KA274EK(L) | Black&Decker KA274EK(L) ORBITAL SANDER instruction manual

505101-36 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KA274E
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest
o wiele niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie
się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy
nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel
przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi
przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f. W razie konieczności użycia elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem
ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Szlifierka Black & Decker jest przeznaczona
do szlifowania drewna, metali, tworzyw sztucznych i lakierowanych powierzchni. Urządzenie
to nie nadaje się do zastosowań przemysłowych.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich
może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie
potrzeby móc z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj wyrażenie „elektronarzędzie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1. Bezpieczeństwo w obszarze pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj.
Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapalenie się tych substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
3. Bezpieczeństwo osobiste
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się
pod wpływem narkotyków, alkoholu
czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b. Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska
przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci lub akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź,
czy jest wyłączony wyłącznik. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego i w
żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda
sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3
e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj,
czy ruchome elementy obracają się
w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone,
że nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem należy
naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się
zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących
przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci
przy włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i
przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj
z dala od ruchomych elementów. Luźna
odzież, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone i prawidłowo zamocowane. Stosowanie tych
urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia
pyłem.
5. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu oryginalnych części
zamiennych. Jest to istotnym warunkiem
zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie załączać lub
wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
d. Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które nie
są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach
niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Uwaga! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy szlifierek
 Trzymaj elektronarzędzie tylko za izolowane uchwyty, jeśli wykonujesz
pracę w miejscu, gdzie może dojść
do zetknięcia z ukrytymi przewodami.
Przecięcie przewodu z prądem może spowodować pojawienie się napięcia na metalowych częściach obudowy i porażenie
prądem operatora.
 Używaj ścisków stolarskich śrubowych
lub podobnych środków do mocowania
przedmiotu obrabianego na stabilnej
powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą panowania nad sytuacją.
Uwaga! Kontakt lub wdychanie pyłów
szlifierskich zagraża zdrowiu użytkownika. Zakładaj specjalną maskę chroniącą przed pyłem i parami, a także
dbaj o bezpieczeństwo innych osób
przebywających w miejscu pracy.
4
 Skaleczenia doznane przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
 Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy.
 Pogorszenie słuchu.
 Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np. powstającego podczas
obróbki drewna, a zwłaszcza dębu,
buku i preszpanu).
 Po zakończeniu szlifowania dokładnie
zbierz pozostały pył.
 Przy szlifowaniu farb, które mogą zawierać ołów, lub określonych rodzajów drewna i metalu, które mogą wytwarzać trujący pył, przedsiębierz szczególne środki
ostrożności:
- Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych do miejsca pracy.
- Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu pracy.
- Fachowo usuwaj pył i inne odpady powstałe przy szlifowaniu.
 Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez dzieci i osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły
się tym urządzeniem.
 W instrukcji tej opisano zastosowanie
elektronarzędzia zgodne z przeznaczeniem. Używanie innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi doznaniem urazu ciała
i/lub szkód rzeczowych.
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane
w danych technicznych i deklaracji zgodności
zostały zmierzone standardową metodą opisaną
w normie EN 60745, dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami
i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Uwaga! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia drgań w praktyce może się różnić od
podanej wartości zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da się wykluczyć jej
przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu
podjęcia wymaganych przez normę 2002/44/
EG środków bezpieczeństwa dla ochrony
osób zawodowo, regularnie używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Bezpieczeństwo innych osób
 Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez dzieci i osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca.
 Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko
doznania urazu, przeczytaj instrukcję
obsługi i przestrzegaj zawartych w niej
wskazówek.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia mogą
zaistnieć dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły
zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub
zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu wszystkich urządzeń zabezpieczających nadal grożą
pewne niebezpieczeństwa. Zaliczają się do
nich:
 Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów.
Ostrzeżenie! Stosuj ochronę słuchu
w czasie pracy.
Bezpieczeństwo elektryczne
Szlifierka ta jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy
lokalne napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
5
 Lekko naciągnij papier ścierny i wsuń drugi jego koniec w tylny zacisk.
 Naciśnij do dołu tylną dźwignię zaciskową
(5).
 W razie uszkodzenia kabla sieciowego
zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu
Black & Decker, by nie narażać się na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Zakładanie i zdejmowanie worka pyłowego (rys. B)
Użycie przedłużacza
 Używaj wyłącznie przedłużaczy posiadających atest i przystosowanych do
zasilania danego narzędzia (patrz dane
techniczne). Przed rozpoczęciem pracy
sprawdź, czy przewód nie jest uszkodzony lub zużyty. Uszkodzony przedłużacz
należy wymienić. Rozwiń całkowicie
przedłużać nawinięty na bęben. Użycie
kabla przedłużeniowego niedopasowanego do mocy narzędzia lub uszkodzonego albo wadliwego może powodować
ryzyko pożaru i porażenia prądem.
 Załóż worek pyłowy (7) na króciec do odsysania pyłu (3).
 Obróć worek pyłowy, by go zabezpieczyć.
 By zdjąć worek pyłowy, wykonaj opisane
wyżej operacje w odwrotnej kolejności.
Przyłączanie odkurzacza (rys. C)
 Nasadź adapter (8) na króciec do odsysania pyłu (3).
 Przyłącz wąż odkurzacza (9) do adaptera.
Eksploatacja
Ostrzeżenie! Uwzględnij tempo pracy urządzenia. Nie przeciążać narzędzia.
Opis szlifierki
Szlifierka ta zawiera niektóre lub wszystkie
z wymienionych niżej elementów:
1. Wyłącznik
2. Przycisk blokujący
3. Króciec do odsysania pyłu
4. Stopa
5. Dźwignia zaciskowa do mocowania papieru
6. Pokrętło regulatora prędkości
Regulacja prędkości
Regulator prędkości umożliwia dostosowanie
prędkości obrotowej silnika do rodzaju obrabianego materiału.
 Obróć pokrętło (6) do żądanej pozycji. W celu szlifowania drewna wybierz
dużą prędkość, w celu szlifowania forniru
i tworzyw sztucznych - średnią prędkość,
a w celu szlifowania metali nieżelaznych
oraz usuwania farby - małą prędkość.
Montaż
Uwaga!
Przed
rozpoczęciem
montażu sprawdź, czy szlifierka jest wyłączona,
a wtyczka kabla wyjęta z gniazda sieciowego.
Załączanie i wyłączanie
 By załączyć szlifierkę, naciśnij wyłącznik
(1).
 By załączyć szlifierkę na stałe, naciśnij
przycisk blokujący (2). Teraz wyłącznik
można zwolnić.
 By wyłączyć szlifierkę, zwolnij wyłącznik.
By wyłączyć szlifierkę załączoną na stałe,
ponownie naciśnij i zwolnij wyłącznik.
Zakładanie papieru ściernego (rys. A)
Uwaga! Nigdy nie używaj szlifierki bez założonego papieru ściernego lub innych niezbędnych akcesoriów.
 Przygotuj papier ścierny, przeciągając go
gładką stroną przez krawędź stołu warsztatowego.
 Zwolnij dźwignie zaciskowe papieru (5).
 Przyłóż papier ścierny do stopy szlifierki
(4). Dopilnuj by otwory w papierze ściernym pokryły się z otworami w stopie.
 Jeden koniec papieru ściernego wsuń w
przedni zacisk tak, jak to pokazano na rysunku.
 Naciśnij do dołu przednią dźwignię zaciskową (5).
Opróżnianie worka pyłowego
W czasie pracy worek pyłowy należy opróżniać co 10 minut.
 Potrząśnij worek pyłowy, by go opróżnić.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
pracy (rys. D)
 Zawsze trzymaj szlifierkę obiema rękami.
6
 Nie wywieraj na szlifierkę zbyt dużego nacisku.
 Regularnie sprawdzaj stan papieru ściernego. W razie potrzeby zmieniaj go.
 Szlifuj zawsze w kierunku słojów drewna.
 Do szlifowania świeżych powłok malarskich przed naniesieniem następnych
używaj bardzo drobnoziarnistego papieru
ściernego.
 Do szlifowania bardzo nierównych powierzchni i do zdzierania starych powłok
malarskich najpierw zastosuj gruboziarnisty papier ścierny. Na innych powierzchniach na ogół najlepsze efekty osiąga się
przy użyciu papieru średnioziarnistego. W
obydwu przypadkach po pewnym czasie
zmień go na papier drobnoziarnisty, by
ostatecznie osiągnąć bardzo gładką powierzchnię
 By uzyskać więcej informacji na temat
wyposażenia dodatkowego, zwróć się do
swojego dilera.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy
Black & Decker, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę
znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Konserwacja
Szlifierka firmy Black & Decker odznacza się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia
ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest jej
regularne czyszczenie.
Dane techniczne
KA274E TYP 1
Uwaga! Przed rozpoczęciem czyszczenia
i konserwacji wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
 Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty regularnie czyść szczeliny
wentylacyjne w obudowie szlifierki.
 Systematycznie czystą, wilgotną szmatą
przecieraj obudowę silnika. Nie używaj
żadnych ściernych środków czyszczących
ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
VAC 230
Napięcie
Pobór mocy
Obroty
mimośrodowe
(na biegu jałowym)
Stopa
Masa
W 310
obr/min 6000 -11000
mm 115 x 230
kg 2,5
Poziom ciśnienia akustycznego: 85 dB(A),
niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 96 dB(A),
niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Ochrona środowiska
Ważone częstotliwościowo całkowite
przyspieszenie drgań na rękojeści (suma
wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzone wg normy EN60745
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Wartość skuteczna 10,0 m/s2,
niepewność pomiaru 1,5 m/s2
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób Black & Decker nowym
sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować,
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego
zakładu utylizacji odpadów.
7
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
KA274E
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym,
że wyrób nr kat. KA274E opisany w „Danych
technicznych” został wykonany zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Te produkty są również zgodne z zapisami
dyrektyw 2014/30/UE oraz 2011/65/UE.
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do
jednego z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker wyszczególnionych na
końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za
zgodność danych technicznych i składa to
oświadczenie w imieniu firmy Black & Decker.
R.Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
08/07/2014
8
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00245653- 28-08-2014
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
09/12
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising