DW331 | DeWalt DW331 JIGSAW instruction manual

372000-53 EST
DW331
DW333
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
15
3 20 2
1
4
5
6
11
10
9
DW331
7
8
21
20
3
19
4
5
1
6
11
10
9
DW333
7
8
A
3
9
8
7
5
C
B
13
12
D
4
E1
14
15
9
11
13
14
16 12
18
6
17
F
E2
3
1
3
G1
G2
5
H
I
DW331
DW333
J
6
K
EESTI KEEL
JIGSAW
DW331, DW333
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALT-i tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALT-ist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
V
(ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa) V
Tüüp
Sisendvõimsus
W
Väljundvõimsus
W
Koormuseta kiirus
min-1
Käigupikkus
mm
Lõikesügavus:
puit
mm
alumiinium
mm
teras
mm
roostevaba terase sulam
mm
Kaldnurga reguleerimine (l/r)
Kaal
kg
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DW331 DW333
230
230
230/115 230/115
1
1
701
701
425
425
0-3100 800-3100
26
26
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
86
2,8
97
2,8
87
2,8
98
2,8
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooniväärtus ah
ah, СМ =
m/s²
5,0
7,0
Määramatus K =
m/s²
1,5
1,8
Vibratsiooniväärtus ah
ah, CW =
m/s²
6,0
7,5
Määramatus K =
m/s²
2,0
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS: Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on väljalülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriist
10 amprit, peatoide
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriist
13 amprit, pistikus
Ühendkuningriik ja Iirimaa
115 V tööriist
16 amprit, pistikus
Mõisted: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis, kui seda ei väldita,
lõppeb surma või raskete
kehavigastustega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohuolukorda, kui seda ei väldita, võib
see lõppeda surma või raskete
kehavigastustega.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab praktikale, mis ei ole
seotud kehavigastustega, kuid kui
seda ei väldita,võib see põhjustada
varalist kahju.
7
EESTI KEEL
Tähistab elektrilöögiohtu.
b)
Tähistab tuleohtu
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DW331, DW333
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EÜ. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALT-iga allpool asuval aadressil või viidake
kasutusjuhendi tagaküljel olevale informatsioonile.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALT-i nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
HOIATUS. Vähendamaks vigastus-riski
lugege tähelepanelikult instruktsiooni.
Üldised hoiatused
elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS! Kui ei järgita kõiki
hoiatusi ja juhiseid, võib see lõppeda
elektrišoki, tulekahju ja/või tõsise
vigastusega.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
8
c)
Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapter-pistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui olete on
maandatud, suureneb elektrilöögioht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage lekkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögiohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid,
EESTI KEEL
c)
d)
e)
f)
g)
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid,
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista sõrm lülitil või ühendades
vooluvõrku tööriista mille lüliti on tööasendis
kutsub esile õnnetusi.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge upitage. Seiske kogu aeg
kindlas asendis ja säilitage tasakaal.
See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Selline käitumine
vähendab riski masina ettenägematu
käivitumise näol.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Mitte lubada tööriista kasutada inimestel
kes pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud kasutusjuhendit.
e)
f)
g)
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid
terved ja kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste
korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Paljud õnnetused
on põhjustatud halvasti hooldatud tööriista
tõttu.
Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Täiendavad ohutuseeskirjad
tikksaagide kasutamisel
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeketas võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
• Enne tera saetavast materjalist
väljatõmbamist laske mootoril täielikult
seiskuda. Vastasel korral võib liikuv tera
materjaliga kokku põrgata ja tuua kaasa tera
purunemise või tööriista juhitamatuse ning
kehavigastuse.
• Hoidke käepidemed kuivad ning puhtad
õlist ja määretest. See võimaldab tööriista
paremini juhtida.
• Hoidke terad teravad. Nürid lõiketerad võivad
põhjustada koormuse all oleva sae kaldumise
või seiskumise.
• Puhastage tööriista sageli, eriti pärast
kasutamist. Tolm ja mustus võib sisaldada
metalliosakesi, mis tööriista sisepindadele
koguedes võivad kaasa tuua elektrilöögi.
9
EESTI KEEL
• Ärge käitage seadet korraga pikka aega.
Tööriista kasutamise ajal tekkiv vibratsioon
võib kaasa tuua sõrmede, käte ja käsivarte
püsivaid vigastusi. Kasutage vibratsiooni
summutamiseks kindaid, puhake sageli, ärge
töötage ühel päevl liiga kaua.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. A)
Muud riskid
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused
– Lendavates osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
1 Toitelüliti
2 Lukustusnupp
3 Töökiiruse regulaator
– Põletushaavade oht, mida tekitavad käitamisel
kuumenevad tarvikud.
4 Saepuru puhuri regulaator
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
6 Sõrmekaitse
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
7 Saelehe hoidik
8 Juhtrull
9 Jalg
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
10 Pendelkäigu regulaator
Kandke kõrvaklappe.
ETTENÄHTUD OTSTARVE
Kandke kaitseprille.
See tikksaag on profitööriist, mis on mõeldud
puidu, terase, alumiiniumi, plasti ja keraamiliste
materjalide lõikamiseks.
ANDMEKOODI ASUKOHT (JOON. A)
Andmekood (19), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud kaitseümbrisele.
Näiteks:
2010 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Tikksaag
1 Tikksaeleht
1 Saepuru vastane jalakaitse
1 Kriimustusvastane jalakate
1 Äratõmbekate
1 Äratõmbeliitmik
1 Varustuse kast
1 Kasutusjuhend
1 Koostejoonis
10
5 Saelehe riiv
11 Jalalukusti
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need tikksaed on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Veenduge alati, et akupinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALTi tööriist on
topeltisolatsiooniga vastavat standardile
EN 60745. Seega ei ole maandusjuhet
vajad.
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
EESTI KEEL
Kui toitekaabel on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Saeketas
Pistiku väljavahetamine (ainult
Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Peenehambaline saeleht
mis lõikab siledalt ja sirgelt
Jämedahambaline saeleht
mis lõikab kiirelt ja sirgelt
Kui peab paigaldama uue toitepistiku:
Metallisaeleht
rauda sisaldavatele
ja rauata metallidele
Tasane saeleht*
lõike lõpetamiseks ja
kuni seinani saagimiseks.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Saelehe tüüp
Rakendused
* Pole müügil kõigis riikides.
Saadaval on veel palju eriotstarbelisi saelehti.
HOIATUS. Valige kasutatav saeleht
alati hoolikalt.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Kaldnurga seadistamine (joonis C)
Pikendusjuhtme kasutamine
Reguleeritav jalg (9) võimaldab saagida kuni 45°
nurga alla paremale või vasakule kallutatuna.
Kaldnurga skaalal on 0°, 15°, 30° ja 45°.
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis sobib
selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake tehnilist
informatsiooni). Minimaalne juhtme suurus on
1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
• Vabastage saejala hoob (11).
• Libistage jalga (9) saelehe poole.
• Kallutage jalga ja valige skaalalt sobiv
kaldunurk.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
KOKKUPANEK JA
SEADISTAMINE
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Saelehe paigaldamine ja eemaldamine (fig. B)
Saelehe tööriistadeta vahetamise süsteem
võimaldab saelehte vahetada kiirelt ja lihtsalt.
• Avage saelehe hoidik (7), tõmmates saelehe
riivi (5) lõpuni välja.
• Sisestage saeleht hoidikusse (7), asetades
saelehe tagumse otsa juhtrulli (8) soonde.
• Vabastage saelehe riiv (5).
• Saelehe eemaldamiseks tõmmake riiv lõpuni
välja ja võtke saeleht hoidikust välja.
• Fikseerige saejalg.
Pendlikäigu seadistamine (joonis A)
Reguleeritav pendlikäik võimaldab valida
materjalile sobiva saagimiskäigu.
• Seadke regulaator (10) sobivasse asendisse
vastavalt allolevale tabelile. Regulaatorit võib
liigutada ka töö ajal.
Asend Puit
Metall
Plastid
3
Kiire lõige
-
PVC
2
Paks materjal
-
Klaaskiud
1
Vineer
Alumiinium
-
Laastplaat
Rauata
-
Õhuke materjal
Plekk
-
Akrüül
0
Peensaagimine
Saepurupuhuri seadistamine (joonis A)
Saepurupuhur juhib saelehele reguleeritava
õhujoa, et hoida saetav materjal töö ajal saepurust
puhtana.
• Reguleerige saepurupuhurit hoova (4) abil.
- Väike
Metallide töötlemiseks, kui
kasutatakse jahutusvedelikku
11
EESTI KEEL
või määrdeainet ning
kasutatakse tolmuäratõmmet.
- Keskmine
Puidu jms materjalide
aeglaseks saagimiseks.
- Suur
Puidu jms materjalide kiireks
saagimiseks.
Plastist kriimustusvastase jalakaitse
paigaldamine (jn D)
Jala kriimustuskaitse (12) kaitseb saetavat
(tundlikku) materjali kahjustuste eest.
• Kinnitage kate jala külge joonisel näidatud
moel.
Killukaitse paigaldamine ja eemaldamine (jn E1
& E2)
Killukaitse (13), mis kinnitataks saelehe lähedale,
vähendab kildude lahtitulekut saagimispinna
servadest. Killukaitse saab paigaldada nii jala kui
jalakatte külge.
• Hoidke killukaitset (13) joonisel näidatud
suunas.
• Killukaitse paigaldamine jalga (9):
- Lükake servad (14) soonde (15).
- Lükake killukaitse tagasi, oma kohale jala
vastas.
• Killukaitse paigaldamine kaande (12):
- Lükake servad (14) ribide (16) taha.
- Lükake killukaitse esimest osa katte vastu.
Killukaitse kinnitub kohale.
• Killukaitse eemaldataks vastupidises järjekorras
selle paigaldamisele.
Tolmu eemaldamine (jn F)
Tolmu äratõmbeliitmik (17) koos tolmu
äratõmbekattega (18) võimaldab eemaldada
saepuru saetavalt pinnalt, kui tööriist on ühendatud
sobiva äratõmbesüsteemiga.
• Asetage tolmu äratõmbekate (18) sõrmekaitse
(6) peale, nii et see klõpsatusega kinnitub.
• Kinnitage äratõmbeliitmik (17) joonise näidatud
viisil tööriistale.
• Ühendage äratõmbesüsteemi voolik liitmikuga.
HOIATUS. Võimaluse korral ühendage
tolmuäratõmme, mis on projekteeritud
kooskõlas tolmueemaldamist
puudutavate regulatsioonidega.
HOIATUS. Ärge kasutage
metalli saagimisel ilma sobiva
sädemekaitsmeta tolmueemaldust.
12
TOIMIMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS. Järgige turvalisusnõudeid ja
rakenduvaid eeskirju.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
HOIATUS.
• Veenduge, et saetav detail on
korralikult kinnitatud. Eemaldage
naelad, kruvid jm kinnitusvahendid, mis
võivad saelehte kahjustada.
• Veenduge, et detaili all on piisavalt
ruumi saelehe liikumiseks. Ärge
üritage saagida materjale, mis on
paksemad kui saelehele ettenähtud
maksimumpaksus.
• Kasutage ainult teravaid saelehti.
Kahjustatud või kõverdunud saeleht
tuleb kohe välja vahetada.
• Ärge saagige selle tööristaga torusid.
• Ärge käitage tööriista ilma saeleheta.
• Optimaalse tulemuse huvides liigutage
tööriista saagimise ajal sujuvalt ja
ühtase kiirusega. Ärge rakendage
saelehele külgsurvet. Hoidke tald täies
ulatuses saetava materjali vastas ning
hoidke kaabel tööriista liikumisteelt
eemal. Kaare, ringi vm kõvera
saagimisel lükake tööriista kergelt
saagimisjoone suunas.
• Enne saelehe materjalist eemaldamist
oodake, kuni töörist on seiskunud.
Saeleht võib saagimise ajal olla väga
kuum. Ärge seda puudutage.
Õige hoideasend (jn A, K)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käte asendit (nagu näidatud
joonisel).
HOIATUS: Tõsiste kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke tööriistast
ALATI tugevalt kinni, et vältida selle
äkilisi liikumisi.
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on eesmisel
käepidemel (21) ja teine käsi põhikäepidemel (20).
EESTI KEEL
Sisse- ja väljalülitamine
(joonis A)
DW331
• Tööriista käivitamiseks vajutage titelülitit (1).
• Pidevaks käitamiseks vajutage ja hoidke
lüliti (1) alla, vajutage lukustusnuppu (2) ja
vabastage lüliti.
• Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
• Kui soovite lõpetada tööriista pideva käitamise,
vajutage korraks lülitit ja vabastage see. Töö
lõppedes ja enne vooluvõrgust eemaldamist
lülitage tööriist välja.
DW333
• Sisselülitamiseks lükake toitelülitit (1) ettepoole.
• Väljalülitamiseks tõmmake toitelüliti tagasi. Töö
lõppedes ja enne vooluvõrgust eemaldamist
lülitage tööriist välja.
Saagimiskiiruse elektrooniline
reguleerimine (jn G1 ja G2)
• Hoidke tööriista detaili pinnal ja järgige joont.
• Detaili servaga paralleelselt saagimiseks
kinnitage detailile paralleelsuunaja ja lükake
tippsaagi piki detaili vastavalt joonisele H.
Puidu saagmine alustusauku kasutades
• Vajadusel tõmmake materjali pinnale
saagimisjoon.
• Puurige materjali sisse auk (ø min 12 mm) ja
sisestage saeleht auku.
• Lülitage tööriist sisse.
• Järgige joont.
• Geomeetriliselt täpse ringi saagimiseks
paigaldage märkelatt ja reguleerige selle pikkus
sobivaks (jn I).
Materjalist välja ulatuva servani saagimine
(jn J)
• Saagige tavalise saelehe abil servale nii
lähedale kui võimalik.
• Lõpetage saagimine tasase saelehe abil.
DW331 (jn G1)
Saagimiskiirust muudetakse toitelüliti (1)
vajutusasendi muutmise teel.
• Kindla saagimiskiiruse valimiseks keerake
regulaator (3) sobivasse asendisse. Mida
suurem sagedus, seda suurem saagimiskiirus.
Vajalik asend oleneb materjali paksusest ja
eripärast.
• Kasutage suuremat kiirust pehme materjali,
näiteks puidu saagimiseks. Kasutage madalat
kiirust metalli saagimiseks.
DW333 (jn G2)
Kiiruse kontrollskaalat (3) saab kasutada
edasijõudnud sättena, et saada soovitud kiirus.
• Keerake elektrooniline kiirusregulaator
sobivasse asendisse. Vajalik asend oleneb
materjali paksusest ja eripärast.
• Kasutage suuremat kiirust pehme materjali,
näiteks puidu saagimiseks. Kasutage madalat
kiirust metalli saagimiseks.
HOIATUS: Kui olete saaginud pika aja
vältel aeglasel kiirusel, käitage tööriista
umbes 3 minutit maksimumkiirusel.
Puidu saagimine
• Vajadusel tõmmake materjali pinnale
saagimisjoon.
• Lülitage tööriist sisse.
Tolmu eemaldamine (jn F)
• Kui kasutate töörista pikka aega siseruumis,
ühendage sellega sobiv tolmuäratõmme,
mis vastab rakenduvatele direktiividele
tolmueralduse kohta.
Metalli saagimine
• Paigaldage vastav saetera.
• Jätkake ülal kirjeldatud viisil.
HOIATUS: Saetera ja saetava materjali
ülekuumenemise vältimiseks kasutage
jahutusainet (saagimisõli).
HOOLDAMINE
Teie DEWALT-I elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks,
tuleb seda hooldada ja korrapäraselt puhastada.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
13
EESTI KEEL
Keskkonnakaitse
Juhtrulli määrimine (jn B)
Jäätmete sorteerimine. Seda toodet ei
tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
• Kinnijäämise vältimiseks määrige juhtrulli (8)
regulaarselt, kasutades ühe tilga õli.
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade) ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega ja pehmetoimelise seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
Lisavarustus
HOIATUS. Muid tarvikuid peale
DEWALTi pakutavatega ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
nende kasutamine koos tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastuste ohu
vähendamiseks on koos selle tootega
lubatud kasutada ainult DEWALTi
soovitatud tarvikuid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Need on järgmised:
- DE3241
Paralleeljuhik
- DE3242
Märkelatt
Saadaval on järgmised saelehed:
- DT2048
Peenehambaline saeleht
- DT2075
Jämedahambaline saeleht
- DT2160
Metallisaeleht
- DT2074
Tasane saeleht*
* Pole müügil kõigis riikides.
14
Kui DEWALTi toode on muutunud kasutuks või
vajab väljavahetamist, ärge kõrvaldage seda
koos olmeprügiga. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Jäätmete sorteerimine ja pakkimine
aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine
aitab vältida keskkonna kahjustamist ja
vähendab toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛОБЗИКОВАЯ ПИЛА
DW331, DW333
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
DW331 DW333
Напряжение питания
В
230
230
Тип
1
1
Потребляемая мощность
Вт
701
701
Выходная мощность
Вт
425
425
Число ходов без нагрузки
ход/мин. 0-3100 800-3100
Величина хода
мм
26
26
Глубина пропила:
Древесина
мм
130
130
Алюминиум
мм
30
30
Сталь
мм
12
12
Нержавеющая сталь
мм
4,5
4,5
Угол наклона (влево/вправо)
0 - 45° 0 - 45°
Вес
кг
2,6
2,6
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
дБ(А)
86
87
дБ(А)
дБ(А)
2,8
97
2,8
98
дБ(А)
2,8
2,8
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah, СМ =
м/с²
5,0
7,0
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,8
Значения вибрационного воздействия, ah
ah, CW =
м/с²
6,0
7,5
Погрешность K =
м/с²
2,0
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW331, DW333
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
16
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
b)
c)
d)
e)
f)
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
g)
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
18
f)
g)
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные специальные правила техники безопасности для работы лобзиковыми пилами
• Держите электроинструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может задеть скрытую
проводку или собственный кабель.
Контакт насадки с находящимся
под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность удара
электрическим током.
• Перед извлечением пильного полотна
из пропила в заготовке дождитесь
полной остановки двигателя.
Движущееся пильное полотно может
ударить по заготовке, что приведет
к повреждению пильного полотна,
повреждению заготовки или потере
контроля над инструментом и риску
получения травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Поверхность рукояток должна
оставаться сухой, чистой
и не содержать следов масла
и консистентной смазки. Это улучшит
контроль над инструментом.
• Следите за остротой заточки.
Затупленные пильные полотна могут
заставить пилу отклониться от линии
реза или остановиться под воздействием
чрезмерного усилия.
• Регулярно чистите инструмент,
особенно после интенсивного
использования. Накопленные на
внутренней поверхности инструмента
пыль и опилки с металлическими
частицами могут создать опасность
поражения электрическим током.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрации, обусловленные
работой данным инструментом,
могут вызвать неустранимые
нарушения работы пальцев рук
и кистей. Для обеспечения защитного
амортизирующего эффекта
работать следует в перчатках; также
следует делать частые перерывы
в работе для отдыха и ограничить
продолжительность работы данным
инструментом в течение дня.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха
– Риск получения травмы от разлетающихся
частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А)
Код даты (19), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Лобзиковая пила
1 Пильное полотно
1 Противоосколочная вставка для подошвы
1 Защитная крышка подошвы
1 Пылеотводящий экран
1 Переходник для пылесоса
1 Чемодан
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
1 Пусковой выключатель
2 Кнопка блокировки пускового выключателя
3 Дисковой регулятор скорости
4 Регулятор устройства сдува стружки
5 Фиксатор пильного полотна
6 Защитное ограждение для пальцев
7 Держатель пильного полотна
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
8 Направляющий ролик
9 Подошва
10 Регулятор маятникового хода
11 Рычаг подошвы
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша лобзиковая пила предназначена
для профессиональных работ по пилению
древесины, стали, алюминия, пластмасс
и керамических материалов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные лобзиковые пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Установка и извлечение пильного полотна
(Рис. В)
Система замены полотен без использования
дополнительных инструментов позволяет
быстро и легко установить или извлечь пильное
полотно.
• Откройте держатель полотна (7), полностью
вытянув назад фиксатор полотна (5).
• Установите пильное полотно в держатель
(7), направляя заднюю часть полотна
в канавку направляющего ролика (8).
• Отпустите фиксатор полотна (5).
• Для извлечения пильного полотна
полностью вытяните назад фиксатор
и извлеките полотно из держателя.
Пильные полотна
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Тип пильного полотна
Использование
удлинительного кабеля
Полотно с большим шагом
зубьев
для быстрой прямой
резки
Полотно для резки по
металлу
для черных и цветных
металлов
Полотно для резки
заподлицо*
для завершения
резки вплотную к стене
или краю
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
20
Области применения
Полотно с мелкими зубьями для плавной прямой
резки
* Продается не во всех странах.
РУССКИЙ ЯЗЫК
смазочной жидкости
и пылеотвода.
Различные специализированные пильные
полотна можно приобрести дополнительно.
ВНИМАНИЕ: Всегда тщательно
подбирайте пильное полотно.
Настройка угла резки (Рис. С)
Регулируемая подошва (9) обеспечивает
возможность резки под углом 45° как влево,
так и вправо. Шкала угла резки включает
стандартные значения 0°, 15°, 30° и 45°.
• Отпустите рычаг подошвы (11).
• Переместите подошву (9) в сторону пильного
полотна.
• Наклоните подошву и установите нужный
угол наклона, используя шкалу.
• Затяните рычаг подошвы.
Установка маятникового хода (Рис. A)
Система регулировки маятникового хода
обеспечивает возможность оптимальной
настройки для пиления различных материалов.
• Установите регулятор (10) в нужное
положение, руководствуясь приведенной
ниже таблицей. Положение регулятора
можно менять в процессе работы.
- Средний
Для работ по дереву
и аналогичным материалам
на низкой скорости.
- Высокий
Для работ по дереву
и аналогичным материалам
на высокой скорости.
Установка пластиковой защитной крышки
подошвы (Рис. D)
Защитная крышка подошвы (12) помогает
предотвратить повреждение поверхности
заготовок.
- Защелкните крышку на подошве, как
показано на рисунке.
Установка и снятие противоосколочной
вставки для подошвы (Рис. E1 и E2)
Противоосколочная вставка для подошвы
(13), плотно прилегающая к пильному полотну,
снижает образование сколов на заготовке.
Вставку можно устанавливать как в подошву,
так и в крышку подошвы.
• Держите вставку (13) так, так показано на
рисунке.
• Для установки вставки в подошву (9):
- Задвиньте края (14) в канавки (15).
Положение Древесина
Металл
Пластики
3
Быстрая резка
-
ПВХ
2
Толстые заготовки
-
Стекловолокно
Акрил
1
0
Фанера
Алюминий
-
ДСП
Цветные
металлы
-
Тонкие заготовки
Листовой
металл
- Сдвиньте края (14) за выступы (16).
- Протолкните переднюю сторону вставки
к крышке. Вставка защелкнется на месте.
• Для снятия противоосколочной вставки
для подошвы выполните эти действия
в обратном порядке.
Пылеудаление (Рис. F)
-
Точный рез
Установка устройства для сдува стружки
(Рис. A)
Устройство для сдува стружки подает
непрерывный поток воздуха на лобзиковую
пилу, исключая попадание стружек на заготовку
во время работы.
• Настройте устройство для сдува стружек
с помощью рычага (4).
- Слабый
- Сдвиньте вставку плотную к подошве.
• Для установки вставки в крышку (12):
Для работы с металлами,
при использовании
охлаждающей или
Переходник для пылесоса (17), используемый
совместно с насадкой пылесборника (18),
способствует удалению пыли с поверхности
заготовки при подключении к соответствующему
пылеудаляющему устройству.
• Установите насадку пылесборника (18)
в защитное ограждение для пальцев (6)
и слегка надавите, чтобы ограждение
встало на место. При этом вы услышите
характерный щелчок.
• Установите переходник для пылесоса (17) на
инструмент, как показано на рисунке.
• Подключите переходник к шлангу
соответствующего пылеудаляющего
устройства.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
заготовкой. Не оказывайте боковое
давление на пильное полотно.
Держите подошву параллельно
обрабатываемой детали.
Следите, чтобы электрокабель
не находился в зоне пиления. При
выпиливании кривых линий, кругов
и прочих округлых форм слегка
подталкивайте инструмент
вперед.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
пылеудаляющее устройство,
разработанное в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
ВНИМАНИЕ: При использовании
пылеудаляющего устройства во
время резки металла необходимо
использовать соответствующие
средства искрозащиты.
• Прежде чем вынуть пильное
полотно из заготовки, дождитесь
полной остановки инструмента.
После работы пильное полотно
может быть очень горячим. Не
прикасайтесь к нему.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. A, K)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
ВНИМАНИЕ:
• Надежно закрепите заготовку.
Удалите гвозди, винты и другие
крепежные детали, так как они
могут повредить пильное полотно.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за переднюю рукоятку
(21), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (20).
• Убедитесь в том, что под
заготовкой имеется достаточное
пространство для пильного
полотна. Не пытайтесь резать
материалы, толщина которых
превышает максимальную глубину
пропила.
Включение и выключение
(Рис. А)
• Чтобы включить инструмент, нажмите на
пусковой выключатель (1).
• Используйте только острые
пильные полотна. Поврежденное
или согнутое пильное полотно
необходимо немедленно заменить.
• Для продолжительных операций нажмите
и удерживайте клавишу пускового
выключателя (1), нажмите кнопку блокировки
(2) и отпустите выключатель.
• Не используйте данный
инструмент для резки труб.
• Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
• Никогда не включайте инструмент
без установленного пильного
полотна.
• Для выключения непрерывного режима
работы инструмента кратко нажмите
и отпустите клавишу пускового выключателя.
Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
• Для получения оптимальных
результатов плавно и непрерывно
перемещайте инструмент над
22
DW331
РУССКИЙ ЯЗЫК
DW333
• Включение: передвиньте пусковой
выключатель (1) вперед.
• Выключение: передвиньте пусковой
выключатель назад. Всегда выключайте
электроинструмент после окончания работы
и перед отключением от электросети.
Электронная установка
скорости (Рис. G1 & G2)
DW331 (Рис. G1)
Частота хода зависит от усилия, приложенного
к пусковому выключателю (1).
• Чтобы установить частоту хода, поверните
регулятор (3) на нужный уровень. Чем
выше установка, тем выше частота хода.
Правильная установка зависит от толщины
и материала заготовки.
• Используйте высокую скорость для пиления
мягких материалов, таких как древесина.
Для пиления металла используйте низкую
скорость.
DW333 (Рис. G2)
Дисковой регулятор скорости (3) можно
использовать для предварительной настройки
требуемой скорости вращения.
• Поверните регулятор и установите его
на необходимый уровень. Правильная
установка зависит от толщины и материала
заготовки.
• Используйте высокую скорость для пиления
мягких материалов, таких как древесина.
Для пиления металла используйте низкую
скорость.
ВНИМАНИЕ: После использования
инструмента в течение
длительного времени на низкой
скорости дайте ему поработать
приблизительно 3 минуты на
максимальной скорости на
холостом ходу.
Пиление древесины
Пиление древесины с использованием
направляющего отверстия
• При необходимости начертите линию
пропила.
• Просверлите отверстие (диаметром
минимум 12 мм) и установите в него
пильное полотно.
• Включите инструмент.
• Ведите инструмент вдоль линии.
• Для выпиливания абсолютно круглых форм
установите в нужное положение ножку
штангенциркуля и отрегулируйте радиус
(Рис. I).
Распил до выступающей кромки (Рис. J)
• Распил до выступающей кромки
выполняется с помощью стандартного
пильного полотна.
• Завершите распил с помощью полотна для
резки заподлицо.
Пылеудаление (Рис. F)
• Если инструмент используется в помещении
в течение длительного периода времени,
используйте пылесборник соответствующего
типа, разработанный в соответствии
с нормами по выбросу пыли.
Пиление металла
• Установите пильное полотно
соответствующего типа.
• Далее действуйте, как описано выше.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
перегревания пильного полотна
или заготовки во время работы
используйте охлаждающую смазку
(СОЖ).
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Прижмите инструмент к заготовке и начните
пилить вдоль размеченной линии.
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
• Для резки в направлении, параллельном
краю заготовки, установите направляющую
и ведите лобзиковую пилу по заготовке, как
показано на рисунке Н.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
• При необходимости начертите линию
пропила.
• Включите инструмент.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка направляющего
ролика (Рис. В)
Во избежание заклинивания необходимо
регулярно наносить каплю масла на
направляющий ролик (8).
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
24
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
- К ним относятся:
- DE3241
Параллельная
направляющая
- DE3242
Ножка штангенциркуля
В наличии имеются следующие запасные
пильные полотна:
- DT2048
Полотно с мелкими зубьями
- DT2075
Полотно с большим шагом
зубьев
- DT2160
Полотно для резки по
металлу
- DT2074
Полотно для резки
заподлицо *
* Продается не во всех странах.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00201542 - 25-03-2013
25
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising