D27300 | DeWalt D27300 PLANER THICKNESSER instruction manual

544666-33 SK
D27300
D27300T
2
3
4
5
6
7
8
HOBĽOVAČKA, PREPÚŠŤAČKA
D27300/D27300T
Blahoželáme Vám!
Obsah balenia
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Balenie obsahuje:
1 Čiastočne zložená prepúšťačka
1 Ochranný kryt
1 Lapač hoblín
1 Krabica obsahuje:
1 Pravítko
1 Pretláčaciu tyč
1 Vak obsahuje:
1 Kľúč na skrutky s hlavou
s vnútorným šesťhranom 2,5 mm
1 Kľúč na skrutky s hlavou
s vnútorným šesťhranom 4 mm
1 Kľúč na skrutky s hlavou
s vnútorným šesťhranom 5 mm
1 Kľúč na skrutky s hlavou
s vnútorným šesťhranom 6 mm
1 Kľúč 13/10 mm
1 Nastavovacie zariadenie
1 Zdvíhacia rukoväť
2 Upínacie rukoväte
4 Gumové pätky
1 Skrutka so štvorhrannou hlavou M8
4 Matica M8
4 Ozubené podložky D8
1 Plochú podložku D8
1 Krabica obsahuje:
4 Nohy
2 Kolieska
2 Konzoly pre kolieska
1 Vak obsahuje:
2 Náboje koliesok
4 Skrutky so štvorhrannou hlavou
M8
2 Skrutky so šesťhrannou hlavou
M8
4 Matica M8
4 Krídlové matice
4 Ploché podložky D8
6 Tanierové podložky D8
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
Technické údaje
Napájacie napätie
V
Príkon
W
Výkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Rýchlosť posuvu
m/min
Max. rezná výška
mm
Max. šírka rezu
mm
Max. hĺbka rezu
Režim hobľovania
mm
Režim hrúbkovania
mm
Veľkosť nožov
mm
Hmotnosť
kg
Poistky:
náradie 230 V
D27300
230–240
2100
1650
6200
5
160
260
D27300T
400
3000
2280
6200
5
160
260
2,5
2,5
3
3
20
20
54
54
16 A v napájacej
sieti
náradie 400 V 16 A, pre každú
fázu
V tomto návode sú použité nasledovné
symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Ostré hrany.
•
•
9
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred zahájením pracovných operácií venujte
dostatok času starostlivému prečítaniu
a porozumeniu tomuto návodu.
Popis (obr. A1 a A2)
Montáž
Vaša prepúšťačka D27300/D27300T je určená
na profesionálne hobľovanie dreva.
Pred prevádzaním montáže vždy
odpojte náradie od siete.
Obr. A1
Vybalenie stroja a jeho dielov (obr. B1)
1
2
3
4
5
6
7
8
•
•
•
•
Hlavný vypínač Zap/vyp
Zdvíhacia rukoväť
Spodný stôl
Lapač hoblín
Mierka spodného stola
Pretláčacia tyč
Upínacia rukoväť pravítka
Pravítko
Vyberte baliaci materiál z krabice.
Vytiahnite stroj z krabice.
Vyberte zo stroja krabice s dielmi.
Odstráňte zo stroja zostávajúci baliaci
materiál.
Identifikácia montážnych prvkov (obr. B2)
Odporúčame Vám, aby ste si vybalili a roztriedili
všetky montážne prvky.
14 Konzola pre koliesko
15 Náboj kolieska
16 Skrutka so štvorhrannou hlavou M8
17 Skrutka so šesťhrannou hlavou M8
18 Matica M8
19 Krídlová matica
20 Ozubená podložka D8
21 Plochá podložka D8
22 Plochá podložka D8
23 Tanierová podložka D8
Obr. A2
9 Vrchný stôl
10 Nastavovacia skrutka na nastavenie hĺbky
hobľovania
11 Mierka vrchného stola
12 Upínacia rukoväť ochranného krytu
13 Ochranný kryt
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný iba pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či sieťové napätie
zodpovedá napätiu uvedenému na typovom
štítku náradia.
Montáž oporných pätiek (obr. C1 a C2)
S namontovanými pätkami je stroj vhodný na
umiestnenie na pracovnom stole.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, musí
byť stroj k pracovnému stolu pripevnený.
Požadované montážne prvky: 4 matice (18), 4
ozubené podložky (20) (obr. C1).
• Otočte stroj tak, aby jeho strana s rámom
na odoberanie materiálu pri hrúbkovačke
(24) spočívala na podlahe (obr. C2).
Vaše náradie DEWALT je vybavené
dvojitou izoláciou podľa normy
EN 50144. Preto nie je nutné použiť
zemniaci vodič.
Výmena sieťovej zástrčky
Pokiaľ potrebujete vašu sieťovú zástrčku
vymeniť a vy ste osoba kompetentná to
urobiť, postupujte podľa nižšie uvedeného
návodu. Pokiaľ si neveríte, kontaktujte vášho
autorizovaného opravára D E WALT alebo
kvalifikovaného elektrikára.
Dbajte na to, aby nastavovacia skrutka
na nastavenie hĺbky hobľovania (10)
nenarazila do podlahy.
•
Použitie predlžovacieho kábla
•
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto zariadenia (viď technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
V prípade použitia navinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
•
•
•
10
Do každého vnútorného zárezu (26), ktorý
sa nachádza v spodnej časti skrine stroja,
vložte opornú pätku (25).
Na každú koncovú časť pätky so závitom
nasaďte ozubenú podložku (20) a maticu
(18).
Pritiahnite maticu.
Postavte stroj do normálnej polohy.
Pripevnite stroj k pracovnému stolu.
Montáž oporných nôh (obr. D1 - D3)
•
S namontovanými nohami je stroj vhodný
na samostatné umiestnenie v pracovnom
priestore. Požadované montážne prvky: 4
skrutky so štvorhrannou hlavou (16), 4 krídlové
matice (19), 4 ploché podložky (21) (obr. D1).
• Otočte stroj tak, aby jeho strana s rámom
na odoberanie materiálu pri zhrubovačke
(24) spočívala na podlahe (obr. D2).
•
Montáž ochranného krytu (obr. G1 a G2)
•
•
Dbajte na to, aby nastavovacia skrutka
na nastavenie hĺbky hobľovania (10)
nenarazila do podlahy.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ak je stroj používaný v režime hobľovanie,
lapač hoblín musí byť namontovaný pod
vrchným stolom. Ak je stroj používaný v
režime hrúbkovanie, lapač hoblín musí byť
namontovaný na vrchnom stole.
Režim hobľovanie (obr. H1)
•
•
•
•
Požadované montážne prvky: 2 konzoly pre
kolieska (14), 2 náboje koliesok (15), 2 skrutky
(17), 4 matice (18), 2 ploché podložky (21), 2
tanierové podložky (23) (obr. E1).
• Zarovnajte každé koliesko (30) s konzolou
(14) a príslušnými otvormi pretiahnite
náboje koliesok (15) (obr. E2).
• Na každú koncovú časť náboja so závitom
nasaďte ozubenú plochú podložku (21) a
maticu (18).
• Pritiahnite maticu.
• Pomocou skrutky so šesťhrannou hlavou
(17), tanierovej podložky (23) a matice
(18) namontujte na každú hornú nohu (32)
montážnu zostavu kolieska (31) (obr. E3).
• Pritiahnite maticu.
• Otočte stôl do normálnej polohy.
Povoľte skrutky (36) o niekoľko otáčok,
aby ste umožnili prechod lapača hoblín cez
hlavy skrutiek.
Zasuňte hrany (37) na každej strane lapača
hoblín do drážok (38).
Zasuňte lapač hoblín (4) pod vrchný stôl
(9) tak, aby sa osadenie (39) dostalo za
skrutky.
Pripevnite lapač hoblín dotiahnutím skrutiek.
Režim hrúbkovanie (obr. H2)
•
•
•
•
Povoľte skrutky (36) o niekoľko otáčok,
aby ste umožnili prechod lapača hoblín cez
hlavy skrutiek.
Umiestnite lapač hoblín (4) v obrátenej polohe
na pracovnú plochu vrchného stola (9).
Posúvajte lapač hoblín (4) po vrchnom stole
(9) tak, aby sa osadenie (39) dostalo za
skrutky.
Pripevnite lapač hoblín dotiahnutím skrutiek.
Nastavenie
Pred prevádzaním nastavenia vždy
odpojte stroj od siete.
Nastavenie pravítka (obr. I1 - I3)
Montáž pravítka (obr. F1 a F2)
•
Zasuňte ochranný kryt (13) do stĺpčeka
krytu (34) (obr. G1).
Upravte polohu ochranného krytu pomocou
zaisťovacej skrutky (35).
Namontujte na stĺpček (34) ochranného
krytu upínaciu rukoväť (12) (obr. G2).
Montáž lapača hoblín (obr. H1 a H2)
Do každého horného otvoru (28)
umiestneného v spodnej časti skrine stroja
vložte nohu (27).
Pretiahnite cez otvory v nohách i v skrini
stroja skrutky so štvorhrannou hlavou (16).
Nasaďte na skrutky ploché podložky (21) a
naskrutkujte na ne krídlové matice (19).
Pritiahnite krídlové matice.
Otočte stroj tak, aby jeho strana s rámom
na odoberanie materiálu pri hobľovačke
(29) spočívala na podlahe (obr. D3).
Opakujte tento postup i s ostatnými nohami.
Podľa nižšie uvedeného postupu preveďte
montáž prepravných koliesok.
Montáž prepravných koliesok (obr. E1 - E3)
•
Nasaďte na skrutku (16) plochú podložku
(22) (obr. F2).
Namontujte na skrutku (16) upínaciu
rukoväť (7).
Vložte pravítko (8) do držiaka pravítka (33)
(obr. F1).
Zo spodnej strany zasuňte do držiaka
a pravítka skrutku so štvorhrannou hlavou
(16).
Nastavenie pravého uhla (obr. I1)
Pravítko je vybavené nastaviteľným dorazom,
ktorý umožňuje jednoduché nastavenie
pravého uhla.
11
•
•
•
•
•
Uvoľnite upínaciu rukoväť na nastavenie
uhla (40).
Zatlačte pravítko priamo dopredu, aby ste
zaistili jeho úplne zvislú polohu a pritiahnite
upínaciu rukoväť na nastavenie uhla.
Umiestnite na pracovný stôl uhlomer (41)
a oprite ho o pravítko (8).
Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
Maticu uvoľnite o niekoľko otáčok (42) a
zaskrutkujte alebo vyskrutkujte nastavovaciu
dorazovú skrutku, ktorá je vo zvislej polohe
(43) tak, aby bolo pravítko v kolmej polohe
(90°) vzhľadom ku stolu. Preveďte kontrolu
pomocou uhlomera.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. K, L1 a L2)
Režim hobľovanie (obr. K)
•
•
•
Režim hrúbkovanie (obr. L1 a L2)
Nastavenie uhla (obr. I2)
•
•
•
•
•
Uvoľnite upínaciu rukoväť na nastavenie
uhla (40).
Pohybujte pravítkom (8) okolo pozdĺžnej
osi, pokiaľ nedosiahnete požadovaný
uhol.
Uistite sa, či je spodná hrana pravítka
v kontakte s povrchom pracovného stola
(9).
Pritiahnite upínaciu rukoväť na nastavenie
uhla.
•
Nastavenie šírky hobľovania (obr. I3)
•
•
•
Uvoľnite poistný krúžok (46).
Uchopte nastavovaciu skrutku hĺbky
hobľovania (10) a pomocou mierky (47)
nastavte hĺbku rezu.
- Otáčaním v smere pohybu hodinových
ručičiek sa hĺbka hobľovania
zmenšuje.
- Otáčaním proti smeru pohybu
hodinových ručičiek sa hĺbka hobľovania
zväčšuje.
Pritiahnite poistný krúžok.
Uvoľnite upínaciu rukoväť pravítka (7).
Pohybujte pravítkom (8) po povrchu
vrchného stola (9), pokiaľ nedosiahnete
požadovanú šírku.
Pritiahnite upínaciu rukoväť pravítka.
•
Nasaďte na hriadeľ (48) otočnú rukoväť na
zdvíhanie (2).
Otáčajte rukoväťou, pokiaľ sa čap hriadeľa
(49) nedostane do drážky (50) v otočnej
rukoväti (obr. L1).
Uchopte rukoväť na zdvíhanie (3) a
nastavte požadovanú hĺbku rezu.
- Otáčaním v smere pohybu hodinových
ručičiek sa hĺbka hobľovania
zmenšuje.
- Otáčaním proti smeru pohybu
hodinových ručičiek sa hĺbka hobľovania
zväčšuje.
Odčítajte konečnú hrúbku obrobku na
mierke na nastavenie hĺbky rezu (5) (obr.
L2).
Pokyny na obsluhu
•
Nastavenie ochranného krytu (obr. J)
Ochranný kryt môže byť nad stolom nastavený
do akejkoľvek pevnej polohy tak, aby poskytol
optimálnu ochranu.
•
•
Vždy sa uistite, či je ochranný kryt
nastavený tak, aby zodpovedal šírke
hobľovania a výške obrobku.
Nastavenie šírky:
• Povoľte zaisťovaciu skrutku (44).
• Nastavte ochranný kryt (13) do požadovanej
šírky.
• Pritiahnite zaisťovaciu skrutku.
Nastavenie výšky:
• Uvoľnite upínaciu rukoväť (12).
• Nastavte konzolu ochranného krytu (45) do
požadovanej výšky.
• Pritiahnite upínaciu rukoväť.
Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
Uistite sa, či je na strane pre odber
obrábaného materiálu dostatok
voľného priestoru.
Pred zahájením posuvu obrobku
počkajte, až kým motor dosiahne
maximálne otáčky. Pri zapnutí
stroja nesmie byť obrobok
v kontakte s hlavou noža.
Pred zahájením prevádzky:
•
12
Odstráňte všetky cudzie predmety.
Neprevádzajte hobľovanie dreva ak sú
uvoľnené uzly na dreve.
Neprevádzajte hobľovanie dreva,
ktoré má mnoho uzlov alebo je značne
deformované.
Zapnutie a vypnutie (obr. M)
Dodržujte hĺbku rezu a šírku obrábania podľa
hodnôt v dole uvedenej tabuľke.
Hlavný spínač ponúka početné výhody:
- vypínaciu funkciu pri nulovom napätí: ak dôjde
z nejakého dôvodu k prerušeniu napájania,
musí byť spínač úmyselne znovu zapnutý.
- ochranu pred preťažením motora: ak dôjde
k preťaženiu motora, bude odpojené jeho
napájanie. V takom prípade nechajte motor
dve minúty vychladnúť a potom stisnite
zelené tlačidlo.
- mimoriadnu bezpečnosť: sklápací
bezpečnostný štítok (51) môže byť pomocou
západky (52) zaistený visiacim zámkom.
Štítok tiež slúži ako „ľahko dostupný“ núdzový
vypínač, pretože tlak pôsobiaci na prednú
časť štítku spôsobí stisnutie vypínača.
• Ak chcete stroj zapnúť, stisnite zelené
spúšťacie tlačidlo (53).
• Ak chcete stroj vypnúť, stisnite červené
vypínacie tlačidlo (54).
Hĺbka rezu (mm)
2.5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
200
250
300
Pomaly vsúvajte obrobok do stroja.
Posúvajte obrobok tak, aby prechádzal
strojom v smere vlákien dreva.
Odrezek je priehlbina, ktorá vzniká v okamihu,
keď sa koniec obrobku dostane do kontaktu
s nožmi. Ak chcete, aby k vytvoreniu odrezku
nedošlo:
• Držte obrobok rovno po celú dobu
hobľovania.
• Posúvajte obrobok po pracovnom stole
celou plochou.
Deformácia (obr. P1 - P4)
Ak je Váš obrobok deformovaný iba mierne,
preveďte hobľovanie oboch strán, aby ste
získali požadovanú hrúbku.
Prehnuté obrobky (obr. P1 a P2)
Posuvné valčeky a hlava noža obrobky
dočasne vyrovnajú (obr. P1).
Prehnutý tvar sa však po hobľovaní opäť obnoví
(obr. P2).
• Ak chcete prehyb odstrániť, použite
hoblík.
Namontujte lapač hoblín podľa vyššie
uvedeného postupu.
Nastavte hĺbku rezu.
Zapnite stroj.
•
150
Odrezok
Namontujte lapač hoblín podľa vyššie
uvedeného postupu.
Nastavte pravítko do požadovanej polohy.
Nastavte ochranný kryt tak, aby bola
zaistená optimálna ochrana.
Nastavte hĺbku rezu.
Zapnite stroj.
Pomaly posúvajte obrobok pod horný kryt
a pritláčajte ho k pravítku.
Posúvajte obrobok tak, aby prechádzal
strojom v smere vlákien dreva.
Ak sa blížíte k hlave noža, nezabúdajte
použiť pretláčaciu tyč.
•
100
Šírka obrobku (mm)
Hrúbkovanie (obr. O1 a O2)
•
0.8
20 50
Hobľovanie (obr. N1 a N2)
•
•
tvrdé drevo
0
Po ukončení práce a pred odpojením
napájacieho kábla od siete stroj vždy
vypnite.
•
mäkké drevo
1.6
Obrobky deformované do oblúka (obr. P3
a P4)
•
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak
má obrobok aspoň jednu plochú
stranu.
Ak chcete dosiahnuť optimálne
výsledky, opracujte obe strany
obrobku, aby ste dosiahli
požadovanú hrúbku.
•
•
13
Obrobky deformované do oblúka rozrežte
uprostred v pozdĺžnej osi (obr. P3).
Obrobte jednotlivé kusy samostatne, aby
ste minimalizovali množstvo odpadového
materiálu.
Alebo najskôr opracujte hornú plochu
obrobku (55), otočte obrobok a potom
opracujte i spodnú plochu obrobku (56)
(obr. P4).
Odsávanie prachu (obr. A)
•
Stroj je na lapači hoblín (4) vybavený výstupným
otvorem s priemerom 100 mm. Ak je stroj
napojený na vhodné odsávacie zariadenie a ak
dosahuje prúd vzduchu rýchlosť aspoň 20 m/s,
môže byť zachytených až 90% hoblín.
• Pri všetkých pracovných operáciách pripojte
vhodné odsávacie zariadenie.
• Vždy keď je to možné, pripojte k píle
odsávacie zariadenie zodpovedajúce
príslušným predpisom, ktoré sa týkajú
emisií prachu.
•
•
•
Pomocou dodávaného kľúča uvoľnite
skrutky (58).
Vyberte zostavu nožov (59) z hlavy noža.
Ak je to nutné, použite kliešte.
Vyberte nôž (60) z jeho držiaka (61).
Opakujte tento postup i s ostatnými
hobľovacími nožmi.
Nasadenie nožov
•
•
Preprava (obr. Q)
•
Prepravné kolieska (30) umožňujú jednoduchšiu
prepravu stroja.
•
Doplnkové príslušenstvo
•
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Pripevnite hobľovací nôž (60) k držiaku
nožov (61). Uistite sa, či sú hlavy vonkajších
skrutiek (62) zapustené v drážkach (63).
Vložte túto montážnu zostavu do hlavy noža
(57).
Hobľovacie nože nastavte podľa dole
uvedeného postupu.
Pritiahnite skrutky (58) (uťahovací moment:
6 - 8 Nm).
Opakujte tento postup i s ostatnými
hobľovacími nožmi.
Do tohto príslušenstva patria náhradné
hobľovacie nože (DE7330).
Nastavenie hobľovacích nožov (obr. R3)
Údržba
•
•
Vaše elektrické zariadenie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s
minimálnymi nárokmi na údržbu. Predpokladom
dlhodobej bezproblémovej funkcie náradia je
jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.
•
•
•
Výmena hobľovacích nožov (obr. R1 a R2)
Stroj je vybavený hlavou noža, v ktorej se
nachádzajú dva hobľovacie nože.
Skontrolujte polohu hobľovacieho noža (60)
na oboch jeho koncoch.
Podľa nákresu položte na hlavu noža (57)
mierku (64).
Spodná hrana mierky sa musí zhodovať so
špičkou hobľovacieho noža (60).
Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
Ak je to nutné, zaskrutkujte alebo
vyskrutkujte každú nastavovaciu skrutku
(65), pokiaľ sa nebude špička hobľovacieho
noža zhodovať s mierkou.
Brúsenie hobľovacích nožov
Oba nože vymieňajte vždy súčasne.
Uhol brúsenia hobľovacích nožov je 42°.
Brúsenie hobľovacích nožov môže
byť prevádzané, pokiaľ sa nedosiahne
zmenšenie pôvodnej veľkosti nožov
o 3 mm. Ak je veľkosť nožov zmenšená
o viac než 3 mm, musia byť hobľovacie
nože vymenené.
Pozor - ostré hrany.
Pri výmene hobľovacích nožov
používajte rukavice.
Pred prevádzaním výmeny hobľovacích
nožov vždy odpojte napájací kábel
stroja od siete.
Mazanie
Vybratie nožov
•
•
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Vyberte pravítko a ochranný kryt.
Opatrne otáčajte hlavou noža (57), pokiaľ
sa neobjaví prvý hobľovací nôž.
14
Vyhlásenie o zhode
Čistenie
D27300/D27300T
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN
55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 610003-3 a EN 61029.
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový kryt
pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
• Udržujte stoly v čistote a dbajte na to, aby
neboli znečistené mazivom. Pravidelne
stoly voskujte.
• Dbajte na to, aby stroj nebol znečistený
prachom a hoblinami.
• Kontrolu a čistenie zariadenia proti
spätnému rázu a posuvu hriadeľa robte
každý deň.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
Ochrana životného prostredia
LpA (akustický tlak)
(akustický výkon)
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
D27300
dB(A)* 99
dB(A) 108
D27300T
99 LWA
108
* pôsobiaci v uchu obsluhy
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
15
Všeobedné bezpečnostné pokyny
Pri používaní stacionárneho elektrického
náradia dodržujte vždy bezpečnostné
predpisy plané vo Vašej krajine, aby
ste znížili riziko vzniku požiaru, úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom alebo
riziko iného poranenia.
Pred použitím tohto výrobku si riadne
preštudujte celý návod.
Tento návod si uschovajte pre prípadné
ďalšie použitie.
•
•
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený
pracovný priestor môžu viesť k vzniku
úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte
s náradím v podmienkach s vysokou
vlhkosťou. Zaistite si kvalitné osvetlenie
pracovnej plochy (250 - 300 luxov).
Nepoužívajte náradie na miestach, kde
hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie,
napríklad v blízkosti horľavých alebo
výbušných kvapalín a plynov.
Držte deti mimo dosahu. Nedovoľte
deťom, ostatným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do blízkosti náradia a aby sa
dotýkali náradia alebo napájacieho kábla.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľné
oblečenie alebo šperky, tieto môžu byť
zachytené pohybujúcimi sa časťami
náradia. Ak máte dlhé vlasy, používajte
vhodnú pokrývku hlavy. Ak pracujete vonku,
používajte pokiaľ možno gumené rukavice
a nekĺzavú obuv.
Prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranné okuliare. Ak sa pri práci s náradím
práši alebo pokiaľ odlietavajú drobné
čiastočky materiálu, používajte proti prachu
ochranný štít alebo respirátor. Ak sú tieto
čiastočky horúce, používajte tiež vhodnú
pracovnú zásteru. Používajte vždy vhodnú
ochranu sluchu. Vždy noste ochrannú
prilbu.
Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte telo kontaktu s uzemnenými
povrchmi (napríklad s potrubiami, radiátormi,
sporákmi a chladničkami). Pri práci v
extrémnych podmienkach (napríklad vysoká
vlhkosť, tvorba kovových pilín pri práci, atď.)
•
•
•
•
16
môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená
vložením izolačného transformátora alebo
ochranného ističa (FI).
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj.
Zostaňte stále pozorní. Stále sledujte, čo
robíte. Premýšľajte. Pokiaľ ste unavení,
prácu prerušte.
Upnite si obrobok. Na pripevnenie
obrobku používajte svorky alebo zverák. Je
to bezpečnejšie a umožňuje to manipuláciu
s náradím oboma rukami.
Pripojenie zariadenia na odsávanie
prachu. Pokiaľ je zariadenie vybavené
adaptérom na pripojenie zariadení na
zachytávanie prachu, zaistite jeho správne
pripojenie a riadne fungovanie.
Odpratanie nastavovacích prípravkov a
kľúčov. Pred spustením náradia sa vždy
uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky.
Predlžovacie káble. Pred použitím tieto
káble prehliadnite a pokiaľ sú poškodené,
tak ich vymeňte. Ak používate náradie
vonku, používajte iba predlžovací kábel
určený na vonkajšie použitie, ktorý je i takto
označený.
Používajte vhodné náradie. Použitie
tohto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je určená
pre výkonnejšie náradie. Náradie bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude
používať vo výkonnostnom rozsahu, pre
ktorý bolo určené. Náradie nepreťažujte.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie
iných pracovných operácií než je
odporučené v tomto návode môže zapríčiniť
poranenie obsluhy.
Kontrola poškodených častí. Pred
každým použitím starostlivo skontrolujte,
či nedošlo k poškodeniu náradia alebo
napájacieho kábla. Skontrolujte vychýlenie a
uloženie pohybujúcich sa častí, opotrebenie
jednotlivých častí, poškodenie ochranných
krytov a spínačov a ďalších prvkov, ktoré
môžu ovplyvniť správny chod náradia.
Zaistite, aby bol chod náradia celkom
v poriadku a aby náradie správne plnilo
funkciu, na ktorú je určené. Pokiaľ je
akákoľvek časť náradia chybná alebo
poškodená, náradie nepoužívajte.
•
•
•
•
•
•
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Zničené
alebo iné poškodené diely nechajte vymeniť
v značkovom servise DEWALT. Nikdy sa
nepokúšajte prevádzať akékoľvek opravy
sami.
Vypínajte náradie. Ak chcete ponechať
náradie bez dozoru, vypnite ho a počkajte,
dokiaľ sa úplne nezastaví. Ak sa náradie
nepoužíva, pred výmenou častí náradia,
príslušenstva alebo doplnkov a pred
prevádzaním údržby vždy odpojte napájací
kábel.
Zabráňte neúmyselnému spusteniu.
Pred pripojením napájacieho kábla k sieti
sa uistite, či je náradie vypnuté.
Zamedzte poškodeniu napájacieho
kábla. Nešklbte a neťahajte za kábel pri
jeho vyťahovaní zo zásuvky. Kábel neklaďte
tak, aby prechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy.
Uskladnenie nepoužívaného náradia.
Ak nie je náradie používané, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť
tiež vhodne zabezpečené mimo dosahu
detí.
Prevádzajte údržbu starostlivo. Z dôvodu
bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky
udržujte náradie v čistom a bezchybnom
technickom stave. Pri údržbe a výmene
príslušenstva sa riaďte pokynmi. Udržujte
všetky ovládacie prvky a rukoväte čisté,
suché a neznečistené olejom alebo
mazivami.
O p r a v y. To t o n á r a d i e z o d p o v e d á
platným bezpečnostným predpisom.
Opravy tohto náradia vždy zverujte
mechanikom značkového servisu
DEWALT. Opravy by mali byť prevádzané
kvalifikovanými servisnými mechanikmi
s použitím originálnych náhradných
dielov; v ostatných prípadoch môže dôjsť
k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre prácu so
zrovnávacou frézkou
•
•
•
je spodná hrana pravítka v kontakte
s povrchom pracovného stola.
Varovanie! Oba stoly, pre prísun i odber
materiálu, sú presne nastavené už pri
výrobe. Nikdy neprevádzajte zmenu
nastavenia týchto stolov sami.
Používajte iba hobľovacie nože odporučené
výrobcom.
Vždy používajte ostré nože správneho typu
určené na obrábaný materiál.
Nepoužívajte tento stroj na prácu s inými
materiálmi než sú mäkké alebo tvrdé drevo.
Nikdy neobrábajte materiály s drážkami,
čapmi alebo s inými nepravideľnými
tvarmi.
Nikdy neprerušujte prácu (to znamená rezy,
ktoré nevyžadujú obrábanie po celej dĺžke
obrobku).
Vyvarujte sa obrábaniu nevhodne ohnutého
dreva, pretože nie je umožnený správny
kontakt so stolom pre prísun materiálu.
Pred použitím skontrolujte správnu funkciu
posuvného zariadenia a zariadenia, ktoré
chráni pred spätným rázom.
Pred zahájením práce odstráňte z obrobku
klince a kovové predmety.
Pri práci v režime hobľovania sa uistite,
či je horný kryt nožov nastavený tak, aby
zaručoval optimálnu ochranu.
Zaistite, aby sa zdvíhajúca rukoväť
nachádzala mimo priestoru pre prísun
materiálu.
Pri práci s dlhými obrobkami používajte na
oboch stranách stroja vhodné valčekové
podporné stoly, ktoré budú nastavené na
rovnakú výšku ako pracovné stoly stroja.
Dbajte na to, aby sa Vaše ruky nedostali do
blízkosti hobľovacích nožov.
Pri práci v režime hrúbkovania nikdy
neobrábajte materiály kratšie než 305 mm.
V režime hobľovanie používajte vždy
pretláčaciu tyč.
V prípade, že pretláčaciu tyč nepoužívate,
dbajte na to, aby bola uložená na svojom
mieste.
Ostatné riziká
Pri práci je vhodné, aby ste používali
ochranné okuliare.
Nikdy toto zariadenie nepoužívajte, ak nie
sú všetky kryty na svojich miestach a ak nie
sú v bezchybnom prevádzkovom stave.
Nepoužívajte prepúšťačku bez správne
nastaveného pravítka. Uistite sa, či
Pri práci s týmto strojom vznikajú nasledovné
riziká:
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a že sa používajú
bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené
isté zostatkové riziká.
17
Tieto riziká sú:
- Riziko nehody spôsobené nekrytými
časťami otáčajúcich sa nožov.
- Riziko poranenia pri výmene pílového
kotúča.
- Riziko pricviknutia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri hobľovaní dreva,
najmä dubového, bukového a materiálu
MDF.
Nálepky na stroji
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu
Pri použití stroja v režime hrúbkovanie
si uvedomte smer posuvu. Nikdy
nepoužívajte stroj bez správne
nasadeného lapača hoblín.
Pri použití stroja v režime hobľovanie
si uvedomte smer posuvu. Nikdy
nepoužívajte stroj bez správne
nasadeného lapača hoblín.
Uistite sa, či sú hobľovacie nože
správne nastavené.
Dbajte na to, aby nože z nožovej hlavy
nevyčnievali o viac ako 1,1 mm.
18
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00046702 - 26-06-2007
19
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
20
Schutz HOBEL-SPANNTIEFEN 1
©
D27300 - - - - A
21
Aufstieg u fall HOBEL-SPANNTIEFEN 1
©
D27300 - - - - A
22
Tischhalterung HOBEL-SPANNTIEFEN 1
©
D27300 - - - - A
23
Motor HOBEL-SPANNTIEFEN 1
©
D27300 - - - - A
24
Rollen HOBEL-SPANNTIEFEN 1
©
D27300 - - - - A
25
Tisch HOBEL-SPANNTIEFEN 1
©
D27300 - - - - A
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising