DW331 | DeWalt DW331 JIGSAW instruction manual

509111 - 77 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW331
DW333
3 20 2
1
4
5
6
11
10
9
DW331
7
8
21
20
3
4
5
1
6
11
10
9
DW333
7
A
2
8
19
9
11
8
7
5
C
B
13
14
15
9
12
D
E1
3
13
14
16 12
18
6
17
F
E2
3
1
3
G1
4
G2
H
I
DW331
DW333
J
K
5
PŘÍMOČARÁ PILA
DW331, DW333
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velká Británie & Irsko
Typ
Příkon
Výkon
Otáčky naprázdno
Délka zdvihu
Hloubka řezu:
dřevo
hliník
ocel
nerezová ocel
Nastavení úhlu řezu
(vlevo/vpravo)
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
DW331
DW333
230
230
230/115
230/115
1
1
W
701
701
W
425
425
min-1 0 - 3 100 800 - 3 100
mm
26
26
V
V
Odhad míry působení vibrací
na obsluhu by měl také počítat
s dobou, kdy je nářadí vypnuto nebo
kdy je v chodu naprázdno. Během
celkové pracovní doby se tak může
doba působení vibrací na obsluhu
značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní
opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací, jako jsou: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
mm
mm
mm
mm
130
30
12
4,5
130
30
12
4,5
kg
0 - 45°
2,6
0 - 45°
2,6
dB(A)
86
87
dB(A)
dB(A)
2,8
97
2,8
98
Definice: Bezpečnostní
pokyny
dB(A)
2,8
2,8
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah
ah,CM =
m/s²
5,0
7,0
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,8
Úroveň vibrací ah
ah,CM =
m/s²
6,0
7,5
Odchylka K =
m/s²
2,0
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
6
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní použití
nářadí. Je-li ovšem nářadí použito
pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové práce doba působení
vibrací na obsluhu značně prodloužit.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko Nářadí 230 V 13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Velká Británie & Irsko Nářadí 115 V 16 A v zástrčce
napájecího kabelu
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
DW331, DW333
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna
varování a bezpečnostní pokyny
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené akumulátorem (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li
do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit
od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
7
f)
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením akumulátoru a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ nářadí.
Při použití správného typu elektrického
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním hlavním
spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího
kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte
akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození jednotlivých
dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí
pouze osobě s příslušnou kvalifikací,
která bude používat výhradně originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz
nářadí.
Specifické doplňkové
bezpečnostní předpisy pro
přímočaré pily
• Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči
nebo s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti.
Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
• Před vytažením pilového listu ze zářezu
(drážka vytvořená řezáním) počkejte, dokud
nedojde k úplnému zastavení motoru.
Pohybující se pilový list se může dostat
do kontaktu s obrobkem, což může způsobit
zlomení pilového listu, poškození obrobku nebo
ztrátu kontroly nad nářadím a následné zranění.
• Udržujte rukojeti čisté, suché a neznečistěné
olejem nebo mazivy. Tak bude umožněna
lepší ovladatelnost nářadí.
• Udržujte pilové listy ostré. Tupé pilové listy
mohou při práci způsobit vychýlení nebo
zablokování pilového listu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. A)
Datový kód (19), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Přímočará pila
1 Pilový list pro přímočarou pilu
• Provádějte časté čištění nářadí, zejména
po jeho náročném použití. Na vnitřních
površích nářadí se často usazují prach
a nečistoty obsahující částečky kovu, čímž je
vytvářeno riziko zranění elektrickým proudem.
1 Vložka patky zabraňující štípání obrobku
• Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě bez
přestávky. Vibrace způsobené provozem
tohoto nářadí mohou způsobit trvalé zdravotní
problémy týkající se prstů, rukou a paží. Při
práci s tímto nářadím používejte rukavice
s dostatečnou vycpávkou, dodržujte časté
přestávky a omezení týkající se pracovní doby
s tímto nářadím.
1 Kufřík
Ostatní rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
1 kryt patky zabraňující poškrábání
1 kryt pro odsávání prachu
1 Adaptér pro odsávání prachu
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému pročtení a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. A)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k poškození nebo zranění.
1 Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
– Poškození sluchu
2 Zajišťovací tlačítko
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
3 Otočný regulátor otáček
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo
během použití.
5 Západka pilového listu
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím nářadí.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
4 Ovládání odfuku pilin
6 Ochranný kryt prstů
7 Držák pilového listu
8 Vodicí kladka
9 Patka pily
10 Volič kyvadlového pohybu
11 Páka patky pily
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše přímočará pila je určena pro profesionální
řezání dřeva, oceli, hliníku, plastů a keramických
materiálů.
9
NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Tyto přímočaré pily jsou profesionální elektrické
nářadí.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Modely
s napájecím napětím 115 V
musí být používány s bezpečnostním
izolačním transformátorem
s uzemňovací mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně upraveným kabelem, který je
dodáván autorizovaným servisem DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
10
Nasazení a sejmutí pilového listu (obr. B)
Systém výměny bez použití jiného nářadí zajišťuje
rychlou a jednoduchou výměnu pilového listu.
• Uvolněte držák pilového listu (7) úplným
vysunutím západky pilového listu (5).
• Vložte do držáku (7) pilový list tak, aby zadní
hrana pilového listu zapadla do drážky vodicí
kladky (8).
• Nastavte západku pilového listu (5) zpět
do původní polohy.
• Chcete-li pilový list vyjmout, vysuňte zcela
západku pilového listu a vyjměte pilový list
z držáku.
Pilové listy
Typ pilového listu
Použití
Pilový list s jemnými zuby
pro hladké přímé řezy
Pilový list s hrubými zuby
pro rychlé přímé řezy
Pilový list pro řezání kovu
pro řezání železných
a barevných kovů
Zarovnávací pilový list*
pro dokončovací
odřezávání až ke stěně
či kraji
* Není k dispozici ve všech zemích.
K dispozici je celá řada speciálních pilových listů,
které jsou dodávány jako příslušenství na přání.
VAROVÁNÍ: Pilový list volte vždy velmi
pečlivě.
Nastavení úhlu šikmého řezu (obr. C)
Nastavitelná patka pily (9) umožňuje provádění
pravostranných i levostranných šikmých řezů až
do úhlu 45°. Měřítko šikmých řezů má předvolené
polohy pro 0°, 15°, 30° a 45°.
• Povolte páčku patky pily (11).
• Přesuňte patku pily (9) směrem k pilovému
listu.
• Naklopte patku pily a pomocí měřítka nastavte
požadovaný úhel šikmého řezu.
• Uchopte vložku (13) ve směru znázorněném
na obrázku.
• Přitáhněte páčku patky pily.
• Montáž vložky na patku pily (9):
- Zasuňte okraje (14) do drážek (15).
Nastavení kyvadlového pohybu (obr. A)
Nastavitelný kyvadlový pohyb zaručuje perfektní
provedení řezu v různých materiálech.
• Přesuňte volič kyvadlového pohybu (10) podle
níže uvedené tabulky do požadované polohy.
Během práce může být volič nastavován.
Poloha Dřevo
Kov
Plasty
- Zasuňte zadní část vložky tak, aby směřovala
proti patce.
• Montáž vložky na kryt patky (12):
- Zasuňte okraje (14) za výstupky (16).
- Zasuňte přední část vložky směrem ke krytu.
Vložka zapadne na své místo.
• Chcete-li vložku sejmout, provádějte výše
uvedené kroky v obráceném pořadí.
3
Rychlé řezy
-
PVC
2
Silné obrobky
-
Sklolaminát
Odsávání prachu (obr. F)
Plexisklo
1
Překližka
Hliník
-
Dřevotříska
Barevné kovy -
Adaptér pro odsávání prachu (17) ve spojení
s ochranným krytem odsávání prachu (18) pomáhá
při připojení vhodného odsávacího systému
v odstraňování prachu z povrchu obrobku.
0
Tenké obrobky
Plechy
-
Jemné řezy
Nastavení odfuku pilin (obr. A)
Odfuk pilin je prováděn nastavitelným proudem
vzduchu na pilový list, což během chodu nářadí
udržuje povrch obrobku bez pilin.
• Odfuk pilin je nastavován pomocí páčky (4).
- Spodní poloha Při práci s kovy, při použití
chladicích a mazacích
prostředků a při použití
odsávání.
- Střední poloha Při práci se dřevem
a podobnými materiály při
nízkých otáčkách.
- Horní poloha
Při práci se dřevem
a podobnými materiály při
vysokých otáčkách.
• Ochranný kryt (18) řádně upevněte na chránič
prstů (6).
• Připevněte adaptér pro odsávání prachu (17)
k nářadí jako na uvedeném obrázku.
• Připojte k adaptéru hadici vhodného
odsávacího systému.
VAROVÁNÍ: Je-li to vhodné, vždy
připojte k nářadí zařízení pro odsávání
prachu, které je zkonstruováno
v souladu s platnými předpisy, které se
týkají prachových emisí.
VAROVÁNÍ: Při řezání kovu
nepoužívejte systém pro odsávání
prachu bez vhodné ochrany před
jiskrami.
OBSLUHA
Pokyny pro použití
Montáž plastového ochranného krytu patky
(obr. D)
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
Ochranný kryt patky (12) zmenšuje poškození
povrchu (citlivých) obrobků.
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením
nebo před každou montáží nebo
demontáží doplňků a příslušenství
z důvodu snížení rizika vážného
zranění vždy vypněte nářadí
a odpojte nářadí od zdroje napájení.
• Nacvakněte kryt na patku pily jako
na uvedeném obrázku.
Nasazení a sejmutí vložky patky pily zabraňující
štípání (obr. E1 a E2)
Vložka (13) těsně přiléhá k pilovému listu, čímž
zabraňuje štípání obrobku. Vložka může být
nasazena na patku pily i na kryt patky pily.
VAROVÁNÍ:
• Ujistěte se, zda je obrobek řádně
zajištěn. Odstraňte hřebíky, šrouby
a jiné spojovací prvky, které by mohly
poškodit pilový list.
11
• Zkontrolujte, zda je pod obrobkem
dostatečný prostor pro pronikající pilový
list.
Neprovádějte řezy materiálů, jejichž
tloušťka je větší než hloubka řezu
pilového listu.
• Používejte pouze ostré pilové listy.
Poškozené nebo ohnuté pilové listy
musí být okamžitě vyměněny.
• Nepoužívejte toto nářadí k řezání
potrubí nebo trubek.
• Nářadí nikdy nespouštějte bez pilového
listu.
• Optimálních výsledků dosáhnete,
pokud řez provedete plynule konstantní
rychlostí.
Nevyvíjejte na pilový list boční tlak.
Položte patku pily na povrch obrobku
a udržujte napájecí kabel v bezpečné
vzdálenosti od pilového listu. Při řezání
oblouků, kruhů nebo jiných zaoblených
tvarů, tlačte pilu lehce dopředu.
• Před vyjmutím pilového listu z obrobku
počkejte, dokud se nářadí zcela
nezastaví. Po ukončení práce může
být pilový list velmi horký. Proto se
pilového listu nedotýkejte.
Správná poloha rukou (obr. A, K)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika vážného zranění VŽDY
používejte správný úchop nářadí, jako
na uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na přední rukojeti (21) a druhou ruku
na hlavní rukojeti (20).
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
DW331
• Chcete-li nářadí spustit, stiskněte hlavní spínač
(1).
Chcete-li pracovat v nepřetržitém režimu,
stiskněte a držte stisknutý spínač (1), stiskněte
zajišťovací tlačítko (2) a uvolněte hlavní spínač.
• Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní
spínač.
12
• Chcete-li nepřetržitý chod nářadí zrušit,
stiskněte krátce spínač a uvolněte jej.
Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
DW333
• Chcete-li nářadí zapnout, přesuňte hlavní
spínač (1) dopředu.
• Chcete-li nářadí zapnout, přesuňte hlavní
spínač dozadu. Po ukončení práce a před
odpojením napájecího kabelu nářadí vždy
vypněte.
Nastavení elektronicky
regulovaných otáček
(obr. G1 a G2)
DW331 (obr. G1)
Velikost otáček nářadí odpovídá intenzitě stisknutí
spínače zapnuto/vypnuto (1).
• Chcete-li provést přednastavení otáček,
nastavte ovladač (3) do požadované polohy.
Vyšší číslo znamená vyšší rychlost řezání.
Požadované nastavení závisí na tloušťce
a typu materiálu.
• Pro řezání měkkých materiálů, jako je dřevo,
používejte vysoké otáčky. Pro řezání kovu
používejte nízké otáčky.
DW333 (obr. G2)
Regulátor otáček (3) může být použit k nastavení
požadovaného rozsahu otáček.
• Otočte elektronický regulátor otáček
na požadovanou hodnotu otáček. Požadované
nastavení závisí na tloušťce a typu materiálu.
• Pro řezání měkkých materiálů, jako je dřevo,
používejte vysoké otáčky. Pro řezání kovu
používejte nízké otáčky.
VAROVÁNÍ: Po dlouhodobém chodu
nářadí v nízkých otáčkách nechejte
nářadí zhruba 3 minuty v chodu
v maximálních otáčkách naprázdno.
Řezání dřeva
• Pokud je nutné, vyznačte si čáru řezu.
• Zapněte nářadí.
• Přitlačujte pilu na obrobek a sledujte čáru řezu.
• Při provádění řezu rovnoběžného s hranou
obrobku namontujte vodítko a veďte pilu podél
hrany obrobku, jako na uvedeném obrázku H.
Řezání do dřeva při použití vodicího otvoru
• Pokud je nutné, vyznačte si čáru řezu.
• Vyvrtejte otvor (ø min. 12 mm) a zasuňte do něj
pilový list.
• Zapněte nářadí.
• Sledujte vyznačenou čáru řezu.
• Chcete-li řezat přesné kruhové tvary,
namontujte na pilu tyčové kružidlo a nastavte
požadovaný poloměr (obr. I).
Mazání vodicí kladky (obr. B)
• Aby bylo zabráněno zadření kladky, kápněte
v pravidelných intervalech na vodicí kladku (8)
kapku oleje.
Řezání po plánovanou hranu (obr. J)
• Pomocí běžného pilového listu proveďte řez až
k plánované hraně.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
• Řez zakončete zarovnávacím pilovým listem.
Odsávání prachu (obr. F)
• Pokud je nářadí dlouhodobě používáno
ve vnitřních prostorách, používejte vhodný
systém odsávání prachu, který je zkonstruován
v souladu s platnými nařízeními, které se týkají
prachových emisí.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Řezání kovu
• Nasaďte příslušný pilový list.
• Postupujte podle výše uvedeného postupu.
VAROVÁNÍ: Používejte chladicí
mazivo (olej pro řezání), aby bylo
zabráněno přehřátí pilového listu nebo
obrobku.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky
na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Tato příslušenství jsou následující:
- DE3241
Paralelní vodítko
- DE3242
Tyčové kružidlo
K dispozici jsou následující výměnné pilové listy:
- DT2048
Pilový list s jemnými zuby
- DT2075
Pilový list s velkými zuby
- DT2160
Pilový list pro řezání kovu
13
- DT2074
Zarovnávací pilový list*
* Není k dispozici ve všech zemích.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DeWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DeWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DeWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DeWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DeWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00241340 - 17-07-2014
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
15
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising