KA274EK(L) | Black&Decker KA274EK(L) ORBITAL SANDER instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
509111-67 CZ
Přeloženo z původního návodu
KA274E
2
ČEŠTINA
Použití výrobku
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti
ani vlhkému prostředí. Pokud do nářadí
vnikne voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, k jeho posouvání
a při odpojování nářadí od elektrické sítě
za něj netahejte. Chraňte kabel před vysokými teplotami, mastnotou, ostrými
hranami a pohyblivými částmi nářadí.
Poškozený nebo zapletený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e. Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu určeného
k venkovnímu použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f. Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí je nezbytně nutné použít
v napájecím okruhu proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Vaše vibrační bruska Black & Decker je určena pro broušení dřeva, kovu, plastů a lakovaných povrchů. Toto nářadí je určeno pouze pro
použití v domácnosti.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru
anebo vážné poranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití.
Označení „elektrické nářadí“ ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na vaše
nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí
kabel) nebo nářadí napájené z akumulátorů
(bez napájecího kabelu).
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a. Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Nepořádek na pracovním stole a nedostatek světla v jeho
okolí může vést ke způsobení nehody.
b. S elektrickým nářadím nepracujte ve
výbušných prostorách, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které
může způsobit vznícení hořlavin.
c. Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
3. Bezpečnost obsluhy
a. Buďte pozorní, stále sledujte, co děláte
a s elektrickým nářadím pracujte vždy
s rozvahou. S elektrickým nářadím nepracujte, pokud jste unavení nebo pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při práci s tímto nářadím může přivodit vážné zranění.
b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče sluchu snižují riziko poranění osob.
c. Zabraňte náhodnému spuštění nářadí.
Před připojením ke zdroji napětí nebo
před vložením akumulátoru, zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je hlavní spínač vypnutý. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, pokud je hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může vést k úrazu.
d. Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizo-
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem zástrčku neupravujte.
U nářadí chráněného zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
3
f.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi pracuje.
g. Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete
provádět. Použití nářadí jiným způsobem
a k jiným než doporučeným účelům může
vést ke vzniku nebezpečných situací.
vací přípravky zapomenuté na rotujících
částech nářadí mohou způsobit úraz.
e. Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo
dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
g. Je-li nářadí vybaveno výstupem pro
připojení odsávání a sběrným vakem,
zkontrolujte tyto funkce a ujistěte se,
zda jsou správně používány. Použití takových zařízení může snížit rizika týkající
se prachu.
5. Opravy
a. Svěřte opravu vašeho nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která
bude používat výhradně originální náhradní díly. Tak zajistíte bezpečný provoz
elektrického nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
4. Provoz a údržba elektrického nářadí
a. Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro vaši práci správný typ elektrického nářadí. Při použití správného
typu elektrického nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b. Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
c. Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství či jiných připojených součástí,
před prováděním servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte je od
elektrické sítě nebo vyjměte akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
d. Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte nepovolaným osobám, které nejsou obeznámeny
s jeho obsluhou nebo s tímto návodem,
aby s nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e. Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zaseknutí pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů
a jiné okolnosti, které mohou mít vliv
na chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou
údržbou nářadí.
Varování! Další bezpečnostní pokyny
týkající se brusek
♦
♦
♦
♦
4
Při pracovních operacích, u kterých
by mohlo dojít ke kontaktu pracovního
nástroje se skrytými elektrickými vodiči, držte elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu pracovního
příslušenství s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze
úraz elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu používejte svorky nebo
jiné vhodné prostředky. Přichycení obrobku rukou nebo jeho přidržení k tělu je
nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo
vdechnutí prachu vzniklého broušením. Tento prach může ohrožovat
zdraví obsluhy a okolo stojících osob.
Používejte masku proti prachu určenou speciálně na ochranu před toxickým prachem a podobnými zplodinami a zajistěte, aby byly takto chráněny
všechny osoby nacházející se nebo
vstupující do pracovního prostoru.
Po broušení odstraňte všechen prach.
Buďte velmi opatrní při broušení povrchů
opatřených nátěry, které mohou obsahovat přísadu olova, nebo při broušení dřevěných nebo kovových materiálů, při kterém mohou vznikat toxické látky:
♦
♦
- Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do
pracovního prostoru.
- V pracovním prostoru nejezte, nepijte
a nekuřte.
- Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu
a ostatních nečistot vzniklých při broušení.
Toto nářadí není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si se
zařízením nehrály.
Určené použití tohoto nářadí je popsáno v
tomto návodu. Použití jiného příslušenství
nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací než je doporučeno tímto návodem, může představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko hmotných
škod.
♦
♦
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích a v prohlášení o shodě byla
měřena v souladu se standardní zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může
být použita ke srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také
použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto výrobkem.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití
elektrického nářadí se může od deklarované
úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití výrobku. Úroveň vibrací může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
používáte delší dobu, ujistěte se, zda
děláte pravidelné přestávky.
Poškození sluchu.
Ohrožení zdraví vdechováním prachových částic při práci s nářadím (například:- práce se dřevem, zvláště pak
s dubovým, bukovým a MDF.)
Při stanovení doby vystavení se působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC k ochraně osob
pravidelně používajících elektrické nářadí
v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky
použití nářadí s přihlédnutím na všechny části
pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je
nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si se
zařízením nehrály.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou uvedeny následující piktogramy:
Jiná nebezpečí
Další rizika mohou nastat při způsobu použití nářadí, který nebyl uveden v přiložených
bezpečnostních pokynech. Tato rizika mohou
vznikat v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého používání atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena jistá zbytková rizika. Tato obsahují:
♦ Poranění způsobená kontaktem s rotujícími nebo pohyblivými díly nářadí.
♦ Poranění způsobená při výměně jakýchkoliv dílů, řezných nástrojů nebo
příslušenství.
♦ Poranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Pokud jakékoliv nářadí
Varování! Ke snížení rizika vzniku
úrazu musí být obsluha obeznámena
s tímto návodem k obsluze.
Varování! Při práci s tímto nářadím
používejte ochranu sluchu.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte,
zda napětí v síti odpovídá napětí na
výkonovém štítku.
5
♦
Nasazení a sejmutí prachového sáčku
(obr. B)
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisním středisku Black & Decker.
♦
Použití prodlužovacího kabelu
♦ Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro příkon
tohoto nářadí (viz technické údaje). Před
použitím prodlužovací kabel řádně zkontrolujte, zda není poškozen nebo opotřebován. Je-li tento kabel poškozen, vyměňte
jej. V případě použití navinovacího kabelu
odviňte vždy celou délku kabelu. Použití
prodlužovacího kabelu není vhodné pro
nářadí s velkým příkonem nebo pro elektrické nářadí, které je poškozeno nebo
poroucháno. Takové použití může mít za
následek vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
♦
♦
Prachový sáček (7) nasaďte na výstupní
otvor pro odvod prachu (3).
Prachový sáček otočením v dané poloze
zajistěte.
Chcete-li prachový sáček sejmout, postupujte v obráceném pořadí.
Připojení vysavače (obr. C)
♦
♦
Na výstupní otvor pro odvod prachu (3)
nasuňte adapter (8).
K adapteru připojte hadici (9) vysavače.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Regulace otáček
Regulátor otáček vám umožňuje přizpůsobit
otáčky nářadí materiálu obrobku.
♦ Nastavte regulátor otáček (6) na požadované otáčky. Vysokou rychlost používejte pro dřevo, střední rychlost pro dýhu
a umělé hmoty, nízkou rychlost pro plexisklo, neželezné kovy a k odstranění nátěrů.
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze
všech následujících částí.
1. Hlavní spínač
2. Zajišťovací tlačítko
3. Výstup pro odvod prachu
4. Brusná základna
5. Páčka uchycení brusného archu
6. Regulátor otáček
Zapnutí a vypnutí
♦
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen
od zásuvky.
♦
♦
Uchycení brusného archu (obr. A)
Varování! Nikdy nepoužívejte nářadí bez
nasazeného brusného archu nebo příslušenství.
♦ Brusný arch změkčete přetažením jeho
rubové hladké strany přes hranu stolu.
♦ Uvolněte páčky uchycení brusného archu
(5).
♦ Ke brusné základně (4) přiložte brusný arch tak, aby se otvory kryly s otvory
v brusné základně.
♦ Okraj brusného archu upevněte podle obrázku do přední svorky.
♦ Přední páčku uchycení brusného archu
(5) stlačte směrem dolů.
♦ Arch mírně napněte a jeho zadní okraj zasuňte do zadní svorky.
♦ Zadní páčku uchycení brusného archu (5)
stlačte směrem dolů.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
(1).
Nepřetržitý chod nářadí zajistíte stisknutím zajišťovacího tlačítka (2) a uvolněním
stisku spínače (1).
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní
spínač. Chcete-li vypnout nářadí v režimu
nepřetržitého chodu, ještě jednou stiskněte spínač (1) a potom jej uvolněte.
Vyprázdnění prachového sáčku
Během práce s nářadím byste měli prachový
sáček vyprazdňovat každých 10 minut.
♦ Nečistoty z prachového sáčku odstraníte
vyklepáním.
Rady pro optimální použití (obr. D)
♦
♦
♦
♦
6
Vždy držte nářadí oběma rukama.
Nevyvíjejte na nářadí příliš velký tlak.
Pravidelně kontrolujte stav brusného archu. Je-li to nutné, vyměňte jej.
Vždy provádějte broušení po směru vláken dřeva.
♦
♦
♦
Black & Decker poskytuje službu odběru
a recyklace výrobků Black & Decker po uplynutí
doby jejich technické životnosti. V rámci této
výhodné služby vraťte vaše nářadí kterékoliv
autorizované servisní pobočce Black & Decker,
kde bude toto nářadí shromážděno a s ohledem
na životní prostředí recyklováno.
Provádíte-li broušení nátěrových vrstev
před nanesením nové vrstvy barvy, používejte brusný papír s velmi jemnými brusnými zrny.
Na velmi nerovných površích nebo při odstraňování nátěrových vrstev zahajte práci s brusným papírem s hrubými zrny. Na
ostatních površích zahajte práci s brusným
papírem se střední velikostí zrn. V obou
případech postupně nahrazujte hrubější
brusný papír jemnějším, abyste dosáhli
dokonalé povrchové úpravy.
Další informace týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Adresu vašeho nejbližšího servisního střediska
Black & Decker naleznete v tomto návodu.
Přehled autorizovaných servisních dílen
Black & Decker a rovněž další informace
můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
Údržba
KA274E TYP.1
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou provozní životnost a minimální nároky na
údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce
zařízení závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
Napájecí napětí
Příkon
W 310
Otáčky naprázdno
Rozměry brusné plochy
Hmotnost
Varování! Před prováděním jakékoli údržby
nářadí vypněte a odpojte napájecí kabel od
sítě.
♦ Větrací otvory nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné
čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
VAC 230
min-1 6,000 - 11,000
mm 115 × 230
kg 2,5
Akustický tlak (LpA) 85 dB(A),
odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 96 dB(A),
odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 10,0 m/s2,
odchylka (K) 1,5 m/s2
Ochrana životního prostředí
Prohlášení o shodě
NORMY PRO STROJOVÁ ZAŘÍZENÍ
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domovního
odpadu.
14
KA274E
Společnost Black & Decker prohlašuje, že
tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Jakmile zjistíte, že budete chtít provést výměnu
nářadí nebo nebudete-li toto nářadí déle
používat, nevyhazujte toto nářadí do domovního
odpadu. Zlikvidujte tento přístroj ve tříděném
odpadu.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2014/30/EU a 2011/65/EU.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte
prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí
toto prohlášení v zastoupení společnosti
Black Decker.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
7
R.Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
08/07/2014
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě
svého vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu
mimořádnou záruku. Tato záruka je nadstandardní
a v žádném případě nepoškozuje Vaše zákonná
práva. Tato záruka platí ve všech členských
státech EU a Evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker,
v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli
materiálové či výrobní vady, garantujeme ve
snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
• Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.
• Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
• Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
• Nebyly prováděny opravy výrobku jinými
osobami než pracovníky značkového servisu
Black & Decker.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky.
Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
si Váš výrobek Black & Decker. Budete tak
mít neustále přehled o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace
o značce Black & Decker a o našem výrobním
programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
8
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00245651 - 28-08-2014
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
06/13
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising