KA274EK(L) | Black&Decker KA274EK(L) ORBITAL SANDER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
502333-20 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
KA274E
2
MAGYAR
Rendeltetés
b. Ügyeljen arra, hogy a teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel érintkezik az növeli az elektromos áramütés
veszélyét.
c. Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, akkor az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye
és ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki az
aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól,
éles szegletektől, illetve a mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott
kábel növeli az elektromos áramütés kockázatát.
e. Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, akkor kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt
használjon. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
f. Ha az elektromos szerszám nedves helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés kockázatát.
Az Ön Black & Decker csiszolóját faanyagok,
fémek, műanyagok és festett felületek csiszolására terveztük. A szerszámot kizárólag háztartási felhasználásra terveztük.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az öszszes biztonsági figyelmeztetést és
utasítást. A lent felsorolt figyelmeztetések, utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütés kockázatával járhat vagy tüzet és/vagy súlyos
balesetet okozhat.
Őrizze meg az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes
vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1. A munkaterület biztonsága
a. A munkaterület tartsa tisztán és világítsa meg jól. A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
b. Soha ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében. Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik,
ami meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c. Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést a szerszám fölött.
3. Személyes biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda arra, amit csinál és használja
a józan eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
b. Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig
viseljen
védőszemüveget.
A megfelelő körülmények között használt
védőfelszerelés, például a pormaszk,
a biztonsági csúszásmentes védőcipő,
a védősisak és a hallásvédelem csökkenti
a személyi sérülés kockázatát.
c. Előzze meg a szerszám véletlen bekapcsolását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van-e, mielőtt
azt az elektromos hálózathoz vagy ak-
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos kéziszerszám dugasza
illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha, semmilyen módon ne
változtassa meg a csatlakozódugaszt.
A földelt kéziszerszámokkal soha ne
használjon adapter dugaszt. Az eredeti
(módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő
fali csatlakozóaljzat használata csökkenti
az áramütés kockázatát.
3
kumulátorhoz csatlakoztatja, illetve
kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja a kapcsolón
van, ill. olyan szerszámot helyez áram
alá, amely be van kapcsolva, balesetet
okoz(hat).
d. Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt
bekapcsolja az elektromos szerszámot.
A forgó alkatrészhez rögzített csavarkulcs
vagy kulcs személyes sérülést okozhat.
e. Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen,
ne veszítse el egyensúlyát. Így jobban
tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben is.
f. Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével/elszívásával csökkenthetők a porral kapcsolatos kockázatok.
d. A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el; és ne engedje, hogy
azt olyan személyek használják, akik
a szerszám használatát és ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos szerszám
veszélyes lehet.
e. Fordítson gondot az elektromos szerszám
karbantartására.
Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek illeszkedését és
hogy nem szorul-e valamelyik; ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más
olyan sérülésekre, amelyek befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha sérült a szerszám, akkor
a használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoztak.
f. A vágószerszámok mindig tiszták és
élesek legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és jobban irányítható.
g. Az elektromos szerszámot, a tartozékokat és a szerszám befogókat, stb.
a használati utasításnak megfelelően
használja a munkakörülmények és az
elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésellenes használata vészhelyzetet teremthet.
4. Elektromos szerszámok használata és
karbantartása
a. Ne erőltesse túl az elektromos szerszámot. A célnak megfelelő elektromos
szerszámot alkalmazza. A megfelelő
elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b. Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata
veszélyes, az ilyen készüléket meg kell
javíttatni.
c. A súlyos személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében kapcsolja ki a szerszámot és válassza le
az áramforrásról, mielőtt valamilyen
beállítást végezne, tartozékot cserélne
vagy azt eltárolná. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkentheti
a szerszám véletlen beindításának kockázatát.
5. Szerviz
a. A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó további speciális biztonsági utasítások
Figyelmeztetés! További biztonsági
utasítások csiszolókhoz
♦
4
Az elektromos kéziszerszámot szigetelt markolati felületeinél fogva tartsa
a munkavégzés közben olyan helyen,
ahol a vágószerszám rejtett vezetékhez érhet. Ha a tartozék áram alatt
lévő vezetéket ér, a szerszám csupasz
fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
♦
♦
♦
♦
♦
Maradék kockázatok
Használjon szorítókat vagy más praktikus módszert a munkadarab szilárd
befogásához és alátámasztásához.. Ha
a munkadarabot saját testéhez szorítja,
a rögzítés nem lesz megfelelő, és elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
Figyelmeztetés! A csiszolás során
keletkező porok belélegzése és a
velük való érintkezés veszélyes lehet
a kezelő és a közelben állók egészségére. Hordjon a porok és gőzök belélegzésének megakadályozására tervezett pormaszkot és győződjön meg
arról, hogy a munkaterületre belépők
is viselnek megfelelő védelmet.
A csiszolás után alaposan távolítson el
minden port.
Legyen különösképpen óvatos, ha ólomtartalmú festéket csiszol, ill. azon faanyagok
és fémek csiszoláskor, melyek megmunkálása mérgező porok keletkezésével jár:
- Ne engedje, hogy gyerekek és terhes
nők belépjenek a munkaterületre.
- A munkaterületen ne egyen, igyon és ne
dohányozzon.
- A porokat és a többi hulladékot biztonságosan selejtezze le/ártalmatlanítsa.
A készüléket a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (ideértve
a gyerekeket is) nem használhatják; kivétel,
ha a biztonságukért felelős személy munkavégzésüket felügyeli és irányítja. A gyermekeket felügyelni kell és meg kell akadályozni, hogy a készülékkel játszanak.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük.
A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy
felszerelés használata, illetve itt föl nem
sorolt műveletek végzése személyes sérülés és/vagy anyagi kár kockázatával jár.
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok mellett más kockázatok is
jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek
a kockázatok a szerszám rendeltetéstől eltérő,
illetve annak huzamos/túlzott használatából,
stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos kockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:
♦ A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által okozott sérülés.
♦ Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok
cseréje által okozott sérülés.
♦ A szerszám huzamos használata által okozott egészségkárosodás. Ha
bármely szerszámot huzamosabb ideig használ, akkor tartson rendszeres
munkaszüneteket.
♦ Halláskárosodás
♦ A szerszámhasználat közben keletkező
por belégzése által okozott egészségkárosodás (például:- fával végzett munkák, különösen tölgy, bükk és faforgácslapok esetén.)
Rezgés
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási
értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg; az felhasználható
a különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására.
A deklarált vibrációs kibocsátási érték az
előzetes kockázatelemzéshez is felhasználható.
Figyelmeztetés! A vibrációs kibocsátási értékek az elektromos szerszám tényleges használata közben a feltüntetett értéktől különbözhetnek a szerszám használatának függvényében. A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint
fölé is emelkedhetnek.
Mások biztonsága
♦
♦
A szerszámot a korlátozott fizikai, érzékszervi és mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel
nem rendelkező személyek (beleértve
a gyermekeket is) nem használhatják; kivétel, ha a biztonságukért felelős személy
munkavégzésüket felügyeli és irányítja.
A gyermekeket felügyelni kell és meg kell
akadályozni, hogy a készülékkel játszanak.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges
biztonsági intézkedések meghatározásához
végzett vibrációs kitettség kiértékelése során
a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni a tényleges használati körülményeket, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes
5
Összeszerelés
részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor
a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen fut
a napi kitettséget jelentő idő mellett.
Címkék a szerszámon
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését, győződjön meg arról, hogy a hálózati
csatlakozó le van választva az áramforrásról,
és a készülék ki van kapcsolva.
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
A csiszolópapír felhelyezése (A ábra)
Figyelem! Soha ne használja a gépet csiszolópapír nélkül.
♦ Lágyítsa meg a csiszolópapírt úgy, hogy
a hátsó felével dörzsölje hozzá a munkaasztal éléhez.
♦ Oldja ki a csiszolópapír csíptető kart (5).
♦ Tegye a csiszolópapírt a csiszolótalpra (4),
ellenőrizze, hogy a papír és a talp furatai
egybeesnek-e.
♦ Illessze a csiszolópapír egyik végét az
ábra szerint az elülső csíptetőbe.
♦ Nyomja az elülső csíptető kart (5) lefelé.
♦ Feszítse a csiszolópapírt egy kissé, és helyezze a másik végét a hátsó csíptetőbe.
♦ Zárja a hátsó csíptető kart (5) lefelé.
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a felhasználó köteles elolvasni a kezelési
útmutatót.
Figyelmeztetés! A szerszám használata közben viseljen hallásvédőt.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigeteléssel van
ellátva, ezért nincs szükség földelő
vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
A porzsák felszerelése és eltávolítása
(B ábra)
Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak vagy
Black & Decker márkaszerviznek kell kicserélnie a kockázatok/veszélyek megelőzése érdekében.
♦
♦
♦
Hosszabbító kábel használata
♦ Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének megfelelő hosszabbító kábelt
használjon (lásd a műszaki adatokat).
Használat előtt ellenőrizze, nem sérült,
kopott vagy elöregedett-e a hosszabbító
kábel. Ha sérült vagy hibás, cserélje ki.¬
Kábeldob használata esetén mindig teljesen tekerje le a kábelt. A szerszám áramfelvételének nem megfelelő, sérült vagy
hibás hosszabbító kábel használata tűz és
áramütés veszélyét hordozza magában.
Helyezze a porzsákot (7) a porelszívó kimenetre (3).
Forgassa el a zsákot addig, amíg bereteszelődik.
A zsák eltávolításához járjon el fordított
sorrendben.
Porelszívó csatlakoztatása (C ábra)
♦
♦
Csúsztassa a porelszívó csonkot (8) a kimenetre (3).
Csatlakoztassa a porelszívó, vagy porszívó szívócsövét (9) az adapterhez.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját
tempójában működni. Ne terhelje túl.
Részegységek
Fordulatszám előválasztás
A szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy azok mindegyikét tartalmazza:
1. Üzemi (be/ki) kapcsoló
2. Tartósüzem rögzítő gomb
3. Porelszívó kimenet
4. Csiszolótalp
5. Csiszolópapír csíptető
6. Fordulatszám előválasztó
A fordulatszám előválasztás segítségével
a motor fordulatszámát a megmunkálandó
anyag típusának megfelelően állíthatja be.
♦ Állítsa a fordulatszám előválasztót (6)
a kívánt értékre. Faanyagokhoz nagy; furnér és szintetikus anyagokhoz közepes;
akrilüveghez, nem vastartalmú fémekhez
és festék eltávolításhoz alacsony sebességfokozatot használjon.
6
A környezet védelme
A készülék be és kikapcsolása
♦
♦
♦
A készülék bekapcsolásához nyomja be
az üzemi kapcsolót (1).
A folyamatos működéshez nyomja be
a tartósüzem rögzítő gombot (2) és engedje el az üzemi kapcsolót.
A készülék kikapcsolásához engedje el az
üzemi kapcsolót. Ha tartósüzem használat
közben kívánja a készüléket kikapcsolni,
nyomja meg még egyszer az üzemi kapcsolót, majd engedje el.
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön
Black & Decker készüléke cserére szorul vagy
a továbbiakban nincs rá szüksége, ne dobja ki
a háztartási hulladékkal együtt. Gondoskodjék
elkülönített kezeléséről.
A porzsák ürítése
A használt termékek és a csomagolás elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrahasznosítását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása
segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A porzsákot ajánlatos 10 percenként üríteni.
♦ Az ürítéshez rázza a zsákot.
Javaslatok optimális munkavégzéshez (D ábra)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
A gépet mindig két kézzel tartsa.
Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a készülékre.
Rendszeresen ellenőrizze a csiszolópapír
állapotát. Szükség esetén cserélje ki.
Mindig a fa erezetének irányába csiszoljon.
Friss festékréteg csiszolásánál a további festékrétegek felvitele előtt használjon
extra finom csiszolópapírt.
Egyenetlen felületek simításakor valamint
régi festékréteg eltávolításakor, először
használjon durva csiszolópapírt. Más felületeket először közepes finomságú csiszolópapírral csiszoljon. Mindkét esetben
egy idő után váltson át finomabb csiszolópapírra, ezzel egyre simább, és finomabb
felület érhető el.
A tartozékokról további információért forduljon a Black & Decker Képviselethez
vagy bármelyik márkakereskedőhöz.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít
a Black & Decker termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk
végét. E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük,
vigye vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Emellett a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és azok elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen
megtalálható: www.2helpU.com
Karbantartás
Az Ön elektromos kéziszerszámát minimális
karbantartás melletti hosszútávú munkavégzésre terveztük. A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
Figyelmeztetés! Bármely karbantartás előtt
kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
♦ Puha kefével vagy száraz törlőkendővel
rendszeresen tisztítsa meg a gép szellőzőnyílásait.
♦ A motorburkolatot tisztítsa rendszeresen
nedves ruhával. Ne használjon súrolószert
vagy oldószer alapú tisztítószereket.
7
Műszaki adatok
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
Вlack & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött
Вlack & Decker szervizek listája, ille ve
az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertet se
a következőinternetes címen érhetőel:
www.2helpU.com
KA274E 1-es típus
Bemeneti feszültség
Felvett teljesítmény
W 310
min-1 6,000 - 11,000
Üresjárati
fordulatszám
Csiszolótalp felülete
Súly
VAC 230
mm 115 × 230
kg 2.5
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új Вlack & Decker termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel
és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Вlack & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
Hangnyomásszint (LpA) 85 dB(A),
bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Hangnyomásszint (LWA) 96 dB(A),
bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg)
az EN 60745 szerint:
Vibrációs kibocsátási érték (ah) 10,0 m/s2,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
KA274E
Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki
adatok”részben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek
és szabványoknak:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Ezek a termékek a 2014/30/EU és
a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
Ha további információra lenne szüksége,
lépjen kapcsolatba Black & Decker vállalattal
a következőkben megadott elérhetőségeken,
ill. lásdaz elérhetőségeket a kézikönyv
hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
R.Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
08/07/2014
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00243925 - 27-08-2014
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising