KA191EK | Black&Decker KA191EK RANDOM ORBITAL SANDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
5046006-72 CZ
KA191E
FS4000ROS
2
3
ČEŠTINA
b.
Použití
Vaše elektrická bruska Black & Decker je určena pro
broušení dřeva, kovu, plastů a lakovaných povrchů. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití
c.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení níže
uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru anebo vážné poranění. Označení
“výkonné nářadí” ve všech níže uvedených upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje
napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí napájené bateriemi
(bez napájecího kabelu). NÁVOD USCHOVEJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
d.
Pracovní oblast
Pracovní oblast udržujte v čistotě a dobře
osvětlenou. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může způsobit úraz.
S výkonným nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory
obsahující hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné
prostory. Nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
Při práci s výkonným nářadím držte děti a okolní
osoby z jeho dosahu. Odvrácení pozornosti může
zapříčinit ztrátu kontroly.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem
zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemněnými plochami
jako je potrubí, radiátory, sporáky a ledničky.
Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nářadí nevystavujte dešti ani vlhkému prostředí.
Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení
nářadí, jeho posouvání nebo za něj netahejte při
odpojování nářadí od elektrické sítě. Napájecí
kabel držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje,
ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené
nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým
proudem.
Pracujete-li s elektrickým nářadím venku,
používejte prodlužovací kabel určený pro
venkovní použití. Práce s prodlužovacím kabelem
pro venkovní použití snižuje riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a
při práci s nářadím používejte rozum. S nářadím
nepracujte pokud jste unavení nebo pokud jste
pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků.
Chvilková nepozornost při práci s nářadím může
přivodit vážné zranění.
f.
g.
4
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
prostředky k ochraně sluchu. Bezpečnostní
výbava jako je respirátor, neklouzavá bezpečnostní
obuv, pevná přilba nebo ochranné sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách snižuje riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím, než
nářadí připojíte do elektrické zásuvky zabezpečte,
aby byl hlavní vypínač ve vypnuté poloze.
Přenášení nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrickému rozvodu
pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky
zapomenuté na rotačních částech nářadí mohou
způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte Nenoste volné šatstvo
nebo šperky. Vaše vlasy, oděv a rukavice držte
z dosahu pohyblivých částí. Volné šaty, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adapterem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Použití výkonného nářadí a jeho údržba
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ nářadí
pro vaši práci. Správný typ nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno ve
výkonnostním rozsahu, pro který bylo určeno.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv nářadí
s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
je od elektrické sítě. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovali. Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba. Zkontrolujte, zda nářadí nemá vychýlené
nebo rozpojené pohyblivé části, zlomené díly
nebo jakoukoliv jinou závadu, která může mít
vliv na správný chod nářadí. Pokud je nářadí
poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho poruch
vzniká nedostatečnou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Nářadí, příslušenství a násady používejte podle
těchto pokynů a způsobem určeným daným
Uchycení brusných listů (obr. B)
Varování! Nikdy nepoužívejte nářadí bez připevněného
brusného listu nebo připojeného příslušenství.
•
Pevně a rovnoměrně přitlačte brusný list k brusnému
kotouči (5) a ujistěte se, zda jsou otvory v brusném
listu srovnány s otvory v základně.
typem nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Použití nářadí
k jiným účelům, než ke kterým je určeno může být
nebezpečné.
5.
a.
Opravy
Vaše nářadí nechejte opravovat pouze osobou
s příslušnou kvalifikací při použití výhradně
originálních náhradních dílů. Tím bude zajištěna
bezpečnost chodu nářadí.
Nasazení a sejmutí prachového sáčku (obr. C)
•
Připojte prachový sáček (10) k výstupu pro odvod
prachu (4).
•
Prachový sáček sejmete tak, že jej stáhnete
z výstupu pro odsávání prachu.
Další bezpečnostní pokyny týkající se brusek
•
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí
prachu vzniklého broušením, tento může být
pro obsluhu a okolní osoby zdraví nebezpečný.
Používejte masku proti prachu určenou speciálně
na ochranu před toxickým prachem a podobnými
zplodinami a zajistěte, aby byly takto chráněny
všechny osoby nacházející se nebo vstupující do
pracovního prostoru.
•
Po ukončení broušení odstraňte všechen prach.
•
Buďte velmi opatrní při broušení povrchů opatřených
nátěry, které mohou obsahovat přísadu olova, nebo
při broušení dřevěných nebo kovových materiálů, při
kterém mohou vznikat toxické látky:
Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do
pracovního prostoru.
V pracovním prostoru nejezte, nepijte
a nekuřte.
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních
nečistot vzniklých při broušení.
Připojení vysavače (obr. D)
•
Vložte hadici vysavače (11) do otvoru výstupu pro
odvod prachu (4).
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Regulace otáček
Regulace otáček vám umožní přizpůsobit rychlost nářadí
vzhledem k materiálu obrobku.
•
Nastavte regulátor otáček (3) do požadované polohy.
Vysokou rychlost používejte pro dřevo, střední
rychlost pro dýhu a umělé hmoty, nízkou rychlost pro
plexisklo, neželezné kovy a k odstranění nátěrů.
Zapnutí a vypnutí
•
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní spínač
(1).
•
Nepřetržitý chod zajistíte tak, že stisknete zajišťovací
tlačítko (2) a uvolníte stisk hlavního spínače.
•
Nářadí vypneme tak, že uvolníme hlavní vypínač
zap/vyp. Nářadí pokud je v režimu nepřetržitého
chodu vypneme tak, že stiskneme hlavní vypínač
zap/vyp ještě jednou a stisk vypínače uvolníme.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutná ochrana zeměním.
Vždy zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá
napětí uvedenému na typovém štítku nářadí.
Popis
Systém automatické brzdy
Tato funkce omezuje otáčky brusného kotouče tak dlouho,
dokud se nářadí nebude dotýkat obrobku. Jakmile se
nářadí dostane do kontaktu s obrobkem, brusný kotouč
dosáhne normálních provozních otáček.
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi
následujícími prvky.
1. Hlavní vypínač Zap/vyp
2. Zajišťovací tlačítko
3. Knoflík regulace otáček
4. Výstupní otvor odsávání
5. Brusný kotouč
Vyprázdnění prachového sáčku
Prachový sáček by měl být vyprázdněn každých
10 minut.
•
Obsah z prachového sáčku vyklepejte.
Montáž
Pokyny k optimálnímu použití (obr. E)
•
Nevyvíjejte na nářadí nadměrný tlak.
•
Pravidelně kontrolujte stav brusného listu. Je-li to
nutné, vyměňte jej.
•
Vždy provádějte broušení po směru vláken dřeva.
•
Provádíte-li broušení nátěrových vrstev před
nanesením nové vrstvy barvy, používejte brusný
papír s velmi jemnými brusnými zrny.
•
Na velmi nerovných površích nebo při odstraňování
nátěrových vrstev zahajte práci s brusným papírem
s hrubými zrny. Na ostatních površích zahajte práci
s brusným papírem se střední velikostí zrn. V obou
případech postupně nahrazujte hrubější brusný
papír jemnějším, abyste dosáhli dokonalé povrchové
úpravy.
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Připevnění brusného kotouče (obr. A)
•
Položte nářadí na stůl tak, aby bylo vřeteno (6)
otočeno nahoru.
•
Nasaďte brusný kotouč (5) na vřeteno (6).
•
Podle nákresu nasaďte na vřeteno (6) podložku (7).
Ujistěte se, zda vypouklá strana podložky směřuje
ven.
•
Přišroubujte k vřetenu (6) šroub (8).
•
Pevně držte brusný kotouč a přitáhněte šroub (8)
pomocí zástrčného klíče (9).
5
•
Další informace týkající se příslušenství získáte
u svého značkového prodejce.
ES Prohlášení o shodě
Údržba
KA191E/FS4000ROS
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 60745, EN 55014, EN 61000
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou
životnost společně s minimálními nároky na údržbu.
Předpokladem jeho dlouhodobé bezproblémové funkce
je jeho pravidelné čištění a pravidelná péče.
•
Pravidelně čistěte větrací drážky na nářadí pomocí
měkkého kartáče nebo suchého hadříku.
•
Pomocí měkkého vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. K čištění nepoužívejte čistící prostředky
s obsahem brusných částic a rozpouštědla.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
měřené vibrace ruka/paže
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
86 dB(A)
97 dB(A)
3,7 m/s2
3 dB(A),
3 dB(A)
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
01-04-05
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Počet orbit (naprázdno)
Stěna brusné základny
Hmotnost
KA191E
VAC 230
W 480
min-1 4,000 - 11,000
mm ∅ 125
kg 2.47
6
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00043712 - 27-04-2007
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
KA191EK - - - C
RANDOM ORBIT SANDER 3
©
9
FS4000ROS - C
RANDOM ORBIT SANDER 3
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising