KA274EK(L) | Black&Decker KA274EK(L) ORBITAL SANDER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-35 SK
Preložené z pôvodného návodu
KA274E
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
ráky a chladničky. Pri uzemnení Vášho
tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
c. Elektrické náradie nevystavujte dažďu
ani vlhkému prostrediu. Ak do náradia
vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
d. S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte kábel na
prenášanie náradia, na jeho posúvanie
a pri odpájaní náradia od elektrickej
siete zaň neťahajte. Chráňte kábel pred
vysokými teplotami, mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
e. Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla určeného na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
f. Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí je nevyhnutne nutné použiť v napájacom okruhu prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča
(RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Vaša vibračná brúska Black & Decker je určená na brúsenie dreva, kovu, plastov a lakovaných povrchov. Toto náradie je určené len na
použitie v domácnosti.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny
na prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne poranenie.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny
uschovajte na prípadné ďalšie použitie.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje
na vaše náradie napájané zo siete (obsahuje
prívodný kábel) alebo náradie napájané z akumulátorov (bez prívodného kábla).
1. Bezpečnosť v pracovnom priestore
a. Pracovný priestor udržujte v čistote
a dobre osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole a nedostatok svetla v jeho
okolí môže viesť k spôsobeniu nehody.
b. S elektrickým náradím nepracujte vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže viesť k vznieteniu horľavín.
c. Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
3. Bezpečnosť obsluhy
a. Buďte pozorní, stále sledujte, čo robíte
a o práci s elektrickým náradím vždy
premýšľajte. S elektrickým náradím
nepracujte ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť
pri práci s týmto náradím môže privodiť
vážne zranenie.
b. Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte prostriedky na
ochranu zraku. Ochranné prostriedky,
ako respirátor, protišmyková pracovná
obuv, pokrývka hlavy a chrániče sluchu
znižujú riziko poranenia osôb.
c. Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia.
Pred pripojením k zdroju napätia alebo
pred vložením akumulátora, zdvíhaním
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickej sieti ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté, môže viesť
k úrazu.
2. Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Nikdy
akýmkoľvek spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí, ktoré je chránené
uzemnením nepoužívajte akékoľvek redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory, spo-
3
d. Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na pohyblivých častiach náradia môžu spôsobiť
úraz.
e. Nepreťažujte sa. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepšiu
ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
f. Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
vaše vlasy, odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej blízkosti pohyblivých častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé
vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
g. Ak je náradie vybavené výstupom na
pripojenie odsávania a zberným vakom, skontrolujte tieto funkcie a uistite
sa, či sú správne používané. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
vplyv na chod náradia. Ak je náradie
poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd je spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
f. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými ostriami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi pracuje.
g. Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky nástrojov atď. používajte podľa
týchto pokynov a berte do úvahy podmienky pracovného prostredia a prácu,
ktorú budete vykonávať. Použitie náradia iným spôsobom a na iné než odporúčané účely môže viesť k vzniku nebezpečných situácií.
4. Prevádzka a údržba elektrického náradia
a. Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte správny typ náradia pre Vašu prácu. Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
b. Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
c. Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva či iných pripojených súčastí, pred vykonávaním servisu alebo
ak náradie nepoužívate, odpojte ho od
elektrickej siete alebo vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
d. Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte nepovolaným osobám neoboznámeným s obsluhou náradia alebo s týmto návodom,
aby s náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e. Údržba elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielov a iné okolnosti, ktoré môžu mať
Doplnkové bezpečnostné pokyny
na prácu s elektrickým náradím
5. Opravy
a. Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
diely. Tak zaistíte bezpečný chod náradia.
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa brúsok
♦
♦
4
Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytými elektrickými
vodičmi, držte elektrické náradie vždy
za izolované rukoväti. Pri kontakte pracovného príslušenstva so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky. Prichytenie
obrobku rukou alebo k telu je nestabilné
a môže viesť k strate kontroly.
Varovanie! Vyvarujte sa kontaktu alebo vdýchnutiu prachu vzniknutého pri
brúsení. Tento prach môže ohrozovať
zdravie obsluhy a okolostojacich osôb.
Používajte masku proti prachu určenú
špeciálne na ochranu pred toxickým
prachom a podobnými splodinami
a zaistite, aby boli takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
♦
♦
♦
♦
♦
Po brúsení odstráňte všetok prach.
Buďte veľmi opatrní pri brúsení povrchov
opatrených nátermi, ktoré môžu obsahovať prísadu olova, alebo pri brúsení drevených alebo kovových materiálov, pri ktorom môžu vznikať toxické látky:
- Zamedzte vstupu detí a tehotných žien
do pracovného priestoru.
- V pracovnom priestore nejedzte, nepite
a nefajčite.
- Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných nečistôt vzniknutých pri brúsení.
Toto náradie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí, pokiaľ týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia
výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom,
aby sa s náradím nehrali.
Použitie tohto náradia je popísané v tomto
návode. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie
iných pracovných operácií než je odporúčané v tomto návode, môže predstavovať
riziko zranenia obsluhy alebo riziko hmotných škôd.
♦
♦
♦
♦
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch a vo vyhlásení o zhode bola
meraná v súlade so štandardnou skúšobnou
metódou predpísanou normou EN 60745
a môže byť použitá na narovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrácií môže byť tiež
použitá na predbežné stanovenie času práce
s týmto výrobkom.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia výrobku. Úroveň vibrácií môže
byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi alebo pohyblivými časťami náradia.
Poranenia spôsobené pri výmene
akýchkoľvek dielov, rezných nástrojov
alebo príslušenstva.
Poranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak akékoľvek náradie
používate dlhší čas, uistite sa, či robíte
pravidelné prestávky.
Poškodenie sluchu.
Ohrozenie zdravia vdychovaním prachových častíc pri práci s náradím (napríklad: práca s drevom, zvlášť potom
s dubovým, bukovým a MDF.)
Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia
prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa
s náradím nehrali.
Pri stanovení dĺžky vystavenia sa vibráciám
z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení
podľa normy 2002/44/EC na ochranu osôb
pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať do úvahy aktuálne podmienky
použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti
pracovného cyklu, ako aj času, počas ktorého
je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Iné nebezpečenstvo
Ďalšie riziká môžu nastať pri spôsobe použitia náradia, ktorý sa neuvádza v priložených
bezpečnostných pokynoch. Tieto riziká môžu
vznikať v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého používania atď.
Napriek tomu, že sú dodržiavané príslušné
bezpečnostné predpisy a sú používané bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené
isté zvyškové riziká. Tieto obsahujú:
Varovanie! Aby ste znížili riziko vzniku úrazu musí byť obsluha oboznámená s týmto návodom na použitie.
Varovanie! Pri práci s týmto náradím
používajte ochranu sluchu.
5
Elektrická bezpečnosť
♦
Toto náradie je chránené dvojitou
izoláciou. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
♦
♦
♦
♦
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom
servisnom stredisku Black & Decker.
Okraj brúsneho papiera upevnite podľa
obrázka do prednej svorky.
Prednú páčku uchytenia brúsneho papiera
(5) stlačte smerom dole.
Papier mierne napnite a jeho zadný okraj
zasuňte do zadnej svorky.
Zadnú páčku uchytenia brúsneho papiera
(5) stlačte smerom dole.
Nasadenie a odobratie prachového
vrecúška (obr. B)
♦
Použitie predlžovacieho kábla
♦ Vždy používajte schválený typ predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný pre príkon
tohto náradia (pozrite technické údaje).
Pred použitím predlžovací kábel riadne
skontrolujte, či nie je poškodený alebo
opotrebovaný. Ak je tento kábel poškodený, vymeňte ho. V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku
kábla. Použitie predlžovacieho kábla nie
je vhodné pre náradie s veľkým príkonom
alebo pre elektrické náradie, ktoré je poškodené alebo pokazené. Takéto použitie
môže mať za následok vznik požiaru alebo úraz elektrickým prúdom.
♦
♦
Prachové vrecúško (7) nasaďte na výstupný otvor pre odvod prachu (3).
Prachové vrecúško otočením v danej polohe zaistite.
Ak chcete prachové vrecúško odobrať, postupujte v obrátenom poradí.
Pripojenie vysávača (obr. C)
♦
♦
Na výstupný otvor pre odvod prachu (3)
nasuňte adaptér (8).
K adaptéru pripojte hadicu (9) vysávača.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho
vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu
náradia.
Popis
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo
zo všetkých nasledujúcich častí:
1. Hlavný vypínač
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Výstup na odvádzanie prachu
4. Brúsna základňa
5. Páčka uchytenia brúsneho papiera
6. Regulátor otáčok
Regulácia otáčok
Zostavenie
Zapnutie a vypnutie
Regulátor otáčok Vám umožňuje prispôsobiť
otáčky náradia materiálu obrobku.
♦ Nastavte regulátor otáčok (6) na požadované otáčky. Vysokú rýchlosť používajte
na drevo, strednú rýchlosť na dyhu a umelé hmoty, nízku rýchlosť na plexisklo, neželezné kovy a na odstraňovanie náterov.
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený
od zásuvky.
♦
♦
Uchytenie brúsneho papiera (obr. A)
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez
nasadeného brúsneho papiera alebo príslušenstva.
♦ Brúsny papier zmäkčite pretiahnutím jeho
rubovej hladkej strany cez hranu stola.
♦ Uvoľnite páčky uchytenia brúsneho papiera (5).
♦ K brúsnej základni (4) priložte brúsny
papier tak, aby sa otvory kryli s otvormi
v brúsnej základni.
♦
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač
(1).
Nepretržitý chod náradia zaistíte stlačením zaisťovacieho tlačidla (2) a uvoľnením
stlačenia vypínača (1).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač. Ak chcete vypnúť náradie v režime nepretržitého chodu, ešte raz stlačte
vypínač (1) a potom ho uvoľnite.
Vyprázdnenie prachového vrecúška
Počas práce s náradím by ste mali prachové
vrecúško vyprázdňovať každých 10 minút.
♦ Nečistoty z prachového vrecúška odstránite vyklepaním.
6
Rady na optimálne použitie (obr. D)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Náradie držte vždy oboma rukami.
Nevyvíjajte na náradie príliš veľký tlak.
Pravidelne kontrolujte stav brúsneho papiera. Ak je to nutné, vymeňte ho.
Vždy brúste v smere vlákien dreva.
Ak brúsite náterové vrstvy pred nanesením novej vrstvy farby, používajte brúsny
papier s veľmi jemnými brúsnymi zrnami.
Na veľmi nerovných povrchoch alebo pri
odstraňovaní náterových vrstiev začnite prácu s brúsnym papierom s hrubými
zrnami. Na ostatných povrchoch začnite
prácu s brúsnym papierom so strednou
veľkosťou zŕn. V oboch prípadoch postupne nahradzujte hrubší brúsny papier
jemnejším, aby ste dosiahli dokonalú povrchovú úpravu.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Black & Decker poskytuje službu odberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po
uplynutí doby ich technickej životnosti.
V rámci tejto výhodnej služby vráťte Vaše
náradie ktorejkoľvek autorizovanej servisnej
pobočke Black & Decker, kde bude toto náradie
zhromaždené a s ohľadom na životné prostredie
recyklované.
Adresu Vášho najbližšieho servisného strediska
Black & Decker nájdete v tomto návode.
Prehľad autorizovaných servisných dielní
Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
môžete nájsť tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
Údržba
KA274E TYP.1
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby malo
dlhú životnosť a zároveň minimálne nároky na
údržbu. Dlhodobé bezproblémové fungovanie
náradia závisí od jeho správnej údržby a pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred akoukoľvek údržbou náradie
vypnite a odpojte kábel od siete.
♦ Vetracie otvory náradia pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne
čistite kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie čistiace
prostriedky.
Napájacie napätie
VAC
230
Príkon
W
310
Otáčky naprázdno
min-1
6 000 – 11 000
Rozmery brúsnej
plochy
mm
115 × 230
Hmotnosť
kg
2,5
Akustický tlak (LpA) 85 dB(A),
odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 96 dB(A),
odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií (ah) 10,0 m/s2,
odchýlka (K) 1,5 m/s2
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
Akonáhle zistíte, že budete chcieť náradie
vymeniť alebo ak nebudete toto náradie
ďalej používať, nevyhadzujte toto náradie do
domového odpadu. Zlikvidujte tento prístroj
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
7
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
♦
NORMY PRE STROJNÉ ZARIADENIA
14
♦
KA274E
♦
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto
produkty opisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu
použitiu a nebola zanedbaná jeho
predpísaná údržba.
Výrobok nebol poškodený cudzím
zavinením.
Neboli vykonávané opravy výrobku inými
osobami než pracovníkmi značkového
servisu Black & Decker.
Pri uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi
alebo servisnému stredisku predložiť doklad
o nákupe výrobku. Miesto Vašej najbližšej
autorizovanej servisnej pobočky Black & Decker
sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2014/30/EU a 2011/65/EU. Ak chcete
získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené
na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná
za zostavenie technických údajov a vydáva
toto prehlásenie v zastúpení spoločnosti
Black & Decker.
Navštívte našu internetovú adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
si Váš výrobok Black & Decker. Budete tak
mať neustále prehľad o nových výrobkoch
a špeciálnych ponukách. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o našom výrobnom
programe získate na internetovej adrese
www.blackanddecker.co.uk
R.Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
08/07/2014
Záruka
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite
svojho vlastného náradia a poskytuje
kupujúcemu mimoriadnu záruku. Táto záruka
je nadštandardná a v žiadnom prípade
nepoškodzuje Vaše zákonné práva. Táto
záruka platí vo všetkých členských štátoch
EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.
Ak sa na výrobku Black & Decker objavia,
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia,
akékoľvek materiálové či výrobné chyby,
garantujeme, v snahe o minimalizovanie vašich
starostí, bezplatnú výmenu chybných dielcov,
opravu alebo výmenu celého výrobku za nižšie
uvedených podmienok:
♦ Výrobok nebol používaný na obchodné
alebo profesionálne účely a nedochádzalo
k jeho prenájmu.
8
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00245652 - 28-08-2014
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
06/13
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising