sänk aldrig verktyget
i vatten!
• Använd inte verktyget till att suga asbest.
• Använd inte verktyget till att suga silikater.
• Använd inte verktyget till att suga eldfarliga vätskor.
• Använd inte verktyget till att suga heta partiklar.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Dammsugare
1 Dammsugarslang
1 Brett munstycke
1 Munstycke för springor
1 Dammutsugningsadapter
1 Instruktionshandbok
74
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din DC500 dammsugare för nät-/batteridrift är
avsedd för sugning av torra och våta ämnen vid
professionella tillämpningar. Verktyget kan även
användas till att blåsa, för att avlägsna skräp från
arbetsplatsen eller torka fuktiga ytor. Verktyget kan
drivas med nätström (med sladd) eller batteri
(sladdlös), både inom- och utomhus.
För sladdlösa tillämpningar går verktyget på DEWALT
NiCd eller NiMH batteripaket från 12 till 18 V.
1 Strömbrytare
2 Drivhuvud
3 Tank
4 Tömningsplugg
5 Sugöppning
6 Blåsöppning
7 Spärr
8 Brett munstycke
9 Munstycke för springor
10 Slang
11 Batterilucka
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 60335; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning
(se tekniska data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
SVENSKA
Montering
• Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med inställning.
• Kontrollera innan du monterar verktyget
om ett batteripaket är på plats, avlägsna
i så fall detta.
Placering av batteripaketet (fig. B)
• Lossa spärren (12) för att öppna batteriluckan (11).
• Placera batteripaketet (13) i uttaget (14) tills det
är helt på plats.
• Stäng batteriluckan.
Stäng alltid av verktyget innan
batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
Batteripaketets tillstånd
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
Om batteripaketet inte ger tillräcklig kraft ska det
laddas enligt anvisningarna från laddarens tillverkare.
Använd endast DEWALT batterier och
laddare.
Koppling av slangen (fig. C)
Sugläge
• För in kopplingsstycket (15) i sugöppningen (5).
• Vrid kopplingsstycket medsols för att spärra
slangen på plats.
• Placera ett lämpligt tillbehör på slangens
munstycke (16).
Blåsläge
• För in kopplingsstycket (15) i blåsöppningen (6).
• Vrid kopplingsstycket medsols för att spärra
slangen på plats.
• Placera ett lämpligt tillbehör på slangens
munstycke (16).
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Stäng av verktyget genom att ställa
strömbrytaren (1) i läge 0.
Strömkälla
Verktyget kan drivas med antingen nätström eller
batteriström. Verktyget kopplar automatiskt om
mellan AC (nätström) och DC (batteri).
Nätström
• Linda av nätkabeln helt.
• Koppla kontakten till vägguttaget innan du startar
verktyget.
• Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur
sladden efter avslutat arbete. Linda upp
nätkabeln när verktyget inte används.
Batteridrift
• Linda upp nätkabeln
• Placera ett batteripaket. Se till att batteripaketet
är ordentligt på plats.
• Stäng alltid av verktyget när du är klar och innan
du avlägsnar batteripaketet.
Sugning (fig. A)
• Töm och rengör tanken (3) före bruk.
• Koppla slangen (10) till sugintaget (5).
• Välj ett lämpligt tillbehör.
• Vi avråder dig från att blanda våta och torra
ämnen. Rengör och töm tanken först innan du
växlar mellan ämnen.
Dammuppsamling (fig. D)
I sugläge kan verktyget även fungera som
dammuppsamlare vid arbeten som producerar
damm eller skräp. Använd den medföljande
dammutsugningsadaptern (17) för att kunna koppla
ett elverktyg (18) till slangmunstycket (16).
Dammfilter
Vi rekommenderar att alltid ha dammfiltret på plats
när verktyget används.
Om verktyget av misstag används utan dammfilter,
kommer en avstängningsfunktion att aktiveras när
vätskenivån i tanken har nått sitt maximum.
En flottörventil blockerar sugöppningen, varvid
verktyget slutar suga och motorns varvtal ökar.
Strömbrytare (fig. A)
• Starta verktyget genom att ställa strömbrytaren (1)
i läge I.
75
SVENSKA
• Använd alltid verktyget i upprätt läge
Luta inte verktyget för att hindra vätska
i tanken att tränga in i motorhuset.
• Använd alltid verktyget med dammfiltret
på plats.
Blåsning (fig. A)
• Töm och rengör tanken (3) före bruk.
• Koppla slangen (10) till blåsutgången (6).
• Välj ett lämpligt tillbehör.
Bifogade tillbehör (fig. E)
Följande tillbehör medföljer verktyget:
- Brett munstycke (8)
- Munstycke för springor (9)
- Dammutsugningsadapter (17)
Extra tillbehör
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Tömning av tanken (fig. F & G)
Tanken måste tömmas när sugkraften avtar märkbart.
Tömning av torra ämnen (fig. F)
• Lossa spärrarna (7) och avlägsna drivhuvudet (2)
från tanken (3).
• Töm tankens innehåll i en sopbehållare.
• Rengör filtret (19) enligt nedanstående beskrivning.
• Sätt tillbaka drivhuvudet på tanken och fäst
spärrarna.
Tömning av våta ämnen (fig. G)
• Sätt en lämplig behållare under tömningspluggen
(4).
• Avlägsna tömningspluggen.
• Ge vätskan gott om tid att rinna ut helt.
Luta apparaten i en vinkel på ca. 10° så att
vätskan rinner lättare mot tömningspluggen.
• Sätt tillbaka pluggen när vätskan har tömts ut.
• Tänk på miljön när du kastar vätskan.
76
Rengöring (fig. F & H)
• Drag ut kontakten ur vägguttaget och avlägsna
batteripaketet innan du rengör höljet med en
mjuk trasa.
• Rengör höljet regelbundet med en mjuk trasa.
Rengöring av tanken (fig. F)
Tanken ska rengöras efter varje bruk eller när du
börjar suga en annan substans.
• Töm tanken (3).
• Rengör tanken med ett milt tvålmedel och en
fuktig trasa.
• Torka tanken noggrant med en mjuk trasa.
Rengöring av dammfiltret (fig. H)
Dammfiltret ska rengöras efter varje bruk. Filtret
måste bytas om det är skadat eller inte fungerar väl.
• Avlägsna dammfiltret (19) genom att vrida det
motsols och avlägsna det från sugöppningen (20).
• Skaka bort överflödigt damm genom att knacka
på filtret i en sopbehållare.
• Om filtret är i gott skick ska utsidan sköljas under
ljummet rinnande vatten.
• Fäst filtret genom att placera det över
sugöppningen och vrida det medsols.
• Tvätta inte filtrets insida. Låt filtret torka
ordentligt om insidan har blivit våt.
• Använd inte en borste till att rengöra filtret.
Rengöring av sugöppningens filter (fig. H)
Sugöppningens filter måste rengöras om verktyget
används utan dammfiltret på plats.
• Håll flottörventilen (21) åt sidan och avlägsna
filtret från sugöppningen (20).
• Skölj filtret under ljummet rinnande vatten.
• Torka filtret innan du sätter tillbaka det.
• Rengör flottörventilen (21) med en fuktig trasa.
Felsökning
Följ anvisningarna nedan om något problem
uppkommer. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad om du inte kan lösa problemet.
Avstängningsfunktionen aktiveras
• Stäng genast av verktyget.
• Töm tanken enligt beskrivningen ovan.
• Rengör sugöppningens filter enligt beskrivningen
ovan.
SVENSKA
• Kom ihåg att sätta tillbaka filtret innan du arbetar
vidare.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Uppladdningsbart batteripaket
Ett långlivat batteripaket måste laddas på nytt när
det inte längre ger tillräcklig kraft vid arbeten som
först gick utan problem. När batteriets tekniska
livstid är över ska det kastas på ett miljövänligt sätt.
• Låt batteripaketet laddas ur helt och avlägsna det
sedan ur verktyget.
• NiCd- och NiMH-celler kan återvinnas.
Lämna dem till inköpsstället eller den lokala
återvinningsstationen. Återlämnade batterier
återvinns eller kastas på ett miljövänligt sätt.
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister
i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
Som alternativ finns en lista på auktoriserade
DEWALT serviceverkstad och kompletta detaljer
om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
77
TÜRKÇE
VAKUMLU TEMİZLEYİCİ DC500
Tebrikler!
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn
deneyimi D E WALT’ profesyonel kullanclar
işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
Teknik veriler
Güç kaynağ
Şebeke voltaj
Akü voltaj
Güç ihtiyac
Depo hacmi
Azami hava akm
Hortum nozül çap
Koruma tipi
Ağrlk
V AC
V DC
W
l
l/s
mm
kg
DC500
AC/DC
230
12/14,4/18
300
7,5
15,9
32
IPX4
4,6
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan)
DC500
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60335,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3’e uygun olarak tasarlandğn
beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
klavuzun arkasna bakn.
DC500
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
77,5
L WA (akustik gücü)
dB(A)
86
* kullancnn kulağnda
Sigortalar
230 V aletler
10 A
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller
kullanlmştr:
Bu klavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
78
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar)
Elektrikli aletleri kullan)rken daima,
yangin, elektrik çarpmas) ve yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar)na uyun.
Cihaz) kullanmadan önce bu kullan)m
k)lavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bu kullan)m k)lavuzunu gelecekteki
kullan)mlar için saklay)n)z.
7
8
Genel Bilgiler
1 Çal)şma alan)n)z) temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal)şma alan)n)z)n çevre koşullar)na
dikkat edin
Çalisma alanini iyi isiklandirin
(250 - 300 Lux). Aleti yangn ve patlama
olaslğ olan yerlerdekullanmaynz
Örneğin, ateş alc likit ve gazlarn
bulunduğu yerlerde.
3 Çocuklar) aletlerden uzak tutun
Çocuklarn veya hayvanlarn çalşlan
alana girmesine ve elektrik kablosuna
dokunmasna müsaade etmeyiniz.
4 Uygun giyinin
Bol kyafet giymeyin ve tak takmayn,
aletin hareket eden ksmlarna
kaptrabilirsiniz. Saçnz uzunsa
koruyucu başlk giyin. Açk havada
çalşrken uygun eldiven ve kaymayan
ayakkab giyilmesi uygundur.
5 Kendi korunmaniz
Daima emniyet gözlükleri taknz.
İşlemin toz veya frlayan parçack
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullann. Eğer tanecikler çok scaksa
ayrca s geçirmez önlük takn.
Her zaman kulak korumalarn takn.
Her zaman emniyet kask takn.
6 Elektrik çarpmas)na karş) önlem al)n
Topraklanmş yüzeylere temastan
kaçnn (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar).
9
10
11
12
Aleti olagan üstü sartlarda kullanirken
(Örnegin yüksek miktarda nem varsa,
maden talasi üretiliyorsa) yalitimli
transformatör veya bir (FI) toprak
kaçagi devre kesicisi yerlestirilerek
elektrik emniyeti arttirilabilinir.
Aş)r) uzanarak çal)şmay)n
Uygun bir sekilde yere basin ve dengeyi
her zaman muhafaza edin.
Daima dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullann. Yorgunken aleti kullanmayn.
İşe uygun alet kullan)n
Bu ürünün kullanm tasarm bu kullanm
klavuzunda anlatlmştr. Küçük alet
veya aksesuarlar, ağr hizmet tipi aletin
görevini yapmaya zorlamayn. Alet,
imalat amacna uygun olan işi daha iyi
ve güvenli yapacaktr. Aleti zorlamayn.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda tavsiye
edilenlerin dşnda aksesuar ve parçalarn
kullanm yaralanma riski doğurabilir.
Hasarl) parça kontrolü yap)n
Kullanmadan önce aleti ve ana kabloyu
zarara karsi iyice kontrol edin. Hareketli
parçalarn ayarsz olup olmadğ veya
tutukluk yapp yapmadğn, krk parça
olup olmadğn ve çalşmasn
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Aletin düzgün olarak çalisacagini
ve istenilen görevi yerine getirecegini
garanti ediniz. Cihaz herhangi bir parças
arzalysa ve hatalysa kullanmaynz.
Eger aç kapa dügmesi çalismiyorsa aleti
kullanmayiniz. Arzal parçalar yetkili
servislerde tamir ettiriniz veya
değiştiriniz. Hiçbir tamirata kendi
kendinize kalkismayiniz.
Kullan)lmayan aletleri saklay)n
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklarn ulaşamayacağ bir
yerde saklayn.
Aletlerinize iyi bak)n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Tüm komuta
mekanizmasn kuru, temiz ve yağlardan
uzak tutun.
79
TÜRKÇE
13 Tamiri
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallarna uygundur. Aletinizi, yetkili
bir D E WALT onarm merkezinde onartn
Tamirat daima kalifiye kisiler tarafindan,
orijinal yedek parçalar kullanilarak
yapilir Aksi taktirde kullanan kisiye
gözönüne alinmayan tehlikelere yol açar.
Şebeke elektriğiyle çalşan aletler için
güvenlik talimatlar
14 Uzatma kablolari
Kullanmadan önce uzatma kablolarini
gözden geçirin ve eger zarar görmüsse
degistirin. Alet açk havada
kullanldğnda, daima açk havada
kullanm için özel yaplmş ve böyle
olduğunu gösteren bir damga taşyan
uzatma kablolar kullann.
15 Aleti fişten ç)kartma
Aleti kapatn ve terk etmeden önce
tamamen durmasn bekleyin.
Aleti kullanmadğnz zaman, herhangibir
parçasn, aleti, aksesuarlar veya
bağlantlar değiştireceğiniz zaman
aleti fişten çekiniz.
16 Kabloyu dikkatli kullan)n
Aleti kablosundan çekerek taşmayn.
Prizden asla kordonundan tutup çekerek
çkartmayn. Kabloyu, s, yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
Akü gücüyle çalşan aletler için güvenlik
talimatlar
17 Akü tak)m)n) ç)kart)n
Aleti kapatn ve terk etmeden önce
tamamen durmasn bekleyin.
Kullanmda olmadğnda, aletin bir
parçasn, aksesuarn veya ekini
değiştirmeden önce ve bakmn
yapmadan önce pil takmn çkartn.
Vakumlu temizleyiciler için ek güvenlik
talimatlar
• Bu alet IPX4 koruma tipine göre
tamamen su sçramasna karş
korumaldr. Aleti suya batrmayn!
80
• Aleti asbesti emdirmek için kullanmayn.
• Aleti silikatlar emdirmek için kullanmayn.
• Aleti alev alc svlar emdirmek için
kullanmayn.
• Aleti scak parçacklar emdirmek için
kullanmayn.
Ambalaj)n içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Vakumlu Temizleyici
1 Vakum hortumu
1 Geniş nozül
1 Çatlaklar için kullanlan alet
1 Toz çekme adaptörü
1 Kullanm klavuzu
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ayrn.
Tan)m (şekil A)
DC500 kablosuz/kablolu vakumlu
temizleyiciniz profesyonel uygulamalarda
kuru ve slak maddeleri emmek için
tasarlanmştr. Bu alet iş alanndan çöpü
gidermek ve nemli yüzeyleri kurutmak için
üfleyici olarak da çalştrlabilir. Alet
şebeke (kablolu) veya akü (kablosuz)
gücüyle çalştrlarak iç ve dş mekanlarda
kullanlabilir.
Kablosuz uygulamalarda, aletiniz 12 ila 18
V arasnda değişen D E WALT NiCd ve NiMH
akü paketlerini kabul eder.
1 Açma/kapama anahtar
2 Güç başlğ
3 Depo
4 Boşaltma tapas.
5 Vakum girişi
6 Üfleme çkş
7 Mandal
8 Geniş nozül
9 Çatlaklar için kullanlan alet
10 Hortum
11 Akü bölmesi kapağ
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun
imal edilmiştir. Daima, şebeke voltajnn,
aletinizin üstünde yazl olan voltajla ayn
olmasna dikkat edin.
TÜRKÇE
D E WALT aletiniz, EN 60335
uyarnca çift yaltmldr, bu
nedele topraklanmas
gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve çplak iletken, kötü bağlant, hasarl
yaltm kontrolü yapn. Gerekli onarmlar
yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
• Uygun aksesuar hortum nozülüne (16)
yerleştirin.
Üfleme modu
• Bağlant parçasn (15) üfleme çkşna
(6) takn.
• Bağlant parçasn saat yönünde
çevirerek hortumu yerine sabitleyin.
• Uygun aksesuar hortum nozülüne (16)
yerleştirin.
Kullan)m talimatlar)
• Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
Montaj
• Montajdan önce mutlaka aletin
fişini çekin.
• Monte etmeden önce, akü takm
olup olmadğn kontrol edin ve
varsa çkarn.
Akü takmnn taklmas (şekil B)
• Mandal (12) serbest brakarak akü
bölmesi kapağn (11) açn.
• Akü takmn (13) takma yerine (14)
takn ve yerine tam olarak oturtun.
• Akü bölmesi kapağn kapatn.
Aküyü takmadan ya da çkartmadan
önce aleti daima kapatn.
Akü tak)m)n)n durumu
• Akünüzün (tam) şarjl olmasn sağlayn.
Akü takm yeterli güç üretmiyorsa, şarj
cihaznn klavuzundaki talimatlara göre
akü takmn şarj edin.
Sadece D E WALT aküleri ve şarj
adaptör ile kullann.
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
• Aleti açmak için, açma kapatma
düğmesini (1) pozisyon I e getirin.
• Aleti kapatmak için, açma kapatma
düğmesini (1) pozisyon 0 a getirin.
Güç kaynağ
Alet şebeke veya akü gücüyle çalşr.
Alet otomatik olarak AC (şebeke) ve DC
(akü) gücü arasnda geçiş yapar.
Şebeke elektriği
• Şebeke kablosunu tam olarak açn.
• Aleti açmadan önce fişi şebeke elektriği
prizine takn.
• İşiniz bittikten sonra ve fişten
çekmeden önce aleti mutlaka kapatn.
Alet kullanmda olmadğnda elektrik
kablosunu toplayn.
Akü gücü
• Elektrik kablosunu toplayn.
• Akü takmn takn. Akü takmnn yerine
tam olarak oturduğundan emin olun.
• Çalşmanz bitince ve akü takmn
çkarmadan önce daima aleti durdurun.
Hortumun bağlanmas (şekil C)
Vakum modu
• Bağlant parçasn (15) vakum girişine (5)
takn.
• Bağlant parçasn saat yönünde
çevirerek hortumu yerine sabitleyin.
Vakumla temizleme (şekil A)
• Kullanmadan önce depoyu (3) boşaltn
ve temizleyin.
• Hortumu (10) vakum girişine (5) takn.
• Uygun aksesuar seçin.
81
TÜRKÇE
• Islak ve kuru maddelerin karştrlmamasn
öneririz. Islak ve kuru maddeler arasnda
geçiş yapmadan önce depoyu boşaltn ve
temizleyin.
Toz toplay)c) (şekil D)
Vakum modunda, alet toz veya atk üreten
uygulamalar için toz toplayc olarak da
kullanlabilir. Bir yardmc aletin (18)
hortum nozülüne (16) taklmasn
kolaylaştrmak için, aletle birlikte verilen
toz çekme adaptörünü (17) kullann.
Toz filtresi
Aleti daima toz filtresi takl olarak
kullanmanz öneririz.
Alet yanlşlkla toz filtresi takl olmadan
kullanlrsa, depodaki sv seviyesi
maksimuma çktğnda kapatma özelliği
aktive olur. Bir yüzer valf emme ağznn
açlmasn önler ve emme işlemi durarak
motor gücü artar.
• Alet daima dik pozisyonda
kullann. Depoda toplanan
svlarn motor muhafazasna
girmemesi için, aleti eğmeyin.
• Aleti daima toz filtresi takl
olarak çalştrn.
Üfleme (şekil A)
• Kullanmadan önce depoyu (3) boşaltn
ve temizleyin.
• Hortumu (10) üfleme çkşna (6) takn.
• Uygun aksesuar seçin.
Verilen aksesuarlar (şekil E)
Aşağdaki aksesuarlar aletle birlikte
verilmektedir:
- Geniş nozül (8)
- Çatlaklar için kullanlan alet (9)
- Toz çekme adaptörü (17)
Opsyonel aksesuarlar
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
82
Bak)m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bakmla uzun süre çalşacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalşmas,
alete gerekli bakmn yaplmasna ve
düzenli temizliğe bağldr.
Deponun boşaltlmas (şekil F & G)
Emme gücü önemli ölçüde azaldğ zaman
deponun boşaltlmas gerekir.
Kuru maddelerin boşalt)lmas) (şekil F)
• Mandallar (7) serbest brakn ve güç
kafasn (2) depodan (3) çkarn.
• Deponun içindekileri bir çöp kabna
boşaltn.
• Filtreyi (19) aşağda açklandğ gibi
temizleyin.
• Güç kafasn tekrar tanka takm ve
mandallar skştrn.
Islak maddelerin boşalt)lmas) (şekil G)
• Boşaltma tapasnn (4) altna uygun bir
kap yerleştirin.
• Boşaltma tapasn sökün.
• Svnn boşalmasna yetecek kadar
bekleyin. Svnn boşaltma tapasna
akmasna yardmc olmak için birimi
yaklaşk 10° açyla tutun.
• Sv boşaldktan sonra yağ tapasn
yeniden takn.
• Svy çevre korunmasna azami dikkat
göstererek atnz.
Temizlik (şekil F & H)
• Aletin kablosunu prizden çektikten ve
akü takmn çkardktan sonra muhafazay
yumuşak bir bezle temizleyin.
• Muhafazay düzenli olarak yumuşak bir
bezle temizleyin.
Deponun boşalt)lmas) (şekil F)
Depo her kullanmdan sonra veya kullanm
srasnda slak ve kuru maddeler arasnda
geçiş yaparken temizlenmelidir.
• Depoyu (3) boşaltn.
• Depoyu sert olmayan bir sabun ve slak
bir bezle temizleyin.
TÜRKÇE
• Depoyu yumuşak bir bez kullanarak
dikkatle temizleyin.
Toz filtresinin temizlenmesi (şekil H)
Toz filtresi her kullanmdan sonra
temizlenmelidir. Filtre hasar görürse veya
düzgün çalşmazsa, değiştirilmesi gerekir.
• Toz filtresini (19) saat yönüne ters
çevirerek ve emme ağzndan (20)
çekerek çkartn.
• Filtreyi bir çöp kabna silkeleyerek fazla
tozu giderin.
• Durumuna göre, filtrenin dş ksmn lk
akar suyla temizleyin.
• Filtreyi emme ağz üzerine yerleştirin ve
saat yönünde çevirerek sabitleyin.
• Filtrenin içini ykamayn.
Filtrenin içi slanrsa iyice
kurumasn bekleyin.
• Filtreyi temizlemek için frça
kullanmayn.
Emme ağz)n)n temizlenmesi (şekil H)
Alet toz filtresi takl olmadan kullanlrsa,
emme ağz filtresinin temizlenmesi gerekir.
• Yüzer valf (21) kenara çekerek,
filtreyi emme ağzndan (20) çkartn.
• Filtreyi lk akar suyla ykayn.
• Filtreyi yerine takmadan önce kurutun.
• Yüzer valf (21) slak bir bezle temizleyin.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağnz eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kaldran
D E WALT onarm merkezlerine götürün.
Şarj edilebilir akü takm
Uzun ömürlü akü paketi daha önce kolay
yaplan işlerde yeterli güç sağlamyorsa
yeniden şarj edilmelidir. Teknik ömürleri
bittiğinde, aküyü çevremize duyarl bir
şekilde uzaklaştralm:
• Akü takmn tamamen boşaltp bunlar
aletten çkartn.
• NiCd ve NiMH türü piller geri
kazanlabilirdir. Satcnza veya yerel
geri kazanm istasyonuna götürün.
Toplanan akü takmlar geri kazanlmal
ya da uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
Sorun giderme
Aletinizin doğru çalşmadğn hissederseniz,
aşağdaki talimatlar takip edin.
Bunlar sorununuzu çözmezse, lütfen
servisinize başvurun.
Kapatma özelliği devre girer
• Aleti hemen kapatn.
• Depoyu yukarda açklandğ gibi boşaltn.
• Emme ağzn yukarda açklandğ gibi
temizleyin.
• Tekrar çalştrmadan önce, toz filtresini
yerine takmay unutmayn.
83
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Satn alma belgesinin ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir yl süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan
hiçbir onarm ve koruyucu bakm
işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi
şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletleri, satş tarihinden itibaren bir yl
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya
girişimde bulunulan onarmlardan
kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve
aşnmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç dş kullanmdan kaynaklanan
hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu klavuzun
arkasnda bulunan uygun telefon
numarasn kullann. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
84
∂§§∏¡π∫∞
∏§E∫∆ƒπ∫∏ ™∫√À¶∞ DC500
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¶ËÁ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
∆¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
∆¿ÛË Ì·Ù·Ú›·˜
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
√ÁÎÔ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜
ª¤ÁÈÛÙË ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú·
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ·ÎÚÔÊ˘Û›Ô˘ ‡ηÌÙÔ˘
ۈϋӷ
∫·ÙËÁÔÚ›· ÚÔÛÙ·Û›·˜
µ¿ÚÔ˜
DC500
EÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ/
™˘Ó¯¤˜ Ú‡̷
VAC 230
VDC 12/14,4/18
W 300
l 7,5
l/s 15,9
mm
kg
32
IPX4
4,6
DC500
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜:
98/37/E√∫, 89/336/E√∫, 73/23/E√∫, EN 60335,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
DC500
77,5
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
86
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
85
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
º˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.
°ÂÓÈο
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηı·Úfi.
√È ·Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿
ʈÙÈṲ̂ÓË (250 - 300 Lux). ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó·
ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿ ‹ ¤ÎÚËÍË, .¯. ÎÔÓÙ¿ ÛÂ
‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË.
ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Û ·È‰È¿, ÂÈÛΤÙ˜ ‹ ˙Ò·
Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
4 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ
Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË ‹ Ó·
ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÛÙÔ Ú‡̷ ·¤Ú·. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿
Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ·.
∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜,
ÊÔÚ¤ÛÙ ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ù· ηٿÏÏËÏ· Á¿ÓÙÈ·
Î·È ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ˘Ô‰‹Ì·Ù·.
5 ∞ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·
ºÔÚ¤ÛÙ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿. ºÔÚ¤ÛÙÂ
Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔ˘ ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË,
ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÂÚÁ·Û›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ ‹
·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë
Èı·ÓfiÙËÙ· Ù· ۈ̷ٛ‰È· ·˘Ù¿ Ó· Â›Ó·È Ôχ
ıÂÚÌ¿, Ó· ÊÔÚ¿Ù Â›Û˘ ԉȿ ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙË
ıÂÚÌfiÙËÙ·. ºÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ˆÙ·Û›‰Â˜.
¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÎÚ¿ÓÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
6 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.).
86
∫·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ·ÎÚ·›Â˜
Û˘Óı‹Î˜ (.¯. Û ˘„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜
‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ
Ú‡̷ (FI).
7 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
8 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
9 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô.
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈÎÚ¿
ÂÚÁ·Ï›· ‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·ÓÙ› ÂÚÁ·Ï›ˆÓ
ηٿÏÏËÏˆÓ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·
Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘. ªË ˙ÔÚ›˙ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
10 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂϤÁÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ·
Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜. EϤÁÍÙ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Î·Î‹
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Î·È ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ
ÌÂÚÒÓ, ÁÈ· ̤ÚË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ, ÁÈ· Ù˘¯fiÓ
˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜
‰È·ÎfiÙ˜, Î·È ÁÂÓÈο οı ›‰Ô˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈ
Ôԛ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο ηÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·Ó οÔÈÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ÂÏ¿Ùو̷. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ı¤ÛÂÈ ÂÓÙfi˜
‹ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘¯fiÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙÂ
Ó· ÂÈÛ΢¿ÛÂÙ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
∂§§∏¡π∫∞
11 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
EÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜,
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
12 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. ºÚÔÓÙ›ÛÙ fiϘ ÔÈ
Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÁÓÔ›,
ηı·ÚÔ› Î·È ¯ˆÚ›˜ Ï¿‰È· ‹ ÁÚ¿Û·.
13 EÈÛ΢¤˜
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜. EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ù˘
DEWALT. √È ÂÈÛ΢¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È
ÌfiÓÔ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ì ÙË
¯Ú‹ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÓ‹ÛÈˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ,
‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÔ‚·ÚÔ‡
ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË.
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
14 ∫·Ï҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÈıˆڋÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ, ·Ó ¤¯ÂÈ
Êı·Ú›. E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ÛÂ
˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ Î·Ï҉ȷ
ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ˘·›ıÚÈÔ
¯ÒÚÔ Î·È Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‹Ì·ÓÛË.
15 µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·
™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔÙÔ‡ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›ÙÂ
·fi ·˘Ùfi. µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·
fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ÚÔÙÔ‡
·ÏÏ¿ÍÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi,
·ÚÂÏÎfiÌÂÓÔ ‹ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, ηÈ
ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘.
16 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
∫ڷٿ٠¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘.
¶ÔÙ¤ Ó· ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ
·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙·. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜,
·fi Ï¿‰È· ‹ ·È¯ÌËÚ¤˜ ¿ÎÚ˜.
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘
ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi Ì·Ù·Ú›·
17 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔÙÔ‡ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›ÙÂ
·fi ·˘Ùfi. µÁ¿ÏÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ÚÔÙÔ‡ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi, ·ÚÂÏÎfiÌÂÓÔ ‹
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, Î·È ÚÈÓ ·fi ÙË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘.
™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÛÎÔ‡˜
• ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô
Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÚÔÛÙ·Û›·˜ πƒÃ4.
ªË ‚˘ı›˙ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤Û· Û ÓÂÚfi!
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ
·Ó·ÚÚfiÊËÛË ·Ì›·ÓÙÔ˘.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ
·Ó·ÚÚfiÊËÛË ˘ÚÈÙÈÎÒÓ.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ
·Ó·ÚÚfiÊËÛË Â‡ÊÏÂÎÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ
·Ó·ÚÚfiÊËÛË ıÂÚÌÒÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡·
1 E‡Î·ÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘
1 º·Ú‰‡ ·ÎÚÔʇÛÈÔ
1 EÍ¿ÚÙËÌ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Û¯ÈÛÌÒÓ
1 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ··ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∏ ·Û‡ÚÌ·ÙË/ÂÓÛ‡ÚÌ·ÙË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· DC500
¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÚÚÔÊ¿ ÍËÚ¤˜ ηÈ
˘ÁÚ¤˜ Ô˘Û›Â˜ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
E›Û˘, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›
ˆ˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË
ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ
Í‹Ú·ÓÛË ˘ÁÚÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ.
87
∂§§∏¡π∫∞
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÂ
ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ
ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô (ÂÓÛ‡ÚÌ·ÙÔ) ‹ ·fi Ì·Ù·Ú›·
(·Û‡ÚÌ·ÙÔ).
°È· ÙȘ ·Û‡ÚÌ·Ù˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
‰¤¯ÂÙ·È Ì·Ù·Ú›Â˜ DEWALT NiCd Î·È NiMH
Ù¿Û˘ ·fi 12 ¤ˆ˜ 18 V.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
2 ∫ÂÊ·Ï‹ ÈÛ¯‡Ô˜
3 ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹
4 ∆¿· ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘
5 E›ÛÔ‰Ô˜ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘
6 EÍÔ‰Ô˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ·¤Ú·
7 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·
8 º·Ú‰‡ ·ÎÚÔʇÛÈÔ
9 EÍ¿ÚÙËÌ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Û¯ÈÛÌÒÓ
10 E‡Î·ÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜
11 ∫¿Ï˘ÌÌ· ı‹Î˘ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Û·˜ Â›Ó·È (Ï‹Úˆ˜) ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó ÔÈ
Ì·Ù·Ú›Â˜ ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Â·Ú΋ ÈÛ¯‡,
ÊÔÚÙ›ÛÙ ÙȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘
ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 60335. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
• µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘.
• ¶ÚÈÓ ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË, ÂϤÁÍÙ ·Ó
¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Ì·Ù·Ú›Â˜ ÛÙË
ı‹ÎË Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. B)
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· (12) ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ
ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ ı‹Î˘ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (11).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ (13) ̤۷ ÛÙË
ı‹ÎË Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
• ∫Ï›ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ ı‹Î˘ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
¶¿ÓÙ· Ó· ı¤ÙÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ‹
ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ ηÈ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ DEWALT.
™‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ (ÂÈÎ. C)
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË,
οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ ÌÂ
Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
88
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô (15) ̤۷
ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ (5).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·
ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÛÂÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ¿Óˆ
ÛÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ (16).
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÌʇÛËÛ˘ ·¤Ú·
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô (15) ̤۷
ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ·¤Ú· (6).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·
ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÛÂÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ¿Óˆ
ÛÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ (16).
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1) ÛÙË ı¤ÛË I.
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜,
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1) ÛÙË ı¤ÛË 0.
¶ËÁ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ›Ù ·fi
ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ù ·fi Ì·Ù·Ú›·. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÏÏ¿˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˘ Ù¿Û˘ (‰›ÎÙ˘Ô)
Î·È Û˘Ó¯ԇ˜ Ù¿Û˘ (Ì·Ù·Ú›·) ·˘ÙfiÌ·Ù·.
∆ÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô
• •ÂÙ˘Ï›ÍÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Ú‡̷ÙÔ˜.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ÛÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ ı¤ÛÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ
Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi
ÙËÓ Ú›˙·. ª·˙¤„Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Ú‡̷ÙÔ˜ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
∆ÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ·fi Ì·Ù·Ú›·
• ª·˙¤„Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
• ¶Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ı¤ÙÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·
Û·˜ Î·È ÚÈÓ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜.
™ÎÔ‡ÈÛÌ· (ÂÈÎ. A)
• ∞‰ÂÈ¿ÛÙÂ Î·È Î·ı·Ú›ÛÙ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ (3) ÚÈÓ
·fi οı ¯Ú‹ÛË.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· (10) ÛÙËÓ
›ÛÔ‰Ô ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ (5).
• EÈϤÍÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·.
• ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÌËÓ ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÙ ˘ÁÚ¤˜ ηÈ
ÍËÚ¤˜ Ô˘Û›Â˜. ¶ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ·fi ÍËÚ¤˜ ÛÂ
˘ÁÚ¤˜ Ô˘Û›Â˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, Ó· ·‰ÂÈ¿˙ÂÙ ηÈ
Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÚÒÙ·.
EÍ¿ÚÙËÌ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (ÂÈÎ. D)
™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘, ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È ˆ˜ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ fiÔ˘
·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÎfiÓË ‹ ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÛÎÔ˘ȉ¿ÎÈ·.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ·Ú¯fiÌÂÓÔ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·
··ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (17) ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÙ ÙË
Û‡Ó‰ÂÛË ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (18) ÛÙÔ
·ÎÚÔʇÛÈÔ ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ (16).
º›ÏÙÚÔ ÛÎfiÓ˘
¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÛÎfiÓ˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
∞Ó Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ¯ˆÚ›˜
ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ, ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi
ı¤Û˘ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fiÙ·Ó Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘
˘ÁÚÔ‡ ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Â›‰Ô.
ªÈ· ‚·Ï‚›‰· Ì ψًڷ ı· ÊÚ¿ÍÂÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·
·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘. EÙÛÈ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë ·Ó·ÚÚfiÊËÛË
Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Û ηٷÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË. ªË Á¤ÚÓÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, Ù· ˘ÁÚ¿ Ô˘
¤¯Ô˘Ó Û˘Ïϯı› ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÌÔÚ›
Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.
• £· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÛÎfiÓ˘
ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ.
EÌʇÛËÛË ·¤Ú· (ÂÈÎ. A)
• ∞‰ÂÈ¿ÛÙÂ Î·È Î·ı·Ú›ÛÙ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ (3) ÚÈÓ
·fi οı ¯Ú‹ÛË.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· (10) ÛÙËÓ
¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ·¤Ú· (6).
• EÈϤÍÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·.
¶·Ú¯fiÌÂÓ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· (ÂÈÎ. E)
∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô:
- º·Ú‰‡ ·ÎÚÔʇÛÈÔ (8)
- EÍ¿ÚÙËÌ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Û¯ÈÛÌÒÓ (9)
- ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ··ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (17)
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
89
∂§§∏¡π∫∞
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
∞‰ÂÈ·ÛÌ· Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ (ÂÈÎ. F & G)
∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó Ë ÈÛ¯‡˜
·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο.
∞‰ÂÈ·ÛÌ· ÍËÚÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ (ÂÈÎ. F)
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙȘ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (7) Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙËÓ
ÎÂÊ·Ï‹ ÈÛ¯‡Ô˜ (2) ·fi ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ (3).
• ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÂ
ο‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ.
• ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ (19) fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È
·Ú·Î¿Ùˆ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÈÛ¯‡Ô˜ ¿Óˆ
ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙȘ ·ÛÊ¿ÏÂȘ.
∞‰ÂÈ·ÛÌ· ˘ÁÚÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ (ÂÈÎ. G)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ηٿÏÏËÏÔ ‰Ô¯Â›Ô οو ·fi
ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ (4).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ Ù¿· ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘.
• ∏ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ÌÔÚ› Ó·
‰È·ÚΤÛÂÈ ÔÏÏ‹ ÒÚ·. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË ÌÔÓ¿‰·
˘fi ÁˆÓ›· 10Æ ÂÚ›Ô˘ ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔχÓÂÙÂ
ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô
·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘.
• ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡,
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ ÙËÓ Ù¿· ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘.
• ∆Ô ˘ÁÚfi Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙÂı› Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜
˘fi„Ë ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ (ÂÈÎ. F & H)
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ηÈ
‚Á¿ÏÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÚÈÓ Î·ı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ
ÂÚ›‚ÏËÌ· ÌÂ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ¡· ηı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó·
Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ (ÂÈÎ. F)
∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi οıÂ
¯Ú‹ÛË ‹ fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙÂ Ô˘Û›Â˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
Ù˘ ¯Ú‹Û˘.
• ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ (3).
• ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ì ‹ÈÔ Û·Ô‡ÓÈ Î·È
¤Ó· ˘ÁÚfi ·Ó›.
90
• ™ÙÂÁÓÒÛÙ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÚÔÛÂÎÙÈο Ì ¤Ó·
Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÛÎfiÓ˘ (ÂÈÎ. ∏)
∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ÛÎfiÓ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿
·fi οı ¯Ú‹ÛË. ∞Ó ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê›
‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿, Ú¤ÂÈ Ó·
·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›.
• °È· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÛÎfiÓ˘ (19),
ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ· Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙÔ
·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ (20).
• ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ·
ÛÎfiÓ˘ ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ Î·È ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔ
Ê›ÏÙÚÔ Ì¤Û· Û ¤Ó·Ó ο‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ.
• ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, ÍÂχÓÂÙÂ
ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ Û ¯ÏÈ·Úfi
ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ ÓÂÚfi.
• °È· Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ
¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ηÈ
ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·.
• ªËÓ χÓÂÙ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿
ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Ó·
ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ·Ó ‚Ú·¯Â› Ë
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ‚Ô‡ÚÙÛ· ÁÈ· Ó·
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜
·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ (ÂÈÎ. ∏)
∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ Ú¤ÂÈ
Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ·È ·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜
Ó· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÛÎfiÓ˘.
• ¢È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ‚·Ï‚›‰· Ì ψًڷ (21)
Ì·ÎÚÈ¿, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘
·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ (20).
• •ÂχÓÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Î¿Ùˆ ·fi ¯ÏÈ·Úfi
ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ ÓÂÚfi.
• ™ÙÂÁÓÒÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÚÈÓ ÙÔ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ
¿ÏÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙË ‚·Ï‚›‰· Ì ψًڷ (21)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ·Ó›.
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
∞Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο,
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜. E¿Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ
Ï˘ı›, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ.
EÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ı¤Û˘ ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ì¤Ûˆ˜.
• ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È
·Ú·¿Óˆ.
• ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜
·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• £˘ÌËı›Ù ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÛÎfiÓ˘
›Ûˆ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÈÓ Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙËÓ
ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜
√È Ì·Ù·Ú›Â˜ Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó·
Â·Ó·ÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·Ú¿ÁÔ˘Ó Â·Ú΋ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘
Á›ÓÔÓÙ·Ó Â‡ÎÔÏ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘
¯ÚfiÓÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, Ó· Âٿ٠ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
• ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Î·È ÌÂÙ¿
‚Á¿ÏÙ ÙȘ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• √È Ì·Ù·Ú›Â˜ NiCd Î·È NiMH ›ӷÈ
·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈ̘. ªÂٷʤÚÂÙ¤ ÙȘ ÛÙËÓ
·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ‹ Û ÙÔÈÎfi ÛÙ·ıÌfi
·Ó·Î‡ÎψÛ˘. √È Ì·Ù·Ú›Â˜ Ô˘ ı·
Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ı· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ‹ ı·
‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·.
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
91
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
Black & Decker (Hellas) S.A.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
(01) 8981-616
º·Í:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT Suisse
Rütistraße 14
8952 Schlieren
Tel:
01 - 73 06 747
Fax:
01 - 73 07 067
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
Rota Elektrikli El Aletleri San. ve Tic Ltd. Şti.
Dudullu Cad. Kerembey Sok.
No.1 Özdemir İş Merkezi
Küçükbakkalköy / İstanbul
Tel:
Faks:
(0216) 455 89 73
(0216) 455 20 52
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
92
214 66 75 00
214 66 75 75
09/03
Download PDF

advertising