KA191EK | Black&Decker KA191EK RANDOM ORBITAL SANDER instruction manual

www.blackanddecker.com
Bu ürün profesyonel
kullaným için
tasarlanmamýþtýr.
559722-80 TR - (10/04)
KA191E
2
3
TÜRKIYE
b.
Kullaným Amacý
Black & Decker zýmpara makineniz ahþap, metal,
plastik ve boyalý yüzeylerin zýmparalanmasý için
tasarlanmýþtýr. Hafif hizmet ve hobi kullanýmý içindir.
c.
Genel güvenlik kurallarý
Uyarý! Tüm talimatlarý okuyun. Aþaðýda belirtilen tüm
talimatlara uyulmamasý elektrik çarpmasýna, yangýna
ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. Aþaðýda
yer alan uyarýlardaki “elektrikli alet” terimi þebeke
elektriðiyle (kablolu) veya akü/pille (þarjlý) çalýþan
elektrikli aletinizi ifade etmektedir. BU TALÝMATLARI
SAKLAYIN.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
d.
Çalýþma alaný
Çalýþma alanýný temiz ve aydýnlýk tutun. Karýþýk
ve karanlýk alanlar kazaya davetiye çýkartýr.
Elektrikli aletleri, yanýcý sývýlar, gazlar ve
tozlarýn bulunduðu yerler gibi yanýcý
ortamlarda çalýþtýrmayýn. Elektrikli aletler, toz
veya dumanlarý ateþleyebilecek kývýlcýmlar çýkartýr.
Bir elektrikli aleti çalýþtýrýrken çocuklardan ve
etraftaki kiþilerden uzak tutun. Dikkatinizi daðýtýcý
þeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
e.
f.
g.
Elektrik güvenliði
Elektrikli aletlerin fiþleri prizlere uygun
olmalýdýr. Fiþ üzerinde kesinlikle hiçbir
deðiþiklik yapmayýn. Topraklý elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fiþi kullanmayýn.
Deðiþtirilmemiþ fiþler ve uygun prizler elektrik
çarpmasý riskini azaltacaktýr.
Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolaplarý
gibi topraklanmamýþ yüzeylerle vücut
temasýndan
kaçýnýn.
Vücudunuzun
topraklanmasý halinde yüksek bir elektrik
çarpmasý riski vardýr.
Elektrikli aletleri yaðmura maruz býrakmayýn
veya ýslatmayýn. Elektrikli alete su girmesi elektrik
çarpmasý riskini arttýracaktýr.
Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayýn. Elektrikli aleti kesinlikle
kablosundan tutarak taþýmayýn, çekmeyin veya
prizden çýkartmayýn. Kabloyu sýcaktan,
yaðdan, keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlý veya dolaþmýþ
kablolar elektrik çarpmasý riskini arttýrýr.
Elektrikli aleti açýk mekanda kullanýrken açýk
mekanda kullanýma uygun bir uzatma kablosu
kullanýn. Açýk mekanda kullanýma uygun bir
kablonun kullanýlmasý elektrik çarpmasý riskini
azaltýr.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Kiþisel güvenlik
Elektrikli bir aleti kullanýrken her zaman
dikkatli olun, yaptýðýnýz iþe konsantre olun
ve saðduyulu davranýn. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altýndayken kullanmayýn. Elektrikli aletleri
kullanýrken bir anlýk dikkatsizlik ciddi kiþisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
f.
4
Güvenlik donanýmlarý kullanýn. Daima
koruyucu gözlük takýn. Koþullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabýlarý, baret
veya kulaklýk kullanýlmasý kiþisel yaralanmalarý
azaltacaktýr.
Aletin istem dýþý çalýþtýrýlmasýný engelleyin.
Elektrik þebekesine baðlamadan önce aletin
kapalý olduðundan emin olun. Aleti, parmaðýnýz
tetik üzerinde bulunacak þekilde taþýmak veya
açýk durumdaki elektrikli aletleri elektrik
þebekesine baðlamak kazaya davetiye çýkartýr.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarýný çýkartýn. Elektrikli aletin hareketli
bir parçasýna takýlý kalmýþ bir anahtar kiþisel
yaralanmaya neden olabilir.
Ulaþmakta
zorlandýðýnýz
yerlerde
kullanmayýn. Daima saðlam ve dengeli basýn.
Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli aletin daha
iyi kontrol edilmesine olanak tanýr.
Uygun þekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin
ve taký takmayýn. Saçýnýzý, elbiselerinizi ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol elbiseler ve takýlar veya uzun saç
hareketli parçalara takýlabilir.
Eðer kullandýðýnýz üründe toz emme ve üfleme
özelliði olan adaptör varsa onun gerekli
aletlere baðlanmasýný ve doðru fonksiyonunu
saðlayýn. Bu adaptörün kullanýlmasý tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
Elektrikli aletlerin kullanýmý ve bakýmý
Elektrikli aleti zorlamayýn. Uygulamanýz için
doðru elektrikli aleti kullanýn. Doðru elektrikli
alet, öngörüldüðü kullaným amacý doðrultusunda
görevini daha iyi ve daha güvenli bir þekilde yerine
getirecektir.
Düðme açmýyor ve kapatmýyorsa elektrikli
aleti kullanmayýn. Düðmeyle kontrol edilemeyen
tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi
gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar
deðiþtirmeden veya elektrikli aleti saklamak
üzere kaldýrmadan önce elektrik þebekesiyle
olan baðlantýsýný kesin. Bu tür önleyici güvenlik
tedbirleri elektrikli aletin istem dýþý olarak
çalýþtýrýlmasý riskini azaltacaktýr.
Elektrikli aleti, çocuklarýn ulaþamayacaðý
yerlerde saklayýn ve elektrikli aleti tanýmayan
veya bu talimatlarý bilmeyen kiþilerin elektrikli
aleti kullanmasýna izin vermeyin. Elektrikli
aletler, eðitimsiz kullanýcýlarýn elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarýný ve
tutukluklarý, parçalardaki kýrýlmalar ve
elektrikli aletin çalýþmasýný etkileyebilecek tüm
diðer koþullarý kontrol edin.Hasarlý ise,
elektrikli aleti kullanmadan önce tamir ettirin.
Kazalarýn çoðu, elektrikli aletlerin bakýmýnýn yeterli
þekilde yapýlmamasýndan kaynaklanýr.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakýmý
uygun þekilde yapýlmýþ keskin kesim uçlu kesim
g.
5.
a.
aletlerinin sýkýþma ihtimali daha düþüktür ve
kontrol edilmesi daha kolaydýr.
Elektrikli aleti, aksesuarlarý, alet uçlarýný vb.
bu talimatlara göre ve elinizdeki elektrikli alet
tipi için öngörüldüðü þekilde, çalýþma
koþullarýný ve yapýlacak iþi dikkate alarak
kullanýn. Elektrikli aletin öngörülen iþlemler
dýþýndaki iþlemler için kullanýlmasý tehlikeli
durumlara neden olabilir.
•
•
baktýðýndan emin olun.
Vidayý (8) mile (6) takýn.
Zýmpara diskini sabit tutun ve vidayý (8), Allen
anahtarýyla (9) sýkýn.
Zýmpara kaðýtlarýnýn takýlmasý (Þekil B)
Uyarý! Aleti, zýmpara kaðýdý veya aksesuar takýlý
olmadan kesinlikle kullanmayýn.
•
Zýmpara kaðýdýný, kaðýttaki deliklerin tabandaki
deliklerle ayný hizada olduðundan emin olarak
zýmpara diskinin (5) üzerine yerleþtirin ve sýký ve
eþit bir þekilde bastýrýn.
Servis
Elektrikli aletinizi, sadece orjinal yedek
parçalarýn kullanýldýðý Black & Decker yetkili
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin
güvenliðinin muhafaza edilmesini saðlayacaktýr.
Toz torbasýnýn takýlmasý ve çýkartýlmasý
(Þekil C)
•
Toz torbasýný (10) toz atma çýkýþýna (4) takýn.
•
Toz torbasýný çýkartmak için toz atma çýkýþýndan
çekerek çýkartýn.
Zýmpara makineleri için ek güvenlik talimatlarý
•
Uyarý! Zýmparalama uygulamalarý nedeniyle açýða
çýkan tozla temas operatörün ve çevrede
bulunanlarýn saðlýðýný tehlikeye atabilir. Toz ve
dumanlara karþý korunma için özel olarak
tasarlanmýþ bir toz maskesi kullanýn ve çalýþma
alanýna giren veya bu alanda bulunan kiþilerin de
korunduðundan emin olun.
•
Zýmparalama iþleminin ardýndan tüm tozu güzelce
temizleyin.
•
Kurþun bazlý olma ihtimali olan boyalarý ve zehirli
toz üretebilecek ahþap ve metalleri zýmparalarken
özel bir dikkat gösterin:
Çocuklarýn veya gebe kadýnlarýn çalýþma
alanýna girmesine izin vermeyin.
Çalýþma alanýnda bir þey yemeyin, herhangi
bir içecek veya sigara içmeyin.
Toz partiküllerini ve diðer moloz kalýntýlarýný
güvenli bir þekilde atýn.
Bir elektrik süpürgesinin baðlanmasý (Þekil D)
Elektrikli süpürgenin hortumunu (11) toz atma çýkýþýna
(4) takýn.
Kullanýmý
Uyarý! Aletin kendi hýzýnda çalýþmasýna izin verin. Aþýrý
yüklenmeyin.
Deðiþken hýz kontrolü
Deðiþken hýz kontrolü, aletin hýzýný üzerinde çalýþtýðýnýz
malzemeye göre ayarlamanýza olanak tanýr.
•
Kontrol düðmesini (3) istediðiniz ayara getirin.
Ahþap için yüksek, kaplamalar ve sentetik
malzemeler için orta ve akrilik cam, demir
içermeyen metaller ve boya kazýma için düþük
hýzý kullanýn.
Açýlmasý ve kapatýlmasý
•
Aleti açmak için, açma/kapama düðmesine (1)
basýn.
•
Sürekli çalýþmasý için kesintisiz çalýþma düðmesine
(2) basýn ve açma/kapama düðmesini býrakýn.
•
Aleti kapatmak için, açma/kapama düðmesini
býrakýn. Kesintisiz çalýþma konumundayken aleti
kapatmak için açma/kapama düðmesine bir kez
daha basýn ve býrakýn.
Elektrik güvenliði
Bu alet çift yalýtýmlýdýr; Bu yüzde, hiçbir
topraklama kablosuna gerek yoktur. Her
zaman þebeke geriliminin aletin üretim
etiketinde belirlenmiþ deðerlere uyup
uymadýðýný kontrol edin.
ÖZELLÝKLER
Bu alet, aþaðýdaki özelliklerin bir kýsmýný veya tümünü
içermektedir.
1. Açma/kapama düðmesi
2. Kesintisiz çalýþtýrma düðmesi
3. Deðiþken hýz kontrol düðmesi
4. Toz atma çýkýþý
5. Zýmpara diski
Otomatik fren sistemi
Bu özellik, alet, üzerinde çalýþýlan parçaya dokunmadýðý
zamanlarda diskin hýzýný sýnýrlandýrýr. Alet, üzerinde
çalýþýlan parçanýn üstüne yerleþtirilir yerleþtirilmez disk,
normal çalýþma hýzýna ulaþacaktýr.
Toz torbasýnýn boþaltýlmasý
Toz torbasý her 10 dakikada bir boþaltýlmadýr.
•
Ýçindekileri boþaltmak için toz torbasýný sallayýn.
Montaj
Uyarý! Montajdan önce aletin kapalý ve fiþinin çekilmiþ
olduðundan emin olun.
Yararlý tavsiyeler (Þekil E)
•
Alete çok fazla baský uygulamayýn.
•
Zýmpara kaðýdýnýn durumunu düzenli olarak kontrol
edin. Gerektiðinde deðiþtirin.
•
Her zaman ahþabý damar yönünde zýmparalayýn.
•
Yeni boya katlarýný baþka bir kat vurmadan önce
zýmparalarken hassas zýmpara kaðýdý kullanýn.
Zýmpara diskinin takýlmasý (Þekil A)
•
Aleti, mili (6) yukarý bakacak þekilde bir masaya
yerleþtirin.
•
Zýmpara diskini (5) milin üzerine (6) yerleþtirin.
•
Pulu (7), þekilde gösterildiði gibi milin (6) üzerine
yerleþtirin. Pulun yüksek kýsmýnýn dýþarý
5
•
•
AT uygunluk beyanatý
Çok bozuk yüzeylerde veya boya katlarýný
kazýrken kaba zýmpara kaðýdýyla baþlayýn. Diðer
yüzeylerde orta kabalýkta kaðýtla baþlayýn. Her
iki durumda da, pürüzsüz bir yüzey için dereceli
olarak hassas zýmpara kaðýdýna geçin.
Mevcut aksesuarlarla ilgili daha ayrýntýlý bilgi için
satýþ noktalarýna danýþýn.
KA191E
Black & Decker, bu ürünlerin aþaðýda belirtilen
yönergelere uygun olduðunu teyit eder: 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60745, EN 55014,
EN 61000
LpA (ses basýncý)
LWA (akustik güç)
el/kol aðýrlýklý titreþimi
KpA (ses basýncý belirsizliði)
KWA (akustik güç belirsizliði)
Bakým
Aletiniz minimum bakýmla uzun bir süre çalýþacak
þekilde tasarlanmýþtýr. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir þekilde çalýþmasý gerekli özenin
gösterilmesine ve düzenli temizliðe baðlýdýr.
•
Aletinizdeki havalandýrma deliklerini yumuþak bir
fýrça veya kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin.
•
Motor muhafazasýný nemli bir bezle düzenli olarak
temizleyin. Herhangi bir aþýndýrýcý veya çözücü
bazlý temizlik maddesi kullanmayýn.
Kevin Hewitt
Tüketici Ýhtiyaçlarý
Mühendisliði Müdürü
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Çevrenin korunmasý
Garanti
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna
ulaþan Black & Decker ürünlerini geri
dönüþüme sokmak için bir imkan
sunmaktadýr. Bu hizmet, ücretsiz olarak
verilmektedir. Bu hizmetin avantajlarýndan
faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim
adýmýza teslim alacak herhangi bir yetkili
servise iade edin.
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrýca bu garanti hiçbir þekilde garanti
ile ilgili kanuni haklarýnýzý ihlal etmez ve haklarýnýzý hiç
bir þekilde kýsýtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest
Ticaret Bölgesi EFTA ‘nýn üye ülkelerinde geçerlidir.
Eðer bir Black & Decker ürünü, satýn alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalý malzeme ve iþçilik nedeniyle
bozulursa, müþteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaþatarak Black & Decker hatalý kýsýmlarý deðiþtirmeyi,
tamir etmeyi veya hasarlý aletleri deðiþtirmeyi kabul
eder; ancak bu belirtilenler þu durumlar dýþýnda
geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla
kullanýlmýþsa veya kiraya verilmiþse;
•
Ürün yanlýþ veya amaç dýþý kullanýlmýþsa;
•
Ürün yabancý nesnelerden, maddelerden veya
kaza sýrasýnda zarar görmüþse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden baþkasý tarafýndan tamir edilmeye
çalýþýlmýþsa.
Bu kýlavuzda belirtilen listeden size en yakýn yetkili
tamir servisinin yerini öðrenebilirsiniz. Ya da, Internet’te
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
satýþ sonrasý hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný
öðrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
Teknik veriler
Voltaj
Giriþ gücü
Yüksüz hýzý
Zýmpara tabaný yüzeyi
Aðýrlýk
VAC
W
dak -1
mm
kg
86 dB(A),
97 dB(A),
3.7 m/s 2
3 dB(A),
3 dB(A)
KA191E
230
480
4,000 - 11,000
ø 125
2.47
Garanti talebinde bulunmak için, satýcýya veya yetkili
tamir servisine satýn aldýðýnýza dair ispat sunmalýsýnýz.
Fatura ve garanti kartý gerekmektedir. Bu kýlavuzda
belirtilen listeden size en yakýn yetkili tamir servisinin
yerini öðrenebilirsiniz. Ya da, Internet’te Black & Decker
yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý
hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz.
Bu site: www.2helpU.com
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Ýl
Servis Adý
Adres
Telefon
Adana
Adapazarý
Afyon
Alanya
Amasya
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Aydýn
Balýkesir
Bandýrma
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çorlu
Çorum
Denizli
Diyarbakýr
Düzce
Edirne
Elazýð
Erzincan
Eskiþehir
Fethiye
Gaziantep
Gaziantep
Gebze
Giresun
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýzmir
Ýzmir
Ýzmit
Kayseri
Konya
Konya
Malatya
Marmaris
Mersin
Mersin
K.Maraþ
Nevþehir
Samsun
Sývas
Tekirdað
Trabzon
Uþak
Pay Elektrik
Ferik Elektrik
Emekiþ Bobinaj
Abalýoðlu Bobinaj
Akotek Bobinaj Ticaret
Orhan Bobinaj
Yiðit Bobinaj
Çamuroðlu Bobinaj
E.B.A. Elektrik
Taciroðlu Bobinaj
Sunay Bobinaj
Küre Bobinaj
Tursam Elektrik
Er-Teknik
Surhan Bobinaj
Ümit Elektrik
Önder Teknik
Örsler Bobinaj
Gen-Mak
Yýldýz Makine
Efe Bobinaj
Kalender
Ümit Elektrik Makine
Meriç Bobinaj
Onarým Bobinaj
Karaþahin Bobinaj
Ken-Mak-San
Gülsoy Elektrik
Teknik Elektrik
Ak-El Elektrik
Birlik Elektromekanik
Fýrat Dýþ Ticaret
Mert Elektrik Bobinaj Ltd.
Orijinal Elektrik
Tarýk Bobinaj
Boro Cývata
Yýlmaz Bobinaj
Cenker
Akýn Elektrik
Murat Bobinaj
Yavuz Bobinaj
Özer Bobinaj
Baþaran Teknik
Boro Cývata
Vedat Makine
Kahraman Bobinaj
Çiftgüç Elektrik
Akýþ Bobinaj
Bayraktar Elektrik
Kýyak Bobinaj
Makine Market
Zengin Bobinaj
Kýzýlay Cad.Memduh Görgün Pasajý No:30
C.Meydaný Cad Cevher Sk No 5
Menderes Cad No 2 Dumlupýnar Mah Karahisar
Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriþi No.8
M.K.P Cad. Koyuncu Ap. 22/B
Yalýnç Sk No 17 Siteler
Merkez: 668.Sk. Eminel Yapý Koop. No.8 Ývedik Ostim
Kýzýl Saray Mah. Dolaplýdere Cad. F.Þekerci Ap. 36/C
Sanayi Sitesi 682.Sk No.38
2.Sanayi Sitesi 3.Sk No.55
Anafartalar Cad No 51
Atatürk Cad No 104 Bandýrma
Uluyol Güzel Sk N0 31
Küçük Sanayi Sitesi Par.Koop. 48.cad No.60
Ýsmetpaþa Mah Hacýoðlu Sk No.56
Camiatik Mah Ereðli Sk No.1 Çorlu
G.Bey Mah. Kubbeli Cad. No.83
Sedef Çarþýsý 9/10
Sento Cad.Hava Loj.Kaþ.Önder Apt.15/A
Burhaniye Mah. General Kazým Sk. NO.10
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
Sanayi Sitesi II.Sk No.46
Sanayi Çarþýsý 767 sokak
Kurtuluþ Mah Meriç Sk No 4/1
Sanayi Sitesi 3.Yol 254.Sk. No.56 Fethiye
Þenyurt Cad No 35 Þahinbey
Þenyurt Cad No 22/A Þahinbey
S.Orhan Mah. Menzilhane Cad. 1111.Sk. No.7 Gebze
Fatih Cad No 109
Nato Yolu No. 109/B Yukarý Dudullu
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat 4 No.318 Okmeydaný
Tersane Cad Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
Ýkitelli Cad. Parseller Sondurak No 128 Ýkitelli
Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneþli
Baðdat Cad. Adalý Sk No.101/10 Maltepe
1203/ 2.Sk B21 Yeniþehir
2822 Sk. No 2 1.Sanayi Sitesi
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 403 No 6
Eski San Bölgesi 5.Cad No.8
Karatay Sanayi Çiçekli Sk No 83
Karatay Sanayi Çobandede Sk No 20
Yeni San.Sit.2.cad No:95
Beldibi Cad. No.5/C
Yoðurt Pazarý Boro Han Z1-17 No.17
Piri reis Mah 1106/8
Yeni San. Sit.25.Çarþý No:24
Yenisanayi Sitesi 8.Blok No.53
Sanayi Sitesi Ulus Cad No 31 B
Yeni Çarþý No.72 C
Þaraphane Yolu No.58
Rize Cad No 71 Deðirmendere
Ýslice Mah. Ürem Sk.No.10/C
0322 351 12 95
0264 272 62 28
0272 212 11 32
0242 512 02 16
0358 218 71 19
0312 350 95 29
0312 395 05 37
0242 248 54 43
0242 345 36 22
0256 219 43 30
0266 241 88 71
0266 718 46 79
0224 255 69 67
0224 441 32 91
0286 213 24 52
0282 653 27 77
0364 224 35 00
0258 261 42 74
0412 236 07 07
0380 514 70 56
0284 225 35 73
0424 224 85 01
0446 224 08 01
0222 230 94 44
0252 612 27 42
0342 231 17 33
0342 232 67 06
0262 646 92 49
0454 216 43 98
0216 540 53 54
0212 222 94 18
0212 252 93 43
0212 548 24 00
0212 515 67 71
0216 370 21 11
0232 469 80 70
0232 433 80 51
0261 335 18 94
0352 336 41 23
0332 235 64 63
0332 233 29 60
0422 336 39 53
0252 412 85 11
0324 238 02 52
0324 325 10 03
0344 236 29 68
0384 212 01 56
0362 238 07 23
0346 221 47 55
0282 262 75 60
0462 328 14 80
0276 227 27 46
7
8
9
10
BLACK & DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI
Adana - Pay Elektrik
Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No. 30 Adana Tel: (0322) 351 12 95
Ankara - Orhan Bobinaj
Yalýnç Sok. No. 7 Siteler Ankara Tel: (0312) 350 95 29
Bursa - Tursam Ltd. Þti.
Uluyol Güzel Sok. No. 31 Bursa Tel: (0224) 255 69 67
Denizli - Örsler Bobinaj
Demirciler Çarþýsý No. 19 Denizli Tel: (0258) 261 42 74
Erzincan - Ümit Elektrik Makina
Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No. 54 Tel: (0446) 224 08 01
Gaziantep - Karaþahin Bobinaj
Þenyurt Cad. No. 35/B Gaziantep Tel: (0342) 233 07 46
Ýstanbul - Fýrat Dýþ Ticaret
Tersane Cad. Kuthan No. 38 D: 305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) 252 93 43
Ýzmir - Yýlmaz Bobinaj
2830 Sokak No.36, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) 433 80 51
Ýzmit - Cenker Ticaret
Körfez Küçük Sanayi Sitesi No. 9 491B Blok Ýzmit Tel: (0262) 335 18 94
Trabzon - Makine Market
Rize Cad. Demirkýrlas Ýþ Merkezi No. 70 Tel: (0462) 328 14 80
Download PDF

advertising