KG1200 | Black&Decker KG1200 ANGLE GRINDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
505101-61 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KG1200
2
3
POLSKI
Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia do odsysania
lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania
narzędzi roboczych!
Przed załączeniem szlifierki sprawdź, czy zostały wyjęte
klucze i przyrządy nastawcze.
Przedłużacz
Przed użyciem sprawdź przedłużacz i wymień go w razie
wykrycia uszkodzenia. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Przedłużacz Black & Decker długości do 30 m nie
powoduje zauważalnego spadku mocy.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych!
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie szlifierki
zgodne z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie używaj
zbyt słabych narzędzi roboczych ani akcesoriów.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz,
tylko stosując właściwe narzędzia. Nie przeciążaj szlifierki.
Nie wykorzystuj elektronarzędzi do celów innych, niż
przewidziane przez producenta, np. ręcznej pilarki
tarczowej do ścinania pni drzew i gałęzi.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i wyposażenia
dodatkowego, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do wypadku.
Kontroluj szlifierkę pod względem uszkodzeń!
Przed użyciem sprawdź szlifierkę i kabel, czy są
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym o ruchomych
elementach. By zapewnić nienaganną pracę narzędzia,
wszystkie części muszą być właściwie zamontowane.
Uszkodzone elementy, urządzenia zabezpieczające
i wyłączniki powinny być prawidłowo naprawione
lub wymienione przez jeden z naszych warsztatów
serwisowych. Nie używaj szlifierki, gdy jakaś jej część jest
niesprawna. Nie próbuj samemu jej naprawiać.
Wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego!
W razie nieużywania szlifierki, przed rozpoczęciem
wykonywania prac konserwacyjnych, czy też przy
wymianie narzędzia roboczego lub jakiegoś innego
elementu, zawsze wyjmuj wtyczkę kabla zasilającego z
gniazda sieciowego.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia!
Nie przenoś szlifierki z palcem opartym na wyłączniku.
Przy przyłączaniu narzędzia do sieci najpierw sprawdź,
czy jest ono wyłączone.
Ostrożnie obchodź się z kablem!
Nie przenoś szlifierki za kabel ani nie używaj kabla
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
Nieużywane elektronarzędzia powinny być
przechowywane w suchym, niedostępnym dla dzieci
miejscu.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Szlifierka kątowa firmy Black & Decker jest przeznaczona
do cięcia oraz szlifowania metali i muru przy użyciu
odpowiedniej tarczy tnącej bądź szlifierskiej. Szlifierka
ta nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych i
przemysłowych.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
•
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z elektronarzędzi
dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych
w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, doznania urazu ciała i szkód
rzeczowych.
Przed użyciem narzędzia dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby znów
była kiedyś potrzebna.
Przed rozpoczęciem wykonywania prac nastawczych
i konserwacyjnych zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
zasilającego z gniazda sieciowego.
Utrzymuj porządek w miejscu pracy!
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia!
Nie wystawiaj szlifierki na działanie deszczu. Nie używaj
jej też w wilgotnym ani mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy. Nie załączaj narzędzia w
miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, na przykład w pobliżu palnych cieczy
lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych ani zwierząt do
miejsca pracy i pilnuj, by nie dotykały szlifierki.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną!
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one
zostać pochwycone przez ruchome części szlifierki. Przy
pracy na wolnym powietrzu godne polecenia są rękawice
ochronne i obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę.
Ochrona osobista!
Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę przeciwpyłową,
jeżeli podczas pracy w powietrze jest wzbijany pył lub
drobiny obrabianego materiału. Zakładaj specjalne
słuchawki ochronne.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład
rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez użycie wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego (30 mA/30 mS).
Zachowuj stabilną podstawę!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w
jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę!
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie
używaj szlifierki, gdy jesteś zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot!
Używaj przyrządów mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot
ten jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać
narzędzie obiema rękami.
4
•
Starannie konserwuj swoje narzędzia!
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się
do instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi. Wszystkie
rękojeści i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
Naprawy:
Szlifierka ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy mogą
być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych do
tego specjalistów przy użyciu oryginalnych części
zamiennych; w przeciwnym razie użytkownik naraża się
na nieprzewidywalne konsekwencje.
•
•
•
•
Bezpieczeństwo elektryczne
Szlifierka jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
•
•
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy szlifierek
kątowych
•
Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
Przy korzystaniu ze szlifierki zakładaj okulary
ochronne!
•
Przy korzystaniu ze szlifierki zakładaj słuchawki
ochronne!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przy korzystaniu ze szlifierki zawsze zakładaj
okulary ochronne i słuchawki ochronne.
Zakładaj osobiste wyposażenie ochronna, jak:
maska przeciwpyłowa, rękawice, kask i fartuch.
Nie przecinaj ani nie szlifuj metali lekkich
zawierających ponad 80% magnezu, gdyż są one
palne.
Używaj wyłącznie tarcz tnących bądź szlifierskich
i innych akcesoriów zalecanych w tej instrukcji
obsługi.
Sprawdź, czy maksymalna dopuszczalna prędkość
obrotowa tarczy szlifierskiej bądź tnącej nie
przekracza wartości prędkości obrotowej biegu
jałowego szlifierki.
Nie używaj tarcz szlifierskich ani tnących o wymiarach
innych niż określone w specyfikacji. Nie zakładaj
żadnych tulei ani adapterów redukcyjnych i nie
dokonuj żadnych niedozwolonych przeróbek, by
dostosować elektronarzędzie do tarcz szlifierskich
o większej średnicy otworu.
Nie przecinaj przedmiotów obrabianych grubości
większej niż maksymalna głębokość cięcia tarczy
tnącej.
Nie używaj tarcz tnących do bocznego szlifowania.
Przed każdym użyciem sprawdź tarczę szlifierską
lub tnącą. Nie używaj tarcz szlifierskich, które
są odłupane, pęknięte lub uszkodzone w inny
sposób.
Przed użyciem szlifierki sprawdź, czy tarcza
szlifierska jest prawidłowo zamocowana i dokręcona.
Następnie uruchom ją na 30 sekund bez obciążenia
w bezpiecznej pozycji. W razie stwierdzenia silnych
wibracji lub innych uszkodzeń natychmiast wyłącz
szlifierkę. Znajdź przyczynę takiego stanu rzeczy.
Jeżeli używasz tarczy z otworem gwintowanym,
sprawdź czy długość gwintu odpowiada długości
wrzeciona.
Nigdy nie używaj szlifierki bez osłony kapturowej
tarczy.
Upewnij się, czy przedmiot obrabiany jest dobrze
zamocowany lub podparty.
Nie wywieraj bocznego nacisku na tarczę szlifierską
ani tnącą.
Upewnij się, czy iskry wydostające się w czasie
szlifowania nie stanowią dla nikogo zagrożenia,
to znaczy czy nie padają na osoby lub palne
substancje.
Pamiętaj, że po wyłączeniu szlifierki tarcza jeszcze
przez krótki czas się obraca.
Zwracaj uwagę na stan szczelin wentylacyjnych,
zwłaszcza w zapylonym otoczeniu. W razie
konieczności usunięcia pyłu najpierw odłącz
szlifierkę od sieci. Uważaj, by nie uszkodzić jakichś
wewnętrznych elementów. Do czyszczenia używaj
miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty, a nigdy
metalowych przedmiotów.
Z tarczami szlifierskimi obchodź się pieczołowicie
i przechowuj je zgodnie z zaleceniami producenta.
Miejsce składowania tarcz szlifierskich i tnących
zawsze musi być suche.
Opis szlifierki
Szlifierka ta zawiera niektóre lub wszystkie z wymienionej
niżej części:
1. Wyłącznik
2. Blokada załączania
3. Blokada wyłączania
4. Rękojeść boczna
5. Blokada wrzeciona
6. Osłona kapturowa tarczy
Montaż
Uwaga! Przed wykonaniem następujących operacji
sprawdź, czy szlifierka jest wyłączona, a wtyczka kabla
wyjęta z gniazda sieciowego.
Zdejmowanie i zakładanie osłony kapturowej tarczy
(rys. rys. A i B)
Zakładanie
•
Obróć szlifierkę wrzecionem (7) do góry i w takiej
pozycji ułóż ją na stole.
•
Sprężynę krążkową falistą (8) załóż poprzez
wrzeciono na odsadzenie.
•
Zgodnie z rysunkiem przyłóż osłonę tarczy (6) do
szlifierki.
•
Pierścień kołnierzowy (9) z występami zwróconymi
w stronę osłony załóż na wrzeciono. Tak obróć
pierścień, by wykonane w nim otwory znalazły się
5
•
dokładnie nad otworami gwintowanymi w obudowie
szlifierki.
Zamocuj pierścień dostarczonymi wkrętami (10).
Mocno dokręć wkręty, ale tak, by osłona kapturowa
tarczy dawała się obracać.
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania szlifierki.
•
Zdejmowanie
•
Za pomocą wkrętaka wykręć wkręty (10).
•
Zdejmij pierścień kołnierzowy (9), osłonę kapturową
tarczy (6) i sprężynę krążkową falistą (9). Starannie
przechowuj te elementy.
•
•
Uwaga! Nigdy nie używaj szlifierki bez założonej osłony
kapturowej tarczy.
Ostrożnie układaj kabel, by go omyłkowo nie
przeciąć.
Bądź przygotowany na iskrzenie, gdy tylko
tarcza szlifierska bądź tnąca dotknie przedmiotu
obrabianego.
Szlifierkę utrzymuj zawsze w takim położeniu, by
osłona kapturowa zapewniała optymalną ochronę
przed tarczą szlifierską bądź tnącą.
Załączanie i wyłączanie
•
By załączyć szlifierkę, naciśnij blokadę załączania
(2), a następnie wyłącznik (1).
•
By załączyć szlifierkę na stałe, naciśnij blokadę
wyłączania (3). Teraz możesz zwolnić wyłącznik.
•
By wyłączyć szlifierkę, zwolnij wyłącznik. By włączyć
szlifierkę załączoną na stałe, ponownie naciśnij
wyłącznik i zwolnij go.
Regulacja osłony kapturowej tarczy
Osłonę kapturową tarczy można obracać o kąt w zakresie
do 90o.
•
Obróć osłonę w żądanym kierunku.
Mocowanie rękojeści dodatkowej
•
Wkręć rękojeść dodatkową (4) w jeden
z przewidzianych do tego celu otworów w
szlifierce.
Uwaga! Nie wyłączaj szlifierki pod obciążeniem.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy
•
Pewnie trzamuj szlifierkę, jedną ręką chwytając
rękojeść dodatkową, a drugą – rękojeść główną.
•
Przy szlifowaniu zawsze utrzymuj kąt około
15 o między tarczą a powierzchnią przedmiotu
obrabianego.
Uwaga! Zawsze korzystaj z rękojeści dodatkowej.
Zakładanie i zdejmowanie tarcz szlifierskich bądź
tnących (rys. rys. C – E)
Zawsze używaj tarczy odpowiedniej do danego rodzaju
zastosowania. Musi ona mieć właściwą średnicę
i stosowny otwór centrujący (patrz: Dane techniczne).
Maksymalna grubość tarcz szlifierskich wynosi 6 mm, a
tarcz tnących – 3,5 mm.
Konserwacja
Szlifierka firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
•
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej
szmatki regularnie czyść szczeliny wentylacyjne w
szlifierce.
•
Wilgotną szmatką regularnie czyść obudowę silnika.
Nie używaj do tego celu żadnych środków ściernych
ani czyszczących na bazie rozpuszczalników.
Zakładanie
•
Gdy osłona kapturowa tarczy została zdjęta, załóż
ją zgodnie z powyższym opisem.
•
Tak jak pokazano na rysunku, załóż kołnierz
wewnętrzny (11) na wrzeciono (7) (rys. C). Sprawdź,
czy kołnierz dobrze przylega do spłaszczonych
boków wrzeciona.
•
Zgodnie z rysunkiem załóż tarczę (12) na wrzeciono
(7) (rys. C). Gdy tarcza zawiera środkowe odsadzenie
(13), musi ono być zwrócone do wewnątrz.
•
Sprawdź, czy tarcza dobrze przylega do kołnierza
wewnętrznego.
•
Załóż kołnierz zewnętrzny (14) na wrzeciono.
Jeżeli została założona tarcza szlifierska, środkowe
odsadzenie kołnierza zewnętrznego musi być
zwrócone w stronę tarczy (A na rys. D). Jeżeli
została założona tarcza tnąca, środkowe odsadzenie
na kołnierzu zewnętrznym musi być zwrócone na
zewnątrz (B na rysunku D).
•
Naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (5) i w tym
czasie kluczem widełkowym (15) dokręć kołnierz
zewnętrzny (rys. E).
Zdejmowanie
•
Naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (5) i w tym
czasie kluczem widełkowym (15) poluzuj kołnierz
zewnętrzny (14) (rys. E).
•
Zdejmij kołnierz zewnętrzny (14) i tarczę (12).
6
Deklaracja zgodności z normami UE
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
KG1200
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że
szlifierka kątowa KG1200 została wykonana zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/EWG,
89/336/EWG, EN 50144, EN 55014, EN 61000
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Poziom ciśnienia akustycznego A
91,6 dB(A)
Moc akustyczna A
104,6 dB(A)
Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
4,2 m/s2
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Kevin Hewitt
Dyrektor d.s.Technicznych
Black & Decker
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania, 01.07.2004
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Uwaga!
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
•
Jeśtli to narzędzie będzie stosowane do metalu,
należy się upewnić, że zostalo wiączone urządzenie
do prądu szcazątkowego, aby uniknąć ryzyka
wywolanego pylem metalowym.
•
Jeśtli urządzenie do prądu sycyątkowego spowoduje
odlączenie zasilania, należy skontrolować narzędzie
w autoryzowanym serwisie BLACK & DECKER.
Dane techniczne
KG1200
Napięcie
VAC 230
Pobór mocy
W 1200
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
obr/min 10000
Średnica tarczy
mm 125
Średnica otworu
centrującego tarczy
mm 22
Maksymalna grubość tarczy
szlifierskiej
mm 6
tnącej
mm 3,5
Wymiar wrzeciona
M14
Masa
kg 2,7
Dodatkowe prace konserwacyjne
W ekstremalnych warunkach pracy może się gromadżić
pyl we wnętrzu obudowy, tak długo będzie obrabiany
metal.
Może to prowadżić do uszkodzenia instalacji ochronnej
w maszýnie i powstania niebezpieczeństwa zwarcia
elektrycznego.
Aby uniknąć gromadzenia się pylu metalowego wewnątrz
maswzyny zaleca się czyścić codziennie szczeliny
napowietrzajace. W tym celu należy:
•
wyciagnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego,
•
wydmuchnąć suche powietrze pod ciśnieniem
poprzez szczeliny napowietrzające.
Przy opisywanych pracach konserwacyjnych należy
zakladać okulary ochronne.
7
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00054940 - 26-11-2007
8
KG1200 - - - - A ANGLE GRINDER 1
©
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising