DW443 | DeWalt DW443 RANDOM ORBIT SANDER Type 2 instruction manual

372001 - 10 EST
DW443
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
6
13
Joonis 1 / Рисунок 1
a
c
j
b
i
g
f
e
h
d
l
Joonis 3 / Рисунок 3
Joonis 2 / Рисунок 2
h
k
b
2
3
Joonis 4 / Рисунок 4
f
o
Joonis 5 / Рисунок 5
d
e
g
4
Joonis 6 / Рисунок 6
n
h
m
Joonis 7 / Рисунок 7
5
EESTI KEEL
EKSTSENTRIK-TALDLIHVIJA
DW443
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Sisendvõimsus
Talla läbimõõt
Töökiirus
V
W
mm
min-1
Amplituud
Tolmuäratõmme
mm
Kaal
kg
LpA (helirõhk)
KpA (helirõhu määramatus)
LwA (helivõimsus)
KwA (helivõimsuse määramatus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DW443
230
2
530
150
4,000
- 7,600
5
tolmukott/
imur
2,7
85
3
96
5,2
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni mõju ah
ah =
Määramatus K =
m/s²
m/s²
4,5
1,5
Sel infolehel kirjeldatud vibratsioonimõju on
mõõdetud vastavalt EN 60745 standardtestile ja
seda saab kasutada tööriistade omavaheliseks
võrdlemiseks. Väärtust võib kasutada vibratsiooni
mõju esialseks hindamiseks.
HOIATUS. Antud vibratsioonimõju
väärtus kehtib tööriista tavalise
kasutamise korral. Kui tööriista
kasutatakse erinevate tööde
jaoks, lisaseadmetega või kui
tööriist on halvasti hooldatud, võib
vibratsioonimõju olla erinev. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
6
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on välja lülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed:
230 V tööriist
10 amprit, toitevõrk
Mõisted Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab vahetult ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte
vältida, lõpeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib kaasa tuua kergemaid või
mõõdukaid kehavigastusi.
MÄRKUS. Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
Tähendab plahvatusohtu.
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DW443
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Tooted vastavad ka direktiivi 2004/108/EÜ
nõuetele. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALTIGA allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat informatsiooni.
Allakirjutanu vastutab tehnilise dokumentatsiooni
koostamise eest ja kinnitab seda DEWALTi nimel.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades,
näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad
tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata
tolmu või aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad
vastama vooluvõrgule. Ärge kunagi
muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui olete
maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
31.12.2009
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lugege tähelepanelikult
juhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade
kasutamise kohta
HOIATUS. Kui ei järgita kõiki
hoiatusi ja juhiseid, võib see lõppeda
elektrišoki, tulekahju ja/või tõsise
vigastusega.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis kaablid suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
f)
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögiohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete,
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
7
EESTI KEEL
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus
kohas. Ärge lubage tööriista
kasutada inimestel, kes pole saanud
vastavat väljaõpet või pole lugenud
instruktsiooni. Oskamatutes kätes võivad
elektritööriistad olla väga ohtlikud.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid,
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kuulmiskaitsevahendid,
vähendavad nõuetekohasel kasutamisel
kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või
ühendades vooluvõrku tööriista, mille lüliti
on tööasendis, kutsute esile õnnetusi.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, et osad on
terved, ja ka kõiki muid tööriista
tööd mõjutada võivaid tingimusi.
Kahjustuste korral laske tööriista
enne edasist kasutamist remontida.
Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti
hooldatud elektritööriistadest.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed
ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti
võib tekitada kehavigastusi.
f)
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlalt ja hoidke tasakaalu. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f)
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on
ohtlik ja vajab remonti.
c) Enne seadistuste tegemist,
lisaseadmete vahetamist või tööriista
ladustamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku.
Nende meetmete järgimine vähendab
elektritööriista tahtmatu käivitamise ohtu.
8
g) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava
töö iseloomu. Tööriista kasutamine
mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada
ohtliku olukorra.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted
või pikad juuksed võivad jääda liikuvate
osade vahele.
g) Kui seadmetega on kaasas
äratõmbesüsteem ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja
õigesti kasutatavad. Äratõmbesüsteemi
kasutamine võib vähendada tolmuga
seotud ohte.
Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam
juhtida.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Täiendavad ohutuseeskirjad
ekstsentrik-taldlihvijate kasutamisel
•
Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeketas võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
•
Olge ettevaatlik teatud puuliikide (nt pöök,
tamm) ja metalli lihvimisel, mis võib tekitada
mürgist tolmu. Kandke tolmumaski, mis
on mõeldud kaitseks tolmu ja aurude eest;
veenduge, et tööalale sisenevad isikud oleks
samuti kaitstud.
EESTI KEEL
ETTEVAATUSABINÕUD VÄRVKATTE
LIHVIMISEL
1. Pliid sisaldava värvkatte lihvimine EI OLE
SOOVITATAV, sest mürgise tolmu vältimine
on keerukas. Pliimürgistuse ohustab kõige
rohkem lapsi ja rasedaid naisi.
Muud ohud
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
–
Kuulmiskahjustused.
2. Kuna ilma keemiliste analüüsideta on värvi
koostist raske kindlaks teha, soovitame
igasuguse värvkatte lihvimisel järgida teatud
ettevaatusabinõusid.
–
Lendavates osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
–
Põletushaavade oht, mida tekitavad käitamisel
kuumenevad tarvikud.
ISIKLIK OHUTUS
–
1. Lapsed ja rasedad ei peaks minema värvkatte
lihvimise töötsoonienne, kui töötsoon on pärast
töö lõpetamist puhastatud.
Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
Tähistused tööriistal
2. Kõik töötsoonis viibivad inimesed peaksid
kandma tolmumaski või respiraatorit. Filtrit
peab vahetama iga päev või siis, kui kasutajal
tekivad hingamisraskused. Teavet NIOSHtunnustusega tolmumaskide kohta küsige
kohalikust ehitustarvete kauplusest.
3. Värviosakeste neelamise vältimiseks EI TOHI
töötsoonis SÜÜA, JUUA ega SUITSETADA.
Töölised peaksid ENNE söömist, joomist või
suitsetamist end pesema ja puhastama. Sööki,
jooki ja suitsetamistarbeid ei tohi hoida kohas,
kus neile võib langeda tolmu.
KESKKONNAOHUTUS
1. Värvkate tuleb eemaldada viisil, mis tekitab
võimalikult vähe tolmu.
2. Värvkatte mahalihvimise töötsoon tuleb muust
keskkonnast eraldada vähemalt 0,1 mm
paksuse kilega
3. Lihviida tuleb viisil, mis vähendab tolmu
kandmist töötsoonist väljapoole.
PUHASTAMINE JA JÄÄTMETE
KÕRVALDAMINE
1. Kõiki pindu töötsoonis tuleb põhjalikult
puhastada tolmuimejaga iga päev
lihvimistööde ajal. Tolmuimeja tolmukotte
peaks vahetama regulaarselt.
2. Kileriided, tolmujäägid ja muu praht tuleb
kokku koguda ja nõuetekohaselt kõrvaldada.
Need tuleks asetada prügimahutitesse või
kõrvaldada kasutades tavalist prügiveoteenust.
Puhastusalalt tuleks eemale hoida lapsed ja
rasedad naised.
3. Kõik mänguasjad, pestavad mööbliesemed
ja laste kasutatavad lauanõud tuleb enne
taaskasutust põhjalikult pesta.
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
ANDMEKOODI ASUKOHT (JN 1)
Andmekood (l), mis samuti sisaldab tootmisaastat,
on trükitud korpusele.
Näiteks:
2010 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 ekstsentrik-taldlihvija
1 tolmukott
1 liitmik tolmuimeja ühendamiseks
1 külgkäepide
1 liivapaberi leht
1 kasutusjuhend
1 detailjoonis
•
Veenduge, et tööriist, selle osad või lisad ei ole
transpordil kahjustada saanud.
•
Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
a. Toitelüliti
b. Elektrooniline kiirusregulaator
c.
Tolmukott
d. Liitmik tolmuimeja ühendamiseks (lisavarustus)
9
EESTI KEEL
e. Tolmukoti liitmik
Lihvketaste paigaldamine (jn 2)
c.
Lihvijal kasutatakse 150 mm kiirkinnitusega
ümaraid lihvkettaid, milles on 6 tolmu
tolmueemaldusauku.
Külgkäepide
g. Tolmu äratõmbeotsak
h. Lihvtald
i.
Tolmukanal
j.
Põhikäepide
KASUTUSOTSTARVE
See ekstsentrik-taldlihvija DEWALT DW443 on
konstrueeritud puidu ja plastide professionaalseks
lihvimiseks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
1. Asetage lihvija lauale, lihvtallaga (h) ülespoole.
2. Asetage lihvimisketas otse lihvimispadjale.
3. Hoidke lihvtalda (h) ühe käega kinni ja seadke
tolmuavad (k) kohakuti.
Elektrooniline kiirusregulaator (jn 3)
Lihvijal on elektrooniline 5 asendiga
kiirusregulaator (b). Tavaliselt vajavad kõvemad
materjalid kõrgemat seadistust. Oskus tööriista
seadistada tuleb kogemustega.
See ekstsentrik-taldlihvija on professionaalne
elektritööriist.
KÜLGKÄEPIDEME PAIGALDAMINE (JN 4)
ÄRGE laske lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
2. Kinnitage külgkäepude (f) seadme ühele või
teisele küljele.
1. Eemaldage plastkurvi (o).
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Kontrollige alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
See DEWALTI tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see vahetada
DEWALTI hooldusorganisatsiooni kaudu hangitud
spetsiaalse toitekaabli vastu.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis sobib
selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake tehnilist
informatsiooni). Minimaalne juhtme suurus on
1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et päästiklüliti on asendis OFF (väljas).
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
10
Tolmueemaldus
Kuna puidu lihvumine tekitab tolmu, paigaldage
seadmele alati tolmukott või ühendage seade
tolmu äratõmbesüsteemiga, mis vastab tolmuste
tööde kohta kohaldatavatele standarditele.
Nõuetekohase tolmuäratõmbe võib saavutada
ainult tolmuavadega lihvmaterjali kasutamisel.
HOIATUS. ärge kasutage tolmukottro
või tolmuimejat, kui lihvite metalli.
HOIATUS. Ärge lihvige magneesiumi!
Tolmukott (jn 1)
Kinnitage tolmukott (c), kasutades tolmukoti
adapterit (e), tolmu äratõmbeliitmiku (g) külge.
Tolmu äratõmbe tõhustamiseks tühjendage kott,
kui see on täitunud ühe kolmandiku võrra.
Tolmuäratõmme (jn 5)
1. Eemaldage tolmukoti adapter (e), tõmmates
selle tolmu äratõmbeliitmiku (g) küljest lahti.
2. Kinnitage tolmu äratõmbeadapter (d) tolmu
äratõmbeliitmiku (g) külge.
3. Ühendage tolmuäratümme adapteriga (d).
EESTI KEEL
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS. Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS. Avaldage materjalile ainult
kerget survet. Liigne surve ei paranda
lihvimistulemust, kuid võib põhjustada
masina ülekoormust ja lihvimistarviku
purunemist.
HOIATUS. Vältige ülekoormamist.
Õige käte asend (jn 1, 7)
HOIATUS. Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks kasutage ALATI õiget
hoideasendit, nagu näidatud joonisel.
HOIATUS. Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
äkilist liikumist.
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on eesmisel
käepidemel (f) ja teine käsi põhikäepidemel (j).
Lihvimine (jn 1)
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et päästiklüliti on asendis OFF (väljas).
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
Lihvtalla ja kiiruse piiramisketta
vahetamine (jn 6)
Nii lihvtald (h) kui ka kiiruse piiramisketas (m)
on seadme kuluvosad. Lihvimispadi tuleb välja
vahetada siis, kui kulumisjäljed on silmatorkavad.
Kiiruspiiraja ketas vajab vahetamist siis, kui
lihvimispadja kiirus tõuseb märgatavalt padja
tõstmisel töödetaililt.
1. Ühendage tööriist lahti.
2. Keerake 4 kuuskantpeaga kruvi (n) lahti ja
eemaldage tald.
3. Vahetage lihvtald (h) ja/või kiiruse
piiramisketas (m) ning keerake kuuskantpeaga
kruvid (n) kinni, veendudedes, et kiiruse
piiramisketas on õiges asendis.
Ekstsentrik-taldlihvija tekitab väikseid
kriimustusjälgi igas suunas. Seega pole tekstuuri
järgi lihvimine vajalik.
1. Vajadusel paigaldage külgkäepide (f).
Määrimine
2. Seadistage elektroonilise kiirusregulaatori (b)
abil lihvimiskiirus.
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
3. Lülitage lihvija sisse toitelüliti (a) abil.
I = sees
0 = väljas
4. Alustage lihvimist jämeda liivapaberiga.
5. Kontrollige oma tehtud tööd iga natukese aja
tagant.
6. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage tööriist välja.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade) ümber
kogunenud tolmu või mustust. Selliste
tööde ajal kandke nõuetekohaseid
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
11
EESTI KEEL
Lisatarvikud
HOIATUS. Muid lisaseadmeid kui
DEWALTI pakutavaid ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine
koos tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastusohu vähendamiseks
tuleb selle tootega kasutada ainult
DEWALTIsoovitatud lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmejäätmetega. Viige toode
vastavasse eraldi kogumise kohta.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja
pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate
uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on
DEWALTi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid
leitavad internetis aadressil www.2helpU.com.
12
РУССКИЙ ЯЗЫК
УГЛОВАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ
ШЛИФМАШИНА
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Диаметр подошвы
Частота колебаний
Амплитуда колебаний Ø
Пылеудаление
Вес
DW443
230
2
Вт
530
мм
150
кол./мин. 4,000
- 7,600
мм
5
пылесборник/
переходник для
пылесоса
кг
2,7
В
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
85
дБ(А)
дБ(А)
3
96
дБ(А)
5,2
Сумма величин вибрации (сумма векторов по
трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
4,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, был рассчитан по стандартному методу тестирования в соответствии со
стандартом EN60745 и может использоваться
для сравнения инструментов разных марок. Он
может также использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.
DW443
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от
указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие вибрации в течение всего
периода работы инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда инструмент находился в выключенном
состоянии или когда он включен,
но не выполняет какую-либо операцию. Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности для
защиты оператора от воздействия вибрации, такие как: тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
Огнеопасность!
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Опасность взрыва!
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW443
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок
на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
b) Не используйте электроинструменты, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи
легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе
работы электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать
у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
14
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае
не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте
соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод
заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
РУССКИЙ ЯЗЫК
b) Во время работы с электроинструментом избегайте физического
контакта с заземленными объектами, такими как трубопроводы,
радиаторы отопления, электроплиты и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной
среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
d) Бережно обращайтесь с электрическим кабелем. Ни в коем случае
не используйте кабель для переноски электроинструмента или для
вытягивания его вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию
высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся
частей инструмента. Поврежденный
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
e) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
f)
При необходимости работы
с электроинструментом во влажной среде используйте источник
питания, оборудованный устройством защитного отключения
(УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами будьте внимательны,
следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя
или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства индивидуальной защиты.
Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно снизит риск получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
d) Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные ключи.
Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой
травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
f)
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения
или длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
g) Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления
пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск
возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш
инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте электроинструмент, если его выключатель
не устанавливается в положение включения или выключения.
Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой принадлежностей или
при хранении электроинструмента. Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте
лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых
других элементов электроинструмента, воздействующих на его
работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев
являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
f)
16
Следите за остротой заточки
и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми
кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством
и с учетом рабочих условий и характера будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только
квалифицированными специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит
безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
угловыми эксцентриковыми
шлифмашинами
•
Держите электроинструмент за изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может задеть скрытую
проводку или собственный кабель.
Контакт насадки с находящимся под
напряжением проводом делает непокрытые изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создает опасность удара электрическим током.
•
Соблюдайте особую осторожность при
шлифовании некоторых сортов дерева
(например, бука, дуба) и металла, которые
могут быть источниками токсичной пыли.
Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты от токсичной пыли
и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне, также были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ЗАЧИСТКЕ КРАСКИ
1. Наждачная зачистка красок с содержанием
свинца НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, так как это
приводит к образованию вредной для здоровья пыли. Наибольшую опасность отравление свинцом представляет для детей
и беременных женщин.
2. Так как определить наличие свинца в краске без проведения химического анализа
достаточно сложно, мы рекомендуем
соблюдать следующие меры предосторожности при выполнении наждачной чистки
окрашенных поверхностей:
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Остаточные риски
1. Не допускайте детей или беременных
женщин в рабочую зону, где выполняется
наждачная чистка окрашенных поверхностей до тех пор, пока очистка не будет
полностью завершена.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить.
2. Все люди, входящие в рабочую зону, должны надевать пылезащитные маски или
респираторы. Фильтр следует заменять
ежедневно или по мере его загрязнения.
Купите в строительном магазине респиратор, одобренный NIOSH (Национальный
институт по охране труда и промышленной
гигиене).
3. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ПИЩУ, НЕ ПЕЙТЕ
ЖИДКОСТИ и НЕ КУРИТЕ в рабочей зоне
для исключения вероятности попадания
частиц краски в желудок. ПЕРЕД приемом
пищи, питьем или курением работник должен помыться и почиститься. Пищевые
продукты, напитки или сигареты не должны
находиться в рабочей зоне, так как на них
может осесть пыль.
К ним относятся:
–
Ухудшение слуха.
–
Риск получения травмы от разлетающихся частиц.
–
Риск получения ожогов от принадлежностей, которые в процессе работы сильно
нагреваются.
–
Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Краску следует снимать таким образом,
чтобы свести к минимуму количество образующейся пыли.
2. Зоны, где выполняется удаление краски,
должны быть герметизированы полимерной
пленкой толщиной 4 мм.
3. Очистка должна выполняться таким образом, чтобы свести к минимуму проникновение пыли за пределы рабочей зоны.
ЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (l), который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
1. Все поверхности в рабочей зоне необходимо ежедневно очищать пылесосом и протирать в течение всего времени выполнения
работ. Фильтровальные мешки пылесоса
следует менять с достаточной частотой.
Упаковка содержит:
2. Пластиковую одноразовую одежду следует
собирать и утилизировать вместе с собранной пылью и другим мусором. Их следует
помещать в герметичные емкости для
сбора мусора и регулярно вывозить в пункт
переработки отходов. Во время чистки дети
и беременные женщины не должны находиться в рабочей зоне.
1
Лист шлифовальной бумаги
1
Руководство по эксплуатации
1
Чертеж инструмента в разобранном виде
•
Проверьте инструмент, детали и дополнительные приспособления на наличие
повреждений, которые могли произойти
во время транспортировки.
•
Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство и принять к сведению содержащуюся
в нем информацию.
3. Все игрушки, моющаяся мебель и принадлежности, используемые детьми, необходимо тщательно вымыть перед дальнейшим
использованием.
1
Угловая эксцентриковая шлифмашина
1
Пылесборник
1
Переходник для пылесоса
1
Боковая рукоятка
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Пусковой выключатель
b. Дисковой электронный регулятор скорости
c.
Пылесборник
d. Переходник для пылесоса (дополнительная
принадлежность)
e. Переходник для пылесборника
f.
Боковая рукоятка
g. Отверстие пылеудаления
h. Шлифовальная подошва с липучкой
i.
Корпус системы пылеудаления
j.
Основная рукоятка
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша угловая эксцентриковая шлифовальная
машина DW443 DEWALT предназначена для
профессионального шлифования древесины
и пластика.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем пространстве легко воспламеняющихся жидкостей
или газов.
Угловая эксцентриковая шлифмашина является
профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту. Неопытные пользователи должны
использовать данный инструмент под руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающую
потребность в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
18
Использование удлинительного
кабеля
При необходимости использования удлинительного кабеля, используйте только утвержденные 3-х
жильные кабели промышленного изготовления,
рассчитанные на мощность не меньшую, чем
потребляемая мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»); максимальная длина кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана, всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что курковый
переключатель находится в положении ВЫКЛ. Непреднамеренный
запуск инструмента может привести к получению травмы.
Крепление шлифовальной бумаги
(Рис. 2)
С данной шлифмашиной используется шлифовальная бумага в виде круга диаметром 150
мм, с креплением на липучке и 6-ю отверстиями для всасывания пыли.
1. Положите инструмент на стол, подошвой (h)
вверх.
2. Положите круг шлифовальной бумаги непосредственно на подошву.
3. Удерживая одной рукой подошву (h), совместите с ней отверстия (k) для всасывания пыли.
Дисковой электронный регулятор
скорости (Рис. 3)
Ваша шлифовальная машина оснащена дисковым электронным регулятором скорости (b)
с 5 позициями. Как правило, чем тверже обрабатываемый материал, тем выше частота колебаний. Однако правильный подбор скорости
зависит от опыта пользователя.
УСТАНОВКА БОКОВОЙ РУКОЯТКИ (РИС. 4)
1. Отвинтите пластмассовый винт (о).
2. Установите боковую рукоятку (f) с одной
стороны инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук во
время работы (Рис. 1, 7)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
Пылеудаление
Поскольку при обработке шлифмашиной древесины происходит постоянное выделение пыли, всегда устанавливайте пылесборник или подключайте
пылесос, разработанные
в соответствии с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли. Оптимальная сборка пыли может быть достигнута только при использовании перфорированных абразивных кругов.
ВНИМАНИЕ: При шлифовании
металлических поверхностей не
используйте пылесборник или
пылесос.
ВНИМАНИЕ: Не допускается
шлифование магния!
Пылесборник (Рис. 1)
Подсоедините пылесборник (с) через переходник (е) к отверстию пылеудаления (g). Для
эффективного удаления пыли, опорожняйте
пылесборник при его наполнении приблизительно на одну треть объема.
Подключение пылесоса (Рис. 5)
1. Снимите переходник пылесборника (е),
вытянув его из отверстия пылеудаления (g).
2. Вставьте переходник пылесоса (d) к отверстию пылеудаления (g).
3. Подключите пылесос к переходнику (d).
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку (f),
другой рукой удерживайте основную рукоятку (j).
Шлифование (Рис. 1)
Данная шлифмашина при работе оставляет
небольшие царапины во всех направлениях.
Поэтому нет необходимости шлифовать вдоль
волокон древесины.
1. При необходимости установите боковую
рукоятку (f).
2. При помощи дискового электронного регулятора (b) установите необходимую скорость.
3. Включите шлифмашину при помощи пускового выключателя (а).
I = ВКЛ
0 = ВЫКЛ
4. Начинайте шлифование лентой с самым
крупным абразивным зерном.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
5. С небольшими промежутками проверяйте
качество работы.
Инструкции по использованию
6. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед отключением от электросети.
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Не прилагайте
к инструменту чрезмерного усилия.
Чрезмерное прижимное давление не
улучшает качество шлифования,
но приводит к перегрузкам
инструмента и быстрому
истиранию абразивной ленты.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
ВНИМАНИЕ: Избегайте
перегрузки.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки,
а также перед проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск инструмента может привести к получению травмы.
Замена шлифовальной подошвы
и диска ограничения частоты
колебаний (Рис. 6)
Шлифовальная подошва (h) и диск ограничения
частоты колебаний (m) быстро изнашиваются.
При появлении явных признаков износа, подошву необходимо заменить.
Диск ограничения частоты колебаний подлежит
замене, если на холостом ходу чрезмерно возрастает частота колебаний подошвы.
1. Отключите инструмент от источника питания.
2. Отвинтите 4 винта с шестигранными головками (n) и снимите шлифовальную подошву.
3. Установите новую шлифовальную подошву
(h) и/или новый диск ограничения частоты колебаний (m), затем затяните винты
с шестигранными головками (n), обращая
внимание на правильное положение диска.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого скопления грязи внутри и вокруг вентиляционных отверстий. Выполняйте
очистку, надев средство защиты
глаз и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте растворители или другие
агрессивные химические средствами для очистки неметаллических
деталей инструмента. Эти химикаты могут ухудшить свойства
материалов, примененных в данных
деталях. Используйте ткань, смоченную в воде с мягким мылом. Не
допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь инструмента; ни
в коем случае не погружайте какуюлибо часть инструмента
в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00205063 - 23-05-2013
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
DW443
ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 2
©
22
23
24
25
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising