DW331 | DeWalt DW331 JIGSAW instruction manual

371000-35 LV
DW331
DW333
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
16
3 20 2
1
4
5
6
11
10
9
DW331
7
8
21
20
3
19
4
5
1
6
11
10
9
DW333
7
8
A
3
9
8
7
5
C
B
13
12
D
4
E1
14
15
9
11
13
14
16 12
18
6
17
F
E2
3
1
3
G1
G2
5
H
I
DW331
DW333
J
6
K
LATVIEŠU
FIGŪRZĀĢIS
DW331, DW333
Apsveicam!
Jūs esat izvēlējušies DEWALT instrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
(tikai Apvienotā Karaliste un Īrija)
Veids
Ieejas jauda
Izejas jauda
Ātrums bez noslodzes
Gājiena garums
Zāģēšanas dziļums:
koksnē
alumīnijā
tēraudā
nerūsējoša tērauda
sakausējumā
Slīpā leņķa regulēšana (kr./lb.)
Svars
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
V
V
W
W
min-1
mm
DW331 DW333
230
230
230/115 230/115
1
1
701
701
425
425
0-3100 800-3100
26
26
mm
mm
mm
130
30
12
130
30
12
mm
kg
4,5
0 - 45°
2,6
4,5
0 - 45°
2,6
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
2,8
97
2,8
87
2,8
98
2,8
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah, СМ =
m/s²
5,0
7,0
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
1,8
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah, CW =
m/s²
6,0
7,5
Neprecizitāte K =
m/s²
2,0
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr,
ja instruments tiek lietots dažādiem
darbiem, ar atšķirīgiem piederumiem
vai tiek slikti apkopts, vibrāciju emisija
var atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, barošanas avots
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti 13 ampēri, kontaktdakšas
Apvienotā Karaliste un Īrija
115 V instrumenti 16 ampēri, kontaktdakšas
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
7
LATVIEŠU
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DW331, DW333
DEWALT paziņo, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALTvārdā izstrādā šo
paziņojumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārējie elektroinstrumenta
drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un noteikumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
8
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
LATVIEŠU
f)
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esiet uzmanīgi, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis
ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
g) Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūknēšanas un savākšanas
ierīces, obligāti tās pievienojiet un
ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savācēju, iespējams mazināt putekļu kaitīgo
ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g) Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Uzticiet sava elektroinstrumenta
apkopi un apkalpošanu kvalificētam
9
LATVIEŠU
remontstrādniekam, lietojot tikai
identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Papildu īpaši drošības
norādījumi figūrzāģiem
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
• Pirms asmens noņemšanas no iezāģējuma
(ar figūrzāģi izzāģētās spraugas) nogaidiet,
līdz dzinējs ir pilnībā pārstājis darboties.
Ja asmens atrodas kustībā, tas var atsisties
pret apstrādājamo materiālu, kā rezultātā
var salūzt asmens, sabojāt apstrādājamo
materiālu, zaudēt kontroli pār instrumentu vai
gūt ievainojumus.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (A. ATT.)
Datuma kods (19), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2010 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 zobenzāģis
• Rūpējieties, lai rokturi vienmēr būtu
sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un
smērvielas. Tādējādi instruments ir vieglāk
vadāms.
1 zobenzāģa asmens
• Regulāri uzasiniet asmeņus. Ja asmeņi ir
neasi, zāģis slodzes ietekmē var novirzīties no
gaitas vai iestrēgt.
1 putekļu savākšanas apvalks
• Regulāri iztīriet instrumentu, īpaši pēc
ekspluatācijas smagos apstākļos. Uz
iekšējām virsmām bieži sakrājas putekļi un
nosēdumi, kas satur metāla daļiņas un kas var
izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
• Šo instrumentu nedrīkst darbināt ļoti
ilgi bez apstājas. Vibrācija, kas rodas,
šim instrumentam darbojoties, var izraisīt
neatgriezeniskus pirkstu, plaukstu un
roku bojājumus. Lai mazinātu vibrācijas
ietekmi, valkājiet cimdus, bieži atpūtieties un
ierobežojiet darba laika ilgumu dienā.
1 pretskabargu slieces ieliktnis
1 skrāpējumu noturīgs slieces pārklājums
1 putekļu savākšanas palīgierīce
1 piederumu kārba
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai pilnībā
izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (A. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
Atlikušie riski
1 ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
2 bloķēšanas poga
3 ātruma regulēšanas ciparripa
4 zāģu skaidu pūtēja vadības slēdzis
– dzirdes pasliktināšanās;
5 asmens slēgsvira
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
6 pirkstu aizsargs
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;
7 asmens turētājs
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.
10
8 sliedes veltnītis
9 sliece
LATVIEŠU
10 svārsta gājiena izvēles slēdzis
Pagarinājuma vada lietošana
11 slieces svira
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots šī
instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos datus).
Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2; maksimālais
garums ir 30 m.
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis figūrzāģis ir paredzēts profesionāliem koksnes,
tērauda, alumīnija, plastmasas un keramikas
materiālu zāģēšanas darbiem.
To NEDRĪKST lietot mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šie figūrzāģi ir profesionālai lietošanai paredzēti
elektroinstrumenti.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Zāģa asmens uzstādīšana un noņemšana
(B. att.)
Ātra un vienkārša zāģa asmeņu nomaiņa,
izmantojot sistēmu nomaiņai bez instrumentu
palīdzības.
• Pilnībā ievelkot asmens slēgsviru (5), atveriet
asmens turētāju (7).
• Ievietojiet asmens turētājā (7) zāģa asmeni,
virzot asmens aizmugurējo daļu sliedes veltnīša
(8) rievā.
• Atlaidiet asmens slēgsviru (5).
• Lai noņemtu zāģa asmeni, pilnībā ievelciet
asmens slēgsviru un izvelciet asmeni ārā no
turētāja.
Zāģa asmeņi
Asmens veids
Lietošana
Zāģa asmens ar smalkiem
zobiem
vienmērīgai taisnai
zāģēšanai
Zāģa asmens ar raupjiem
zobiem
ātrai taisnai zāģēšanai
Metāla zāģēšanas asmens melnajam un krāsainajam
metālam
Plakanzāģēšanas asmens* zāģēšanas nobeigumam
līdz malai vai sienai
* Nav pieejams visās valstīs.
Kā papildpiederumi ir pieejami daudzi un dažādi
īpaši zāģa asmeņi.
11
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ļoti rūpīgi
izvēlieties darbam piemērotu zāģa
asmeni.
Slīpā leņķa iestatīšana (C. att.)
Ar regulējamas slieces (9) palīdzību iespējams
zāģēt slīpā leņķī līdz 45° uz labo un kreiso pusi.
Slīpā leņķa skalai ir pieejami 0°, 15°, 30° un 45°
slīpa leņķa iestatījumi.
• Atlaidiet slieces sviru (11).
• Bīdiet slieci (9) pret zāģa asmeni.
• Sagāziet slieci un skalā iestatiet vajadzīgo slīpo
leņķi.
Skrāpējumu noturīga plastmasas slieces
pārklājuma uzstādīšana (D. att.)
Skrāpējumu noturīgs slieces pārklājums (12)
samazina (trauslu) materiālu virsmu bojāšanu.
• Nofiksējiet pārklājumu uz slieces, kā norādīts.
Pretskabargu slieces ieliktņa uzstādīšana un
noņemšana (E1., E2. att.)
Pretskabargu slieces ieliktnis (13), kas atrodas
pie zāģa asmens, novērš apstrādājamā materiāla
skaidu izplatīšanos uz visām pusēm. Ieliktni var
uzstādīt gan uz slieces, gan tās pārklājuma.
• Turiet ieliktni (13) tādā veidā, kā norādīts.
• Ieliktņa ievietošana sliecē (9):
• Pievelciet slieces sviru.
Svārsta gājiena iestatīšana (A. att.)
- bīdiet malas (14) iekšā gropēs (15);
Svārsta gājienu var noregulēt tā, lai precīzi atbilstu
dažādu materiālu zāģēšanai.
- bīdiet ieliktni atpakaļ tā, lai tas atrastos pret
slieci.
• Virziet izvēles slēdzi (10) līdz vajadzīgajai
pozīcijai atbilstīgi šeit redzamajai tabulai. Darba
laikā var mainīt izvēles slēdža pozīciju.
Poz.
Koksne
Metāls
Plastmasa
3
Ātrai zāģēšanai
-
PVC
2
Bieziem materiāliem -
Stikla
šķiedrai
Akrilam
1
0
Finierim
Alumīnijam
Skaidu plāksnei
Krāsainajam
metālam
-
Plāniem materiāliem Metāla
loksnēm
-
-
Precīzai zāģēšanai
Zāģu skaidu pūtēja iestatīšana (A. att.)
Zāģa skaidu pūtējs novirza regulējamu gaisa
plūsmu uz zāģa asmeni, lai apstrādājamais
materiāls darba gaitā būtu tīrs.
• Ar sviras (4) palīdzību iestatiet zāģa skaidu
pūtēju.
12
- Zems:
darbam ar metāliem,
izmantojot dzesējošas vielas
un smērvielas, un lietošanai
putekļu savākšanas laikā.
- Vidējs:
darbam ar koksni un līdzīgiem
materiāliem, zāģējot ar mazu
ātrumu.
- Augsts:
darbam ar koksni un līdzīgiem
materiāliem, zāģējot ar lielu
ātrumu.
• Ieliktņa ievietošana pārklājumā (12):
- bīdiet malas (14) aiz spraišļiem (16);
- spiediet ieliktņa priekšpusi pret pārklājumu.
Ieliktnis nofiksēsies savā vietā.
• Lai noņemtu pretskabargu slieces ieliktni,
rīkojieties salikšanai pretējā kārtībā.
Putekļu savākšana (F. att.)
Putekļu savākšanas palīgierīce (17) apvienojumā
ar putekļu savākšanas apvalku (18) palīdz aizvākt
putekļus no apstrādājamā materiāla virsmas. Tie
abi jāpievieno piemērotai putekļu savākšanas
sistēmai.
• Novietojiet putekļu savākšanas apvalku (18) uz
pirkstu aizsarga (6), līdz tas nofiksējas.
• Pie instrumenta piestipriniet putekļu
savākšanas palīgierīci (17), kā norādīts.
• Pie palīgierīces pievienojiet piemērotas putekļu
savākšanas sistēmas šļūteni.
BRĪDINĀJUMS! Ja iespējams,
pievienojiet tādu putekļu savākšanas
sistēmu, kas izgatavota saskaņā ar
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem
par putekļu emisiju.
BRĪDINĀJUMS! Zāģējot metālu,
putekļu savākšanas sistēmu nedrīkst
lietot bez piemērota dzirksteļu
aizsarga.
LATVIEŠU
EKSPLUATĀCIJA
Norādījumi par ekspluatāciju
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavi negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz priekšējā roktura (21), bet otru — uz galvenā
roktura (20).
Ieslēgšana un izslēgšana
(A att.)
DW331
• Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
• Pārbaudiet, vai apstrādājamais
materiāls ir cieši nostiprināts. Izņemiet
naglas, skrūves un citus stiprinājumus,
kas var sabojāt asmeni.
• Lai instruments darbotos nepārtraukti,
nospiediet un turiet nospiestu slēdzi (1), tad
nospiediet bloķēšanas pogu (2) un atlaidiet
slēdzi.
• Pārbaudiet, vai zem materiāla ir
pietiekami daudz brīvas vietas
asmenim. Nedrīkst zāģēt tādus
materiālus, kuru biezums pārsniedz
asmens maksimālo zāģēšanas
dziļumu.
• Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
• Lietojiet tikai asus zāģa asmeņus.
Bojāti vai saliekti zāģa asmeņi ir
nekavējoties jānomaina.
• Ar šo instrumentu nedrīkst zāģēt
caurules vai cauruļvadus.
• Ar instrumentu nedrīkst strādāt, ja nav
uzstādīts zāģa asmens.
• Lai darbs būtu paveikts maksimāli
kvalitatīvi, lēnām un vienmērīgi
pārvietojiet instrumentu pa
apstrādājamo materiālu. Zāģa asmeni
nedrīkst spiest no sāniem. Turiet slieci
līdzeni pie apstrādājamā materiāla.
Novirziet vadu prom no instrumenta.
Zāģējot izliektas līnijas, pa apli vai
citas apļveida formas, viegli virziet
instrumentu uz priekšu.
• Pirms zāģa asmens izņemšanas no
apstrādājamā materiāla nogaidiet,
līdz instruments ir pilnībā pārstājis
darboties. Pēc zāģēšanas asmens var
būt ļoti karsts. Tam nedrīkst pieskarties.
Pareizs rokas novietojums (A.,
K. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
• Lai nepārtrauktas darbības laikā instrumentu
apturētu, īsi nospiediet slēdzi un tad to atlaidiet.
Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no strāvas tas vienmēr ir
jāizslēdz.
DW333
• Ieslēgšana: bīdiet ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzi (1) uz priekšu.
• Izslēgšana: bīdiet ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzi atpakaļ. Pēc darba pabeigšanas un
pirms instrumenta atvienošanas no strāvas tas
vienmēr ir jāizslēdz.
Elektroniskās zāģēšanas
ātruma ciparripas iestatīšana
(G1., G2. att.)
DW331 (G1. att.)
Zāģēšanas ātrumu var mainīt, stingrāk vai vājāk
piespiežot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
• Lai iestatītu nemainīgu ātrumu, pagrieziet
regulēšanas ciparripu (3) vajadzīgajā pozīcijā.
Jo lielākā pozīcijā tā noregulēta, jo lielāks
zāģēšanas ātrums. Vajadzīgais iestatījums
atkarīgs no materiāla biezuma un veida.
• Mīkstus materiālus, piemēram, koksni, zāģējiet
ar lielu zāģa ātrumu. Metālu zāģējiet ar mazu
zāģa ātrumu.
DW333 (G2. att.)
Ātruma regulēšanas ciparripu (3) var izmantot vēl
vairāk vajadzīgā ātruma diapazonu iestatīšanai.
13
LATVIEŠU
• Pagrieziet elektronisko ātruma regulēšanas
ciparripu vajadzīgajā pozīcijā. Vajadzīgais
iestatījums atkarīgs no materiāla biezuma un
veida.
• Mīkstus materiālus, piemēram, koksni, zāģējiet
ar lielu zāģa ātrumu. Metālu zāģējiet ar mazu
zāģa ātrumu.
BRĪDINĀJUMS! Ilgstoši ekspluatējot
instrumentu ar mazu ātrumu, tas ir
aptuveni 3 minūtes jāpadarbina ar
maksimālo ātrumu bez noslodzes.
Zāģēšana koksnē
• Ja vajadzīgs, uzzīmējiet zāģēšanas līniju.
• Ieslēdziet instrumentu.
• Turiet instrumentu pie apstrādājamā materiāla
un zāģējiet pa līniju.
• Lai zāģētu paralēli apstrādājamā materiāla
malai, uzstādiet paralēlo ierobežotāju un virziet
figūrzāģi pa materiālu tā, kā norādīts H. attēlā.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet dzesējošu
smērvielu (zāģa eļļu), lai novērstu zāģa
asmens vai materiāla pārkaršanu.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Zāģēšana koksnē, izurbjot priekšcaurumu
• Ja vajadzīgs, uzzīmējiet zāģēšanas līniju.
• Izurbiet caurumu (ø min. 12 mm) un ievietojiet
tajā zāģa asmeni.
• Ieslēdziet instrumentu.
• Zāģējiet pa līniju.
• Lai izzāģētu nevainojamas apļveida formas,
uzstādiet cirkuli ar lineālu un iestatiet to
vajadzīgajā rādiusā (I. att.).
Zāģēšana līdz apcilnim (J. att.)
• Uzstādiet standarta asmeni un iezāģējiet līdz
apcilnim.
• Ar plakanzāģēšanas asmeni pabeidziet
zāģēšanas darbu.
Putekļu savākšana (F. att.)
• Ja instrumentu ilglaicīgi ekspluatē telpās, tam
ir jāpievieno piemērota putekļu savākšanas
sistēma, kas izgatavota saskaņā ar spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem par putekļu
emisiju.
Zāģēšana metālā
• Uzstādiet piemērotu zāģa asmeni.
• Rīkojieties, kā aprakstīts iepriekš.
14
Sliedes veltnīša eļļošana
(C. att.)
Lai sliedes veltnītis (8) neiestrēgtu, regulāri
uzpiliniet uz tā nedaudz eļļas.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs vielas var sabojāt
šo detaļu materiālu. Lietojiet tikai
ziepjūdenī samērcētu lupatiņu. Nekādā
gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā
iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
LATVIEŠU
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Tie ir šādi:
- DE3241
paralēlais ierobežotājs
- DE3242
cirkulis ar lineālu
Pieejami šādi rezerves asmeņi:
- DT2048
zāģēšanas asmens ar
smalkiem zobiem
- DT2048
zāģēšanas asmens ar
raupjiem zobiem
- DT2160
metāla zāģēšanas asmens
- DT2074
plakanzāģēšanas asmens*
* Nav pieejams visās valstīs.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛОБЗИКОВАЯ ПИЛА
DW331, DW333
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
DW331 DW333
Напряжение питания
В
230
230
Тип
1
1
Потребляемая мощность
Вт
701
701
Выходная мощность
Вт
425
425
Число ходов без нагрузки
ход/мин. 0-3100 800-3100
Величина хода
мм
26
26
Глубина пропила:
Древесина
мм
130
130
Алюминиум
мм
30
30
Сталь
мм
12
12
Нержавеющая сталь
мм
4,5
4,5
Угол наклона (влево/вправо)
0 - 45° 0 - 45°
Вес
кг
2,6
2,6
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
дБ(А)
86
87
дБ(А)
дБ(А)
2,8
97
2,8
98
дБ(А)
2,8
2,8
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah, СМ =
м/с²
5,0
7,0
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,8
Значения вибрационного воздействия, ah
ah, CW =
м/с²
6,0
7,5
Погрешность K =
м/с²
2,0
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
16
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
РУССКИЙ ЯЗЫК
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW331, DW333
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
18
b)
c)
d)
e)
f)
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
g)
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
f)
g)
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные специальные правила техники безопасности для работы лобзиковыми пилами
• Держите электроинструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может задеть скрытую
проводку или собственный кабель.
Контакт насадки с находящимся
под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность удара
электрическим током.
• Перед извлечением пильного полотна
из пропила в заготовке дождитесь
полной остановки двигателя.
Движущееся пильное полотно может
ударить по заготовке, что приведет
к повреждению пильного полотна,
повреждению заготовки или потере
контроля над инструментом и риску
получения травмы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Поверхность рукояток должна
оставаться сухой, чистой
и не содержать следов масла
и консистентной смазки. Это улучшит
контроль над инструментом.
• Следите за остротой заточки.
Затупленные пильные полотна могут
заставить пилу отклониться от линии
реза или остановиться под воздействием
чрезмерного усилия.
• Регулярно чистите инструмент,
особенно после интенсивного
использования. Накопленные на
внутренней поверхности инструмента
пыль и опилки с металлическими
частицами могут создать опасность
поражения электрическим током.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрации, обусловленные
работой данным инструментом,
могут вызвать неустранимые
нарушения работы пальцев рук
и кистей. Для обеспечения защитного
амортизирующего эффекта
работать следует в перчатках; также
следует делать частые перерывы
в работе для отдыха и ограничить
продолжительность работы данным
инструментом в течение дня.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха
– Риск получения травмы от разлетающихся
частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
20
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А)
Код даты (19), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Лобзиковая пила
1 Пильное полотно
1 Противоосколочная вставка для подошвы
1 Защитная крышка подошвы
1 Пылеотводящий экран
1 Переходник для пылесоса
1 Чемодан
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
1 Пусковой выключатель
2 Кнопка блокировки пускового выключателя
3 Дисковой регулятор скорости
4 Регулятор устройства сдува стружки
5 Фиксатор пильного полотна
6 Защитное ограждение для пальцев
7 Держатель пильного полотна
РУССКИЙ ЯЗЫК
8 Направляющий ролик
9 Подошва
10 Регулятор маятникового хода
11 Рычаг подошвы
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша лобзиковая пила предназначена
для профессиональных работ по пилению
древесины, стали, алюминия, пластмасс
и керамических материалов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные лобзиковые пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Установка и извлечение пильного полотна
(Рис. В)
Система замены полотен без использования
дополнительных инструментов позволяет
быстро и легко установить или извлечь пильное
полотно.
• Откройте держатель полотна (7), полностью
вытянув назад фиксатор полотна (5).
• Установите пильное полотно в держатель
(7), направляя заднюю часть полотна
в канавку направляющего ролика (8).
• Отпустите фиксатор полотна (5).
• Для извлечения пильного полотна
полностью вытяните назад фиксатор
и извлеките полотно из держателя.
Пильные полотна
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Тип пильного полотна
Использование
удлинительного кабеля
Полотно с большим шагом
зубьев
для быстрой прямой
резки
Полотно для резки по
металлу
для черных и цветных
металлов
Полотно для резки
заподлицо*
для завершения
резки вплотную к стене
или краю
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
Области применения
Полотно с мелкими зубьями для плавной прямой
резки
* Продается не во всех странах.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
смазочной жидкости
и пылеотвода.
Различные специализированные пильные
полотна можно приобрести дополнительно.
ВНИМАНИЕ: Всегда тщательно
подбирайте пильное полотно.
Настройка угла резки (Рис. С)
Регулируемая подошва (9) обеспечивает
возможность резки под углом 45° как влево,
так и вправо. Шкала угла резки включает
стандартные значения 0°, 15°, 30° и 45°.
• Отпустите рычаг подошвы (11).
• Переместите подошву (9) в сторону пильного
полотна.
• Наклоните подошву и установите нужный
угол наклона, используя шкалу.
• Затяните рычаг подошвы.
Установка маятникового хода (Рис. A)
Система регулировки маятникового хода
обеспечивает возможность оптимальной
настройки для пиления различных материалов.
• Установите регулятор (10) в нужное
положение, руководствуясь приведенной
ниже таблицей. Положение регулятора
можно менять в процессе работы.
- Средний
Для работ по дереву
и аналогичным материалам
на низкой скорости.
- Высокий
Для работ по дереву
и аналогичным материалам
на высокой скорости.
Установка пластиковой защитной крышки
подошвы (Рис. D)
Защитная крышка подошвы (12) помогает
предотвратить повреждение поверхности
заготовок.
- Защелкните крышку на подошве, как
показано на рисунке.
Установка и снятие противоосколочной
вставки для подошвы (Рис. E1 и E2)
Противоосколочная вставка для подошвы
(13), плотно прилегающая к пильному полотну,
снижает образование сколов на заготовке.
Вставку можно устанавливать как в подошву,
так и в крышку подошвы.
• Держите вставку (13) так, так показано на
рисунке.
• Для установки вставки в подошву (9):
- Задвиньте края (14) в канавки (15).
Положение Древесина
Металл
Пластики
3
Быстрая резка
-
ПВХ
2
Толстые заготовки
-
Стекловолокно
Акрил
1
0
Фанера
Алюминий
-
ДСП
Цветные
металлы
-
Тонкие заготовки
Листовой
металл
-
Установка устройства для сдува стружки
(Рис. A)
Устройство для сдува стружки подает
непрерывный поток воздуха на лобзиковую
пилу, исключая попадание стружек на заготовку
во время работы.
• Настройте устройство для сдува стружек
с помощью рычага (4).
22
- Сдвиньте края (14) за выступы (16).
- Протолкните переднюю сторону вставки
к крышке. Вставка защелкнется на месте.
• Для снятия противоосколочной вставки
для подошвы выполните эти действия
в обратном порядке.
Пылеудаление (Рис. F)
Точный рез
- Слабый
- Сдвиньте вставку плотную к подошве.
• Для установки вставки в крышку (12):
Для работы с металлами,
при использовании
охлаждающей или
Переходник для пылесоса (17), используемый
совместно с насадкой пылесборника (18),
способствует удалению пыли с поверхности
заготовки при подключении к соответствующему
пылеудаляющему устройству.
• Установите насадку пылесборника (18)
в защитное ограждение для пальцев (6)
и слегка надавите, чтобы ограждение
встало на место. При этом вы услышите
характерный щелчок.
• Установите переходник для пылесоса (17) на
инструмент, как показано на рисунке.
• Подключите переходник к шлангу
соответствующего пылеудаляющего
устройства.
РУССКИЙ ЯЗЫК
заготовкой. Не оказывайте боковое
давление на пильное полотно.
Держите подошву параллельно
обрабатываемой детали.
Следите, чтобы электрокабель
не находился в зоне пиления. При
выпиливании кривых линий, кругов
и прочих округлых форм слегка
подталкивайте инструмент
вперед.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
пылеудаляющее устройство,
разработанное в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
ВНИМАНИЕ: При использовании
пылеудаляющего устройства во
время резки металла необходимо
использовать соответствующие
средства искрозащиты.
• Прежде чем вынуть пильное
полотно из заготовки, дождитесь
полной остановки инструмента.
После работы пильное полотно
может быть очень горячим. Не
прикасайтесь к нему.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. A, K)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
ВНИМАНИЕ:
• Надежно закрепите заготовку.
Удалите гвозди, винты и другие
крепежные детали, так как они
могут повредить пильное полотно.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за переднюю рукоятку
(21), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (20).
• Убедитесь в том, что под
заготовкой имеется достаточное
пространство для пильного
полотна. Не пытайтесь резать
материалы, толщина которых
превышает максимальную глубину
пропила.
Включение и выключение
(Рис. А)
DW331
• Чтобы включить инструмент, нажмите на
пусковой выключатель (1).
• Используйте только острые
пильные полотна. Поврежденное
или согнутое пильное полотно
необходимо немедленно заменить.
• Для продолжительных операций нажмите
и удерживайте клавишу пускового
выключателя (1), нажмите кнопку блокировки
(2) и отпустите выключатель.
• Не используйте данный
инструмент для резки труб.
• Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
• Никогда не включайте инструмент
без установленного пильного
полотна.
• Для выключения непрерывного режима
работы инструмента кратко нажмите
и отпустите клавишу пускового выключателя.
Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
• Для получения оптимальных
результатов плавно и непрерывно
перемещайте инструмент над
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
DW333
• Включение: передвиньте пусковой
выключатель (1) вперед.
• Выключение: передвиньте пусковой
выключатель назад. Всегда выключайте
электроинструмент после окончания работы
и перед отключением от электросети.
Электронная установка
скорости (Рис. G1 & G2)
DW331 (Рис. G1)
Частота хода зависит от усилия, приложенного
к пусковому выключателю (1).
• Чтобы установить частоту хода, поверните
регулятор (3) на нужный уровень. Чем
выше установка, тем выше частота хода.
Правильная установка зависит от толщины
и материала заготовки.
• Используйте высокую скорость для пиления
мягких материалов, таких как древесина.
Для пиления металла используйте низкую
скорость.
DW333 (Рис. G2)
Дисковой регулятор скорости (3) можно
использовать для предварительной настройки
требуемой скорости вращения.
• Поверните регулятор и установите его
на необходимый уровень. Правильная
установка зависит от толщины и материала
заготовки.
• Используйте высокую скорость для пиления
мягких материалов, таких как древесина.
Для пиления металла используйте низкую
скорость.
ВНИМАНИЕ: После использования
инструмента в течение
длительного времени на низкой
скорости дайте ему поработать
приблизительно 3 минуты на
максимальной скорости на
холостом ходу.
Пиление древесины
Пиление древесины с использованием
направляющего отверстия
• При необходимости начертите линию
пропила.
• Просверлите отверстие (диаметром
минимум 12 мм) и установите в него
пильное полотно.
• Включите инструмент.
• Ведите инструмент вдоль линии.
• Для выпиливания абсолютно круглых форм
установите в нужное положение ножку
штангенциркуля и отрегулируйте радиус
(Рис. I).
Распил до выступающей кромки (Рис. J)
• Распил до выступающей кромки
выполняется с помощью стандартного
пильного полотна.
• Завершите распил с помощью полотна для
резки заподлицо.
Пылеудаление (Рис. F)
• Если инструмент используется в помещении
в течение длительного периода времени,
используйте пылесборник соответствующего
типа, разработанный в соответствии
с нормами по выбросу пыли.
Пиление металла
• Установите пильное полотно
соответствующего типа.
• Далее действуйте, как описано выше.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
перегревания пильного полотна
или заготовки во время работы
используйте охлаждающую смазку
(СОЖ).
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Прижмите инструмент к заготовке и начните
пилить вдоль размеченной линии.
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
• Для резки в направлении, параллельном
краю заготовки, установите направляющую
и ведите лобзиковую пилу по заготовке, как
показано на рисунке Н.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
• При необходимости начертите линию
пропила.
• Включите инструмент.
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка направляющего
ролика (Рис. В)
Во избежание заклинивания необходимо
регулярно наносить каплю масла на
направляющий ролик (8).
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
- К ним относятся:
- DE3241
Параллельная
направляющая
- DE3242
Ножка штангенциркуля
В наличии имеются следующие запасные
пильные полотна:
- DT2048
Полотно с мелкими зубьями
- DT2075
Полотно с большим шагом
зубьев
- DT2160
Полотно для резки по
металлу
- DT2074
Полотно для резки
заподлицо *
* Продается не во всех странах.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00201544 - 25-03-2013
26
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
28
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
29
30
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising