DC500 | DeWalt DC500 Wet & Dry Vacuum instruction manual

544666-64 SK
Preložené z pôvodného návodu
DC500
2
3
4
VYSÁVAČ
DC500
Blahoželanie!
napr. na odfukovanie nečistôt z pracovného
priestoru alebo na osušovanie vlhkých povrchov.
Zariadenie je určené ako na vnútorné, tak
i na vonkajšie použitie a to s prívodným káblom,
alebo i bez neho ako zariadenie akumulátorové.
Pre jeho bezdrôtovú prevádzku sú vhodné
akumulátory DEWALT NiCd a NiMH v rozsahu
od 12 do 18 V.
1. Vypínač
2. Pohonná jednotka
3. Nádrž
4. Odkalovacia zátka
5. Vstup nasávania
6. Výstup opačného chodu vysávača
7. Zámka
8. Široký nasávací nástavec
9. Úzky nasávací nástavec
10. Hadica
11. Kryt priestoru akumulátora
Vybrali ste si náradie DEWALT. Roky skúseností,
dôkladný vývoj výrobkov a ich zlepšovanie
robia DEWALT najspoľahlivejším partnerom
profesionálnych používateľov elektrického
náradia.
Technické údaje
Napájanie
Napätie siete
Napätie akumulátorov
Príkon
Objem nádrže
Max. prietok vzduchu
Priemer nasávacej trubice
Trieda ochrany
Hmotnosť
Poistky:
VAC
VDC
W
l
l/s
mm
kg
DC500
AC/DC
230
12/14,4/18
300
7,5
15,9
32
IPX4
4,6
Elektrická bezpečnosť
Náradie 230 V 10 Ampér, sieťová
Elektrický motor je navrhnutý len pre jedno
napätie. Každá zmena napätia akumulátora
musí byť v súlade s napätím uvedeným na
štítku.
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Upozorňuje na nebezpečenstvo
úrazu, straty života alebo poškodenia
zariadenia v dôsledku nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Vaša nabíjačka D EWALT je dvojito
izolovaná v súlade s normou EN
60335; z tohto dôvodu nie je žiadaný
uzemňovací kábel.
Upozorňuje na nebezpečenstvo
elektrického šoku.
Výmena sieťovej zástrčky
Pokiaľ potrebujete vašu sieťovú zástrčku
vymeniť a vy ste osoba kompetentná to
urobiť, postupujte podľa nižšie uvedeného
návodu. Pokiaľ si neveríte, kontaktujte vášho
autorizovaného opravára D E WALT alebo
kvalifikovaného elektrikára.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Vysávač
1 Nasávacia hadica
1 Široký nasávací nástavec
1 Úzky nasávací nástavec
1 Odlučovací adaptér prachu
1 Návod na obsluhu
•
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ je nutné použiť predlžovací kábel, použite
schválený predlžovací kábel vhodný pre vstupný
príkon tohto zariadenia (viď. technické údaje).
Minimálna veľkosť vodiča je 1,5 mm2. Pokiaľ
používate predlžovací kábel navinutý na cievke,
vždy ho rozviňte v celej jeho dĺžke.
Pred uvedením zariadenia do prevádzky
venujte dostatok času prečítaniu tohto
návodu a jeho dostatočnému pochopeniu.
Popis (obr. A)
Váš DC500 bezdrôtovo-napájaný (akumulátorový)
vysávač je skonštruovaný na vysávanie suchých
i mokrých látok v profesionálnom meradle. Toto
náradie môže byť použité i v opačnom zmysle
Zostavenie
•
5
Pred zostavovaním prístroj vždy
odpojte od siete.
•
Pred zostavovaním sa vždy
presvedčte, či nie je v prístroji
zapojený akumulátor a pokiaľ je,
tak ho vyberte.
•
Napájanie
Prístroj je možné napájať ako zo siete, tak i
z akumulátora. Prístroj sa automaticky prepína
medzi režimom napájania AC (zo siete) a DC
(z akumulátora).
Montáž akumulátora (obr. B)
•
•
•
Prístroj vypnete prepnutím vypínača do
polohy 0.
Odistite zámku (12), čím otvoríte kryt
priestoru akumulátora (11).
Vložte akumulátor (13) do schránky (14) a
zatlačte kým nie je celkom usadený.
Uzavrite kryt priestoru akumulátora.
Napájanie zo siete
• Úplne rozviňte prívodný kábel.
• Zástrčku prívodného kábla zasuňte do siete
pred zapnutím prístroja.
• Vždy po skončení práce a pred vypojením
prístroja zo siete ho vypnite. Pokiaľ
zariadenie nepoužívate, vždy odpracte
prívodný kábel.
Vždy pred vkladaním či vyberaním
akumulátora prístroj vypnite.
Prevádzkový stav akumulátora
• Udržiavajte svoj akumulátor stále plne
nabitý. Pokiaľ akumulátor neposkytuje
dostatočné napätie, dobite ho podľa
pokynov uvedených v návode na používanie
nabíjačky akumulátorov.
Napájanie z akumulátora
• Odložte prívodný kábel.
• Vložte do prístroja akumulátor. Zaistite, aby
bol akumulátor v schránke správne usadený.
• Vždy po skončení práce a pred vyberaním
akumulátora prístroj vypnite.
Používajte len akumulátory a nabíjačky
značky DEWALT.
Pripojenie nasávacej hadice (obr. C)
Vysávanie (obr. A)
Režim vysávania
• Zasuňte pripájací adaptér nasávacej hadice
(15) do vstupu nasávania (5).
• Otočením pripájacieho adaptéra nasávacej
hadice v smere hodinových ručičiek ho
zaistite vo vstupe nasávania zariadenia.
• Pripojte vhodné príslušenstvo k adaptéru
nasávacej hadice (16).
•
•
•
Odlučovač prachu (obr. D)
Pri používaní zariadenia na práce pri ktorých
môže vznikať prach alebo iné nečistoty,
disponuje zariadenie funkciou odlučovača
prachu. Na prepojenie adaptéra nasávacej
hadice (16) a prístroja (18) použite odlučovací
adaptér (17).
Režim opačnej funkcie vysávača
• Zasuňte pripájací adaptér nasávacej hadice
(15) do výstupu opačného chodu vysávača
(6).
• Otočením pripájacieho adaptéra nasávacej
hadice v smere hodinových ručičiek ho
zaistite vo výstupe opačného chodu
vysávača.
• Pripojte vhodné príslušenstvo k adaptéru
nasávacej hadice (16).
Prachový filter
Odporúčame prístroj používať vždy s prachovým
filtrom. Pokiaľ je omylom prístroj zapnutý bez
použitia prachového filtra, prístroj sa automaticky
vypne vo chvíli, kedy dosiahne hladina tekutiny
v zbernej nádrži maximum. V prípade, že dôjde
k zablokovaniu nasávania a vďaka tomu sa
začnú zvyšovať otáčky motora, plávajúci ventil
podrží nasávania otvorené.
Návod na obsluhu
•
Vždy majte na pamäti bezpečnostné
predpisy a platné obmedzenia.
Zapínanie a vypínanie prístroja (obr. A)
•
Pred použitím vyprázdnite a vyčistite zbernú
nádrž (3).
Pripojte nasávaciu hadicu (10) do vstupu
nasávania vysávača (5).
Neodporúčame miešať suché a mokré látky.
Vždy pred prechodom na vysávanie inej
látky najskôr vyprázdnite a vyčistite zbernú
nádrž.
Prístroj zapnete prepnutím vypínača do
polohy I.
•
6
Vždy používajte prístroj vo zvislej
polohe. Nikdy ho nenakláňajte, aby
tekutina nahromadená v zbernej
nádrži neprenikla do skrine motora.
Vždy používajte prístroj
s prachovým filtrom.
•
•
Opačný chod vysávača (obr. A)
•
•
•
Potom, čo všetka tekutina vytiekla, nasaďte
späť odkalovaciu zátku.
Likvidujte odpadovú tekutinu s ohľadom na
životné prostredie.
Čistenie (obr. F a H)
Pred použitím vyprázdnite a vyčistite zbernú
nádrž (3).
Pripojte nasávaciu hadicu (10) do výstupu
opačného chodu prístroja (6).
Vyberte vhodné pracovné príslušenstvo.
•
•
Dodávané príslušenstvo (obr. E)
Pred čistením skrine prístroja mäkkou
handričkou, ho odpojte od siete alebo
vyberte akumulátor.
Starostlivo vyčistite skriňu prístroja mäkkou
handričkou.
Čistenie zbernej nádrže (obr. F)
Nádrž by mala byť čistená po každom použití
alebo pokiaľ sa v priebehu používania mení
druh vysávanej látky.
• Vyprázdnite zbernú nádrž (3).
• Vyčistite zbernú nádrž pomocou jemného
mydla a vlhkej handričky.
• Starostlivo zbernú nádrž vysušte suchou
handričkou.
S prístrojom je dodávané nasledujúce
príslušenstvo:
• Široký nasávací nástavec (8)
• Úzky nasávací nástavec (9)
• Odlučovací adaptér prachu (17)
Nadštandardné príslušenstvo
Pre ďalšie informácie o ďalšom vhodnom
príslušenstve kontaktujte svojho predajcu
DEWALT.
Čistenie prachového filtra (obr. H)
Prachový filter by mal byť vyčistený po každom
použití. Pokiaľ je filter poškodený alebo
nepracuje správne, musí byť vymenený.
• Pootočením proti smeru hodinových
ručičiek vyberte filter (19) z nasávacieho
koša (20).
• Vytrepte nadbytočný prach poklepávaním
filtra do odpadkového kontajnera.
• V závislosti na stave filtra môžete opláchnuť
jeho vonkajší povrch pod tečúcou vlažnou
vodou.
• Zaistite filter okolo nasávacieho koša jeho
pootočením v smere hodinových ručičiek.
Údržba
Vaše zariadenie D E WALT je navrhnuté
na dlhodobú činnosť s minimálnou údržbou.
Nepretržitá a uspokojivá prevádzka závisí od
správnej starostlivosti a pravidelného čistenia.
Vyprázdňovanie zbernej nádrže (obr. F
a G)
Zberná nádrž musí byť vyprázdnená okamžite
akonáhle nastane citeľné zníženie nasávacieho
výkonu.
Vysypávanie suchých látok (obr. F)
• Odistite zámky (7) a vyberte pohonnú
jednotku (2) z nádrže (3).
• Vysypte obsah nádrže do odpadového
kontajnera.
• Podľa nižšie uvedeného návodu vyčistite
filter (19).
• Znovu nasaďte pohonnú jednotku na nádrž
a zaistite zámky.
•
Nevyplachujte vnútornú stranu filtra.
Pokiaľ vnútorná strana filtra zvlhne
nechajte ju dostatočne oschnúť. Na
čistenie filtra nepoužívajte kefu.
Čistenie nasávacieho koša (obr. H)
Nasávací kôš musí byť vyčistený v prípade,
že je prístroj prevádzkovaný bez prachového
filtra.
• Podržaním plávajúceho ventilu (21) vyberte
sitko z nasávacieho koša (20).
• Opláchnite ho pod tečúcou vlažnou
vodou.
• Pred jeho vložením späť na miesto ho
starostlivo vysušte.
• Pomocou vlhkej handričky očistite plávajúci
ventil (21).
Vylievanie tekutých látok (obr. G)
• Pod odkalovaciu zátku (4) umiestnite
vhodnú nádobu.
• Vyberte odkalovaciu zátku.
• Počkajte tak dlho, kým tekutina nevytečie.
Podržte prístroj v naklonenej polohe
v uhle približne 10o, aby ste tak napomohli
vytekaniu tekutiny z nádrže.
7
Odstraňovanie problémov
Ak vidíte, že váš prístroj nefunguje správne,
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
Ak týmito krokmi problém nevyriešite, prosíme
kontaktujte autorizovaného opravára.
Dobíjací akumulátor
Pokiaľ akumulátor neposkytuje dostatok napätia
na hladký priebeh vyššie spomínaných prác,
je potrebné ho nabiť. Na konci jeho technickej
životnosti musí byť zlikvidovaný s ohľadom na
životné prostredie.
• Skôr ako akumulátor z prístroja vyberiete,
tak ho celkom vybite.
• Akumulátory NiCd a NiMH sú recyklovateľné.
Na zlikvidovanie ich odneste k svojmu
predajcovi alebo do miestnej recyklačnej
stanice. Vybraté akumulátory budú
recyklované, alebo vhodnou cestou
zlikvidované.
Ak zariadenie prestane fungovať
•
•
•
•
Prístroj okamžite vypnite.
Podľa vyššie uvedeného návodu vyprázdnite
zbernú nádrž.
Podľa vyššie uvedeného návodu vyčistite
nasávací kôš prístroja.
Pred novým začatím práce nezabudnite
umiestniť späť prachový filter.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Vyhlásenie o zhode
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
DC500
DEWALT vyhlasuje, že toto elektrické náradie
je skonštruované v súlade s nasledujúcimi
normami : 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 60335, EN 55014-2, EN 55014-1, EN
61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Pre viac informácií prosíme kontaktujte firmu
D EWALT na nižšie uvedenej adrese alebo
nahliadnite na zadnú stranu návodu.
LpA (Hladina akustického tlaku)
LWA (Hladina hluku)
*Pôsobiace na obsluhu
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
77,5 dB (A)*
86 dB (A)
Riaditeľ konštrukcie a vývoja
Horst Großmann
DEWALT, Richard Klinger Straße 11
D-65510, Idstein, Nemecko
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
8
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
Z dôvodov zabránenia požiaru, elektrického
šoku či úrazu pri používaní elektrického
náradia majte vždy na pamäti bezpečnostné
obmedzenia platné vo vašej krajine. Pred
začatím prevádzky zariadenia si pozorne
prečítajte celý tento návod. Tento návod
uschovajte pre možnosť neskoršieho
použitia.
•
•
Všeobecne
•
•
•
•
•
•
Udržiavajte pracovný priestor čistý.
Znečistené okolie a pracovné stoly môžu
spôsobovať nehody.
Uvažujte nad pracovným prostredím.
Udržiavajte pracovný priestor dobre
osvetlený (250 –300 Luxov). Nepoužívajte
náradie na miestach, na ktorých hrozí
nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu,
napr. v blízkosti horľavých látok a plynov.
Chráňte pred deťmi. Nedovoľte deťom,
návštevníkom a zvieratám vstup do
pracovného priestoru alebo dotýkať sa
zariadenia či prívodných káblov.
Vhodne sa oblečte. Nenoste voľný odev
alebo šperky, ktoré by mohli byť zachytené
pohybujúcimi sa súčasťami zariadenia
alebo prúdom vzduchu. Oblečte si vhodnú
ochrannú pokrývku hlavy, aby ste zabránili
zachyteniu dlhých vlasov zariadením.
Pokiaľ pracujete mimo vnútorných
priestorov, oblečte si ochranné rukavice a
protišmykovú obuv.
Osobné ochranné pomôcky. Vždy
používajte ochranné okuliare. Pokiaľ
môže práca spôsobiť vírenie prachu
alebo poletujúcich častíc, vždy použite
protiprachovú masku. Pokiaľ môžu byť
tieto častice horúce, vždy si oblečte
teplote odolnú zásteru. Po celý čas práce
používajte ochranné slúchadlá. Po celý čas
práce noste tiež ochrannú prilbu.
Ochrana pred elektrickým šokom.
Chráňte časti svojho tela pred dotykom
s uzemnenými časťami (napr. rúrky,
telesa kúrenia, sporáky, chladničky).
Pokiaľ zariadenie používate v extrémnych
podmienkach (napr. vo veľmi vlhkom
prostredí, alebo pri vzniku kovových
črepín atď.), musí byť elektrická
bezpečnosť zvýšená vložením izolovaného
transformátora alebo použitím uzemneného
prerušovacieho chrániča.
•
•
•
•
9
Nezachádzajte príliš ďaleko. Stojte
na dobrom povrchu a udržiavajte dobrú
rovnováhu.
Buďte pozorní. Sledujte, čo robíte.
Používajte bežný cit. Nikdy nepracujte
s náradím, ak ste unavení.
Použite vhodné prístroje. Nezaťažujte
malé prístroje a príslušenstvo prácou
určenou pre prístroje pre ťažkú prevádzku.
Nástroj vykoná lepšie a bezpečnejšie tú
prácu, na ktorú bol navrhnutý. Nezaťažujte
zariadenie priveľmi.
Varovanie! Použitie akéhokoľvek iného
príslušenstva, doplnkov alebo úkonov
než je odporúčané týmto návodom môže
spôsobiť ujmu na zdraví.
Kontrolujte časti na poškodenie.
Pred použitím starostlivo skontrolujte
náradie aj prívodný kábel na poškodenie.
Kontrolujte súososť a tvar pohybujúcich sa
súčastí, poškodenie súčastí, poškodenie
ochranných krytov a spínačov a ďalších
okolností, ktoré môžu spôsobiť poruchu
funkcie náradia. Zaistite, aby bolo náradie
používané správne a na činnosti, pre
ktoré je určené. Nepoužívajte náradie
pokiaľ je akákoľvek jeho časť zničená či
poškodená. Nepoužívajte náradie, pokiaľ
jeho vypínač nefunguje. Všetky zničené
alebo poškodené súčasti nechajte vymeniť
autorizovaným servisom DEWALT. Nikdy ich
nevymieňajte sami.
Skladovanie nepoužívaného náradia.
Pokiaľ nie je náradie používané, musí
byť uskladnené na suchom a bezpečnom
mieste a z dosahu detí.
Starostlivo náradie opatrujte. Pre lepšie
a bezpečnejšie výkony udržiavajte náradie
v dobrom stave a čisté. Postupujte podľa
návodu na údržbu a výmenu doplnkov.
Udržiavajte všetky rukoväte a spínače
suché a čisté od oleja a mazacích tukov.
Opravy. Zariadenie je v súlade s platnými
bezpečnostnými pravidlami. Nechajte
zariadenie opravovať len technikmi
autorizovaného servisu DEWALT. Opravy
môžu byť vykonávané len kvalifikovanou
osobou a s použitím originálnych náhradných
dielov; inak môžu tieto súčasti znamenať
pre používateľa veľké nebezpečenstvo.
Bezpečnostné predpisy pre náradie napájané
zo siete
•
•
•
Predlžovacie káble. Pred použitím
predlžovací kábel pozorne prezrite, a pokiaľ
je poškodený, tak ho vymeňte. Pokiaľ
pracujete mimo uzavretých priestorov,
použite predlžovací kábel na tento účel
určený a riadne označený.
Odpájanie náradia. Pokiaľ náradie
nechávate bez dozoru, najskôr ho vypnite
a než odídete, počkajte kým sa celkom
zastaví. Pokiaľ zariadenie nepoužívate,
pred výmenou akýchkoľvek jeho súčastí,
príslušenstva alebo doplnkov a pred
vykonávaním opráv ho odpojte od siete.
Nepoužívajte prívodný kábel nevhodne.
Nikdy neprenášajte náradie za jeho prívodný
kábel alebo ho za neho neodpájajte od
siete. Chráňte prívodný kábel pred teplom,
olejom a ostrými hranami.
Bezpečnostné predpisy pre náradie napájané
z akumulátora
•
Vyberte akumulátor. Predtým, ako
necháte náradie bez dozoru, ho vypnite
a počkajte kým sa zastaví. Pokiaľ nie
je náradie používané, alebo pri výmene
akýchkoľvek jeho súčastí alebo doplnkov,
vyberte akumulátor.
Ďalšie bezpečnostné predpisy pre vysávače
•
•
•
•
•
To t o n á r a d i e j e p o c e l o m s v o j o m
obvode chránené proti vlhkosti v súlade
s bezpečnostnou triedou IPX4. Neponárajte
toto náradie do vody.
Nepoužívajte zariadenie na vysávanie
azbestu.
Nepoužívajte zariadenie na vysávanie
kremičitanov.
Nepoužívajte zariadenie na vysávanie
horľavých látok.
Nepoužívajte zariadenie na vysávanie
horúcich častíc.
10
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241012- 15-07-2014
11
TYP.
1
DC500
E13851
www.2helpU.com
12
27 - 01 - 04
13
14
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising