KG1200 | Black&Decker KG1200 ANGLE GRINDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
5
2
6
1
3
4
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-47 SK
KG1200
6
9
10
6
7
7
8
A
B
14
12
11
7
14
12
13
11
7
14
12
11
7
C
D
2
15
14 12
5
E
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho
blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.
Predlžovacie káble
Pred použitím tieto káble prezrite a ak sú poškodené, tak
ich vymeňte. Pokiaľ používate náradie vonku, používajte
iba predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
Môžete používať predlžovacie káble Black & Decker až
do dĺžky 30 m, bez toho, aby došlo ku strate výkonu.
Používajte iba vhodné náradie.
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradie alebo prídavné zariadenia pri
práci, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie. Náradie
bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak bude používané
v takom výkonnostnom rozsahu, na aký bolo určené. Na
náradie príliš netlačte. Nepoužívajte náradie na iné účely,
než na ktoré je určené, nepoužívajte napríklad okružnú
pílu na rezanie vetiev stromov alebo klád.
Varovanie! Používanie prídavných zariadení,
príslušenstva a prevádzanie iných úkonov než ktoré sú
odporučené v návode, môže viesť k poraneniu osôb.
Skontrolujte jednotlivé časti náradia, či nie sú
poškodené.
Pred každým použitím náradie a prívodný kábel
starostlivo skontrolujte, či nie sú poškodené. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí, opotrebenie
jednotlivých častí, poškodenie ochranných krytov
a spínačov a ďalších prvkov, ktoré môžu ovplyvniť
správny chod náradia. Uistite sa, či bude náradie
riadne pracovať a či bude riadne prevádzať určenú
funkciu. Ak je akákoľvek časť náradia chybná alebo je
poškodená, náradie nepoužívajte. Pokiaľ sa nedá zapnúť
a vypnúť hlavný vypínač náradia, s náradím nepracujte.
Zničené kryty a iné poškodené diely nechajte vymeniť
v značkovom servise. Nikdy sa nepokúšajte prevádzať
žiadne opravy sami.
Odpojte náradie od napájania
Ak sa náradie nepoužíva, pred výmenou jeho častí,
príslušenstva alebo doplnkov a pred prevádzaním údržby
vždy odpojte prívodný kábel.
Vyvarujte sa nechcenému spusteniu náradia
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom vypínači.
Uistite sa, či je náradie pri pripájaní k zdroju napätia
vypnuté.
Nepoškodzujte prívodný kábel
Nikdy neprenášajte náradie uchopením za prívodný kábel
a pri vyťahovaní zo zásuvky za tento kábel neťahajte.
Veďte kábel tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy.
Uskladnenie náradia
Ak náradie nepoužívate, malo by byť uskladnené na
suchom mieste a uzamknuté alebo iným spôsobom
vhodne zabezpečené mimo dosahu detí.
Prevádzajte údržbu náradia starostlivo
Ostré a čisté nástroje vám zaistia účinnejšiu
a bezpečnejšiu prácu. Dodržujte pokyny na údržbu
a výmenu príslušenstva. Všetky rukoväte a ovládacie
prvky udržujte čisté, suché a neznečistené olejmi alebo
inými mazivami.
Opravy
Toto náradie vyhovuje platným bezpečnostným predpisom.
Vaša uhlová brúska Black & Decker je určená na rezanie
kovu a muriva pomocou vhodného typu rezného alebo
brúsneho kotúča. Toto náradie je určené len na použitie
v domácnosti.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného z elektrickej siete musia byť dôsledne
dodržiavané základné bezpečnostné pokyny vrátane
pokynov uvedených v tomto návode, aby ste znížili
riziko vzniku poranení alebo materiálnych škôd.
Pred použitím tohto výrobku si starostlivo preštudujte
celý návod.
Návod uschovajte na neskoršie použitie.
P r e d p r e v á d z a n í m ú d r ž b y, o p r a v y a l e b o
nastavovaním, odpojte zástrčku prívodného kábla
od zásuvky.
Udržujte čistotu v pracovnom priestore
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môžu viesť ku vzniku úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím vo
vlhkom prostredí. Zaistite si kvalitné osvetlenie pracovnej
plochy. Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad v blízkosti
horľavých alebo výbušných kvapalín a plynov.
Chráňte náradie pred deťmi
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do blízkosti pracovného priestoru a aby
sa dotýkali náradia alebo prívodného kábla.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľné oblečenie alebo šperky, tieto môžu byť
zachytené pohybujúcimi sa časťami náradia. Ak pracujete
vonku, používajte pokiaľ možno gumené rukavice
a nekĺzavú obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
ochranu hlavy.
Prvky osobnej ochrany
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri práci s náradím
práši alebo pokiaľ odlietavajú drobné čiastočky materiálu,
používajte proti prachu ochranný štít alebo respirátor.
Používajte vhodnú ochranu sluchu.
Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom
Zabráňte dotyku tela s uzemnením alebo s uzemnenými
povrchmi (ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky
a chladničky). Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej
zvýšená použitím zariadenia pre zbytkový prúd (RCD)
s vysokou citlivosťou (30 mA / 30 mS).
Neprekážajte sami sebe.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní.
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou.
Ak ste unavení, prácu prerušte.
Upnite si obrobok.
Na pripevnenie polotovaru používajte svorky alebo zverák.
Práca je tak bezpečnejšia a budete mať voľné obe ruky.
Pripojte si zariadenie na zachytávanie prachu
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie
zariadení na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne
pripojenie a riadne fungovanie.
4
Opravy by mali byť prevádzané kvalifikovanými servisnými
mechanikmi s použitím originálnych náhradných dielov;
v ostatných prípadoch môže dôjsť k nebezpečnému
ohrozeniu užívateľa.
•
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
preto nie je nutné použitie zemniaceho vodiča.
Vždy skontrolujte, či zdroj napätia zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre uhlové brúsky
Popis
Pred použitím náradia si prečítajte starostlivo
tento návod.
Toto náradie je vybavené niektorými alebo všetkými
nasledujúcimi prvkami.
1. Hlavný vypínač
2. Odisťovacie tlačidlo
3. Zaisťovacie tlačidlo
4. Bočná rukoväť
5. Aretácia vretena
6. Ochranný kryt
Pri práci so zariadením používajte bezpečnostné
alebo ochranné okuliare.
Pri práci so zariadením používajte ochranu
sluchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri práci v prašnom prostredí skontrolujte, či sú
vetracie otvory čisté. Pokiaľ je treba odstrániť
prachové nánosy, odpojte najskôr prívodný kábel
zo siete. Na čistenie používajte mäkkú kefku alebo
vlhkú handričku, v žiadnom prípade nie kovové
predmety. Zabránite tým poškodeniu vnútorných
častí.
Brúsne a rezné príslušenstvo skladujte na suchom
mieste, pri skladovaní a manipulácii s ním postupujte
podľa pokynov výrobcu.
Montáž
Pri práci s týmto náradím vždy používajte prostriedky
na ochranu zraku a sluchu.
Používajte ochranné pomôcky na osobnú ochranu
ako respirátor, pracovné rukavice, prilbu a zásteru.
Nerežte a nebrúste ľahké kovy s obsahom magnézia
vyšším než 80%, pretože tento druh kovu je
horľavý.
Používajte výhradne rezné a brúsne kotúče a ostatné
príslušenstvo odporučené týmto návodom.
Skontrolujte, či sú maximálne otáčky kotúča vyššie
ako voľnobežné otáčky náradia.
Nepoužívajte brúsne a rezné kotúče, ktoré
nezodpovedajú rozmerom uvedeným v technických
údajoch. Nepoužívajte samostatné redukčné vložky
alebo adaptéry a neprevádzajte neodborné úpravy
na prispôsobovanie rozmeru otvoru kotúča.
Nerežte obrobky vyžadujúce maximálnu hĺbku rezu
prekračujúcu hĺbku rezného nástroja.
Rezné kotúče nepoužívajte na bočné brúsenie.
Pred použitím vždy skontrolujte brúsne a rezné
kotúče. Nepoužívajte odštiepené, prasknuté alebo
inak poškodené kotúče.
Zaistite, aby bol brúsny kotúč pred použitím správne
nasadený a dotiahnutý a náradie potom ponechajte
v bezpečnej polohe bežať naprázdno po dobu 30
sekúnd , pokiaľ sa objavia značné vibrácie alebo
iná závada, náradie okamžite zastavte. V prípade
výskytu závady sa pokúste odhaliť jej príčinu.
Skontrolujte, či sú použité podložky v prípade, že sú
dodávané s lepenými brúsnymi materiálmi.
Pri použití kotúča so závitom v otvore skontrolujte,
či je dĺžka závitu vzhľadom ku skrutke dostatočná.
Nikdy nepoužívajte náradie bez ochranného krytu.
Skontrolujte, či je obrobok správne zaistený.
Na brúsny alebo rezný kotúč nevyvíjajte bočný tlak.
Skontrolujte, či iskry vznikajúce pri práci s náradím
nemôžu spôsobiť popálenie osôb alebo vznietenie
horľavých materiálov.
Nezabudnite, že po vypnutí náradia sa kotúč ešte
určitú dobu otáča.
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je napájací kábel odpojený zo zásuvky.
Nasadenie a vybratie krytu (obr. A & B)
Upevnenie
•
Položte náradie na stôl tak, aby bolo vreteno (7)
otočené smerom hore.
•
Na vreteno umiestnite perovú podložku (8) na
osadenie.
•
Kryt (6) nasaďte spôsobom znázorneným na
obrázku.
•
Prírubu (9) nasuňte na vreteno výstupky smerem
ku krytu. Skontrolujte, či sa otvory v prírube kryjú
s otvormi skrutky.
•
Pomocou skrutiek (10) prírubu zaistite. Skontrolujte,
či sú skrutky úplne dotiahnuté a či sa dá krytom
otáčať.
Odstránenie
•
Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutky (10).
•
Vyberte prírubu (9), kryt (6) a perovú podložku (8).
Tieto súčasti starostlivo odložte.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez ochranného
krytu.
Nastavenie krytu
Kryt je možné otočiť o 90°.
•
Otočte krytom podľa potreby.
Upevnenie bočnej rukoväte
•
Naskrutkujte bočnú rukoväť (4) do jedného z otvorov
v náradí.
Varovanie! Vždy používajte bočnú rukoväť.
Nasadenie a vybratie brúsneho alebo rezného kotúča
(obr. C - E)
Pre každý typ operácií používajte vždy vhodný
typ kotúča. Vždy používajte kotúče správnej
veľkosti a správneho priemeru stredového otvoru
(viď technické údaje).
5
Ochrana životného prostredia
Upevnenie
•
Vyššie popísaným spôsobom nasaďte kryt.
•
Vnútornú prírubu (11) nasuňte na vreteno (7), viď
obr. C. Skontrolujte, či príruba správne dosadá na
ploché časti vretena.
•
Kotúč (12) nasuňte na vreteno (7), viď obr. C.
Kotúč so zvýšeným stredom (13) umiestnite
vyvýšenou časťou smerom k vnútornej prírube.
•
Skontrolujte, či kotúč správne dosadá na vnútornú
prírubu.
•
Nasaďte vonkajšiu prírubu (14) na vreteno. Pri
upevňovaní brúsneho kotúča musí vyvýšený stred
vonkajšej príruby smerovať ku kotúču (A na obr. D).
Pri upevňovaní rezného kotúča musí vyvýšený stred
vonkajšej príruby smerovať od kotúča (B na obr. D).
•
Stlačte poistku vretena (5) a dotiahnite vonkajšiu
prírubu pomocou kľúča (15) (obr. E).
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Odstránenie
•
Stlačte poistku vretena (5) a uvoľnite vonkajšiu
prírubu (14) pomocou kľúča (15) (obr. E).
•
Vyberte vonkajšiu prírubu (14) a kotúč (12).
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker poskytuje
spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie týchto
výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte prosím Vaše
nepotrebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastné
náklady zaistia ich recykláciu a ekologické spracovanie.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
•
Kontrolujte polohu prívodného kábla, aby nedošlo
k jeho prerezaniu.
•
Buďte pripravení na prúd iskier až sa kotúč dotkne
obrobku.
•
Náradie držte vždy tak, aby kryt zaisťoval Vašu
maximálnu ochranu.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Zapnutie a vypnutie
•
Náradie zapnete tak, že stlačíte uvoľňovacie tlačidlo
(2) a potom stlačíte hlavný vypínač zap/vyp (1).
•
Nepretržitý chod zaistíte stisnutím zaisťovacieho
tlačidla (3) a uvoľnením hlavného spínača.
•
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný spínač. Ak
chcete vypnúť náradie, ktoré pracuje v nepretržitom
chode, stisnite a uvoľnite hlavný spínač.
Varovanie! Nevypínajte náradie, pokiaľ je v zábere.
Rady na optimálne použitie prístroja
•
Náradie držte pevne jednou rukou za bočnú rukoväť
a druhou rukou za hlavnú rukoväť.
•
Pri brúsení udržujte medzi kotúčom a povrchom
obrobku uhol približne 15°.
Napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Priemer kotúča
Otvor kotúča
Max hrúbka kotúča
brúsne kotúče
rezné kotúče
Závit vretena
Hmotnosť
KG1200
VAC 230
W 1 200
min-1 10 000
mm 125
mm 22
mm 6
mm 3,5
M14
kg 2,7
Údržba
Doplňujúce bezpečnostné pokyny
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby
pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
riadnej údržby a pravidelného čistenia.
•
Pomocou mäkkej kefky alebo suchej handričky
pravidelne čistite vetracie drážky na náradí.
•
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky
s obsahom brúsnych častíc a rozpúšťadla.
•
•
Pri práci s kovom zaistite, aby bol zapojený prúdový
chránič (RCD), aby bolo zabránené zbytkovému
riziku spôsobenému kovovými pilinami.
Pokiaľ RCD vypína napájanie, odneste zariadenie
autorizovanému servisnému zástupcovi.
Doplnková údržba
Pri práci s kovom sa za extrémnych
podmienok môže v obale stroja hromadiť
vodivý prach. To môže mať za následok
zníženie izolácie zariadenia a môže dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom.
6
Usadzovaniu kovových častíc vo vnútri zariade nia
zabránite pravidelným denným čistením ventilačných
otvorov.
•
Odpojte elektrický prívod zariadenia.
•
Vetracie štrbiny prefúknite suchým stlače ným
vzduchom.
Pri vykonávaní tejto údržby používajte ochranné
okuliare.
Prehlásenie o zhode
KG1200
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám:
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 50144, EN 55014,
EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
vibrácie prenášané na obsluhu
91,6 dB(A)
104,6 dB(A)
4,2 m/s2
Kevin Hewitt
Technický a vývojový riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
01-07-2004
7
Politika služieb zákazníkom
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00043958 - 02-05-2007
8
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
9
KG1200 - - - - A
ANGLE GRINDER 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising