KA274EK(L) | Black&Decker KA274EK(L) ORBITAL SANDER instruction manual

382013 – 35 BAL
KA274E
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
9
15
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
20
2
4
3
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaš Вlack & Decker brusilnik je namenjen brušenju
lesenih, kovinskih, plastičnih in barvanih površin.
To orodje je namenjeno samo domači uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
Pozor! Preberite vsa opozorila in navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči električni
udar, požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz „električno orodje“ v vseh
spodaj navedenih opozorilih se nanaša na vaša
električno napajana (kabelska) električna orodja ali
na akumulatorsko napajana (brezžična) električna
orodja.
1. Navodila za varno delo
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v bližini
gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja
nevarnost eksplozije. Pri uporabi z električnimi
orodji nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali
hlape.
c. Med uporabo električnega orodja naj bodo
otroci in drugi opazovalci na varni oddaljenosti. Odvračanje od dela lahko povzroči, da
izgubite kontrolo nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča. Z ozemljenimi
električnimi orodji ne uporabljajte adapterjev
za vtiče. Nespremenjen vtič in vtičnica, ki ustreza
vtiču bo znatno zmanjšala možnost električnega
udara.
b. Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
površinami, kot so vodovodna napeljava,
radiatorji, štedilniki in hladilniki. Če je vaše
telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara
večja.
c. Električnega orodja ne izpostavljajte dežju
in ga ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem
okolju. Vdor vode v električno orodje povečuje
tveganje električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja. Po4
skrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti od
vročine, olja, ostrih robov in premikajočih se
delov. Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba primernega napajalnega
kabla za delo na prostem zmanjšuje nevarnost
električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski
odklopnik (RCD). Uporaba inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje možnost električnega
udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte,
če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola
ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči
varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha, ki jo
uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
c. Preprečite nenamerni vklop. Pred priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali prenašanjem električnega orodja zagotovite, da
bo stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za vklop
ali priključitev električnega orodja v električno
omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost
nesreč.
d. Pred vklopom se prepričajte, da ste odstranili
ključe in orodja za nastavitve. Orodje ali ključ,
ki ostane pritrjen na vrtečih se delih električnega
orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
e. Ne iztegujte se prekomerno. Ohranite pravilno
telesno držo in ravnovesje. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da
so pravilno priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje prahu
zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
SLOVENŠČINA
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Električnega orodja ne preobremenite. Uporabite električno orodje, ki je ustrezno za vaše
delo. Pravilno električno orodje bo delo boljše in
varneje opravilo v okviru zmogljivosti, za katere
je bilo zasnovano.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali
odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabo
orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo.
Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki za
tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so
komponente električnega orodja pravilno
poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz.
v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju
električnega orodja. Poškodovano električno
orodje popravite pred uporabo. Mnogo nesreč
se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva
in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri
tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje. Uporaba električnega
orodja za dela, ki za orodje niso predvidena,
lahko povzroči nevarnost.
♦
♦
♦
♦
♦
Varnost drugih ljudi
5. Servisiranje
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne
nadomestne dele. Ta način zagotavlja, da je
ohranjena varnost električnega orodja.
♦
Dodatni napotki za varno uporabo električnega orodja
♦
Pozor! Dodatni varnostni napotki za
brusilnike
♦
Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor dotakne skrite napeljave, električno orodje vedno
držite za izolirano površino. Če prerežete žico
pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski
deli električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga
pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči
izgubo nadzora.
Opozorilo! Stik z ali vdihavanje prahu, ki
nastaja pri brušenju, lahko ogrozi zdravje
uporabnika orodja in ljudi v bližini. Uporabljajte zaščitno masko za prah, ki je namenjena zaščiti pred prašnimi delci in dimom
in se prepričajte, da so osebe v delovnem
območju ali ki prihajajo v delovno območje
tudi zaščitene.
Po končanem brušenju temeljito očistite prah.
Bodite še posebej previdni, če brusite površine
obdelovancev, ki vsebujejo svinec, ali pri brušenju določenih vrst lesa in kovin, kjer lahko nastaja
strupen prah:
- Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale
nosečnice ali otroci.
- Na delovnem mestu ne jejte, pijte ali kadite.
- Prah in ostanke oz. odpadke pri brušenju
odstranjujte na varen način.
Orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, ali
umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali
so prejeli navodila o uporabi naprave s strani
osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke je
potrebno nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne
bi po naključju igrali z napravo.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih. Uporaba kateregakoli pripomočka ali pribora ali način
uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan,
lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in/ali
materialne škode.
Naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so
prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe,
odgovorne za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo
ne igrajo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
5
SLOVENŠČINA
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
gibajočih se delov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov,
rezil ali dodatkov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge uporabe orodja. Če delate z orodjem dalj časa,
poskrbite za redne odmore.
♦ Okvare sluha.
♦ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha, ki je nastal zaradi uporabe vašega orodja
(na primer:- delo z lesom, posebej hrastovim,
bukovim in s stiskalnicami).
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana
vrednost vibracij se lahko uporablja kot predhodna
ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Pozor! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Opozorilo! Med delom s tem orodjem nosite
zaščito za sluh.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite,
ali napetost vira napajanja ustreza tisti, ki je
navedena na podatkovni plošči.
6
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen Вlack & Decker
serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.
Uporaba napajalnega podaljška
♦ Uporabite podaljšek napajalnega kabla, ki ustreza vhodni napetosti tega orodja (glejte tehnične
podatke). Pred uporabo preverite podaljšek kabla
z oziroma na znake poškodb, obrabe in staranja.
Zamenjajte podaljšek kabla, če je poškodovan ali
defekten. Če uporabljate kolut, vedno do konca
odvijte kabel. Uporaba električnega podaljška,
ki ni v okviru nominalne vrednosti toka orodja ali
ki je poškodovan oz. pokvarjen, lahko privede do
požara in električnega udara.
Sestavni deli
To orodje vsebuje nekatere ali vse naslednje
sestavne dele.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stikalo za vklop/izklop
Gumb za vklop zapore
Odprtina za odvajanje prahu
Brusilna osnova
Zaponka za brusni papir
Krmilni gumb za spreminjanje hitrosti
Sestavljanje orodja
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da
je orodje izklopljeno in izključeno iz električnega
omrežja.
Pritrditev brusilnega papirja (sl. A)
Opozorilo! Nikoli ne uporabljajte orodja, ki nima
nameščenega brusilnega papirja ali priključka.
♦ Upognite brusilni papir z neabrazivno stranjo
preko robu brusilne plošče.
♦ Sprostite zaponki za brusni papir (5).
♦ Brusilni papir namestite preko brusilne osnove
(4), ter se prepričajte da so luknje lista poravnane
z luknjami v osnovi.
♦ Vstavite rob brusilnega papirja v zaponko kot
prikazuje slika.
♦ Pritisnite sprednjo zaponko za brusni papir (5)
navzdol.
♦ Medtem, ko papir blago napenjajte, vstavite
zadnji rob papirja v zaponko za brusni papir.
♦ Pritisnite zadnjo zaponko za brusni papir (5)
navzdol.
SLOVENŠČINA
Namestitev in odstranitev vrečke za prah
(sl. B)
♦
♦
♦
Vrečko za prah (7) vstavite v odprtino za odvajanje prahu (3).
Zavrtite vrečko za prah, da se zaklene v svoj
položaj.
Vrečko odstranite tako, da upoštevate zgornje
napotke v obratnem vrstnem redu.
Povezava na podtlačni odsesovalnik (sl. C)
♦
♦
Adapter (8) vstavite v odprtino za odvajanje prahu
(3).
Spojite cev (9) podtlačnega odsesovalnika na
adapter.
Uporaba
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim tempom. Ne preobremenjujte orodja.
Krmilni gumb za spreminjanje hitrosti
Spremenljivo krmiljenje hitrosti vam omogoča prilagajanje hitrosti glede na zahteve obdelovanca.
♦ Nastavite krmilni gumb za spreminjanje hitrosti
(6) na želeno nastavitev. Za les uporabite visoko
hitrost, srednjo za furnir in sintetične dele, nizko
pa za akrilno steklo, neželezne kovine in odstranjevanje barv.
Vklop in izklop
♦
♦
♦
Orodje vključite s pritiskom stikalo za vklop/izklop
(1).
Za neprekinjeno delovanje pritisnite gumb za
vklop zapore (2) in sprostite vklopno/izklopno
stikalo.
Za izklop orodja, sprostite stikalo za vklop/izklop.
Med neprekinjenim delovanjem izključite orodje
tako, da ponovno pritisnete na stikalo za vklop/
izklop in ga sprostite.
Praznjenje vrečke za prah
Vrečko za prah je treba izprazniti vsakih 10 minut.
♦ Stresite vrečko za prah in izpraznite njeno vsebino.
Nasveti za optimalno uporabo orodja (sl. D)
♦
♦
♦
♦
♦
Vedno držite orodje z obema rokama.
Ne pritiskajte premočno na orodje.
Redno preverjajte stanje brusilnega papirja. Po
potrebi ga zamenjajte.
Les vedno brusite v smeri letnic.
Pri matiranju novih slojev barve uporabljajte
posebej fin brusni papir.
♦
♦
Na izredno neravnih površinah ali pri odstranjevanju slojev barve začnite z grobim brušenjem.
Na drugih površinah začnite s srednje grobo
brusilno podlago. V obeh primerih postopoma
uporabljajte vse bolj fino brusilno podlago.
Za več informacij glede razpoložljivih pripomočkov se obrnite na trgovca.
Vzdrževanje
Vaše orodje je namenjeno dolgotrajnemu obratovanju
z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo
delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega
čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred začetkom vzdrževanja izključite
orodje in ga izklopite iz vira napajanja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže v orodju s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Z vlažno krpo redno počistite ohišje motorja. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med
mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Вlack & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Omogočite, da bo izdelek primeren za
ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo
nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Вlack & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Вlack & Decker, ko
ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
7
SLOVENŠČINA
Garancija
Tehnični podatki
Vhodna napetost
Vhodna moč
Vrtljaji (brez obremenitve)
Brusilna površina
Teža
VIZMENIČNA
W
min-1
mm
kg
KA274E TIP 1
230
310
6.000 - 11.000
115 × 230
2,5
Raven zvočnega tlaka (LpA) 85 dB (A), odstopanje (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (LpA) 96 dB (A), odstopanje (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorsk
i seštevek) v skladu z EN 60745:
Emisija vibracij (ah) 10,0 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
KA274E
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/EC, EN
60745-1, EN 60745-2-4
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/EU
in 2011/65/EU.
Za več informacij kontaktirajte Black & Decker na
spodnjih naslovih ali pa se sklicujte na zadnjo stran
navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke
in daje to izjavo v korist Вlack & Deckerja.
R.Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
08/07/2014
8
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Вlack & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Вlack & Decker jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke,
ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take
izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za kupce,
razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč;
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Вlack & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
Prosimo, obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk ter registrirajte svoj
novi Black & Deckerjev izdelek; obenem vas bomo
tako lahko tudi obveščali o novih izdelkih in posebnih
ponudbah. Za več informacij glede blagovne znamke
Вlack & Decker in njegovih izdelkih, obiščite spletno
stran www.blackanddecker.co.uk
Ne pozabite registrirati kupljenega izdelka!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registrirajte svoj kupljeni izdelek online na naslovu
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
ali pošljite podatke s svojim imenom, priimkom in
šifro izdelka Вlack & Deckerju v vaši državi.
HRVATSKI
Namjena
Vaša Вlack & Decker brusilica dizajnirana je za brušenje drva, metala, plastike i obojenih površina. Ovaj
je alat predviđen isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz „električni alat“ u svim upozorenjima navedenima u nastavku odnosi se na ovaj električni alat
napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni
alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima nemojte raditi u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni alati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti
mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti prilagodne
utikače s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice
smanjit će rizik od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik
od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od električnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu
od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba
RCD sklopke smanjuje rizik od strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte
električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem
droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme
poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela
protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od osobnih
ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata
pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen
priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Održavajte ravnotežu
i stabilan stav. To pruža bolji nadzor nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek
držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni
dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću,
nakit ili dugu kosu.
g. Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja
za usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.
Upotreba uređaja za skupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite odgovarajući električni alat za posao
koji obavljate. Prikladan električni alat bolje
9
HRVATSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije prilagođavanja, zamjene pribora ili pohrane električnog alata, isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
rad osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama. Električni alati opasni su
u rukama neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili savinutih pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih
stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno održavanje reznih alata i njihovih
oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja i olakšava
upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd., upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. To omogućuje sigurnu uporabu alata.
♦
♦
♦
♦
Sigurnost drugih osoba
♦
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za brusilice
♦
♦
10
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje
bi pribor mogao doći u dodir sa skrivenim
ožičenjima. U slučaju kontakta reznog pribora sa
žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti
na metalne dijelove alata i izazvati električni udar
rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala rukom
ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može
dovesti do gubitka kontrole.
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom
tijekom brušenja ili njezino udisanje može
ugroziti zdravlje rukovatelja i osoba u blizini.
Nosite zaštitnu masku posebno namijenjenu
za zaštitu od prašine i para te osigurajte zaštitu drugih osoba koje se nalaze u radnom
području ili njime prolaze.
Nakon brušenja temeljito uklonite svu prašinu.
Budite osobito oprezni prilikom brušenja boje
koja bi mogla biti proizvedena na bazi olova ili
prilikom brušenja nekih drva ili metala koji bi
mogli proizvoditi otrovnu prašinu:
- Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup
u radno područje.
- U radnom području ne jedite, ne pijte i ne
pušite.
- Otpadne čestice i prašinu odbacite na siguran način.
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba
s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih
osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili
im je pružila upute za sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili
opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću
ovog alata za radnje koje nisu opisane u ovom
priručniku može predstavljati opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih
osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili
im je pružila upute za sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala
uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
♦
Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
Ozljede uzrokovane promjenom dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovite pauze tijekom dulje
uporabe bilo kojeg alata.
Oštećenje sluha.
Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom uporabe alata (npr.
prilikom rada s drvom, osobito hrastovinom,
bukovinom i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su
navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa standardiziranom
metodom ispitivanja navedenom u dokumentu
EN 60745 i mogu se upotrijebiti za međusobno
uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisije
vibracija može se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe i način korištenja alata, uključujući i sve dijelove radnog
ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do
potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Upozorenje: Tijekom upotrebe ovog alata
koristite zaštitu za sluh.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Вlack & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.
Upotreba produžnog kabela
♦ Uvek koristite odobreni produžni kabl koji je
pogodan za napajanje ovog alata (pogledajte
tehničke podatke). Prije upotrebe provjerite produžni kabel glede znakova oštećenja, habanja ili
starenja. Zamijenite produžni kabel ako je oštećen ili neis¬pravan. U slučaju upotrebe kabela na
kolutu, kabel uvijek potpuno odmotajte. Upotreba
produžnog kabela koji nije prikladan za ulaznu
snagu alata ili koji je oštećen ili neispravan može
predstavljati rizik od požara i strujnog udara.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Tipka za blokiranje
3. Otvor za odvođenje prašine
4. Baza za brušenje
5. Ručica za pritezanje papira
6. Gumb regulatora brzine
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje brusnog papira (sl. A)
Upozorenje! Alat nemojte rabiti ako brusni list ili
pribor nisu postavljeni.
◆ Brusni papir omekšajte trljanjem njegove glatke
strane preko ruba radne površine.
♦ Oslobodite ručice za pritezanje brusnog papira
(5).
♦ Brusni list postavite na bazu za brušenje (4),
pazeći da se otvori na listu poklapaju s otvorima
na bazi.
♦ Rub brusnog lista umetnite u prednju stezaljku
papira kao što je prikazano.
♦ Prednju ručicu za pritezanje papira (5) pritisnite
prema dolje.
♦ Držeći list lagano napetim, umetnite stražnji rub
lista u stražnju stezaljku papira.
♦ Stražnju ručicu za pritezanje papira (5) pritisnite
prema dolje.
Postavljanje i uklanjanje vrećice za prašinu
(sl. B)
♦
Vrećicu za prašinu (7) namjestite na otvor za
odvođenje prašine (3).
11
HRVATSKI
♦
♦
Zakrenite vrećicu za prašinu kako biste je blokirali
u njezinu položaju.
Za uklanjanje vrećice za prašinu primijenite
prethodni postupak obrnutim redoslijedom.
Priključivanje usisavača (sl. C)
♦
♦
Prilagodnik (8) umetnite u otvor za odvođenje
prašine (3).
Crijevo (9) usisavača priključite na prilagodnik.
Upotreba
Upozorenje: Pustite alat da radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
Regulator brzine
Regulator brzine omogućuje vam prilagođavanje
brzine alata u skladu s radnim materijalom.
♦ Podesite gumb regulatora brzine (6). Veliku
brzinu koristite za drvo, srednju brzinu za furnir
i sintetičke materijale, a malu brzinu za akrilno
staklo, metale bez sastava željeza i za uklanjanje
boje.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
♦
Za uključivanje alata pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).
Za neprestani rad pritisnite tipku za blokiranje (2)
i pustite prekidač za uključivanje/isključivanje.
Da biste isključili alat, pustite prekidač za uključivanje/isključivanje. Za isključivanje alata dok radi
kontinuirano ponovo pritisnite i pustite prekidač
za uključivanje/isključivanje.
Pražnjenje vrećice za prašinu
Vrećicu za prašinu treba prazniti svakih 10 minuta.
♦ Protresite vrećicu za prašinu kako biste ispraznili
sadržaj.
Savjeti za optimalnu upotrebu (sl. D)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
12
Alat uvijek pridržavajte objema rukama.
Na alat ne primjenjujte prevelik pritisak.
Redovito provjeravajte stanje brusnog papira.
Po potrebi zamijenite.
Uvijek brusite duž godova drva.
Prilikom brušenja novih slojeva boje prije nanošenja drugog sloja, upotrijebite papir vrlo fine
granulacije.
Na površinama koje su izrazito neravne ili prilikom uklanjanja više slojeva boje, započnite grubljim papirom. Na ostalim površinama započnite
papirom srednje finoće. U oba slučaja postepeno
prelazite na finiju granulaciju papira, kako biste
dobili glatku površinu.
♦
Dodatne informacije o raspoloživim dodacima
zatražite od svog dobavljača.
Održavanje
Vaš je alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz
minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća
upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja isključite alat i odvojite napajanje.
♦ Utore za prozračivanje alata redovito čistite
mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
Zaštita okoliša
Odbacujte sa zasebnim otpadom. Ovaj
proizvod ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako je vaš Вlack & Decker proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte
ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj
proizvod za zasebno prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju
za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Вlack & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Вlack & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti
u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta
možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog
ureda tvrtke Вlack & Decker, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Вlack & Decker servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem Interneta na adresi: www.2helpU.com
HRVATSKI
Jamstvo
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Okretaji (bez opterećenja)
Vrh baze za brušenje
Težina
VAC
W
min-1
mm
kg
KA274E TYP.1
230
310
6.000 - 11.000
115 × 230
2,5
Zvučni tlak (LpA) 85 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 96 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Vrijednost emisija vibracija (ah) 10,0 m/s2,
nesigurnost (K) 1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
KA274E
Вlack & Decker izjavljuje da su donji proizvodi opisani
u odjeljku „tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim
propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama
2014/30/EU i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Вlack & Decker putem sljedeće adrese ili pogledajte
prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Вlack & Decker.
R.Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
08/07/2014
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na
koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na
području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi
ili nedostatne usklađenosti, unutar 24 mjeseca od
dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu
neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
znatnom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod bio korišten u trgovanju, profesionalnoj
upotrebi ili u svrhu unajmljivanja;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju
vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta možete
provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog ureda tvrtke
Вlack & Decker, na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Вlack & Decker
servisa i potpuni detalji o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima, dostupni su putem Interneta
na adresi: www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.co.uk
kako biste registrirali svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim
ponudama. Dodatne informacije o tvrtki Black & Decker
i našem proizvodnom asortimanu dostupne su na
lokaciji www.blackanddecker.co.uk
Ne zaboravite registrirati svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Svoj proizvod registrirajte na internetu putem
stranicewww.blackanddecker.co.uk/productregistration ili svoje podatke i šifru proizvoda pošaljite
predstavništvu tvrtke Вlack & Decker u svojoj državi.
13
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će
se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka
proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po
izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi
svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
14
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaše Вlack & Decker višenamenska brusilica je
namenjena za brušenje drveta, metala, plastike
i obojenih površina. Ovaj alat je namenjen samo za
privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe. Termin „električni alat“ u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni
alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu
ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim električnim
alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite
od toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je prikladan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu
od struje u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se
ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi
pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
15
SRPSKI
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje
nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili
ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
♦
♦
♦
♦
Bezbednost drugih osoba
♦
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za brusilice
♦
♦
16
Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene vodove. Rezni pribor koji dodirne strujni kabl može
da stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Upozorenje! Dodir sa prašinom koja nastaje
prilikom brušenja li njeno može da ugrozi
zdravlje rukovaoca i eventualno prisutne osobe. Nosite zaštitnu masku koja je specijalno
dizajnirana za zaštitu od prašine i isparenja
i osigurajte da osobe koje ulaze u radno
područje takođe budu zaštićene.
Temeljno uklonite prašinu nakon brušenja.
Budite posebno oprezni kada brusite boju koja je
možda na bazi olova ili ako brusite drva i metal
koji mogu da proizvedu toksičnu prašinu:
- Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama da
ulaze u radno područje.
- Nemojte da jedete, pijete ili pušite u radnom
području.
- Bezbedno odložite u otpad svu prašinu
i drugi otpad.
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene
ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom
ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja
od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo
da se ne igraju sa uređajem.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim
alatom koja nije preporučena u ovom uputstvu
za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih
povreda i/ili materijalne štete.
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa aparatom.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
♦
Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
Slabljenje sluha.
Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji se
koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Upozorenje! Nosite zaštitu za sluh dok
radite sa ovim alatom.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon izvora napajanja odgovara
naponu na natpisnoj pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Вlack & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Korišćenje produžnog kabla
♦ Uvek koristite odobreni produžni kabl koji je
pogodan za napajanje ovog alata (pogledajte
tehničke podatke). Pre upotrebe, proverite da li
na produžnom kablu postoje znakovi oštećenja,
habanja i starenja. Zamenite produžni kabl ako
je oštećen ili neispravan.¬ Ako koristite kablovski
kotur, uvek potpuno odmotajte kabl. Korišćenje
produžnog kabla koji nije pogodan za ulaznu
snagu alata ili koji je oštećen ili pokvaren može
dovesti do rizika od električnog udara.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Dugme za blokadu
3. Izlaz za izbacivanje prašine
4. Ploča za brušenje
5. Poluga za stezanje papira
6. Regulator brzine
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Postavljanje brusnih listova (sl. A)
Upozorenje! Nikada ne koristite alat bez nameštenog brusnog papira ili pribora.
♦ Omekšajte brusni papir trljanjem njegove neabrazivne strane preko ivice radne ploče.
♦ Popustite oba dugmeta za pritezanje brusnog
papira (5).
♦ Postavite brusni list na brusnu ploču (4) i pobrinite se da otvori na listu budu centrirani sa otvorima
na ploči.
♦ Umetnite ivicu brusnog lista u prednju stezaljku
kao što je prikazano.
♦ Pritisnite prednju polugu za stezanje papira (5)
naniže.
♦ Dok održavate blagu zategnutost lista, umetnite
zadnju ivicu u zadnju stezaljku.
♦ Pritisnite prednju polugu za stezanje papira (5)
naniže.
Postavljanje i vađenje kese za prašinu (sl. B)
♦
♦
♦
Namestite kesu za prašinu (7) na izlaz za izbacivanje prašine (3).
Rotirajte kesu za prašinu da bi se zaključala
u poziciji.
Za skidanje kese za prašinu postupite obrnutim
redosledom.
17
SRPSKI
Priključivanje usisivača (sl. C)
Održavanje
♦
Vaš alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom
periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od
pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.
♦
Namestite adapter (8) na izlaz za izbacivanje
prašine (3).
Priključite crevo (9) od usisivača na adapteru.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Regulacija brzine
Regulator brzine vam omogućava da podesite brzinu
alata prema materijalu radnog komada.
◆ Regulator (6) postavite na željeno podešenje.
Koristite veliku brzinu za drvo, srednju brzinu
za furnir i sintetičke materijale, a malu brzinu za
akrilno staklo, metale koji ne sadrže gvožđe i za
uklanjanje boje.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
♦
Da uključite alat, pomerite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).
Za neprekidan rad, pritisnite dugme za zaključavanje u uključenom položaju (2) i pustite prekidač
za uključivanje i isključivanje.
Da isključite alat, pustite prekidač za uključivanje/isključivanje. Da isključite alat koji se nalazi
u neprekidnom režimu rada, pritisnite još jednom
prekidač za uključivanje/isključivanje a zatim ga
pustite.
Pražnjenje kese za prašinu
Ispraznite kesu za prašinu na svakih 10 minuta.
♦ Protresite kesu za prašinu da biste ispraznili
sadržaj.
Saveti za optimalnu upotrebu (sl. D)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
18
Alat uvek držite obema rukama.
Ne primenjujte preveliki pritisak na alat.
Redovno proveravajte stanje brusnog lista. Zamenite po potrebi.
Uvek brusite prateći strukturu drveta.
Kada brusite nove slojeve boje pre primene
sledećeg sloja boje, koristite ekstra fino zrno.
Na veoma neravnim površinama ili kada uklanjate slojeve boje, počnite sa grubim zrnom. Na
drugim površinama, počnite sa srednjim zrnom.
U oba slučaja, postepeno povećavajte finoću
zrna radi postizanja glatke površine.
Raspitajte se kod prodavca o dostupnim priborima.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju isključite alat i odvojite ga sa napajanja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
alatu pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
Вlack & Decker proizvod treba da se zameni ili ako
vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim
smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju
njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Вlack & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Вlack & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com
SRPSKI
Garancija
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Broj okretaja
(bez opterećenja)
Površina brusne ploče
Težina
KA274E TIP.1
VAC 230
W 310
min-1 6.000 - 11.000
mm 115 × 230
kg 2,5
Zvučni pritisak (LpA) 85 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 96 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija (ah) 10,0 m/s2,
odstupanje (K) 1,5 m/s2
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
KA274E
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-4
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2014/30/EU i 2011/65/EU.
Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na
sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Вlack & Decker.
R.Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
08/07/2014
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatsku delatnost,
profesionalne svrhe ili najam;
♦ da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme Вlack & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Вlack & Decker predstavništvo putem adrese
koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Вlack & Decker servisera
i potpune informacije o našim uslugama za rezervne
delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.co.uk
da biste registrovali svoj novi Black & Decker proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim
proizvodima i specijalnim ponudama. Više informacija
o & Decker brendu i našem asortimanu proizvoda
naći ćete na adresi www.blackanddecker.co.uk
Nemojte zaboraviti da registrujete svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registrujte svoj proizvod preko Interneta na adresi
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
ili pošaljite svoje ime, prezime i kod proizvoda predstavništvu kompanije Вlack & Decker u vašoj zemlji.
19
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Вlack & Decker шмиргла е наменета за
шмирглање на дрво, метал, пластика и бојадисани површини. Алатката е наменета само за
домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност и долу наведените упатства може
да доведе до електричен удар, пожар или
сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување. Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени мерки за
безбедност се однесува на Вашата електрична
алатка која работи на струја (преку кабел), или
на електрична алатка која работи на батерии
(без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено. Пренатрупани и темни места
се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да
ги запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш
не го преправајте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако Вашето тело е
заземјено.
20
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електричната алатка го зголемува ризикот
од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна диференцијална (FID) склопка го намалува ризикот
од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во
исклучена положба пред да ја приклучите
алатката на струја или на батериски пакет,
или пред да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување
што е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
МАКЕДОНСКИ
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што
не може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на
струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да
ја одложите електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја
употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ.
Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки
за безбедност при користење на шмиргли
♦
♦
♦
♦
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога вршите работа при која додатокот за сечење
може да дојде во допир со скриени жици.
Додаток за сечење што се допира на гола
жица може да ги наелектризира изложените
метални делови од електричната алатка и да
му нанесе електричен удар на ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на
обработка на стабилна подлога. Придржувањето на предметот на обработка со рака
или со тело го прави нестабилен и може да
доведе до губење на контрола.
Предупредување! Допирањето или вдишувањето на правта што се створа при
шмирглање може да го загрози здравјето
на ракувачот или на присутните лица.
Носете маска за прав што е посебно
направена за заштита од прав и испарувања и осигурајте лицата што стојат или
влегуваат во зоната на работа да бидат
исто така заштитени.
Темелно исчистете ја сета прав откако ќе
завршите со шмирглањето.
Бидете посебно внимателни кога шмирглате
боја што можеби е врз база на олово или кога
шмирглате некои дрва и метал кои што можат
да создадат токсичен прав:
21
МАКЕДОНСКИ
-
♦
♦
Немојте да дозволувате деца или бремени
жени да влегуваат во зоната на работа.
- Немојте да јадете, пиете или пушите во
зоната на работа.
- Ослободете се од честичките од прав и од
другиот отпад на безбеден начин.
Оваа алатка не е наменета за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени надзор или
упатства за употреба на апаратот од страна на
лице кое е одговорно за нивната безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот или оштетување на имот.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални способности,
или кои немаат искуство и знаење, освен ако
не им се пружени надзор или упатства за
употреба на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со уредот.
♦
Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на Вашата алатка (на пример:- обработка
на дрво, особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци и декларацијата за сообразност се измерени во склад
со стандардната метода за тестирање според
EN 60745 и можат да се користат за споредување
на една алатка со друга. Декларираната вредност
на емитирани вибрации може исто така да се користи за прелиминарна проценка на изложеност
на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната
алатка може да се разликува од декларираната
вредност во зависност од начинот на кој алатката
се употребува. Нивото на вибрации може да се
зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите
и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена,
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Останати ризици.
Ознаки на алатката
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки/подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, листови
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите
алатка подолг период, осигурајте се дека
правите повремени паузи.
♦ Ослабување на слух.
Следните слики се наоѓаат на алатката:
22
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
Предупредување! Носете заштита за
ушите кога работите со оваа алатка.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран
на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
МАКЕДОНСКИ
Употреба на продолжен кабел
♦ Секогаш употребувајте продолжен кабел со
проверен квалитет што одговара на струјниот
приклучок на оваа алатка (погледнете во техничките податоци). Пред употреба, проверете
го продолжниот кабел за знаци на оштетување, истрошеност и дотраеност. Заменете
го продолжниот кабел ако е оштетен или ако
има дефект.¬ Секогаш целосно одмотајте го
кабелот кога употребувате продолжен кабел
од макара. Употребата на продолжен кабел
кој што не е соодветен за влезната моќност
на алатката или кој што е оштетен или дефектен може да доведе до опасност од пожар
и електричен удар.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Копче за блокирање
3. Отвор за извлекување на прав
4. Подлога за шмирглање
5. Рачка на спојка за хартија
6. Копче за контрола на менлива брзина
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете алатката да биде исклучена и приклучокот
изваден од приклучницата.
Поставување на абразивна хартија
(скица А)
Предупредување! Никогаш не ја употребувајте
алатката без наместена абразивна хартија или
додаток.
♦ Омекнете ја абразивната хартија со триење
на нејзината неабразивна страна врз работ
на работната површина.
♦ Ослободете ги рачките на спојката за хартија
за шмирглање (5).
♦ Поставете ја абразивната хартија врз подлогата за шмирглање (4), притоа осигурувајќи
се дека отворите во хартијата се порамнети
со отворите во подлогата.
♦ Вметнете го работ на абразивната хартија во
предната спојка за хартија како што е прикажано.
♦ Притиснете ја предната рачка на спојката за
хартија (5) надолу.
♦ Додека полека ја притискате хартијата, вметнете го задниот раб на хартијата во задната
спојка за хартија.
♦
Притиснете ја задната рачка на спојката за
хартија (5) надолу.
Монтирање и отстранување на торбата
за прав (скица В)
♦
♦
♦
Поставете ја торбата за прав (7) врз отворот
за извлекување на прав (3).
Вртете ја торбата за прав за да ја зацврстите
во нејзиното лежиште.
За да ја отстраните торбата за прав, извршете
ги чекорите по обратен редослед.
Поврзување на правосмукалка (скица С)
♦
♦
Вметнете го адаптерот (8) во отворот за извлекување на прав (3).
Поврзете го цревото (9) на правосмукалката
со адаптерот.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи
во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Контрола на брзината
Контролата на менливата брзина Ви овозможува
да ја адаптирате брзината на алатката за работниот материјал.
♦ Наместете го копчето за контрола на менлива
брзина (6) на посакуваното подесување. Употреба на најголема брзина за дрво, средна
брзина за фурнир и синтетика и најмала брзина за акрилно стакло, обоени метали и за
вадење на боја.
Вклучување и исклучување
♦
♦
♦
За да ја вклучите алатката, притиснете го
прекинувачот (1).
За непрекинато работење, притиснете
го копчето за блокирање (2) и отпуштете
го прекинувачот.
За да ја исклучите алатката, отпуштете го
прекинувачот. За исклучување на алатката
кога е во режимот за непрекинато работење,
притиснете го прекинувачот уште еднаш и отпуштете го.
Празнење на торбата за прав
Торбата за прав треба да се празни на 10 минути.
◆ Истресете ја торбата за прав за да ја испразните содржината.
23
МАКЕДОНСКИ
Совети за оптимална употреба (скица D)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Секогаш држете ја алатката со двете раце.
Не ја притискајте алатка премногу.
Постојано проверувајте ја состојбата на абразивната хартија. Заменете ја кога е тоа потребно.
Секогаш шмирглајте по текстурата на дрвото.
Користете посебно фина гранулација кога
шмирглате нови слоеви на боја пред да нанесете уште еден слој.
На многу нерамни површини или кога отстранувате слоеви на боја, започнете со рапава
гранулација. Другите површини започнувајте
ги со шмиргла со средно фина гранулација.
Во двата случаи, постепено преминувајте
на фина гранулација за да добиете мазна
завршна обработка.
Консултирајте се со вашиот продавач за повеќе информации за достапните додатоци.
Одржување
Вашата електрична алатка е направена да работи
долго време со минимално одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.
Предупредување! Пред да започнете со било
какво одржување, исклучете ја алатката и извадете ја од струја.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашата алатка со употреба на мека четка
или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
Вlack & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното употребување на рециклирани материјали
помага во спречувањето на загадувањето на животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
24
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на Black & Decker производи кога тие
ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com
Технички податоци
Влезен напон
KA274E ТИП 1
Vнаизменична 230
струја
Влезна моќност
Број на вртења на
подлогата
(без оптоварување)
Површина на подлогата
за шмирглање
Тежина
W 310
min-1 6.000 - 11.000
mm 115 × 230
кг 2.5
Звучен притисок (LpA) 85 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 96 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите
(векторска сума по три оски) спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации (ah) 10,0 m/s2,
отстапување (K) 1,5 m/s2
Декларација за сообразност
со правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
KA274E
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Овие производи исто така се во склад со Директивата 2014/30/EУ и 2011/65/EУ.
МАКЕДОНСКИ
За повеќе информации Ве молиме да стапите во
контакт со Black & Decker преку следнава адреса
или да погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација
во име на Black & Decker.
R.Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
08/07/2014
Гаранција
детали за нашите услуги после купувањето можат
да се најдат на интернет на: www.2helpU.com
В е м ол и м е д а го п о с ет и те н а ш и от с а ј т
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
вашиот нов Black & Decker производ и за да бидете во тек со новите производи и специјалните
понуди. Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на производи
се достапни на www.blackanddecker.co.uk
Не заборавајте да го регистрирате Вашиот
производ!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Регистрирајте го вашиот производ на интернет адресата www.blackanddecker.co.uk/
productregistration или испратете ги вашето име,
презиме и шифра на производот на претставникот
на Вlack & Decker во вашата држава.
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги
ограничува Вашите законски права. Гаранцијата
важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна
трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане неисправен поради неквалитетен материјал, изработка или недостаток на сообразност во рок од
24 месеци од датумот на набавката, Black & Decker
гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите изложени на
нормална употреба, или ќе ги замени таквите
производи за да осигура купувачот да има минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба да
доставите доказ за набавката кај продавачот или
кај овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку
стапите во контакт со локалното претставништво
на Black & Decker преку адресата назначена во
оваа упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени Black & Decker сервисери и сите
zst00245657 - 29-08-2014
25
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising