DW443 | DeWalt DW443 RANDOM ORBIT SANDER Type 2 instruction manual

www.
.eu
DW443
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
12
English (original instructions)
21
Español (traducido de las instrucciones originales)
28
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
36
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
45
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
54
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
63
Português (traduzido das instruções originais)
71
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
79
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
86
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
94
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
102
Copyright DEWALT
2
Figure 1
a
c
j
b
i
g
f
e
h
d
l
Figure 3
Figure 2
h
k
b
2
1
Figure 4
f
o
Figure 5
d
e
g
2
Figure 6
n
h
m
Figure 7
3
DANSK
EXCENTERSLIBER MED HØJRE VINKLET DESIGN
DW443
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring
og indgående produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere til
professionelle brugere af elværktøj.
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
Tekniske data
Vægt
kg
DW443
230
2
530
150
4.000-7.600
5
støvpose/
støvsuger
2.7
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
3
96
5.2
Spænding
Type
Effektindgang
Skivediameter
Omdrejninger
Omdrejning
Støvopsamling
V
W
mm
min-1
mm
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
ah =
m/s²
4.5
Usikkerhed K =
m/s²
1.5
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
4
Sikringer:
Europa
230 V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Betyder risiko for eksplosion
DANSK
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
c)
DW443
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med: 2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og
instruktioner. Hvis ikke advarsler og
instruktioner følges kan det resultere
i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
5
DANSK
c)
d)
e)
f)
g)
Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
6
f)
g)
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
excenterslibere med højre vinklet
design
• Hold kun fast i elværktøjet ved hjælp af de
isolerede håndtagsflader, når der skal saves
i emner, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger eller sit eget kabel. Kommer
skæreværktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, kan blotlagte metaldele på elværktøjet
gøres strømførende og give stød til brugeren.
• Vær ekstra opmærksom ved slibning af nogle
træsorter (fx bøg, eg) og metal, som kan
frembringe giftigt støv. Bær en støvmaskine,
der er specielt designet til beskyttelse imod
giftigt støv og røg og kontrollér, at personer,
som opholder sig i eller kommer ind i
arbejdsområdet, også er beskyttede.
FORHOLDSREGLER DER SKAL TAGES VED SLIBNING AF
MALING
1. Slibning af blybaseret maling ANBEFALES
IKKE på grund af vanskeligheden ved at
styre det forurenede støv. Børn og gravide
kvinder er udsat for den største risiko for
blyforgiftning.
2. Da det kan være vanskeligt at finde ud af,
hvorvidt en maling indeholder bly uden en
kemisk analyse, anbefaler vi de følgende
forholdsregler ved slibning af alle malinger:
PERSONLIG SIKKERHED
1. Ingen børn eller gravide kvinder må opholde
sig i arbejdsområdet, når der foretages
slibning af maling, før al rengøring er afsluttet.
DANSK
2. Alle personer, som kommer ind i
arbejdsområder, skal bære en støvmaske
eller en respirator. Filteret skal udskiftes
dagligt, eller når bæreren har svært
ved at trække vejret. Find den korrekte
NIOSH-godkendt støvmaske i dit lokale
byggemarked.
Mærkning på værktøjet
3. Der bør IKKE SPISES, DRIKKES ELLER
RYGES i arbejdsområdet for at undgå
at indtage forurenede malingspartikler.
Arbejdere skal vaske og rengøre, FØR
de spiser, drikker eller ryger. Der må ikke
efterlades føde-, drikke- eller rygevarer i
arbejdsområdet, hvor der kan falde støv på
dem.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
MILJØMÆSSIG SIKKERHED
1. Maling skal fjernes på en sådan måde, at
mængden af genereret støv minimeres.
2. Områder, hvor der foregår fjernelse af maling,
skal forsegles med plastiktildækninger på
4 mils tykkelse.
3. Slibning skal foregå på en sådan måde,
at sporing af malingsstøv uden for
arbejdsområdet reduceres.
RENGØRING OG BORTSKAFFELSE
1. Alle overflader i arbejdsområdet skal
støvsuges og rengøres grundigt hver dag,
mens slibningen foregår. Støvsugerfilterposer
skal hyppigt udskiftes.
2. Plastikklude skal samles sammen og
bortskaffes sammen med alle støvskår
eller andre bortskaffelsesrester. De skal
anbringes i forseglede affaldsbeholdere
og bortskaffes via regelmæssige
affaldsbortskaffelsesprocedurer. Under
rengøring skal børn og gravide kvinder
holdes på afstand af arbejdsområdet.
3. Al legetøj, vaskbare møbler og redskaber, der
bruges af børn, skal vaskes omhyggeligt, før
de bruges igen.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Datokoden (l), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Emballageindhold
Pakken indeholder:
1 excentersliber med højre vinklet design
1 støvpose
1 støvsugeradapter
1 sidehåndtag
1 ark slibepapir
1 brugsvejledning
1 sprængbillede
• Kontroller om værktøjet, dele eller tilbehør er
blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til grundigt at læse og forstå denne
vejledning inden brug.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificer aldrig
el-værktøjet eller dele deraf. Det kan
medføre person- eller materialeskade.
a. Tænd/sluk-kontakt
b. Elektronisk hastighedskontrolviser
c. Støvpose
d. Støvsugeradapter (ekstraudstyr)
e. Støvposeadapter
f. Sidehåndtag
g. Støvopsamlingstud
h. Krog og sløjfeslibeplade
– Hørenedsættelse.
i. Støvkanal
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
j. Hovedhåndtag
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
TILSIGTET BRUG
Din DEWALT DW443 excentersliber med højre vinklet
design er designet til professionel slibning af træ og
plastik.
7
DANSK
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Excentersliberen med højre vinklet design er en
professionel værktøjsmaskine.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Elektronisk hastighedskontrolviser
(fig. 3)
Din excentersliber er forsynet med en elektronisk
hastighedskontrolviser (b) med 5 indstillinger.
Normalt kræver hårde materialer en højere indstilling. Den korrekte indstilling er dog et spørgsmål om
erfaring.
MONTERING AF SIDEHÅNDTAG (FIG. 4)
1. Afmontér plastikskruen (o).
2. Montér sidehåndtaget (f) på en af siderne på
værktøjet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1.5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade skal
enheden slukkes, og strømtilførslen
til maskinen afbrydes, før der
monteres eller afmonteres tilbehør,
før indstillingen justeres eller
ændres og før reparation. Sørg for
at afbryderen er sat til OFF. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
Montering af slibeskiver (fig. 2)
Din excentersliber bruger 150 mm krog- og
sløjfeslibeskiver med et støvopsamlingsmønster
bestående af 6 huller.
1. Anbring excentersliberen på et bord med
slibepladen (h) opad.
2. Anbring slibeskiven direkte oven på slibepladen.
3. Hold på slibepladen (h) med den ene hånd og
ret støvopsamlingshullerne (k) ind.
8
Støvopsamling
Da slibning i træ producerer støv, skal du altid
installere en støvpose eller tilslutte en støvsuger, der
er designet i overensstemmelse med de gældende
direktiver for støvemission. Korrekt støvopsamling
kan kun opnås med perforeret slibemateriale.
ADVARSEL: Anvend ikke en støvpose
eller støvsuger ved slibning i metal.
ADVARSEL: Slib ikke magnesium!
Støvpose (fig. 1)
Fastgør støvposen (c) med støvposeadapter (e) til
støvopsamlingstuden (g). Støvopsamlingen er mest
effektiv, hvis støvposen tømmes, når den er ca. en
tredjedel fuld.
Støvsuger (fig. 5)
1. Fjern støvposeadapteren (e) ved at trække den
med et fast træk ud fra støvopsamlingstuden
(g).
2. Fastgør støvsugeradapteren (d) til
støvopsamlingstuden (g).
3. Tilslut støvsugeren til støvsugeradapteren (d).
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: Anvend kun et let tryk
på arbejdsemnet. Voldsomme tryk
forbedrer ikke slibningseffekten, men
resulterer kun i en øget belastning af
maskinen og kan forårsage revner i
slibematerialet.
DANSK
ADVARSEL: Undgå overbelastning.
Korrekt håndposition (fig. 1, 7)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Bremseskiven skal udskiftes, hvis slibepladsens
hastighed øges meget, når slibemaskinen løftes fra
arbejdsemnet.
1. Tag værktøjets stik ud.
2. Løsn de 4 sekskantskruer (n) og fjern pladen.
3. Udskift slibepuden (h) og/eller
hastighedsbegrænsningsskiven (m) og spænd
sekskantskruerne (n), idet du kontrollerer, at
hastighedsbegrænsningsskiven er rettet korrekt
ind.
Det er nødvendigt med én hånd på sidehåndtaget
(f) og den anden hånd på hoved håndtaget (j) for
korrekt håndposition.
Slibning (fig. 1)
Denne excentersliber med højre vinklet design
producerer små ridsemærker i alle retninger. Det er
derfor ikke nødvendigt at slibe med korn.
1. Om nødvendigt tilpas sidehåndtag (f).
2. Indstil slibemaskinens hastighed ved hjælp af
den elektroniske hastighedskontrolviser (b).
3. Slå strømmen til ved brug af tænd/slukkontakten (a).
I = til
O = fra
4. Start med den groveste slibeskive.
5. Kontrollér dit arbejde med korte intervaller.
6. Sluk altid for værktøjet, når arbejdet er udført,
og inden stikket tages ud.
VEDLIGEHOLDELSE
DEWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade skal
enheden slukkes, og strømtilførslen
til maskinen afbrydes, før der
monteres eller afmonteres tilbehør,
før indstillingen justeres eller
ændres og før reparation. Sørg for
at afbryderen er sat til OFF. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
Udskiftning af slibepladen og
bremseskiven (fig. 6)
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Både slibepladen (h) og bremseskiven (m) slides.
Slibepladen skal udskiftes, når den er tydeligt slidt.
9
DANSK
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
10
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og få alle
pengene refunderet eller bytte det. Produktet
skal have været underlagt almindelig brug og
slid, og der skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller
service af dit DEWALT værktøj, inden for
12 måneder efter købet, er du berettiget
til en gratis serviceydelse. Den vil blive
foretaget gratis af et autoriseret DEWALT
serviceværksted. Købsbeviset skal fremvises.
Inkluderer arbejdskraft. Ekskluderer
tilbehør og reservedele, medmindre de var
fejlbehæftede under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg under
forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt almindelig
brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
11
DEUTSCH
EXZENTERSCHLEIFER
DW443
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Schleifplattendurchmesser
Schwingteller
Schwingkreis
Staubabsaugung
Gewicht
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
kg
DW443
230
2
530
150
4.000–7.600
5
Staubsack/
Staubsauger
2.7
dB(A)
85
dB(A)
dB(A)
3
96
dB(A)
5.2
V
W
mm
min-1
mm
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah
ah =
m/s2
4.5
Messungenauigkeit K = m/s2
1.5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
12
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Sicherungen:
Europa
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Weist auf eine Explosionsgefahr hin.
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DW443
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle
Anweisungen lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend
aufgeführten Anweisungen kann
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
f) Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
13
DEUTSCH
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
d) Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
e) Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
14
b)
c)
d)
e)
f)
g)
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
DEUTSCH
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Exzenterschleifer
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Schneidewerkzeug versteckte Leitungen
oder die eigene Anschlussleitung
berühren könnte. Der Kontakt mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag führen.
• Besondere Vorsicht gilt beim Schleifen einiger
Holzarten (z.B. Buche, Eiche) und von Metall, da
hierbei giftiger Staub entstehen kann. Tragen Sie
daher Staubmasken, die speziell zum Schutz vor
giftigem Staub und Gasen konzipiert sind, und
stellen Sie sicher, dass auch andere Personen
geschützt werden, die sich im Arbeitsbereich
aufhalten oder ihn betreten.
VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM SCHLEIFEN VON FARBE
1. Das Abschleifen von Farben auf Bleibasis
wird NICHT EMPFOHLEN, da der
entstehende kontaminierte Staub kaum
kontrollierbar ist. Die größte Gefahr einer
Bleivergiftung besteht für Kinder und
Schwangere.
2. Da es ohne chemische Analyse nur schwer
feststellbar ist, ob eine Farbe Blei enthält,
empfehlen wir beim Abschleifen aller Farben
folgende Vorsichtsmaßnahmen:
PERSÖNLICHE SICHERHEIT
1. Kinder und Schwangere dürfen den
Arbeitsplatz erst wieder betreten, wenn
das Abschleifen der Farbe beendet wurde
und der gesamte Arbeitsbereich gesäubert
wurde.
2. Alle Personen, die den Arbeitsplatz betreten,
müssen eine spezielle Maske zum Schutz vor
Bleifarbstaub und -dämpfen tragen. Der Filter
muss täglich ausgetauscht werden, oder
sobald der Träger Atemprobleme bemerkt.
Besorgen Sie sich im Baumarkt geeignete
NIOSH-zugelassene Staubmasken.
3. Im Arbeitsbereich ist ESSEN, TRINKEN
und RAUCHEN verboten, um die
Aufnahmekontaminierter Farbteilchen
zu vermeiden. Personen, die mit dem
Gerät arbeiten, müssen sich waschen
und säubern, BEVOR sie essen,trinken
oder rauchen. Lebensmittel, Getränke und
Zigaretten etc. dürfen nicht an Stellen im
Arbeitsbereich aufbewahrt werden, wo sich
Staub auf ihnen ablagern könnte.
UMWELTSICHERHEIT
1. Farbe muss so entfernt werden, dass dabei
möglichst wenig Staub erzeugt wird.
2. Bereiche, in denen Farbe entfernt wird,
müssen mit Plastikplanen von
4 mils (0,1 mm) Dicke abgetrennt werden.
3. Das Schleifen muss so erfolgen, dass
möglichst wenig Farbstaub außerhalb des
Arbeitsbereichs gelangt.
REINIGUNG UND ENTSORGUNG
1. Alle Oberflächen im Arbeitsbereich müssen
täglich abgesaugt und gründlich gesäubert
werden, solange Schleifarbeiten durchgeführt
werden. Die Staubsaugerfilter müssen häufig
gewechselt werden.
2. Plastikplanen zum Auffangen von Staub,
Spänen und anderen Rückständen müssen
aufgenommen und entsorgt werden. Die
Planen müssen in dichten Abfallbehältern
aufbewahrt und zusammen mit der
regelmäßigen Abfallentsorgung abgeholt
werden. Kinder und Schwangere sind
während der Reinigungsarbeiten aus dem
unmittelbaren Arbeitsbereich fernzuhalten.
3. Alle Spielsachen, waschbare Möbel
und andere Gegenstände, die von
Kindern benutzt werden, müssen vor der
Wiederverwendung gründlich gereinigt
werden.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
15
DEUTSCH
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (l), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
2010 XX XX
Elektrische Sicherheit
Herstelljahr
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
Lieferumfang
Die Packung enthält:
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
1 Exzenterschleifer
1 Staubsack
1 Absaugadapter für Saugschlauch
1 Zusatzhandgriff
1 Schleifpapiersatz
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
• Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug, die
Teile oder Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Bedienungsanleitung
vor Inbetriebnahme gründlich durchzulesen.
Gerätebeschreibung (abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
a. Ein-/Aus-Schalter
b. Elektronische Drehzahlreglung
c. Staubbeutel
d. Absaugadapter für Saugschlauch (Zubehör)
e. Staubsackadapter
f. Zusatzhandgriff
g. Staubabsaugtülle
h. Haken- und Ösen-Schleifplatte
i. Staubkanal
j. Haupthandgriff
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Der DEWALT DW443 Exzenterschleifer wurde zum
professionellen Schleifen von Holz und Kunststoff
entwickelt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Dieser Exzenterschleifer ist ein Elektrowerkzeug für
den professionellen Gebrauch.
16
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1.5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
MONTAGE UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr sollten Sie vor
Anbringen oder Abnehmen von
Zubehörteilen bzw. bevor Sie
Einstellungen vornehmen/ändern
oder Reparaturen durchführen,
das Gerät abschalten und den
Netzstecker ziehen. Vergewissern
Sie sich, dass der Auslöser in der
ausgeschalteten Stellung gesichert ist.
Ein unbeabsichtigtes Einschalten des
Geräts kann zu Verletzungen führen.
DEUTSCH
Anbringen der Schleifscheiben
(Abb. 2)
Dieses Gerät benötigt 150 mm Haken- und
Ösen- Schleifscheiben mit einem 6-LochStaubabsaugmuster.
1. Legen Sie das Gerät auf einen Tisch, wobei die
Schleifplatte (h) nach oben weisen muss.
2. Setzen Sie die Schleifscheibe direkt auf die
Schleifplatte.
3. Halten Sie die Schleifplatte (h) mit der einen
Hand und richten Sie die Staubabsauglöcher (k)
aus.
Staubsauger (Abb. 5)
1. Entfernen Sie den Staubsackadapter (e), indem
Sie ihn kräftig von der Staubabsaugtülle (g)
abziehen.
2. Befestigen Sie den Staubsauger-Adapter (d) an
der Tülle (g) an.
3. Schließen Sie den Staubsauger an den
Staubsauger-Adapter (d) an.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
Elektronischer
Geschwindigkeitswähler (Abb. 3)
WARNUNG: Drücken Sie beim
Schleifen das Werkzeug nur leicht an.
Übermäßiger Druck verbessert die
Schleifqualität nicht, die Belastung
des Elektrowerkzeuges wird hierdurch
lediglich erhöht und das Schleifpapier
reißt.
Ihr Exzenterschleifer verfügt über einen elektronischen Geschwindigkeitswähler (b) mit 5 Positionen. Im
Allgemeinen muss für härteres Material ein höherer
Wert eingestellt werden. Die erforderliche Einstellung
ist eine Erfahrungssache.
ANBRINGEN DES ZUSATZHANDGRIFFS (ABB. 4)
WARNUNG: Vermeiden Sie eine
Überlastung.
1. Nehmen Sie die Kunststoffschraube (o) heraus.
2. Schrauben Sie den Zusatzhandgriff (f) in einer
der beiden Seiten des Werkzeugs ein.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1, 7)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
Staubabsaugung
Bei Holzbearbeitung mit einem Schleifer fällt immer
Staub an. Verwenden Sie deswegen immer einen
im Einklang mit den geltenden Richtlinien für
Staubausstoß konstruierten Staubbeutel. Nur mit
gelochtem Schleifpapier lässt sich eine einwandfreie
Staubabsaugung erreichen.
WARNUNG: Verwenden Sie beim
Schleifen von Metall weder Staubsack
noch Staubsauger.
WARNUNG: Schleifen Sie kein
Magnesium!
Staubsack (Abb. 1)
Schließen Sie den Staubsack (c) mit dem
Staubsackadapter (e) an die Staubabsaugtülle
(g) an. Zur Gewährleistung einer effizienten
Staubabsaugung ist der Staubfänger bereits zu
entleeren, wenn er ungefähr zu einem Drittel gefüllt
ist.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
dem Zusatzhandgriff (f) und die andere auf dem
Haupthandgriff (j).
Schleifen (Abb. 1)
Dieser Exzenterschleifer erzeugt eine riefenfreie
Oberfläche. Aus diesem Grund ist es nicht
erforderlich, in Maserrichtung zu schleifen.
1. Bauen Sie gegebenenfalls den Zusatzhandgriff
(f) ein.
2. Stellen Sie die Schleifgeschwindigkeit mit der
elektronischen Drehzahlreglung (b) ein.
3. Schalten Sie den Schleifer mit dem Ein/AusSchalter (a) ein.
I = Ein
O = Aus
17
DEUTSCH
4. Beginnen Sie mit der gröbsten Körnung.
5. Kontrollieren Sie das Ergebnis der Arbeit in
kurzen Abständen.
6. Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei
Beendigung der Arbeiten immer aus. Erst
dann darf der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen werden.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr sollten Sie vor
Anbringen oder Abnehmen von
Zubehörteilen bzw. bevor Sie
Einstellungen vornehmen/ändern
oder Reparaturen durchführen,
das Gerät abschalten und den
Netzstecker ziehen. Vergewissern
Sie sich, dass der Auslöser in der
ausgeschalteten Stellung gesichert ist.
Ein unbeabsichtigtes Einschalten des
Geräts kann zu Verletzungen führen.
Wechsel der Schleifplatte und der
Drehzahlbegrenzungsscheibe
(Abb. 6)
Sowohl Schleifplatte (h) als auch
Drehzahlbegrenzungsscheibe (m) sind
Verschleißteile. Die Schleifplatte ist auszuwechseln,
wenn sich deutlich Abnutzungserscheinungen
zeigen.
Die Drehzahlbegrenzungsscheibe muss
ausgewechselt werden, wenn die Geschwindigkeit
der Schleifplatte im Leerlauf enorm zunimmt.
1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Lösen Sie die 4 Innensechskantschrauben (n)
und entfernen Sie die Schleifplatte.
3. Wechseln Sie die Schleifplatte (h) und/oder
die Tellerbremse (m) aus und ziehen Sie die
Innensechskantschrauben (n) an; achten
Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der
Tellerbremse.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
18
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
DEUTSCH
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
19
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie
es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett
im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu
erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg
ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf werden Wartungsinspektionen für
Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt. Diese
Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten.
Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern
es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
20
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
RIGHT ANGLE RANDOM ORBIT SANDER
DW443
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Weight
DW443
V
230
2
W
530
mm
150
min-1 4,000–7,600
mm
5
dustbag/
vacuum extractor
kg
2.7
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Voltage
Type
Power input
Pad diameter
Orbits
Orbit
Dust extraction
(sound pressure)
(sound pressure uncertainty)
(sound power)
(sound power uncertainty)
85
3
96
5.2
Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN 60745:
Vibration emission value ah
ah =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
4.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Denotes risk of explosion
21
EN GLI S H
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DW443
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers
to your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
22
c)
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
ENGLISH
e)
f)
g)
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Right Angle Random Orbit Sanders
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Cutting accessory
contacting a “live” wire may make exposed
metal parts of the tool “live” and shock the
operator.
• Take special care when sanding some woods
(e.g. beech, oak) and metal which may produce
toxic dust. Wear a dust mask specifically
designed for protection against toxic dust
and fumes and ensure that persons within or
entering the work area are also protected.
PRECAUTIONS TO TAKE WHEN SANDING PAINT
1. Sanding of lead based paint is NOT
RECOMMENDED due to the difficulty of
controlling the contaminated dust. The
greatest danger of lead poisoning is to
children and pregnant women.
2. Since it is difficult to identify whether or not
a paint contains lead without a chemical
analysis, we recommend the following
precautions when sanding any paint:
PERSONAL SAFETY
1. No children or pregnant women should enter
the work area where the paint sanding is
being done until all clean up is completed.
2. A dust mask or respirator should be worn
by all persons entering the work area. The
filter should be replaced daily or whenever
the wearer has difficulty breathing. See your
local hardware store for the proper NIOSHapproved dust mask.
3. NO EATING, DRINKING or SMOKING should
be done in the work area to prevent ingesting
contaminated paint particles. Workers
should wash and clean up BEFORE eating,
drinking or smoking. Articles of food, drink,
or smoking should not be left in the work
area where dust would settle on them.
23
EN GLI S H
ENVIRONMENTAL SAFETY
Package Contents
1. Paint should be removed in such a
manner as to minimize the amount of dust
generated.
The package contains:
2. Areas where paint removal is occurring
should be sealed with plastic sheeting of
4 mils thickness.
1 Dustbag
3. Sanding should be done in a manner to
reduce tracking of paint dust outside the
work area.
1 Sheet of sanding paper
CLEANING AND DISPOSAL
1. All surfaces in the work area should be
vacuumed and thoroughly cleaned daily for
the duration of the sanding project. Vacuum
filter bags should be changed frequently.
2. Plastic drop cloths should be gathered up
and disposed of along with any dust chips
or other removal debris. They should be
placed in sealed refuse receptacles and
disposed of through regular trash pick-up
procedures. During clean up, children and
pregnant women should be kept away from
the immediate work area.
3. All toys, washable furniture and utensils used
by children should be washed thoroughly
before being used again.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of personal injury due flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
1 Right angle random orbit sander
1 Vacuum extractor adaptor
1 Side handle
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. On/off switch
b. Electronic speed control dial
c. Dustbag
d. Vacuum extractor adaptor (option)
e. Dustbag adaptor
f. Side handle
g. Dust extractor spout
h. Hook and loop sanding pad
i. Dust channel
j. Main handle
INTENDED USE
Your DEWALT DW443 right angle random orbit
sander has been designed for proffesional sanding
of wood and plastics.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
The right angle random orbit sander is a professional
power tool.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
The Date Code (l), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Electrical Safety
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
24
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
ENGLISH
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
materials require a higher setting. The correct setting, however, is a matter of experience.
FITTING THE SIDE HANDLE (FIG. 4)
1. Remove the plastic screw (o).
2. Mount the side handle (f) on either side of the
tool.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power
input of this tool (see technical data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is
30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Fitting Sanding Discs (fig. 2)
Your sander uses 150 mm hook and loop sanding
discs with a 6 hole dust extraction pattern.
1. Place the sander on a table, sanding pad (h) up.
2. Place the sanding disc directly on top of the
sanding pad.
3. Hold the sanding pad (h) with one hand and
align the dust extraction holes (k).
Electronic Speed Control Dial (fig. 3)
Dust Extraction
Since woodworking with a sander produces dust,
always install the dustbag or connect a vacuum
extractor designed in compliance with the applicable
directives regarding dust emission. Proper dust
extraction will only be achieved with perforated
abrasive.
WARNING: Do not use a dustbag or
vacuum extractor when sanding metal.
WARNING: Do not sand magnesium!
Dustbag (fig. 1)
Attach the dustbag (c) with the dustbag adaptor (e)
to the dust extraction spout (g). For efficient dust
extraction empty the bag when it is about one third
full.
Vacuum Extractor (fig. 5)
1. Remove the dustbag adaptor (e) by pulling it
firmly off the dust extraction spout (g).
2. Attach the vacuum extractor adaptor (d) to the
dust extraction spout (g).
3. Connect the vacuum extractor to the vacuum
extractor adaptor (d).
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: Apply only a gentle
pressure to the workpiece. Excessive
pressure does not improve the sanding
effect, but only results in an increased
load on the machine and causes the
abrasive to tear.
WARNING: Avoid overloading.
Your sander is equipped with an electronic speed
control dial (b) with 5 positions. Generally, harder
25
EN GLI S H
Proper Hand Position (fig. 1, 7)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the side
handle (f), with the other hand on the main handle (j).
Sanding (fig. 1)
This random orbit sander produces small scratch
marks in all directions. Therefore, it is not necessary
to sand with the grain.
1. If necessary, fit the side handle (f).
2. Set the sanding speed using the electronic
speed control dial (b).
3. Turn the sander on using the on/off switch (a).
I = on
O = off
4. Start with the coarsest grit size.
5. Check your work at short intervals.
6. Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Replacing the Sanding Pad and the
Speed Limiter Disc (fig. 6)
Both the sanding pad (h) and the speed limiter disc
(m) are consumable parts. The sanding pad needs
replacement when signs of wear become evident.
The speed limiter disc needs replacement when the
sanding pad speed increases dramatically when
lifting the sander off the workpiece.
1. Unplug the tool.
26
2. Loosen the 4 hex head screws (n) and remove
the pad.
3. Replace the sanding pad (h) and/or speed
limiter disc (m) and tighten the Hex head screws
(n), making sure the speed limiter disc is aligned
properly.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
ENGLISH
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all
original components
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com
27
ESPAÑOL
LIJADORA ORBITAL ALEATORIA DE ÁNGULO RECTO
DW443
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas profesionales.
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Diámetro de base
Órbitas
Órbita
Extracción de polvo
Peso
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
DW443
230
2
W
530
mm
150
mín-1
4.000–7.600
mm
5
bolsa/
extractor de aspiradora
kg
2.7
V
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
dB(A)
85
Definiciones: normas de seguridad
dB(A)
dB(A)
3
96
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
dB(A)
5.2
Valores totales de vibración (cantidad vectorial triaxial)
determinados según la norma EN60745:
Valor de emisión de vibración ah
ah =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
4.5
1.5
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Indica riesgo de explosión
28
ESPAÑOL
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DW443
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
31.12.2009
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias o instrucciones
puede provocar descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo
de descarga eléctrica si su cuerpo está
puesto a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e) Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
29
ESPAÑOL
b)
c)
d)
e)
f)
g)
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo
pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
30
b)
c)
d)
e)
f)
g)
No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
ESPAÑOL
Normas de seguridad específicas
adicionales para las lijadoras
orbitales aleatorias de ángulo recto
• Sostenga las herramientas eléctricas por
las superficies aisladas cuando realice
una operación en la que la herramienta de
corte pueda estar en contacto con un cable
oculto o con su propio cable. El contacto de
los accesorios de corte con un cable cargado,
puede cargar las partes metálicas expuestas de
la herramienta y producir una descarga eléctrica
al operador.
• Tenga especial cuidado cuando lije algunas
maderas (como las de haya o roble) y los
metales que puedan emitir polvo tóxico. Lleve
una máscara de protección especialmente
diseñada para protegerle ante los polvos y
humos tóxicos y compruebe que las personas
que se ubiquen o accedan a la zona de trabajo
también lleven protección.
PRECAUCIONES A ADOPTAR AL LIJAR PINTURA
1. El lijado de pintura a base de plomo NO
ESTÁ ACONSEJADO debido a la dificultad
de controlar el polvo contaminado. El mayor
peligro de contaminación por plomo radica
en los niños y las mujeres embarazadas.
2. Como resulta difícil identificar si una pintura
incluye o no plomo sin análisis químicos,
le aconsejamos que adopte las siguientes
precauciones a la hora de lijar cualquier
pintura:
SEGURIDAD PERSONAL
1. Ningún niño ni mujer embarazada deberá
acceder a la zona de trabajo cuando se
realice el lijado de pintura, hasta que se haya
finalizado su limpieza.
2. Todas las personas que accedan a la zona
de trabajo deberán llevar una máscara de
protección anti polvo o un respirador. El filtro
deberá sustituirse a diario o cuando resulte
difícil respirar. Acuda a su almacén local para
obtener la máscara antipolvo aprobada por
NIOSH.
3. NO INGIERA ALIMENTOS, BEBIDAS NI
FUME en la zona de trabajo para evitar
ingerir partículas de pintura contaminadas.
Los trabajadores deberán lavarse y
limpiarse ANTES de comer, beber ofumar.
Los artículos de comidas, bebidas o tabaco
no deberán dejarse en la zona de trabajo ya
que podrá depositarse polvo en los mismos.
SEGURIDAD DEL ENTORNO
1. Deberá retirar la pintura de forma que
reduzca al máximo la cantidad de polvo
emitido.
2. Las zonas en las que se retire la pintura
deberán señalizarse con una hoja de plástico
de un grosor de
4 mm.
3. El lijado deberá realizarse de forma que se
reduzca el arrastre del polvo de pintura fuera
de la zona de trabajo.
LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN
1. Todas las superficies de la zona de
trabajo deberán ser aspiradas y limpiadas
al completo a diario durante el periodo
del proyecto de lijado. Las bolsas de
filtros de aspiradoras deberán cambiarse
frecuentemente.
2. Los paños de plástico deberán reunirse y
eliminarse junto con cualquier resto de polvo
u otros restos de la eliminación. Deberán
colocarse en recipientes de desecho sellados
y eliminarse utilizando los procedimientos de
recogida habituales. Durante la limpieza, los
niños y las mujeres embarazadas deberán
mantenerse alejados de la zona próxima a la
zona de trabajo.
3. Todos los juguetes, suministros lavables y
utensilios utilizados por los niños deberán
limpiarse al completo antes de volver a ser
utilizados.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
31
ESPAÑOL
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (l), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
Contenido del paquete
El paquete contiene:
1 Lijadora orbital aleatoria de ángulo recto
1 Bolsa de polvo
1 Adaptador de extracción de aspiradora
1 Asa lateral
1 Hoja de papel de lija
1 manual de instrucciones
1 diagrama de desmontaje
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido daños durante el
transporte.
• Antes de utilizar la unidad, tómese el tiempo
necesario para leer atentamente el manual y
comprenderlo bien.
NO permita que los niños toquen la herramienta.
El uso por parte de operadores inexpertos requiere
supervisión.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1.5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza de
esta. Puede producir daños o lesiones
corporales.
a. Interruptor de encendido/apagado
b. Botón de control de velocidad electrónica
c. Colector de polvo
d. Adaptador de extractor de aspiradora (opcional)
e. Adaptador de la bolsa o colector de polvo
f. Empuñadura lateral
g. Canalón del extractor de polvo
h. Base de lijado de gancho y ciclo
i. Canal de polvo
j. Empuñadura principal
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de lesiones, apague y
desconecte la máquina de la fuente
de energía antes de instalar y de
retirar los accesorios, antes de
regular o cambiar los ajustes o
cuando se realicen reparaciones.
Compruebe que el interruptor esté en la
posición OFF. Un encendido accidental
puede causar lesiones.
Ajustar los discos de lijado (fig. 2)
Su lijadora utiliza discos de lijado de ciclo y agarre
de 150 mm con un modelo de extracción de polvo
de 6 orificios.
USO PREVISTO
1. Coloque la lijadora en una mesa con la base de
lijado (h) hacia arriba.
Su lijadora orbital aleatoria de ángulo recto de
DEWALT DW443 ha sido diseñada para realizar
lijados profesionales de madera y plástico.
2. Coloque el disco de lijado directamente en la
parte superior de la base de lijado.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
La lijadora orbital aleatoria de ángulo recto es una
herramienta eléctrica profesional.
32
3. Sostenga la base de lijado (h) con una mano y
alinee los orificios de extracción de polvo (k).
ESPAÑOL
Botón de control de velocidad
electrónica (fig. 3)
Su lijadora está equipada con un botón de control
de velocidad electrónica (b) con 5 posiciones. Por
lo general, los materiales más duros exigen un valor
superior. No obstante, la obtención de la configuración adecuada es una cuestión de experiencia.
ADVERTENCIA: Aplique sólo una
presión suave en la pieza de trabajo. Si
ejerce demasiada presión, no mejorará
el efecto del lijado, y tan sólo implicará
una mayor carga de la máquina,
provocando el desgaste del abrasivo.
ADVERTENCIA: Evite las sobrecargas.
AJUSTE DE LA EMPUÑADURA LATERAL (FIG. 4)
1. Retire la tuerca de plástico (o).
2. Monte la empuñadura lateral (f) en cada lado de
la herramienta.
Extracción de polvo
Como el trabajo de la madera con una lijadora
produce polvo, instale siempre un colector de polvo
o conecte un extractor de aspiradora diseñado de
conformidad con las directivas aplicables en materia
de emisión de polvo. La extracción adecuada de
polvo tan sólo se logrará con el abrasivo perforado.
ADVERTENCIA: No utilice un colector
de polvo ni un extractor de aspiradora
cuando lije metales.
ADVERTENCIA: ¡No lije magnesio!
Colector de polvo (fig. 1)
Posición adecuada de las manos
(fig. 1, 7)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en el asa lateral (f) y la otra en el
asa principal (j).
Lijado (fig. 1)
Esta lijadora orbital aleatoria emite pequeños restos
en todas direcciones. Por lo tanto, no es necesario
lijar con la veta.
1. Si es necesario, ajuste la empuñadura lateral (f).
2. Fije la velocidad de lijado utilizando el botón de
control de velocidad electrónica (b).
Una el colector de polvo (c) con el adaptador de
colector de polvo (e) al canalón de extracción de
polvo (g). Para lograr una extracción de polvo eficaz,
vacíe el colector de polvo cuando esté lleno hasta
aproximadamente un tercio.
3. Encienda la lijadora utilizando el interruptor de
encendido/apagado (a).
Extractor de aspiradora (fig. 5)
5. Compruebe su trabajo cada cierto tiempo.
1. Retire el adaptador del colector de polvo (e)
tirando firmemente del canalón de extracción de
polvo (g).
2. Una el adaptador de extractor de aspiradora (d)
al canalón de extracción de polvo (g).
3. Conecte el extractor de aspiradora al adaptador
de extractor de aspiradora (d).
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
I = encendido
O = apagado
4. Empiece con el tamaño de arenilla más gruesa.
6. Apague siempre la herramienta cuando termine
su trabajo y antes de desconectarla.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para
funcionar durante un largo período con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
ininterrumpido depende de la limpieza regular y el
cuidado adecuado de la herramienta.
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de lesiones, apague y
desconecte la máquina de la fuente
de energía antes de instalar y de
retirar los accesorios, antes de
regular o cambiar los ajustes o
33
ESPAÑOL
cuando se realicen reparaciones.
Compruebe que el interruptor esté en la
posición OFF. Un encendido accidental
puede causar lesiones.
Sustitución de la base de lijado y del
disco limitador de velocidades
(fig. 6)
Tanto la base de lijado (h) como el disco limitador de
velocidades (m) son piezas consumibles. La base de
lijado debe sustituirse en cuanto muestre indicios de
desgaste.
El disco limitador de velocidad deberá sustituirse
cuando la velocidad de la base de lijado aumente
drásticamente al levantar la lijadora de la pieza de
trabajo.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
sólo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
1. Desconecte la herramienta.
2. Afloje los 4 tornillos de cabeza hexagonal (n) y
retire la base.
3. Vuelva a colocar el soporte de lijado (h) y/o el
disco limitador de velocidad (m) y apriete las
tuercas hexagonales (n), comprobando que
el disco limitador de velocidad está alineado
correctamente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Utilice protección ocular y mascarillas
antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: no use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar
los materiales de dichas piezas. Use
un trapo humedecido sólo con agua
y jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta
y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
34
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
ESPAÑOL
GARANTIE
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales
del producto. Esta declaración de garantía
es adicional a sus derechos contractuales
como usuario profesional y a sus derechos
legales como usuario particular no
profesional y no perjudica de ningún modo
dichos derechos. La garantía es válida
dentro de los territorios de los Estados
Miembros de la Unión Europea y del Área
de Libre Comercio Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener
una lista de agentes de reparaciones
autorizados de DEWALT y todos los detalles
de nuestro servicio después de la venta en
Internet en: www.2helpU.com
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT,
sólo tiene que devolverla al punto de
compra en un plazo de 30 días, completa
con todos los componentes originales,
tal y como la compró, para un reembolso
completo o cambio. El producto debe haber
estado sujeto a un desgaste lógico y normal
y debe presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye
los accesorios y las piezas de repuesto a
menos que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de
fabricación en un plazo de 12 meses a
partir de la fecha de compra, DEWALT le
garantiza la sustitución de todas las piezas
defectuosas de forma gratuita, o a nuestra
entera discreción, la sustitución de toda la
unidad gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
35
FRANÇAIS
PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE À ANGLE DROIT
DW443
d’exposition sur la période totale de
travail.
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expérience, un développement de produits
approfondi et une innovation constante font de
DEWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les
utilisateurs d’outils électriques professionnels.
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Puissance absorbée
Diamètre du patin
Vibrations
Orbite
Aspiration de poussière
Poids
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
kg
DW443
230
2
530
150
4.000–7.600
5
sac à poussière/
aspirateur
2.7
dB(A)
85
dB(A)
dB(A)
3
96
dB(A)
5.2
V
W
mm
min-1
mm
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées
d’après la norme EN 60745 :
Valeur de l’émission vibratoire ah
ah =
Incertitude K =
m/s²
m/s²
4.5
1.5
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré correspond
aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé
pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
considérablement augmenter le niveau
36
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
FRANÇAIS
Indique des risques d’explosion
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DW443
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
31.12.2009
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les consignes. Le non-respect de
ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
e) Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
f) Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
37
FRANÇAIS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
38
c)
d)
e)
f)
g)
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
Consignes de sécurité spécifiques
supplémentaires pour les ponceuses
orbitales aléatoires à angle droit
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’outil de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact de l’organe de
coupe avec un fil sous tension met les parties
métalliques exposées de l’outil sous tension et
électrocute l’utilisateur.
FRANÇAIS
• Faire particulièrement attention lors du ponçage
de certains bois (par ex. hêtre, chêne) et
métaux qui peuvent produire de la poussière
toxique. Porter un masque à poussière
spécialement conçu pour la protection contre
les poussières et fumées toxiques et s’assurer
que les personnes dans la zone de travail ou y
pénétrant sont également protégées.
PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DU PONÇAGE DE LA
PEINTURE
1. Le ponçage de peinture à base de plomb
N’EST PAS RECOMMANDE en raison de la
difficulté à contrôler la poussière contaminée.
Les enfants et les femmes enceintes courent
le plus grand risque d’empoisonnement par
le plomb.
2. Etant donné la difficulté de déterminer si une
peinture contient ou non du plomb sans
analyse chimique, nous recommandons les
précautions suivantes lors du ponçage de
toutes les peintutes :
SECURITE PERSONNELLE
1. Les enfants et femmes enceintes ne doivent
pas pénétrer dans la zone de travail lors
du ponçage de la peinture et tant que le
nettoyage n’est pas terminé.
2. Toutes les personnes pénétrant dans la
zone de travail doivent porter un masque à
poussière ou un appareil respiratoire. Le filtre
doit être remplacé tous les jours où dès que
l’utilisateur a du mal à respirer. Consulter la
quincaillerie la plus proche pour connaître les
masques à poussières approuvés NIOSH.
3. NE PAS MANGER, BOIRE ou FUMER dans
la zone de travail pour éviter d’ingérer des
particules de peinture contaminées. Se laver
et nettoyer correctement AVANT de manger,
boire ou fumer. Les aliments et les cigarettes
ne doivent pas être laissés dans la zone de
travail si la poussière peut s’y déposer.
SECURITE DE L’ENVIRONNEMENT
1. La peinture doit être retirée de manière à
réduire au minimum la quantité de poussière
générée.
2. Les zones où le retrait de peinture a lieu
doivent être scellées avec des bâches en
plastique d’une épaisseur de
4 millimètres.
NETTOYAGE ET MISE AU REBUT
1. Toutes les surfaces de la zone de travail
doivent être aspirées et nettoyées à fond
chaque jour pendant toute la durée du travail
de ponçage. Les sac filtrants des aspirateurs
doivent être remplacés fréquemment.
2. Les toiles de protection en plastique
doivent être rassemblées et jetées avec les
poussières, copeaux et autres débris. Elles
doivent être placées dans des récipients de
rebut scellés et jetées selon les procédures
habituelles de collecte des déchets. Pendant
le nettoyage, les enfants et les femmes
enceintes doivent être tenus loin des
alentours de la zone de travail.
3. Tous les jouets, les meubles lavables et les
ustensiles utilisés par les enfants doivent être
lavés à fond avant de pouvoir être réutilisés.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires ayant surchauffé pendant leur
fonctionnement.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (l), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
3. Le ponçage doit être effectué de manière
à réduire l’entraînement de poussière de
peinture hors de la zone de travail.
39
FRANÇAIS
Contenu de l’emballage
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
L’emballage contient :
1 Ponceuse orbitale aléatoire à angle droit
1 Sac à poussière
1 Adaptateur d’aspiration des poussières
1 Poignée latérale
1 Feuille de papier abrasif
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
1 manuel d’instruction
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
1 dessin éclaté
• Vérifiez que l’outil, les pièces ou les accessoires
n’ont pas été endommagés lors du transport.
• Prenez le temps de lire et de comprendre dans
son intégralité ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces.
Des dégâts matériels ou des blessures
corporelles pourraient en résulter.
a. Interrupteur marche/arrêt
b. Variateur de vitesse électronique
c. Sac à poussière
d. Adaptateur d’aspiration des poussières (option)
e. Adaptateur pour sac à poussière
f. Poignée latérale
g. Orifice d’aspiration des poussières
h. Patin de ponçage avec crochet et boucle
i. Canal de poussière
j. Poignée principale
USAGE PRÉVU
Votre ponceuse orbitale aléatoire à angle droit
DEWALT DW443 a été conçue pour les applications
professionnelles de ponçage du bois et des
plastiques.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
La ponceuse orbitale aléatoire à angle droit est un
outil électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
40
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec la
tension nominale de cet outil (se reporter à la section
Fiche technique). La section minimale du conducteur
est de 1.5 mm2 pour une longueur maximale de
30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, éteignez et
débranchez l’outil de la source
d’alimentation avant de monter
ou d’enlever les accessoires,
avant d’effectuer ou de modifier
les réglages, ou bien lors des
réparations. Assurez-vous que la
gâchette est sur la position Arrêt. Un
démarrage involontaire peut entraîner
des blessures.
Mise en place des disques abrasifs
(fig. 2)
Votre ponceuse utilise un crochet de 150 mm et des
disques abrasifs avec un schéma d’extraction de
poussière à 6 orifices.
1. Mettez la ponceuse sur une table, le patin de
ponçage (h) vers le haut.
2. Placez le disque abrasif directement sur le patin
de ponçage.
3. Retenez le patin de ponçage (h) d’une main et
alignez les trous d’extraction de poussière (k).
FRANÇAIS
Variateur de vitesse électronique
(fig. 3)
Votre ponceuse est équipée d’un variateur de
vitesse électronique (b) à 5 positions. De manière
générale, les matériaux durs exigent un régime plus
élevé. Le réglage correct sera néanmoins dicté par
l’expérience.
AVERTISSEMENT : Appliquer
seulement une pression légère sur
l’ouvrage. Une pression excessive
n’améliore pas le ponçage, mais
entraîne une charge accrue sur la
machine et déchire l’abrasif.
AVERTISSEMENT : Eviter toute
surcharge.
MONTAGE DE LA POIGNÉE LATÉRALE (FIG. 4)
1. Démonter la vis en plastique (o).
2. Monter la poignée latérale (f) sur l’un des côté
de l’outil.
Aspiration de poussière
Le ponçage produisant inévitablement de la
poussière, installez toujours un sac à poussière
ou raccordez un aspirateur mis au point en
conformité avec les directives relatives à l’émission
de poussière. L’aspiration correcte des poussières
s’effectuera uniquement avec des abrasifs perforés.
Position correcte des mains (fig. 1, 7)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée latérale (f) avec l’autre main sur la
poignée principale (j).
Ponçage (fig. 1)
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas de
sac à poussière ni d’aspirateur lors du
ponçage de métaux.
AVERTISSEMENT : Ne pas poncer le
magnésium !
Sac à poussière (fig. 1)
Attacher le sac à poussière (c) avec l’adaptateur
pour sac à poussière (e) sur l’orifice d’aspiration des
poussières (g). Pour une aspiration efficace, videz le
sac dès qu’il est rempli au tiers de sa capacité.
Aspirateur (fig. 5)
1. Démonter l’adaptateur pour sac à poussière (e)
en le tirant fermement de l’orifice d’aspiration
des poussières (g).
2. Attacher l’adaptateur pour aspirateur (d) sur
l’orifice d’aspiration des poussières (g).
3. Raccorder l’aspirateur à l’adaptateur pour
aspirateur (d).
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
Cette ponceuse orbitale aléatoire produit de
petites rayures dans toutes les directions. Par
conséquence, il n’est pas nécessaire de poncer
avec le papier de verre.
1. Si nécessaire, monter la poignée latérale (f).
2. Réglez la vitesse de ponçage au moyen du
variateur de vitesse électronique (b).
3. Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt (a) pour
mettre la ponceuse en marche.
I = marche
O = arrêt
4. Commencez avec un papier à gros grains.
5. Vérifiez souvent votre travail.
6. Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et
avant de débrancher l’outil.
ENTRETIEN
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
durer longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, éteignez et
débranchez l’outil de la source
d’alimentation avant de monter
41
FRANÇAIS
ou d’enlever les accessoires,
avant d’effectuer ou de modifier
les réglages, ou bien lors des
réparations. Assurez-vous que la
gâchette est sur la position Arrêt. Un
démarrage involontaire peut entraîner
des blessures.
Remplacement du patin de ponçage
et de l’anneau limiteur de vitesse
(fig. 6)
Le patin de ponçage (h) et l’anneau limiteur de
vitesse (m) sont des pièces d’usure. Remplacez le
patin de ponçage lorsque les signes d’usure sont
manifestes.
Remplacez l’anneau limiteur de vitesse lorsque
la vitesse à vide du patin de ponçage augmente
considérablement au moment où l’on enlève l’outil
de l’ouvrage.
1. Débranchez l’outil.
2. Desserrez les 4 vis à tête hexagonale (n) et
retirez le patin.
3. Remplacer le patin de ponçage (h) et/ou
l’anneau limiteur de vitesse (m) et serrer les
vis à tête hexagonale (n), tout en alignant
correctement l’anneau limiteur de vitesse.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté
et la poussière du logement principal
en soufflant de l’air sec aussi souvent
que vous remarquez une accumulation
de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes
de sécurité homologuées et un masque
anti-poussière homologué lorsque vous
effectuez cette procédure.
42
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais
de solvants ou d’autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ces
produits chimiques risquent d’affaiblir
les matériaux utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon imbibé uniquement
d’eau et de détergent doux. Ne laissez
jamais un liquide pénétrer à l’intérieur de
l’outil et n’immergez jamais les pièces
de l’outil dans un liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : étant donné que
les accessoires, autres que ceux fournis
par DEWALT, n’ont pas été testés
avec ce produit, l’utilisation de tels
accessoires avec cet outil pourraient
être dangereuse. Afin de réduire
le risque de blessures corporelles,
utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DEWALT avec ce
produit.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
FRANÇAIS
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
43
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un
vice de matériau ou de fabrication dans
les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
44
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com
ITALIANO
LEVIGATRICE ROTORBITALE AD ANGOLO
DW443
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Congratulazioni!
Avete scelto un utensile DEWALT. Anni di esperienza
nello sviluppo e nell’innovazione dei prodotti hanno
reso DEWalt uno dei partner più affidabili per chi
necessita di elettroutensili professionali.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Diametro del platorello
Orbite
Orbita
Aspirazione polveri
Peso
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressione sonora)
(incertezza pressione sonora)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
DW443
V
230
2
W
530
mm
150
min-1 4.000–7.600
mm
5
sacchetto raccoglipolvere/
aspiratore
kg
2.7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
3
96
5.2
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
ah =
m/s²
Incertezza K =
m/s²
4.5
1.5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle
mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Denota il rischio di esplosione.
45
ITALIANO
Dichiarazione di conformità CE
b)
DIRETTIVA MACCHINE
c)
DW443
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza. La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
46
Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d) Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
e) Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
f) Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
ITALIANO
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
d)
e)
f)
g)
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Ulteriori istruzioni di sicurezza
specifiche per levigatrici rotorbitali
ad angolo
• Sostenere l’apparato con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui la parte tagliente potrebbe
toccare cavi elettrici nascosti o il cavo di
alimentazione dell’apparato stesso. Gli
accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
• Prestare particolare attenzione durante la
segatura di alcuni tipi di legno (es. faggio,
quercia) e di metalli che potrebbero generare
polveri tossiche. Indossare una maschera
anti-polvere appositamente progettata per
47
ITALIANO
proteggere dalle polveri e dai fumi tossici e
assicurarsi che anche le persone che si trovano
all’interno dell’area di lavoro o che stiano per
entrarvi siano protette.
PRECAUZIONI DA PRENDERE DURANTE LA VERNICIATURA
DI SUPERFICI VERNICIATE
1. La levigatura di vernici a base di piombo
NON è CONSIGLIATA per via delle difficoltà
che presenta il controllo delle polveri
contaminate. I bambini e le donne in stato
interessante sono i soggetti più a rischio di
avvelenamento da piombo.
2. Siccome è difficile determinare se una
vernice contiene piombo senza un’analisi
chimica, consigliamo di attenersi alle seguenti
precauzioni per la levigatura di superfici
verniciate:
SICUREZZA PERSONALE
1. Laddove vengano effettuate operazioni di
levigatura di vernici, non consentire l’accesso
all’area di lavoro a bambini e donne in stato
interessante finché tutte le operazioni di
pulizia non saranno completate.
2. Tutte le persone che entrano nell’area di
lavoro devono indossare una maschera
anti-polvere o un respiratore. Il filtro deve
essere sostituito ogni giorno o ogniqualvolta
il soggetto presenti difficoltà respiratorie.
Consultare il proprio rivenditore locale per
una maschera anti-polvere appropriata
omologata NIOSH.
3. NON MANGIARE, BERE o FUMARE
nell’area di lavoro per impedire l’ingestione
di particelle di vernice contaminata. Gli
operai devono lavarsi e cambiarsi PRIMA
di mangiare, bere o fumare. Non lasciare
residui di cibi, bevande o fumo nell’area di
lavoro, dove è possibile che si accumuli la
polvere.
PULIZIA E SMALTIMENTO
1. È necessario aspirare e pulire accuratamente
ogni giorno tutte le superfici nell’area di
lavoro per tutta la durata del progetto
di levigatura. I sacchetti del filtro
dell’aspirapolvere devono essere cambiati
regolarmente.
2. Gli stracci utilizzati durante la lavorazione
devono essere raccolti e smaltiti insieme
ai residui della polvere o a qualsiasi altro
detrito prodotto dall’asportazione. Tali residui
devono essere riposti in contenitori di scarto
sigillati e smaltiti tramite le regolari procedure
di raccolta dei rifiuti. Durante le operazioni
di pulizia, è necessario tenere i bambini e le
donne in stato interessante lontano dall’area
di lavoro.
3. Tutti i giocattoli, i mobili lavabili e gli utensili
utilizzati dai bambini devono essere lavati
accuratamente prima di essere riutilizzati.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
SICUREZZA AMBIENTALE
1. La vernice deve essere rimossa in modo
tale da minimizzare la quantità di polvere
generata.
2. Le aree dove vengono effettuate operazioni
di asportazione della vernice devono essere
sigillate con rivestimenti in plastica dello
spessore di 4 mil.
3. La levigatura deve essere eseguita in modo
tale da ridurre le tracce di polvere di vernice
al di fuori dell’area di lavoro.
48
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (l), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
ITALIANO
Contenuto della confezione
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
La confezione contiene:
1 Levigatrice rotorbitale ad angolo
1 Sacchetto raccoglipolvere
1 Raccordo per aspirapolvere
1 Impugnatura laterale
1 Foglio di carta abrasiva
1 Manuale di istruzioni
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
1 Illustrazione esplicativa
• Accertarsi che l’utensile, le parti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Prima dell’uso, trovare il tempo di leggere con
attenzione il presente manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
mai l’elettroutensile o le sue parti. Si
potrebbero provocare danni o lesioni
personali.
a. Interruttore acceso/spento
b. Selettore di comando elettronico della velocità
c. Sacca di raccolta della polvere
d. Raccordo per aspirapolvere (opzionale)
e. Raccordo per sacchetto raccoglipolvere
f. Impugnatura laterale
g. Bocchetta per aspirazione polveri
h. Platorello con Velcro
i. Protezione
j. Impugnatura principale
DESTINAZIONE D’USO
La levigatrice rotorbitale ad angolo DEWALT DW443
è stata realizzata per la levigatura professionale del
legno e della plastica.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
La levigatrice rotorbitale ad angolo è un apparato
elettrico professionale.
NON consentire a bambini di entrare in contatto
con l’apparato. L’uso di questo apparato da parte di
persone inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i dati tecnici).
La sezione minima del conduttore è 1.5 mm2 e la
lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, spegnere
lo strumento e disconnettere
la spina dalla presa di corrente
prima di installare e rimuovere
qualunque accessorio, prima di
regolare le impostazioni o durante
le riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione OFF. Un
avvio accidentale può causare lesioni
personali.
Montaggio dei dischi di levigatura
(fig. 2)
La levigatrice rotorbitale richiede dischi abrasivi
con velcro da 150 mm predisposti con 6 fori per il
sistema di aspirazione delle polveri.
1. Posizionare la levigatrice su un banco, con il
platorello (h) rivolto verso l’alto.
2. Posizionare il disco direttamente sopra il
platorello.
3. Tenere il platorello (h) con una mano e allineare i
fori di aspirazione della polvere (e).
49
ITALIANO
Selettore elettronico controllo della
velocità (fig. 3)
La levigatrice è dotata di un selettore per il controllo
elettronico della velocità (b) su 5 posizioni. In genere,
i materiali più duri richiedono un’impostazione più
elevata. La giusta regolazione, tuttavia, si ottiene con
la pratica.
MONTAGGIO DELL’IMPUGNATURA LATERALE (FIG. 4)
1. Estrarre la vite di plastica (o).
2. Montare l’impugnatura laterale (f) su uno o l’altro
lato dell’ apparato.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: Applicare solo una
pressione leggera sul pezzo da lavorare.
Una pressione eccessiva non migliora
l’azione dell’apparato ma causa un
sovraccarico del motore e la lacerazione
della carta abrasiva.
AVVERTENZA: Evitare sovraccarichi.
Aspirazione polveri
Poiché la levigatura del legno produce polvere,
occorre installare sempre il sacchetto raccoglipolvere
o collegare all’utensile un aspiratore esterno
fabbricato in conformità alle relative norme
riguardanti l’emissione di polvere. Un’efficace azione
di aspirazione della polvere si ottiene solo utilizzando
carta abrasiva preforata.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 7)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
AVVERTENZA: Nel levigare metalli non
utilizzare il sacchetto raccoglipolvere o
l’aspiratore.
La posizione corretta delle mani richiede una
mano sull’impugnatura laterale (f), e l’altra mano
sull’impugnatura principale (j).
AVVERTENZA: Non levigare su
superfici di magnesio!
Levigatura (fig. 1)
Sacchetto raccoglipolvere (fig. 1)
Montare il sacchetto raccoglipolvere (c) applicando
il raccordo (e) alla bocchetta aspirazione polveri (g).
Per rendere più efficiente l’aspirazione della polvere
si consiglia di svuotare il sacchetto quando è pieno
per un terzo della sua capacità.
Aspiratore (fig. 5)
1. Rimuovere il raccordo del sacchetto
raccoglipolvere (e) tirandolo per staccarlo dalla
bocchetta per l’aspirazione delle polveri (g).
Questa levigatrice rotorbitale produce piccoli segni
di scalfitture in tutte le direzioni. Pertanto non è
necessario effettuare la finitura con graniglia.
1. Se necessario, montare l’impugnatura laterale
(f).
2. Impostare la velocità di levigatura utilizzando il
selettore di comando elettronico della velocità
(b).
3. Accendere la levigatrice tramite l’interruttore
acceso/spento (a).
I = on (acceso)
O = off (spento)
2. Montare il raccordo dell’aspiratore (d) alla
bocchetta per aspirazione delle polveri (g).
4. Iniziare con la grana più grossa.
3. Collegare l’aspiratore al raccordo per
aspirapolvere (d).
5. Controllare sempre la lavorazione a intervalli
brevi.
6. Spegnere sempre l’apparato al termine del
lavoro e prima di disinserire la spina.
50
ITALIANO
MANUTENZIONE
Questo elettroutensile DEWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. Un’operazione soddisfacente
in modo continuo dipende dalla manutenzione
adeguata dell’utensile e regolare pulitura
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, spegnere
lo strumento e disconnettere
la spina dalla presa di corrente
prima di installare e rimuovere
qualunque accessorio, prima di
regolare le impostazioni o durante
le riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione OFF. Un
avvio accidentale può causare lesioni
personali.
Sostituzione del platorello e del
disco limitatore di velocità (fig. 6)
Sia il platorello (h) che il disco limitatore di velocità
(m) sono parti soggette a usura. Il platorello deve
essere sostituito quando i segni di usura diventano
evidenti.
Il disco limitatore di velocità deve essere sostituito
quando la velocità del platorello aumenta
drasticamente quando si solleva la levigatrice dal
pezzo in lavorazione.
1. Scollegare l’apparato.
2. Allentare le 4 viti a testa esagonale (n) e
rimuovere il platorello.
3. Sostituire il platorello di levigatura (h) e/o disco
limitatore di velocità (m), e serrare le viti a
testa esagonale (n), assicurandosi che il disco
limitatore di velocità sia allineato correttamente.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
che intorno alle prese d’aria. Indossare
occhiali di protezione a norma e una
maschera di protezione a norma
quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dello strumento. Queste
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire tali parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri
all’interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono
stati testati con detto prodotto, l’uso
di accessori diversi da quelli offerti
da DEWALT con questo strumento
potrebbe essere pericoloso. Per
ridurre il rischio di lesioni personali, si
consiglia di utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
51
ITALIANO
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
52
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
53
NEDERLANDS
HAAKSE EXCENTERSCHUURMACHINE
DW443
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Gefeliciteerd!
U heeft gereedschap van DEWALT gekocht.
Door haar jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie heeft DEWALT zich
tot één van de meest betrouwbare partners voor
gebruikers van professioneel elektrisch gereedschap
ontwikkeld.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Technische gegevens
Spanning
Type
Vermogen
Diameter schuurblad
Draaisnelheid
Schuurcirkel
Stofafzuiging
Gewicht
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
kg
DW443
230
2
530
150
4.000-7.600
5
stofzak/
stofafzuiging
2.7
dB(A)
85
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
dB(A)
dB(A)
3
96
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
dB(A)
5.2
V
W
mm
min-1
mm
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah =
m/s2
4.5
Onzekerheid K =
m/s2
1.5
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
54
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
NEDERLANDS
Wijst op explosiegevaar
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DW443
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1; EN 60745-2-4.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
55
NEDERLANDS
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
56
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
NEDERLANDS
Aanvullende speciale
veiligheidsregels voor haakse
excenterschuurmachines
• Houd elektrisch gereedschap alleen
vast aan geïsoleerde oppervlakken als
u een handeling uitvoert waarbij het
gereedschap in contact kan komen met
verborgen bedrading of het eigen netsnoer.
Zaagaccessoires die in contact komen met
bedrading die onder stroom staat kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische
schok geven.
• Wees vooral voorzichtig bij het schuren van
sommige houtsoorten (bijv. beuken, eiken)
en metalen die giftige stofdeeltjes kunnen
produceren. Draag een stofmasker dat speciaal
is ontworpen voor bescherming tegen giftige
stofdeeltjes en damp en let erop dat personen
op de werkplek of personen die de werkplek
betreden, ook beschermd zijn.
TE NEMEN VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET SCHUREN
VAN VERF
1. Het schuren van een verf op loodbasis wordt
NIETGEADVISEERD omdat het moeilijk is de
verontreinigde stofdeeltjes onder controle te
houden. Voor kinderen en zwangere vrouwen
is loodvergiftiging het meest gevaarlijk.
2. Omdat het zonder chemische analyse
moeilijk is vast te stellen of een verf
lood bevat, adviseren wij de volgende
voorzorgsmaatregelen wanneer u verf
schuurt:
PERSOONLIJKE VEILIGHEID
1. Kinderen en zwangere vrouwen mogen
niet worden toegelaten op de werkplek
waar verf wordt geschuurd totdat alle
schoonmaakwerkzaamheden zijn voltooid.
2. Alle personen die de werkplek betreden
moeten een stofmasker dragen. Het filter
moet dagelijks of wanneer de drager
moeilijkheden heeft met ademhalen worden
vervangen. Ga naar de gereedschapswinkel
bij u in de buurt en vraag naar het juiste
stofmasker met NIOSH-goedkeuring.
3. EET, DRINK EN ROOK NIET op de werkplek
zodat u geen verontreinigde verfdeeltjes
binnen kunt krijgen. Personen die dit werk
uitvoeren moeten zich wassen en moeten
opruimen VOORDAT zij eten, drinken of
roken. Etenswaar, drinken en rookgerei
mogen niet achterblijven op de werkplek
waar er stof op kan neerdalen.
MILIEUVEILIGHEID
1. Verf moet worden worden verwijderd op een
manier dat er zo min mogelijk stof wordt
gegenereerd.
2. Ruimten waar verf wordt verwijderd moeten
worden afgedicht met plastic doek van
4 mils dik.
3. Schuren moet zo worden uitgevoerd dat er
weinig sporen van verfstofdeeltjes buiten de
werkplek komen.
REINIGEN EN VERWIJDEREN
1. Alle vlakken op de werkplek moeten dagelijks
worden gestofzuigd en grondig worden
gereinigd zolang er wordt geschuurd.
Stofzuigerzakken moeten vaak worden
vervangen.
2. Plastic dekkleden moeten worden verzameld
en worden verwijderd met eventuele
stofsnippers en ander verwijderd vuil. Zij
moeten in afgedichte vuilnisbakken worden
geplaatst en worden verwijderd via de
gebruikelijke vuilnisophaaldienst. Tijdens het
schoonmaken moeten kinderen en zwangere
vrouwen uit de buurt worden gehouden van
de directe werkplek.
3. Alle speelgoed, afwasbare meubels en
gebruiksvoorwerpen die worden gebruikt
door kinderen, moeten grondig worden
gewassen voordat ze weer worden gebruikt.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
57
NEDERLANDS
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
De datumcode (l), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van het pakket
Het pakket bevat:
1 Haakse excenterschuurmachine
1 Stofzak
1 Adapter voor stofafzuiging
1 Zijhandgreep
1 Vel schuurpapier
De haakse excenterschuurmachine is professioneel
elektrisch gereedschap.
LAAT NIET kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
1 Gebruiksaanwijzing
Een verlengsnoer gebruiken
1 Vergrote tekening
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1.5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
• Controleer het gereedschap, onderdelen of
hulpstukken op schade die tijdens het vervoer
veroorzaakt kan zijn.
• Neem de tijd om vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Beschrijving (afb. 1)
WAARSCHUWING: Breng nooit
veranderingen aan het elektrisch
gereedschap of enig onderdeel daarvan
aan. Dit kan schade of lichamelijk letsel
tot gevolg hebben.
a. Aan/Uit-schakelaar
b. Kiezer voor elektronische snelheidsregeling
c. Stofzak
d. Adapter voor stofafzuiging (optie)
e. Stofzakadapter
f. Zijhandgreep
g. Mondstuk voor stofafzuiging
h. Schuurblad met klittenband
i. Stofkanaal
j. Hoofdhandgreep
GEBRUIKSDOEL
Uw DEWALT DW443 haakse
excenterschuurmachine is ontworpen voor het
professioneel schuren van hout en kunststoffen.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
58
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het risico
van letsel te verminderen, moet u de
unit uitzetten en de stekker van de
machine uit het stopcontact halen
vóór de installatie en verwijdering
van toebehoren, vóór het aanpassen
of veranderingen van instellingen of
als u reparaties uitvoert. Controleer
of de triggerschakelaar in de UIT-positie
staat. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
Schuurpapier plaatsen (afb. 2)
Uw schuurmachine gebruikt 150 mm schuurpapier
met klittenband en een stofafzuigpatroon met 6
gaten.
1. Plaats de schuurmachine op een tafel, het
schuurblad (h) omhoog.
2. Plaats het schuurpapier rechtstreeks boven op
het schuurblad.
3. Houd het schuurblad (h) met één hand vast
en plaats de gaten over de gaten voor de
stofafzuiging (k).
NEDERLANDS
Elektronische snelheidsregeling
(afb. 3)
Uw schuurmachine is voorzien van een kiezer voor
elektronische snelheidsregeling (b) met 5 standen.
Over het algemeen vragen hardere materialen een
hogere instelling. De juiste instelling is echter een
kwestie van ervaring.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Oefen slechts
geringe druk uit op het werkstuk. Al te
veel druk verbetert het schuureffect niet,
maar geeft alleen een grotere belasting
van de machine en meer slijtage van het
schuurpapier.
DE ZIJHANDGREEP MONTEREN (AFB. 4)
1. Verwijder de kunststof schroef (o).
2. Monteer de zijhandgreep (f) aan één van beide
zijden van het gereedschap.
WAARSCHUWING: Overbelast de
machine niet.
Stofafzuiging
Juiste positie van de handen
(afb. 1, 7)
Omdat het bewerken van hout met een
schuurmachine stof produceert, moet u altijd een
stofzak installeren of een stofzuiger aansluiten die is
ontworpen in overeenstemming met de geldende
richtlijnen voor stofemissie. Een goede stofafzuiging
is alleen mogelijk met een geperforeerd blad
schuurpapier.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
WAARSCHUWING: Gebruik niet een
stofzak of een stofzuiger bij het schuren
van metaal.
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand op de zijhandgreep (f) en de andere op de
hoofdhandgreep (j).
WAARSCHUWING: Schuur geen
magnesium!
Schuren (afb. 1)
Stofzak (afb. 1)
Bevestig de stofzak (c) met de hulp van de
stofzakadapter (e) op het mondstuk voor
stofafzuiging (g). Voor een efficiënte stofafzuiging is
het belangrijk dat u de zak leegmaakt wanneer deze
voor ongeveer een derde vol is.
Stofzuiger (afb. 5)
1. Verwijder de stofzak (e) door deze los te trekken
van het mondstuk voor de stofafzuiging (g).
2. Bevestig de adapter voor de stofafzuiging (d) op
het mondstuk voor de stofafzuiging (g).
3. Bevestig de stofzuiger op de adapter voor de
stofafzuiging (d).
Deze excenterschuurmachine produceert kleine
krasjes in alle richtingen. Daarom hoeft u bij het
schuren geen rekening te houden met de nerf.
1. Monteer de zijhandgreep (f), als dat nodig is.
2. Stel de snelheid in met behulp van de kiezer
voor elektronische snelheidsregeling (b).
3. Schakel de schuurmachine in met de aan/uitschakelaar (a).
I = aan
O = uit
4. Begin met het grofste schuurpapier.
5. Controleer uw werk met korte tussenpozen.
6. Schakel het gereedschap altijd uit wanneer het
werk is voltooid en voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.
59
NEDERLANDS
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
WAARSCHUWING: Om het risico
van letsel te verminderen, moet u de
unit uitzetten en de stekker van de
machine uit het stopcontact halen
vóór de installatie en verwijdering
van toebehoren, vóór het aanpassen
of veranderingen van instellingen of
als u reparaties uitvoert. Controleer
of de triggerschakelaar in de UIT-positie
staat. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
Het schuurblad en de
snelheidsbeperkingsschijf
vervangen (afb. 6)
Zowel het schuurblad (h) als de
snelheidsbeperkingsschijf (m) zijn verbruiksartikelen.
Het schuurblad moet worden vervangen wanneer
tekenen van slijtage zichtbaar worden.
De snelheidsbeperkingsschijf moet worden
vervangen wanneer de snelheid van het schuurblad
drastisch toeneemt wanneer u de schuurmachine
van het werkstuk haalt.
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de 4 inbusschroeven (n) los en neem het
schuurblad los.
3. Vervang het schuurblad (h) en/of de
snelheidsbeperkingsschijf (m) en draai de
inbusschroeven (n) vast en let er daarbij op dat
de snelheidsbeperkingsschijf goed is uitgelijnd.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
60
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
NEDERLANDS
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
61
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
62
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com
NORSK
RETTVINKLET KSENTERSLIPER
DW443
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig
erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør
DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Tekniske spesifikasjoner
Spenning
Type
Inngangseffekt
Pad-diameter
Rotajonshastighet
Slipebevegelse
Støvavsug
Vekt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
kg
DW443
230
2
530
150
4.000-7.600
5
støvpose/
støvsuger
2.7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
3
96
5.2
V
W
mm
min-1
mm
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah =
m/s²
4.5
Usikkerhet K =
m/s²
1.5
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Sikringer:
Europa
230 V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Betegner fare for eksplosjon.
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
63
NORSK
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
c)
DW443
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
64
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
NORSK
d)
e)
f)
g)
Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ekstra spesifikke sikkerhetsregler
for rettvinklede eksenterslipere
• Hold elektriske verktøy kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kutteutstyr som kommer i kontakt med en
strømførende ledning, kan føre til at eksponerte
metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende,
og kan gi operatøren støt.
• Vær spesielt forsiktig ved sliping av noen
tresorter (f.eks. bøk, eik) og metall som kan
produsere giftig støv. Bruk en støvmaske
spesielt designet for beskyttelse mot giftig støv
og og røyk og påse at personer innenfor eller
som kommer inn i arbeidsområdet også har
beskyttelse.
FORHOLDSREGLER VED SLIPING AV MALING
1. Sliping av blyholdig maling er IKKE
ANBEFALT grunnet vanskeligheten med å
kontrollere det forurensede støv. Den største
faren for blyforgiftning er for barn og gravide
kvinner.
2. Ettersom det er vanskelig å identifisere
hvorvidt en maling inneholder bly uten
en kjemisk analyse anbefaler vi følgende
forholdsregler ved sliping av maling:
PERSONLIG SIKKERHET
1. Ingen barn eller gravide kvinner skal gå inn i
arbeidsområdet under sliping av maling før all
opprydding er gjort ferdig.
2. En støvmaske eller respirator skal brukes av
alle personer som går inn i arbeidsområdet.
Filteret skal skiftes daglig eller når brukeren
har problemer med å puste. Se din lokale
jernvareforretning for den riktig NIOSHgodkjente støvmaske.
3. INGEN SPISING, DRIKKING eller RØYKING
skal foregå i arbeidsområdet for å hindre
inntak av forurensede malingspartikler.
Arbeidere må vaske seg FØR spising,
drikking eller røyking. Mat-, drikke-,
65
NORSK
og røykartikler må ikke legges igjen i
arbeidsområdet der støv kan legge seg på
dem.
Pakkeinnhold
Pakken inneholder:
1 Rettvinklet eksentersliper
MILJØVERN
1. Maling må fjernes på en slik måte at minimalt
med støv produseres.
1 Støvpose
2. Områder der det foregår fjerning av maling
bør forsegles med plast med
4 mil (100 mikrometer) tykkelse.
1 Sidehåndtak
3. Sliping må gjøres på en slik måte
at malingstøv ikke tas med utenfor
arbeidsområdet.
RENGJØRING OG AVFALLSHÅNDTERING
1. Alle overflater i arbeidsområdet må støvsuges
og grundig rengjøres daglig mens slipingen
pågår. Støvsugerposer skal byttes ofte.
2. Plasser plastfilm for oppsamling av støv, fliser
og annet avfall. De skal plasseres i forseglede
avfallsbeholdere og kastes som vanlig avfall.
Under rengjøring skal barn og gravide kvinner
holdes unna arbeidsområdet.
3. Alle leketøy, vaskbar møbler og ting brukt av
barn må vaskes grundig før de brukes igjen.
1 Adapter for støvsuger
1 Ark sandpapir
1 brukerhåndbok
1 diagram
• Sjekk at det ikke har oppstått skade på
verktøyet, delene eller tilbehøret under transport.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene
må aldri endres. Dette kan medføre
materielle skader eller personskader.
a. På-/av-bryter
b. Elektronisk hastighetskontrollhjul
c. Støvpose
d. Adapter for støvsuger (ekstrautstyr)
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselskader.
e. Støvpose adapter
f. Sidehåndtak
g. Støvsugertut
h. Borrelås slipeskive
i. Støvkanal
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
j. Hovedhåndtak
BRUKSOMRÅDE
DEWALT DW443 eksentersliperen er designet for
profesjonell sliping av tre og plast.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Eksentersliperen er et profesjonelt elektroverktøy.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (l), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
66
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
NORSK
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
ADVARSEL: Ikke bruk en støvpose eller
støvsuger når du sliper metall.
Bruk av skjøteledning
ADVARSEL: Ikke slip magnesium!
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1.5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Reduser risikoen for
personskade: Slå av verktøyet og
trekk ut strømledningen før du
monterer eller demonterer tilbehør,
justerer eller endrer konfigurasjoner
eller skal utføre reparasjoner. Påse
at utløserknappen står på AV. Utilsiktet
start kan forårsake personskade.
Sette på slipeskiver (fig. 2)
Verktøyet bruker 150 mm borrelås slipeskiver med 6
hulls mønster for støvsuging.
1. Plasser sliperen på et bord med slipe-pad (h)
opp.
2. Legg slipeskiven direkte ned midt på platen.
3. Hold slipe-pad (h) med en hånd og rett inn
støvsugerhullene (k).
Elektronisk hastighetskontrollhjul
(fig. 3)
Sliperen er utstyrt med et elektronisk hastighetskontrollhjul (b) med 5 posisjoner. Generelt krever harde
materialer høyere innstilling. Korrekt innstilling er imidlertid et spørsmål om erfaring.
MONTERING AV SIDEHÅNDTAKET (FIG. 4)
1. Fjern plastskruen (o).
2. Monter sidehåndtaket (f) på hver side av
verktøyet.
Støvpose (fig. 1)
Fest støvposen (c) med støvpose adapteren (e)
til støvsugertuten (g). For effektiv støvsuging, tøm
posen når den er omtrent en tredjedels full.
Støvsuger (fig. 5)
1. Ta av støvpose-adapteren (e) ved å dra den
bestemt av støvsugertuten (g).
2. Kople støvsuger-adapteren (d) til støvsugertuten
(g).
3. Kople støvsugeren til støvsuger-adapteren (d).
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: Bruk bare lett trykk på
arbeidsstykket. Overdrevent trykk
forbedrer ikke slipeeffekten, det fører
kun til økt belastning på verktøyet og at
slipeskiven går i stykker.
ADVARSEL: Unngå overbelastning.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 7)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
sidehåndtaket (f) og den andre på hovedhåndtaket (j).
Sliping (fig. 1)
Støvavsug
Da trebehandling med slipemaskin produserer støv,
installer alltid en støvpose eller tilkople en støvsuger
som er designet i hehold til de gjeldende reglene
for støvutvikling. Riktig støvsuging oppnås kun med
perforert slipeskive.
Denne eksentersliperen lager små riper i alle
retninger. Derfor er det ikke nødvendig å slipe med
veden.
1. Dersom nødvendig monter sidehåndtaket (f).
2. Sett slipehastighet ved hjelp av det elektroniske
hastighetskontrollhjulet (b).
67
NORSK
3. Slå sliperen på ved bruk av på/av-bryteren (a).
I = på
O = av
4. Start med groveste sandpapir.
5. Konttroller arbeidet ofte.
6. Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er
ferdig og før du kopler fra strømtilførselen.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for
langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Uavbrutt
og tilfredsstillende bruk avhenger av riktig bruk og
jevnlig verktøysvedlikehold.
ADVARSEL: Reduser risikoen for
personskade: Slå av verktøyet og
trekk ut strømledningen før du
monterer eller demonterer tilbehør,
justerer eller endrer konfigurasjoner
eller skal utføre reparasjoner. Påse
at utløserknappen står på AV. Utilsiktet
start kan forårsake personskade.
Skifte slipe-pad og
hastighetsbegrensnings-skive
(fig. 6)
Både slipe-pad (h) og hastighetsbegrensnings-skive
(m) er forbruksvarer. Slipepad må skifte når det er
tydelige slitasjemerker.
Hastighetbegrensnings-skiven må skiftes når
hastighet på slipe-pad øker dramatisk når du løfter
slipemaskinen fra arbeidsstykket.
1. Trekk ut støpselet på verktøyet.
2. Løsne de 4 sekskantskruene (n) og ta ut pad.
3. Skift ut sandpapir-pad (h) og/eller skive
for fartsbegrensning (m), og stram til
sekskantskruene (n), pass på at skiven for
fartsbegrensning er ordentlig innrettet.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
68
NORSK
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
69
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
70
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
LIXADEIRA ORBITAL ALEATÓRIA DE ÂNGULO DIREITO
DW443
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Parabéns!
Optou por uma ferramenta DEWALT. Anos de
experiência, desenvolvimento contínuo de produtos
e espírito inovador tornam a DEWALT num dos
parceiros de maior confiança para os utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Diâmetro do patim
Esferas
Esfera
Extracção de serradura
Peso
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressão sonora)
(variabilidade da pressão sonora)
(potência sonora)
(variabilidade da potência sonora)
kg
DW443
230
2
530
150
4.000–7.600
5
saco para poeiras/
extractor de vácuo
2.7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
3
96
5.2
V
W
mm
min-1
mm
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s2
4.5
K de variabilidade =
m/s2
1.5
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
Fusíveis:
Europa
Ferramentas
de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Indica risco de explosão
71
PORTUGUÊS
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
c)
DW443
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1 e EN 60745-2-4.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
31.12.2009
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO!: Leia todos os avisos
e instruções de segurança. O não
seguimento dos avisos e instruções
pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
72
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
PORTUGUÊS
c)
d)
e)
f)
g)
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d)
e)
f)
g)
Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras de segurança específicas
adicionais para lixadeiras orbitais
aleatórias de ângulo direito
• Segure as ferramentas eléctricas apenas
pelas superfícies isoladas específicas para
o efeito ao efectuar uma operação em que
a ferramenta de corte possa entrar em
contacto com fios ocultos ou com o próprio
cabo da ferramenta. Um acessório que entre
em contacto com um fio com tensão eléctrica
poderá fazer com que as peças de metal
expostas da ferramenta conduzam electricidade
e electrocutem o utilizador.
73
PORTUGUÊS
• Tenha especial cuidado ao lixar algumas
madeiras (por exemplo, faia, carvalho) e metal
que possam produzir poeiras tóxicas. Use uma
máscara anti-poeira, especialmente concebida
para protecção contra poeiras tóxicas e
vapores e certifique-se de que as pessoas que
se encontrem ou entre na área estão também
protegidas.
PRECAUÇÕES A TER QUANDO LIXAR TINTA
1. A lixagem de tinta à base de chumbo NÃO
É RECOMENDADA, devido à dificuldade de
controlar poeiras contaminadas. As crianças
e grávidas são as pessoas mais susceptíveis
ao envenenamento por chumbo.
2. Uma vez que é difícil identificar se uma tinta
contém ou não chumbo sem proceder a
uma análise química, recomendamos as
seguintes precauções quando fizer a lixagem
de tinta:
SEGURANÇA PESSOAL
1. As crianças ou grávidas não devem entrar
em áreas de trabalho em que estejam a ser
realizados trabalhos de lixagem de tinta até a
limpeza estar concluída por completo.
2. Deve ser usada uma máscara anti-poeira
ou uma máscara respiratória por todas as
pessoas que entrem na área de trabalho. O
filtro deve ser substituído todos os dias ou
sempre que o utilizador tenha dificuldades
respiratórias. Consulte a sua loja de
ferragens para obter uma máscara antipoeiras adequada, aprovada pela NIOSH
(National Institute for Occupational Safety
and Health).
3. NÃO É PERMITIDO COMER, BEBER
OU FUMAR na área de trabalho para
evitar a ingestão de partículas de tinta
contaminadas. Os trabalhadores devem
lavar-se e limpar-se ANTES de comer,
beber ou fumar. Não devem ser deixados
alimentos, bebida ou maços de tabaco na
área de trabalho, uma vez que estão sujeitos
à acumulação de poeira.
SEGURANÇA AMBIENTAL
1. A tinta deve ser removida de modo a
minimizar a quantidade de poeira produzida.
2. As áreas de remoção de tinta devem ser
seladas com telas de plástico de espessura
de 4 milésimos de polegada de espessura.
3. A lixagem deve ser realizada de modo a
reduzir quaisquer marcas de poeira de tinta
fora da área de trabalho.
LIMPEZA E ELIMINAÇÃO
1. Todas as superfícies na área de trabalho
devem ser aspiradas e devidamente limpas
todos os dias durante todo o projecto de
lixagem. Os sacos dos filtros de vácuo
devem ser frequentemente mudados.
2. As telas de protecção de plástico devem
ser recolhidas e deitadas fora, juntamente
com quaisquer pedaços de poeira ou outros
detritos removidos. Devem ser colocados em
contentores para lixo selados e eliminados
através dos procedimentos normais de
recolha do lixo. Durante a limpeza, as
crianças e grávidas devem ser mantidas
afastadas da área de trabalho imediata.
3. Todos os brinquedos, mobília e utensílios
usados pelas crianças devem ser
devidamente lavados antes de serem
utilizados novamente.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (l), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Lixadeira orbital aleatória de ângulo direito
74
PORTUGUÊS
1 Saco para poeiras
1 Adaptador de extractor de vácuo
1 Punho lateral
1 Folha de papel abrasivo
1 Manual de instruções
1 Desenho dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Leia atentamente e compreenda na íntegra este
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta
eléctrica nem qualquer das suas peças.
Podem ocorrer danos ou lesões.
a. Interruptor de ligar/desligar
b. Botão de controlo electrónico da velocidade
c. Saco para poeiras
d. Adaptador de extractor de vácuo (opcional)
e. Adaptador para saco de poeiras
f. Punho lateral
g. Tubo do extractor de poeiras
h. Gancho e disco abrasivo em gancho
i. Canal de aspiração do pó
j. Pega principal
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A lixadeira orbital aleatória de ângulo direito DEWALT
DW443 foi concebida para lixagem profissional de
madeira e plásticos.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os dados técnicos). O diâmetro mínimo do
fio condutor é 1.5 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: Para reduzir o risco
de lesão, desligue a unidade e
desligue a máquina da tomada
antes de instalar e remover
acessórios, antes de ajustar ou
alterar as configurações ou durante
os procedimentos de reparação.
Certifique-se de que o interruptor do
gatilho esteja na posição de desligado
(OFF). Um arranque acidental pode
causar lesões.
Montagem dos discos abrasivos
(fig. 2)
A lixadeira utiliza um gancho de 150 mm e discos
abrasivos em gancho com um sistema de extracção
de poeiras com 6 furos.
1. Coloque a lixadeira em cima de uma mesa,
com o patim de lixagem (h) virado para cima.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
2. Coloque o disco abrasivo directamente em
cima do patim de lixagem.
A lixadeira orbital aleatória de ângulo direito é uma
ferramenta eléctrica profissional.
3. Segure o patim de lixagem (h) com uma mão e
alinhe os orifícios de extracção de poeiras (k).
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com a ferramenta. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Controlo electrónico da velocidade
(fig. 3)
A lixadeira está equipada com um controlo electrónico de velocidade (b) com 5 posições. Geralmente,
os materiais mais duros requerem uma configuração
mais elevada. Contudo, a configuração correcta
poderá ser facilmente determinada com alguma
experiência de utilização da ferramenta.
MONTAR O PUNHO LATERAL (FIG. 4)
1. Retire o parafuso de plástico (o).
2. Monte o punho lateral (f) em cada lado da
ferramenta.
75
PORTUGUÊS
Posição correcta das mãos (fig. 1, 7)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
Extracção de serradura
Uma vez que o trabalho em madeira com uma
lixadeira produz serradura, deve instalar sempre o
saco para poeiras ou ligar um extractor de vácuo
concebido em conformidade com as directivas
aplicáveis no que respeita a emissão de serradura.
A extracção adequada de poeira só pode ser obtida
com um produto abrasivo perfurado.
ATENÇÃO: não utilize um saco para
poeiras ou um extractor de vácuo
quando arear metal.
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão na pega frontal (f) e a outra na pega
principal (j).
ATENÇÃO: Não lixe magnésio!
Lixagem (fig. 1)
Saco para poeiras (fig. 1)
Monte o saco para poeiras (c) com o adaptador
do saco para poeiras (e) ao tubo de extracção de
poeiras (g). Para uma extracção de poeiras eficiente,
esvazie o saco quando estiver cheio a cerca de um
terço.
Extractor de vácuo (fig. 5)
1. Retire o adaptador do saco para poeiras (e),
puxando-o com firmeza para fora do tubo de
extracção de poeiras (g).
2. Monte o adaptador do extractor de vácuo (d)
ao tubo de extracção de poeiras (g).
3. Ligue o extractor de vácuo ao adaptador do
extractor de vácuo (d).
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: Aplique apenas uma
pressão ligeira sobre a peça. A pressão
excessiva não melhora o efeito de
lixagem e resulta apenas numa maior
carga sobre a máquina e rasga o
produto abrasivo
ATENÇÃO: Evite exceder a capacidade
de trabalho da ferramenta.
76
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
Esta lixadeira orbital aleatória produz pequenos
riscos em todas as direcções. Por conseguinte, não
é necessário arear com o grão.
1. Se necessário, monte o punho lateral (f).
2. Regule a velocidade de lixagem utilizando o
botão de controlo electrónico de velocidade (b).
3. Ligue a lixadeira, utilizando o interruptor de ligar/
desligar (a).
I = ligar
O = desligar
4. Comece pelo lado com areia mais grossa.
5. Verifique o seu trabalho em intervalos de curta
duração.
6. Desligue sempre a ferramenta quando terminar
o trabalho e antes de desligar o aparelho da
corrente.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Uma operação satisfatória e
continuada depende do cuidado a ter com a
ferramenta e a limpeza regular.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco
de lesão, desligue a unidade e
desligue a máquina da tomada
antes de instalar e remover
acessórios, antes de ajustar ou
alterar as configurações ou durante
os procedimentos de reparação.
Certifique-se de que o interruptor do
gatilho esteja na posição de desligado
(OFF). Um arranque acidental pode
causar lesões.
PORTUGUÊS
Substituir o patim de lixagem e o
disco de limitação de velocidade
(fig. 6)
Tanto o patim de lixagem (h) como o disco de
limitação de velocidade (m) são consumíveis. O
patim de lixagem deve ser substituído quando os
sinais de desgaste se tornarem evidentes.
O disco de limitação de velocidade deve ser
substituído quando a velocidade do patim de
lixagem aumentar consideravelmente ao levantar a
lixadeira da peça a trabalhar.
1. Desligue a ferramenta.
2. Afrouxe os 4 parafusos de cabeça sextavada (n)
e retire o patim.
3. Substitua o patim de lixagem (h) e/ou o
disco de limitação de velocidade (m) e aperte
os parafusos de cabeça sextavada (n),
certificando-se de que o disco de limitação de
velocidade está devidamente alinhado.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
77
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
78
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra.
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com
SUOMI
EPÄKESKOHIOMAKONE
DW443
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi
luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen
käyttäjille.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
Tekniset tiedot
Paino
DW443
230
2
W
530
mm
150
väh.-1 4.000–7.600
mm
5
pölypussi/
pölynpoistolaite
kg
2.7
LPA
KPA
LWA
KWA
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Laikan halkaisija
Pyörimisnopeus
Halkaisijan koko
Pölynpoisto
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
V
85
3
96
5.2
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah =
m/s2
4.5
Vaihtelu K =
m/s2
1.5
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Varokkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
Räjähdyksen vaara.
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
79
SUOMI
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DW443
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
80
c)
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
SUOMI
d)
e)
f)
g)
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
f)
g)
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Lisäturvasääntöjä
epäkeskohiomakoneelle
• Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
• Ole erityisen huolellinen, kun hiot joitakin
puumateriaaleja (esim. pyökki, tammi) ja metallia,
koska se saattaa tuottaa myrkyllistä pölyä. Pidä
erityisesti myrkyllisiä pölyjä ja huuruja vastaan
suunniteltua hengityssuojainta ja varmista, että
työalueella työskentelevät ja työalueelle saapuvat
ihmiset on myös suojattu.
VAROTOIMET HIOTTAESSA MAALIA
1. Lyijypohjaisen maalin hiomista EI
SUOSITELLA saastuneen pölyn hallinnan
vaikeuden vuoksi. Lyijymyrkytyksen vaara on
suurin lapsille ja raskaana oleville naisille.
2. Koska on vaikea määrittää ilman
kemiallista analyysia sisältääkö maali lyijyä,
suosittelemme seuraavia varotoimia maalia
hiottaessa:
HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
1. Lasten tai raskaana olevien naisten ei tulisi
tulla työalueelle, jossa maalia hiotaan,
ennen kuin työ on valmis ja puhdistaminen
suoritettu.
2. Kaikkien työalueelle tulevien ihmisten tulee
käyttää hengityssuojainta. Suodatin tulee
vaihtaa päivittäin tai aina, kun käyttäjän
on vaikea hengittää. Hanki paikallisesti
rautakaupasta kunnollinen NIOSH-hyväksytty
hengityssuojain.
81
SUOMI
3. Työalueella EI SAA SYÖDÄ, JUODA tai
TUPAKOIDA, jotta estetään saastuneiden
maalipartikkeleiden joutuminen elimistöön.
Työntekijöiden tulee peseytyä ja siistiytyä
ENNEN syömistä, juomistatai tupakointia.
Ruokia, juomia tai tupakointivälineitä ei tule
jättää työalueelle, jossa pöly voi päästä niihin.
YMPÄRISTÖN TURVALLISUUS
1. Maali tulee poistaa niin, että syntyvän pölyn
määrä on mahdollisimman pieni.
2. Alueet, joilla maalia poistetaan, tulee eristää
muovikalvolla, jonka paksuus on
0,01 mm.
3. Hionta tulisi tehdä niin, että maalipölyä
päätyy mahdollisimman vähän työalueen
ulkopuolelle.
PUHDISTUS JA HÄVITTÄMINEN
1. Kaikki työalueen pinnat tulee imuroida
ja puhdistaa huolellisesti päivittäin
hiontaprojektin ajan. Imurin suodattimet tulee
puhdistaa säännöllisesti.
2. Muovipressut tulee kerätä ja hävittää lastujen
tai muun jätteen kanssa. Ne tulee laittaa
suljettuihin jäteasioihin ja hävittää tavallisten
jätteenhävityssäännösten mukaisesti.
Puhdistuksen aikana lasten ja raskaana
olevien naisten tulee pysyä poissa välittömän
työalueen läheltä.
3. Kaikki lasten lelut, pestävän huonekalut ja
tarvikkeet tulee pestä perusteellisesti ennen
niiden uudelleenkäyttöä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (l) on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksessa on:
1 epäkeskohiomakone
1 pölypussi
1 pölynpoistolaitteen sovitin
1 sivukahva
1 hiomapaperiarkki
1 ohjekirja
1 rakennekaavio
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työn aloittamista tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Muutoin voi
aiheutua vaurioita tai henkilövahinkoja.
a. Virtakytkin
b. Elektroninen nopeudensäädön valitsin
Vaarat
c. Pölypussi
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
d. Pölynpoistolaitteen sovitin (lisävaruste)
e. Pölypussin sovitin
f. Sivukahva
– Kuulon heikkeneminen.
g. Pölynpoiston putki
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
h. Hiomalaikka
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
i. Pölykanava
j. Pääkahva
KÄYTTÖTARKOITUS
DEWALT DW443 -epäkeskohiomakone on
suunniteltu ammattimaiseen puun ja muovin
hiomiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Epäkeskohiomakone on ammattimainen
sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
82
SUOMI
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1.5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Henkilövahinkojen
riski pienenee, kun laite kytketään
pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden
asennusta ja irrotusta, ennen
säätöjä tai välineiden vaihtoa sekä
korjausten ajaksi. Varmista, että
liipaisukytkin ei ole päällä (OFF-asento).
Vahingossa tapahtuva käynnistyminen
voi aiheuttaa vamman.
Hiomapapereiden kiinnitys (kuva 2)
Hiomakoneessa käytetään 150 mm:n
hiomapapereita, joissa on 6 reiän pölynpoistokuvio.
1. Aseta hiomakone pöydälle laikka (h) ylöspäin.
2. Laita hiomapaperit suoraan laikan päälle.
3. Pidä laikkaa (h) yhdellä kädellä ja kohdista
pölynpoistoaukot (k).
Elektroninen nopeudensäädin
(kuva 3)
Hiomakoneessa on elektroninen nopeudensäädin
(b), jossa on 5 asentoa. Kovemmat materiaalit vaativat yleensä korkeamman asetuksen. Oikea asetus
löytyy kokeilemalla.
SIVUKAHVAN KIINNITYS (KUVA 4)
1. Poista muoviruuvi (o).
2. Asenna sivukahva (f) työkalun jommallekummalle
puolelle.
Pölynpoisto
Koska hiomakoneen käyttö puulla tuottaa pölyä,
asenna aina pölypussi tai liitä pölynpoistolaite, joka
on suunniteltu pölynpoistoa koskevien sovellettavien
direktiivien mukaan. Oikea pölynpoisto saavutetaan
vain rei’itetyillä hiomalaikoilla.
VAROITUS: Älä käytä pölypussia tai
pölynpoistolaitetta, kun hiot metallia.
VAROITUS: Älä hio magnesiumia!
Pölypussi (kuva 1)
Liitä pölypussi (c) pölypussin sovittimella (e)
pölynpoiston putkeen (g). Varmista tehokas
pölynpoisto tyhjentämällä pussi, kun se noin
kolmasosan verran täynnä.
Pölynpoistolaite (kuva 5)
1. Poista pölypussin sovitin (e) vetämällä se irti
pölynpoiston putkesta (g).
2. Liitä pölynpoistolaitteen sovitin (d) pölynpoiston
putkeen (g).
3. Liitä pölynpoistolaite pölynpoistolaitteen
sovittimeen (d).
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Paina työkalua vain
varovaisesti. Liiallinen painaminen ei
paranna hiontatulosta vaan aiheuttaa
liiallisen paineen koneelle ja aiheuttaa
hiontalaikan repeämisen.
VAROITUS: Vältä ylikuormittamista.
Käsien oikea asento (kuva 1, 7)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä sivukahvassa (f) ja toisen käden pitämistä
pääkahvalla (j).
83
SUOMI
Hionta (kuva 1)
Epäkeskohiomakone aiheuttaa pieniä hankausjälkiä
kaikkiin suuntiin. Tämän vuoksi ei ole tarpeen hioa
syiden suuntaan.
1. Asenna tarpeen mukaan sivukahva (f).
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
2. Aseta hiomanopeus elektronisella
nopeudensäädön valitsimella (b).
3. Käynnistä hiomakone painamalla virtakytkintä
(a).
I = päällä
O = pois päältä
4. Aloita karkeimmalla karkeudella.
5. Tarkista työ lyhyin väliajoin.
6. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja
ennen kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Henkilövahinkojen
riski pienenee, kun laite kytketään
pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden
asennusta ja irrotusta, ennen
säätöjä tai välineiden vaihtoa sekä
korjausten ajaksi. Varmista, että
liipaisukytkin ei ole päällä (OFF-asento).
Vahingossa tapahtuva käynnistyminen
voi aiheuttaa vamman.
Hiomalaikan ja
nopeudenrajoitinlevyn (kuva 6)
asentaminen vaihtaminen
Sekä hiomalaikka (h) että nopeudenrajoitinlevy (m)
ovat kulutustavaroita. Hiomalaikka tulee vaihtaa, kun
kulumisen merkit ovat selkeästi nähtävissä.
Nopeudenrajoitinlevy tulee vaihtaa, kun hiomalaikan
nopeus kasvaa huomattavasti hiomakonetta
nostettaessa työkappaleelta.
1. Irrota työkalu virtalähteestä.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
2. Löysää neljä kuusiokantaruuvia (n) ja irrota
laikka.
3. Vaihda laikka (h) ja/tai nopeudenrajoitinlevy
(m) ja kiristä kuusioruuvit (n) ja varmista, että
nopeudenrajoitinlevy on kohdistettu oikein.
84
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
SUOMI
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja
antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen
ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa
käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa: www.2helpU.com
85
SVENSKA
EXCENTERSLIP
DW443
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. Åratals erfarenhet,
omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör
DEWALT till en av de mest pålitliga partnerna för
professionella elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Diameter dyna
Varvtal
Sliprörelse
Dammsugning
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
3
96
5.2
V
W
mm
min-1
mm
Vikt
LPA
KPA
LWA
KWA
kg
DW443
230
2
530
150
4.000-7.600
5
dammpåse/
dammsugare
2.7
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
ah =
m/s2
4.5
Osäkerhet K =
m/s2
1.5
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
86
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet.
Säkringar:
Europa
230 V verktyg
10 ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA! Anger en situation av omedelbar
fara som, om den inte undviks, kommer
att resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
VARNING! Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
OBSERVERA: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i lindrig eller måttlig
skada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger brandfara.
Anger explosionsrisk.
SVENSKA
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DW443
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
c)
Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
87
SVENSKA
d)
e)
f)
g)
Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.
Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e) Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
f) Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
88
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
Ytterligare specifika säkerhetsregler
för excenterslipar
• Håll elverktyget i de isolerade handtagen
när arbete utförs på ställen där verktyg kan
komma i kontakt med dolda elledningar
eller egen nätsladd. Kapningstillbehör som
kommer i kontakt med en strömförande tråd
kan göra exponerade metalldelar hos elverktyget
strömförande och ge handhavaren en stöt.
• Var extra försiktig vid slipning av vissa
träslag (t.ex. bok, ek) och metall eftersom
det kan produceras giftig damm. Använd ett
andningsskydd som konstruerats speciellt
för skydd mot giftigt damm och rök och se
till att personer inom eller som kommer in i
arbetsområdet också skyddas.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID SLIPNING AV FÄRG
1. Slipning av blybaserad färg
REKOMMENDERAS INTE på grund av
svårigheterna att kontrollera det förorenade
dammet. Den största faran för blyförgiftning
är för barn och gravida kvinnor.
2. Eftersom det är svårt att identifiera om färg
innehåller eller inte innehåller bly utan en
kemisk analys rekommenderar vi att följande
försiktighetsåtgärder vidtas vid slipning av all
färg:
PERSONLIG SÄKERHET
1. Inga barn eller gravida kvinnor får komma
in i arbetsområdet där färg slipas innan en
fullständig rengöring gjorts.
2. En andningsmask eller respirator bör
bäras av alla personer som kommer in i
arbetsområdet. Filtret bör bytas dagligen eller
när användaren har svårigheter att andas.
Besök din lokala järnhandel för att köpa rätt
NIOSH-godkänd andningsmask.
3. ÄT INTE, DRICK ELLER RÖK inom
arbetsområdet för att förhindra intag av
förorenade färgpartiklar. Arbetare bör tvätta
och städa INNAN de äter, dricker eller röker.
Livsmedel , dryck eller röktillbehör bör inte
lämnas kvar i arbetsområdet eftersom damm
kan fastna på dem.
SVENSKA
MILJÖSÄKERHET
Paketets innehåll
1. Färg bör tas bort på ett sådant sätt att
mängden damm som genereras minimeras.
Paketet innehåller:
2. Områden där färgborttagning sker bör
förseglas med plastskynken som är
4 milimeter tjocka.
1 Dammpåse
3. Slipning bör utföras på ett sådant sätt
att spår av färgdamm reduceras utanför
arbetsområdet.
RENGÖRING AV AVYTTRING
1. Alla ytor inom arbetsområdet bör
dammsugas och noga rengöras dagligen
så länge som slipningsprojektet pågår.
Dammsugarfilterpåsar bör bytas regelbundet.
2. Skyddsplast bör samlas ihop och kastas
tillsammans med övriga dammspån och
annat löst skräp. De bör placeras i en
förseglad avfallsbehållare och via den vanliga
sophanteringen. Under rengöringen skall
barn och gravida kvinnor hålla sig undan från
det direkta arbetsområdet.
3. Alla leksaker, tvättbara möbler och redskap
som används av barn tvättas noga innan de
används igen.
1 Excenterslip
1 Dammsugaradapter
1 Sidohandtag
1 Ark sandpapper
1 Bruksanvisning
1 Sprängskiss
• Kontrollera om det finns skador på verktyget,
delar eller tillbehör som kan ha uppkommit
under transporten.
• Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå
den här bruksanvisningen, före användande.
Beskrivning (bild 1)
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
a. På/av-omkopplare
b. Elektronisk hastighetskontroll
c. Dammpåse
Dolda risker
d. Dammsugaradapter (tillval)
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
e. Adapter för dammpåse
- Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
f. Sidohandtag
g. Dammutsug
h. Kardborrefäste slipdyna
i. Dammkanal
j. Huvudhandtag
AVSEDD ANVÄNDNING
Din DEWALT DW443 excenterslip har konstruerats
för professionell slipning av trä och plast.
Märkningar på verktyg
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Följande bildikoner visas på verktyget:
Excenterslipen är ett professionellt elverktyg.
Läs instruktionshandbok före användning.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Datumkoden (l), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
89
SVENSKA
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1.5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING! För att minska
skaderisken bör du stänga av
maskinen och dra ut elsladden före
du installerar eller tar bort tillbehör,
justerar eller ändrar på inställningar
eller gör reparationer. Se till att
strömbrytaren står i OFF-läge. Oavsiktlig
påslaging av verktyget kan orsaka
personskador.
Montering av slipskivor (fig. 2)
Verktyget använder 150 mm slipskivor med
kardborrefäste och ett dammsugningsmönster med
6 hål.
1. Placera maskinen på ett bord med slipdynan (h)
uppåt.
2. Placera slipskivan direkt ovanpå slipdynan.
3. Håll fast slipdynan (h) med ena handen och rikta
in dammavsugningshålen (k).
Elektronisk hastighetskontroll (fig. 3)
Din excenterslip är utrustad med elektronisk
hastighetskontroll (b) med 5 positioner. I allmänhet
kräver hårdare material en högre inställning. Rätt
inställning är dock en fråga om erfarenhet.
MONTERING AV SIDOHANDTAGET (FIG. 4)
1. Drag åt plastskruven (o).
2. Montera sidohandtaget (f) på en valfri sida av
verktyget.
Dammsugning
Eftersom träarbete med en slipmaskin alltid
orsakar damm skall alltid en dammpåse installeras
eller en dammsugare anslutas som uppfyller
gällande bestämmelser för dammskydd,. Rätt
90
dammsugningsförmåga erhålles endast med hjälp av
perforerat sandpapper.
VARNING: Använd inte dammpåse eller
dammsugare vid slipning av metall.
VARNING: Slipa inte magnesium!
Dammpåse (fig. 1)
Anslut dammpåsen (c) med dammpåsens adapter
(e) till dammutsuget (g). För effektiv dammsugning
bör dammbehållaren tömmas när den fyllts till en
tredjedel.
Dammutsug (fig. 5)
1. Avlägsna dammpåsens adapter (e) genom att
dra den kraftigt från dammutsuget (g).
2. Montera dammutsugsadaptern (d) på
dammutsuget (g).
3. Koppla dammsugaren till dammsugaradaptern
(d).
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: Använd bara ett försiktigt
tryck på arbetsstycket. Överdrivet
tryck förbättrar inte slipeffekten utan
resulterar endast i en ökad belastning på
maskinen och orsakar att slipmaterialet
slits.
VARNING: Undvik överbelastning.
Korrekt Handplacering (fig. 1, 7)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på det
främre handtaget (f) och den andra handen på
huvudhandtaget (j).
Slipning (fig. 1)
Denna excenterslip ger små slipmärken i alla
riktningar. Därför är det inte nödvändigt att slipa i
ådringens riktning.
SVENSKA
1. Montera om så behövs sidohandtaget (f).
2. Ställ in sliphastigheten med den elektroniska
hastighetskontrollratten (b).
3. Slå på slipmaskinen med strömbrytaren (a).
I = PÅ
O = av
4. Börja med den grövsta kornstorleken.
5. Kontrollera arbetsresultatet med jämna
mellanrum.
6. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart och
innan sladden dras ur.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska
skaderisken bör du stänga av
maskinen och dra ut elsladden före
du installerar eller tar bort tillbehör,
justerar eller ändrar på inställningar
eller gör reparationer. Se till att
strömbrytaren står i OFF-läge. Oavsiktlig
påslaging av verktyget kan orsaka
personskador.
Byte av slipdynan och bromsringen
(fig. 6)
Både slipdynan (h) och bromsringen (m) är
förbrukningsdelar. Slipdynan måste bytas ut när den
visar tydliga tecken på slitage.
Bromsringen måste bytas ut om slipdynans
hastighet stiger kraftigt när slipmaskinen lyfts från
arbetsstycket.
1. Dra ur kontakten.
2. Lossa de 4 skruvarna med sexkantshuvud (n)
och avlägsna dynan.
3. Sätt tillbaka slipdynan (h) och/eller bromsringen
(m) och dra åt skruvarna med sexkantshuvud
(n), se till att bromsringen är korrekt riktad.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
91
SVENSKA
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
92
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom
ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
93
TÜRKÇE
DIK AÇILI ZIMPARA
DW443
Tebrikler!
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
esaslı ürün geliştirme ve yenilik DEWALT’ın
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en
güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DW443
Voltaj
V
230
Giriş gücü
W
530
Taban çapı
mm
150
Çaplar
min-1
4.000–7.600
Çap
mm
5
Tip
2
Toz Emme
Ağırlık
toz torbası/
toz emme sistemi
kg
2.7
85
LPA (ses basıncı)
dB(A)
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
3
LWA (ses gücü)
dB(A)
96
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
5.2
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
Belirsizlik değeri K =
m/s2
m/s2
4.5
1.5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
94
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü için şiddet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Patlama riskini belirtir
TÜRKÇE
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DW443
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve
EN 60745-2-4 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
31.12.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fişlerini
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayın. Kabloyu
ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda
kullanırken, dış mekan kullanımına
uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış
mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
f) Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte olun,
ne yaptığınıza dikkat edin ve sağduyunuzu
kullanın. Yorgun olduğunuz zaman
veya ilaç, alkol ya da başka tedavi etkisi
altında iken elektrikli aleti kullanmayın.
Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık
dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
95
TÜRKÇE
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan
ya da taşımadan önce anahtarın off
(kapalı) konumda olduğundan emin
olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen
bir parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense
veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
g) Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi
halinde, bunların uygun biçimde
bağlanması ve kullanılmasını sağlayın.
Toz toplama kullanımı tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce
fişi güç kaynağından çekin ve/veya
pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu güvenlik
önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
96
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde çok
tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları
ve uçları vb. çalışma şartlarını ve
gerçekleştirilecek işi göz önüne
alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin
güvenliği sağlanmış olacaktır.
Dik Açılı Zımparalar için Ek
Güvenlik Önlemleri
• Kesici aletin, gömülü elektrik kablolarına
veya kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek durumlarda elektrikli aletleri izole
edilmiş saplarından tutun. Kesim aksesuarı
elektrik akımı bulunan kablolarla temas
ettiğinde, akım aletin iletken metal parçaları
üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik
çarpmasına yol açabilir.
• Bazı ağaç (örn. kayın, meşe) ve zehirli toz
üretebilecek metalleri zımparalarken özellikle
daha dikkatli olun. Zehirli toz ve dumana karşı
koruma amacıyla tasarlanmış bir toz maskesi
takın, çalışma alanında bulunan veya giren
kişilerin de korunduğundan emin olun.
TÜRKÇE
BOYA ZIMPARALARKEN ALINACAK
ÖNLEMLER
1. Zehirli tozun kontrol zorluğu nedeniyle
kurşun bazlı boyaların zımparalanması
ÖNERİLMEZ. Kurşun zehirlenmesi, en
fazla çocuklar ve hamile kadınlar için
tehlikelidir.
2. Kimyasal analiz yapmadan bir boyanın
kurşun içerip içermediğinin belirlenmesi zor
olduğundan, boya zımparalarken aşağıdaki
önlemler önerilir:
KİŞİSEL GÜVENLİK
1. Temizlik bitene kadar, boya zımparalama
işlemi yapılan alana çocuk veya hamile
kadın girmemelidir.
2. Çalışma alanına giren herkes bir toz
maskesi veya solunum aygıtı kullanmalıdır.
Filtre günlük olarak veya kullanıcı nefes
almakta zorlandığında değiştirilmelidir.
Uygun NIOSH-onaylı toz maskesi için yerel
hırdavat mağazasına bakın.
3. Zehirli boya parçacıklarının vücuda
alınmasını önlemek için çalışma
alanında YEMEYİN, İÇMEYİN
veya SİGARA İÇMEYİN. Çalışanlar
yemeden,içmeden veya sigara içmeden
önce yıkanıp temizlenmelidir. Üzerlerine
toz yerleşebileceği için çalışma
alanında yiyecek, içecek veya sigara
bırakılmamalıdır.
ÇEVRESEL GÜVENLİK
1. Boya ortaya çıkan tozu en düşük seviyede
tutacak şekilde sökülmelidir.
2. Boya sökme işleminin yapıldığı alanlar 4
mili inç kalınlığında
plastik örtüyle kapatılmalıdır.
3. Zımparalama, çalışma alanı dışına çıkan
boya tozunu azaltacak şekilde yapılmalıdır.
TEMIZLIK VE ATMA
1. Çalışma alanındaki tüm yüzeyler
zımparalama işlemi boyunca günlük olarak
elektrik süpürgesiyle süpürülüp iyice
temizlenmelidir. Elektrik süpürgesi filtre
torbaları sık sık değiştirilmelidir.
2. Plastik örtüler diğer toz, yonga ve atıklarla
birlikte toplanmalı ve atılmalıdır. Ağzı kapalı
çöp torbalarına konup normal çöp atma
işlemleri izlenerek atılmalıdır. Temizlik
sırasında, çocuklar ve hamile kadınlar
çalışma alanından uzak tutulmalıdır.
3. Çocuklar tarafından kullanılan tüm oyuncak,
yıkanabilir mobilyalar ve kap kacak tekrar
kullanılmadan önce iyice yıkanmalıdır.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme kaybı.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
TARİH KODU KONUMU (ŞEKİL [FIGURE] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (l) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Paket içerikleri
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Dik açılı zımpara
1 Toz torbası
1 Toz emme adaptörü
1 Yan kol
1 Zımpara kağıdı
1 Talimat kılavuzu
1 Teknik çizim
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için gerekli zamanı ayırın.
97
TÜRKÇE
Açıklama (şekil 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Açma/kapama düğmesi
b. Elektronik hız kontrol kadranı
c. Toz torbası
d. Toz emme adaptörü (isteğe bağlı)
e. Toz torbası adaptörü
f. Yan kol
g. Toz emme ağızlığı
h. Kendinden yapışkanlı taban
i. Toz kanalı
j. Ana tutamak
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlama yapmadan veya
ayarları değiştirmeden önce veya
tamir etmeye başlamadan önce
üniteyi kapatın ve makinenin
güç kaynağı bağlantısını kesin.
Tetikleme anahtarının KAPALI
konumda olduğundan emin olun. Aletin
yanlışlıkla çalışması yaralanmaya
sebep olabilir.
Zımparalama Disklerinin
Takılması (şekil 2)
Zımpara 6 delikli toz atma deseninde 150mm
kendinden yapışkanlı zımparalama diskleri kullanır.
KULLANIM ALANI
1. Zımparalama tabanı (h) yukarı gelecek şekilde
zımparayı bir masaya yatırın.
DEWALT DW443 dik açılı zımpara profesyonel
ahşap ve plastik zımparalama uygulamaları için
tasarlanmıştır.
2. Zımparalama diskini doğrudan zımparalama
tabanı üzerine yerleştirin.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Dik açılı zımpara bir profesyonel elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
3. Bir elle zımparalama tabanını (h) tutun ve toz
atma deliklerini (k) ayarlayın.
Elektronik Hız Kontrol Kadranı
(şekil 3)
Zımparanızda 5 konumlu bir elektronik hız kontrol
kadranı (b) bulunur. Genellikle, sert malzemeler
daha yüksek ayar gerektirir. Bununla beraber,
doğru ayar tecrübe ile elde edilir.
YAN KOLUN TAKILMASI (ŞEKIL 4)
1. Plastik vidayı (o) çıkartın.
2. Yan kolu (f) aletin iki yanından birine takın.
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1.5 mm2; maksimum uzunluk 30
m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
98
Toz Emme
Zımparalama işlemi toz ürettiği için, daima
yürürlükteki toz emme yönergeleri ile uyumlu
bir toz torbası takın veya toz emme sistemine
bağlayın. Doğru toz emme ancak delikli
aşındırıcılar ile sağlanabilir.
UYARI: Metal zımparalarken toz
torbası veya toz emme sistemi
kullanmayın.
UYARI: Magnezyum zımparalamayın!
TÜRKÇE
Toz torbası (şekil 1)
Toz torbasını (c) toz torbası adaptörünü (e)
kullanarak toz emme ağızlığına (g) takın. Etkin toz
emme için üçte bir oranında dolduğunda torbayı
boşaltın.
Toz Emme Sistemi (şekil 5)
1. Toz torbası adaptörünü (e) çekerek toz emme
ağızlığından (g) çıkartın.
2. Toz emme adaptörünü (d) toz emme
ağızlığına (g) takın.
3. Toz emme sistemini toz emme adaptörüne (d)
bağlayın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: İş parçasına yalnızca hafif
bir baskı uygulayın. Uygulanan fazla
baskı zımparalama etkisini artırmak
yerine makine üzerindeki yükü artırarak
aşındırıcının yırtılmasına neden olur.
UYARI: Aşırı yüklemekten kaçının.
Uygun El Pozisyonu (şek. 1, 7)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde gösterilen
uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el yan tutamak (f), diğer el
ana tutamak (j) üzerinde olacak şekildedir.
Zımparalama (şekil 1)
Bu zımpara tüm yönlere doğru küçük çizikler
bırakır. Bu yüzden, tanecik zımparalaması yapmak
gerekli değildir.
4. En kaba zımpara taneciği büyüklüğü ile
başlayın.
5. İşi kısa aralıklarla kontrol edin.
6. Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan
önce her zaman aleti kapatın.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlama yapmadan veya
ayarları değiştirmeden önce veya
tamir etmeye başlamadan önce
üniteyi kapatın ve makinenin
güç kaynağı bağlantısını kesin.
Tetikleme anahtarının KAPALI
konumda olduğundan emin olun. Aletin
yanlışlıkla çalışması yaralanmaya
sebep olabilir.
Zımpara Tabanı ve Hız
Sınırlayıcı Diskin Değişimi
(şekil 6)
Zımparalama tabanı (h) ve hız sınırlayıcı disk (m)
sarf malzemeleridir. Zımparalama tabanı eskime
belirgin olduğunda değiştirilmelidir.
Hız sınırlayıcı disk, zımpara iş parçasından
kaldırıldığında zımparalama tabanı belirgin şekilde
hızlanıyorsa değiştirilmelidir.
1. Aleti fişten çekin.
2. 4 Altıgen vidayı (n) gevşetin ve tabanı çıkartın.
3. Hız sınırlayıcı diskin düzgün hizalandığından
emin olarak, zımpara tabanını (h) ve/veya
hız sınırlayıcı diski (m) değiştirip altıgen başlı
vidaları (n) sıkın.
1. gerekirse, yan kolu (f) takın.
2. Elektronik hız kontrol kadranını (b) kullanarak
zımparalama hızını ayarlayın.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
3. Zımparayı açma/kapama düğmesini (a)
kullanarak açın.
I = açık
O = kapalı
99
TÜRKÇE
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
100
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
101
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
DW443
Συγχαρητήρια!
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Η πολύχρονη
εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία, έκαναν τη DEWALT έναν από τους
πλέον αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DW443
Τάση
V
230
W
530
Τύπος
Κατανάλωση ισχύος
2
Διάμετρος πέλματος
mm
150
Συχνότητα παλμών
min-1
4.000–7.600
Διαδρομή τροχιάς
mm
5
Απομάκρυνση σκόνης
Βάρος
LPA (ηχητική πίεση)
σακούλα σκόνης/
διάταξη αναρρόφησης
σκόνης
kg
2,7
dB(A)
85
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής
πίεσης)
dB(A)
3
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
96
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
dB(A)
5,2
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
m/s2
Αβεβαιότητα K =
m/s2
4,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
102
Ασφάλειες:
Ευρώπη
για εργαλεία 230 V
ένταση 10 Ampere
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Υποδηλώνει κίνδυνο έκρηξης
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DW443
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
31.12.2009
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
103
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
104
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες
ασφαλείας για γωνιακό τριβείο
τυχαίας τροχιάς
• Κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία
όπου το εργαλείο κοπής μπορεί να έρθει σε
επαφή με αθέατα καλώδια ή με το ίδιο του
το καλώδιο. Αν το αξεσουάρ κοπής έρθει
σε επαφή με καλώδιο υπό τάση, μπορεί να
τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου και
να προκληθεί ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
• Προσέχετε ιδιαίτερα όταν λειαίνετε ορισμένα
ξύλα (π.χ. οξιά, δρυ) και μέταλλα που μπορούν
να παράγουν τοξική σκόνη. Φοράτε μάσκα
προστασίας από σκόνη ειδικά σχεδιασμένη για
προστασία από τοξική σκόνη και αναθυμιάσεις
και φροντίζετε απαραίτητα να είναι
προστατευμένα και τα άτομα που βρίσκονται ή
εισέρχονται στην περιοχή εργασίας.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΑΝΣΗ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
1. Η λείανση επιφανειών με χρώματα βάσης
μολύβδου ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ λόγω της
δυσκολίας ελέγχου της ρυπογόνου σκόνης.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δηλητηρίασης από
μόλυβδο είναι για παιδιά και εγκύους.
2. Επειδή είναι δύσκολο να αναγνωριστεί
χωρίς χημική ανάλυση αν ένα χρώμα
περιέχει μόλυβδο ή όχι, συνιστούμε τις εξής
προφυλάξεις όταν λειαίνετε οποιαδήποτε
χρωματισμένη επιφάνεια:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1. Δεν θα πρέπει στην περιοχή εργασίας όπου
γίνονται εργασίες λείανσης να εισέρχονται
παιδιά ή έγκυες έως ότου ολοκληρωθεί όλη
η διαδικασία καθαρισμού.
2. Όλα τα άτομα που εισέρχονται στην
περιοχή εργασίας θα πρέπει να φορούν
μάσκα ή αναπνευστική συσκευή. Το φίλτρο
θα πρέπει να αντικαθίσταται καθημερινά ή
όταν αυτός που το φορά έχει δυσκολία στην
αναπνοή. Στο τοπικό σας κατάστημα υλικών
αναζητήστε μάσκα σκόνης με έγκριση
NIOSH (Εθνικό ινστιτούτο εργασιακής
υγιεινής και ασφάλειας των Η.Π.Α.).
3. ΜΗΝ ΤΡΩΤΕ, ΠΙΝΕΤΕ ή ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ
στο χώρο εργασίας για να αποφύγετε
την πρόσληψη μολυσμένων σωματιδίων
χρώματος. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να
105
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
πλένονται και να καθαρίζονται ΠΡΙΝ από
κατανάλωση φαγητού ή ποτού ή πριν το
κάπνισμα. Δεν θα πρέπει να αφήνονται
στην περιοχή εργασίας είδη φαγητού,
ποτού ή καπνίσματος, γιατί θα μπορούσαν
να μολυνθούν με σκόνη.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Το χρώμα θα πρέπει να αφαιρείται με τέτοιο
τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η ποσότητα
της παραγόμενης σκόνης.
2. Οι περιοχές όπου αφαιρείται χρώμα πρέπει
να απομονώνονται με πλαστικά φύλλα
πάχους 4 mils.
3. Η λείανση θα πρέπει να γίνεται με τρόπο
ώστε να μειώνεται η μεταφορά σκόνης
χρώματος έξω από την περιοχή εργασίας.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (l), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1. Όλες οι επιφάνειες στην περιοχή εργασίας
θα πρέπει να σκουπίζονται με ηλεκτρική
σκούπα και να καθαρίζονται καθημερινά
σχολαστικά για τη διάρκεια των εργασιών
λείανσης. Οι σακούλες ηλεκτρικής σκούπας
θα πρέπει να αλλάζονται συχνά.
2. Τα πλαστικά πετάσματα θα πρέπει να
συγκεντρώνονται και να απορρίπτονται
μαζί με όλη τη σκόνη, ροκανίδια ή
άλλα υπολείμματα από τη διαδικασία
αφαίρεσης. Θα πρέπει να τοποθετούνται
σε σφραγισμένα δοχεία απορριμμάτων και
να απορρίπτονται μέσω των κανονικών
διαδικασιών συλλογής απορριμμάτων. Κατά
τον καθαρισμό, τα παιδιά και οι έγκυες θα
πρέπει να παραμένουν μακριά από την
άμεση περιοχή εργασίας.
3. Όλα τα παιχνίδια, τα πλενόμενα έπιπλα και
σκεύη που χρησιμοποιούνται από παιδιά
θα πρέπει να πλένονται σχολαστικά πριν
χρησιμοποιηθούν πάλι.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων επειδή τα αξεσουάρ
θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία.
106
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
1 Γωνιακό τριβείο τυχαίας τροχιάς
1 Σακούλα συλλογής σκόνης
1 Προσαρμογέας διάταξης αναρρόφησης σκόνης
1 Πλευρική λαβή
1 Φύλλο γυαλόχαρτου
1 εγχειρίδιο οδηγιών
1 σχεδιάγραμμα σε μεγέθυνση
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιά σε εργαλεία,
εξαρτήματα ή παρελκόμενα, που μπορεί
να έχει συμβεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε επαρκή χρόνο, για να διαβάσετε
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο, προτού
θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(on/off)
b. Διακόπτης ηλεκτρονικής ρύθμισης της
ταχύτητας
c. Σακούλα σκόνης
d. Προσαρμογέας διάταξης αναρρόφησης
σκόνης (προαιρ.)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
e. Προσαρμογέας σακούλας συλλογής σκόνης
f. Πλευρική λαβή
g. Στόμιο διάταξης εξαγωγής σκόνης
h. Πέλμα λείανσης με σύστημα χριτς χρατς
i. Κανάλι σκόνης
j. Κύρια λαβή
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
την πρίζα πριν την εγκατάσταση
και αφαίρεση παρελκομένων,
πριν τη ρύθμιση, την αλλαγή των
ρυθμίσεων ή την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης της σκανδάλης είναι στη
θέση απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Το γωνιακό σας τριβείο τυχαίας τροχιάς DEWALT
DW443 έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές
εργασίες λείανσης ξύλου και πλαστικών.
Προσαρμογή δίσκων λείανσης
(εικ. 2)
Να μη χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με
την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Το εργαλείο χρησιμοποιεί δίσκους λείανσης 150
mm τύπου χριτς χρατς με 6 οπές εξαγωγής
σκόνης.
Το γωνιακό τριβείο τυχαίας τροχιάς είναι
επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
1. Τοποθετήστε το τριβείο σε ένα τραπέζι με το
πέλμα λείανσης (h) προς τα πάνω.
Μην αφήνετε παιδιά να έρχονται σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο το
χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
2. Τοποθετήστε το δίσκο λείανσης απ’ ευθείας
πάνω στο πέλμα.
Ηλεκτρική ασφάλεια
3. Κρατήστε το πέλμα λείανσης (h) με το ένα χέρι
και κάνετε τις οπές σκόνης (k) να συμπέσουν.
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου
(βλ. τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1.5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση
του κινδύνου τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
Διακόπτης ηλεκτρονικής
ρύθμισης της ταχύτητας (εικ. 3)
Το τριβείο σας είναι εξοπλισμένο με διακόπτη
ηλεκτρονικής ρύθμισης της ταχύτητας (b) με 5
θέσεις. Γενικά, για τα σκληρότερα υλικά απαιτείται
υψηλότερη ρύθμιση. Ωστόσο, η σωστή ρύθμιση
είναι θέμα εμπειρίας.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΛΑΒΗΣ (ΕΙΚ. 4)
1. Αφαιρέστε την πλαστική βίδα (o).
2. Τοποθετήστε την πλευρική λαβή (f) σε
οποιαδήποτε πλευρά του εργαλείου.
Απομάκρυνση σκόνης
Επειδή η χρήση τριβείου σε εργασίες με ξύλο
παράγει σκόνη, πάντα να εγκαθιστάτε σακούλα
συλλογής σκόνης ή διάταξη αναρρόφησης σκόνης
σχεδιασμένη σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες Οδηγίες
σχετικά με την εκπομπή σκόνης. Η κανονική
απομάκρυνση σκόνης μπορεί να επιτευχθεί μόνο
με διάτρητο μέσο λείανσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
σακούλα σκόνης ή διάταξη
αναρρόφησης σκόνης όταν λειαίνετε
μέταλλα.
107
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη λειαίνετε
μαγνήσιο!
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Σακούλα συλλογής σκόνης
(εικ. 1)
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην πλευρική λαβή (f) με το άλλο χέρι
στην κύρια λαβή (j).
Προσαρτήστε τη σακούλα σκόνης (c) με τον
προσαρμογέα σακούλας σκόνης (e) στο στόμιο
εξαγωγής σκόνης (g). Για αποτελεσματική εξαγωγή
της σκόνης αδειάζετε τη σακούλα σκόνης όταν έχει
γεμίσει περίπου κατά το ένα τρίτο.
Διάταξη αναρρόφησης σκόνης
(εικ. 5)
Λείανση (εικ. 1)
Αυτό το τριβείο τυχαίας τροχιάς παράγει μικρές
χαραγές σε όλες τις κατευθύνσεις. Επομένως δεν
είναι απαραίτητη η λείανση σύμφωνα με τα νερά
του ξύλου.
1. Αν χρειάζεται, τοποθετήστε την πλευρική λαβή
(f).
1. Αφαιρέστε τον προσαρμογέα σακούλας
σκόνης (e) τραβώντας τον σταθερά ώστε να
βγει από το στόμιο εξαγωγής σκόνης (g).
2. Ρυθμίστε την ταχύτητα λείανσης
χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ηλεκτρονικής
ρύθμισης της ταχύτητας (b).
2. Προσαρτήστε τον προσαρμογέα (d) της
διάταξης αναρρόφησης σκόνης στο στόμιο
εξαγωγής σκόνης (g).
3. Ενεργοποιήστε το τριβείο με το διακόπτη
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (a).
3. Συνδέστε τη διάταξη αναρρόφησης σκόνης
στον προσαρμογέα (d) της διάταξης
αναρρόφησης σκόνης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ασκείτε μόνο
ελαφρά πίεση στο τεμάχιο εργασίας.
Η υπερβολική πίεση δεν βελτιώνει τη
δράση λείανσης, αλλά μόνο προκαλεί
αύξηση φορτίου στο μηχάνημα και
σχίσιμο του λειαντικού μέσου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφεύγετε την
υπερφόρτωση.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 7)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
108
I = ενεργοποίηση
O = απενεργοποίηση
4. Ξεκινήστε με το πιο αδρό μέγεθος κόκκων
γυαλόχαρτου.
5. Ελέγχετε την εργασία σας σε μικρά
διαστήματα.
6. Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν
έχει ολοκληρωθεί η εργασία και πριν το
αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση
του κινδύνου τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
την πρίζα πριν την εγκατάσταση
και αφαίρεση παρελκομένων,
πριν τη ρύθμιση, την αλλαγή των
ρυθμίσεων ή την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης της σκανδάλης είναι στη
θέση απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αντικατάσταση του πέλματος
λείανσης και του δίσκου
περιορισμού ταχύτητας (εικ. 6)
Τόσο το πέλμα λείανσης (h) όσο και ο δίσκος
περιορισμού ταχύτητας (m) είναι αναλώσιμα
εξαρτήματα. Το πέλμα λείανσης χρειάζεται
αντικατάσταση όταν γίνουν εμφανή τα σημάδια
φθοράς.
Ο δίσκος περιορισμού ταχύτητας χρειάζεται
αντικατάσταση όταν η ταχύτητα του πέλματος
λείανσης αυξάνεται δραματικά όταν ανυψώνετε το
τριβείο από το τεμάχιο εργασίας.
1. Αποσυνδέστε το εργαλείο από την πρίζα.
2. Ξεβιδώστε τις 4 βίδες εξαγωνικής κεφαλής (n)
και αφαιρέστε το πέλμα.
3. Αντικαταστήστε το πέλμα λείανσης (h) και/ή
το δίσκο περιορισμού ταχύτητας (m) και
σφίξτε τις βίδες εξαγωνικής κεφαλής (n),
αφού βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιορισμού
ταχύτητας έχει ευθυγραμμιστεί σωστά.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό
αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’
αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με
τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν
σας της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή
εάν δεν το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε
αυτό το προϊόν σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή
συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών
προϊόντων από τα νοικοκυριά σε δημοτικά
κέντρα συλλογής απορριμμάτων, ή από τον
αντιπρόσωπο όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
109
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη
συλλογή και ανακύκλωση των προϊόντων
DEWALT όταν φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου
χρόνου ζωής τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή
την υπηρεσία, παρακαλούμε επιστρέψτε το
προϊόν σας σε οποιονδήποτε αντιπρόσωπο
συντήρησης ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους
σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση
που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε κατάλογο
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων συντήρησης
της DEWALT, καθώς και πλήρεις λεπτομέρειες
για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και
πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.2helpU.com.
110
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
111
112
113
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N055177
03/10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising