DC500 | DeWalt DC500 Wet & Dry Vacuum instruction manual

509111-07 CZ
Přeloženo z původního návodu
DC500
2
3
4
VYSAVAČ
DC500
Blahopřání!
je určeno jak k vnitřnímu, tak i k venkovnímu
použití a to s přívodním kabelem, nebo i bez
něj jako zařízení akumulátorové. Pro jeho
bezdrátový provoz jsou vhodné akumulátory
DEWALT NiCd a NiMH v rozsahu od 12 do
18 V.
1. Vypínač
2. Pohonná jednotka
3. Nádrž
4. Odkalovací zátka
5. Vstup sání
6. Výstup opačného chodu vysavače
7. Zámek
8. Široká sací hubice
9. Úzká sací hubice
10. Hadice
11. Kryt prostoru akumulátoru
Vybrali jste si nářadí DEWALT. Léta zkušeností,
důkladný vývoj výrobků a jejich zlepšování
tvoří DEWALT nejspolehlivějším partnerem
profesionálních uživatelů elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájení
Napětí sítě
Napětí akumulátorů
Příkon
Objem nádrže
Max.průtok vzduchu
Průměr sací trubice
Třída ochrany
Hmotnost
Pojistky:
VAC
VDC
W
l
l/s
mm
kg
DC500
AC/DC
230
12/14,4/18
300
7,5
15,9
32
IPX4
4,6
Elektrická bezpečnost
Nářadí 230 V 10 Ampér, síťová
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Elektrický motor je navržen pouze pro jedno
napětí. Každá změna napětí akumulátoru musí
být v souladu napětím uvedeným na štítku.
Upozorňuje na nebezpečí úrazu,
ztráty života nebo poškození zařízení
v důsledku nedodržení pokyn ů
uvedených v tomto návodu.
Vaše nabíječka D EWALT je dvojitě
izolovaná v souladu s normou
EN 60335; z tohoto důvodu není
požadován zemnící kabel.
Výměna síťové zástrčky
Upozorňuje na nebezpečí elektrického
šoku.
Pokud Vaše síťová zástrčka potřebuje vyměnit a
Vy jste osoba kompetentní to učinit, postupujte
dle níže uvedeného návodu. Pokud si nevěříte,
kontaktujte Vašeho autorizovaného opraváře
DEWALT nebo kvalifikovaného elektrikáře.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Vysavač
1 Sací hadice
1 Široká sací hubice
1 Úzká sací hubice
1 Odlučovací adaptér prachu
1 Návod k obsluze
•
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud je nutno použít prodlužovacího kabelu,
použijte schválený prodlužovací kabel vhodný
pro vstupní příkon tohoto zařízení (viz.technické
údaje). Minimální velikost vodiče je 1,5 mm2.
Pokud používáte prodlužovací kabel navinutý
na cívce, vždy jej rozviňte v celé jeho délce.
Před uvedením zařízení do provozu věnujte
dostatek času přečtení tohoto návodu a
jeho dostatečnému pochopení.
Sestavení
Popis (obr. A)
•
Váš DC500 bezdrátový/napájený vysavač je
zkonstruován k vysávání suchých i mokrých
látek v profesionálním měřítku. Toto nářadí
může být použito i v opačném smyslu např.
k odfukování nečistot z pracovního prostoru
nebo k osušování vlhkých povrchů. Zařízení
•
5
Před sestavování přístroj vždy
odpojte od sítě.
Před sestavováním se vždy
přesvědčete, zda není v přístroji
zapojen akumulátor a pokud je, tak
jej vyjměte.
Montáž akumulátoru (obr. B)
•
•
•
Napájení ze sítě
• Plně rozviňte přívodní kabel.
• Zástrčku přívodního kabelu zasuňte do sítě
před zapnutím přístroje.
• Vždy po skončení práce a před vypojením
přístroje ze sítě jej vypněte. Pokud zařízení
nepoužíváte, vždy ukliďte přívodní kabel.
Odjistěte zámek (12), čímž otevřete kryt
prostoru akumulátoru (11).
Vložte akumulátor (13) do schránky (14)
a zatlačte dokud není zcela usazen.
Uzavřete kryt prostoru akumulátoru.
Vždy před vkládáním či vyjímáním
akumulátoru přístroj vypněte.
Napájení z akumulátoru
• Ukliďte přívodní kabel.
• Vložte do přístroje akumulátor. Zajistěte,
aby byl akumulátor ve schránce správně
usazen.
• Vždy po skončení práce a před vyjímáním
akumulátoru přístroj vypněte
Provozní stav akumulátoru
• Udržujte svůj akumulátor stále plně
nabitý. Pokud akumulátor neposkytuje
dostatečné napětí, dobijte jej dle pokynů
uvedených v návodu na použití nabíječky
akumulátorů.
Vysávání (obr. A)
Používejte pouze akumulátorů
a nabíječek značky DEWALT.
•
•
Připojení sací hadice (obr. C)
Režim vysávání
• Zasuňte připojovací adaptér sací hadice
(15) do vstupu sání (5).
• Otočením připojovacího adaptéru sací
hadice ve směru hodinových ručiček jej
zajistěte ve vstupu sání zařízení.
• Připojte vhodné příslušenství k adaptéru
sací hadice (16).
•
Odlučovač prachu (obr. D)
Při použití zařízení pro práce při nichž může
vznikat prach nebo jiné nečistoty, disponuje
zařízení funkcí odlučovače prachu. K propojení
adaptéru sací hadice (16) a přístroje (18)
použijte odlučovací adaptér (17).
Režim opačné funkce vysavače
• Zasuňte připojovací adaptér sací hadice
(15) do výstupu opačného chodu vysavače
(6).
• Otočením připojovacího adaptéru sací hadice
ve směru hodinových ručiček jej zajistěte ve
výstupu opačného chodu vysavače.
• Připojte vhodné příslušenství k adaptéru
sací hadice (16).
Prachový filtr
Doporučujeme přístroj používat vždy
s prachovým filtrem. Pokud je omylem přístroj
zapnut bez použití prachového filtru, přístroj
se automaticky vypne ve chvíli, kdy dosáhne
hladina tekutiny ve sběrné nádrži maxima.
V případě, že dojde k zablokování sání díky
tomu se začnou zvyšovat otáčky motoru,
plovoucí ventil podrží sání otevřené.
Návod k obsluze
•
Před použitím vyprázdněte a vyčistěte
sběrnou nádrž (3).
Připojte sací hadici (10) do vstupu sání
vysavače (5).
Nedoporučujeme míchat suché a mokré
látky. Vždy před přechodem na vysávání
jiné látky nejdříve vyprázdněte a vyčistěte
sběrnou nádrž.
Vždy mějte na paměti bezpečnostní
předpisy a platná omezení.
•
Zapínání a vypínání přístroje (obr. A)
•
•
Přístroj zapnete přepnutím vypínače do
polohy I.
Přístroj vypnete přepnutím vypínače do
polohy 0.
•
Vždy používejte přístroj ve svislé
poloze. Nikdy jej nenaklánějte,
aby tekutina nahromaděná ve
sběrné nádrži nepronikla do skříně
motoru.
Vždy používejte přístroj
s prachovým filtrem.
Napájení
Opačný chod vysavače (obr. A)
Přístroj je možné napájet jak ze sítě, tak i
z akumulátoru. Přístroj se automaticky přepíná
mezi režimem napájení AC (ze sítě) a DC
(z akumulátoru).
•
•
6
Před použitím vyprázdněte a vyčistěte
sběrnou nádrž (3).
Připojte sací hadici (10) do výstupu
opačného chodu přístroje (6).
•
Vyberte vhodné pracovní příslušenství.
Čištění sběrné nádrže (obr. F)
Nádrž by měla být čištěna po každém použití
nebo pokud se v průběhu používání mění druh
vysávané látky.
• Vyprázdněte sběrnou nádrž (3).
• Vyčistěte sběrnou nádrž pomocí jemného
mýdla a vlhkého hadříku.
• Pečlivě sběrnou nádrž vysušte suchým
hadříkem.
Dodávané příslušenství (obr. E)
S přístrojem je dodáváno následující
příslušenství:
• Široká sací hubice (8)
• Úzká sací hubice (9)
• Odlučovací adaptér prachu (17)
Nadstandardní příslušenství
Čištění prachového filtru (obr. H)
Prachový filtr by měl být vyčištěn po každém
použití. Pokud je filtr poškozen nebo nepracuje
správně, musí být vyměněn.
• Pootočením proti směru hodinových ručiček
vyjměte filtr (19) ze sacího koše (20).
• Vytřepte nadbytečný prach poklepáváním
filtru do odpadního kontejneru.
• V závislosti na stavu filtru můžete opláchnout
jeho vnější povrch pod tekoucí vlažnou
vodou.
• Zajistěte filtr okolo sacího koše jeho
pootočením ve směru hodinových ručiček.
Pro další informace o dalším vhodném
příslušenství kontaktujte svého prodejce
DEWALT.
Údržba
Va š e z a ř í z e n í D E WA LT j e n a v r ž e n o
k dlouhodobé činnosti s minimální údržbou.
Nepřetržitý a uspokojivý provoz závisí na
správné péči a pravidelném čištění.
Vyprazdňování sběrné nádrže (obr. F a G)
Sběrná nádrž musí být vyprázdněna okamžitě
jakmile nastane znatelné snížení sacího
výkonu.
•
Vysypávání suchých látek (obr. F)
• Odjistěte zámky (7) a vyjměte pohonnou
jednotku (2) z nádrže (3).
• Vysypte obsah nádrže do odpadního
kontejneru.
• Dle níže uvedeného návodu vyčistěte filtr
(19).
• Znovu nasaďte pohonnou jednotku na
nádrž a zajistěte zámky.
Čištění sacího koše (obr. H)
Sací koš musí být vyčištěn v případě, že je
přístroj provozován bez prachového filtru.
• Podržením plovoucího ventilu (21) vyjměte
sítko ze sacího koše (20).
• Opláchněte jej pod tekoucí vlažnou
vodou.
• Před jeho vložením zpět na místo jej pečlivě
vysušte.
• Pomocí vlhkého hadříku očistěte plovoucí
ventil (21).
Vylévání tekutých látek (obr. G)
• Pod odkalovací zátku (4) umístěte vhodnou
nádobu.
• Vyjměte odkalovací zátku.
• Počkejte tak dlouho, dokud tekutina
nevyteče. Podržte přístroj v nakloněné
poloze v úhlu přibližně 10o, abyste tak
napomohli vytékání tekutiny z nádrže.
• Poté, co všechna tekutina vytekla, nasaďte
zpět odkalovací zátku.
• Likvidujte odpadní tekutinu s ohledem na
životní prostředí.
Odstraňování problémů
Pokud vidíte, že Váš přístroj nefunguje správně,
postupujte dle níže uvedených pokynů. Pokud
těmito kroky problém nevyřešíte, prosíme
kontaktujte autorizovaného opraváře.
Pokud zařízení přestane fungovat
•
•
Čištění (obr. F a H)
•
•
Nevyplachujte vnitřní stranu filtru.
Pokud vnitřní strana filtru zvlhne
nechte ji dostatečně oschnout.
K čištění filtru nepoužívejte kartáč.
Před čištěním skříně přístroje měkkým
hadříkem jej odpojte od sítě nebo vyjměte
akumulátor.
Pečlivě vyčistěte skříň přístroje měkkým
hadříkem.
•
•
7
Přístroj okamžitě vypněte.
Dle výše uvedeného návodu vyprázdněte
sběrnou nádrž.
Dle výše uvedeného návodu vyčistěte sací
koš přístroje.
Před novým zahájením práce nezapomeňte
umístit zpět prachový filtr.
Ochrana životního prostředí
ES Prohlášení o shodě
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
DC500
DEWALT prohlašuje, že toto elektrické nářadí
je zkonstruováno v souladu s následujícími
normami : 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 60335, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Pro více informací prosíme kontaktujte firmu
D E WALT na níže uvedené adrese nebo
nahlédněte na zadní stranu návodu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
LpA (Hladina akustického tlaku)
LWA (Hladina hluku)
*Působící na obsluhu
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
77,5 dB (A)*
86 dB (A)
Ředitel konstrukce a vývoje
Horst Großmann
DEWALT, Richard Klinger Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Dobíjecí akumulátor
Pokud akumulátor neposkytuje dostatek
napětí k hladkému průběhu výše zmíněných
prací, musí být dobit. Na konci jeho technické
životnosti musí být zlikvidován s ohledem na
životní prostředí.
• Než akumulátor z přístroje vyjmete, tak jej
zcela vybijte.
• Akumulátory NiCd a NiMH jsou recyklovatelné. Ke zlikvidování je odneste ke svému
prodejci nebo do místní recyklační stanice.
Vyjmuté akumulátory budou recyklovány,
nebo vhodnou cestou zlikvidovány.
8
Všeobecné bezpečnostní pokyny
•
Z důvodů zabránění požáru, elektrického
šoku či úrazu při používání elektrického
nářadí mějte vždy na paměti bezpečnostní
omezení platná ve Vaší zemi. Před zahájením
provozu zařízení si pozorně přečtěte celý
tento návod. Tento návod uchovejte pro
možnost pozdějšího nahlédnutí.
•
•
Všeobecně
•
•
•
•
•
•
Udržujte pracovní prostor čistý.
Znečištěné okolí a pracovní stoly mohou
způsobovat nehody.
Uvažujte nad pracovním prostředím.
Udržujte pracovní prostor dobře osvětlený
(250 –300 Luxů). Nepoužívejte nářadí na
místech na kterých hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu, např. v blízkosti hořlavých
látek a plynů.
Chraňte před dětmi. Nedovolte dětem,
návštěvníkům a zvířatům vstup do
pracovního prostoru nebo dotýkat se
zařízení či přívodních kabelů.
Vhodně se oblečte. Nenoste volný oděv
nebo šperky, které by mohly být zachyceny
pohybujícími se součástmi zařízení nebo
proudem vzduchu. Oblečte si vhodnou
ochrannou pokrývku hlavy, abyste zabránili
zachycení dlouhých vlasů zařízením. Pokud
pracujete mimo vnitřní prostory, oblečte si
ochranné rukavice a protiskluzovou obuv.
Osobní ochranné pomůcky. Vždy
používejte ochranných brýlí. Pokud
může práce způsobit víření prachu
nebo poletujících částic, vždy použijte
protiprachovou masku. Pokud mohou být
tyto částice horké, vždy si oblečte teplotě
odolnou zástěru. Po celou dobu práce
používejte ochranných sluchátek. Po celou
dobu práce noste také ochrannou přilbu.
Ochrana před elektrickým šokem.
Chraňte části svého těla před dotykem
s uzemněnými částmi (např. trubky, tělesa
topení, sporáky, chladničky). Pokud zařízení
používáte v extrémních podmínkách
(např. ve velmi vlhkém prostředí, nebo při
vzniku kovových odštěpků atd.), musí být
elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolovaného transformátoru nebo použitím
uzemněného přerušovacího chrániče.
•
•
•
•
9
Nezacházejte příliš daleko. Stůjte
na dobrém povrchu a udržujte dobrou
rovnováhu.
Buďte pozorní. Sledujte, co děláte.
Používejte běžné cítění. Nikdy nepracujte
s nářadím, jste li unaveni.
Použijte vhodných přístrojů. Nezatěžujte
malé přístroje a příslušenství prací určenou
pro přístroje pro těžký provoz. Nástroj
vykoná lépe a bezpečněji tu práci, pro
kterou byl navržen. Nezatěžujte zařízení
přespříliš.
Varování! Použití jakéhokoliv jiného
příslušenství, doplňků či úkonů než je
doporučeno tímto návodem může způsobit
újmu na zdraví.
Kontrolujte části před poškozením.
Před použitím pečlivě zkontrolujte nářadí i
přívodní kabel před poškozením. Kontrolujte
souosost a tvar pohybujících se součástí,
poškození součástí, poškození ochranných
krytů a spínačů a dalších okolností, které
mohou způsobit poruchu funkce nářadí.
Zajistěte, aby bylo nářadí používáno
správně a k činnostem, pro něž je určeno.
Nepoužívejte nářadí pokud je jakákoliv je
ho část zničena či poškozena. Nepoužívejte
nářadí, pokud jeho vyínač nefunguje.
Všechny zničené nebo poškozené součásti
nechte vyměnit autorizovaným servisem
DEWALT. Nikdy je nevyměňujte sami.
Skladování nepoužívaného nářadí.
Pokud není nářadí používáno, musí být
uskladněno na suchém a bezpečném místě
a z dosahu dětí.
Pečlivě nářadí opatrujte. Pro lepší
a bezpečnější výkony udržujte nářadí
v dobrém stavu a čisté. Postupujte dle
návodu na údržbu a výměnu doplňků.
Udržujte všechny rukojeti a spínače suché
a čisté od oleje a mazacích tuků.
Opravy. Zařízení je v souladu s platnými
bezpečnostními pravidly. Nechte zařízení
opravovat jen techniky autorizovaného
servisu D E WALT. Opravy mohou být
prováděny jen kvalifikovanou osobou a
s použitím originálních náhradních dílů;
jinak mohou tyto součásti znamenat pro
uživatele velké nebezpečí.
Bezpečnostní předpisy pro nářadí napájené
ze sítě
• Prodlužovací kabely. Před použitím
prodlužovací kabel pozorně prohlédněte,
a pokud je poškozen, tak jej vyměňte.
Pokud pracujete mimo uzavřené prostory,
použijte prodlužovacího kabelu k tomuto
účelu určeného a řádně označeného.
• Odpojování nářadí. Pokud nářadí
necháváte bez dozoru, nejdříve jej vypněte a
než odejdete, počkejte než se zcela zastaví.
Pokud zařízení nepoužíváte, před výměnou
jakýchkoliv jeho součástí, příslušenství
nebo doplňků a před prováděním oprav jej
odpojte od sítě.
• Nezneužívejte přívodního kabelu. Nikdy
nepřenášejte nářadí za jeho přívodní
kabel nebo jej za něj neodpojujte od sítě.
Chraňte přívodní kabel před teplem, olejem
a ostrými hranami.
Bezpečnostní předpisy pro nářadí napájené
z akumulátoru
•
Vyjměte akumulátor. Předtím, než necháte
nářadí bez dozoru, je vypněte a počkejte
než přejde do klidu.Pokud není nářadí
používáno, či při výměně jakýchkoliv
jeho součástí nebo doplňků, vyjměte
akumulátor.
Další bezpečnostní předpisy pro vysavače
•
•
•
•
•
Toto nářadí je po celém svém obvodu
chráněno proti vlhkosti v souladu
s bezpečnostní třídou IPX4. Neponořujte
toto nářadí do vody.
Nepoužívejte zařízení k vysávání
azbestu.
Nepoužívejte zařízení k vysávání
křemičitanů.
Nepoužívejte zařízení k vysávání hořlavých
látek.
Nepoužívejte zařízení k vysávání horkých
částic.
10
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240988 - 15-07-2014
11
TYP.
1
DC500
E13851
www.2helpU.com
12
27 - 01 - 04
13
14
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising