VB1600 | Black&Decker VB1600 VACUUM CLEANER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
509111-93 CZ
VB1600
VB1630
VB1710
VB1740
VB1820
VB1850
VB2050
2
3
4
5
6
7
ČEŠTINA
Použití výrobku
Váš vysavač Black & Decker je určen k suchému
vysávání. Tento výrobek je určen pouze pro
spotřebitelské použití v domácnostech.
•
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí
napájeného kabelem by měly být vždy
dodržovány základní bezpečnostní pokyny,
včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku
požáru, riziko úrazu elektrickým proudem nebo
jiného poranění a materiálních škod.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Použití tohoto přístroje je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
Tento návod uschovejte pro případné další
použití.
•
•
•
Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda
nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly, které
by mohly ovlivnit jeho provoz.
Je-li jakákoliv část vysavače poškozena,
nepoužívejte jej.
Svěřte opravu všech poškozených nebo
nefunkčních částí značkovému servisu.
Před použitím napájecí kabel řádně prohlédněte,
zda není poškozen nebo opotřebován.
S přístrojem nepracujte, pokud jsou napájecí kabel
nebo jeho zástrčka poškozeny nebo jsou vadné.
Pokud jsou napájecí kabel nebo jeho zástrčka
poškozeny či pokud jsou vadné, musí být
opraveny v autorizovaném servisním středisku.
Nepokoušejte se přestřihnout přívodní napájecí
kabel, ani se jej nepokoušejte sami opravit.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit
jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto
návodu.
Ochrana dvojitou izolací
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací.
Z tohoto důvodu není nutná ochrana
uzemněním. Vždy zkontrolujte, zda zdroj
napětí odpovídá velikosti napětí uvedené na
výkonovém štítku.
Použití výrobku
•
Než přístroj připojíte k elektrické zásuvce nebo
jej odpojíte se ujistěte, zda je vypnut.
•
Při používání přístroje buďte vždy obezřetní.
•
Nepoužívejte vysavač ve venkovním prostředí.
•
Nikdy neodpojujte napájecí kabel od zásuvky
taháním nebo škubáním. Kabel pokládejte
tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo se
nedotýkal horkých a mastných povrchů.
•
Pokud se během používání napájecí kabel
poškodí, okamžitě vypojte zařízení z elektrické
zásuvky ve zdi. Nedotýkejte se napájecího
kabelu, pokud je dosud zapojen v elektrické
zásuvce.
•
Přístroj odpojte od elektrické zásuvky pokud jej
nepoužíváte, před nasazováním či snímáním jeho
součástí a před jeho čištěním.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro vysavače
•
S tímto vysavačem nevysávejte kapaliny.
•
Nepoužívejte vysavač k vysávání kapalin nebo
materiálů, které by mohly způsobit požár.
•
Nepoužívejte vysavač v blízkosti vody. Neponořujte
vysavač do vody.
•
Nepřibližujte se obličejem k výstupnímu otvoru
odsávání.
•
Během chodu přístroje zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a domácího zvířectva.
•
Pokud vysáváte schodiště, postupujte vždy
směrem zdola nahoru a přístroj ponechávejte
nejméně jeden schod pod vámi.
•
Přístroj nepoužívejte bez nasazené hubice nebo
jiného příslušenství na sací trubici.
•
Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv nebo
rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Nesahejte během chodu na
rotační kartáč. Přívodní napájecí kabel udržujte
z dosahu rotačního kartáče.
•
Poškozené příslušenství nepoužívejte.
•
Používejte pouze příslušenství Black & Decker.
Bezpečnost jiných osob
•
Nedovolte používat přístroj dětem ani jiným
osobám, které nejsou seznámeny s těmito
pokyny.
•
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo
zvířatům, aby se dostaly do blízkosti pracovního
prostoru nebo se dotýkaly nářadí a přívodních
kabelů. Přísný dohled je vyžadován, pokud je
přístroj používán v blízkosti dětí.
Popis
Po použití
•
Přístroj vypněte a odpojte od elektrické zásuvky
pokud jej ponecháte bez dozoru nebo před
výměnou, čištěním nebo kontrolou kterýchkoliv
jeho částí.
•
Není-li zařízení používáno, mělo by být uschováno
na suchém místě. K uloženému přístroji nesmí mít
přístup děti.
Toto zařízení obsahuje některé nebo všechny
z následujících součástí (obr. A).
1. Hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
2. Regulátor otáček VB1630/VB1740/VB1820/
VB1850/VB2050)
3. Tlačítko navíjení přívodního kabelu
4. Rukojeť
5. Kryt
6. Hadice
7. Ovládání intenzity průchodu vzduchu
8. Prodlužovací trubice
Prohlídky a opravy
•
Vždy před použitím zkontrolujte, zda není
zařízení poškozeno nebo zda nemá vadné části.
8
•
9. Sací hubice
10. Kolečka
•
Kromě toho je výrobek dodáván s některým či
s veškerým následujícím příslušenstvím (obr. B):
11. Štěrbinový nástavec pro vysávání úzkých
prostor
12. Kartáčový nástavec
13. Parketová podlahová hubice (VB1630/VB1740/
VB1850/VB2050)
14. Turbo kartáč (VB2050)
Stlačte pojitné tlačítko (23) a koncovou část sací
trubice (8) zasuňte do hubice (9) až po zacvaknutí.
Sací hubici odpojíte tak, že stlačíte pojistná
tlačítka a sací trubici z hubice vytáhnete ven.
VL2050 - Montáž turbo kartáče (obr. G)
Turbo kartáč (14) umožňuje vysávání koberců
s dlouhým vlasem. Kartáč je zejména vhodný pro
sběr vlasů, chlupů, atd., zrovna tak jako pro obnovení
polehlého vlasu koberce.
•
Stlačte pojitné tlačítko (23) a koncovou část
sací trubice (8) zasuňte do hubice (9) až po
zacvaknutí.
•
Sací hubici odpojíte tak, že stlačíte pojistná
tlačítka a sací trubici z hubice vytáhnete ven.
Parketová podlahová hubice není součástí u všech
modelů.
Toto příslušenství je možno obdržet u vašeho
dodavatele / v servisním středisku Black & Decker
(kat. č. VW70).
Turbo kartáč není součástí u všech modelů. Toto
příslušenství je možno obdržet u vašeho dodavatele /
v servisním středisku Black & Decker (VW80).
Montáž příslušenství (obr. G & H)
Úzká štěrbinová hubice (11) umožňuje vysávání
v úzkých a těžce dostupných místech. Kartáčovací
hubice (12) umožňuje vysávání nábytku, rolet, záclon,
oken a schodů. Příslušenství je možné nasadit jak
na sací hadici (6), tak na sací trubici (8). Pokud
příslušenství nepoužíváme, je možné jej uložit do
držáku příslušenství (24).
•
Sejměte příslušenství z držáku (obr. H).
•
Stlačte pojistné tlačítko (2123) a nasaďte
příslušenství na koncovou část sací hadice (22)
nebo trubice (8) (obr. G).
•
Příslušenství sejmete tak, že stisknete pojistné
tlačítko (2123) a příslušenství stáhnete.
Montáž
Uchycení prachového sáčku (obr. C a D)
Varování! Před tím, než přístroj poprvé použijete se
ubezpečte, zda je vložen prachový sáček.
•
Otevřete kryt (5) tak, jak je znázorněno na obrázku
(obr. C).
•
Do držáku prachového sáčku (16) uchyťte
prachový sáček (15).
•
Zarovnejte límec prachového sáčku (17) se sacím
otvorem (18) (obr. D).
•
Ujistěte se, zda výstupek sacího otvoru zasahuje
do límce prachového sáčku.
•
Zavřete kryt.
Použití
Odvinutí a navinutí přívodního kabelu (obr. A)
Tlačítko navíjení přívodního kabelu (3) je možné
obsluhovat jak rukou, tak i chodidlem.
•
Před použitím odviňte ze zadní strany přístroje
dostatečnou délku kabelu.
•
Po použití stlačte tlačítko navíjení přívodního
kabelu tak, aby se kabel svinul na své místo zpět
do zařízení. Kabel rukou usměrňujte, aby se při
navíjení nezamotal. Zajistěte, aby byla po navinutí
kabelu zástrčka řádně uchycena.
Připojení sací hadice (obr. E)
•
Přípojku hadice (18) vložte do vstupního sacího
otvoru (19) zařízení.
•
Zasuňte sací hadici hlouběji až po zacvaknutí
pojistných tlačítek (20).
•
Sací hadici odpojíte tak, že stlačíte pojistná
tlačítka a přípojku hadice vytáhnete ze sacího
otvoru ven.
Nastavení délky sací trubice (obr. I)
Prodlužovací trubici (8) lze nastavit v 21 stupních.
•
Stlačte seřizovací tlačítko (25) a vysuňte trubici
do požadované délky.
•
Tlačítko uvolněte.
Montáž prodlužovací trubice (obr. F)
•
Stlačte pojistné tlačítko (21) a koncovou část
sací hadice (22) zasuňte do trubice (8) až po
zacvaknutí.
•
Sací trubici odpojíte tak, že stlačíte pojistná
tlačítka a sací hadici z trubice vytáhnete ven.
Seřízení sací hubice (obr. G)
•
Pro vysávání koberců přepněte volič typu podlahy
(26) do horní pozice.
•
Pro vysávání laminátů, dlaždic, atd., přepněte
volič typu podlahy do spodní pozice.
Montáž sací hubice (obr. G)
Sací hubice (9) umožňuje vysávání koberců a pevných
povrchů (např. laminátů a dlaždic).
Stlačte pojitné tlačítko (23) a koncovou část sací
•
trubice (8) zasuňte do hubice (9) až po zacvaknutí.
•
Sací hubici odpojíte tak, že stlačíte pojistná
tlačítka a sací trubici z hubice vytáhnete ven.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Hlavní spínač (1) je možné obsluhovat jak rukou, tak
i chodidlem.
•
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní spínač
(1).
•
Chcete-li nářadí vypnout, stiskněte hlavní spínač
znovu.
VB1630/VB1740/VB1850/VB2050 - Montáž
parketové podlahové hubice (obr. G)
Parketová podlahová hubice (13) umožňuje vysávání
dřevěných a leštěných povrchů.
9
•
VB1630/VB1740/VB1820/VB1850/VB2050 Nastavení sacího výkonu (obr. A)
Regulátor otáček (2) vám umožňuje přesné nastavení
sacího výkonu.
•
Regulátor otáček (2) přesuňte do požadované
polohy.
•
Pro vysávání pevných povrchů (například podlah)
zvolte vysoké otáčky.
•
Pro vysávání měkkých povrchů (například
čalounění) zvolte otáčky nízké.
•
Zařízení uskladněte na suchém místě. Zařízení
lze přenášet uchopením za integrovanou rukojeť
(29).
Trubici vytáhneme z parkovací polohy tak, že
stlačíme jedno z pojistných tlačítek a trubici
s hubicí vytáhneme z parkovací štěrbiny ven.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky
na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí
závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
Nastavení intenzity průchodu vzduchu (obr. A)
•
Ovladač intenzity průchodu vzduchu (7) přesuňte
do požadované polohy podle potřeby.
Varování! Před započetím jakékoliv údržby nebo
čištění přístroj odpojte od elektrické zásuvky.
•
Pravidelně čistěte větrací drážky na přístroji pomocí
měkkého kartáče nebo suchého hadříku.
•
Pomocí měkkého vlhkého hadříku pravidelně
čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné
nebo rozpouštěcí čistící prostředky.
Vysávání
•
Při práci s vysavačem se ujistěte, zda není sací
hadice uzavřena, zkroucena nebo zablokována.
•
V případě přehřátí zasáhne automatika a zařízení
se automaticky zastaví.
•
Pokud zařízení přestane pracovat, odpojte jej
od elektrické zásuvky a nechejte je 2-3 hodiny
zchládnout.
VL2050 - Montáž turbo kartáče (obr. M)
•
Rady k optimálnímu využití
•
Při práci ve stísněných prostorách sejměte z trubice
držák příslušenství, abyste zvýšili dosah.
•
Pokud vysáváte schodiště, vždy začínejte dole
a postupujte směrem nahoru. Vysavač položte
na zem a schodiště vysajte až do poloviny.
Poté přeneste vysavač a položte jej ve stabilní
poloze která je nejméně jeden schod pod právě
vysávaným místem a vysávání zbylé části
schodiště dokončete.
•
Z kartáče (30) odstraňte jakékoliv vlasy nebo
chlupy. Je-li to nutné, použijte kleštičky.
Sejměte kryt (31) a ze vzduchové turbíny (32)
odstraňte jakékoliv cizí předměty, které by ji mohly
blokovat. Kryt nasaďte zpět.
Výměna prachového sáčku (obr. C a D)
Prachový sáček musí být vyprázdněn pokud je
viditelný červený indikátor plnosti sáčku (17), přičemž
jsou plné otáčky přístroje a hubice je zdvižena nad
vysávaný povrch. Výměnné filtry si můžete zakoupit
u Vašeho značkového prodejce Black & Decker
(katalogové číslo VBP50).
•
Otevřete kryt (5) tak, jak je znázorněno na obrázku
(obr. C).
•
Lehce povytáhněte držák prachového sáčku (16)
a sejměte límec prachového sáčku (17) ze sacího
otvoru (18) (obr. D).
•
Z držáku odstraňte starý prachový sáček (15).
•
Do držáku prachového sáčku uchyťte nový
prachový sáček.
•
Zarovnejte límec prachového sáčku (17) se sacím
otvorem (18) obr. D.
•
Ujistěte se, zda výstupek sacího otvoru zasahuje
do límce prachového sáčku.
•
Zavřete kryt.
VL2050 - Použití turbokartáče
•
Ubezpečte se, zda jsou volič otáček nastaven na
polohu maxima. Přesunutím regulátoru sacího
výkonu na horní straně kartáče podle potřeby
upravte sací výkon.
•
Rovnoměrně pohybujte kartáčem vpřed a vzad.
Neponechávejte kartáč v chodu na jednom
místě po delší dobu, mohl by poškodit vysávaný
povrch.
Přenášení zařízení (obr. J)
Během použití je možné zařízení přenášet uchopením
za rukojeť (4).
•
Rukojeť naklopte do polohy znázorněné na
obrázku.
Dočasné zaparkování sací hubice (obr. K)
•
Parkovací polohu (27) používejte pro dočasné
zaparkování sací hubice.
Čištění
Uskladnění zařízení (obr. L)
Varování! Pokud zařízení ukládáte, vypněte je
a odpojte od elektrické zásuvky.
•
Ujistěte se, zda je kabel zcela svinut.
•
Zařízení uložte v poloze nastojato.
•
Trubici uložte tak, že zasunete výčnělek sací
hubice do příslušné štěrbiny na zařízení tak, jak
je znázorněno na obrázku. Uzávěr (28) zaskočí
automaticky.
•
Varování! Před čištěním a prováděním údržby přístroj
vždy vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.
Čas od času otřete přístroj vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte žádné brusné nebo rozpouštěcí
čistící prostředky. Neponořujte vysavač do vody.
Čištění motorového filtru (obr. C, D & N)
Motorový filtr snižuje pronikání prachu a nečistot do
motorového prostoru na minimum. Filtr může být
opakovaně použit a měl by být pravidelně čištěn.
10
•
•
•
•
•
•
•
Otevřete kryt (5) tak, jak je znázorněno na obrázku
(obr. C).
Odstraňte prachový sáček (obr. D).
Z držáku filtru (34) vytáhněte filtr (33) (obr. N).
Vykartáčujte usazený prach z filtru.
Filtr nasaďte zpět.
Vložte nový prachový sáček (obr. D).
Zavřete kryt (obr. C).
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Výměna filtrů (obr. C, D & N - P)
Motorový filtr a výstupní filtr by měl být vyměněn
každých 6 až 9 měsíců, nebo kdykoliv je opotřeben
či poškozen. Filtry by měly být vyměněny současně.
Výměnné sady filtrů si můžete zakoupit u Vašeho
značkového prodejce Black & Decker (katalogové
číslo VBF20).
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Výměna motorového filtru (obr. C, D & N)
•
Postupujte výše uvedeným způsobem pro
výměnu filtru (33).
Technické údaje
Výměna výstupních filtrů (obr. O & P)
•
Otevřete kryt (35).
•
Vyjměte staré filtry (36).
•
Nové filtry vložte tak, jak je znázorněno na
obrázku.
•
Zavřete kryt.
VB1600
VB1710
VB1820
VB1630
VB1740
VB1850
Napájecí napětí V 230
Příkon
W 1 600
Délka kabelu
m 6
Objem sáčku
Hmotnost
VB1850 - Výměna filtru HEPA
HEPA filtr snižuje množství prachu vycházející
z motorového prostoru na minimum. Filtr by měl být
vyměněn kdykoliv je opotřebený nebo poškozený.
Výměnné filtry si můžete zakoupit u Vašeho
značkového prodejce Black & Decker (katalogové
číslo VBF30).
•
Postupujte výše uvedeným způsobem pro
výměnu filtru (37).
l 3.5
kg 6
VB2050
230
230
230
1 700
1 800
2 000
6
6
6
3.5
3.5
3.5
6
6
6
ES Prohlášení o shodě
VB1600/VB1630/VB1710/VB1740/VB1820/
VB1850/VB2050
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám: 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 55014, EN 61000, EN 60335
VL2050 - Výměna uhlíkového filtru
Uhlíkový filtr zachytává pachy a kouř z proudu vzduchu
vycházejícího z motorového prostoru. Výměna filtru
by se měla provádět každých 6 až 9 měsíců nebo
vždy, když dojde k jeho opotřebování nebo jeho
poškození. Výměnné filtry si můžete zakoupit u Vašeho
značkového prodejce Black & Decker (katalogové
číslo VBF40).
•
Postupujte výše uvedeným způsobem pro
výměnu filtru (38).
Colin Wills
Director of Engineering
(ředitel inženýringu)
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
1-12-2004
UK patent, čísla přihlášek 0314932.5
Vzor pro UK, číslo 3 013 969
Vzor pro Austrálii, číslo 484/04
Vzor pro EU, číslo 131 669
Vzor pro Čínu, číslo 200430002049
Vzor pro US, číslo 29/199,055
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
11
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045093 - 28-05-2007
12
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
13
14
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising