D27300 | DeWalt D27300 PLANER THICKNESSER instruction manual

505101-38 PL
D27300
D27300T
2
3
4
5
6
7
8
STRUGARKA
D27300/D27300T
Serdeczne gratulacje!
Kontrola zakresu dostawy
Dziękujemy za zakupienie elektronarzędzia
f irmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
D EWALT stała się prawdziwie niezawodnym
par tnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 częściowo zmontowana strugarka
1 osłona
1 chwytacz wiórów
1 karton z następującymi elementami:
1
prowadnica
1
popychacz
1
torebka o następującej zawartości
1 klucz trzpieniowy 2,5 mm
1 klucz trzpieniowy 4 mm
1 klucz trzpieniowy 5 mm
1 klucz trzpieniowy 6 mm
1
klucz maszynowy płaski 13/10 mm
1
przyrząd nastawczy
1
korba mechanizmu unoszenia
2
dźwignie zaciskowe
4
gumowe nóżki
1
śruba z łbem grzybkowym M8
z występem
4
nakrętki M8
4
podkładki zębate D8
1
podkładka płaska G8
1 karton z następującymi elementami:
4
nogi
2
kółka
2
zamocowania kółek
1
torebka o następującej zawartości:
2 osie do kółek
4 śruby z łbem grzybkowym M8
z występem
2 śruby z łbem 6-kątnym M8
4 nakrętki M8
4 nakrętki motylkowe
4 podkładki płaskie D8
6 podkładek talerzowych D8
1 instrukcja obsługi
1 rysunek maszyny w rozłożeniu na części
Dane techniczne
D27300
(V) 230-240
(W) 2100
(W) 1650
Napięcie
Pobór mocy
Moc oddawana
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
(obr/min)
Prędkość doprowadzania
materiału
(mm/min)
Grubość materiału
(maks.)
(mm)
Szerokość materiału
(maks.)
(mm)
Maksymalna grubość wióra
w trybie
krawędziowania
(mm)
w trybie strugania
grubościowego
(mm)
Szerokość noży
(mm)
Masa
(kg)
D27300T
400
3000
2280
6200
6200
5
5
160
160
260
260
2,5
2,5
3
20
54
3
20
54
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Narzędzia elektryczne zasilane napięciem 230
V 16 A
Narzędzia elektryczne zasilane napięciem 400 V
16 A na każdą fazę
•
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Sprawdź, czy strugarka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania tej
wskazówki narażasz się na doznanie
obrażeń ciała, utratę życia lub uszkodzenie narzędzia!
•
Napięcie elektryczne
Strugarka D27300/D27300T jest przeznaczona
do profesjonalnego strugania drewna.
Opis strugarki (rys. rys. A1 i A2)
Ostre krawędzie
9
Rys. A1
1 Wyłącznik
2 Korba mechanizmu unoszenia
3 Dolny stolik
4 Chwytacz wiórów
5 Skala, dolny stolik
6 Popychacz
7 Dźwignia zaciskowa prowadnicy
8 Prowadnica
•
•
Ident y fikacja elementów strugarki
(rys. B2)
Zalecamy wypakować i posortować wszystkie
elementy maszyny.
14 Zamocowanie kółka
15 Oś kółka
16 Śruba z łbem soczewkowym M8
z występem
17 Śruba z łbem 6-kątnym M8
18 Nakrętka M8
19 Nakrętka motylkowa
20 Podkładka zębata D8
21 Podkładka płaska D8
22 Podkładka płaska D8
23 Podkładka talerzowa D8
Rys. A2
9 Górny stolik
10 Pokrętło nastawcze grubości wióra
11 Skala, górny stolik
12 Dźwignia zaciskowa osłony
13 Osłona
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany
do zasilania prądem o tylko jednym
napięciu. Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada wartości
podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
Montaż nóżek (rys. rys. C1 i C2)
Przy zamocowanych nóżkach maszyna może
być ustawiona na stole warsztatowym, ale
dla zapewnienia bezpiecznej pracy maszyny
trzeba ją do niego przytwierdzić.
N i ezb ę dne e l em ent y: 4 nak r ęt k i (18),
4 podkładki (20) (rys. C1).
• Tak przewróć maszynę na bok, by rama
odprowadzająca dolnego stolika (24)
spoczęła na podłodze (rys. C2).
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
strugarkę (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Maszyny 3-fazowe powinny być przyłączone
bezpośrednio do sieci przez wykwalifikowanego elektryka.
Uważaj, by pokrętło nastawcze (10)
grubości wióra nie dotykało do podłogi.
Spadki napięcia
W chwili załączania następuje chwilowy
spadek napięcia. W niekorzystnych warunkach
zasilania sieciowego może to mieć ujemny
wpływ na inne urządzenia.
•
•
Przy impedancji sieci mniejszej niż 0,25 Ω nie
trzeba się obawiać żadnych zakłóceń.
•
•
•
Montaż
Przed rozpoczęciem montażu zawsze
wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
•
Każdą z nóżek (25) włóż w odpowiednie
zewnętrzne wycięcie (26) wykonane na
spodzie korpusu maszyny.
Załóż podkładkę zębatą (20) i nakrętkę (18)
na gwintowany koniec każdej nóżki.
Dokręć nakrętki.
Ustaw maszynę w pionie.
Przytwierdź maszynę do stołu warsztatowego.
Montaż nóg (rys. rys. D1 - D3)
Przy zamontowanych nogach maszyna może
pracować jako samodzielne urządzenie
stołowe.
Niezbędne elementy: 4 śruby z łbem grzybkowym z występem (16), 4 nakrętki motylkowe
(19), 4 podkładki płaskie (21) (rys. D1).
Rozpakowanie maszyny i jej elementów
(rys. B1)
•
Wyjmij opakowania z elementami z wnętrza
maszyny.
Usuń pozostały materiał opakowaniowy
z maszyny.
Wyjmij luźny materiał opakowaniowy
z kartonu.
Wyjmij maszynę do góry z kartonu.
10
•
Mocowanie osłony (rys. rys. G1 i G2)
Tak przewróć maszynę na bok, by rama
odprowadzająca dolnego stolika (24)
spoczęła na podłodze (rys. D2).
•
•
U wa ż aj, by p ok r ęt ł o nast awc ze
(10) grubości wióra nie dotykało do
podłogi.
•
•
•
•
•
•
•
•
Każdą z 2 nóg (27) włóż w odpowiedni,
znajdujący się teraz u góry, otwór (28)
wykonany w narożniku w dolnej części
korpusu maszyny.
Przez otwory w nodze i korpusie maszyny przełóż śruby z łbem grzybkowym
z występem (16).
Na każdą śrubę załóż podkładkę płaską
(21) i nakrętkę motylkową (19).
Dokręć nakrętki motylkowe.
Tak obróć maszynę na bok, by górny stolik
(29) oparł się o podłogę (rys. D3).
Zamontuj dwie pozostałe nogi.
Zamocuj kółka zgodnie z poniższym
opisem.
Mocowanie chwytacza wiórów (rys. rys.
H1 i H2)
Przy korzystaniu z maszyny jako krawędziarki
chwytacz wiórów musi być zamocowany pod
górnym stolikiem. Przy korzystaniu z maszyny
jako wyrówniarki (grubościówki) chwytacz
wiórów musi być zamocowany na górnym
stoliku.
Krawędziowanie (rys. H1)
•
•
•
Mocowanie kółek (rys. rys. E1 - E3)
Niezbędne elementy: 2 zamocowania kółek
(14), 2 osie (15), 2 śruby (17), 4 nakrętki (18),
2 podkładki płaskie (21), 2 podkładki talerzowe
(23) (rys. E1).
• W odpowiednim miejscu przyłóż kółko (30)
do zamocowania (14) i włóż oś (15) w tak
powstały otwór przelotowy (rys. E2).
• Załóż podkładkę płaską (21) i nakrętkę (18)
na gwintowany koniec każdej z osi.
• Dokręć nakrętki.
• Pr zy uż yciu śruby z łbem 6 -kątnym
(17), podkładki talerzowej (23) i nakrętki
(19) (rys. E3) przytwierdź zamocowanie
z kółkiem (31) do każdej nogi (32).
• Dokręć nakrętki.
• Ustaw maszynę w pionie.
•
•
•
•
Poluzuj śruby (36) o kilka obrotów, by móc
za ich łby wsunąć chwytacz wiórów.
Obie zewnętrzne krawędzie (37) chwytacza
wiórów wsuń w rowki (38).
Przesuń chwytacz wiórów (4) pod górnym
stolikiem (9), aż wycięcia (39) znajdą się
pod łbami śrub.
Zamocuj chwytacz przez dokręcenie
śrub.
Struganie grubościowe (rys. H2)
• Poluzuj śruby (36) o kilka obrotów, by móc
za ich łby wsunąć chwytacz wiórów.
• Umieść chwytacz wiórów (4) na górnym
stoliku (9).
• Przesuń chwytacz wiórów (4) wzdłuż
górnego stolika, aż wycięcia (39) znajdą
się pod łbami śrub.
• Zamocuj chwytacz przez dokręcenie
śrub.
Regulacja
Przed rozpoczęciem regulacji zawsze
w yjmuj w t yczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Mocowanie prowadnicy (rys. rys. F1 i F2)
•
Włóż uchwyt osłony (13) w słupek (34)
(rys. G1).
Ustal osłonę przez dokręcenie śruby zabezpieczającej (35).
Wkręć dźwignię zaciskową (12) w słupek
(34) (rys. G2).
Przyłóż prowadnicę (8) do uchwytu (33)
(rys. F1).
Śrubę z łbem grzybkowym z występem
(16) przełóż od dołu przez uchwyt i prowadnicę.
Załóż podkładkę płaską (22) na śrubę (16)
(rys. F2).
Nakręć dźwignię zaciskową (7) na śrubę
(16).
Regulacja prowadnicy (rys. rys. I1 - I3)
Ustawienie prowadnicy pod kątem prostym
(rys. I1)
• Prowadnica jest nastawna, dzięki czemu
łatwo ustawić ją pod kątem prostym.
• Poluzuj dźwignię zaciskową nastawnika
kąta (40).
• Ustaw prowadnicę w pionie i dokręć
dźwignię zaciskową nastawnika kąta.
11
•
•
•
Przyłóż kątownik (41) do stolika i prowadnicy
(8).
Przebieg regulacji jest następujący:
Poluzuj nakrętkę (42) o kilka obrotów i tak
wkręć lub wykręć śrubę nastawnika kąta
(43), aż prowadnica znajdzie się pod kątem
prostym względem stolika (pomiar przy
użyciu kątownika).
•
By zwiększyć grubość wióra, obróć
pokrętło w lewo.
Dokręć pierścień zabezpieczający.
Tryb strugania grubościowego (rys. rys.
L1 i L2)
• Załóż korbę mechanizmu unoszenia (2) na
czop końcowy drążka unoszącego (48).
Wciśnij korbę, aż występy drążka (49)
wejdą w szczeliny (50) (rys. L1).
• Nastaw korbą (3) żądaną grubość wióra.
- By zmniejszyć grubość wióra, obróć
pokrętło w prawo.
- By zwiększyć grubość wióra, obróć
pokrętło w lewo.
• Gr ubość obrobionego mater ia ł u po
przejściu przez maszynę jest wskazywana
na skali (5) (rys. L2).
Regulacja kąta fazowania (rys. I2)
• Poluzuj dźwignię zaciskową nastawnika
kąta (40).
• Obróć prowadnicę (8) wokół jej podłużnej
osi i nastaw żądany kąt.
• Sprawdź, czy dolny klin prowadnicy opiera
się o płytę górnego stolika (9).
• Dokręć dźwignię zaciskową nastawnika
kąta.
Regulacja szerokości struga (rys. I3)
• Poluzuj dźwignię zaciskową prowadnicy
(7).
• Przesuń prowadnicę (8) na górnym stoliku
(9) aż do uzyskania żądanej szerokości.
• Dokręć dźwignię zaciskową prowadnicy.
Instrukcja obsługi
•
•
Regulacja osłony (rys. J)
•
Osłonę można ustawić w dowolnej pozycji na
płycie stolika, zapewniając sobie najlepszą
ochronę w danej sytuacji.
Zawsze sprawdzaj, czy osłona jest
ustawiona odpowiednio do szerokości
struga i wysokości przedmiotu obrabianego.
Zawsze przestrzegaj obowiązujących przepisów, a zwłaszcza
bezpieczeństwa.
Sprawdź, czy na wylocie z maszyny jest wystarczająca ilość miejsca
na przedmiot obrabiany.
Przed doprowadzeniem przedmiotu obrabianego odczekaj, aż silnik
osiągnie maksymalną prędkość
obrotową. W chwili załączania materiał nie może się stykać z wałem
strugarki.
Przed rozpoczęciem pracy:
• Usuń wszelkie obce przedmioty. Nie
strugaj drewna z luźnymi ani bardzo
twardymi sękami lub silnie wypaczonego.
By nastawić szerokość:
• Poluzuj pokrętło zaciskowe (44).
• Przesuń osłonę (13) aż do uzyskania
żądanej szerokości.
• Dokręć pokrętło zaciskowe.
By nastawić wysokość:
• Poluzuj dźwignię zaciskową (12).
• Przesuń uchwyt osłony (45) na żądaną
wysokość.
• Dokręć dźwignię zaciskową.
Załączanie i wyłączanie (rys. M)
Wyłącznik spełnia następujące funkcje:
- Wyzwalanie zanikowe: gdyby z jakiegoś
powodu nastąpiła przerwa w zasilaniu,
wyłącznik trzeba ponownie świadomie
załączyć.
- Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem: w razie przeciążenia silnika następuje przerwa w dopływie prądu. W takim
przypadku trzeba odczekać 2 minuty na
ochłodzenie się silnika i ponownie nacisnąć zielony przycisk włączający.
- Dodatkowe zabezpieczenie: pokrywę (51)
na zawiasie można zamknąć kłódką, którą
w tym celu należy przełożyć przez zaczep
(52). Pokrywa ta służy także do wyłącza-
Regulacja grubości wióra (rys. rys. K, L1
i L2)
Tryb krawędziowania (rys. K)
• Poluzuj pierścień zabezpieczający (46).
• Pokrętłem nastawczym (10) nastaw żądaną
grubość wióra, posługując się skalą (47).
- By zmniejszyć grubość wióra, obróć
pokrętło w prawo.
12
•
Szerokość przedmiotu
obrabianego (mm)
•
nia awaryjnego; łatwo ją zidentyfikować,
a naciśnięcie powoduje uruchomienie
przycisku wyłączającego.
Aby załączyć maszynę, naciśnij zielony
przycisk włączający (53).
By wyłączyć maszynę, naciśnij czerwony
przycisk wyłączający (54).
Maszynę wyłączaj po zakończeniu
pracy i jeszcze przed wyjęciem wtyczki
z gniazda sieciowego.
Drewno
miękkie
Drewno
twarde
Grubość wióra (mm)
Krawędziowanie (rys. rys. N1 i N2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Z amocuj chw y t ac z wiórów zgodnie
z powyższym opisem.
Odpowiednio ustaw prowadnicę.
Tak ustaw osłonę, by zapewniała jak
najlepszą ochronę.
Nastaw grubość wióra.
Załącz maszynę.
Powoli wsuwaj pr zedmiot obrabiany
pod osłonę, dociskając go mocno do
prowadnicy.
Prowadź przedmiot wzdłuż słojów.
W pobliżu wału strugarki zawsze korzystaj
z popychacza.
•
Wklęśnięcia
Wklęśnięcia to zagłębienia, które powstają
na końcach przedmiotu obrabianego w chwili
przyłożenia ich do noży. By tego uniknąć:
• w czasie całej operacji skrawania trzymaj
przedmiot prosto;
• płasko dociskaj przedmiot obrabiany do
stołu.
Zwichrzenia (rys. rys. P1 - P4)
Gdy przedmiot obrabiany jest wypaczony tylko
w niewielkim stopniu, zestrugaj obydwie strony
aż do osiągnięcia żądanej grubości.
Struganie grubościowe (rys. rys. O1 i O2)
•
•
•
Z amocuj chw y t ac z wiórów zgodnie
z powyższym opisem.
Nastaw grubość wióra.
Załącz maszynę.
•
•
Powoli wsuwaj przedmiot obrabiany do
maszyny.
Prowadź przedmiot wzdłuż słojów.
Skrzywione przedmioty obrabiane (rys.
rys. P1 i P2)
Rolki doprowadzające i wał strugarki przejściowo wyprostowują przedmiot obrabiany
(rys. P1). Jednak po ostruganiu przedmiot
znów przyjmuje swój poprzedni, skrzywiony
kształt (rys. P2).
• By pozbyć się skrzywienia, zastosuj strug
spustnik.
Najlepsze wyniki pracy osiąga
się, gdy przedmiot obrabiany
ma przynajmniej jedną płaską
powierzchnię.
Dla osiągnięcia żądanej grubości
przedmiotu najlepiej jest zestrugać
go z obydwu stron.
Wyboczone przedmioty obrabiane (rys.
rys. P3 i P4)
• Wzdłużnie przepiłuj w środku wyboczony
przedmiot (rys. P3).
• Oddzielnie strugaj przedmioty, by uniknąć
odpadów.
• Alternatywnie można najpierw zestrugać
górną powierzchnię (55), a następnie
obrócić pr zedmiot i zestrugać dolną
powierzchnię (56) (rys. P4).
Na poniższym wykresie przedstawiono, jak nastawiać grubość wióra zależnie od szerokości
przedmiotu obrabianego.
Odsysanie pyłu (rys. A)
Maszyna zawiera chwytacz wiórów (4) z króćcem do odsysania pyłu o średnicy 100 mm.
13
Przy zastosowaniu odpowiedniego odpylacza
ssącego o natężeniu przepływu powietrza
przynajmniej 20 m/s można wychwycić 90 %
wiórów.
• Pr z y s t r u g a n i u z aw s ze p r z y ł ą c z a j
odpowiedni odpylacz ssący.
Zakładanie noży
• Przyłóż nóż (60) do uchwytu (61). Sprawdź,
czy łby śrub (62) weszły w wycięcia (63).
• Ponownie włóż zespół nożowy w wał
strugarki (57).
• Ustaw nóż zgodnie z poniższym opisem.
• Dokręć śruby (58) (moment dokręcający
6 - 8 Nm).
• Pow tór z tę samą operację z drugim
nożem.
Transport maszyny (rys. Q)
Dzięki kółkom (30) transport maszyny jest
bardzo łatwy.
Dostępne akcesoria
By uzyskać więcej informacji na temat
odpowiednich akcesoriów, zwróć się do
swojego dilera.
Do zakresu dostawy należą noże zamienne
(DE7330).
Regulacja noży (rys. R3)
•
•
•
Konserwacja
•
•
Elektronarzędzia firmy D EWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Sprawdź pozycję noża (60) na obydwu
końcach.
Tak jak pokazano na rysunku, przyłóż
przyrząd (64) do wału strugarki (57).
Dolna krawędź przyrządu musi się stykać
z ostrzem noża (60).
Sposób regulacji jest następujący:
W razie potr zeby wkręć lub w ykręć
odpowiednią śrubę nastawczą (65), aż
ostrze noża zetknie się z przyrządem.
Ostrzenie noży
Noże można przeostrzać pod kątem 42°.
Wymiana noży (rys. rys. R1 i R2)
Wał strugarki zawiera dwa noże.
Noże można przeostrzać najwyżej
o 3 mm, licząc od pierwotnej szerokości. Gdy szerokość noża zmniejszy się
o około 3 mm, trzeba go wymienić.
Noże zawsze wymieniaj parami.
Ostre krawędzie.
Przy wymianie noży zakładaj
rękawice.
Smarowanie
Elek tronar zędzie nie w ymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Przed rozpoczęciem wymiany noży
najpierw zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Zdejmowanie noży
• Zdejmij prowadnicę i osłonę.
• Ostrożnie obróć wał strugarki (57), aż
ukaże się pierwszy nóż.
• Poluzuj śruby (58) dostarczonym kluczem
płaskim.
• Unieś zespół nożowy (59) znad wału
strugarki. Ewentualnie posłuż się w tym
celu szczypcami.
• Wyjmij nóż (60) z uchwytu (61).
• Pow tór z tę samą operację z drugim
nożem.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
• Czyść i odtłuszczaj stoliki. Regularnie
nacieraj je niewielką ilością wosku.
• Czyść maszynę z brudu i wiórów.
• Codziennie sprawdzaj i czyść wałki
odprowadzające i doprowadzające.
14
Ochrona środowiska
Deklaracja zgodności z normami UE
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
opisywane strugarki wersja D27300/D27300T
zostały wykonane zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 98/37 EWG, 89/336/
EWG, 78/23/EWG, EN 550-14-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 i EN 61029.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
By uzyskać więcej informacji na ten temat,
prosimy o zwracanie się pod podany niżej
adres lub do jednej z naszych filii wymienionych
na tylnej okładce instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego A 99 dB(A)*
Moc akustyczna A
108 dB(A)
*Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa
ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego
Nadrenii
Product and safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein
D-51105 Kolonia
Niemcy
19-04-2004
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
15
Przepisy bezpieczeństwa
Przy korzystaniu ze stacjonarnych elektronarzędzi przestrzegaj obowiązujących
przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko
porażenia prądem elektrycznym, wywołania pożaru i doznania urazu ciała. Przed
użyciem narzędzia przeczytaj podane niżej
wskazówki bezpieczeństwa. Przechowuj tę
instrukcję na wypadek, gdyby znów była
kiedyś potrzebna.
•
•
•
Dane ogólne
•
•
•
•
•
•
Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia. Nie
wystawiaj strugarki na działanie deszczu.
Nie używaj jej w wilgotnym ani mokrym
otoczeniu. Zadbaj o dobre oświetlenie
miejsca pracy (250 - 300 luks). Nie załączaj elektronarzędzia w miejscach, gdzie
występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, jak na przykład w pobliżu
palnych cieczy lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych
ani zwierząt do miejsca pracy i pilnuj, by
nie dotykały strugarki ani kabla sieciowego.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii,
gdyż mogą one zostać pochwycone przez
obracające się części strugarki. Przy pracy
na wolnym powietrzu godne polecenia są
rękawice ochronne i obuwie na szorstkiej
podeszwie. Na długie włosy zakładaj specjalną siatkę ochronną.
Ochrona osobista. Zawsze uży waj
okularów ochronnych. Zakładaj maskę
przeciwpyłową, jeżeli podczas pracy
w powietrze jest wzbijany pył lub drobiny
obrabianego materiału. Gdy są one gorące, ubierz żaroodporny fartuch. Zawsze
zakładaj specjalne słuchawki ochronne
i nie zapominaj o kasku ochronnym.
Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. W ekstremalnych warunkach zastosowania (na
przykład duża wilgotność, unoszenie się
pyłu metalowego itp.) bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez za-
•
•
•
•
•
16
stosowanie transformatora separującego
lub wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.
Zachowuj stabilną postawę. Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj
się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie.
Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś
zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Używaj urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać elektronarzędzie
dwiema rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi. Przed załączeniem sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze.
Przedłużacz. Przed użyciem elektronarzędzia sprawdź przedłużacz i wymień
go w razie wykrycia uszkodzenia. Przy
pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu i odpowiednio
oznakowane przedłużacze.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych. W niniejszej instrukcji opisano
zastosowanie elektronarzędzia zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie
używaj zbyt słabych narzędzi roboczych
ani przystawek. Optymalną jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz tylko
przy użyciu właściwego narzędzia. Nie
przeciążaj elektronarzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek
i wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji
lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem produktu może doprowadzić
do wypadku.
Kontroluj strugarkę pod względem
uszkodzeń. Przed użyciem sprawdź
strugarkę i kabel sieciowy, czy są całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym
o ruchomych elementach. By zapewnić
nienaganną pracę elektronar zędzia,
wszystkie części muszą być prawidłowo
zamontowane, a uszkodzone elementy
i urządzenia zabezpieczające naprawione lub wymienione. W żadnym wypadku
•
•
•
•
•
•
nie uży waj strugarki z niesprawnym
wyłącznikiem czy też jakimkolwiek innym
wadliwym elementem. W razie potrzeby
zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu D EWALT. Nie próbuj
samemu naprawiać elektronarzędzia.
Wyjmuj w tyczkę sieciową. Wyłącz
strugarkę, odczekaj, aż się zatrzyma,
i dopiero wtedy opuść miejsce pracy.
W razie nieużywania elektronarzędzia,
przed rozpoczęciem wykonywania prac
konserwacyjnych, czy też przy wymianie
narzędzia roboczego bądź jakiejkolwiek
innej części zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
zasilającego z gniazda sieciowego.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego załączenia. Przy przyłączaniu kabla
zasilającego do sieci najpierw upewnij się,
czy strugarka jest wyłączona.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nie
używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia! Nieużywane elektronarzędzia
przechowuj w suchym, niedostępnym dla
dzieci miejscu.
Starannie konserwuj swoje narzędzia.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia, gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do instrukcji
konserwacji i wymiany narzędzi. Wszystkie
rękojeści i wyłączniki powinny być suche,
czyste, niezabrudzone olejem ani smarem.
Napraw y: Opisywana strugarka jest
zgodna z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy
zlecaj tylko autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu firmy D EWALT. Naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez
uprawnionych do tego specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych;
w przeciwnym razie użytkownik naraża
się na nieprzewidywalne konsekwencje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy strugarek
•
•
•
Zaleca się na czas pracy zakładać okulary
ochronne.
Nigdy nie uruchamiaj maszyny bez założonych wszystkich osłon ochronnych
i gdy nie znajdują się one w nienagannym
stanie technicznym. Maszynę używaj tylko
wtedy, gdy prowadnica jest zamocowana
w swojej pozycji. Upewnij się, czy dolny
klin prowadnicy przylega do płyty górnego
stolika.
Ostrzeżenie! Stolik doprowadzający
i stolik odprowadzający zostały dokładnie
ustawione względem siebie w zakładzie
produkcyjnym. Nigdy samemu nie zmieniaj
ustawień tych stolików.
Używaj tylko noży zalecanych przez producenta.
Stosuj wyłącznie ostre noże przeznaczone
do danego rodzaju przedmiotu obrabianego.
Nie używaj maszyny do obróbki innych materiałów niż miękkie lub twarde drewno.
Nigdy nie wycinaj rowków, wypustów ani
innych kształtów.
Nie przerywaj strugania, dopóki przedmiot
nie zostanie obrobiony na całej swojej
długości.
Unikaj obrabiania silnie wygiętego drewna, które nie wystarczająco przylega do
stolika doprowadzającego. Przed użyciem
sprawdź, czy wałki powrotny i doprowadzający prawidłowo działają.
Przed rozpoczęciem pracy wyjmij wszystkie gwoździe i metalowe przedmioty
z przedmiotu obrabianego.
W trybie krawędziowania sprawdź, czy
górna osłona noży jest prawidłowo ustawiona i zapewnia odpowiednią ochronę.
Sprawdź, czy korba mechanizmu unoszenia nie znajduje się przypadkiem w strefie
podawania materiału.
Przy obrabianiu długich przedmiotów
korzystaj ze stolików z rolkami, ustawionych po obydwu stronach na wysokości
odpowiedniej do stolików maszyny.
Trzymaj ręce z dala od noży.
W trybie strugania grubościowego nigdy
nie obrabiaj przedmiotów krótszych niż
305 mm.
W trybie krawędziowania zawsze używaj
odpowiedniego popychacza.
Gdy popychacz nie jest używany, odkładaj
go na swoje miejsce.
Pozostałe zagrożenia
W czasie pracy ze strugarkami zawsze istnieje
ryzyko wypadku.
17
Doświadczenie pokazuje, że nie da się uniknąć
pewnych zagrożeń pomimo przestrzegania
odno śnych pr zepisów bezpiec zeńst wa
i stosowania osłon. Należą do nich:
- niebezpieczeństwo wypadku w nieosłoniętym obszarze obracających się noży,
- niebezpieczeństwo skaleczenia przy
wymianie noży,
- zgniecenie palców przy otwieraniu osłon
ochronnych,
- ryzyko doznania uszczerbku na zdrowiu
na skutek wdychania pyłu drzewnego,
wydzielającego się w czasie strugania
drewna, zwłaszcza dębowego i bukowego
oraz MDF.
Tabliczki na maszynie
Na maszynie umieszczono następujące
tabliczki:
Przed użyciem uważnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Przy korzystaniu z maszyny w trybie
strugania grubościowego zidentyfikuj
kierunek doprowadzania materiału.
Nigdy nie używaj maszyny bez chwytacza wiórów zamocowanego w swojej
pozycji.
Przy korzystaniu z maszyny w trybie
krawędziowania zidentyfikuj kierunek
doprowadzania materiału. Nigdy nie
używaj maszyny bez chwytacza wiórów zamocowanego w swojej pozycji.
Sprawdź, czy noże do strugarki są
prawidłowo ustawione. Dbaj o to, by
noże nie wystawały z wału strugarki
bardziej niż na 1,1 mm.
18
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063573 - 06-05-2008
19
Guard
PLANER THICKNESSER 1
©
D27300 - - - - A
20
Rise & fall
PLANER THICKNESSER 1
©
D27300 - - - - A
21
Table support
PLANER THICKNESSER 1
©
D27300 - - - - A
22
Motor
PLANER THICKNESSER 1
©
D27300 - - - - A
23
Rollers
PLANER THICKNESSER 1
©
D27300 - - - - A
24
Table
PLANER THICKNESSER 1
©
D27300 - - - - A
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising