KG1200 | Black&Decker KG1200 ANGLE GRINDER instruction manual

371000 - 16 LV
www.blackanddecker.eu
KG1200
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
3
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī Black & Decker leņķa slīpmašīna paredzēta
metāla un mūra slīpēšanai un griešanai, izmantojot
piemērota veida griezējripu vai slīpripu. Šim instrumentam jāuzstāda piemērots aizsargs, un tas ir
paredzēts tikai nekomerciālai lietošanai.
Drošības noteikumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi
un noteikumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus
turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments”
visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības
palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1. Darba zonas drošība
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām. Novēršot uzmanību, jūs
varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz
vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem,
eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsargpiederumus,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar
neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņatslēgas. Ja elektroinstrumenta
rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņatslēga
vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli
pār elektroinstrumentu.
5
LATVIEŠU
f.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari
mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu savācēju, iespējams mazināt putekļu
kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no
barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas
risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
noteikumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem ir veikta
pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk
vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
noteikumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem,
var rasties bīstama situācija.
6
5. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
slīpēšanai, smirģelēšanai, slīpēšanai ar
suku, pulēšanai vai abrazīviem nogriešanas
darbiem
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Šo elektroinstrumentu paredzēts lietot kā
slīpmašīnu, smirģeli, stiepļu suku, pulējamo
slīpmašīnu vai nogriešanas instrumentu.
Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādījumus, ilustrācijas un tehniskos datus, kas
atrodas elektroinstrumenta komplektācijā.
Ja netiek ievēroti visi turpmāk redzamie noteikumi, var saņemt elektriskās strāvas triecienu,
izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt nopietnu ievainojumu.
Veicot darbus, kam šis elektroinstruments
nav paredzēts, var rasties bīstami apstākļi
un var gūt ievainojumus.
Lietojiet tikai šī instrumenta ražotāja īpaši
izgatavotos un ieteiktos piederumus. Kaut
arī kādu citu piederumu ir iespējams piestiprināt pie instrumenta, tā lietošana nav droša.
Piederuma nominālajam ātrumam jābūt
vismaz vienādam ar maksimālo ātrumu,
kas atzīmēts uz elektroinstrumenta. Piederumi, kas kustas ātrāk par nominālo ātrumu,
var salūzt un nolidot nost.
Piederuma ārējam diametram un biezumam jābūt elektroinstrumenta jaudas
koeficienta robežās. Nepareiza izmēra
piederumus nav iespējams pietiekami uzmanīt
vai kontrolēt.
Ripu ass diametram, atlokiem, atbalsta paliktņiem vai jebkuram citam piederumam
ir jābūt piemērotiem elektroinstrumenta
vārpstai. Piederumi, kuru ass diametrs neatbilst elektroinstrumenta vārpstas lielumam,
sāk svārstīties un pārmērīgi vibrēt, kā arī to
dēļ var zaudēt kontroli pār instrumentu.
Nelietojiet bojātu piederumu. Pirms katras
ekspluatācijas reizes pārbaudiet piederuma stāvokli, piemēram, vai ripā nav robu
un plaisu, vai atbalsta paliktnis nav saplaisājis, nodilis vai pārlieku nolietojies un vai
stiepļu suka nav vaļīga un kādā stāvoklī ir
tās stiepļu sari. Ja elektroinstruments vai
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
piederums ir ticis nomests zemē, pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Ja ir, uzstādiet
jaunu piederumu. Kad pārbaude ir veikta
un piederums ir piestiprināts, darbiniet
elektroinstrumentu vienu minūti maksimālajā ātrumā bez noslodzes. Bojāti piederumi
šajā pārbaudes laikā parasti salūzt.
Valkājiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Atkarībā no veicamā darba valkājiet sejas
aizsargu, aizsargbrilles vai brilles. Ja
vajadzīgs, valkājiet putekļu masku, ausu
aizsargus, cimdus un darba priekšautu,
kas aiztur mazas abrazīvas vai materiāla
daļiņas. Acu aizsargaprīkojumam jāaiztur
lidojoši netīrumi, kas rodas dažādu darbu
veikšanas laikā. Putekļu maskas vai respiratora filtram jāaiztur darba laikā radušās daļiņas.
Ilgstoša un ļoti intensīva trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
Neļaujiet nepiederošām personām atrasties darba zonā. Ikvienam, kas atrodas
darba zonā, jāvalkā personīgais aizsargaprīkojums. Apstrādājamā materiāla vai bojāta
piederuma daļiņas var aizlidot un izraisīt
ievainojumus tiem, kas atrodas darba zonas
tuvumā.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie
izolētajām satveršanas virsmām, ja griezējinstruments varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
griezējinstruments saskaras ar vadu, kurā ir
strāva, visas elektroinstrumenta ārējās metāla
virsmas vada strāvu, kā rezultātā operators
var gūt elektriskās strāvas triecienu.
Novietojiet vadu tā, lai tas nepieskartos rotējošam piederumam. Ja zaudējat kontroli,
instruments var pārgriezt vai aizķert vadu, bet
jūsu roka var tikt ierauta rotējošajā piederumā.
Elektroinstrumentu nedrīkst nolikt malā,
līdz piederums nav pilnībā pārstājis darboties. Rotējošais piederums var satvert virsmu
un izraut elektroinstrumentu jums no rokām.
Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt,
kad pārnēsājat to, turot virzienā pret sevi.
Ja apģērbs nejauši pieskaras rotējošajam
piederumam, tas var tikt satverts, piederumu
ieraujot jūsu ķermenī.
Regulāri tīriet elektroinstrumenta gaisa
atveres. Motora ventilators ierauj putekļus
korpusā un pārāk liels uzkrātā metāla pulvera
daudzums var izraisīt elektrobīstamību.
Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Dzirksteles var aizdedzināt šos materiālus.
♦
Nelietojiet tādus piederumus, kam vajadzīgi dzesēšanas šķidrumi. Ja tiek izmantots
ūdens vai citi dzesēšanas šķidrumi, jūs varat
gūt nāvējošu vai elektriskās strāvas triecienu.
Piezīme: Iepriekš minētais brīdinājums neattiecas
uz elektroinstrumentiem, kas ir īpaši paredzēti lietošanai kopā ar šķidruma sistēmu.
Atsitiens un ar to saistīti brīdinājumi
Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz rotējošas ripas, atbalsta paliktņa, sukas vai cita piederuma saspiešanu
vai satveršanu. Saspiešanas vai satveršanas rezultātā rotējošais piederums pēkšņi apstājas, tādēļ
elektroinstrumentu vairs nav iespējams savaldīt,
un tas ar spēku triecas pretēji rotācijas virzienam
saķeres punktā.
Piemēram, ja apstrādājamais materiāls ir saspiedis
vai satvēris abrazīvo ripu, tās mala, kas atrodas pret
saspiešanas vietu, var iegriezties materiāla virsmā,
izraisot ripas izkrišanu vai atsitienu ar spēku. Ripa
var atsisties gan operatora, gan tam pretējā virzienā,
atkarībā no ripas kustības virziena saspiešanas
vietā. Abrazīvās ripas šajos apstākļos var arī salūzt.
Atsitiens rodas instrumenta nepareizas lietošanas
un/vai nepareizu darba paņēmienu vai apstākļu
rezultātā, un to var novērst, veicot attiecīgus piesardzības pasākumus, kā norādīts turpmāk.
♦ Nepārtraukti cieši turiet elektroinstrumentu un novietojiet ķermeni un rokas tā, lai
pretotos atsitiena spēkiem. Lai pēc iespējas labāk novaldītu atsitienu vai griezes
momentu iedarbināšanas laikā, vienmēr
lietojiet palīgrokturi, ja tāds ir. Operators
var novaldīt griezes momenta reakciju vai atsitiena spēku, ja veic attiecīgus piesardzības
pasākumus.
♦ Rokas nedrīkst turēt rotējošā piederuma
tuvumā. Piederums var radīt atsitienu rokai.
♦ Nedrīkst atrasties tajā vietā, kur elektroinstruments virzīsies atsitiena gadījumā.
Atsitiena spēka ietekmē instruments virzīsies
pretēji ripas kustības virzienam saspiešanas
vietā.
♦ Ievērojiet īpašu piesardzību, apstrādājot
stūrus, asas malas, u.c. Novērsiet piederuma atlēcienus un sadursmes ar šķēršļiem.
Stūri, asas malas vai atlēcieni mēdz izraisīt
rotējošā piederuma ieķeršanos, kā rezultātā
varat zaudēt kontroli pār instrumentu vai ciest
no atsitiena.
♦ Nedrīkst uzstādīt motorzāģa kokgriešanas
asmeni vai zāģa asmeni ar zobiem. Šādi
asmeņi bieži izraisa atsitienu un instrumenta
nevaldāmu darbību.
7
LATVIEŠU
Papildu drošības noteikumi attiecībā uz
slīpēšanu un nogriešanas darbiem
Drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanu un
abrazīviem nogriešanas darbiem
♦ Izmantojiet tikai šim elektroinstrumentam paredzētus ripu veidus un izvēlētajai
ripai piemērotu aizsargu. Ripas, kas nav
paredzētas šim elektroinstrumentam, nav iespējams pienācīgi uzstādīt, un tās nav drošas
lietošanai.
♦ Aizsargam ir jābūt cieši piestiprinātam pie
elektroinstrumenta un maksimāli droši
novietotam tā, lai pret operatoru būtu
pavērsta vismazākā iespējamā ripas daļa.
Aizsargs palīdz aizsargāt operatoru pret salūzušas ripas atlūzām un nejaušas saskaršanās
ar ripu.
♦ Ripas drīkst lietot tikai tām paredzētajiem
mērķiem. Piemēram, ar griezējripas malu
nedrīkst slīpēt. Abrazīvas griezējripas paredzētas perifērai slīpēšanai, tāpēc, ja uz šīm
ripām iedarbojas sānu spēks, tās var salūzt.
♦ Jālieto tikai nebojāti ripu atloki, kuru izmērs un forma atbilst izvēlētai ripai. Pareizi
ripu atloki balsta ripas, tādējādi samazinot
ripas salūšanas iespējamību. Griezējripām
paredzētie atloki var atšķirties no slīpripas
atlokiem.
♦ Nedrīkst lietot nodilušas ripas, kas bijušas
lietotas ar lielākiem elektroinstrumentiem.
Ripa, kas paredzēta lielākiem elektroinstrumentiem, nav piemērota mazāka instrumenta
lielākam rotācijas ātrumam un var saplīst.
Papildu drošības brīdinājumi attiecībā uz
abrazīviem nogriešanas darbiem
♦
Nepieļaujiet griezējripas iestrēgšanu, kā
arī nespiediet pārāk cieši uz tās. Necentieties veikt pārāk dziļu iegriezumu. Ja ripa
tiek spiesta pārāk spēcīgi, palielinās risks ripai
saliekties vai iestrēgt materiālā, kā rezultātā
var tikt izraisīts atsitiens vai ripa salūzt.
Nenostājieties vienā līmenī ar rotējošo
ripu vai aiz tās. Ja ripa darba laikā rotē pretējā virzienā no jums, iespējama atsitiena spēka
ietekmē rotējošā ripa un elektroinstruments
virzās tieši jūsu virzienā.
Ja ripa ir iestrēgusi vai ja kāda iemesla dēļ
slīpēšana/griešana ir pārtraukta, izslēdziet
elektroinstrumentu un turiet to nekustīgi,
līdz ripa pilnībā pārstāj darboties. Nekādā gadījumā neizņemiet griezējripu no
iegriezuma materiālā, kamēr ripa atrodas
♦
♦
8
♦
♦
♦
kustībā, citādi var notikt atsitiens. Novērtējiet situāciju un vērsiet to par labu, lai novērstu
ripas iestrēgšanas cēloni.
Neatsāciet darbu ar instrumentu, ja ripa
atrodas materiālā. Nogaidiet, līdz ripa
sasniedz maksimālo ātrumu, un uzmanīgi
atsāciet griešanu. Ja atsāksiet darbu ar
instrumentu, kas atrodas materiālā, ripa var
iestrēgt, izlēkt ārā vai izraisīt atsitienu.
Atbalstiet paneļus vai jebkuru citu pārāk
lielu materiāla gabalu, lai līdz minimumam
samazinātu ripas iespiešanās un atsitiena
risku. Lieli materiāla gabali mēdz nosēsties
paši zem sava svara. Atbalsti ir jānovieto zem
materiāla gabala, griezuma līnijas tuvumā un
materiāla gabala malas tuvumā abās ripas
pusēs.
Ievērojiet īpašu piesardzību, veicot iezāģējumus ēku sienās vai citās nosegtās
vietās. Ripa, kas izvirzās materiāla otrā pusē,
var sagriezt gāzes vai ūdens cauruļvadus,
elektroinstalāciju vai citus priekšmetus, tādējādi izraisot atsitienu.
Drošības brīdinājumi attiecībā uz smirģelēšanu
♦
Neuzstādiet smirģeļa ripai pārmērīgi liela
izmēra papīru. Izvēloties smirģeļa papīru,
ievērojiet ražotāja ieteikumus. Ja pārāk liela
izmēra smirģeļa papīrs sniedzas aiz smirģeļa
paliktņa malām, tā dēļ varat gūt ievainojumus
plēstu brūču veidā, kā arī tas var iespiest vai
saplēst ripu vai arī izraisīt atsitienu.
Drošības brīdinājumi attiecībā uz pulēšanu
♦
Nestrādājiet ar tādu pulēšanas disku, kam
ir izteiktas plūksnas vai kļuvušas vaļīgas stiprinājuma auklas. Nostipriniet vai
nogrieziet vaļīgās stiprinājuma auklas. Ja
vaļīgas stiprinājuma auklas rotē lielā ātrumā,
tajās var ieraut pirkstus vai tās var aizķerties
aiz apstrādājamā materiāla.
Drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanas darbiem ar suku
♦
♦
Ņemiet vērā, ka sukas sari tiek izsviesti
gaisā, pat veicot standarta darbus. Nespiediet stiepļu sarus ar spēku, pārmērīgi
noslogojot suku. Stiepļu sari var viegli izkļūt
cauri vieglam apģērbam un/vai savainot ādu.
Ja ir ieteicams lietot aizsargu, veicot slīpēšanas darbu ar suku, jāraugās, lai stiepļu
ripa vai suka nesaskartos ar aizsargu.
Darba laikā un centrbēdzes spēka ietekmē
stiepļu ripa vai sukas var izplesties.
LATVIEŠU
Citu personu drošība
Funkcijas
♦
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. atbloķēšanas poga
3. bloķēšanas poga
4. sānu rokturis
5. vārpstas bloķētājs
6. aizsargs
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas
vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var arī
lietot iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no
deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt
norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai
regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas
veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla
fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks,
bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas
tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai
instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Aizsarga uzstādīšana un noņemšana (A. un
B. att.)
Instrumenta komplektācijā ir aizsargs, kas paredzēts tikai slīpēšanas darbiem. Ja ar instrumentu ir
paredzēts veikt arī nogriešanas darbus, jāuzstāda
šim nolūkam īpaši paredzēts aizsargs. Black & Decker apkopes centros ir pieejams nogriešanas
darbiem paredzētais aizsargs ar detaļas numuru
1004484-01.
Uzstādīšana
♦ Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai vārpsta
(7) būtu vērsta augšup.
♦ Uzstādiet uz vārpstas atsperpaplāksni (8) un
savietojiet to ar plecu.
♦ Uzstādiet uz instrumenta aizsargu (6), kā
norādīts.
♦ Uzstādiet uz vārpstas atloku (9) tā, lai izciļņi
būtu vērsti pret aizsargu. Atloka atverēm
jāsakrīt ar skrūvēm paredzētajām atverēm.
♦ Pieskrūvējiet atloku ar skrūvēm (10). Pārbaudiet, vai skrūves ir cieši pievilktas un vai atloks
negriežas.
Strādājot ar instrumentu, valkājiet aizsargbrilles.
Noņemšana
♦ Ar skrūvgriezi izskrūvējiet skrūves (10).
♦ Noņemiet atloku (9), aizsargu (6) un atsperpaplāksni (8). Glabājiet šīs detaļas drošā vietā.
Strādājot ar instrumentu, valkājiet ausu
aizsargus.
Brīdinājums! Ar instrumentu nedrīkst strādāt, ja
nav uzstādīts aizsargs.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
♦
Salikšana
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Aizsarga regulēšana
Aizsargu var pagriezt par 90°.
♦ Pagrieziet aizsargu tiktāl, cik vajadzīgs.
Sānu roktura uzstādīšana
♦ Pieskrūvējiet sānu rokturi (4) pie vienas no
instrumenta montāžas atverēm.
Brīdinājums! Vienmēr lietojiet sānu rokturi.
9
LATVIEŠU
Slīpripas vai griezējripas uzstādīšana un noņemšana (C.–E. att.)
Vienmēr lietojiet konkrētam darbam piemērotu ripas
veidu. Vienmēr lietojiet ripu ar pareizu iekšējo un
ārējo diametru (sk. tehniskos datus).
Uzstādīšana
♦ Uzstādiet aizsargu, kā aprakstīts iepriekš.
♦ Novietojiet iekšējo atloku (11) uz vārpstas (7),
kā norādīts (C. att.). Pārbaudiet, vai atloks ir
pareizi novietots uz vārpstas plakanvirsmām.
♦ Novietojiet ripu (12) uz vārpstas (7), kā norādīts (C. att.). Ja ripai ir izvirzīts centrs (13),
tam ir jābūt vērstam pret iekšējo atloku.
♦ Pārbaudiet, vai ripa ir pareizi novietota uz
iekšējā atloka.
♦ Novietojiet uz vārpstas ārējo atloku (14).
Uzstādot slīpripu, ārējā atloka izvirzītajam
centram jābūt vērstam pret ripu (D. att., A).
Uzstādot griezējripu, ārējā atloka izvirzītajam
centram jābūt vērstam pretēji ripai (D. att., B).
♦ Turiet nospiestu vārpstas bloķētāju (5) un ar
divzaru uzgriežņatslēgu (15) pievelciet ārējo
atloku (E. att.).
Noņemšana
♦ Turiet nospiestu vārpstas bloķētāju (5) un ar
divzaru uzgriežņatslēgu (15) atskrūvējiet ārējo
atloku (14) (E. att.).
♦ Noņemiet ārējo atloku (14) un ripu (12).
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
♦ Uzmanīgi novirziet vadu tā, lai to nejauši
nepārgrieztu.
♦ Ņemiet vērā, ka, griezējripai vai slīpripai
saskaroties ar apstrādājamo materiālu, rodas
dzirksteles.
♦ Instrumentam jābūt novietotam tā, lai aizsargs
nodrošinātu optimālu aizsardzību pret griezējripu vai slīpripu.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦ Lai ieslēgtu instrumentu, vispirms nospiediet
atbloķēšanas pogu (2), tad — ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1).
♦ Lai instruments darbotos nepārtraukti, nospiediet bloķēšanas pogu (3) un atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
♦ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Lai nepārtrauktas
darbības laikā instrumentu izslēgtu, vēlreiz
nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un
tad to atlaidiet.
10
Brīdinājums! Kad instruments darbojas ar noslodzi,
to nedrīkst izslēgt.
Ieteikumi optimālai darbībai
♦ Cieši turiet instrumentu, ar vienu roku satverot
sānu rokturi, bet ar otru roku — galveno rokturi.
♦ Slīpējot vienmēr saglabājiet aptuveni 15° lielu
leņķi starp ripu un materiāla virsmu.
Apkope
Šis Black & Decker bezvadu instruments vai instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar
mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta
apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu
elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:
♦ izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas avota;
♦ vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja šim instrumentam ir atsevišķi
ievietojams akumulators;
♦ vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā
izlādējiet un izslēdziet instrumentu;
♦ pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no
barošanas avota. Šim lādētājam nav jāveic
apkope, izņemot regulāru tīrīšanu;
♦ ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta lādētāja ventilācijas atveres;
♦ ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora korpusu.
Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus;
♦ regulāri atveriet spīļpatronu (ja tāda ir) un
viegli uzsitiet pa to, lai iztīrītu tajā sakrājušos
putekļus.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
LATVIEŠU
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem
ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā
ar EN 60745:
virsmas slīpēšana (ah,AG) 7,7 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2,
nogriešana (ah) 3,5 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
KG1200
Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar
šādiem dokumentiem: 98/37/EK (līdz 2009. g. 28.
dec.), 2006/42/EK (no 2009. g. 29. dec.), EN 607451, EN 60742-2-3.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar
Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo paziņojumu.
Kevin Hewitt
Globālās inženiertehniskās
nodaļas priekšsēdētāja
vietnieks
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
1-10-2009
Tehniskie dati
Ieejas spriegums
Ieejas jauda
Ātrums bez noslodzes
Ripas ārējais diametrs
Ripas iekšējais diametrs
Maks. ripas biezums
slīpripas
griezējripas
Vārpstas izmērs
Svars
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
KG1200 TYPE 2
230
1 200
10 000
125
22
6
3,5
M14
2,7
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 92 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A),
skaņas jauda (LWA) 103 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша угловая шлифмашина Black & Decker
предназначена для резки и шлифования металла и камня с использованием отрезных
и шлифовальных кругов соответствующего
типа. Инструмент, оборудованный защитным
кожухом, предназначен только для бытового
применения.
b.
Правила безопасности
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
Внимание! Перед началом работы
внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство
по э кс п л уа т а ц и и . Н е с о б л ю де н и е
всех перечисленных ниже инструкций
и правил безопасности может привести
к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению
серьезной травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
„Электроинструмент“ во всех приведенных ниже
указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Беспорядок
на рабочем месте и его плохое освещение
могут привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструмент, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
12
c.
d.
e.
f.
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Исполь зуйте элек трический кабель
в установленном режиме. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски
электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный или
запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым
смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя или понижающих
реакцию лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
РУССКИЙ ЯЗЫК
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте случайного запуска. Перед
тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении “выключено”. Не переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение “включено”. Это может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Не допускайте перенапряжения. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подк лючено
и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумуляторную батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры
предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
e. Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
c.
d.
e.
f.
g.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности
при работе электроинструментами
♦
Внимание! Дополнительные меры безопасности при шлифовании, зачистке,
очистке проволочной щеткой, полировке
или абразивной резке.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
14
Данный электроинструмент предназначен для шлифования, зачистки, очистки металлической щеткой, полировки
и абразивной резки. Внимательно прочтите все инструкции по использованию,
правила безопасности, спецификации,
а также рассмотрите все иллюстрации,
входящие в руководство по эксплуатации
данного электроинструмента. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций
может привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или получению серьезной травмы.
Выполнение операций, не соответствующих целям применения данного электроинструмента, является потенциально
опасным и может стать причиной получения травмы.
Не используйте дополнительные принадлежности и насадки, специально не
разработанные и не рекомендованные
производителем инструмента. Возможность установки принадлежностей и насадок на электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
Номинальная частота вращения насадки
должна быть не ниже максимальной скорости, указанной на электроинструменте.
Насадки, вращающиеся со скоростью, превышающей их номинальную частоту вращения, могут сломаться и отлететь в сторону.
Внешний диаметр и толщина насадки
должны соответствовать диапазону
мощности электроинструмента. Насадка
неправильного размера не закрывается
надлежащим образом ограждением и не
обеспечивает контроля при управлении
инструментом.
Посадочные отверстия абразивных дисков, фланцев, шлифовальных подошв
и прочих сменных обрабатывающих принадлежностей должны правильно сидеть
на шпинделе электроинструмента. Насадки
с посадочными отверстиями, не соответствующими крепежным деталями электроинструмента, могут стать причиной разбалансированности, повышенной вибрации и потери
контроля над электроинструментом.
♦
♦
♦
♦
Не используйте поврежденные насадки.
Перед каж дым использованием проверяйте абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы - на
наличие надрывов и трещин, проволочные щетки - на наличие ослабленной или
сломанной проволоки. В случае падения
электроинструмента или насадки проверьте их на наличие повреждений или
установите неповрежденную насадку.
После проверки и установки насадки
запустите инструмент на максимальной
скорости без нагрузки в течение 1 минуты. Поврежденные насадки отлетят в сторону в течение данного тестового периода.
Используйте средства индивидуальной
защиты. В зависимости от типа выполняемых работ надевайте щиток для защиты
лица или защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте респиратор, защитные наушники, перчатки и рабочий фартук, способный защитить от
мелки абразивных частиц и фрагментов
обрабатываемой детали. Средства защиты для глаз должны останавливать частицы,
вылетающие при выполнении различных
видов работ. Противопылевая маска или
респиратор должны обеспечивать фильтрацию твердых частиц, образующихся при
выполнении работ. Длительное воздействие
шума высокой мощности может привести
к нарушениям слуха.
Не подпускайте посторонних лиц близко
к рабочей зоне. Любое лицо, входящее
в рабочую зону, должно использовать
сре дс тва ин д иви д уа льной защ иты.
Фрагменты обрабатываемой детали или
разрушенной нас а дки мог у т вылететь
и стать причиной травмирования даже за
пределами рабочей зоны.
Держите электроинструмент за изолированные поверхности при работе в местах, где режущая принадлежность может
задеть скрытую проводку или кабель
подключения к электросети! Контакт с находящимся под напряжением проводом делает непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также “живыми”,
что создает опасность удара электрическим
током.
Располагайте шнур питания на удалении
от вращающейся насадки. В случае потери
контроля шнур питания может быть разрезан или ободран, а ваша рука может быть
затянута вращающейся насадкой.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
Никогда не кладите электроинструмент,
пока насадка полностью не остановится.
Вращающаяся насадка может задеть за поверхность, из-за чего электроинструмент
может вырваться из рук.
Не включайте электроинструмент, если
насадка направлена на вас. Случайный
контакт с вращающейся насадкой может
привести к захвату насадкой одежды и контакту насадки с Вашим телом.
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента. Вентилятор
электродвигателя затягивает пыль внутрь
корпуса, а скопление большого количества
пыли на металле электродвигателя повышает риск поражения электротоком.
Не исполь зуйте элек троинструмент
рядом с горючими материалами. Искры
могут привести к их воспламенению.
Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения. Использование воды или других жидких охлаждающих
средств может привести к поражению электрическим током вплоть до смертельного
исхода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Предыдущая мера предосторожности не относится к электроинструментам,
специально разработанным для использования
с системой жидкости.
Причины обратного удара и действия по
его предупреждению
Обратный удар является внезапной реакцией
на защемление или застревание вращающегося
диска, диска-подошвы, щетки или какой-либо
другой насадки. Защемление или застревание
могут стать причиной мгновенной остановки
вращающейся насадки, что в свою очередь
приводит к потере контроля над электроинструментом и он внезапно подается назад в направлении, противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный диск был защемлен
или застрял в заготовке, край диска в момент
защемления может врезаться в поверхность
заготовки, в результате чего диск поднимается
или подается назад. В зависимости от направления движения диска в момент защемления,
диск может резко подняться в сторону или от
оператора. В этот момент абразивные диски
могут также сломаться.
Обратный удар является результатом использования инструмента не по назначению и/или
неправильных действий оператора и условий
работы, и его можно избежать, соблюдая следующие меры безопасности:
♦ Крепко держите электроинструмент двумя руками и следите за положением тела
и рук, чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара. Для максимального контроля силы обратного
удара или реакции от крутящего момента
всегда используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена. Оператор может контролировать силу обратного
удара, если он соблюдает соответствующие
меры предосторожности.
♦ Никогда не держите руки поблизости от
вращающегося диска. Это может привести
к обратному удару.
♦ Не стойте в зоне действия обратного
удара электроинструмента. В момент
заедания сила обратного удара отбросит
инструмент в направлении, обратном движению диска.
♦ Будьте особенно осторожны при обрабатывании углов, острых кромок и пр. Избегайте отскакивание и заедание насадки.
Именно при обработке углов, острых кромок
или при отскакивании высока вероятность
заедания вращающейся насадки, что может
послужить причиной потери контроля над
инструментом или образования обратного
удара.
♦ Не устанавливайте на шлифмашину диск
для резьбы по дереву или зубчатый режущий диск. Подобные диски увеличивают
вероятность возникновения обратного удара и потери контроля над инструментом.
Дополнительные меры безопасности при
шлифовании и резке
Меры безопасности при выполнении операций по шлифованию и резке с использованием абразивных дисков
♦ Используйте только диски, рекомендованные для использования с Вашим
электроинструментом, а также защитные
кожухи, специально разработанные для
выбранного типа дисков. Диски, не предназначенные для использования с данным
электроинструментом, не будут надежно
защищены кожухом и представляют опасность.
♦ Защитный кожух должен быть надежно
закреплен на электроинструменте. Для
достижения максимальной безопасности
кожух должен быть установлен таким образом, чтобы со стороны оператора была
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
открыта самая незначительная часть
диска. Защитный кожух поможет защитить
оператора от фрагментов разрушенного
диска и случайного контакта с диском.
Диски должны использоваться только по
назначению. Например: не выполняйте
шлифование острым краем режущих
дисков. Абразивные режущие диски предназначены для шлифования периферией
круга, поэтому боковая сила, применимая
к данному типу дисков, может стать причиной их разрушения.
Всегда используйте неповрежденные
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют выбранному Вами типу дисков. Правильно
подобранные дисковые фланцы защищают
диск, снижая вероятность его разрушения.
Фланцы для режущих дисков отличаются от
фланцев для шлифовальных дисков.
Никогда не используйте изношенные
диски с другого, более крупного электроинструмента. Диски, предназначенные
для использования с крупногабаритными
электроинструментами, не подходят для
более высокой скорости инструмента меньшего размера, и могут разрушиться.
♦
♦
♦
Меры предосторожности при шлифовании
♦
Дополнительные меры предосторожности при резании с использованием
абразивных дисков
♦
♦
♦
16
Не давите на режущий диск и не оказывайте на него чрезмерного давления. Не
пытайтесь выполнить слишком глубокий
разрез. Чрезмерное напряжение диска
увеличивает нагрузку на диск, результатом
которой может стать деформация или заедание в момент резания, возможность
возникновения обратного удара, а также
поломка диска.
Не стойте на одной линии и позади вращающегося диска. При вращении диска
в момент выполняемой операции в направлении от оператора, возможный обратный
удар может отбросить электроинструмент
с работающим диском прямо на вас.
При заклинивании диска или если по какой-либо причине Вы хотите прекратить
резание, выключите электроинструмент
и удерживайте его в пропиле, пока режущий диск полностью не остановится. Ни
в коем случае не пытайтесь вытащить
режущий диск из заготовки, пока он ещё
вращается, так как это может вызвать об-
ратный удар. Выясните причину заедания
и примите меры по её устранению.
Не возобновляйте прерванную операцию
с диском в заготовке. Позвольте диску
достичь максимальной скорости и аккуратно введите его в разрез. В противном
случае, при повторном включении электроинструмента диск может сломаться, подняться или выскочить обратно из заготовки.
Ра з м е щ а й т е п а н е л и и л и з а г о т о в к и
больших размеров на упорах для минимизации риска защемления диска и обратного удара. Большие заготовки имеют
тенденцию прогибаться под тяжестью
собственного веса. Устанавливайте упоры
под заготовкой по обе стороны от режущего
диска, около линии реза и краев заготовки.
Будьте особенно внимательны при сквозном врезании в стены и другие сплошные
поверхности. Выступающий диск может
врезаться в газовую или водопроводную
трубу, электропроводку или в объекты, вызывающие обратный удар.
Не используйте шлифовальные круги, диаметр которых намного превышает диаметр
подошвы. При выборе шлифовальной
бумаги пользуйтесь рекомендациями изготовителя. Шлифовальная бумага, выступающая за пределы подошвы шлифмашины,
может порваться, что может стать причиной
повреждения диска или обратного удара.
Меры предосторожности при полировке
♦
Следите за тем, чтобы полировальная
шкурка была плотно установлена на подошве, а концы завязок были убраны.
Уберите или отрежьте все выступающие
концы завязок. Свободно свисающие
и вращающиеся завязки могут запутать
Ваши пальцы или застрять в обрабатываемой заготовке.
Дополнительные меры предосторожности при работе с использованием проволочных щеток
♦
Помните, что кусочки проволоки отскакивают от проволочной щетки даже
при выполнении обычной операции. Не
надавливайте на щетку, оказывая на нее
чрезмерное давление. Обрывки проволоки
легко могут проникнуть через легкую одежду
и/или попасть на кожу.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Если при работе щеткой рекомендовано
использование защитного ограждения,
не допускайте ни малейшего соприкосновения проволочной щетки или диска
с ограждением. В процессе работы и под
воздействием центробежной силы проволочный диск или щетка могут увеличиться
в диаметре.
При работе с данным электроинструментом наденьте защитные наушники.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Вибрация
Составные части
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Ваш электроинструмент может содержать все или
некоторые из перечисленных составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
3. Кнопка фиксации пускового выключателя
4. Рукоятка вспомогательная (боковая)
5. Кнопка фиксации шпинделя
6. Кожух защитный
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
Внимание! Перед сборкой убедитесь, что
шлифмашина выключена и отсоединена от
электросети!
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
При работе с данным электроинструментом наденьте защитные очки или маску.
Сборка
Установка и снятие защитного кожуха
(Рис. A и B)
Электроинструмент оснащен защитным кожухом, предназначенным только для работ по
шлифованию поверхностей. В случае, если инструмент предназначен для операций по резке,
на него должен быть установлен специальный
защитный кожух. Защитный кожух № 100448401 для операций по резке можно приобрести
в сервисном центре Black & Decker.
Установка
♦ Положите шлифмашину на стол, шпинделем
(7) вверх.
♦ Поместите пружинную шайбу (8) на уступ вокруг шпинделя.
♦ Установите защитный кожух (6) на шлифмашину, как показано на рисунке.
♦ Поместите фланец (9) на шпиндель выступами
к защитному кожуху. Проследите, чтобы отверстия во фланце совпадали с отверстиями
под винты.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Закрепите фланец с помощью винтов (10). Проследите, чтобы винты были плотно затянуты,
но при этом защитный кожух можно было бы
повернуть.
Снятие
♦ Отвинтите винты (10), используя отвертку.
♦ Снимите фланец (9), защитный кожух (6)
и пружинную шайбу (8). Надежно сохраните
эти детали.
Внимание! Ни в коем случае не используйте
шлифмашину без защитного кожуха!
Регулирование положения защитного кожуха
Защитный кожух можно поворачивать в пределах
приблизительно 90 градусов.
♦ Повернув защитный кожух, закрепите его в необходимом положении.
Установка вспомогательной (боковой) рукоятки
♦ Ввинтите вспомогательную рукоятку(4) в необходимое резьбовое отверстие в шлифмашине.
Внимание! Постоянно используйте вспомогательную рукоятку!
Установка и удаление абразивных дисков
(Рис. C - E)
Используйте абразивные диски, предназначенные
только для соответствующих условий работы.
Используйте абразивные диски только соответствующего диаметра и размера установочного
отверстия (см. раздел „Технические характеристики“). Толщина шлифовальных кругов не должна
превышать 6 мм, толщина отрезных дисков не
должна превышать 3,5 мм.
Установка
♦ Установите защитный кожух как указано выше.
♦ Установите внутренний фланец (11) на шпиндель (7), как показано на рисунке (Рис. C).
Проследите, чтобы нижняя часть фланца совместилась с боковыми вырезами шпинделя.
♦ Установите абразивный диск (12) на шпиндель
(7), как показано на рисунке (Рис. C). Если диск
имеет выпуклую середину (13), проследите,
чтобы она примыкала к внутреннему фланцу.
♦ Убедитесь, что абразивный диск правильно
установлен на внутреннем фланце.
♦ Установите наружный фланец (14) на шпиндель. При установке шлифовального круга,
выступ наружного фланца должен примыкать
к шлифовальному кругу (Вид A на Рис. D). При
установке отрезного диска, выступ наружного
фланца должен быть направлен в противопо18
♦
ложную сторону (наружу) от отрезного диска
(Вид B на Рис. D).
Удерживая нажатой кнопку (5) фиксации шпинделя, затяните наружный фланец вилочным
ключом (15) (Рис. E).
Снятие
♦ Удерживая нажатой кнопку (5) фиксации
шпинделя, отверните наружный фланец (14)
вилочным ключом (15) (Рис. E).
♦ Снимите наружный фланец (14) и абразивный
диск (12).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс! Избегайте перегрузки шлифмашины!
♦ Аккуратно направляйте кабель подключения
к электросети шлифмашины, во избежание
его случайного пореза.
♦ Будьте готовы к сильному выбросу искр, как только
абразивный диск войдет в соприкосновение с обрабатываемой заготовкой.
♦ Держите шлифмашину таким образом, чтобы
защитный кожух максимально загораживал
Вас от абразивного диска.
Включение и выключение
♦ Для включения шлифмашины, нажмите кнопку
(2) защиты от непреднамеренного пуска и клавишу (1) пускового выключателя.
♦ Для непрерывного режима работы нажмите
кнопку (3) фиксации пускового выключателя.
После этого клавишу пускового выключателя
можно отпустить.
♦ Для выключения шлифмашины отпустите
клавишу пускового выключателя. Для выключения в непрерывном режиме работы нажмите
и отпустите клавишу пускового выключателя.
Внимание! Не выключайте шлифмашину, находящуюся в соприкосновении с обрабатываемой
заготовкой.
Рекомендации по оптимальному использованию
♦ Крепко держите инструмент одной рукой за
основную (заднюю) рукоятку, другой рукой за
вспомогательную (боковую) рукоятку.
♦ Старайтесь обеспечивать при шлифовании
угол приблизительно 15° между шлифовальным диском и поверхностью обрабатываемой
заготовки.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент
рассчитан на работу в течение продолжитель-
РУССКИЙ ЯЗЫК
ного периода времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы электроинструмента и его надежность увеличивается при
правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
♦ Или выключите инструмент и выньте из него
аккумуляторную батарею, если инструмент
оснащен съемной аккумуляторной батареей.
♦ Или, в случае если инструмент оснащен
встроенной акк умуляторной батареей,
полностью разгрузите батарею и выключите
инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента мягкой щеткой
или сухой тканью.
♦ Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
♦ Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по а дресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
KG1200 ТИП 2
Напряжение
электросети
В перем. тока
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов (х. х.)
об/мин
Диаметр диска
мм
Установочное отверстие
мм
Макс. толщина диска
Шлифовальные диски
мм
Отрезные диски
мм
Резьба шпинделя
Вес
кг
230
1 200
10 000
125
22
6
3,5
M14
2,7
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 92 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А), Акустическая мощность (LWA) 103 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Суммарная вибрация (по трем осям) в соответствии
с EN 60745:
Шлифование поверхности (ah,AG) 7,7 м/с2, погрешность (K)
1,5 м/с2, Резка (ah) 3,5 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
KG1200
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
98/37/ЕС (до 28 декабря 2009 г.), 2006/42/ЕС
(с 29 декабря 2009 г.), EN 60745-1, EN 60742-2-3.
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
1-10-2009
zst00197829 - 26-02-2013
20
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
22
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising