KG1200 | Black&Decker KG1200 ANGLE GRINDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
5
2
6
1
3
4
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-00 CZ
KG1200
6
9
10
6
7
7
8
A
B
14
12
11
7
14
12
13
11
7
14
12
11
7
C
D
2
15
14 12
5
E
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
Odstraňte seřizovací přípravky a klíče
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho
blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Prodlužovací kabely
Před použitím tyto kabely prohlédněte a pokud jsou
poškozené, tak je vyměňte. Používáte-li nářadí venku,
používejte pouze prodlužovací kabel určený pro
venkovní použití. Můžete používat prodlužovací kabely
Black & Decker až do délky 30 m, aniž by došlo ke
ztrátě výkonu.
Používejte pouze vhodné nářadí.
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná zařízení při
práci, která je určena pro výkonnější nářadí. Práce
je účinnější a bezpečnější, pokud používáte nářadí
a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny. Na nářadí příliš
netlačte. Nepoužívejte nářadí k jiným účelům, než pro
které je určeno, nepoužívejte například kotoučovou pilu
pro řezání větví stromů nebo klád.
Varování! Používání přídavných zařízení, příslušenství
a provádění jiných úkonů než jaké jsou doporučeny
v návodu, může vést k poranění osob.
Zkontrolujte jednotlivé části nářadí, zda nejsou
poškozeny
Před každým použitím nářadí a napájecí kabel pečlivě
zkontrolujte, zda nejsou poškozeny. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí, opotřebení
jednotlivých částí, poškození ochranných krytů a spínačů
a další prvky, které mohou ovlivnit správný chod nářadí.
Ujistěte se, zda bude nářadí řádně pracovat a zda bude
řádně provádět určenou funkci. Pokud je kterákoliv část
nářadí vadná, nebo je poškozena, nářadí nepoužívejte.
Pokud nelze zapnout a vypnout hlavní spínač nářadí,
s nářadím nepracujte. Zničené kryty a jiné poškozené
díly nechejte vyměnit ve značkovém servisu. Nikdy se
nepokoušejte provádět jakékoliv opravy sami.
Odpojte nářadí od napájení
Není-li nářadí používáno, před výměnou jeho částí,
příslušenství nebo doplňků a před prováděním údržby
vždy odpojte napájecí kabel.
Vyvarujte se nechtěnému spuštění nářadí
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním spínači.
Ujistěte se, zda je nářadí při připojování ke zdroji napětí
vypnuto.
Nepoškozujte napájecí kabel
Nikdy nepřenášejte nářadí uchopením za napájecí
přívodní kabel a při vytahování ze zásuvky za tento kabel
netahejte. Veďte kabel tak, aby nepřecházel přes ostré
hrany nebo horké a mastné povrchy.
Uskladnění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, mělo by být uskladněno
na suchém místě a uzamčeno nebo jinak vhodně
zabezpečeno mimo dosah dětí.
Provádějte pečlivou údržbu nářadí
Ostré a čisté nástroje Vám zajistí účinnější a bezpečnější
práci. Dodržujte pokyny pro údržbu a výměnu
příslušenství. Udržujte všechny rukojeti a ovládací prvky
čisté, suché a neznečistěné oleji či jinými mazivy.
Opravy
Toto nářadí vyhovuje platným bezpečnostním předpisům.
Opravy by měly být prováděny kvalifikovanými servisními
Vaše úhlová bruska Black & Decker je určena k řezání
kovu a zdiva pomocí vhodného typu řezacího nebo
brusného kotouče. Toto nářadí je určeno pro domácí
použití.
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
z elektrické sítě musí být pečlivě dodržovány
základní bezpečnostní pokyny včetně pokynů
uvedených v tomto návodu, abyste snížili riziko
vzniku poranění nebo materiálních škod.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Návod uschovejte pro příští potřebu.
Před prováděním údržby, opravy nebo seřizování,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky.
Udržujte v pracovním prostoru čistotu
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní ploše může
vést k úrazu.
Pracujte s ohledem na okolní prostředí.
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím ve
vlhkém prostředí. Zajistěte si kvalitní osvětlení pracovní
plochy. Nepoužívejte nářadí tam, kde hrozí riziko vzniku
požáru nebo exploze, například v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů.
Chraňte nářadí před dětmi
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům, aby
se dostaly do blízkosti pracovního prostoru nebo se
dotýkaly nářadí a přívodních kabelů.
Vhodně se oblékejte
Nenoste volné oblečení nebo šperky, tyto mohou být
zachyceny pohybujícími se částmi nářadí. Jestliže
pracujete venku, používejte pokud možno gumové
rukavice a neklouzavou obuv. Jestliže máte dlouhé vlasy,
používejte vhodnou pokrývku hlavy.
Ochrana obsluhy
Používejte vždy ochranné brýle. Jestliže se
při práci s nářadím práší nebo pokud odlétávají
drobné částečky materiálu, používejte
p r o t i p r a c h u o c h r a n n ý š t í t n e b o r e s p i r á t o r.
Používejte vhodnou ochranu sluchu.
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Zabraňte doteku těla se zeměním nebo s uzemněnými
povrchy (jako jsou např. potrubí, radiátory, sporáky
a chladničky). Elektrická bezpečnost může být dále
zvýšena použitím zařízení pro zbytkové proudy (RCD)
s vysokou citlivostí (30 mA / 30 mS).
Nepřekážejte sami sobě.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte pozorní.
Stále sledujte, co provádíte. Pracujte s rozvahou. Pokud
jste unavení, ukončete práci s nářadím.
Upněte si obrobek
K připevnění obrobku používejte svorky nebo svěrák.
Práce je tak bezpečnější a budete mít volné obě ruce.
Používejte lapače prachu.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení
zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci.
4
mechaniky s použitím originálních náhradních dílů;
v ostatních případech může dojít k nebezpečnému
ohrožení uživatele.
•
•
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací; proto
není nutné použití zemnícího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda zdroj napětí odpovídá napětí
na výkonovém štítku.
•
Další bezpečnostní pokyny pro úhlové brusky
Před použitím nářadí pročtěte pečlivě tento
návod.
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi
následujícími prvky.
1. Hlavní spínač
2. Zajišťovací tlačítko
3. Zajišťovací tlačítko
4. Boční rukojeť
5. Zajištění vřetena
6. Ochranný kryt
Při práci se zařízením používejte bezpečnostní
nebo ochranné brýle.
Při práci se zařízením používejte ochranu
sluchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nezapomeňte, že po vypnutí nářadí se kotouč ještě
určitou dobu otáčí.
Při práci v prašném prostředí zkontrolujte, zda
jsou větrací otvory čisté. Pokud je třeba odstranit
prachové nánosy, odpojte nejdříve přívodní kabel
ze sítě. K čištění používejte měkký kartáč nebo
vlhký hadřík, nikoliv kovové předměty, zabráníte tím
poškození vnitřních částí.
Brusné a řezací materiály skladujte na suchém
místě, při skladování a manipulaci s nimi postupujte
podle pokynů výrobce.
Při práci s tímto nářadím vždy požívejte prostředky
k ochraně zraku a sluchu.
Používejte osobní ochranné pomůcky jako respirátor,
pracovní rukavice, přilbu a zástěru.
Neřezejte nebo nebruste lehké kovy s obsahem
magnezia vyšším než 80%, protože tento druh kovu
je hořlavý.
Používejte výhradně řezací a brusné kotouče
a ostatní příslušenství doporučená tímto
návodem.
Zkontrolujte, zda jsou maximální otáčky kotouče
vyšší než volnoběžné otáčky nářadí.
Nepoužívejte brusné a řezací kotouče, které
neodpovídají rozměrům uvedeným v technických
údajích. Nepoužívejte samostatné redukční vložky
nebo adaptéry a neprovádějte neodborné úpravy
k přizpůsobení rozměru otvoru kotouče.
Neřezejte obrobky vyžadující maximální hloubku
řezu překračující hloubku řezného nástroje.
Řezací kotouče nepoužívejte pro boční broušení.
Před použitím brusné a řezací kotouče vždy
zkontrolujte. Nepoužívejte odštípnuté, prasklé nebo
jinak poškozené kotouče.
Zajistěte, aby byl brusný díl před použitím správně
nasazen a dotažen a nářadí poté ponechejte
v bezpečné poloze běžet naprázdno po dobu 30
sekund , pokud se objeví značné vibrace nebo jiná
závada, nářadí okamžitě zastavte. V případě výskytu
závady se pokuste odhalit její příčinu.
Zkontrolujte, zda jsou použity podložky v případě,
že jsou dodávány s lepenými brusnými materiály.
Při použití kotouče se závitem v otvoru zkontrolujte
zda je délka závitu vzhledem ke šroubu
dostatečná.
Nikdy nepoužívejte nářadí bez ochranného krytu
Zkontrolujte, že je obrobek správně zajištěn.
Na brusný nebo řezný kotouč nevyvíjejte boční
přítlak.
Zkontrolujte, zda jiskry vznikající při práci s nářadím
nemohou způsobit popálení osob nebo vznícení
hořlavých materiálů.
Montáž
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Nasazení a sejmutí krytu (obr. A & B)
Upevnění
•
Položte nářadí na stůl tak, aby bylo vřeteno (7)
otočeno nahoru.
•
Přes vřeteno umístěte pérovou podložku (8)
na osazení.
•
Kryt (6) nasaďte způsobem znázorněným na obrázku.
•
Přírubu (9) nasuňte na vřeteno výstupky směrem ke
krytu. Zkontrolujte, zda se otvory v přírubě kryjí se
šroubovými otvory.
•
Pomocí šroubů (10) přírubu zajistěte. Zkontrolujte,
zda jsou šrouby zcela dotaženy a zda lze krytem
otáčet.
Sejmutí
•
Pomocí šroubováku uvolněte šrouby (10).
•
Sejměte přírubu (9), kryt (6) a pérovou podložku (8).
Tyto součásti pečlivě uložte.
Varování! Nikdy nepoužívejte nářadí bez ochranného
krytu
Nastavení krytu
Kryt lze otočit o 90°.
•
Otočte krytem podle potřeby.
Upevnění boční rukojeti
•
Našroubujte boční rukojeť (4) do jednoho z otvorů
v nářadí.
Varování! Vždy používejte boční rukojeť.
Nasazení a sejmutí brusného nebo řezacího kotouče
(obr. C - E)
Pro určitý typ operací používejte vždy vhodný
typ kotouče. Vždy používejte kotouče správné
velikosti a správného průměru středového otvoru
(viz technická data).
5
Ochrana životního prostředí
Upevnění
•
Výše popsaným způsobem nasaďte kryt.
•
Vnitřní přírubu (11) nasuňte na vřeteno (7) viz (obr.
C). Zkontrolujte, zda příruba správně dosedá na
ploché části hřídelel.
•
Kotouč (12) nasuňte na vřeteno (7) viz (obr. C). Disk
se zvýšeným středem (13) umístěte vyvýšenou částí
směrem k vnitřní přírubě.
•
Zkontrolujte, zda kotouč správně dosedá na vnitřní
přírubu.
•
Nasaďte vnější přírubu (14) na vřeteno. Při
upevňování brusného kotouče musí vyvýšený střed
vnější příruby směřovat ke kotouči (A na obr. D). Při
upevňování řezacího kotouče musí vyvýšený střed
vnější příruby směřovat od kotouče (B na obr. D).
•
Zmáčkněte pojistku vřetena (5) a dotáhněte vnější
přírubu pomocí klíče (15) (obr. E).
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Sejmutí
•
Zmáčkněte pojistku vřetena (5) a uvolněte vnější
přírubu (14) pomocí klíče (15) (obr. E).
•
Sejměte vnější přírubu (14) a kotouč (12).
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
•
Kontrolujte polohu přívodního kabelu, aby nedošlo
k jeho proříznutí.
•
Buďte připraveni na proud jisker až se kotouč dotkne
obrobku.
•
Nářadí držte vždy tak, aby kryt zajišťoval Vaši
maximální ochranu.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Zapnutí a vypnutí
•
Nářadí zapneme tak, že stiskneme pojistné tlačítko
(2) a poté zmáčkneme hlavní spínač zap/vyp (1).
•
Nepřetržitý chod zajistíte stisknutím zajišťovacího
tlačítka (3) a uvolněním hlavního spínače.
•
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač.
Chcete-li vypnout nářadí, které pracuje v nepřetržitém
chodu, stiskněte a uvolněte hlavní spínač.
Varování! Nevypínejte nářadí v záběru.
Rady k optimálnímu použití přístroje
•
Nářadí držte pevně jednou rukou za boční rukojeť
a druhou rukou za hlavní rukojeť.
•
Při broušení udržujte mezi kotoučem a povrchem
obrobku úhel přibližně 15°.
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Průměr kotouče
Otvor kotouče
Max síla kotouče
brusné kotouče
řezací kotouče
Velikost hřídele
Hmotnost
Údržba
Doplňující bezpečnostní pokyny
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou
životnost společně s minimálními nároky na údržbu.
Předpokladem dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí
je jeho pravidelné čištění a péče.
•
Pomocí měkkého kartáče nebo suchého hadříku
pravidelně čistěte větrací drážky na nářadí.
•
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. K čištění nepoužívejte čistící prostředky
s obsahem brusných částic a rozpouštědla.
•
•
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
KG1200
230
1 200
10 000
125
22
6
3,5
M14
2,7
Při práci s kovem zajistěte, aby byl založen proudový
chránič (RCD), aby bylo zabráněno zbytkovému
riziku způsobenému kovovými pilinami.
Pokud RCD vypíná napájení, dopravte zařízení
autorizovanému servisnímu zástupci.
Doplňková údržba
Při práci s kovem se za extrémních podmínek
může v obalu stroje hromadit vodivý prach. To
může mít za následek snížení izolace zařízení a
může dojít k úrazu elektrickým proudem.
6
Usazování kovových částic uvnitř zařízení zabráníte
pravidelným denním čištěním ventilačních otvorů.
•
Odpojte elektrický přívod zařízení.
•
Větrací štěrbiny profoukněte suchým stlačeným
vzduchem.
Při provádění této údržby používejte ochranné
brýle.
ES Prohlášení o shodě
KG1200
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám:
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 50144, EN 55014,
EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
vibrace přenášené na obsluhu
91,6 dB(A),
104,6 dB(A),
4,2 m/s2
Kevin Hewitt
Technický a vývojový ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
01-07-2004
7
Politika služby zákazníkům
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00043945 - 02-05-2007
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
KG1200 - - - - A
ANGLE GRINDER 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising