DW331 | DeWalt DW331 JIGSAW instruction manual

382013 - 46 BAL
DW331
DW333
Slovenščina
Hrvatski
Srpski
Македонски
(Prevod izvirnih navodil)
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
(Превод на оригиналните упатства)
7
16
26
35
3 20 2
1
4
5
6
11
10
9
DW331
7
8
21
20
3
19
4
5
1
6
11
10
9
DW333
7
8
A
3
9
8
7
5
C
B
13
12
D
4
E1
14
15
9
11
13
14
16 12
18
6
17
F
E2
3
1
3
G1
G2
5
H
I
DW331
DW333
J
6
K
SLOVENŠČINA
VBODNA ŽAGA
DW331, DW333
Čestitamo!
Izbrali ste orodje DEWALT. Po zaslugi večletnih
izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov
je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na
področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Priključna napetost
V
(Velika Britanija
in Irska)
V
Tip
Vhodna moč
W
Izhodna moč
W
Število gibov pri
prostem teku
min-1
Dolžina hoda
mm
Globina reza v:
les
mm
aluminij
mm
jeklo
mm
litino iz nerjavečega
jekla
mm
Nastavitev kota rezanja (l/r)
Teža
kg
LPA (Raven zvočnega
tlaka)
dB (A)
KPA (negotovost zvočnega
tlaka)
dB (A)
LWA (Raven zvočne moči) dB (A)
KWA (negotovost zvočne
moči)
dB (A)
DW331
230
DW333
230
230/115
1
701
425
230/115
1
701
425
0 - 3.100 800 - 3.100
26
26
130
30
12
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
4,5
0 - 45°
2,6
86
87
2,8
97
2,8
98
2,8
2,8
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
določene v skladu z EN 60745:
Vrednost emisij vibracij ah
ah,CM =
m/s²
5,0
7,0
Negotovost K =
m/s²
1,5
1,8
Vrednost emisij vibracij ah
ah,CW =
m/s²
6,0
7,5
Negotovost K =
m/s²
2,0
1,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste
dela, z različnim priborom ali če ga
slabo vzdržujete, so lahko emisije
vibracij drugačne. To lahko znatno
poveča nivo izpostavljenosti preko
celotnega delovnega obdobja.
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi čas,
ko je orodje izklopljeno ali ko je
prižgano, ampak ga ne uporabljamo.
To lahko znatno zmanjša nivo
izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje
toplote rok, organizacija delovnih
postopkov.
Varovalke
Evropa
Velika Britanija
in Irska
Velika Britanija
in Irska
230 V orodja 10 A, omrežna varovalka
230 V orodja 13 A, varovalka v vtiču
115 V orodja 16 A, varovalka v vtiču
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te
simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če jo ne
preprečite privedla do smrti ali
hudih telesnih poškodb.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
7
SLOVENŠČINA
ne preprečite, povzročila smrt ali
hudo telesno poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite,povzročila manjšo ali
srednje težko telesno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno škodo.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
ES izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
DW331, DW333
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod
"tehničnimi podatki" v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo
2004/108/ES. Za več informacij kontaktirajte
DEWALT na spodnjem naslovu, ali poiščite naslov
na zadnji strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
dokumentacije in daje izjavo v imenu podjetja
DEWALT.
Horst Grossmann
Podpredsednik inženiringa in oddelka za razvoj
izdelkov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
31.12.2009
OPOZORILO: Da bi preprečili telesne
poškodbe, preberite navodila za
uporabo.
8
Splošni napotki za varno
uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vse
varnostne napotke in navodila Če
ne upoštevate spodaj navedenih
opozoril in napotkov, lahko to
povzroči električni udar, požar in/ali
telesne poškodbe.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
V nadaljevanju uporabljen izraz »električno
orodje« se nanaša na električna orodja, ki so
priključena na električno omrežje s pomočjo
priključnega kabla in na električna orodja gnana
s pomočjo akumulatorja (brez omrežnega
priključnega kabla).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovno območje ohranjajte čisto in
dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih
prostorih so nezgode pogostejše.
b) Električnega orodja ne uporabljajte
v eksplozivnem okolju, v katerem se
nahajajo gorljive tekočine, plini ali
prah. Električno orodje med delovanjem
povzroča iskre, ki lahko povzročijo požar
ali eksplozijo.
c) Med uporabo orodja naj bodo vsi
prisotni in otroci dovolj daleč od
delovnega območja. Med odklanjanjem
ostalih oseb lahko izgubite nadzor nad
orodjem.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Priključni vtič električnega orodja mora
ustrezati vtičnici. Vtiča v nobenem
primeru ni dovoljeno spreminjati. Ne
uporabljajte nikakršnih adapterskih
vtičev skupaj z ozemljenimi električnimi
orodji. Originalni vtiči in ustrezne vtičnice
zmanjšujejo rizik eventualnega
b)
c)
d)
električnega udara.
Izogibajte se stika z ozemljenimi
deli, npr. cevmi, grelci, pečicami in
hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je
nevarnost električnega udara večja.
Orodje zaščitite pred dežjem ali vlago.
Vdor vode v električno orodje povečuje
tveganje električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla.
Kabla nikoli ne uporabljajte za
prenašanje, vleko ali izklop električnega
orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo
kabel na varni oddaljenosti od vročine,
SLOVENŠČINA
e)
f)
olja, ostrih robov in premikajočih se
delov. Poškodovan ali prepleten kabel
povečuje nevarnost električnega udara.
Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
primernega napajalnega kabla za delo na
prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
ali pod vplivom drog, alkohola ali
zdravil. Že trenutek nepozornosti med
delom z električnim orodjem lahko privede
do hudih telesnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Uporaba
osebne zaščite, kot je maska za prah;
zaščitna obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada
ali zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo
električnega orodja, zmanjšuje nevarnost
poškodb.
c) Izognite se neželenemu zagonu
orodja. Pred priključitvijo na izvor
napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d) Odstranite vse ključe za nastavitev
orodja preden vključite orodje. Orodje
ali ključ, ki ostane pritrjen na vrtečih se
delih električnega orodja, lahko povzroči
telesne poškodbe.
e) Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varen in stabilen položaj
telesa. To omogoča boljši nadzor nad
električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f) Nosite primerno obleko. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi,
obleko ali rokavicami se ne približujte
premikajočim se delom. Ohlapna
oblačila, lase in nakit lahko vrtljivi deli
orodja zagrabijo.
g)
Če so na voljo priklopne naprave
za ekstrakcijo praha in zbiralne
naprave, se prepričajte, da so pravilno
priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje
prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča
prah.
4) SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA
ELEKTRIČNIH ORODIJ
a) Električnega orodja ne
preobremenjujte. Uporabite orodje, ki
je predpisano za posamezno opravilo.
Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da
bo delo končano bolj kvalitetno in varneje
na način, kot je to predpisano.
b) Ne uporabljajte orodja, če stikalo za
vklop/izklop ne deluje. Električno orodje,
ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je
nevarno in ga je treba popraviti.
c) Izvlecite vtič iz vtičnice preden se lotite
nastavljanja aparata, menjave orodij
ali preden ga odložite. Ti previdnostni
ukrepi zmanjšujejo možnost nenadejanega
vklopa.
d) Električne aparate, ki niso v uporabi
dobro čuvajte, še zlasti pred otroki.
Ne dopuščajte uporabe osebam, ki
ne poznajo načina uporabe in teh
navodil niso prebrali. Električna orodja
so nevarna, če jih uporablja nepoučena
oseba.
e) Vzdržujte električna orodja. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto
gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali
tako poškodovani, da je funkcija
električnega aparata s tem okrnjena.
Pred uporabo električnega aparata,
pustite da popravila poškodovanih
delov opravi kvalificirano osebje.
Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih
orodij.
f) Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g) Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na
vrsto dela, ki ga opravljate in delovne
pogoje. Uporaba električnih orodij za
druge namene kakor je predvideno, lahko
pripelje do nevarnih situacij.
5) SERVIS
a) Popravila vašega aparata prepustite
samo kvalificiranemu strokovnemu
9
SLOVENŠČINA
osebju, zamenjava delov pa mora
biti opravljena samo z originalnimi
nadomestnimi deli. S tem bo ohranjena
varnost aparata.
Dodatni varnostni napotki za
delo z vbodnimi žagami
• Ko opravljate dela, kjer se lahko
pripomoček za rezanje dotakne skrite
napeljave ali lastnega napajalnega kabla,
električno orodje vedno držite za izolirano
površino. Če se rezalni pripomoček dotakne
žice pod napetostjo, bodo pod napetostjo
tudi kovinski deli električnega orodja, to
pa lahko povzroči hude telesne poškodbe
uporabnika.
• Počakajte, da se motor popolnoma
zaustavi, šele potem izvlecite rezilo iz
obdelovanca. Premikajoče se rezilo lahko
poškoduje obdelovanec in izgubo nadzora
nad orodjem, hkrati pa telesne poškodbe.
• Ročice morajo biti suhe čiste in brez
madežev olja ali masti. Tako boste imeli
boljši nadzor nad orodjem.
• Rezila ohranjajte ostra. Topo ali
poškodovano rezilo lahko povzroči, da se
rezilo nepričakovano odkloni ali zaustavi pod
napetostjo.
• Orodje redno čistite, še posebej po dolgi
uporabi. Prah in nečistoče, ki vsebujejo
kovinske opilke se pogosto kopičijo
v notranjosti orodja, kar lahko privede do
električnega udara.
• Ne delajte s tem orodjem dalj časa
neprekinjeno. Orodje pri delovanju povzroča
vibracije, ki lahko vodijo do trajnih poškodb
prstov, rok in ramen. Pri delu uporabite
rokavice, ki bodo ublažile vibracije, pogosto
vzemite odmor in omejite dnevno uporabo
orodja.
Ostala tveganja
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
– Poškodbe sluha
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščeni naslednji piktogrami:
Preberite priročnik z navodili pred
uporabo.
Uporabljajte zaščito za ušesa.
Vedno nosite zaščitna očala.
LOKACIJA PODATKOVNE KODE (SL. A)
Podatkovna koda (19), ki vsebuje tudi podatek
o letu izdelave, je odtisnjena na ohišje.
Primer:
2010 XX XX
Leto izdelave
Vsebina kompleta
Paket vsebuje:
1 Vbodna žaga
1 Rezilo vbodne žage
1 Čevljev vložek za rezanje brez trganja
1 Obloga za zaščito pred praskami
1 Priključek za napravo za odsesavanje prahu
1 Adapter za napravo za odsesavanje prahu
1 Transportna škatla
1 Navodila za uporabo
1 Nazorna risba
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
• Vzemite si čas in temeljito preberite in se
seznanite z navodili pred uporabo.
Opis (sl. A)
OPOZORILO: Nikoli ne spreminjaj
električnega orodja ali katerega koli
njegovega dela. Predelava lahko
povzroči telesne poškodbe ali okvare
orodja.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
1 Vklopno/izklopno stikalo
– Nevarnost opeklin zaradi segrevanja pribora
med delom.
3 Elektronski regulator hitrosti
2 Gumb za vklop zapore
4 Krmilnik puhala žagovine
10
SLOVENŠČINA
5 Zaklep rezila
OPOZORILO: Na ozemljitveni
terminal ne priključujte nobene žice.
6 Varovalo za prste
7 Držalo rezila
8 Vodilni valj
9 Čevelj
10 Izbirnik nihalnega giba
11 Vzvod čevlja
NAMEN UPORABE
Vaša vbodna žaga je zasnovana za
profesionalno rezanje lesa, jekla, aluminija,
plastike in keramike.
ORODJA NE UPORABLJAJTE v mokrih pogojih
in ob prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
Te vbodne žage so profesionalna električna
orodja.
NE DOVOLITE, da otroci prišli v stik z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki
so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 13 A.
Uporaba podaljška
napajalnega kabla
Če je podaljšek kabla nujno potreben,
uporabljajte 3-žilni podaljšek kabla, ki je primeren
za napetost, ki jo uporablja to orodje (glejte
tehnične podatke). Minimalni presek žice je
1,5 mm2; največja dolžina kabla je 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte
kabel.
MONTAŽA IN NASTAVITVE
ORODJA
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite
orodje in ga izklopite iz vira
napajanja, preden namestite
ali odstranite pribor ali preden
izberete in zamenjate nastavitve
ter pred popravili. Sprožilno stikalo
mora biti na poziciji "OFF" (IZKLOP).
Nekontroliran zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost vira
napajanja ustreza tisti, ki je navedena na
podatkovni plošči.
Vaše DEWALT orodje je dvojno
izolirano v skladu z standardom
EN 60745 in ozemljitev ni potrebna.
OPOZORILO: 115 V enote morajo
delovati preko odpovedno varnega
izolacijskega transformatorja
z ozemljitvenim zaslonom med
prvotnim in sekundarnim navitjem.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je
na voljo preko servisne mreže DEWALT.
Zamenjava vtiča napajalnega
kabla (samo za Veliko Britanijo
in Irsko)
Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim
korakom:
Montaža in demontaža rezila (sl. B)
Sistem za menjavo rezil brez uporabe orodja
zagotavlja hitro in enostavno menjavo rezil.
• Odprite držalo rezila (7) tako, da popolnoma
razprete zaklep rezila (5).
• Vstavite rezilo v držalo rezila (7), tako da
zadnji del rezila naslonite na utor vodilnega
valja (8).
• Sprostite zaklep rezila (5).
• Za odstranitev rezila popolnoma razprite
zaklep rezila in izvlecite rezilo iz držala.
Rezila žage
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
Vrsta rezila
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
Fino rezilo
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
Grobo rezilo
za hitre in ravne reze
Rezilo za kovine
za železne in neželezne kovine
Delovna operacija
za gladke in ravne reze
11
SLOVENŠČINA
Slepo rezilo*
za končanje reza na steni
ali robu
* Ni na voljo v vseh državah.
Kot dodatna oprema je na voljo širok izbor
specialnih žaginih listov.
OPOZORILO: Vedno skrbno izberite
žagin list.
- Srednji pretok Pri rezanju lesa in podobnih
materialov pri nizki hitrosti.
- Visok pretok Pri rezanju lesa in podobnih
materialov pri visoki hitrosti.
Namestitev plastične obloge za zaščito pred
praskami (sl. D)
Obloga za zaščito pred praskami (12) preprečuje
poškodbe površine (občutljivih) obdelovancev.
• Oblogo namestite na čevelj kot je prikazano.
Nastavitev naklona (sl. C)
Nastavljiv čevelj (9) omogoča LEVO in DESNO
nagnjene reze pod kotom 45°. Nastavitvena
skala omogoča položaje kotov 0°, 15°, 30° in 45°.
• Sprostite vzvod čevlja (11).
• Pomaknite čevelj (9) proti rezilu.
• Nagnite čevelj in nastavite želeni položaj
naklona, pri tem si pomagajte s skalo.
• Zategnite vzvod čevlja.
Namestitev in odstranjevanje vložka čevlja za
rezanje brez trganja (sl. E1 in E2)
Čevljev vložek za rezanje brez trganja (13)
ki se prilega k rezilu žage zmanjšuje trganje
obdelovanca. Vložek je možno namestiti v čevelj
in oblogo za zaščito pred praskami.
• Vložek (13) primite, kot je prikazano.
• Pri montaži vložka na čevelj (9):
Nastavitev nihalnega giba (sl. A)
- Zdrsnite robove (14) v utore (15).
Nastavljivi nihalni gib je jamstvo za optimalni rez
v različnih vrstah materiala.
- Zdrsnite zadnjo stran vložka v položaj
nasproti čevlja.
• Pomaknite izbirnik (10) v želeni položaj, pri
tem si pomagajte si s spodnjo tabelo. Med
delom izbirnik lahko premikate.
Poz.
Les
Kovina
Plastika
3
Hitri rezi
-
PVC
2
Debeli obdelovanci -
Steklena
vlakna
Akril
1
0
Vezana plošča
Aluminij
-
Iverna plošča
Nekovinsko
-
Debeli obdelovanci Kovinske
plošče
-
Fini rezi
Nastavitev puhala žagovine (sl. A)
Puhalo žagovine piha nastavljiv pretok zraka
na rezilo žage, da ohranja obdelovanec med
žaganjem čist.
• Nastavite puhalo žagovine s pomočjo
krmilnika (4).
- Nizek pretok Pri rezanju kovinskih izdelkov,
ko uporabljate hladilna
sredstva in tekočine in med
uporabo sesalnika za prah.
12
• Pri montaži vložka na oblogo za zaščito pred
praskami (12):
- Zdrsnite robove (14) za rebra (16).
- Potisnite sprednji del vložka v smeri obloge
za zaščito pred praskami. Vložek se zaskoči
v položaj.
• Če želite odstraniti čevljev vložek za rezanje
brez trganja, sledite zgornjemu postopku
v obratnem vrstnem redu.
Odsesavanje prahu (sl. F)
Adapter za priklop odsesavanja prahu (17)
v katerega priklopite cev sesalnega sistema
(18) omogoči odsesavanje prahu s površine
obdelovanca.
• Namestite cev sesalnega sistema (18)
v varovalo za prste (6), da se zaskoči.
• Namestite adapter za priklop odsesavanja
prahu (17), kot je prikazano na ilustraciji.
• Povežite cev sistema za odsesavanje prahu
z adapterjem.
OPOZORILO: Če je le mogoče,
priključite napravo za odsesavanje
prahu, ki je izdelana ustrezno
predpisom o emisijah prahu.
OPOZORILO: Če brusite kovine,
ne uporabljajte vrečke za prah ali
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO čvrsto primite ročaja
z obema rokama v pričakovanju
reakcijskega momenta orodja.
sesalnika prahu brez ustrezne zaščite
pred iskrenjem.
UPORABA ORODJA
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih
poškodb izključite orodje in ga
izklopite iz vira napajanja pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
namestitvijo priključkov ali
pripomočkov.
OPOZORILO:
• Poskrbite, da bo obdelovanec trdno
vpet. Iz obdelovanca odstranite
vijake in ostale predmete, ki bi lahko
poškodovali rezilo.
• Preverite, če je pod obdelovancem
zadosti prostora za hod rezila.
Ne žagajte obdelovancev, ki so
debelejši, kot je hod rezila.
• Uporabljajte le ostra rezila.
Poškodovana ali zvita rezila takoj
nadomestite z brezhibnimi.
• Orodja ne uporabljajte za rezanje
cevi.
• Nikoli ne zaganjajte orodja brez
nameščenega rezila.
• Za optimalne rezultate pomikajte
orodje počasi in konstantno preko
obdelovanca.
Ne nanašajte stranskega pritiska na
rezilo. Čevelj orodja imejte vedno
trdno pritisnjen ob obdelovanec,
napajalni kabel pa naj bo varno
oddaljen od rezila. Pri okroglih rezih
ali kadar režete odprtine za luknje,
orodje nežno premikajte naprej.
• Preden orodje izvlečete iz
obdelovanca, počakajte, da se rezilo
popolnoma zaustavi. Po rezanju je
rezilo lahko vroče. Ne dotikajte se ga.
Pravilni položaj rok je, ko je ena roka na
sprednjem držalu (21) in druga roka na glavnem
držalu (20).
Vklop in izklop (sl. A)
DW331
• Za vklop orodja pritisnite vklopno/izklopno
stikalo (1).
• Za neprekinjeno delovanje pritisnite in držite
pritisnjeno stikalo (1), pritisnite gumb za vklop
zapore (2) navzgor, nato sprostite stikalo.
• Za zaustavitev orodja sprostite stikalo.
• Za ustavitev neprekinjenega delovanja
kratko pritisnite na stikalo in ga sprostite.
Po končanem delu in pred izklopom iz vira
napajanja vedno izključite orodje.
DW333
• Za vklop orodja: potisnite vklopno/izklopno
stikalo (1) naprej.
• Za izklop orodja: potisnite vklopno/izklopno
stikalo nazaj. Po končanem delu in pred
izklopom iz vira napajanja vedno izključite
orodje.
Nastavitev elektronskega
nadzora hitrosti (sl. G1 in G2)
DW331 (sl. G1)
Hitrost rezanja je odvisna od sile, s katero
stisnete vklopno/izklopno stikalo (1).
• Če želite nastaviti hitrost rezanja, obrnite
elektronski regulator hitrosti (3) v želeni
položaj. Večjo hitrost želite nastaviti, višje
pomaknite regulator. Nastavitev je odvisna od
debeline in vrste materiala.
• Visoke hitrosti uporabljajte za žaganje mehkih
materialov, na primer lesa. Nizke hitrosti
uporabljajte za žaganje kovine.
Pravilni položaj rok (sl. A, K)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v pravilnem
položaju, kot prikazuje slika.
DW333 (sl. G2)
S pomočjo regulatorja hitrosti (3) lahko vnaprej
nastavite zahtevani razpon hitrosti.
13
SLOVENŠČINA
• Zavrtite elektronski regulator hitrosti v želeni
položaj. Nastavitev je odvisna od debeline in
vrste materiala.
• Visoke hitrosti uporabljajte za žaganje mehkih
materialov, na primer lesa. Nizke hitrosti
uporabljajte za žaganje kovine.
OPOZORILO: Po daljši uporabi
orodja z nastavitvijo nizke hitrosti
naj orodje deluje pribl. 3 minute na
maksimalni hitrosti prostega teka.
Žaganje lesa
• Če je potrebno, zarišite črto reza.
• Vklopite orodje.
• Orodje namestite na obdelovanec in sledite
zarisani črti.
• Za vzporedno žaganje, na orodje namestite
vodilo za vzporedne reze, kot je prikazano na
sliki H.
OPOZORILO: Pri žaganju kovin za
hlajenje rezila uporabljajte sredstvo
za hlajenje (olje).
VZDRŽEVANJE
Vaša DEWALT električna naprava je zasnovano
tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite
orodje in ga izklopite iz vira
napajanja, preden namestite
ali odstranite pribor ali preden
izberete in zamenjate nastavitve
ter pred popravili. Sprožilno stikalo
mora biti na poziciji "OFF" (IZKLOP).
Nekontroliran zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
Žaganje lesa s pomočjo vodilne luknje
• Če je potrebno, zarišite črto reza.
• Izvrtajte luknjo (ø min. 12 mm) in vanjo
vstavite rezilo.
• Vklopite orodje.
• Sledite zarisani črti.
• Za žaganje pravih krogov, v luknjo vstavite
vodilni drog in nastavite želeni premer (sl. I).
Podmazovanje vodilnega valja
(sl. B)
• V rednih časovnih presledkih nanesite
kapljico olja na vodilni valj (8), da preprečite
zagozditev.
Žaganje proti štrlečemu robu (sl. J)
• Pri žaganju proti štrlečemu robu uporabljate
običajno rezilo.
• Rez končajte s slepim rezilom.
Odsesavanje prahu (sl. F)
• Če orodje dalj časa uporabljate v zaprtih
prostorih, uporabite ustrezno napravo za
odsesavanje prahu, ki je v skladu s predpisi,
ki urejajo emisije prahu.
Žaganje kovin
• Montirajte pravilni list žage.
• Nadaljujte po napotkih zgoraj.
14
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo
in prah iz glavnega ohišja
z izpihovanjem s suhim zrakom, ko
opazite, da se prah nabere v in okoli
odprtin za zračenje. Med opravljanjem
tega postopka nosite ustrezno zaščito
za oči in masko za obraz.
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
SLOVENŠČINA
Dodatni pribori
OPOZORILO: Ker pripomočki,
ki jih ne ponuja DEWALT, s tem
izdelkom niso bili testirani, je
njihova uporaba lahko nevarna.
Da bi zmanjšali nevarnost telesnih
poškodb, z izdelkom uporabljajte le
pripomočke, ki jih priporoča DEWALT.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega
prodajalca.
Mednje spadajo:
- DE3241
Vodilo za vzporedno žaganje
- DE3242
Vodilni drog
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih DEWALT izdelkov, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
DEWALT pisarno, na naslov, ki je naveden v tem
priročniku. Seznam pooblaščenih DEWALT
serviserjev in opis vseh po prodajnih storitev
je podan tudi na naslednji spletni strani:
www.2helpU.com.
Na voljo so naslednja nadomestna rezila:
- DT2048
Fino rezilo
- DT2075
Grobo rezilo
- DT2160
Rezilo za kovine
- DT2074
Slepo rezilo*
* Ni na voljo v vseh državah.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Naprava ne sme biti
odložena med mešane komunalne
odpadke.
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več
uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite
za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in
ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno
odlaganje električnih izdelkov od navadnih
komunalnih odpadkov, lokalni zbirni centri ali
prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
15
HRVATSKI
UBODNA PILA
DW331, DW333
Čestitamo!
Odabrali ste alat tvrtke DEWALT. Godine iskustva,
od razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su
tvrtku DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera
za korisnike profesionalnog električnog alata.
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija predstavljena je za
glavne primjene alata. Međutim, ako
se alat koristi u drugim primjenama,
s drugim nastavcima ili ako je loše
održavan, razine vibracija mogle bi
se razlikovati. To može značajno
povećati razinu izloženosti tijekom
ukupnog vremena upotrebe.
Tehnički podaci
Napon
V
samo U.K. i Irska
V
Tip
Ulazna snaga
W
Izlazna snaga
W
Brzina bez opterećenja min-1
Duljina uboda
mm
Dubina rezanja u:
drvo
mm
aluminij
mm
čelik
mm
legura nerđajućeg
čelika
mm
Podešavanje kuta
nagiba (l/r)
Masa
kg
LPA (zvučni tlak)
KPA (nesigurnost zvučnog
tlaka)
LWA (zvučna snaga)
KWA (nesigurnost zvučnog
tlaka)
DW331
DW333
230
230
230/115 230/115
1
1
701
701
425
425
0 - 3.100 800 - 3.100
26
26
130
30
12
130
30
12
4,5
4,5
0 - 45°
2,6
0 - 45°
2,6
dB(A)
86
87
dB(A)
dB(A)
2,8
97
2,8
98
Definicije: Sigurnosne
smjernice
dB(A)
2,8
2,8
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
određene prema EN 60745:
Emisija vibracija ah
ah,CM =
m/s²
5,0
7,0
Nesigurnost K =
m/s²
1,5
1,8
Emisija vibracija ah
ah,CW =
m/s²
6,0
7,5
Nesigurnost K =
m/s²
2,0
1,5
Razina emisija vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
s standardiziranim ispitivanjem opisanim
16
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Provjerite dodatne sigurnosne mjere
za zaštitu operatera od učinaka
vibracija, kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplima,
organizacija radnih rasporeda i sl.
Osigurači
Europa
U.K. i Irska
U.K. i Irska
230 V za alate, 10 Ampera, mreža
230 V alati
13 ampera, u utikačima
115 V alati
16 ampera, u utikačima
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
HRVATSKI
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednjim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz osobne ozljede koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
oštećivanjem imovine.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
DW331, DW333
Tvrtka DEWALT izjavljuje da su proizvodi
opisani u poglavlju “Tehnički podaci” u skladu sa
sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivom
2004/108/EC. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku DEWALT putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda,
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljede.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa
može rezultirati strujnim udarom,
požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE
Izraz “električni alat” u upozorenjima odnosi
se na vaš električni alat napajan iz gradske
mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Područje rada držite čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c) Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na
koji način ne prepravljajte utikač.
Nemojte rabiti prilagodne utikače
s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
b) Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladionika. Ako je
tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je
povećan.
c) Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat
će rizik od električnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od električnog
udara.
e) Pri radu s električnim alatom na
otvorenom, upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f) Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
17
HRVATSKI
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Prilikom rada s električnim alatom
budite oprezni, usredotočeni
i primjenjujte zdravorazumski pristup.
Ne upotrebljavajte električni alat ako
ste umorni ili pod utjecajem droga,
alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite opremu za osobnu zaštitu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv
prašine, sigurnosnih cipela protiv
klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha
u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik
od osobnih ozljeda.
c) Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata pri
čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
d) Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e) Ne sežite predaleko. Održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To pruža
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f) Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih
dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu
kosu.
g) Ako je omogućeno priključivanje
uređaja za izvlačenje i prikupljanje
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba
uređaja za skupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni
alat za posao koji obavljate. Prikladan
18
b)
c)
d)
e)
f)
g)
električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
Prije prilagođavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne
preventivne mjere smanjuju rizik od
nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne
upotrebljavaju pohranite izvan dohvata
djece i ne dopuštajte rad osobama
koje nisu upoznate s alatom ili ovim
uputama. Električni alati opasni su
u rukama neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite
ima li otklona ili savijenih pokretnih
dijelova, napuknutih dijelova ili drugih
okolnosti koje mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj
nezgoda uzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd.
upotrebljavajte u skladu s ovim
uputama i uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti.
Upotreba električnih alata za poslove
za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. Na
taj ćete način održati sigurnost upotrebe
električnog alata.
Dodatne posebne sigurnosne
upute za ubodne pile
• Električne alate držite isključivo
za izolirane rukohvate dok radite
u područjima gdje bi rezni alat mogao
doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili
kabelom alata. U slučaju kontakta reznog
pribora sa žicom pod naponom, taj se napon
HRVATSKI
može prenijeti na metalne dijelove alata
i izazvati električni udar rukovatelja.
• Omogućite da se motor potpuno
zaustavi prije nego što izvlačite oštricu iz
zasjeka (utora stvorenog izrezivanjem).
Pomicanjem oštrice radni materijal može
udariti i prouzročiti lomljenje oštrice,
oštećenje radnog materijala ili gubitak
nadzora i moguće osobne ozljede.
• Rukohvate održavajte suhim, čistim
i bez prisutnosti ulja ili masti. Time ćete
omogućiti bolje kontroliranje alata.
• Oštrice održavajte oštrima. Tupe
ili oštećene oštrice mogu prouzročiti
podrhtavanje pile ili njezino blokiranje pod
pritiskom.
• Često čistite alat, osobito nakon
intenzivne upotrebe. Prašina i masnoća
koje sadrže metalne čestice često se
nakupljaju na unutarnjim površinama te
mogu predstavljati rizik od strujnog udara.
• Ovaj alat ne upotrebljavajte neprekidno
tijekom suviše dugih razdoblja. Vibracije
nastale uslijed rada ovog alata mogu izazvati
trajne ozljede prstiju, šake i ruku. Upotrijebite
rukavice kako biste omogućili dodatno
ublažavanje, često se odmarajte i ograničite
dnevnu upotrebu.
Stalno prisutni rizici
POLOŽAJ DATUMSKE OZNAKE (CRTEŽ A)
Datumska oznaka (19), koja obuhvaća i godinu
proizvodnje, otisnuta je na kućištu.
Primjer:
2010 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj kompleta
Pakiranje sadrži:
1 Ubodna pila
1 List ubodne pile
1 Umetak protiv iveraka
1 Pokrov papuče protiv grebanja
1 Ovoj za odvođenje prašine
1 Prilagodnik za odvođenje prašine
1 Kutija kompleta
1 Priručnik s uputama
1 Crtež sastavnih dijelova
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Temeljito proučite i upoznajte se s ovim
priručnikom prije same upotrebe alata.
Opis (crtež A)
UPOZORENJE: Nikad ne
modificirajte električni alat ili bilo koji
njegov dio. Može doći do oštećenja ili
ozljeda.
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih
propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno
prisutne rizike nije moguće izbjeći, a to su:
– Oštećenje sluha
1 Prekidač uključivanja/isključivanja
– Rizik od osobnih ozljeda uslijed letećih
objekata.
3 Birač za podešavanje brzine
– Rizik od opekotina uslijed zagrijavanja
pribora tijekom rada.
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed produljene
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
2 Tipka za blokiranje
4 Kontrola puhala piljevine
5 Reza lista
6 Štitnik za prste
7 Držač oštrice
8 Valjak za navođenje
9 Papučica
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
10 Birač hoda klatna
Koristite zaštitu za sluh.
NAMJENA
Koristite zaštitu za oči.
Vaša ubodna pila je namijenjena za
profesionalno rezanje drveta, čelika, aluminija,
plastike i keramike.
11 Ručica papučice
19
HRVATSKI
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Ove ubodne pile profesionalni su električni alati.
SASTAVLJANJE
I PRILAGOĐAVANJE
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnostodozljeda,isključitestrojiodvojite
gaodizvoranapajanjaprijepostavljanjaili
uklanjanjanastavaka,prijeizvođenjabilo
kakvihpodešavanja,promjenapostavkiili
izvođenjapopravaka.Provjeritejeliprekidač
napajanjauisključenompoložaju.Slučajno
uključivanje alata može izazvati ozljede.
NE dopustite djeci da dolaze u dodir s alatom.
Dok ovaj alat koristi neiskusan korisnik potreban
je nadzor.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Ovaj DEWALT alat dvostruko je izoliran
u skladu s dokumentom EN 60745,
stoga žica uzemljenja nije potrebna.
UPOZORENJE: Alate s napajanjem
od 115 V potrebno je upotrebljavati
putem izolacijski osiguranog
transformatora koji između primarnog
i sekundarnog navoja ima zaštitu
uzemljenja.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena električnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
Postavljanje i uklanjanje lista pile (sl. B)
Sustav izmjene lista bez upotrebe alata
osigurava brzu i jednostavnu zamjenu listova
pile.
• Držač lista (7) otvorite povlačenjem bravice
lista (5) do kraja.
• List pile umetnite u držač lista (7) uvodeći
stražnji rub lista u utor na valjku vodilice (8).
• Oslobodite bravicu lista (5).
• Da biste uklonili list pile, potpuno povucite
bravicu oštrice i izvucite oštricu iz držača.
Listovi pile
Vrsta lista
Primjene
• Sigurno odbacite stari utikač.
Rezni list s finim zupcima
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
Rezni list s grubim zupcima za brze ravne rezove
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Upotreba produžnog kabela
Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite
odobreni trožilni produžni kabel koji je pogodan
za ulaznu snagu ovog alata (pogledajte tehničke
podatke). Najmanja debljina vodiča je 1,5 mm2,
a najveća duljina je 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
za glatke ravne rezove
List za rezanje metala
za željezne i neželjezne
metale
List za ravno odrezivanje*
za dovršavanje rezova
do samog zida ili na
rubovima.
* Nije dostupno u svim državama.
U opcionalnoj ponudi dostupan je velik broj
namjenskih listova.
UPOZORENJE: List pile uvijek birajte
uz posebnu pažnju.
Prilagođavanje kuta nagiba (sl. C)
Prilagodljiva papuča (9) omogućuje rezanje lijevih
i desnih ukošenja do 45°. Ljestvica nagiba ima
unaprijed postavljene položaje od 0°, 15°, 30°
i 45°.
• Otpustite polugu papučice (11).
• Papučicu (9) klizno pomaknite prema listu
pile.
20
HRVATSKI
• Nagnite papučicu i pomoću skale postavite
željeni kut nagiba.
Postavljanje i uklanjanje umetka protiv
iveraka (crteži E1 i E2)
• Pritegnite polugu papučice.
Umetak protiv cijepanja (13), koji se postavlja
blizu lista pile, smanjuje cijepanje radnog
materijala. Umetak se može postaviti u papuču
i u pokrov papuče.
Prilagođavanje hoda klatna (crtež A)
Podesivi hod klipa jamči savršeni hod tijekom
rezanja za različite materijale.
• Birač (10) klizno pomaknite u željeni položaj,
prema donjoj tablici. Biračem se može
upravljati tijekom rezanja.
• Umetak (13) namjestite kako je prikazano na
crtežu.
• Postavljanje umetka u papuču (9):
- Rubove (14) klizno postavite u utore (15).
- Umetak klizno pomaknite prema natrag
u njegovo mjesto u papučici.
Pol.
Drvo
Metal
Plastika
3
Brzi rezovi
-
PVC
2
Debeli radni
materijal
-
Fiberglas
- Rubove (14) klizno postavite iza rebara
(16).
Akrilni
materijali
- Prednji kraj umetka gurnite prema pokrovu.
Umetak se uz klikajući zvuk namješta
u svom mjestu.
1
0
Šperploča
Aluminij
-
Iverica
Neželjezni
materijal
-
Tanki radni materijal Lim
-
Fino rezanje
Podešavanje puhala piljevine (crtež A)
Puhalo prašine do lista pile dovodi prilagodljivu
struju zraka kako bi se radni materijal tijekom
rada održao čistim od prašine.
• Puhalo piljevine prilagodite pomoću poluge
(4).
- Nisko
Za rad s metalima, tijekom
korištenja rashladnih
sredstava i maziva i za
upotrebu uz sklop za
izvlačenje prašine.
- Srednje
Za rad s drvom i sličnim
materijalima pri maloj brzini.
- Visoko
Za rad s drvom i sličnim
materijalima pri velikoj brzini.
Postavljanje plastičnog pokrova papučice
protiv grebanja (sl. D)
Pokrov papuče protiv grebanja (12) smanjuje
oštećivanje površine osjetljivih materijala.
• Pokrov namjestite na papučicu kako je
prikazano na crtežu.
• Postavljanje umetka u pokrov (12):
• Za uklanjanje umetka protiv iveraka primijenite
gornji postupak, ali obrnutim redoslijedom.
Odvođenje prašine (crtež F)
Prilagodnik za odvođenje prašine (17)
u kombinaciji s okvirom za odvođenje prašine
(18) pomaže odvođenju prašine s površine
radnog materijala nakon priključivanja na
odgovarajući sustav za odvođenje prašine.
• Okvir za odvođenje prašine (18) postavite
na štitnik za prste (6) i učvrstite u njegovu
položaju.
• Prilagodnik za odvođenje prašine (17)
namjestite na alat, kao što je prikazano.
• Na prilagodnik priključite crijevo
odgovarajućeg sustava za odvođenje prašine.
UPOZORENJE: Kad je pogodno,
priključite sustav za odvođenje
prašine koji je projektiran u skladu
s važećim propisima o emisiji prašine.
UPOZORENJE: Tijekom piljenja
u metalu ne upotrebljavajte sustav
za odvođenje prašine bez pravilne
zaštite od iskri.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se
pridržavajte sigurnosnih uputa
i važećih propisa.
21
HRVATSKI
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od
izvora napajanja prije izvođenja
bilo kakvih prilagođavanja ili
postavljanja/uklanjanja dodataka ili
pribora.
UPOZORENJE:
• Provjerite je li radni materijal dobro
učvršćen. Uklonite čavle, vijke i druge
pričvršćivače koji bi mogli oštetiti
oštricu.
• Provjerite ima li ispod radnog
materijala dovoljno prostora za list.
Nemojte rezati materijal koji prelazi
maksimalnu reznu dubinu oštrice.
• Upotrebljavajte isključivo naoštrene
listove pile. Oštećeni ili povijeni listovi
pile moraju se smjesta ukloniti.
Uključivanje i isključivanje
(crtež A)
DW331
• Za uključivanje alata pritisnite prekidač
uključivanja/isključivanja (1).
• Za neprestani rad držite pritisnut prekidač
(1), pritisnite gumb za blokiranje (2) i potom
otpustite prekidač.
• Da biste isključili alat, otpustite prekidač.
• Da biste zaustavili neprestani rad alata,
nakratko pritisnite i otpustite prekidač. Alat
uvijek isključite po završetku rada i prije
isključivanja utikača iz utičnice napajanja.
DW333
• Alate ne upotrebljavajte za rezanje
crijeva ni cijevi.
• Uključivanje: prekidač za uključivanje
i isključivanje (1) pomaknite prema naprijed.
• Alat nikad ne uključujte bez
postavljenog lista pile.
• Isključivanje: prekidač za uključivanje
i isključivanje pomaknite prema natrag. Alat
uvijek isključite po završetku rada i prije
isključivanja utikača iz utičnice napajanja.
• Kako biste ostvarili optimalne
rezultate, alat pomičite pravilno
i ravnomjerno preko radnog
materijala.
Na list pile ne primjenjujte bočni
pritisak. Papuču držite ravno na
radnom materijalu te izvedite kabel
u ravnini s alatom. Tijekom rezanja
zavoja, kružnica ili drugih zaobljenih
oblika, alat pažljivo gurajte prema
naprijed.
• Prije uklanjanja lista pile iz radnog
materijala pričekajte da se alat
u potpunosti zaustavi. List pile može
biti vruć nakon piljenja. Ne dodirujte.
Pravilan položaj ruku (crtež A,
K)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj
ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
UVIJEK čvrsto pridržavajte kao mjeru
opreza u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtjeva da jednom rukom
držite prednji rukohvat (21), dok drugom rukom
22
držite glavni rukohvat (20).
Prilagođavanje elektroničke
regulacije brzine
(sl. G1 i G2)
DW331 (sl. G1)
Brzina piljenja ovisi o pritisku primijenjenom na
prekidač za uključivanje/isključivanje (1).
Da biste unaprijed postavili brzinu piljenja,
kontrolni birač (3) okrenite na željenu razinu.
Što je veća brzina, veća je brzina piljenja.
Potrebna postavka ovisi o debljini i vrsti
radnog materijala.
• Za rezanje mekanih materijala poput drva
upotrijebite velike brzine. Za rezanje metala
upotrijebite male brzine.
DW333 (sl. G2)
Birač brzine (3) može se koristiti za napredno
prilagođavanje potrebnog raspona brzina.
• Elektronički birač brzine zakrenite na potrebnu
razinu. Potrebna postavka ovisi o debljini
i vrsti radnog materijala.
HRVATSKI
• Za rezanje mekanih materijala poput drva
upotrijebite velike brzine. Za rezanje metala
upotrijebite male brzine.
UPOZORENJE: Nakon upotrebe
alata pri niskoj postavki brzine
tijekom produljenog razdoblja, alat
držite pokrenutim približno 3 minute
pri najbržoj postavki i bez ikakvog
opterećenja.
Piljenje drva
• Po potrebi ucrtajte reznu liniju.
• Uključite alat.
• Alat pridržavajte uz radni materijal i slijedite
liniju.
• Za piljenje paralelno uz rub radnog materijala
postavite paralelni rubnik i ubodnu pilu vodite
po radnom materijalu kako je prikazano na
crtežu I.
• Nastavite kako je opisano u prethodnom
tekstu.
UPOZORENJE: Upotrijebite
rashladno mazivo (rezno ulje) kako
biste spriječili pregrijavanje oštrice
pile ili radnog materijala.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT električni alat projektiran za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih prilagođavanja, promjena
položaja ili popravaka. Provjerite je
li prekidač napajanja u isključenom
položaju. Slučajno uključivanje alata
može izazvati ozljede.
Piljenje u drvu pomoću početnog otvora
• Po potrebi ucrtajte reznu liniju.
• Izbušite otvor (najmanje Ø 12 mm) i uvedite
list pile.
• Uključite alat.
• Slijedite liniju.
• Za rezanje potpuno okruglih oblika postavite
polugu graničnika i namjestite je na željeni
polumjer (sl. l).
Podmazivanje valjka vodilice
(sl. B)
• Na valjak vodilice (8) redovito nanosite kap
ulja kako biste spriječili zaglavljivanje.
Rezanje do izlaznog ruba (sl. J)
• Upotrebom obične oštrice režite do izlaznog
ruba.
• Rezanje dovršite upotrebom oštrice za
rezanje uz površinu.
Odvođenje prašine (crtež F)
• Prilikom dulje upotrebe alata u zatvorenom
prostoru upotrijebite pogodan uređaj za
odvođenje prašine koji je projektiran u skladu
s važećim propisima o emisiji prašine.
Piljenje metala
• Postavite odgovarajući list pile.
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta
ispušite suhim zrakom čim primijetite
nakupljanje nečistoća. Tijekom
izvođenja ovog postupka nosite
zaštitu za oči i odobrenu masku protiv
prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Ove kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
23
HRVATSKI
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da pribor
koji nije u ponudi tvrtke DEWALT nije
ispitan s ovim proizvodom, upotreba
takvog pribora uz ovaj alat može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost od
ozljeda, uz ovaj proizvod potrebno je
upotrebljavati isključivo dodatni pribor
preporučen od tvrtke DEWALT.
Kod svog lokalnog prodavača zatražite dodatne
informacije o odgovarajućim dodacima.
a to su:
- DE3241
Paralelna vodilica
- DE3242
Poluga graničnika
Dostupni su sljedeći zamjenski listovi:
- DT2048
Rezni list s finim zupcima
- DT2075
Rezni list s grubim zupcima
- DT2160
Rezni list za metal
- DT2074
List za rezanje uz površinu*
* Nije dostupno u svim državama.
Zaštita okoliša
Odlažite zasebno. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako je vaš DEWALT proizvod potrebno zamijeniti
ili ako za njime više nemate potrebe, ne
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Pripremite ovaj proizvod za zasebno odlaganje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i pakiranja omogućava
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge,
svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom
24
servisnom predstavniku koji će ga preuzeti
u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
svog lokalnog ureda tvrtke DEWALT na adresi
naznačenoj u ovom priručniku. Također, popis
DEWALT servisa i sve pojedinosti o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni
su putem interneta na adresi: www.2helpU.com.
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji
ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi
svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
25
SRPSKI
UBODNA TESTERA
DW331, DW333
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Tehnički podaci
Napon
V
(samo za UK i Irsku) V
Tip
Ulazna snaga
W
Izlazna snaga
W
Brzina u praznom hodu min-1
Dužina hoda
mm
Dubina rezanja za:
drvo
mm
aluminijum
mm
čelik
mm
legura nerđajućeg
čelika
mm
Podešavanje ugla
rezanja (l/r)
Težina
kg
LPA (zvučni pritisak)
KPA (zvučni pritisak,
odstupanje)
LWA (zvučna snaga)
KWA (zvučna snaga,
odstupanje)
DW331
DW333
230
230
230/115 230/115
1
1
701
701
425
425
0 - 3.100 800 - 3.100
26
26
130
30
12
130
30
12
4,5
4,5
0 - 45°
2,6
0 - 45°
2,6
dB(A)
86
87
dB(A)
dB(A)
2,8
97
2,8
98
dB(A)
2,8
2,8
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
određene prema EN 60745:
Ukupna vrednost vibracija ah
ah,CM =
m/s²
5,0
7,0
Odstupanje K =
m/s²
1,5
1,8
Ukupna vrednost vibracija ah
ah,CW =
m/s²
6,0
7,5
Odstupanje K =
m/s²
2,0
1,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
26
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir
vremena kada je alat isključen i kada
radi u praznom hodu. To može
značajno smanjiti nivo izlaganja
u ukupnom periodu rada.
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Osigurači
Evropa
U.K. i Irska
U.K. i Irska
230 V alati
230 V alati
115 V alati
10 ampera, mrežni
13 ampera, u utikaču
16 ampera, u utikaču
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako
se ne izbegne, izazvati manju ili
umerenu povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
SRPSKI
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Označava opasnost od električnog
udara.
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
Označava opasnost od požara.
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite
sa električnim alatom. Zbog ometanja
možete izgubiti kontrolu.
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DW331, DW333
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC. Za više informacija kontaktirajte
DEWALT na sledećoj adresi ili ih potražite na
poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke
potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
31.12.2009
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna
upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte
sva bezbednosna upozorenja
i uputstva Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava
može izazvati električni udar, požar i/
ili ozbiljnu povredu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su
cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji
veća opasnost od električnog udara ako je
vaše telo uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili
vlažnim uslovima. Voda koja prodre
u električni alat povećava opasnost od
električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje
ili izvlačenje utikača električnog alata.
Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od
električnog udara.
e) Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je pogodan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
f) Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
27
SRPSKI
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih telesnih povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema,
kao što su maska za prašinu, zaštitna
obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga
ili zaštita za sluh, koja se koristi pod
odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog napajanja
i/ili baterije, uzimanja uređaja ili
nošenja alata. Nošenje električnog alata
sa prstom na prekidaču ili električnih
alata sa prekidačem koji su priključeni na
napajanje izaziva nezgode.
d) Uklonite ključ za podešavanje ili
ključ za pritezanje pre uključivanja
električnog alata. Ključ za pritezanje ili
podešavanje koji je ostao u rotirajućem
delu električnog alata može da dovede do
telesne povrede.
e) Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
f) Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
g) Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Koristite odgovarajući električni alat za
svoj rad. Pravilan električni alat će bolje
i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
28
c)
d)
e)
f)
g)
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja
električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od
slučajnog pokretanja električnog alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima
da rukuju električnim alatom. Električni
alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni i da
li postoji bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se
električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše
održavanim električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati
sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad
koji treba obaviti. Korišćenje električnog
alata za radove za koje nije namenjen
može dovesti do opasne situacije.
5) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne
rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna specifična
bezbednosna pravila za
ubodne testere
• Električne alate držite samo za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima rezni alat ima mogućnost da
dodirne skrivene vodove ili sopstveni
kabl. Rezni pribor koji dodirne strujni kabl
može da stavi pod napon metalne delove
alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
SRPSKI
• Sačekajte da se motor potpuno zaustavi
pre nego što izvučete list testere iz
zaseka (žleb napravljen rezanjem). List
testere u pokretu može da utiče na predmet
obrade uzrokujući lom lista testere, oštećenje
predmeta obrade ili gubitak kontrole
i moguće telesne povrede.
• Drške održavajte tako da budu suve,
čiste, nezaprljane uljem i mašću. To će
omogućiti bolje kontrolisanje alata.
• Održavajte listove testere oštrim. Tupi
listovi testere mogu da dovedu do naglog
skretanja ili blokiranja pod pritiskom.
• Čistite često svoj alat, naročito nakon
upotrebe. Prašina i metalne čestice
se često nagomilavaju na unutrašnjim
površinama i mogu prouzrokovati opasnost
od električnog udara.
• Ne radite sa ovim alatom duže vreme.
Vibracije prouzrokovane tokom rada alata
mogu prouzrokovati trajne povrede prstiju
ili ruku. Koristite rukavice za dodatno
ublažavanje, odmarajte se češće i ograničite
svakodnevno vreme upotrebe.
Preostale opasnosti
I pored primene relevantnih bezbednosnih
propisa i implementacije bezbednosnih uređaja,
izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći.
To su:
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. A)
Datumska šifra (19), koja sadrži i godinu
proizvodnje, odštampana je na kućištu.
Primer:
2010 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 ubodna testera
1 list za ubodnu testeru
1 umetak za stopu, za zaštitu od odlomaka
1 pokrivač za stopu, za zaštitu od grebanja
1 postolje za izbacivanje prašine
1 adapter za izbacivanje prašine
1 kutija sa priborom
1 uputstvo za upotrebu
1 sklopni crtež
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre uključivanja treba pažljivo pročitati
i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. A)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
– Slabljenje sluha
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
1 Prekidač za uključivanje i isključivanje
2 Dugme za blokadu u uključenom položaju
– Opasnost od opekotina zbog zagrevanja
pribora u toku rada.
3 Elektronski regulator brzine
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
5 Reza za list testere
4 Kontrola za duvanje prašine
6 Štitnik za prste
Oznake na alatu
7 Držač lista testere
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
8 Vodeći valjak
Pre upotrebe pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Nosite zaštitu za sluh.
9 Stopa
10 Birač hoda njihanja
11 Poluga stope
NAMENA
Nosite zaštitu za oči.
Vaša ubodna testera je dizajnirana za
profesionalno rezanje drveta, čelika, aluminijuma,
plastičnih i keramičkih materijala.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
29
SRPSKI
Ove ubodne testere su profesionalni električni
alati.
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu.
Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi
neiskusno lice.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora
napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici
uređaja.
Vaš DEWALT alat je dvostruko izolovan
u skladu sa EN 60745; zato nije
potreban kabl za uzemljenje.
UPOZORENJE: Uređaji na
115 V moraju da se uključuju preko
izolacionog transformatora za zaštitu
od greške sa uzemljenim kablom
između namotaja primara i namotaja
sekundara.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Korišćenje produžnog kabla
Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni
3-žilni produžni kabl koji je pogodan za električno
priključivanje ovog alata (pogledajte tehničke
podatke). Minimalni poprečni presek provodnika
je 1,5 mm2; maksimalna dužina je 30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač
30
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ali i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Postavljanje i vađenje lista testere (sl. B)
Sistem za zamenu lista testere bez korišćenja
alata obezbeđuje brzo i jednostavno menjanje
listova testere.
• Otvorite držač lista testere (7) tako što ćete
rezu lista testere (5) potpuno povući nazad.
• Umetnite list testere u držač testere (7)
navodeći zadnji deo lista testere u žleb
vodećeg valjka (8).
• Pustite rezu lista testere (5).
• Da izvadite list testere, rezu lista testere
potpuno povucite nazad i izvucite list testere
iz držača.
Listovi testere
Tip lista testere
Primene
List testere sa fini zupcima za prave i fine rezove
List testere sa grubim
zupcima
za brze prave rezove
List za sečenje metala
za gvožđa i obojenihmetala
List za sečenje u ravni*
za sečenje prema zidu
ili ivici.
* Nije na raspolaganju za sve države.
Širok asortiman listova testere dostupne su kao
opcija za specijalne namene.
UPOZORENJE: Uvek pažljivo
izaberite svoj list testere.
Podešavanje ugla za rezanje pod uglom
(sl. C)
Podesiva stopa (9) omogućava rezanje pod
uglom do 45° na levu i desnu stranu. Skala
uglova rezanja ima unapred podešene položaje
od 0°, 15°, 30° i 45°.
• Pustite polugu stope (11).
• Pomerite stopu (9) prema listu testere.
SRPSKI
• Nagnite stopu i podesite željeni ugao rezanja
pod uglom koristeći skalu.
Montiranje i demontiranje umetak stope za
zaštitu od odlomaka (sl. E1 i E2)
• Pritegnite polugu stope.
Umetak stope za zaštitu od odlomaka (13), koji
se namešta blizu lista testere, smanjuje stvarane
odlomaka od radnog komada. Umetak se može
montirati u stopi i u pokrivaču stope.
Podešavanje hoda njihanja (sl. A)
Podesivi hod njihanja garantuje savršeni hod
rezanja kod različitih materijala.
• Pomerite birač (10) u željeni položaj vodeći
računa o donjoj tabeli. Ovim biračem se može
rukovati tokom rada.
• Stavite umetak (13) prema orijentaciji kao što
je prikazano.
• Za montažu umetka u stopi (9):
- Gurnite ivice (14) u udubljenja (15).
- Gurnite umetak nazad u poziciji naspram
stope.
Poz.
Drvo
Metal
Plastika
3
Brzo rezanje
-
PVC
2
Debeli predmeti
obrade
-
Fiberglas
- Gurnite ivice (14) iza izbočina (16).
Akril
- Gurnite prednji kraj umetka prema poklopcu.
Umetak se utvrđuje u mestu.
1
0
Šperploča
Aluminijum
-
Iverica
Obojeni metali -
Tanki predmeti
obrade
Lim
• Za demontažu umetka stope a zaštitu od
odlomaka uradite gore navedeno u obrnutom
redosledu.
-
Fino rezanje
Podešavanje ventilatora za duvanje prašine
(sl. A)
Ventilator za duvanje prašine proizvodi podesiv
mlaz vazduha prema listu testere tako da je radni
komad čist tokom operacije sečenja.
• Podesite ventilator za duvanje prašine
pomoću poluge (4).
- Nisko
• Za montažu u poklopcu (12):
Za rad sa metalima, kada
koristite rashladna sredstva
i sredstva za podmazivanje
i za upotrebu sa usisivačem.
- Srednje
Za rad sa drvetom i sličnim
materijalima pri niskoj brzini.
- Visoko
Za rad sa drvetom i sličnim
materijalima pri visokoj brzini.
Montiranje plastičnog pokrivača za stopu za
zaštitu od grebanja
(sl. D)
Pokrivač za stopu za zaštitu od grebanja (12)
smanjuje oštećenja površine kod (osetljivih)
predmeta obrade.
• Pokrivač postavite na stopu kao što je
pokazano.
Izbacivanje prašine (sl. F)
Adapter za izbacivanje prašine (17) u kombinaciji
sa postoljem za izbacivanje prašine (18) pomaže
pri izbacivanju prašine sa površine predmeta
obrade kada je priključen na odgovarajući sistem
za izbacivanje prašine.
• Postolje za izbacivanje prašine (18) postavite
na štitniku za prste (6) tako da uklikne na
mesto.
• Namestite adapter za izbacivanje prašine (17)
na alat kao što je pokazano.
• Povežite crevo odgovarajućeg sistema za
izbacivanje prašine na adapter.
UPOZORENJE: Ako je potrebno,
povežite sistem za izbacivanje
prašine koji je projektovan u skladu
sa relevantnim propisima vezanim za
emisiju prašine.
UPOZORENJE: Ne koristite sistem
za izbacivanje prašine ako nemate
odgovarajuću zaštitu od varnica
prilikom rezanja metala.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite
računa o bezbednosnim merama
i primenljivim propisima.
31
SRPSKI
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
UPOZORENJE:
• Pobrinite se da vaš predmet obrade
bude dobro učvršćen. Uklonite
eksere, zavrtnje i ostale učvršćivače
koji mogu da oštete list testere.
• Proverite da li ima dovoljno mesta za
list testere ispod predmeta obrade.
Ne režite materijale koji su deblji od
maksimalne dubine rezanja za list
testere.
• Koristite samo oštre listove testere.
Oštećeni ili uvijeni listovi testere
moraju se odmah ukloniti.
• Ne koristite ovaj alat za rezanje cevi ili
vodova.
• Nikad ne pokrećite alat bez
postavljenog lista testere.
• Da biste postigli optimalne rezultate,
alat pomerajte postepeno i neprekidno
preko predmeta obrade.
Ne primenjujte bočni pritisak na
list testere. Držite stopu ravno na
predmetu obrade i udaljite kabl sa
putanje kretanja alata. Kada režete
krivine, krugove ili druge kružne
oblike, lagano gurajte alat unapred.
• Sačekajte da se alat potpuno zaustavi
pre nego što izvadite list testere iz
predmeta obrade. List testere je
zagrejan nakon rezanja. Ne dodiruje
ga.
Pravilan položaj ruke (sl. A, K)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK primenjujte pravilan
položaj ruke kao što je pokazano na
slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda,, UVEK sigurno držite alat
i budite pripravni za iznenadnu
reakciju.
Pravilan položaj ruke znači da jednom rukom
treba uhvatiti prednju dršku (21), a drugom
glavnu dršku (20).
32
Uključivanje i isključivanje
(sl. A)
DW331
• Da biste uključili alat, pritisnite prekidač za
uključivanje i isključivanje (1).
• Za neprekidan rad, pritisnite i držite pritisnut
prekidač (1), pritisnite dugme za zaključavanje
u uključenom položaju (2) i pustite prekidač.
• Da biste zaustavili alat, pustite prekidač.
• Da biste zaustavili neprekidan rad alata,
pritisnite kratko prekidač i pustite. Uvek
isključite alat kad završite rad i pre nego što
ga isključite iz struje.
DW333
• Da uključite alat, pomerite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1) prema napred.
• Da isključite alat, pomerite prekidač za
uključivanje/isključivanje prema nazad. Uvek
isključite alat kad završite rad i pre nego što
ga isključite iz struje.
Podešavanje elektronskog
regulatora brzine rezanja
(sl. G1 i G2)
DW331 (sl. G1)
Brzina rezanja se menja sa pritiskom na prekidač
za uključivanje i isključivanje (1).
• Da biste podesili brzinu rezanja, okrenite
regulator brzine (3) na željenu vrednost. Što
je vrednost veća, veća je brzina rezanja.
Potrebno podešenje zavisi od debljine i vrste
materijala.
• Koristite velike brzine za rezanje mekih
materijala kao što je drvo. Male brzine
koristite za rezanje metala.
DW333 (sl. G2)
Regulator brzine (3) se može koristiti za
napredno podešavanje potrebnog opsega brzine.
• Okrenite točkić za elektronsko biranje brzine
na željeni nivo. Potrebno podešenje zavisi od
debljine i vrste materijala.
• Koristite velike brzine za rezanje mekih
materijala kao što je drvo. Male brzine
koristite za rezanje metala.
SRPSKI
UPOZORENJE: Ako alat duže
vreme koristite sa malim brzinama,
pustite ga da radi oko 3 minuta na
maksimalnoj brzini bez opterećenja.
Rezanje drveta
• Ako je potrebno, iscrtajte liniju.
• Uključite alat.
• Držite alat prema predmetu obrade i pratite
liniju.
• Za rezanje paralelno ivici predmeta obrade,
postavite paralelni graničnik i vodite svoju
ubodnu testeru duž predmeta obrade kao što
je pokazano na slici H.
Rezanje drveta koristeći uvodnu rupu
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač mašine iz
izvora napajanja pre postavljanja
i uklanjanja pribora, pre
podešavanja ili
promene konfiguracije, ali i pre
popravki. Uverite se da je prekidač
za uključivanje i isključivanje
u položaju OFF (isključeno). Slučajno
pokretanje može dovesti do povrede.
• Ako je potrebno, iscrtajte liniju.
• Izbušite rupu (ø min. 12 mm) i uvedite list
testere.
• Uključite alat.
• Pratite liniju.
• Za rezanje savršeno kružnih oblika, instalirajte
letvu za kružno rezanje (šestar) i podesite na
potreban prečnik (sl. I).
Podmazivanje vodećeg valjka
(sl. B)
• Redovno nanosite po kap ulja na vodeći
valjak (8) da bi se sprečilo zaglavljivanje.
Rezanje do isturene ivice (sl. J)
• Korišćenjem standardnog lista testere,
razrežite do isturene ivice.
• Završite rezanje koristeći ravan list testere.
Izbacivanje prašine (sl. F)
• Kada se alat koristi unutra duže vreme,
koristite odgovarajući usisivač prašine koji
je projektovan u skladu sa primenljivim
smernicama u vezi sa emisijom prašine.
Rezanje metala
• Montirajte odgovarajući list testere.
• Nastavite kao što je prethodno opisano.
UPOZORENJE: Koristite sredstvo
za podmazivanje i hlađenje (ulje za
rezanje) da biste sprečili pregrevanje
lista testere ili predmeta obrade.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna
hemijska sredstva za čišćenje
nemetalnih delova alata. Te
hemikalije mogu da oslabe materijale
koji se koriste za nemetalne delove.
Koristite samo krpu koja je navlažena
vodom i blagu sapunicu. Nikad
nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
33
SRPSKI
Opciona dodatna oprema
i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da
dodatnaopremaipribor,osimonihkojenudi
DEWALT,nisubilitestiranisaovimproizvodom,
korišćenje takvih pribora i dodatne opreme
sa ovim alatom bi moglo biti opasno. Da bi
se smanjila opasnost od povreda, sa ovim
proizvodomtrebakoristitisamopriboridodatnu
opremu koje je preporučio DEWALT.
Za više informacija o prikladnim priborima
obratite se vašem distributeru.
To su:
- DE3241
Paralelna vođica
- DE3242
Letva za kružno rezanje
Na raspolaganju su sledeći listovi testere:
- DT2048
List testere sa finim
ozubljenjem
- DT2075
List testere sa grubim
ozubljenjem
- DT2160
List testere za metal
- DT2074
Ravan list testere
* Nije na raspolaganju za sve države.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem.
Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
34
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje
ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
МАКЕДОНСКИ
УБОДНА ПИЛА
DW331, DW333
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DЕWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
Напон
V
Само Велика
Британија и Ирска V
Tип
Влезна моќност
W
Излезна моќност
W
Брзина без
оптоварување
min-1
Должина на
поместување
mm
Должина на сечење во:
дрво
mm
алуминиум
mm
челик
mm
легура од
нерѓосувачки челик mm
Прилагодување на
аголот на наклон (l/r)
Тежина
kg
LPA (звучен притисок)
KPA (отстапување на
звучен притисок)
LWA (звучна моќност)
KWA (отстапување на
звучна моќност)
DW331
230
DW333
230
230/115
1
701
425
230/115
1
701
425
0 - 3.100 800 - 3.100
26
26
130
30
12
130
30
12
4,5
4,5
0 - 45°
2,6
0 - 45°
2,6
dB(A)
86
87
dB(A)
dB(A)
2,8
97
2,8
98
dB(A)
2,8
2,8
Вредност на емисијата на вибрации ah
ah,CW =
m/s²
6,0
Отстапување K = m/s²
2,0
7,5
1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија
на вибрации е за главните
режими на работа на алатката.
Меѓутоа, доколку алатката се
употребува за други намени,
со други додатоци или лошо се
одржува, емисијата на вибрации
може да се разликува. Ова може
значително да го зголеми нивото
на изложеност на вибрации во
текот на целокупниот период на
работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во предвид
времето кога алатката е
исклучена или кога е вклучена но
со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го
намали нивото на изложеност
на вибрации во текот на
целокупниот период на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три
оски) определена спрема EN 60745:
Вредност на емисијата на вибрации ah
ah,CM =
m/s²
5,0
7,0
Отстапување K = m/s²
1,5
1,8
35
МАКЕДОНСКИ
Осигурувачи
Европа
алатки од 230V осигурувач од
10 ампери на
електричниот вод
Велика Британија
и Ирска
алатки од 230V осигурувач од
13 ампери во
приклучокот за струја
Велика Британија
и Ирска
алатки од 115 V осигурувач од
16 ампери во
приклучокот за струја
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долу наведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација
на непосредна опасност која,
доколку не се избегне, ќе
предизвика смрт или сериозна
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен
удар.
Означува ризик од пожар.
36
ЕЗ - Декларација за
сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
DW331, DW333
DEWALT декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад
со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Овие производи исто така се во склад
со Директивата 2004/108/ЕЗ. За повеќе
информации Ве молиме да стапите во контакт
со DEWALT преку следнава адреса или да
погледнете од другата страна на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја дава
оваа декларација во име на DEWALT.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
31.12.2009
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте
ги сите мерки за безбедност
и упатства Непридржување
кон мерките за безбедност
и упатствата може да доведе
до електричен удар, пожар и/или
сериозна повреда.
МАКЕДОНСКИ
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на Вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со
електрични алатки во експлозивни
окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички.
Електричните алатки произведуваат
искри што можат да ги запалат
честичките или испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека
употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да
предизвика да изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
a) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако Вашето тело е
заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во
електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
г) Употребувајте го кабелот
правилно. Никогаш не го
употребувајте кабелот за носење,
влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина,
масло, остри рабови или подвижни
д)
ѓ)
делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат
ризикот од електричен удар.
Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел кој е соодветен за
надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
a) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни
или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување
на алатката. Обезбедете
прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите
алатката на извор на струја или
на батериски пакет, или пред да
ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г) Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
37
МАКЕДОНСКИ
д)
ѓ)
е)
Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
Носете соодветна облека. Не
носете широка облека или накит.
Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од
подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата коса
може да бидат фатени во подвижните
делови.
Доколку на апаратите постои
можност за приклучување на опрема
за извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е
соодветна за Вашата работа.
Соодветната електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот е
опасна и мора да биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или
од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да
правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите
електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го
намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г) Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
38
д)
ѓ)
е)
Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали
подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за
сечење остри и чисти. Правилно
одржуваните алатки за сечење со
остри рабови за сечење имаат помала
шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, додатоците
и сл. во склад со овие упатства,
имајќи ги предвид работните
услови и работата која треба да се
заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
5) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни посебни
безбедносни правила за
убодни пили
• Фаќајте ги електричните алатки
само за изолираните површини за
држење кога вршите работа при
која алатката за сечење може да
дојде во допир со скриени жици
или со сопствениот кабел. Доколку
додатокот за сечење допре жица
под напон, тоа може да ги доведе
изложените метални делови од
алатката под напон и струјата да го
удри ракувачот.
• Дозволете моторот целосно да
сопре пред да го извлечете листот
од резот (вдлабнатината направена
како последица на сечењето). Лист во
движење може да влијае на работниот
МАКЕДОНСКИ
материјал, што може да резултира
со скршен лист, оштетување на
работниот материјал или губење
контрола и можни повреди.
• Одржувајте ги рачките суви, чисти
и неизвалкани со масло или маст.
Ова ќе овозможи подобра контрола врз
алатката.
• Одржувајте ги листовите остри.
Тапите или оштетени листови може да
доведат до скршнување или блокирање
на пилата под притисок.
• Често чистете ја алатката, особено
после долготрајна употреба. Прав
и чакал што содржи метални честички
често се собира на внатрешните
површини и може да доведе до опасност
од електричен удар.
• Не работете со алатката во долги
временски интервали. Вибрациите
предизвикани од работењето на оваа
алатка може да предизвикаат постојана
повреда на прстите, дланките и рацете.
Користете ракавици за дополнителна
амортизација, постојано правете паузи
и ограничете ја дневната употреба на
алатката.
Останати ризици
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна
опрема, одредени останати ризици не може
да се избегнат. Тоа се:
– Оштетување на слухот
– Ризик од лична повреда поради излетани
парчиња.
– Ризик од изгореници поради загревање
на додатоците при работењето.
– Ризик од лична повреда поради
долготрајна употреба.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
(СКИЦА А)
Шифрата на датумот (19), која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена на
куќиштето.
На пример:
2010 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Убодна пила
1 Лист за убодна пила
1 Вметок на основата против расцепување
1 Покривка за заштита на основата од
гребнатинки
1 Покривка за екстракција на прав
1 Адаптер за екстракција на прав
1 Кутија за прибор
1 Упатство за употреба
1 Детална скица
• Проверете дали има оштетување на
алатката, деловите или додатоците до кое
може да дошло за време на превозот.
• Детално прочитајте го и разберете го ова
упатство пред да започнете со работа.
Опис (скица А)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
1 Прекинувач за вклучување и исклучување
2 Сигурносно копче
3 Избирач за контрола на брзината
Ознаки на алатката
4 Рачка за контрола на дувалка на
струготини
Следните слики се наоѓаат на алатката:
5 Резе на лист
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
Носете штитници за ушите.
6 Штитник за прстите
7 Држач на лист
8 Навојна водилка
9 Основа
10 Селектор на ударите на клатното
Носете штитници за очите.
11 Рачка на основа
39
МАКЕДОНСКИ
НАМЕНА
Вашата пила е дизајнирана за професионално
сечење дрво, челик, алуминиум, пластика
и керамика.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Овие убодни пили се професионални
електрични алатки.
НЕ дозволувајте деца да дојдат во допир со
алатката. Потребен е надзор кога неискусни
ракувачи ја употребуваат оваа алатка.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Вашата DEWALT алатка е двојно
изолирана во склад со EN 60745;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со алатки
што работат на 115V мора
да се употребува сигурносен
изолационен трансформатор
на напон со преграда за
заземјување помеѓу примарниот
и секундарниот калем.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен
кабел што е достапен преку мрежата на
сервиси на DEWALT .
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете ја кафеавата жица со
терминалот што е под напон во
приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо
не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување.
40
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
Употреба на продолжен
кабел
Доколку е потребен продолжен кабел,
употребувајте продолжен кабел со 3 јадра со
проверен квалитет што одговара на струјниот
приклучок на оваа алатка (погледнете
во технички податоци). Минималниот
попречен пресек на проводникот е 1,5 mm2;
максималната должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Монтирање и отстранување на лист
(скица В)
Системот за промена на листови на алатката
овозможува брзо и едноставно менување на
листовите на пилата.
• Отворете го држачот на лист (7) со целосно
повлекување на резето на листот (5).
• Вметнете го листот во држачот (7), со што
ќе го поставите задниот дел на листот во
вдлабнатината на водилката (8).
• Ослободете го резето на листот (5).
• За да го отстраните листот на пилата,
целосно повлечете го резето на листот
и извадете го листот од држачот.
МАКЕДОНСКИ
Листови
1
Иверица
Алуминиум
-
Шперплоча
Обоени
метали
-
Тенки работни
материјали
Лим
-
Резен лист со груби запци за брзи прави засеци
Метален резен лист
Фино сечење
Тип на лист
Примена
Резен лист со фини запци за мазни прави засеци
Резен лист за
финиширање*
за црни и обоени метали
за финиширање на
резови до ѕид или раб.
* Не е достапен во сите земји.
Широк спектар од сечива со специјална
намена е достапен како опција.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
бирајте го сечивото со големо
внимание.
0
Подесување на дувалката за струготини
(скица А)
Дувалката за струготини спроведува подеслив
проток на воздух до листот со цел одржување
на работниот материјал чист од струготини
при работењето.
• Подесете ја дувалката за струготини со
употребување на рачката (4).
- Слаб проток
Подесување на аголот на наслонот
(скица С)
Прилагодливата основа (9) дозволува сечење
од страна на левораки и деснораки корисници
до наслон од агол од 45°. Опсегот на наслонот
има претходно подесени позиции помеѓу 0°,
15°, 30° и 45°.
• Откочете ја рачката на основата (11).
• Лизнете ја основата (9) кон листот на
пилата.
• Искривете ја основата и поставете го
посакуваниот агол на наслон употребувајќи
ја скалата.
• Затегнете ја рачката на основата.
Подесување на ударите на клатното
(скица А)
Прилагодливото клатно за удари гарантира
совршени удари при сечење за различни
материјали.
• Лизнете го селекторот (10) до посакуваната
позиција според табелата подолу. Со
селекторот може да се манипулира и за
време на работа.
Пластика
За работење со метали,
кога се користат
средства за ладење
и подмачкување и за
употреба со извлекување
на прав.
- Среден проток За работење со дрво
и слични материјали со
мала брзина.
- Силен проток
За работење со дрво
и слични материјали со
голема брзина.
Монтирање на пластичната покривка на
основата против гребнатинки (скица D)
Покривката на основата против гребнатинки
(12) ги намалува оштетувањата на
површината на (чувствителните) површини.
• Поставете ја покривката на основата како
што е прикажано.
Монтирање и отстранување на
вметокот на основата против
расцепување (скици E1 и E2)
Вметокот на основата против расцепување
(13) кој што се мести до листот го намалува
расцепувањето на работниот материјал.
Вметокот може да биде монтиран и во
основата и во покривката на основата.
Поз.
Дрво
Метал
3
Брзо сечење
-
ПВЦ
2
Дебел работен
материјал
-
Плексиглас
• Наместете го вметокот (13) во назначеното
место како што е прикажано.
Акрил
• За монтирање на вметокот во основата (9):
- Лизнете ги рабовите (14) во жлебовите
(15).
41
МАКЕДОНСКИ
- Лизнете го вметокот наназад во неговата
положба во основата.
• За монтирање на вметокот во покривката
(12):
- Лизнете ги рабовите (14) зад ребренцата
(16).
- Турнете го предниот дел на вметокот кон
покривката. Вметокот ќе се намести на
неговото место.
• За да го отстраните вметокот на основата
против расцепување, направете го
горенаведеното по обратен редослед.
Извлекување на прав (скица F)
Адаптерот за извлекување на прав (17) во
комбинација со обвивката за извлекување
на прав (18) служат за извлекување прав од
површината на работниот материјал, кога се
употребуваат заедно со соодветен систем за
извлекување на правот.
• Поставете ја обвивката за извлекување на
прав (18) во штитникот за прсти (6) за да се
намести на нејзината положба.
• Поставете го адаптерот за извлекување
на прав (17) на алатката, како што е
прикажано.
• Поврзете го цревото на соодветен систем
за извлекување на прав со адаптерот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога може,
поврзете систем за екстракција
на прав дизајниран согласно со
директивите во однос на емисија
на прав.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не
употребувајте систем за
извлекување прав без соодветна
заштита од искри кога сечете
метал.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Секогаш работете во склад
со упатствата за безбедна
употреба и соодветните правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
42
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Осигурајте се дека вашиот
работен материјал е безбедно
прицврстен. Отстранете шајки,
завртки и други прицврстувачи
што може да го оштетат
листот.
• Проверете дали има доволно
место за листот под работниот
материјал.
Не сечете материјали што ја
надминуваат максималната
длабочина на сечење на листот.
• Користете единствено остри
листови. Оштетени или свиткани
листови мора веднаш да се
отстранат.
• Не ја користете алатката за
сечење цевки.
• Никогаш не ја вклучувајте
алатката без листот на пилата.
• За оптимални резултати,
движете ја алатката полека и без
застој по работниот материјал.
Не нанесувајте страничен
притисок врз листот на пилата.
Држете ja основата рамно на
работниот материјал и тргајте
ја на страна жицата, заедно со
алатката. Кога сечете закривени
делови, кругови или други кружни
форми, полека туркалте ја
алатката нанапред.
• Почекајте дури алатката да
престане да потполно да работи
пред да го отстраните листот од
работниот материјал. По сечење
со пилата, листот може да биде
многу жежок. Не го допирајте.
Правилна положба на рацете
(скици А и К)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
Правилна позиција на рацете значи едната
рака да биде на предната рачка (21),
а другата рака на главната рачка (20).
Вклучување и исклучување
(скица А)
DW331
• За да ја вклучите алатката, притиснете го
прекинувачот (1).
• За непречено работење, притиснете
и задржете го прекинувачот (1), притиснете
го сигурносното копчето (2) и ослободете го
прекинувачот.
• За да ја запрете алатката, отпуштете го
прекинувачот.
• За да ја исклучите алатката во непречена
работа, притиснете го прекинувачот кратко
и ослободете го. Секогаш исклучувајте ја
алатката кога работата е завршена, а пред
исклучувањето од изворот на струја.
DW333
• Вклучување: турнете го прекинувачот (1)
нанапред.
• Исклучување: турнете го прекинувачот
наназад. Секогаш исклучувајте ја алатката
кога работата е завршена, а пред
исклучувањето од изворот на струја.
Подесување на
електронската контрола на
брзината на пилата
(скици G1 и G2)
DW331 (скица G1)
Брзината на сечење со пила варира во
зависност од притисокот нанесен на
прекинувачот за вклучување/исклучување (1).
• За да ја поставите однапред брзината
на сечење, свртете го бројчаникот (3)
до посакуваното ниво. Колку е повисока
поставеноста, толку е поголема брзината.
Бараното поставување зависи од
дебелината и видот на материјалот.
• Употребувајте поголеми брзини за сечење
на меки материјали како што е дрвото.
Употребувајте помали брзини за сечење на
метал.
DW333 (скица G2)
Избирачот за контрола на брзината (3) може
да се употреби за претходно подесување на
потребниот опсег на брзини.
• Подесете го бројчаникот за контрола на
брзината до потребното ниво. Бараното
поставување зависи од дебелината и видот
на материјалот.
• Употребувајте поголеми брзини за сечење
на меки материјали како што е дрвото.
Употребувајте помали брзини за сечење на
метал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Откако
ќе ја употребите алатката
подолго време со мала брзина,
пуштете ја околу 3 минути да
работи на максимална брзина без
оптоварување.
Сечење во дрво
• Ако е потребно, нацртајте линија по која
што ќе сечете.
• Вклучете ја алатката.
• Држете ја алатката спроти работниот
материјал и следете ја линијата.
• За паралелно сечење по работ на
вашиот работен материјал, монтирајте
го паралелниот ограничувач и водете ја
вашата убодна пила по површината на
вашиот работен материјал, како што е
прикажано на скица Н.
Сечење со пила во дрво со употребување
на првобитна дупка
• Ако е потребно, нацртајте линија по која
што ќе сечете.
• Издупчете дупка (ø мин. 12 mm) и вметнете
го листот на пилата.
• Вклучете ја алатката.
• Следете ја линијата.
• За совршено сечење на кружни форми,
инсталирајте ја куката за врзување кругови
43
МАКЕДОНСКИ
и поставете ја на посакуваниот радиус (скица
l).
Пресекување на испакнат раб (скица Ј)
• Со употреба на конвенционален лист,
пресечете до испакнатиот раб.
• Завршете го сечењето со употребување на
лист за финиширање.
Подмачкување на водилката
(скица B)
• Нанесете капка масло на водилката (8)
на редовни временски интервали за да
спречите оштетувања.
Извлекување на прав (скица F)
• Кога алатката се користи во затворена
просторија подолго време, користете
соодветен екстрактор за прав дизајниран
согласно со директивите за емисија на
прав.
Сечење во метал
• Поставете соодветен лист.
• Продолжете како што е опишано погоре.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Употребувајте разладувачко
средство за подмачкување
(масло за сечење) за да спречите
прегревање на листот на пилата
или на работниот материјал.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка е
направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
44
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT , не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите
додатоци со оваа алатка може да
биде опасна. За да го намалите
ризикот од повреди, со овој
производ употребувајте само
додатоци препорачани од страна
на DEWALT.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
МАКЕДОНСКИ
Тоа се:
- DE3241
Паралелна водилка
- DE3242
Кука за врзување кругови
Достапни се следните резервни листови:
- DT2048
Резен лист со фини запци
- DT2075
Резен лист со груби запци
- DT2160
Метален резен лист
контакт со локалното претставништво на
DeWALT преку адресата назначена во ова
упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени сервисери на DeWALT и сите
детали за нашите услуги после купувањето
можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com.
- DT2074
Резен лист за
финиширање*
* Не е достапен во сите земји.
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната
средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните
отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, Ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
zst00211938 - 30-07-2013
45
46
47
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising