VL1620 | Black&Decker VL1620 VACUUM CLEANER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
509111-94 CZ
VL1620
VL1840
VL2040
2
3
4
5
6
7
ČEŠTINA
Použití výrobku
Váš vysavač Black & Decker je určen k suchému
vysávání. Tento výrobek je určen pouze pro
spotřebitelské použití v domácnostech.
•
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí
napájeného kabelem by měly být vždy
dodržovány základní bezpečnostní pokyny,
včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku
požáru, riziko úrazu elektrickým proudem nebo
jiného poranění a materiálních škod.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
Tento návod uschovejte pro případné další
použití.
•
•
•
Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda
nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly, které
by mohly ovlivnit jeho provoz.
Je-li jakákoliv část vysavače poškozena,
nepoužívejte jej.
Svěřte opravu všech poškozených nebo
nefunkčních částí značkovému servisu.
Před použitím napájecí kabel řádně prohlédněte,
zda není poškozen nebo opotřebován.
S přístrojem nepracujte, pokud jsou napájecí kabel
nebo jeho zástrčka poškozeny nebo jsou vadné.
Pokud jsou napájecí kabel nebo jeho zástrčka
poškozeny či pokud jsou vadné, musí být
opraveny v autorizovaném servisním středisku.
Nepokoušejte se přestřihnout přívodní napájecí
kabel, ani se jej nepokoušejte sami opravit.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit
jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto
návodu.
Ochrana dvojitou izolací
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací.
Z tohoto důvodu není nutná ochrana
uzemněním. Vždy zkontrolujte, zda zdroj
napětí odpovídá velikosti napětí uvedené na
výkonovém štítku přístroje.
Použití výrobku
•
Než přístroj připojíte k elektrické zásuvce nebo
jej odpojíte se ujistěte, zda je vypnut.
•
Při používání přístroje buďte vždy obezřetní.
•
Nepoužívejte vysavač ve venkovním prostředí.
•
Nikdy neodpojujte napájecí kabel od zásuvky
taháním nebo škubáním. Kabel pokládejte
tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo se
nedotýkal horkých a mastných povrchů.
•
Pokud se během používání napájecí kabel
poškodí, okamžitě vypojte zařízení z elektrické
zásuvky ve zdi. Nedotýkejte se napájecího
kabelu, pokud je dosud zapojen v elektrické
zásuvce.
•
Přístroj odpojte od elektrické zásuvky pokud jej
nepoužíváte, před nasazováním či snímáním jeho
součástí a před jeho čištěním.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro vysavače
•
Před použitím se vždy ujistěte, zda je filtr správně
nasazen.
•
Přístroj nepřenášejte uchopením za rukojeť
zásobníku.
•
S tímto vysavačem nevysávejte kapaliny.
•
Nepoužívejte vysavač k vysávání kapalin nebo
materiálů, které by mohly způsobit požár.
•
Nepoužívejte vysavač v blízkosti vody. Neponořujte
vysavač do vody.
•
Nepřibližujte se obličejem k výstupnímu otvoru
odsávání.
•
Během chodu přístroje zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a domácího zvířectva.
•
Pokud vysáváte schodiště, postupujte vždy
směrem zdola nahoru a přístroj ponechávejte
nejméně jeden schod pod vámi.
•
Přístroj nepoužívejte bez nasazené hubice nebo
jiného příslušenství na sací trubici.
•
Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv nebo
rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Nesahejte během chodu na
rotační kartáč. Přívodní napájecí kabel udržujte
z dosahu rotačního kartáče.
•
Poškozené příslušenství nepoužívejte.
•
Používejte pouze příslušenství Black & Decker.
Bezpečnost jiných osob
•
Nedovolte používat přístroj dětem ani jiným
osobám, které nejsou seznámeny s těmito
pokyny.
•
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo
zvířatům, aby se dostaly do blízkosti pracovního
prostoru nebo se dotýkaly nářadí a přívodních
kabelů. Přísný dohled je vyžadován, pokud je
přístroj používán v blízkosti dětí.
Po použití
•
Přístroj vypněte a odpojte od elektrické zásuvky
pokud jej ponecháte bez dozoru nebo před
výměnou, čištěním nebo kontrolou kterýchkoliv
jeho částí.
•
Není-li zařízení používáno, mělo by být uschováno
na suchém místě. K uloženému přístroji nesmí mít
přístup děti.
Popis
Toto zařízení obsahuje některé nebo všechny
z následujících součástí (obr. A).
1. Hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
2. Regulátor otáček
3. Tlačítko navíjení přívodního kabelu
4. Rukojeť
5. Kryt
Prohlídky a opravy
•
Vždy před použitím zkontrolujte, zda není
zařízení poškozeno nebo zda nemá vadné části.
8
6.
7.
8.
9.
10.
Kartáč je zejména vhodný pro sběr vlasů, chlupů,
atd., zrovna tak jako pro obnovení polehlého vlasu
koberce.
•
Stlačte pojitné tlačítko (21) a koncovou část sací
trubice (8) zasuňte do hubice až po zacvaknutí.
•
Sací hubici odpojíte tak, že stlačíte pojistná
tlačítka a sací trubici z hubice vytáhnete ven.
Hadice
Ovládání intenzity průchodu vzduchu
Prodlužovací trubice
Sací hubice
Kolečka
Kromě toho je výrobek dodáván s některým či
s veškerým následujícím příslušenstvím (obr. B):
11. Štěrbinový nástavec pro vysávání úzkých
prostor
12. Kartáčový nástavec
13. Parketová podlahová hubice (VL1840/VL2040)
14. Kartáček k čištění filtru
15. Turbo kartáč (VL2040)
Montáž příslušenství (obr. E & F)
Úzká štěrbinová hubice (11) umožňuje vysávání
v úzkých a těžce dostupných místech. Kartáčovací
hubice (12) umožňuje vysávání nábytku, rolet, záclon,
oken a schodů. Příslušenství je možné nasadit jak na
sací hadici (6), tak na sací trubici (8).
Pokud příslušenství nepoužíváme, je možné jej uložit
do držáku příslušenství (22).
•
Sejměte příslušenství z držáku (obr. F).
•
Stlačte pojistné tlačítko (19) a nasaďte příslušenství
na koncovou část sací hadice (20) nebo trubice
(8) (obr. E).
•
Příslušenství sejmete tak, že stisknete pojistné
tlačítko (19) a příslušenství stáhnete.
Parketová podlahová hubice není součástí u všech
modelů.
Toto příslušenství je možno obdržet u vašeho
dodavatele / v servisním středisku Black & Decker
(kat. č. VW70).
Turbo kartáč není součástí u všech modelů. Toto
příslušenství je možno obdržet u vašeho dodavatele /
v servisním středisku Black & Decker (VW80).
Použití
Montáž
Odvinutí a navinutí přívodního kabelu (obr. A)
Tlačítko navíjení přívodního kabelu (3) je možné
obsluhovat jak rukou, tak i chodidlem.
•
Před použitím odviňte ze zadní strany přístroje
dostatečnou délku kabelu.
•
Po použití stlačte tlačítko navíjení přívodního
kabelu tak, aby se kabel svinul na své místo zpět
do zařízení. Kabel rukou usměrňujte, aby se při
navíjení nezamotal. Zajistěte, aby byla po navinutí
kabelu zástrčka řádně uchycena.
Připojení sací hadice (obr. C)
•
Přípojku hadice (17) vložte do vstupního sacího
otvoru (16) zařízení.
•
Zasuňte sací hadici hlouběji až po zacvaknutí
pojistných tlačítek (18).
•
Sací hadici odpojíte tak, že stlačíte pojistná
tlačítka a přípojku hadice vytáhnete ze sacího
otvoru ven.
Montáž prodlužovací trubice (obr. D)
•
Stlačte pojistné tlačítko (19) a koncovou část
sací hadice (20) zasuňte do trubice (8) až po
zacvaknutí.
•
Sací trubici odpojíte tak, že stlačíte pojistná
tlačítka a sací hadici z trubice vytáhnete ven.
Nastavení délky sací trubice (obr. G)
Prodlužovací trubici (8) lze nastavit v 21 stupních.
•
Stlačte seřizovací tlačítko (23) a vysuňte trubici
do požadované délky.
•
Tlačítko uvolněte.
Montáž sací hubice (obr. E)
Sací hubice (9) umožňuje vysávání koberců a pevných
povrchů (např. laminátů a dlaždic).
•
Stlačte pojitné tlačítko (21) a koncovou část
sací trubice (8) zasuňte do hubice (9) až po
zacvaknutí.
•
Sací hubici odpojíte tak, že stlačíte pojistná
tlačítka a sací trubici z hubice vytáhnete ven.
Seřízení sací hubice (obr. E)
•
Pro vysávání koberců přepněte volič typu podlahy
(24) do horní pozice.
•
Pro vysávání laminátů, dlaždic, atd., přepněte
volič typu podlahy do spodní pozice.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Hlavní spínač (1) je možné obsluhovat jak rukou, tak
i chodidlem.
•
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní spínač
(1).
•
Chcete-li nářadí vypnout, stiskněte hlavní spínač
znovu.
VL1840/VL2040 - Montáž parketové podlahové
hubice (obr. E)
Parketová podlahová hubice (13) umožňuje vysávání
dřevěných a leštěných povrchů.
•
Stlačte pojistné tlačítko (21) a koncovou část sací
trubice (8) zasuňte do hubice až po zacvaknutí.
•
Sací hubici odpojíte tak, že stlačíte pojistná
tlačítka a sací trubici z hubice vytáhnete ven.
Nastavení sací síly (obr. A)
Regulátor otáček (2) vám umožňuje přesné nastavení
sacího výkonu.
•
Regulátor otáček (2) přesuňte do požadované
polohy.
•
Pro vysávání pevných povrchů (například podlah)
zvolte vysoké otáčky.
VL2040 - Montáž turbo kartáče (obr. E)
Turbo kartáč (14) umožňuje vysávání koberců
s dlouhým vlasem.
9
•
Pro vysávání měkkých povrchů (například
čalounění) zvolte otáčky nízké.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky
na údržbu.
Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí na
jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
Nastavení intenzity průchodu vzduchu (obr. A)
•
Ovladač intenzity průchodu vzduchu (7) přesuňte
do požadované polohy podle potřeby.
Vysávání
•
Při práci s vysavačem se ujistěte, zda není sací
hadice uzavřena, zkroucena nebo zablokována.
•
V případě přehřátí zasáhne automatika a zařízení
se automaticky zastaví.
•
Pokud zařízení přestane pracovat, odpojte jej
od elektrické zásuvky a nechejte je 2-3 hodiny
zchládnout.
Varování! Před započetím jakékoliv údržby nebo
čištění přístroj odpojte od elektrické zásuvky.
•
•
Rady k optimálnímu využití
•
Při práci ve stísněných prostorách sejměte
z trubice držák příslušenství, abyste zvýšili
dosah.
•
Pokud vysáváte schodiště, vždy začínejte dole
a postupujte směrem nahoru. Vysavač položte
na zem a schodiště vysajte až do poloviny.
Poté přeneste vysavač a položte jej ve stabilní
poloze která je nejméně jeden schod pod právě
vysávaným místem a vysávání zbylé části
schodiště dokončete.
Pravidelně čistěte větrací drážky na přístroji pomocí
měkkého kartáče nebo suchého hadříku.
Pomocí měkkého vlhkého hadříku pravidelně
čistěte kryt motoru.
Nepoužívejte žádné brusné nebo rozpouštěcí
čistící prostředky.
VL2040 - Čištění turbo kartáče (obr. K)
•
Z kartáče (28) odstraňte jakékoliv vlasy nebo
chlupy.
Je-li to nutné, použijte kleštičky.
•
Sejměte kryt (29) a ze vzduchové turbíny (30)
odstraňte jakékoliv cizí předměty, které by ji mohly
blokovat. Kryt nasaďte zpět.
Vyprázdnění zásobníku (obr. L & M)
Zásobník (31) musí být vyprázdněn pokud se rozsvítí
indikátor plnosti sáčku (17) červeně, nebo pokud je
zásobník viditelně plný.
•
Zásobník vytáhnete s přístroje tak, že uvolníte
příchytnou svorku zásobníku (32) a uchopením
za rukojeť (33) zásobník vytáhnete (obr. L).
•
Lehce povytáhněte poutko (34) tak, abyste sejmuli
ze zásobníku (31) kryt (5) (obr. M).
•
Podle potřeby zásobník vyprázdněte.
•
Níže popsaným způsobem vyčistěte filtr .
•
Nasaďte zpět kryt (5) a dejte pozor, aby poutko
(34) zacvaklo zpět na místo.
•
Zásobník vložte zpět do přístroje až po zacvaknutí
příchytné svorky zásobníku (32).
VL2040 - Použití turbokartáče
•
Ubezpečte se, zda jsou volič otáček nastaven na
polohu maxima. Přesunutím regulátoru sacího
výkonu na horní straně kartáče podle potřeby
upravte sací výkon.
•
Rovnoměrně pohybujte kartáčem vpřed a vzad.
Neponechávejte kartáč v chodu na jednom
místě po delší dobu, mohl by poškodit vysávaný
povrch.
Přenášení zařízení (obr. H)
Během použití je možné zařízení přenášet uchopením
za rukojeť (4).
•
Rukojeť naklopte do polohy znázorněné na
obrázku.
Čištění
Varování! Před čištěním a prováděním údržby přístroj
vždy vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.
Dočasné zaparkování sací hubice (obr. I)
•
Parkovací polohu (25) používejte pro dočasné
zaparkování sací hubice.
•
Uskladnění zařízení (obr. J)
Varování! Pokud zařízení ukládáte, vypněte je
a odpojte od elektrické zásuvky.
•
Ujistěte se, zda je kabel zcela svinut.
•
Zařízení uložte v poloze nastojato.
•
Trubici uložte tak, že zasunete výčnělek sací
hubice do příslušné štěrbiny na zařízení tak, jak
je znázorněno na obrázku. Uzávěr (26) zaskočí
automaticky.
•
Zařízení uskladněte na suchém místě. Zařízení
lze přenášet uchopením za integrovanou rukojeť
(27).
•
Trubici vytáhneme z parkovací polohy tak, že
stlačíme jedno z pojistných tlačítek a trubici
s hubicí vytáhneme z parkovací štěrbiny ven.
Čas od času otřete přístroj vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte žádné brusné nebo rozpouštěcí
čistící prostředky. Neponořujte vysavač do vody.
Čištění filtru zásobníku (obr. L - O)
Filtr zásobníku chrání před pronikáním prachu
a nečistot do motorového prostoru. Filtr může být
opakovaně použit a měl by být pravidelně čištěn.
•
Z přístroje vyjměte zásobník (obr. L).
•
Ze zásobníku (31) sejměte kryt (5) (obr. M).
•
Z držáku filtru (36) vytáhněte filtr (35) (obr. N).
•
Oklepejte nadbytečné množství zachyceného
prachu do odpadkového koše.
•
Záhyby filtru (35) jemně očistěte pomocí kartáčku
(14) (obr. O).
Varování! K vykartáčování a k čištění filtru nepoužívejte
stlačený vzduch.
10
•
V závislosti na jeho stavu můžete opláchnout
vnější stranu filtru vodou. Před tím, než filtr vložíte
zpět, jej ponechejte po dobu 24 hodin vysušit.
Varování! Vnitřní stranu filtru neomývejte.
•
Filtr nasaďte zpět.
•
Kryt nasaďte zpět.
•
Zásobník vložte zpět do zařízení.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Čištění motorového filtru (obr. L & P)
Motorový filtr chrání před pronikáním prachu a nečistot
do motorového prostoru pokud je zásobník vyjmut.
Filtr může být opakovaně použit a měl by být
pravidelně čištěn.
•
Z přístroje vyjměte zásobník (obr. L).
•
Vyjměte filtr (37) (obr. P).
•
Vykartáčujte usazený prach z filtru.
•
Filtr nasaďte zpět.
•
Zásobník vložte zpět do zařízení.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Výměna filtrů (obr. L - Q)
Pokud je filtr zásobníku poškozen, nebo pokud
nepracuje správně, musí být vyměněn. Pokus se
mění filtr zásobníku, musí být rovněž vyměněny
výstupní filtry a motorový filtr. Výměnné sady filtrů
si můžete zakoupit u Vašeho značkového prodejce
Black & Decker (katalogové číslo VLF10).
Technické údaje
Výměna filtru zásobníku (obr. L - N)
•
Postupujte výše uvedeným způsobem pro
výměnu filtru (35).
VL1620
VL1840
VL2040
Napájecí napětí V
230
230
230
Příkon
W
1 600
1 800
2 000
Délka kabelu
m
6
6
6
l
2.5
2.5
2.5
kg
6.4
6.4
6.4
Obsah nádoby
Výměna motorového filtru (obr. L & P)
•
Postupujte výše uvedeným způsobem pro
výměnu filtru (37).
Hmotnost
ES Prohlášení o shodě
Výměna výstupních filtrů (obr. Q & R)
•
Otevřete kryt (38).
•
Vyjměte staré filtry (39).
•
Nové filtry vložte tak, jak je znázorněno na
obrázku.
•
Zavřete kryt.
VL1620/VL1840/VL2040
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám: 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 55014, EN 61000, EN 60335
VL2040 - Výměna uhlíkového filtru
Uhlíkový filtr zachytává pachy a kouř z proudu vzduchu
vycházejícího z motorového prostoru. Výměna filtru
by se měla provádět každých 6 až 9 měsíců nebo
vždy, když dojde k jeho opotřebování nebo jeho
poškození. Výměnné filtry si můžete zakoupit u Vašeho
značkového prodejce Black & Decker (katalogové
číslo VBF40).
•
Postupujte výše uvedeným způsobem pro
výměnu filtru (40).
Colin Wills
Director of Engineering
(ředitel inženýringu)
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
1-12-2004
UK patent, čísla přihlášek 0314945.7 0314930.9
0317674.0
0314932.5
Vzor pro UK, číslo 3 013 970
Vzor pro Austrálii, číslo 483/04
Vzor pro EU, číslo 131 651
Vzor pro Čínu, číslo 200430002048
Vzor pro US, číslo 29/199,056
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
11
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045095 - 28-05-2007
12
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
13
14
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising