CS143K | Black&Decker CS143K CUTSAW instruction manual

www.blackanddecker.com
Bu ürün profesyonel
kullaným için
tasarlanmamýþtýr.
559722-85 TR - (10/04)
CS143(K)
2
3
TÜRKIYE
Kullaným Amacý
Uyarý! Herhangi bir aksesuarýn veya baðlantýnýn ya
da iþlemin, bu kýlavuzda tavsiye edilen þekilden baþka
bir þekilde kullanýlmasý þahýslarýn yaralanmalarýna yol
açabilir.
Hasarlý parça olup olmadýðýný kontrol edin
Kullanmadan önce, alette hasar olup olmadýðýný dikkatli
bir þekilde kontrol edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarýný ve tutukluklarý, parçalardaki kýrýlmalarý,
muhafazalarda ve düðmelerdeki hasarý ve aletin
çalýþmasýný etkileyebilecek tüm diðer koþullarý kontrol
edin. Aletin uygun þekilde çalýþacaðýndan ve öngörülen
fonksiyonlarýný yerine getireceðinden emin olun.
Herhangi bir parçasý hasarlý veya kusurlu ile aleti
kullanmayýn. Düðme açmýyor ve kapatmýyorsa aleti
kullanmayýn. Hasarlý veya kusurlu parçalarýn Black &
Decker yetkili servisinde onarýlmasýný veya
deðiþtirilmesini saðlayýn. Kesinlikle kendiniz hiçbir
onarým iþlemine kalkýþmayýn.
Aküyü çýkartýn
Tasarýmýn olanak tanýdýðý hallerde, aksesuarlar, ek
parçalar veya aletin veya makinenin bir parçasýný
deðiþtirmeden önce her zaman aküyü çýkartýn.
Aletin istem dýþý çalýþtýrýlmasýný engelleyin
Parmaðýnýz tetik üzerinde bulunacak þekilde aleti
taþýmayýn. Aküyü alete takmadan önce, aletin kapalý
olduðundan emin olun.
Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayýn
Þarj cihazýný, kesinlikle kablosundan tutarak taþýmayýn
veya prizden çýkartmak için kablosundan çekmeyin.
Kabloyu sýcaktan, yaðdan ve keskin kenarlardan uzak
tutun.
Kullanmadýðýnýz aletleri saklayýn
Aletler, aküler ve þarj cihazlarý, kullanýlmadýklarý
zamanlarda kuru, kilitli veya çocuklarýn ulaþamayacaðý
yüksek bir yerde saklanmalýdýr.
Aletleri özenle kullanýn
Daha iyi performans alabilmek için kesim aletlerini
keskin ve temiz muhafaza edin. Bakým ve
aksesuarlarýn deðiþtirilmesiyle ilgili talimatlara uyun.
Kollarý ve düðmeleri kuru, yaðsýz ve gressiz tutun.
Tamiratlar
Bu alet konusuna ait emniyet talimatlarýna uygundur.
Tamir iþlemleri sadece orijinal yedek parçalar
kullanýlarak Black & Decker yetkili servisleri tarafýndan
yapýlmalýdýr. Bu talimata uyulmamasý kullanýcý için ciddi
riskler oluþturabilir.
Black & Decker çok amaçlý testere, ahþap, plastik ve
metalleri kesmek için tasarlanmýþtýr. Hafif hizmet ve
hobi kullanýmý içindir.
Güvenlik talimatlarý
•
•
•
Uyarý! Þarjlý aletlerle çalýþýrken yangýn oluþma
riski, akü sýzdýrmasý, kiþilerin yaralanmasý ve
maddi zararlarý önlemek için burada belirtilen
güvenlik talimatlarýna uyulmalýdýr.
Aletle çalýþmaya baþlamadan önce bu kýlavuzu
dikkatlice okuyun.
Kýlavuzu, ileride kullanabilmeniz için saklayýn.
Çalýþma alanýný temiz tutun
Sýkýþýk alanlar veya tezgahlar kazalara yol açabilir.
Çalýþma alaný ortamýný gözden geçirin
Aleti yaðmura maruz býrakmayýn. Aleti nemli veya
ýslak koþullarda kullanmayýn. Çalýþma alaný
aydýnlatmasýnýn iyi olmasýna özen gösterin. Aleti,
örneðin yanýcý sývýlar ve gazlarýn bulunduðu ortamlar
gibi yangýn veya patlama riski taþýyan yerlerde
kullanmayýn.
Çocuklardan uzak tutun
Çocuklarýn, ziyaretçilerin veya hayvanlarýn çalýþma
alanýna yaklaþmasýna veya alete dokunmasýna izin
vermeyin.
Uygun þekilde giyinin
Aletle çalýþýrken bol elbiseler giymeyin ve taký
takmayýn. Bunlar, hareketli parçalara takýlabilirler. Açýk
havada çalýþýrken lastik eldiven ve kaymayan
ayakkabýlar giymeyi tercih edin. Uzun saçlýlarýn
koruyucu saç bandý takmalarý tavsiye edilir.
Kiþisel korunma
Daima güvenlik gözlükleri takýn. Yaptýðýnýz iþlemlerin
toz veya uçan nesneler açýða çýkartabileceði hallerde
yüz veya toz maskesi kullanýn. Ses þiddetli rahatsýz
edici düzeydeyse kulaklýk takýn.
Ulaþmakta zorlandýðýnýz yerlerde kullanmayýn
Daima saðlam ve dengeli basýn.
Her zaman dikkatli olun
Yaptýðýnýz iþe konsantre olun. Saðduyulu davranýn.
Yorgunken aleti kullanmayýn.
Üzerinde çalýþtýðýnýz parçayý sabitleyin
Üzerinde çalýþýlan malzemeyi sabitlemek için kýskaçlar
veya bir mengene kullanýn. Böylesi daha güvenlidir
ve aleti her iki elinizle kullanmanýza olanak tanýr.
Toz atma baðlantýsý kullanýn
Eðer kullandýðýnýz üründe toz emme ve üfleme özelliði
olan adaptör varsa onun gerekli aletlere baðlanmasýný
ve doðru fonksiyonunu saðlayýn.
Ayarlama anahtarlarýný çýkartýn
Aleti çalýþtýrmadan önce, ayarlama anahtarlarýný çýkartýp
çýkartmadýðýnýzý daima kontrol edin.
Uygun aleti kullanýn
Bu aletin kullaným amacý bu kýlavuzda belirtilmiþtir.
Aðýr hizmet tipi bir aletin yapmasý gereken bir iþi hafif
hizmet amaçlý bir aletle ya da aksesuar ile yapmayý
denemeyin. Alet belirlendiði kapasite ayarýnda
kullanýlacaksa daha iyi ve güvenli çalýþacaktýr. Aleti
fazla zorlamayýn.
Akü ve þarj cihazlarý için ek güvenlik talimatlarý
Aküler
•
Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalýþmayýn.
•
Aküyü suya maruz býrakmayýn.
•
Sýcaklýðýn 40°C’yi aþabileceði yerlerde saklamayýn.
•
Sadece 4°C ila 40°C arasýndaki ortam
sýcaklýklarýnda þarj edin.
•
Sadece aletle birlikte verilen þarj cihazýný kullanarak
þarj edin.
•
Aküleri atarken, “Çevrenin korunmasý” baþlýklý
bölümdeki talimatlara uyun.
•
Sýra dýþý koþullarda aküde sýzýntý meydana gelebilir.
Akü yüzeyinde ýslak yerler gördüðünüzde aþaðýda
4
•
belirtilenleri yapýn:
Bir bezle sývýyý dikkatli bir þekilde silin. Ciltle
temasýndan kaçýnýn.
Cilt veya gözle temasý halinde aþaðýdaki
talimatlarý uygulayýn.
•
•
Uyarý! %25-30 oranýnda bir potasyum hidroksit çözeltisi
olan akü sývýsý zararlý olabilir. Ciltle temasý halinde
derhal bol suyla durulayýn. Limon suyu veya sirke
gibi hafi bir asitle nötralize edin. Gözle temasý halinde,
en az 10 dakika bol temiz suyla durulayýn. Bir doktora
danýþýn.
•
•
Saðlam bastýðýnýzdan emin olun. Dal düþme riski
taþýyan yerlerde güvenlik kaský takýn.
Gergin bir dalý keserken, gerilim boþaldýðýnda dalýn
size çarpmamasýný saðlamak için geri yaylanmaya
karþý dikkatli olun.
Küçük çalýlarý veya aðaçlarý kesmekten kaçýnýn
çünkü ince malzemeler testere býçaðýna yakalanýp
size çarpabilir veya dengenizi bozabilir.
ÖZELLÝKLER
Bu alet, aþaðýdaki özelliklerin bir kýsmýný veya tümünü
içermektedir.
1. Deðiþken hýz düðmesi
2. Emniyet kilidi
3. Býçak çýkartma düðmesi
4. Akü
Aküyü ateþe atmayýn.
Hasarlý aküleri þarj etmeye çalýþmayýn.
Þarj cihazlarý
•
Black & Decker þarj cihazýnýzý, yalnýzca aletle
birlikte verilen aküyü þarj etmek için kullanýn.
Diðer aküler patlayarak yaralanmanýza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
•
Yeniden þarj edilemeyen pilleri kesinlikle þarj
etmeye çalýþmayýn.
•
Kusurlu kablolarý hemen deðiþtirtin.
•
Þarj cihazýný suya maruz býrakmayýn.
•
Þarj cihazýný açmayýn.
•
Þarj cihazýný delmeyin.
Þekil A
5. Þarj
6. Þarj
7. Þarj
8. Þarj
9. Þarj
cihazý (3 saatlik model)
cihazý yuvasý
cihazý (1 saatlik model)
göstergesi
bitti göstergesi
Montaj
Uyarý! Montajdan önce, aküyü aletten çýkartýn.
Þarj cihazý, yalnýzca kapalý alanda kullaným
içindir.
Akünün takýlmasý ve çýkartýlmasý (Þekil B)
•
Aküyü (4) takmak için, alet üzerindeki yuva ile
ayný hizaya getirin. Aküyü, yuvanýn içine kaydýrýn
ve yerine kilitlenene kadar itin.
•
Aküyü çýkartmak için, çýkartma düðmesine (10)
basýn ve ayný esnada aküyü yuvadan çekin.
Elektrik güvenliði
Þarj cihazýnýz çift yalýtýmlýdýr; bu yüzden hiç
bir toprak kablosuna gerek yoktur. Her zaman
þebeke geriliminin aletin üretim etiketinde
belirlenmiþ deðerlere uyup uymadýðýný kontrol
edin. Þarj cihazý ünitesini kesinlikle normal
bir elektrik fiþi ile deðiþtirmeye kalkýþmayýn.
Testere býçaðýnýn takýlmasý ve sökülmesi (Þekil B)
Testere býçaðý
11. Büyük kapasiteli býçak
12. Kavisli kesme býçaðý
13. Metal kesme býçaðý
Çok amaçlý testereler için ek güvenlik talimatlarý
•
Her zaman, üzerinde çalýþýlan malzeme ve kesim
tipine uygun tipte testere býçaðý kullanýn.
•
Sadece mükemmel durumdaki testere býçaklarýný
kullanýn.
•
Aleti yere býrakmadan önce daima kapatýn ve
testere býçaðýnýn tamamen durmasýný bekleyin.
•
Kullanýlmadýðý zamanlarda alet, yere yan
yatýrýlmalýdýr.
•
Çalýþýrken ellerinizi testere býçaðýnýn yeterince
uzaðýnda tutun.
•
Mümkün olduðunda, üzerinde çalýþýlan malzemeyi
sabitlemek için kýskaçlar veya bir mengene kullanýn.
•
Kullanmadan önce, özelikle kesilen yüzeyin diðer
tarafýnda engel olmadýðýndan emin olun.
•
Duvarlarý veya zemin döþemesini keserken, gizli
borulara ve kablolara dikkat edin.
•
Aleti aðaca, merdivene veya baka herhangi
dengesiz bir yüzeye çýkmýþken kullanmayýn.
Takýlmasý
•
Býçaðý tespit piminin (14) üzerine yerleþtirin.
•
Býçaðý, testere býçaðý yuvasýna (15) tam olarak
yerleþene ve tespit pimi kilitli konuma gelene
kadar yukarý doðru 90° döndürün.
•
Býçaðý, býçak çýkartma düðmesine (3) basmadan
çýkartmaya çalýþarak saðlam bir þekilde
takýldýðýndan emin olun.
Býçaðý takamýyorsanýz, tespit piminin þekil E’de
gösterildiði gibi doðru konumda olup olmadýðýný kontrol
edin. Deðilse, býçak çýkartma düðmesine basýlý tutup
bir tornavida vasýtasýyla tespit pimini doðru konuma
döndürün.
Çýkartýlmasý
•
Býçak çýkartma düðmesini (3) basýlý tutun ve býçaðý,
aþaðý doðru 90° döndürün.
•
Býçaðý yana çekerek tespit piminden kurtarýn ve
aletten dýþarý doðru çekin.
•
Býçak çýkartma düðmesini býrakýn.
Dallarýn kesilmesi
•
Dalýn düþeceði yere dikkat edin.
•
Düþen dallardan nasýl güvenli bir þekilde
kaçabileceðinizi önceden planlayýn.
5
Kullanýmý
Yararlý tavsiyeler
Uyarý! Aletin kendi hýzýnda çalýþmasýna izin verin. Aþýrý
yüklenmeyin.
Ahþap kesme
•
Üzerinde çalýþacaðýnýz parçayý mengeneyle
güvenli bir þekilde sabitleyip ve tüm çivi ve metal
nesneleri sökün.
•
Pürüzün en aza indirilebileceði durumlarda, (örnek:
laminat kesimi), kesilen malzemenin üzerine bir
parça takoz veya kontraplaðý mengene ile sýkýþtýrýn
ve oluþan bloðun içinden kesin.
Akünün þarj edilmesi (Þekil. A)
Akünün, ilk kullanýmdan önce ve daha önce kolayca
yapýlan iþler için yeterli güç üretemediði hallerde þarj
edilmesi gereklidir. Aküyü ilk kez veya uzun süre
bekledikten sonra þarj ederken sadece %80 düzeyinde
þarj olacaktýr. Birkaç þarj-deþarj döngüsünde sonra
akü tam kapasiteye ulaþacaktýr. Akü, þarj sýrasýnda
ýsýnabilir; bu normal bir durumdur ve herhangi bir soruna
iþaret etmez.
Metal kesme
•
Metal kesiminin ahþap kesiminden çok daha fazla
zaman aldýðýný unutmayýn.
•
Metal kesmeye uygun bir testere býçaðý kullanýn.
Demir ihtiva eden metalleri keserken ince diþli bir
testere býçaðý, demir ihtiva etmeyen metalleri
keserken ise daha kalýn bir testere býçaðý kullanýn.
•
Sacý keserken üzerinde çalýþtýðýnýz parçanýn her
iki yüzüne bir parça takoz sýkýþtýrýn ve oluþan
bloðun içinden kesin.
•
Öngördüðünüz kesim hattý boyunca bir kat yað
sürün.
Uyarý! Aküyü, 4°C’nin altýnda veya 40°C’nin
üzerindeki sýcaklýklarda þarj etmeyin. Tavsiye edilen
þarj sýcaklýðý: yaklaþýk 24°C.
3 saatlik þarj cihazýnýn kullanýmý
•
Aküyü þarj etmek için (4), önce aletten çýkartýn.
•
Þarj cihazýnýn yuvasýný (6) akünün üzerine geçirin.
•
Þarj cihazýný (5) prize takýn.
Yaklaþýk 3 saat þarj edildikten sonra akü, normal
uygulamalarda kullanýlmak için yeterince þarj olmuþ
olacaktýr. Yaklaþýk 6 saat þarj edildikten sonra akü
tümüyle þarj olmuþ olacaktýr.
•
Þarj cihazý yuvasýný aküden çýkartýn.
Dallarýn kesilmesi
•
Aþaðý doðru ve vücudunuzdan uzak tutarak kesin.
•
Kesimi ana dala veya aðaç gövdesine yakýn bir
noktadan yapýn.
1 saatlik sarj cihazýnýn kullanýmý
•
Aküyü (4) þarj etmek için, aletten çýkartýp þarj
cihazýna (7) takýn. Akü, þarj cihazýna sadece tek
yönde takýlabilir. Zorlamayýn. Akünün þarj cihazýna
tümüyle oturduðundan emin olun.
•
Þarj cihazýný prize takýn.
•
Kýrmýzý þarj göstergesinin (8) yanýp yanmadýðýný
kontrol edin. Þar göstergesinin yeþil ucu (9)
yanýyorsa akü çok sýcaktýr ve þarj edilemez. Bu
durumda, aküyü þarj cihazýndan çýkartýn, yaklaþýk
1 saat soðumaya býrakýn ve tekrar takýn.
Yaklaþýk 1 saatlik þarjdan sonra, kýrmýzý þarj göstergesi
(8) sönecek ve þarj göstergesinin yeþil ucu (9)
yanacaktýr. Akü artýk tümüyle þarj olmuþtur.
•
Aküyü þarj cihazýndan çýkartýn.
Bakým
Açýlmasý ve kapatýlmasý (Þekil F)
•
Aleti açmak için, iki emniyet düðmesini (2) açýk
konumuna getirip ve deðiþken hýz düðmesini (1)
bastýrýn.
•
Aleti kapatmak için, deðiþken hýz düðmesini
býrakýn.
•
Black & Decker aletiniz minimum bakýmla uzun bir
süre çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. Kesintisiz olarak
memnuniyet verici bir þekilde çalýþmasý gerekli özenin
gösterilmesine ve düzenli temizliðe baðlýdýr.
Þarj cihazýnýz, düzenli temizlik dýþýnda herhangi bir bakým
gerektirmemektedir.
Uyarý! Alet üzerinde herhangi bir bakým iþlemi
gerçekleþtirmeden önce, aküyü aletten çýkartýn. Þarj
cihazýný temizlemeden önce fiþten çekin.
•
Aletinizdeki ve þarj cihazýndaki havalandýrma
deliklerini yumuþak bir fýrça veya kuru bir bezle
düzenli olarak temizleyin.
Motor muhafazasýný nemli bir bezle düzenli olarak
temizleyin. Herhangi bir aþýndýrýcý veya çözücü
bazlý temizlik maddesi kullanmayýn.
Çevrenin korunmasý
Aletler
Kesme (Þekil G)
•
Mümkünse aleti daima iki elinizle tutun.
•
Kesme iþlemine baþlamadan önce býçaðýn bir kaç
saniye boþta dönmesine izin verin.
•
Kesme iþlemi sýrasýnda alete yalnýzca hafif bir
baský uygulayýn.
•
Normal el testeresinde uygulayacaðýnýz ayný geri
ve ileri hareketi uygulayýn. Bu, daha hýzlý ve temiz
bir kesim yapmanýza olanak tanýr.
6
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna
ulaþan Black & Decker ürünlerini ve þarj
edilebilir pilleri geri dönüþüme sokmak için
bir imkan sunmaktadýr. Bu hizmet, ücretsiz
olarak
verilmektedir.
Bu
hizmetin
avantajlarýndan faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adýmýza teslim alacak
herhangi bir yetkili servise iade edin.
Aküler
•
•
Garanti
Black & Decker aküler defalarca þarj
edilebilir. Hizmet ömürlerinin sonunda,
aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atýn:
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrýca bu garanti hiçbir þekilde garanti
ile ilgili kanuni haklarýnýzý ihlal etmez ve haklarýnýzý hiç
bir þekilde kýsýtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest
Ticaret Bölgesi EFTA ‘nýn üye ülkelerinde geçerlidir.
Aküyü sonuna kadar bitirip aletten çýkartýn.
NiCd ve NiMH aküler geri dönüþümlüdür. Bunlarý,
herhangi bir yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüþüm istasyonuna götürün.
Eðer bir Black & Decker ürünü, satýn alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalý malzeme ve iþçilik nedeniyle
bozulursa, müþteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaþatarak Black & Decker hatalý kýsýmlarý deðiþtirmeyi,
tamir etmeyi veya hasarlý aletleri deðiþtirmeyi kabul
eder; ancak bu belirtilenler þu durumlar dýþýnda
geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla
kullanýlmýþsa veya kiraya verilmiþse;
•
Ürün yanlýþ veya amaç dýþý kullanýlmýþsa;
•
Ürün yabancý nesnelerden, maddelerden veya
kaza sýrasýnda zarar görmüþse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden baþkasý tarafýndan tamir edilmeye
çalýþýlmýþsa.
Bu kullaným kýlavuzunda belirtilen listeden size en yakýn
yetkili servis adresini öðrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili Black & Decker servislerinin listesi, satýþ sonrasý
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine
Internet üzerinden eriþebilirsiniz: www.2helpU.com
Teknik veriler
Voltaj
Yüksüz darbe hýzý
Derinlik hareketi
Maks. Kesme derinliði
Ahþap
Çelik
Plastik boru
Budama
Akü kat. no.
Aðýrlýk (akü dahil)
CS143(K)
VDC 14.4
dak -1 0 - 4,500
m m 10
mm
100
3
ø 50
ø 50
A14F
kg 2.4
Þarj cihazý
Giriþ voltajý
Yaklaþýk þarj süresi
3 saat
VAC 230
h 3
Garanti talebinde bulunmak için, satýcýya veya yetkili
tamir servisine satýn aldýðýnýza dair ispat sunmalýsýnýz.
Fatura ve garanti kartý gerekmektedir. Bu kullaným
kýlavuzunda belirtilen adreste bulunan bölgenizdeki Black
& Decker merkeziyle temas kurarak size en yakýn
yetkili onarým acentesinin adresini öðrenebilirsiniz. Ya
da, Internet’te Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satýþ sonrasý hizmet veren yetkililerin tam
detaylarýný öðrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
adresindedir.
1 saat
230
1
AT uygunluk beyanatý
CS143(K)
Black & Decker, bu ürünlerin aþaðýda belirtilen
yönergelere uygun olduðunu teyit eder: 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50260, EN 60335,
EN 55014, EN 61000
LpA (ses basýncý)
LWA (akustik güç)
el/kol aðýrlýklý titreþimi
89 dB(A),
100 dB(A),
4.02 m/s2
Kevin Hewitt
Tüketici Ýhtiyaçlarý
Mühendisliði Müdürü
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Ýl
Servis Adý
Adres
Telefon
Adana
Adapazarý
Afyon
Alanya
Amasya
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Aydýn
Balýkesir
Bandýrma
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çorlu
Çorum
Denizli
Diyarbakýr
Düzce
Edirne
Elazýð
Erzincan
Eskiþehir
Fethiye
Gaziantep
Gaziantep
Gebze
Giresun
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýzmir
Ýzmir
Ýzmit
Kayseri
Konya
Konya
Malatya
Marmaris
Mersin
Mersin
K.Maraþ
Nevþehir
Samsun
Sývas
Tekirdað
Trabzon
Uþak
Pay Elektrik
Ferik Elektrik
Emekiþ Bobinaj
Abalýoðlu Bobinaj
Akotek Bobinaj Ticaret
Orhan Bobinaj
Yiðit Bobinaj
Çamuroðlu Bobinaj
E.B.A. Elektrik
Taciroðlu Bobinaj
Sunay Bobinaj
Küre Bobinaj
Tursam Elektrik
Er-Teknik
Surhan Bobinaj
Ümit Elektrik
Önder Teknik
Örsler Bobinaj
Gen-Mak
Yýldýz Makine
Efe Bobinaj
Kalender
Ümit Elektrik Makine
Meriç Bobinaj
Onarým Bobinaj
Karaþahin Bobinaj
Ken-Mak-San
Gülsoy Elektrik
Teknik Elektrik
Ak-El Elektrik
Birlik Elektromekanik
Fýrat Dýþ Ticaret
Mert Elektrik Bobinaj Ltd.
Orijinal Elektrik
Tarýk Bobinaj
Boro Cývata
Yýlmaz Bobinaj
Cenker
Akýn Elektrik
Murat Bobinaj
Yavuz Bobinaj
Özer Bobinaj
Baþaran Teknik
Boro Cývata
Vedat Makine
Kahraman Bobinaj
Çiftgüç Elektrik
Akýþ Bobinaj
Bayraktar Elektrik
Kýyak Bobinaj
Makine Market
Zengin Bobinaj
Kýzýlay Cad.Memduh Görgün Pasajý No:30
C.Meydaný Cad Cevher Sk No 5
Menderes Cad No 2 Dumlupýnar Mah Karahisar
Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriþi No.8
M.K.P Cad. Koyuncu Ap. 22/B
Yalýnç Sk No 17 Siteler
Merkez: 668.Sk. Eminel Yapý Koop. No.8 Ývedik Ostim
Kýzýl Saray Mah. Dolaplýdere Cad. F.Þekerci Ap. 36/C
Sanayi Sitesi 682.Sk No.38
2.Sanayi Sitesi 3.Sk No.55
Anafartalar Cad No 51
Atatürk Cad No 104 Bandýrma
Uluyol Güzel Sk N0 31
Küçük Sanayi Sitesi Par.Koop. 48.cad No.60
Ýsmetpaþa Mah Hacýoðlu Sk No.56
Camiatik Mah Ereðli Sk No.1 Çorlu
G.Bey Mah. Kubbeli Cad. No.83
Sedef Çarþýsý 9/10
Sento Cad.Hava Loj.Kaþ.Önder Apt.15/A
Burhaniye Mah. General Kazým Sk. NO.10
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
Sanayi Sitesi II.Sk No.46
Sanayi Çarþýsý 767 sokak
Kurtuluþ Mah Meriç Sk No 4/1
Sanayi Sitesi 3.Yol 254.Sk. No.56 Fethiye
Þenyurt Cad No 35 Þahinbey
Þenyurt Cad No 22/A Þahinbey
S.Orhan Mah. Menzilhane Cad. 1111.Sk. No.7 Gebze
Fatih Cad No 109
Nato Yolu No. 109/B Yukarý Dudullu
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat 4 No.318 Okmeydaný
Tersane Cad Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
Ýkitelli Cad. Parseller Sondurak No 128 Ýkitelli
Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneþli
Baðdat Cad. Adalý Sk No.101/10 Maltepe
1203/ 2.Sk B21 Yeniþehir
2822 Sk. No 2 1.Sanayi Sitesi
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 403 No 6
Eski San Bölgesi 5.Cad No.8
Karatay Sanayi Çiçekli Sk No 83
Karatay Sanayi Çobandede Sk No 20
Yeni San.Sit.2.cad No:95
Beldibi Cad. No.5/C
Yoðurt Pazarý Boro Han Z1-17 No.17
Piri reis Mah 1106/8
Yeni San. Sit.25.Çarþý No:24
Yenisanayi Sitesi 8.Blok No.53
Sanayi Sitesi Ulus Cad No 31 B
Yeni Çarþý No.72 C
Þaraphane Yolu No.58
Rize Cad No 71 Deðirmendere
Ýslice Mah. Ürem Sk.No.10/C
0322 351 12 95
0264 272 62 28
0272 212 11 32
0242 512 02 16
0358 218 71 19
0312 350 95 29
0312 395 05 37
0242 248 54 43
0242 345 36 22
0256 219 43 30
0266 241 88 71
0266 718 46 79
0224 255 69 67
0224 441 32 91
0286 213 24 52
0282 653 27 77
0364 224 35 00
0258 261 42 74
0412 236 07 07
0380 514 70 56
0284 225 35 73
0424 224 85 01
0446 224 08 01
0222 230 94 44
0252 612 27 42
0342 231 17 33
0342 232 67 06
0262 646 92 49
0454 216 43 98
0216 540 53 54
0212 222 94 18
0212 252 93 43
0212 548 24 00
0212 515 67 71
0216 370 21 11
0232 469 80 70
0232 433 80 51
0261 335 18 94
0352 336 41 23
0332 235 64 63
0332 233 29 60
0422 336 39 53
0252 412 85 11
0324 238 02 52
0324 325 10 03
0344 236 29 68
0384 212 01 56
0362 238 07 23
0346 221 47 55
0282 262 75 60
0462 328 14 80
0276 227 27 46
8
9
10
BLACK & DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI
Adana - Pay Elektrik
Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No. 30 Adana Tel: (0322) 351 12 95
Ankara - Orhan Bobinaj
Yalýnç Sok. No. 7 Siteler Ankara Tel: (0312) 350 95 29
Bursa - Tursam Ltd. Þti.
Uluyol Güzel Sok. No. 31 Bursa Tel: (0224) 255 69 67
Denizli - Örsler Bobinaj
Demirciler Çarþýsý No. 19 Denizli Tel: (0258) 261 42 74
Erzincan - Ümit Elektrik Makina
Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No. 54 Tel: (0446) 224 08 01
Gaziantep - Karaþahin Bobinaj
Þenyurt Cad. No. 35/B Gaziantep Tel: (0342) 233 07 46
Ýstanbul - Fýrat Dýþ Ticaret
Tersane Cad. Kuthan No. 38 D: 305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) 252 93 43
Ýzmir - Yýlmaz Bobinaj
2830 Sokak No.36, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) 433 80 51
Ýzmit - Cenker Ticaret
Körfez Küçük Sanayi Sitesi No. 9 491B Blok Ýzmit Tel: (0262) 335 18 94
Trabzon - Makine Market
Rize Cad. Demirkýrlas Ýþ Merkezi No. 70 Tel: (0462) 328 14 80
Download PDF

advertising