D27300 | DeWalt D27300 PLANER THICKNESSER instruction manual

509111-63 CZ
D27300
D27300T
2
3
4
5
6
7
8
SROVNÁVACÍ FRÉZKA, PROTAHOVAČKA
D27300/D27300T
Blahopřejeme Vám!
Obsah balení
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Balení obsahuje:
1 Částečně složená protahovačka
1 Ochranný kryt
1 Lapač hoblin
1 Krabice obsahuje:
1 Pravítko
1 Tlačnou tyč
1 Vak obsahuje:
1 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem 2,5 mm
1 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem 4 mm
1 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem 5 mm
1 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem 6 mm
1 Klíč 13/10 mm
1 Seřizovací přípravek
1 Zvedací rukojeť
2 Upínací rukojeti
4 Gumové patky
1 Šroub se čtyřhrannou hlavou M8
4 Matice M8
4 Ozubené podložky D8
1 Plochou podložku D8
1 Krabice obsahuje:
4 Nohy
2 Kolečka
2 Konzoly pro kolečka
1 Vak obsahuje:
2 Náboje koleček
4 Šrouby se čtyřhrannou hlavou M8
2 Šrouby se šestihrannou hlavou
M8
4 Matice M8
4 Křídlové matice
4 Ploché podložky D8
6 Talířové podložky D8
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Příkon
W
Výkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Rychlost posuvu
m/min
Max. řezná výška
mm
Max. šířka řezu
mm
Max. hloubka řezu
Režim hoblování
mm
Režim tloušťkovačky mm
Velikost nožů
mm
Hmotnost
kg
Pojistky:
D27300
230–240
2100
1650
6200
5
160
260
D27300T
400
3000
2280
6200
5
160
260
2,5
3
20
54
2,5
3
20
54
nářadí 230 V 16 A v napájecí síti
nářadí 400 V 16 A, pro každou fázi
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko poranění,
zkrácení životnosti nebo poškození
nářadí v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Ostré hrany.
•
•
9
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a porozumění tomuto návodu.
Popis (obr. A1 a A2)
Vybalení stroje a jeho dílů (obr. B1)
Vaše protahovačka D27300/D27300T je určena
pro profesionální hoblování dřeva.
•
•
•
•
Obr. A1
1
2
3
4
5
6
7
8
Hlavní vypínač Zap/vyp
Zvedací rukojeť
Spodní stůl
Lapač hoblin
Měřítko spodního stolu
Protlačovací tyč
Upínací rukojeť pravítka
Pravítko
Vyjměte balící materiál z krabice.
Vyzvedněte stroj z krabice.
Vyjměte ze stroje krabice s díly.
Odstraňte se stroje zbývající balící
materiál.
Identifikace montážních prvků (obr. B2)
Doporučujeme Vám, abyste si vybalili a roztřídili
všechny montážní prvky.
14 Konzola pro kolečko
15 Náboj kolečka
16 Šroub se čtyřhrannou hlavou M8
17 Šroub se šestihrannou hlavou M8
18 Matice M8
19 Křídlová matice
20 Ozubená podložka D8
21 Plochá podložka D8
22 Plochá podložka D8
23 Talířová podložka D8
Obr. A2
9 Horní stůl
10 Seřizovací šroub pro nastavení hloubky
hoblování
11 Měřítko horního stolu
12 Upínací rukojeť ochranného krytu
13 Ochranný kryt
Montáž opěrných patek (obr. C1 a C2)
S namontovanými patkami je stroj vhodný pro
umístění na pracovním stole.
Aby byl zajištěn bezpečný provoz, musí být stroj
k pracovnímu stolu připevněn.
Požadované montážní prvky: 4 matice (18),
4 ozubené podložky (20) (obr. C1).
• Otočte stroj tak, aby jeho strana s rámem
pro odebírání materiálu u tloušťkovačky
(24) spočívala na podlaze (obr. C2).
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda síťové napětí
odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku
nářadí.
Vaše nářadí D E WALT je opatřeno
dvojitou izolací dle normy EN 50144.
Proto není nutné použití zemnícího
vodiče.
Dbejte na to, aby seřizovací šroub
pro nastavení hloubky hoblování (10)
nenarazil do podlahy.
Výměna zástrčky napájecího kabelu
Pokud Vaše síťová zástrčka potřebuje vyměnit a
Vy jste osoba kompetentní to učinit, postupujte
dle níže uvedeného návodu. Pokud si nevěříte,
kontaktujte Vašeho autorizovaného opraváře
DEWALT nebo kvalifikovaného elektrikáře.
•
•
Použití prodlužovacího kabelu
•
•
•
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto zařízení (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
Do každého vnějšího zářezu (26), který se
nachází ve spodní části skříně stroje, vložte
opěrnou patku (25).
Na každou koncovou část patky opatřenou
závitem nasaďte ozubenou podložku (20)
a matici (18).
Přitáhněte matice.
Postavte stroj do normální polohy.
Připevněte stroj k pracovnímu stolu.
Montáž opěrných noh (obr. D1 - D3)
S namontovanými nohami je stroj vhodný pro
samostatné umístění v pracovním prostoru.
Požadované montážní prvky: 4 šrouby se
čtyřhrannou hlavou (16), 4 křídlové matice (19),
4 ploché podložky (21) (obr. D1).
Montáž
Před prováděním montáže vždy odpojte
nářadí od sítě.
10
•
Montáž ochranného krytu (obr. G1 a G2)
Otočte stroj tak, aby jeho strana s rámem
pro odebírání materiálu u tloušťkovačky
(24) spočívala na podlaze (obr. D2).
•
•
Dbejte na to, aby seřizovací šroub
pro nastavení hloubky hoblování (10)
nenarazil do podlahy.
•
•
•
•
•
•
•
•
Do každého horního otvoru (28) umístěného
ve spodní části skříně stroje vložte nohu
(27).
Protáhněte otvory v nohách i ve skříni stroje
šrouby se čtyřhrannou hlavou (16).
Nasaďte na šrouby ploché podložky (21) a
našroubujte na ně křídlové matice (19).
Přitáhněte křídlové matice.
Otočte stroj tak, aby jeho strana s rámem
pro odebírání materiálu u hoblovačky (29)
spočívala na podlaze (obr. D3).
Opakujte tento postup i u ostatních noh.
Podle níže uvedeného postupu proveďte
montáž přepravních koleček.
Zasuňte ochranný kryt (13) do sloupku krytu
(34) (obr. G1).
Upravte polohu ochranného krytu pomocí
zajišťovacího šroubu (35).
Namontujte na sloupek (34) ochranného
krytu upínací rukojeť (12) (obr. G2).
Montáž lapače hoblin (obr. H1 a H2)
Je-li stroj používán v režimu hoblovačka, lapač
hoblin musí být namontován pod horním stolem.
Je-li stroj používán v režimu tloušťkovačka,
lapač hoblin musí být namontován na horním
stole.
Režim hoblovačka (obr. H1)
•
•
Montáž přepravních koleček (obr. E1 - E3)
•
Požadované montážní prvky: 2 konzoly pro
kolečka (14), 2 náboje koleček (15), 2 šrouby
(17), 4 matice (18), 2 ploché podložky (21), 2
talířové podložky (23) (obr. E1).
• Srovnejte každé kolečko (30) s konzolou
(14) a příslušnými otvory protáhněte náboje
koleček (15) (obr. E2).
• Na každou koncovou část náboje opatřenou
závitem nasaďte plochou podložku (21) a
matici (18).
• Přitáhněte matice.
• Pomocí šroubu se šestihrannou hlavou
(17), talířové podložky (23) a matice (18)
namontujte na každou horní nohu (32)
montážní sestavu kolečka (31) (obr. E3).
• Přitáhněte matice.
• Otočte stůl do normální polohy.
•
Povolte šrouby (36) o několik otáček, abyste
umožnili průchod lapače hoblin přes hlavy
šroubů.
Zasuňte hrany (37) na každé straně lapače
hoblin do drážek (38).
Zasuňte lapač hoblin (4) pod horní stůl (9)
tak, aby se osazení (39) dostalo za šrouby.
Připevněte lapač hoblin dotažením šroubů.
Režim tloušťkovačka (obr. H2)
•
•
•
•
Povolte šrouby (36) o několik otáček, abyste
umožnili průchod lapače hoblin přes hlavy
šroubů.
Umístěte lapač hoblin (4) v obrácené poloze
na pracovní plochu horního stolu (9).
Posunujte lapač hoblin (4) po horním stole
(9) tak, aby se osazení (39) dostalo za
šrouby.
Připevněte lapač hoblin dotažením
šroubů.
Seřízení
Před prováděním seřízení vždy odpojte
stroj od sítě.
Montáž pravítka (obr. F1 a F2)
•
•
•
•
Nastavení pravítka (obr. I1 - I3)
Vložte pravítko (8) do držáku pravítka (33)
(obr. F1).
Ze spodní strany zasuňte do držáku a
pravítka šroub se čtyřhrannou hlavou
(16).
Nasaďte na šroub (16) plochou podložku
(22) (obr. F2).
Namontujte na šroub (16) upínací rukojeť
(7).
Nastavení pravého úhlu (obr. I1)
Pravítko je opatřeno nastavitelným dorazem,
který umožňuje snadné nastavení pravého
úhlu.
• Uvolněte upínací rukojeť pro nastavení úhlu
(40).
• Zatlačte pravítko přímo dopředu, abyste
zajistili jeho zcela svislou polohu a přitáhněte
upínací rukojeť pro nastavení úhlu.
11
•
•
•
Umístěte na pracovní stůl úhelník (41) a
opřete jej o pravítko (8).
Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
O několik otáček uvolněte matici (42) a
zašroubujte nebo vyšroubujte seřizovací
dorazový šroub svislé polohy (43) tak,
aby bylo pravítko v kolmé poloze (90°)
vzhledem ke stolu. Proveďte kontrolu
pomocí úhelníku.
-
•
Režim tloušťkovačka (obr. L1 a L2)
•
Nastavení úhlu zkosení (obr. I2)
•
•
•
•
Uvolněte upínací rukojeť pro nastavení úhlu
(40).
Pohybujte pravítkem (8) kolem podélné osy,
dokud nedosáhnete požadovaného úhlu.
Ujistěte se, zda je spodní hrana pravítka v
kontaktu s povrchem pracovního stolu (9).
Přitáhněte upínací rukojeť pro nastavení
úhlu.
•
Nastavení šířky hoblování (obr. I3)
•
•
•
Otáčením po směru pohybu hodinových
ručiček se hloubka hoblování
zmenšuje.
- Otáčením proti směru pohybu
hodinových ručiček se hloubka
hoblování zvětšuje.
Přitáhněte pojistný kroužek.
Uvolněte upínací rukojeť pravítka (7).
Pohybujte pravítkem (8) po povrchu horního
stolu (9), dokud nedosáhnete požadované
šířky.
Přitáhněte upínací rukojeť pravítka.
•
Nasaďte na hřídel (48) otočnou rukojeť pro
zvedání (2).
Otáčejte rukojetí, dokud se čep hřídele (49)
nedostane do drážky (50) v otočné rukojeti
(obr. L1).
Uchopte rukojeť pro zvedání (3) a nastavte
požadovanou hloubku řezu.
- Otáčením po směru pohybu hodinových
ručiček se hloubka hoblování
zmenšuje.
- Otáčením proti směru pohybu
hodinových ručiček se hloubka
hoblování zvětšuje.
Odečtěte konečnou tloušťku obrobku
na měřítku pro nastavení hloubky řezu (5)
(obr. L2).
Pokyny pro obsluhu
Nastavení ochranného krytu (obr. J)
•
Ochranný kryt může být nad stolem nastaven do
jakékoli pevné polohy tak, aby poskytl optimální
ochranu.
•
Vždy se ujistěte, zda je ochranný kryt
nastaven tak, aby odpovídal šířce
hoblování a výšce obrobku.
•
Nastavení šířky:
• Povolte zajišťovací šroub (44).
• Nastavte ochranný kryt (13) na požadovanou
šířku.
• Přitáhněte zajišťovací šroub.
Nastavení výšky:
• Uvolněte upínací rukojeť (12).
• Nastavte konzolu ochranného krytu (45) na
požadovanou výšku.
• Přitáhněte upínací rukojeť.
Před zahájením provozu:
•
O d s t r a ň t e v š e c h n y c i z í p ř e d m ě t y.
Neprovádějte hoblování dřeva
s uvolněnými suky.
Neprovádějte hoblování dřeva, které má
mnoho suků nebo je značně deformováno.
Zapnutí a vypnutí (obr. M)
Nastavení hloubky řezu (obr. K, L1 a L2)
Hlavní spínač nabízí četné výhody:
- beznapěťová vypínací funkce: dojde-li
z nějakého důvodu k přerušení napájení,
musí být spínač úmyslně znovu zapnut.
- ochranu před přetížením motoru: dojde-li
k přetížení motoru, bude odpojeno jeho
napájení. V takovém případě nechejte
Režim hoblovačka (obr. K)
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Ujistěte se, zda je straně pro odběr
obráběného materiálu dostatek
volného prostoru.
Před zahájením posuvu obrobku
počkejte, až motor dosáhne
maximálních otáček. Při zapnutí
stroje nesmí být obrobek v kontaktu
s nožovou hlavou.
Uvolněte pojistný kroužek (46).
Uchopte seřizovací šroub hloubky hoblování
(10) a pomocí měřítka (47) nastavte hloubku
řezu.
12
•
•
Dodržujte hloubku řezu a šířku obrábění podle
hodnot v níže uvedené tabulce.
• Pomalu vsunujte obrobek do stroje.
2.5
Hloubka řezu (mm)
-
motor dvě minuty vychladnout a potom
stiskněte zelené tlačítko.
mimořádnou bezpečnost: sklápěcí
bezpečnostní štítek (51) může být pomocí
petlice (52) zajištěn visacím zámkem. Štítek
také slouží jako „snadno dostupný“ nouzový
vypínač, protože tlak působící na čelní část
štítku způsobí stisknutí vypínače.
Chcete-li stroj zapnout, stiskněte zelené
spouštěcí tlačítko (53).
Chcete-li stroj vypnout, stiskněte červené
vypínací tlačítko (54).
•
•
•
•
•
•
•
•
Namontujte lapač hoblin podle výše
uvedeného postupu.
Nastavte pravítko do požadované polohy.
Nastavte ochranný kryt tak, aby byla
zajištěna optimální ochrana.
Nastavte hloubku řezu.
Zapněte stroj.
Pomalu posunujte obrobek pod horní kryt
a přitlačujte jej k pravítku.
Posunujte obrobek tak, aby procházel
strojem ve směru vláken dřeva.
Blížíte-li se k nožové hlavě, nezapomínejte
použít protlačovací tyč.
•
150
200
250
300
Posunujte obrobek tak, aby procházel
strojem ve směru vláken dřeva.
Odřezek
Odřezek je prohlubenina, která vzniká
v okamžiku, kdy se konec obrobku dostane
do kontaktu s noži. Chcete-li, aby k vytvoření
odřezku nedošlo:
• Držte obrobek rovně po celou dobu
hoblování.
• Posunujte obrobek po pracovním stole
celou plochou.
Deformace (obr. P1 - P4)
Je-li Váš obrobek deformován pouze mírně,
proveďte hoblování obou stran, abyste získali
požadovanou tloušťku.
Namontujte lapač hoblin podle výše
uvedeného postupu.
Nastavte hloubku řezu.
Zapněte stroj.
•
100
Šířka obrobku (mm)
Tloušťkovačka (obr. O1 a O2)
•
0.8
20 50
Hoblování (obr. N1 a N2)
•
•
tvrdé dřevo
0
Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu od sítě stroj vždy
vypněte.
•
měkké dřevo
1.6
Prohnuté obrobky (obr. P1 a P2)
Posuvné válečky a nožová hlava obrobky
dočasně vyrovnají (obr. P1).
Prohnutý tvar se ovšem po hoblování opět
obnoví (obr. P2).
• Chcete-li průhyb odstranit, použijte hoblík.
Nejlepších výsledků dosáhnete,
má-li obrobek alespoň jednu
plochou stranu.
Chcete-li dosáhnout optimálních
výsledků, opracujte obě strany
obrobku, abyste dosáhli
požadované tloušťky.
Obrobky deformované do oblouku (obr.
P3 a P4)
•
•
•
13
Obrobky deformované do oblouku rozřezejte
uprostřed v podélné ose (obr. P3).
Obrobte jednotlivé kusy samostatně, abyste
minimalizovali množství odpadového
materiálu.
Nebo nejdříve opracujte horní plochu obrobku
(55), otočte obrobek a potom opracujte i
spodní plochu obrobku (56) (obr. P4).
Odsávání prachu (obr. A)
•
•
Stroj je na lapači hoblin (4) vybaven výstupním
otvorem o průměru 100 mm. Je-li stroj napojen
na vhodné odsávací zařízení a dosahuje-li
proud vzduchu rychlosti alespoň 20 m/s, může
být zachyceno až 90% hoblin.
• Při všech pracovních operacích připojte
vhodné odsávací zařízení.
• Kdykoli je to možné, připojte k pile odsávací
zařízení odpovídající příslušným předpisům,
které se týkají emisí prachu.
Vyjměte nůž (60) z jeho držáku (61).
Opakujte tento postup i u ostatních
hoblovacích nožů.
Nasazení nožů
•
•
•
Přeprava (obr. Q)
•
Přepravní kolečka (30) umožňují snadnější
přepravu stroje.
•
Doplňkové příslušenství
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Do tohoto příslušenství patří náhradní hoblovací
nože (DE7330).
Připevněte hoblovací nůž (60) k
držáku nožů (61). Ujistěte se, zda jsou
hlavy vnějších šroubů (62) zapuštěny
v drážkách (63).
Vložte tuto montážní sestavu do nožové
hlavy (57).
Hoblovací nože seřiďte podle níže
uvedeného postupu.
Přitáhněte šrouby (58) (utahovací moment:
6 - 8 Nm).
Opakujte tento postup i u ostatních
hoblovacích nožů.
Seřízení hoblovacích nožů (obr. R3)
•
•
Údržba
•
Vaše elektrické zařízení D E WALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s
minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí je
jeho pravidelné čištění a péče.
•
•
Výměna hoblovacích nožů (obr. R1 a R2)
Stroj je vybaven nožovou hlavou, ve které se
nachází dva hoblovací nože.
Zkontrolujte polohu hoblovacího nože (60)
na obou jeho koncích.
Podle nákresu položte na nožovou hlavu
(57) měřící přípravek (64).
Spodní hrana přípravku se musí shodovat
se špičkou hoblovacího nože (60).
Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
Je-li to nutné, provádějte zašroubování
nebo vyšroubování každého seřizovacího
šroubu (65), dokud se nebude špička
hoblovacího nože shodovat s měřícím
přípravkem.
Broušení hoblovacích nožů
Úhel broušení hoblovacích nožů je 42°.
Oba nože vyměňujte vždy současně.
Broušení hoblovacích nožů může být
prováděno, dokud nebude dosaženo
zmenšení původní velikosti nožů o 3
mm. Je-li velikost nožů zmenšena o
více než 3 mm, musí být hoblovací nože
vyměněny.
Pozor - ostré hrany.
Při výměně hoblovacích nožů používejte
rukavice.
Před prováděním výměny hoblovacích
nožů vždy odpojte napájecí kabel stroje
od sítě.
Mazání
Vyjmutí nožů
•
•
•
•
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
Sejměte pravítko a ochranný kryt.
Opatrně otáčejte nožovou hlavou (57),
dokud se neobjeví první hoblovací nůž.
Pomocí dodávaného klíče uvolněte šrouby
(58).
Vyjměte sestavu nožů (59) z nožové hlavy.
Je-li to nutné, použijte kleště.
Čištění
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
14
•
•
•
Udržujte stoly v čistotě a dbejte na to, aby
nebyly znečištěny mazivem. Pravidelně
stoly voskujte.
Dbejte na to, aby stroj nebyl znečištěn
prachem a hoblinami.
Kontrolu a čištění zařízení proti zpětnému
rázu a hřídelí posuvu provádějte každý
den.
ES Prohlášení o shodě
D27300/D27300T
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám: 98/37/
EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 a
EN 61029.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Chcete-li získat podrobnější informace,
kontaktujte prosím DEWALT na níže uvedené
adrese nebo na adrese, která je uvedena na
konci tohoto návodu.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
D27300
dB(A)* 99
dB(A) 108
D27300T
99
108
* působící v uchu obsluhy
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
15
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání stacionárního elektrického
nářadí vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy plané ve Vaší zemi, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu způsobeného
elektrickým proudem nebo jiného zranění.
Před použitím tohoto výrobku si řádně
prostudujte celý návod.
Tento návod uschovejte pro případné další
použití.
•
•
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný
pracovní prostor mohou vést ke vzniku
úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte
s nářadím v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Zajistěte si kvalitní osvětlení pracovní
plochy (250 - 300 luxů). Nepoužívejte
nářadí na místech, kde hrozí riziko vzniku
požáru nebo exploze, například v blízkosti
hořlavých nebo výbušných kapalin a
plynů.
Držte z dosahu dětí. Nedovolte dětem,
ostatním osobám nebo zvířatům, aby se
dostaly do blízkosti nářadí a aby se dotýkaly
nářadí nebo napájecího kabelu.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
oblečení nebo šperky, tyto mohou být
zachyceny pohybujícími se částmi nářadí.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy. Jestliže pracujete
venku, používejte pokud možno gumové
rukavice a neklouzavou obuv.
Prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranné brýle. Jestliže se při práci
s nářadím práší nebo pokud odlétávají
drobné částečky materiálu, používejte
proti prachu ochranný štít nebo respirátor.
Jsou-li tyto částečky žhavé, používejte
také vhodnou pracovní zástěru. Používejte
vždy vhodnou ochranu sluchu. Vždy noste
ochrannou přilbu.
Ochrana proti úrazu elektrickým
proudem. Nevystavujte tělo kontaktu
s uzemněnými povrchy (například potrubí,
radiátory, sporáky a ledničky). Při práci
v extrémních podmínkách (například vysoká
vlhkost, tvorba kovových pilin při práci, atd.)
může být elektrická bezpečnost zvýšena
•
•
•
•
16
vložením izolačního transformátoru nebo
ochranného jističe (FI).
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj.
Zůstaňte stále pozorní. Stále sledujte, co
provádíte. Přemýšlejte. Pokud jste unaveni,
práci přerušte.
Upněte si obrobek. K připevnění obrobku
používejte svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to manipulaci s
nářadím oběma rukama.
Připojení zařízení pro odsávání prachu.
Pokud je zařízení vybaveno adapterem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci.
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Prodlužovací kabely. Před použitím
tyto kabely prohlédněte a pokud jsou
poškozené, tak je vyměňte.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
Používejte vhodné nářadí. Použití
tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná
zařízení při práci, která je určena pro
výkonnější nářadí. Nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno. Nářadí nepřetěžujte.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může zapříčinit poranění
obsluhy.
Kontrola poškozených částí. Před
každým použitím pečlivě zkontrolujte,
zda nedošlo k poškození nářadí nebo
napájecího kabelu. Zkontrolujte vychýlení
a uložení pohybujících se částí, opotřebení
jednotlivých částí, poškození ochranných
krytů a spínačů a další prvky, které mohou
ovlivnit správný chod nářadí. Zajistěte,
aby byl chod nářadí zcela v pořádku
a aby nářadí správně plnilo funkci ke
které je určeno. Pokud je kterákoliv část
nářadí vadná, nebo je poškozena, nářadí
nepoužívejte. Pokud nelze hlavní vypínač
nářadí zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Zničené nebo jiné poškozené
•
•
•
•
•
•
•
díly nechejte vyměnit ve značkovém servisu
DEWALT. Nikdy se nepokoušejte provádět
jakékoliv opravy sami.
Vypínejte nářadí. Jestliže chcete ponechat
nářadí bez dozoru, vypněte jej a počkejte,
dokud se zcela nezastaví. Není-li nářadí
používáno, před výměnou částí nářadí,
příslušenství nebo doplňků a před
prováděním údržby vždy odpojte napájecí
kabel.
Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před
připojením napájecího kabelu k síti se
ujistěte, zda je nářadí vypnuto.
Zamezte poškození napájecího kabelu.
Neškubejte a netahejte za kabel při jeho
vytahování ze zásuvky. Kabel pokládejte
tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy.
Uskladnění nepoužívaného nářadí. Neníli nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Provádějte pečlivou údržbu. Z důvodu
bezpečnějšího a výkonnějšího provozu
udržujte nářadí v čistém a v bezvadném
technickém stavu. Při údržbě a výměně
příslušenství se řiďte pokyny. Udržujte
všechny ovládací prvky a rukojeti čisté,
suché a neznečistěné olejem nebo mazivy.
Opravy. Toto nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Opravy
tohoto nářadí vždy svěřujte mechanikům
značkového servisu D E WALT. Opravy
by měly být prováděny kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních
náhradních dílů; v ostatních případech
může dojít k nebezpečnému ohrožení
uživatele.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Další bezpečnostní pokyny pro práci se
srovnávací frézkou
•
•
•
•
Používejte pouze hoblovací nože
doporučené výrobcem.
Vždy používejte ostré nože správného typu
určené pro obráběný materiál.
Nepoužívejte tento stroj pro práci s jinými
materiály než jsou měkké nebo tvrdé
dřevo.
Nikdy neobrábějte materiály s drážkami,
čepy nebo s jinými nepravidelnými tvary.
Nikdy nepřerušujte práci (to znamená řezy,
které nevyžadují obrábění po celé délce
obrobku).
Vyvarujte se obrábění nevhodně ohnutého
dřeva, protože není umožněn správný
kontakt se stolem pro přísuv materiálu.
Před použitím zkontrolujte správnou funkci
posuvného zařízení a zařízení, které chrání
před zpětným rázem.
Před zahájením práce odstraňte z obrobku
hřebíky a kovové předměty.
Při práci v režimu hoblování se ujistěte, zda
je horní kryt nožů seřízen tak, aby zaručoval
optimální ochranu.
Zajistěte, aby se zvedací rukojeť nacházela
mimo prostor pro přísuv materiálu.
Při práci s dlouhými obrobky používejte
na obou stranách stroje vhodné válečkové
podpěrné stoly, které budou seřízeny na
stejnou výšku jako pracovní stoly stroje.
Dbejte na to, aby se Vaše ruce nedostaly
do blízkosti hoblovacích nožů.
Při práci v režimu tloušťkovačka nikdy
neprovádějte obrábění materiálů kratších
než 305 mm.
V režimu hoblování používejte vždy
protlačovací tyč.
Jestliže protlačovací tyč nepoužíváte,
dbejte na to, aby byla uložena na svém
místě.
Zbytková rizika
Při práci je vhodné, abyste používali
ochranné brýle.
Nikdy toto zařízení nepoužívejte, nejsou-li
všechny kryty na svých místech a nejsou-li
v bezvadném provozním stavu.
Nepoužívejte protahovačku bez správně
nastaveného pravítka. Ujistěte se, zda
je spodní hrana pravítka v kontaktu
s povrchem pracovního stolu.
Varování! Oba stoly, pro přísuv i odběr
materiálu, jsou přesně seřízeny již při
výrobě. Nikdy neprovádějte změnu
nastavení těchto stolů sami.
Při práci s tímto strojem vznikají následující
rizika:
Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena
jistá zbytková rizika.
Tato rizika jsou:
- Riziko nehody způsobené nekrytými částmi
otáčejících se nožů.
- Riziko poranění při výměně pilového
kotouče.
- Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
17
-
Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při hoblování dřeva,
zejména dubového, bukového a materiálu
MDF.
Nálepky na stroji
Na stroji jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
Při použití stroje v režimu tloušťkovačka
si uvědomte směr posuvu. Nikdy
nepoužívejte stroj bez správně
nasazeného lapače hoblin.
Při použití stroje v režimu hoblování
si uvědomte směr posuvu. Nikdy
nepoužívejte stroj bez správně
nasazeného lapače hoblin.
Ujistěte se, zda jsou hoblovací nože
správně seřízeny.
Dbejte na to, aby nože z nožové hlavy
nevyčnívaly o více než 1,1 mm.
18
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00046701 - 25-06-2007
19
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
20
Schutz HOBEL-SPANNTIEFEN 1
©
D27300 - - - - A
21
Aufstieg u fall HOBEL-SPANNTIEFEN 1
©
D27300 - - - - A
22
Tischhalterung HOBEL-SPANNTIEFEN 1
©
D27300 - - - - A
23
Motor HOBEL-SPANNTIEFEN 1
©
D27300 - - - - A
24
Rollen HOBEL-SPANNTIEFEN 1
©
D27300 - - - - A
25
Tisch HOBEL-SPANNTIEFEN 1
©
D27300 - - - - A
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising