DW331 | DeWalt DW331 JIGSAW instruction manual

www.
.eu
DW331
DW333
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
5
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
14
English (original instructions)
24
Español (traducido de las instrucciones originales)
33
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
43
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
53
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
63
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
73
Português (traduzido das instruções originais)
82
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
92
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
101
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
110
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
119
Copyright DEWALT
2
3 20 2
1
4
5
6
11
10
9
DW331
7
8
21
20
3
19
4
5
1
6
11
10
9
DW333
7
8
A
1
9
8
7
5
C
B
13
12
D
2
E1
14
15
9
11
13
14
16 12
18
6
17
F
E2
3
1
3
G1
G2
3
H
I
DW331
DW333
J
4
K
DANSK
STIKSAV
DW331, DW333
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Tekniske data
Spænding
Type
Motoreffekt
Afgiven effekt
Omdrejningstal ubelastet
Slaglængde
Skæredybde i:
træ
aluminium
stål
rustfri stållegering
Justering af smigvinkel (l/r)
Vægt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
DW331
DW333
230
230
1
1
701
701
425
425
0 - 3.100 800 - 3.100
26
26
kg
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
2,8
97
2,8
87
2,8
98
2,8
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til EN
60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
ah,CM =
m/s²
5,0
7.0
Usikkerhed K =
m/s²
1,5
1,8
Vibrationsemissionsværdi ah
ah,CW =
m/s²
6,0
7,5
Usikkerhed K =
m/s²
2,0
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
5
DANSK
EF-overensstemmelseserklæring
b)
MASKINDIREKTIV
c)
DW331, DW333
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
6
Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
DANSK
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
e)
f)
g)
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
stiksave
• Hold kun fast i elværktøjet ved hjælp af de
isolerede håndtagsflader, når der skal saves
i emner, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger eller sit eget kabel. Kommer
skæreværktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, kan blotlagte metaldele på elværktøjet
gøres strømførende og give stød til brugeren.
• Vent indtil motoren stopper helt, før du
trækker klingen tilbage fra savsnittet (den
kærv der blev oprettet ved skæring). En
bevægelig klinge kan presse arbejdsemnet
sammen og kan forårsage en brækket klinge,
beskadigelse af arbejdsemnet eller tab af kontrol
og mulig personskade.
• Hold håndtag tørre, rene, fri for olie og
smørelse. Dette vil give bedre kontrol over
værktøjet.
• Hold klingerne skarpe. Sløve klinger kan få
saven til at dreje til siden eller gå i stå under tryk.
• Rengør tit dit værktøj, specielt efter et større
arbejde. Støv og sandskorn, der indeholder
7
DANSK
metalpartikler, samler sig tit på indvendige
overflader og kan medføre risiko for elektrisk
chok.
• Arbejd ikke med dette værktøj i længere tid
ad gangen. Vibrationer, der opstår under brug
af dette værktøj, kan give vedvarende skader
i fingre, hænder og arme. Brug handsker
som ekstra stødpude, hold hyppige pauser og
begræns den daglige brug.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
1 Støvudsugningsadapter
1 Kasse
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
– Hørenedsættelse
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
1 Afbryder
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
3 Omdrejningskontrol
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
5 Klingelås
2 Låseknap
4 Savsmuldsblæserkontrol
6 Fingerbeskyttelsesskærm
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
7 Klingeholder
8 Guiderulle
9 Savsko
Læs brugsvejledningen før brug.
10 Pendulslagvælger
11 Skogreb
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
TILSIGTET BRUG
Din stiksav er designet til professionel skæring af
træ, stål, aluminium, plastik og keramisk materiale.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
DATOKODEPOSITION (FIG. A)
Disse stiksave er professionelle værktøjsmaskiner.
Datokoden (19), der også inkluderer
produktionsåret, er tryk på huset.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Stiksav
1 Savklinge
1 Savskoindsats med anti-splinterfunktion
1 Savskodækplade med anti-ridsefunktion
1 Støvsugningskappe
8
El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
DANSK
Brug af forlængerledning
Indstilling af smigvinkel (fig. C)
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1.5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Med den indstillelige sko (9) kan du skære venstre
og højre smigvinkler op til 45 grader. Smigskalaen er
forindstillet på vinklerne 0°, 15°, 30° og 45°.
• Løsn skogrebet (11).
• Skub skoen (9) hen mod savklingen.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
• Vip skoen, og indstil den ønskede smigvinkel ved
hjælp af skalaen.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering
og afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
På- og afmontering af en savklinge (fig. B)
Det fingerbetjente klingeudskiftningssystem sikrer
hurtig og let udskiftning af savklinger.
• Åbn klingeholderen (7) ved at trække klingelåsen
(5) helt tilbage.
• Indsæt savklingen i klingeholderen (7), idet bagsiden
af klingen føres ind i rillen på guiderullen (8).
• Slip klingelåsen (5).
• Spænd skogrebet.
Indstilling af pendulslaget (fig. A)
Det indstillelige pendulslag garanterer et perfekt
skæreslag til forskellige materialer.
• Skub vælgeren (10) til den ønskede position
ifølge nedenstående tabel. Vælgeren kan flyttes
under arbejdet.
Pos.
Træ
Metal
Plastik
3
Hurtig savning
-
PVC
2
Tykke arbejdsemner
-
Fiberglas
1
Krydsfiner
Aluminium
-
Spånplade
Ikke-jernholdig
-
Tynde arbejdsemner
Plademetal
-
Akryl
0
Fine skær
• Fjern savklingen ved at trække klingelåsen helt
tilbage og trække klingen ud af holderen.
Indstilling af savsmuldsblæseren (fig. A)
Savsmuldsblæseren leder en justerbar luftstrøm til
savklingen for at holde arbejdsemnet frit for savsmuld
under arbejdet.
Savklinger
Klingetype
Anvendelser
Fintandet skæreklinge
til jævne, lige skær
Grovtandet skæreklinge
til hurtige, lige skær
Metalskæreklinge
til jernholdige og ikkejernholdige metaller
Glatsnitsklinge*
til afsluttende skæringer op til
en væg eller en kant.
* Findes ikke i alle lande.
En bred vifte af formålsbestemte savklinger fås som
ekstraudstyr.
ADVARSEL: Vælg altid din savklinge
med stor omhu.
• Indstil savsmuldsblæseren med grebet (4).
- Lav
Til arbejde med metaller ved brug af
køle- og smøremidler og til brug med
støvudsugning.
- Mellem Til arbejde med træ og lignende
materialer med lav hastighed.
- Høj
Til arbejde med træ og lignende
materialer med høj hastighed.
Monter savskodækpladen af plastik med
anti-ridsefunktion (fig. D)
Savskodækpladen med anti-ridsefunktion (12) reducerer
skader på overfladen af (følsomme) overflader.
• Klik dækpladen på skoen som vist.
9
DANSK
Montering og fjernelse af savskoindsatsen med
anti-splinterfunktion (fig. E1 & E2)
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Savskoindsatsen med anti-splinterfunktion (13),
der passer til savklingen, reducerer splintring af
arbejdsemnet. Indsatsen kan monteres i både skoen
og skodækpladen.
ADVARSEL:
• Sørg for at arbejdsemnet er ordentligt
fastspændt. Fjern søm, skruer og andet,
som kan beskadige klingen.
• Hold indsatsen (13) i den retning, der er vist.
• Kontroller at der er tilstrækkeligt med plads
under arbejdsemnet til at klingen kan
bevæge sig frit. Sav ikke i materialer, der
er tykkere end den maksimale savdybde.
• Montér indsatsen i skoen (9).
- Skub kanterne (14) ind i furerne (15).
- Skub indsatsen tilbage på plads mod
savskoen.
• Brug kun skarpe savklinger. Beskadigede
eller bøjede klinger skal omgående
udskiftes.
• Montering af indsatsen i dækpladen (12).
- Skub kanterne (14) ind bag ribberne (16).
• Brug ikke værktøjet til savning af rør.
- Skub forenden af indsatsen mod dækpladen.
Indsatsen klikker på plads.
• Brug aldrig værktøjet uden savklinge.
• For at opnå optimale resultater skal
værktøjet bevæges jævnt og konstant
over arbejdsemnet. Pres ikke sidelæns
på klingen. Hold skoen plant mod
arbejdsemnet og hold ledningen bagved
værktøjet. Ved savning af kurver,
cirkler og andre runde former skubbes
værktøjet blidt fremad.
• Fjern savskoindsatsen med anti-splinterfunktion
ved at udføre processen i modsat rækkefølge.
Støvudsugning (fig. F)
Støvudsugningsadapteren (17) hjælper sammen
med støvudsugningskappen (18) med at fjerne støv
fra arbejdsemnets overflade, hvis der er tilsluttet et
passende støvudsugningssystem.
• Anbring støvudsugningskappen (18) på
fingerbeskyttelsesskærmen (6), til den klikker på
plads.
• Fastgør støvudsugningsadapteren (17) til
værktøjet som vist.
• Fjern ikke værktøjet fra arbejdsemnet,
før det er standset helt. Klingen kan
være meget varm efter savningen. Rør
ikke ved klingen.
Korrekt håndposition (fig. A, K)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
• Slut slangen på et passende
støvudsugningssystem til adapteren.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
ADVARSEL: Når det er muligt, tilsluttes
et støvudsugningssystem, der opfylder
de gældende bestemmelser vedrørende
støvudsugning.
ADVARSEL: Anvend ikke et
støvudsugningssystem uden passende
gnistbeskyttelse ved savning af metal.
BETJENING
Brugsvejledning
10
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på
det forreste håndtag (21) og den anden hånd på
hovedhåndtaget (20) for korrekt håndposition.
Starte og stoppe (fig. A)
DW331
• Værktøjet startes ved at trykke på afbryderen.
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
• For konstant drift, tryk på og hold afbryderen (1)
nede, tryk på låseknappen (2) og slip afbryderen.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
• Når værktøjet er i kontinuerlig drift, standses det
ved et hurtigt tryk på låseknappen, der herefter
slippes. Sluk altid av for værktøjet, når arbejdet
afsluttes og før stikket tages ud.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
DANSK
DW333
Savning i træ med start i et i forboret hul
• Tænding af maskinen: skub tænd/sluk-kontakten
(1) i retning fremad.
• Slukning af maskinen: skub tænd/sluk-kontakten
i retning bagud.
Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet, og
før stikket trækkes ud.
Indstilling af den elektroniske
savehastighed (fig. G1 & G2)
DW331 (fig. G1)
Man regulerer savehastigheden ved at trykke mere
eller mindre på tænd/sluk-kontakten (1).
• Indstil savehastigheden ved at dreje kontrolskalaen
(3) til det ønskede niveau. Jo højere hastigheden
er, des højere er savehastigheden. Den ønskede
indstilling afhænger af tykkelsen og arten af
materialet.
• Brug høje hastigheder til savning i bløde
materialer som træ. Brug lave hastigheder til
savning i metal.
• Tegn en streg, hvis det er nødvendigt.
• Bor et hul (ø min. 12 mm) og sæt savklingen
i hullet.
• Start værktøjet.
• Følg stregen.
• For at save perfekte runde former, monteres
passeren og den ønskede radius indstilles (fig. I).
Savning op til en projekteret kant (fig. J)
• Skær op til den projekterede kant ved hjælp af
en konventionel klinge.
• Afslut skæringen med en glatskæringsklinge.
Støvudsugning (fig. F)
• Hvis værktøjet anvendes indendørs i længere
tid, skal der anvendes en støvfjerner. Brug en
støvfjerner, der er konstrueret jævnfør de aktuelle
direktiver om støvindhold i luften.
DW333 (fig. G2)
Hastighedskontrolhjulet (3) kan indstilles på forhånd
til den ønskede hastighed.
• Indstil omdrejningskontrollen på den ønskede
hastighed. Den ønskede indstilling afhænger af
tykkelsen og arten af materialet.
• Brug høje hastigheder til savning i bløde
materialer som træ. Brug lave hastigheder til
savning i metal.
ADVARSEL: Efter brug af
værktøjet i længere tid på lave
hastighedsindstillinger skal det køre i
ca. 3 minutter på maksimum hastighed
uden belastning.
Savning i træ
• Tegn en streg, hvis det er nødvendigt.
• Start værktøjet.
• Hold værktøjet mod arbejdsemnet og følg stregen.
• Når man skal save parallelt med kanten
af arbejdsemnet, monteres den parallelle
afstandsholder og stiksaven styres langs emnet
som vist i fig. H.
Savning i metal
• Monter en passende savklinge.
• Gør som ovenfor beskrevet.
ADVARSEL: Brug kølevæske
(skæreolie) for at forhindre at
savklingen eller arbejdsemnet bliver for
varmt.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen skal afbrydes før montering
og afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
11
DANSK
Miljøbeskyttelse
Smøring af styrevalsen (fig. B)
• Smør lidt olie på guiderullen (8) med regelmæssige
mellemrum for at forhindre blokering.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Disse er:
- DE3241
Parallelanslag
- DE3242
Rundskæreapparatbjælke
Følgende reserveklinger kan leveres:
- DT2048
Fintandet skæreklinge
- DT2075
Grovtandet skæreklinge
- DT2160
Metalskæreklinge
- DT2074
Glatsnitsklinge*
* Findes ikke i alle lande.
12
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og
få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
13
DEUTSCH
STICHSÄGE
DW331, DW333
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
V
Type
Leistungsaufnahme
W
Abgabeleistung
W
Leerlaufdrehzahl
min-1
Hublänge
mm
Schnittiefe in:
Holz
mm
Aluminium
mm
Stahl
mm
Edelstahllegierung
mm
Neigungswinkeleinstellung l/r
Gewicht
kg
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
DW331
DW333
230
230
1
1
701
701
425
425
0 - 3.100 800 - 3.100
26
26
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
dB(A)
86
87
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
dB(A)
dB(A)
2,8
97
2,8
98
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
dB(A)
2,8
2,8
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah
ah,CM =
m/s²
5,0
7,0
Unsicherheit K =
m/s²
1,5
1,8
Schwingungsemissionswert ah
m/s²
6,0
7,5
ah,CW =
Unsicherheit K =
m/s²
2,0
1,5
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
14
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
DEUTSCH
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DW331, DW333
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um das
Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
15
DEUTSCH
f)
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
16
g)
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
DEUTSCH
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Stichsägen
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Schneidewerkzeug versteckte Leitungen
oder die eigene Anschlussleitung
berühren könnte. Der Kontakt mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag führen.
• Lassen Sie den Motor völlig zum Stillstand
kommen, bevor Sie das Sägeblatt aus dem
durch das Sägen erzeugten Schlitz ziehen.
Wenn ein sich bewegendes Sägeblatt das
Werkstück berührt, kann das Sägeblatt oder
das Werkstück beschädigt werden, und/oder es
kann ein Verlust der Kontrolle entstehen, was zu
Verletzungen führen kann.
• Halten Sie die Griffe trocken, sauber und
frei von Öl und Fett. Hierdurch haben Sie
bessere Kontrolle über das Werkzeug.
• Halten Sie die Sägeblätter scharf. Durch
stumpfe Sägeblätter kann die Säge plötzlich
ausbrechen oder festklemmen, wenn Druck auf
sie ausgeübt wird.
• Reinigen Sie Ihr Werkzeug häufig, besonders
nach intensiver Nutzung. Metallhaltiger
Staub und Splitter sammeln sich häufig
an Innenflächen an und können zu einem
elektrischen Schlag führen.
• Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht über
längere Zeiträume. Durch das Werkzeug
verursachte Vibrationen können für Ihre Finger,
Hände und Arme schädlich sein. Tragen Sie
Handschuhe als zusätzlichen Dämpfer, legen
Sie häufig Pausen ein und begrenzen Sie die
tägliche Nutzungsdauer.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] A)
Der Datumscode (19), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Stichsäge
1 Stichsägeblatt
1 Anti-Splitter-Schuheinsatz
1 Anti-Kratzer-Schuhabdeckung
1 Spanabsaughaube
1 Spanabsauganschluß
1 Transportkoffer
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
17
DEUTSCH
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb
3 Geschwindigkeitswähler
4 Sägemehl-Gebläsesteuerung
5 Sägeblattverriegelung
6 Fingerschutz
7 Sägeblatthalter
8 Führungsrolle
9 Schuh
10 Pendelhubwähler
11 Schuhhebel
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre Stichsäge wurde zum professionellen Sägen
von Holz, Stahl, Aluminium, Kunststoff und Keramik
konzipiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Stichsäge ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
18
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1.5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Sägeblätter
Sägeblatttyp
Feingezahntes Sägeblatt
Grobgezahntes Sägeblatt
Metallsägeblatt
Flächenbündiges Sägeblatt*
Anwendungen
für saubere gerade Schnitte
für schnelle gerade
Schnitte
für eisenhaltige und
eisenlose Metalle
für die Endbearbeitung von
Schnitten an einer Wand
oder Ecke entlang.
* Nicht in allen Ländern erhältlich.
Als Sonderzubehör ist eine Vielzahl von
Spezialsägeblättern erhältlich.
WARNUNG: Wählen Sie Ihr Sägeblatt
stets mit großer Sorgfalt aus.
DEUTSCH
Einstellen des Neigungswinkels (Abb. C)
Mit dem einstellbaren Schuh (9) können linke und
rechte Neigungswinkel bis 45° erzielt werden.
Die Neigungsskala hat Voreinstellungen bei 0°, 15°,
30° und 45°.
• Lösen Sie den Schuhhebel (11).
• Schieben Sie den Schuh (9) in Richtung Sägeblatt.
• Neigen Sie den Schuh und stellen Sie den
gewünschten Neigungswinkel mit Hilfe der Skala
ein.
• Ziehen Sie den Schuhhebel an.
Einstellen des Pendelhubs (Abb. A)
Der einstellbare Pendelhub gewährleistet einen perfekten Schnitthub für unterschiedliche Werkstoffe.
• Schieben Sie den Wähler (10) entsprechend der
Tabelle unten in die gewünschte Position.
Der Wähler kann während des Betriebes verstellt
werden.
Pos. Holz
Metall
Kunststoff
3
Schnelle Schnitte
-
PVC
2
Dicke Werkstücke
-
Fiberglas
Acryl
1
0
Sperrholz
Aluminium
Spanplatte
Nicht eisenhaltig -
-
Dünne Werkstücke
Blech
-
Feine Schnitte
Anbringen der Kunststoff-Anti-KratzerSchuhabdeckung (Abb. D)
Die Anti-Kratzer-Schuhabdeckung (12) verringert die
Beschädigung der Oberfläche von (empfindlichen)
Werkstücken.
• Klicken Sie die Abdeckung wie angegeben auf
den Schuh.
Anbringen und Entfernen des
Anti-Splitter-Schuheinsatzes (Abb. E1 & E2)
Der Anti-Splitter-Schuheinsatz (13), der nahe am
Sägeblatt angebracht wird, verringert das Splittern
des Werkstücks. Der Einsatz kann sowohl im Schuh
als auch in der Schuhabdeckung angebracht werden.
• Halten Sie den Einsatz (13) wie angegeben.
• Um den Einsatz anzubringen, setzen Sie ihn in
den Schuh (9) ein:
- Schieben Sie die Kanten (14) in die Rillen (15).
- Schieben Sie den Einsatz zurück in seine
Position am Schuh.
• Um den Einsatz anzubringen, setzen Sie ihn in
die Abdeckung (12) ein:
- Schieben Sie die Kanten (14) hinter die Rippen
(16).
- Drücken Sie das vordere Ende des Einsatzes
in Richtung Abdeckung. Der Einsatz rastet in
seiner Lage ein.
• Um den Anti-Splitter-Schuheinsatz zu entfernen,
die oben aufgeführten Schritte in umgekehrter
Reihenfolge durchführen.
Einstellen des Spangebläses (Abb. A)
Das Spangebläse leitet einen einstellbaren Luftstrom
an das Sägeblatt, um das Werkstück bei der Arbeit
frei von Sägemehl zu halten.
• Stellen Sie das Spangebläse mit dem Hebel (4) ein.
- Schwach
- Mittel
- Stark
Für die Arbeit mit Metallen,
bei denen Kühl- und Schmiermittel
verwendet werden, sowie
für die Verwendung mit einer
Spanabsaugung.
Für die Arbeit mit Holz und
ähnlichen Materialien bei
langsamer Geschwindigkeit.
Für die Arbeit mit Holz und
ähnlichen Materialien bei hoher
Geschwindigkeit.
Staubabsaugung (Abb. F)
Der Spanabsaugadapter (17) in Kombination mit
der Spanabsaughaube (18) trägt dazu bei, daß das
Sägemehl von der Werkstückoberfläche abgesaugt
wird, wenn eine Verbindung mit einem geeigneten
Spanabsaugsystem hergestellt wird.
• Setzen Sie die Spanabsaughaube (18) auf den
Fingerschutz (6), bis sie in ihrer Lage einrastet.
• Bringen Sie den Spanabsaugadapter (17) wie
angegeben am Werkzeug an.
• Verbinden Sie den Schlauch eines geeigneten
Spanabsaugsystems mit dem Adapter.
WARNUNG: Falls angemessen,
schließen Sie ein Spanabsaugsystem
an, das den geltenden Richtlinien
bezüglich Staubemission entspricht.
19
DEUTSCH
WARNUNG: Verwenden Sie
beim Sägen von Metall kein
Spanabsaugsystem ohne einen
entsprechenden Funkenschutz.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. A, K)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich, daß das zu
sägende Material gut gesichert wurde.
• Achten Sie darauf, daß unterhalb des
Werkstücks ausreichend Platz für das
Sägeblatt vorhanden ist. Sägen Sie keine
Werkstücke, die die maximale Schnitttiefe
des Sägeblattes überschreiten.
• Es sollten ausschließlich scharfe und
einwandfrei arbeitende Sägeblätter verwendet werden; rissige oder verbogene
Sägeblätter sind sofort auszuwechseln.
• Verwenden Sie das Werkzeug nicht zum
Sägen von Rohren.
• Schalten Sie das Werkzeug nie ein,
wenn kein Sägeblatt montiert ist.
• Für optimale Ergebnisse führen Sie
das Werkzeug mit festen, fließenden
Bewegungen über das Werkstück.
Üben Sie nie seitlichen Druck auf
das Sägeblatt aus. Halten Sie den
Sägeschuh flach auf dem Werkstück.
Achten Sie darauf, daß das Netzkabel
der Säge folgen kann und sich nicht verhakt. Schieben Sie das Werkzeug beim
Sägen von Kurven, Kreisen und anderen
ründlichen Formen leicht vor.
• Ziehen Sie das Sägeblatt erst aus
dem Werkstück heraus, wenn es zum
Stillstand gekommen ist. Das Sägeblatt
kann nach dem Sägen sehr heiß sein.
Fassen Sie es nicht an.
20
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
dem vorderen Griff (21) und die andere auf dem
Hauptgriff (20).
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
DW331
• Drücken Sie zum Einschalten den Ein-/AusSchalter.
• Drücken Sie für Dauerbetrieb den den Ein-/AusSchalter (1), und Drücken Sie anschließend den
Arretierknopf (2). Sie können nun den Ein-/AusSchalter loslassen.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
• Zum Stoppen des Werkzeuges bei Dauerbetrieb
drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter kurz und
lassen ihn anschließend wieder los. Schalten
Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der
Arbeiten immer auf Aus-Position. Nur wenn
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
DW333
• Einschalten: Schieben Sie den Ein-/Ausschalter (1)
nach vorne.
• Ausschalten: Schieben Sie den Ein-/Ausschalter
nach hinten. Schalten Sie das Elektrowerkzeug
bei Beendigung der Arbeiten immer aus. Nur
wenn das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist,
darf der Netzstecker aus der Steckdose gezogen
werden.
Einstellen der elektronischen
Sägegeschwindigkeitsregelung
(Abb. G1 & G2)
DW331 (Abb. G1)
Die Sägegeschwindigkeit hängt von dem auf den
Ein-/Ausschalter (1) ausgeübten Druck ab.
DEUTSCH
• Um die Sägegeschwindigkeit voreinzustellen, drehen
Sie den Wähler (3) auf den gewünschten Wert.
Je höher der Wert, desto höher die
Sägegeschwindigkeit. Die erforderliche
Einstellung hängt von der Dicke und Art des
Materials ab.
• Verwenden Sie für das Sägen von weichen
Materialien wie beispielsweise Holz hohe
Geschwindigkeiten. Verwenden Sie für das
Sägen von Metall niedrige Geschwindigkeiten.
DW333 (Abb. G2)
Die Geschwindigkeitswahl (3) kann zur Voreinstellung
des erforderlichen Geschwindigkeitsbereichs verwendet werden.
• Drehen Sie den elektronischen
Geschwindigkeitswähler auf den gewünschten
Wert. Die erforderliche Einstellung hängt von der
Dicke und Art des Materials ab.
• Verwenden Sie für das Sägen von weichen
Materialien wie beispielsweise Holz hohe
Geschwindigkeiten. Verwenden Sie für das
Sägen von Metall niedrige Geschwindigkeiten.
WARNUNG: Nachdem das Werkzeug
längere Zeiträume mit langsamen
Geschwindi keitseinstellungen
verwendet wurde, lassen Sie es ca. 3
Minuten mit maximaler Geschwindigkeit
im Leerlauf laufen.
Sägen in Holz
• Zeichnen Sie bei Bedarf eine Schnittlinie.
• Schalten Sie das Werkzeug ein.
• Halten Sie das Werkzeug am Werkstück und
folgen Sie der Linie.
• Um parallel zur Kante des Werkstückes zu sägen,
montieren Sie die Parallelführung und führen die
Stichsäge gemäß Abb.H am Werkstück entlang.
Sägen von Ausschnitten in Holz
Heransägen an eine überstehende Kante (Abb. J)
• Verwenden Sie ein herkömmliches Sägeblatt und
sägen Sie an die überstehende Kante heran.
• Schließen Sie den Schnitt mit einem bündigen
Sägeblatt ab.
Staubabsaugung (Abb. F)
In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der
TRGS 553 geprüfte Absaugeinrichtungen gefordert.
Für andere Materialien muß der gewerbliche Betreiber
die speziellen Anforderungen mit der zuständigen
Berufsgenossenschaft klären.
Sägen in Metall
• Montieren Sie ein geeignetes Sägeblatt.
• Gehen Sie wie oben vor.
WARNUNG: Verwenden Sie eine
Kühlflüssigkeit (Schneidöl), um eine
Überhitzung des Sägeblatts oder des
Werkstücks zu verhin dern.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
• Zeichnen Sie bei Bedarf eine Schnittlinie.
• Bohren Sie ein Loch (mindestens 12 mm ø) und
stecken Sie das Sägeblatt hinein.
• Schalten Sie das Werkzeug ein.
• Folgen Sie der Linie.
• Um einwandfreie Rundschnitte zu erzielen, montieren Sie den Zirkelarm und stellen ihn auf den
gewünschten Radius ein (Abb. I).
Schmierung der Führungsrolle
(Abb. B)
• Geben Sie in regelmäßigen Abständen
einenTropfen Öl auf die Führungsrolle (8), um
einFestfressen zu vermeiden.
21
DEUTSCH
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Hierzu zählen:
- DE3241
Parallelführung
- DE3242
Fixierstrebe
Folgende Ersatzsägeblätter stehen zur Verfügung:
- DT2048
Feingezahntes Sägeblatt
- DT2075
Grobgezahntes Sägeblatt
- DT2160
Metallsägeblatt
- DT2074
Flächenbündiges Sägeblatt*
* Nicht in allen Ländern erhältlich.
22
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie
es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett
im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu
erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg
ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf werden Wartungsinspektionen für
Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt. Diese
Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten.
Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern
es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
23
EN GLI S H
JIGSAW
DW331, DW333
Congratulations!
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
DW331
Voltage
V
230
(U.K. & Ireland only)
V
230/115
Type
1
Power input
W
701
Power output
W
425
No-load speed
min-1 0 - 3,100
Stroke length
mm
26
Cutting depth in:
wood
mm
130
aluminium
mm
30
steel
mm
12
stainless steel alloy mm
4.5
Bevel angle adjustment (l/r)
0 - 45°
Weight
kg
2.6
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
DW333
230
230/115
1
701
425
800 - 3,100
26
130
30
12
4.5
0 - 45°
2.6
dB(A)
86
87
dB(A)
dB(A)
2.8
97
2.8
98
dB(A)
2.8
2.8
Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN 60745:
Vibration emission value ah
ah,CM =
m/s²
5.0
7.0
Uncertainty K =
m/s²
1.5
1.8
Vibration emission value ah
ah,CW =
m/s²
6.0
7.5
Uncertainty K =
m/s²
2.0
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
24
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
ENGLISH
Denotes risk of electric shock.
b)
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DW331, DW333
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers
to your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
c)
Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
25
EN GLI S H
d)
e)
f)
g)
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
26
f)
g)
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Jigsaws
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Cutting accessory
contacting a “live” wire may make exposed
metal parts of the tool “live” and shock the
operator.
• Allow the motor to come to a complete
stop before withdrawing the blade from
the kerf(the slot created by cutting). A
moving blade may impact the workpiece
causing a broken blade, workpiece damage or
loss of control and possible personal injury.
• Keep handles dry, clean, free from oil and
grease. This will enable better control of the
tool.
• Keep blades sharp. Dull blades may cause the
saw to swerve or stall under pressure.
• Clean out your tool often, especially after
heavy use. Dust and grit containing metal
particles often accumulate on interior surfaces
and could create an electric shock hazard.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Vibration caused by the operating action
of this tool may cause permanent injury to
fingers, hands, and arms. Use gloves to provide
extra cushion, take frequent rest periods, and
limit daily time of use.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
ENGLISH
– Impairment of hearing
1 On/off switch
– Risk of personal injury due flying particles.
2 Lock-on button
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
3 Speed control dial
– Risk of personal injury due to prolonged use.
5 Blade latch
4 Sawdust blower control
Markings on Tool
6 Finger guard
The following pictograms are shown on the tool:
7 Blade holder
Read instruction manual
before use.
8 Guide roller
9 Shoe
10 Pendulum stroke selector
Wear ear protection.
11 Shoe lever
INTENDED USE
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION (FIG. A)
The Date Code (19), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Your jig saw has been designed for professional
cutting of wood, steel, aluminium, plastic and
ceramic material.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These jigsaws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Package contents
Electrical Safety
The package contains:
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
1 Jigsaw
1 Jig saw blade
1 Anti-splinter shoe insert
1 Anti-scratch shoe cover
1 Dust extraction shroud
1 Dust extraction adapter
1 Kitbox
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be
operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
27
EN GLI S H
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
A wide variety of dedicated saw blades is available
as an option.
WARNING: Always select your saw
blade with great care.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
Setting the bevel angle (fig. C)
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power
input of this tool (see technical data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is
30 m.
The adjustable shoe (9) allows cutting of LH and RH
bevel angles up to 45°. The bevel scale has preset
positions at 0°, 15°, 30° and 45°.
• Release the shoe lever (11).
• Slide the shoe (9) toward the saw blade.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
• Tilt the shoe and set the desired bevel angle
using the scale.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENT
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
• Tighten the shoe lever.
Setting the pendulum stroke (fig. A)
The adjustable pendulum stroke guarantees a
perfect cutting stroke for different materials.
• Slide the selector (10) to the desired position
referring to the table below. The selector can be
manipulated during operation.
Fitting and removing a saw blade (fig. B)
Pos.
Wood
Metal
Plastics
The tool-free blade exchange system ensures quick
and easy changing of saw blades.
3
Fast cuts
-
PVC
2
Thick workpieces
-
• Open the blade holder (7) by fully retracting the
blade latch (5).
• Insert the saw blade into the blade holder (7)
guiding the back of the blade into the groove of
the guide roller (8).
• Release the blade latch (5).
• To remove the saw blade, fully retract the blade
latch and pull the blade out of the holder.
Fine-toothed cutting blade
1
0
Plywood
Aluminium
Chipboard
Non-ferrous
-
Thin workpieces
Sheet metal
-
Fine cuts
Setting the sawdust blower (fig. A)
The sawdust blower conducts an adjustable stream
of air to the saw blade to keep the workpiece clear
of sawdust during operation.
Saw blades
Blade type
Fibreglass
Acrylic
Applications
for smooth straight cuts
• Set the sawdust blower using the lever (4).
- Low
For working with metals, when
using coolants and lubricants
and for use with dust extraction.
Coarse-toothed cutting blade for fast straight cuts
Metal cutting blade
for ferrous and nonferrous metals
- Intermediate
For working with wood and
similar materials in low speed.
Flush cutting blade*
for finishing off cuts up to a
wall or edge.
- High
For working with wood and
similar materials in high speed.
* Not available in all countries.
28
ENGLISH
Mounting the plastic anti-scratch shoe cover
(fig. D)
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
The anti-scratch shoe cover (12) reduces damage to
the surface of (sensitive) workpieces.
• Click the cover onto the shoe as shown.
WARNING:
Mounting and removing the anti-splinter shoe
insert (fig. E1 & E2)
• Make sure your workpiece is well
secured. Remove nails, screws and
other fasteners that may damage the
blade.
The anti-splinter shoe insert (13) which fits close to
the saw blade reduces splintering of the workpiece.
The insert can be mounted both into the shoe and
the shoe cover.
• Check that there is sufficient space for
the blade underneath the workpiece.
Do not cut materials that exceed the
maximum cutting depth of the blade.
• Hold the insert (13) in the orientation as shown.
• To mount the insert into the shoe (9):
• Use sharp saw blades only. Damaged
or bent saw blades must be removed
immediately.
- Slide the edges (14) into the grooves (15).
- Slide the insert back into position against the shoe.
• To mount the insert into the cover (12):
• Do not use the tool for sawing pipes or
tubes.
- Slide the edges (14) behind the ribs (16).
- Push the front end of the insert towards the
cover. The insert snaps into place.
• Never run your tool without a saw blade.
• For optimal results, move the tool
smoothly and constantly over the
workpiece.
Do not exert lateral pressure on the saw
blade. Keep the shoe flat on the workpiece
and lead the cord away in line with the
tool. When sawing curves, circles or
other round shapes, push the tool gently
forward.
• To remove the anti-splinter shoe insert do the
above process in reverse order.
Dust extraction (fig. F)
The dust extraction adaptor (17) in combination with
the dust extraction shroud (18) helps extracting the
dust from the workpiece surface, when connected
to a suitable dust extraction system.
• Wait until the tool has come to a standstill
before removing the saw blade from the
workpiece. After sawing the blade may
be very hot. Do not touch.
• Place the dust extraction shroud (18) onto the
finger guard (6) until it clicks in place.
• Fit the dust extraction adaptor (17) to the tool as
shown.
Proper Hand Position (fig. A, K)
• Connect the hose of a suitable dust extraction
system to the adaptor.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: When appropriate, connect
a dust extraction system designed
in compliance with the applicable
directives regarding dust emission.
WARNING: Do not use a dust
extraction system without proper spark
protection when sawing metal.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the front
handle (21), with the other hand on the main handle
(20).
Switching on and off (fig. A)
DW331
• To run the tool, press the on/off switch (1).
29
EN GLI S H
• For continuous operation, press and hold down
the switch (1), press the lock-on button (2) and
release the switch.
• For sawing parallel to the edge of your workpiece,
install the parallel fence and guide your jigsaw
along the workpiece a shown in figure H.
• To stop the tool, release the switch.
• To stop the tool in continuous operation, press
the switch briefly and release it. Always switch
off the tool when work is finished and before
unplugging.
Sawing in wood using a pilot hole
• If necessary, draw a cutting line.
• Drill a hole (ø min. 12 mm) and introduce the saw
blade.
• Switch the tool on.
DW333
• Switching on: slide the on/off switch (1) to the front.
• Switching off: slide the on/off switch to the rear.
Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
• Follow the line.
• For cutting perfectly round shapes, install the
trammel bar and set it to the required radius (fig. I).
Sawing up to a projecting edge (fig. J)
Setting the electronic sawing speed
(fig. G1 & G2)
• Using a conventional blade, cut up to the
projected edge.
• Finish off the cut using a flush cutting blade.
DW331 (fig. G1)
The sawing speed varies with the pressure exerted
on the on/off switch (1).
• To preset the sawing speed, turn the control dial
(3) to the desired level. The higher the rate, the
higher the sawing speed. The required setting
depends on the thickness and kind of material.
• Use high speeds for sawing soft materials such
as wood. Use low speeds for sawing metal.
DW333 (fig. G2)
The speed control dial (3) can be used for advance
setting of the required range of speed.
• Turn the electronic speed control dial to the
required level. The required setting depends on
the thickness and kind of material.
• Use high speeds for sawing soft materials such
as wood. Use low speeds for sawing metal.
WARNING: After using the tool for
an extended period on low speed
settings, run it for approx. 3 minutes on
maximum no-load speed.
Sawing in wood
• If necessary, draw a cutting line.
• Switch the tool on.
• Hold the tool against the workpiece and follow
the line.
30
Dust extraction (fig. F)
• When the tool is used indoor for extended
periods of time, use a suitable dust extractor
designed in compliance with the applicable
Directives regarding dust emission.
Sawing in metal
• Mount an appropriate saw blade.
• Proceed as described above.
WARNING: Use a cooling lubricant
(cutting oil) to prevent overheating of the
saw blade or the workpiece.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing
set-ups or when making repairs.
Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can
cause injury.
ENGLISH
Protecting the Environment
Lubricating the Guide Roller (fig. B)
• Apply a drop of oil to the guide roller (8) at regular
intervals to prevent jamming.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces the
demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
These include:
- DE3241
Parallel guide
- DE3242
Trammel bar
The following replacement blades are available:
- DT2048
Fine toothed cutting blade
- DT2075
Coarse toothed cutting blade
- DT2160
Metal cutting blade
- DT2074
Flush cutting blade*
* Not available in all countries.
31
EN GLI S H
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all
original components
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com
32
ESPAÑOL
SIERRA CALADORA
DW331, DW333
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
V
Tipo
Potencia absorbida
W
Consumo de potencia
W
Velocidad en vacío
min-1
Longitud de carrera
mm
Profundidad de corte en:
madera
mm
aluminio
mm
acero
mm
aleación de acero
inoxidable
mm
Ajuste del ángulo de bisel
(izq./der.)
Peso
kg
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
DW331
DW333
230
230
1
1
701
701
425
425
0 - 3.100 800 - 3.100
26
26
130
30
12
130
30
12
4,5
4,5
0 - 45°
2,6
0 - 45°
2,6
dB(A)
86
87
dB(A)
dB(A)
2,8
97
2,8
98
dB(A)
2,8
2,8
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 60745:
Valor de emisión de vibración ah
ah,CM =
m/s²
5,0
7,0
Incertidumbre K =
m/s²
1,5
1,8
Valor de emisión de vibración ah
ah,CW =
m/s²
6,0
7,5
Incertidumbre K =
m/s²
2,0
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador de
los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
33
ESPAÑOL
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DW331, DW333
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
31.12.2009
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
34
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
ESPAÑOL
d)
e)
f)
No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
f)
g)
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
35
ESPAÑOL
f)
g)
Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad específicas
adicionales para las sierras
caladoras
• Sostenga las herramientas eléctricas por
las superficies aisladas cuando realice una
operación en la que la herramienta de corte
pueda estar en contacto con un cable oculto
o con su propio cable. El contacto de los
accesorios de corte con un cable cargado,
puede cargar las partes metálicas expuestas de
la herramienta y producir una descarga eléctrica
al operador.
provocar daños permanentes en dedos, manos
y brazos. Utilice guantes para una protección
adicional, realice descansos frecuentes y limite
el tiempo diario de uso.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. A)
• Deje que el motor se detenga al completo
antes de retirar la cuchilla de la hendidura
(la ranura creada durante el corte). Una
cuchilla en movimiento podrá impactar la pieza
de trabajo provocando la rotura de la cuchilla,
el daño en la pieza de trabajo o una pérdida de
control y daños personales posibles.
El Código de fecha (19), que contiene también
el año de fabricación, viene impreso en la caja
protectora.
• Mantenga las manos secas, limpias y
carentes de aceite y grasa. Esto le permitirá
lograr un control mejor de la herramienta.
Contenido del embalaje
• Mantenga las cuchillas afiladas. Las cuchillas
aplanadas podrán hacer que la sierra vire o se
cale bajo la presión.
• Limpie a menudo su herramienta,
especialmente tras un fuerte uso. El polvo y
la arenilla que incluyan partículas metálicas se
acumulan a menudo en las superficies interiores
y pueden crear riesgos de electrocución.
• No opere esta herramienta durante mucho
tiempo. La vibración provocada por la acción
del funcionamiento de esta herramienta podrá
36
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
El embalaje contiene:
1 Sierra caladora
1 Hoja de sierra caladora
1 Accesorio antiastillamiento de la zapata
1 Cubierta antiarañazos de la zapata
1 Protección para extracción de polvo
1 Adaptador de salida de serrín
1 Caja de transporte
1 Manual de instrucciones
ESPAÑOL
1 Dibujo despiezado
Uso de un alargador
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1.5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
1 Interruptor de marcha/parada
2 Botón de funcionamiento continuo
3 Dial de control de velocidad
4 Control del soplador de serrín
5 Cierre de la hoja
6 Protector de los dedos
7 Portahojas
8 Rodillo de guía
9 Zapata
10 Selector de la carrera del péndulo
11 Palanca de zapata
USO PREVISTO
Su sierra caladora ha sido diseñada para realizar
cortes profesionales de madera, acero, aluminio,
plástico y materiales de cerámica.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estas sierras caladoras son herramientas eléctricas
profesionales.
Ajuste y retirada de la hoja de sierra (fig. B)
El sistema de cambio de hojas independiente de la
herramienta garantiza un cambio rápido y fácil de las
hojas de sierra.
• Abra el portahojas (7) retirando totalmente el
cierre de la hoja (5).
• Inserte la hoja de sierra en el portahojas (7)
guiando la parte posterior de la hoja hacia la
ranura del rodillo guía (8).
• Suelte el cierre de la hoja (5).
• Para sacar la hoja de sierra, retire totalmente el
cierre de la hoja y sáquela del portahojas.
NO permita que los niños toquen la herramienta.
El uso por parte de operadores inexpertos requiere
supervisión.
Hojas de sierra
Seguridad eléctrica
Tipo de hoja
Aplicaciones
Hoja de corte
de dientes finos
para cortes rectos y lisos
Hoja de corte
de dientes gruesos
para cortes rectos y rápidos
Hoja de corte para metal
para metales ferrosos
y no ferrosos
Hoja de corte
para acabado*
para el acabado de cortes
hasta una pared o un borde.
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
* No disponible en todos los países.
Hay disponible una amplia variedad de hojas de
sierra exclusivas como opción.
37
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: Seleccione siempre su
hoja de sierra con gran cuidado.
Ajuste del ángulo de bisel (fig. C)
La zapata ajustable (9) permite el corte de ángulos
oblicuos a izquierda y derecha hasta 45°. La escala
de bisel tiene posiciones preajustadas de 0°, 15°,
30° y 45°.
• Suelte la palanca de la zapata (11).
• Deslice la zapata (9) hacia la hoja de sierra.
• Incline la zapata y ajuste el ángulo de bisel
deseado utilizando la escala.
• Apriete la palanca de la zapata.
Montaje de la cubierta plástica antiarañazos
de la zapata (fig. D)
La cubierta antiarañazos de la zapata (12) reduce
los daños a la superficie de las piezas de trabajo
(delicadas).
• Encaje la cubierta sobre la zapata como se muestra.
Montaje y retirada del accesorio antiastillamiento
de la zapata (fig. E1 & E2)
El accesorio antiastillamiento de la zapata (13),
que se ajusta al lado de la hoja de sierra, reduce el
riesgo de astillamiento de la pieza de trabajo.
El accesorio puede montarse en la zapata y en la
cubierta de la zapata.
• Sujete el accesorio (13) en la orientación indicada.
Ajuste de la carrera del péndulo (fig. A)
La carrera ajustable del péndulo garantiza una
carrera de corte perfecta para distintos materiales.
• Deslice el selector (10) hasta la posición deseada
según la siguiente tabla. Puede manipularse el
selector durante el funcionamiento.
• Para montar el accesorio en la zapata (9):
- Deslice los bordes (14) en las ranuras (15).
- Deslice el accesorio hacia su posición contra
la zapata.
• Para montar el accesorio en la cubierta (12):
- Deslice los bordes (14) detrás de los salientes (16).
Pos.
Madera
Metal
Plástico
3
Cortes rápidos
-
PVC
2
Piezas de
trabajo gruesas
-
Fibra de vidrio
Contrachapado
Aluminio
-
Aglomerado
No ferroso
-
Piezas de
trabajo finas
Chapa
de metal
-
Acrílico
1
0
Cortes finos
Ajuste del soplador de serrín (fig. A)
El soplador de serrín conduce un chorro de aire
orientable a la hoja de sierra para mantener limpia
de serrín la pieza de trabajo durante el funcionamiento.
• Ajuste el soplador de serrín utilizando la palanca (4).
- Baja
Para trabajar con metales,
al utilizar líquidos refrigerantes
y lubricantes y para su uso con
extracción de polvo.
- Intermedia Para trabajar con madera y
materiales similares a velocidad baja.
- Alta
38
Para trabajar con madera y
materiales similares a velocidad
alta.
- Empuje el extremo delantero del accesorio
hacia la cubierta. El accesorio encajará en su
posición.
• Para retirar el accesorio antiastillamiento de la
zapata, realice el procedimiento anterior en orden
inverso.
Extracción de polvo (fig. F)
El adaptador de extracción de polvo (17) en
combinación con la protección para extracción de
polvo (18) ayuda a eliminar el polvo de la superficie
de la pieza de trabajo al conectarse a un sistema de
extracción de polvo adecuado
• Coloque la protección para extracción de polvo
(18) en el guardamano (6) hasta que encaje en su
lugar.
• Ajuste el adaptador de extracción de polvo (17) a
la herramienta como se muestra.
• Conecte la manguera de un sistema de
extracción de polvo adecuado al adaptador.
ADVERTENCIA: Cuando sea adecuado,
conecte un sistema de extracción de
polvo diseñado de acuerdo con las
directivas aplicables en relación con la
emisión de polvo al serrar madera.
ADVERTENCIA: No utilice ningún
sistema de extracción de polvo sin
protección adecuada contra las chispas
al serrar metal.
ESPAÑOL
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
ADVERTENCIA:
• Compruebe que el material esté bien
sujeto. Retire clavos, tornillos u otros
objetos que podrían dañar la hoja.
• Compruebe que hay espacio suficiente
para la hoja debajo de la pieza de trabajo.
No corte materiales que excedan la
profundidad de corte máxima de la hoja.
• Utilice sólo hojas afiladas. Descarte de
inmediato las hojas dañadas o dobladas.
• No use la herramienta para cortar tubos
o cañerías.
• Nunca ponga en marcha la herramienta
sin la hoja correspondiente.
• Para obtener los mejores resultados,
mueva la herramienta sobre el material
de manera suave y constante. No
ejerza presión lateral sobre la hoja de
la sierra. Mantenga la zapata de la
sierra apoyada sobre el material y aleje
el cable, sosteniéndolo en línea con
la herramienta. Cuando corte curvas,
círculos u otras formas redondeadas,
empuje la herramienta hacia adelante
con suavidad.
• Espere hasta que la herramienta se
detenga por completo antes de retirar
la hoja de la pieza con la que trabaja.
Después de efectuar un corte es posible
que la hoja se encuentre muy caliente.
No la toque.
Posición adecuada de las manos
(fig. A, K)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en el asa frontal (21) y la otra en el
asa principal (20).
Encendido y apagado (fig. A)
DW331
• Para poner en marcha la herramienta, presione
el interruptor de encendido/apagado (1).
• Para funcionamiento continuo, pulse el
interruptor (1) y manténgalo en esta posición.
Pulse el botón de bloqueo (2) y suelte el interruptor.
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
• Para parar la herramienta en modo de
funcionamiento continuo, pulse brevemente el
interruptor y suéltelo. Siempre se debe apagar
la herramienta al acabar de trabajar y antes de
desconectarla de la red.
DW333
• Encendido: deslice el interruptor de encendido/
apagado (1) hacia delante.
• Apagado: deslice el interruptor de encendido/
apagado hacia atrás.
Siempre se debe desconectar la herramienta
nada más terminado el trabajo y antes de
desenchufarla.
Ajuste del control electrónico de
velocidad de serrado (fig. G1 & G2)
DW331 (fig. G1)
La velocidad de serrado varía en función de la presión
ejercida sobre el interruptor de encendido/apagado (1).
• Para preajustar la velocidad de serrado, gire el
dial de control (3) hasta el nivel deseado. Cuanto
más alto sea el nivel, más alta será la velocidad
de serrado. El ajuste requerido depende del
espesor y la clase de material.
• Use las velocidades altas para serrar materiales
blandos como la madera. Use las velocidades
bajas para serrar metal.
DW333 (fig. G2)
El dial de control de velocidad (3) puede usarse para
preajustar el nivel de velocidad requerido.
39
ESPAÑOL
• Coloque el control en el nivel deseado. El ajuste
requerido depende del espesor y la clase de
material.
• Use las velocidades altas para serrar materiales
blandos como la madera. Use las velocidades
bajas para serrar metal.
ADVERTENCIA: Después de utilizar
la herramienta durante un período
prolongado con ajustes a baja velocidad,
hágala funcionar aproximadamente 3
minutos a velocidad máxima sin carga.
Corte de madera
• Si es necesario, trace una línea de referencia.
• Encienda la herramienta.
• Presione la herramienta contra el material y siga
la línea trazada.
• Para cortar en línea paralela al borde de la pieza
en la que trabaja, instale la guía paralela y dirija la
sierra de calar a lo largo de la pieza, tal como se
indica en la figura H.
Corte de madera con un orificio de referencia
• Si es necesario, trace una línea para el corte.
• Perfore un orificio (ö mín. 12 mm) e introduzca
la hoja de la sierra.
• Encienda la herramienta.
• Siga la línea trazada.
• Para cortar formas perfectamente redondas,
instale el compás de barra y ajústelo con el radio
que desee (fig. I).
diseñado de acuerdo con las Directrices
aplicables en relación con la emisión de polvo al
serrar madera.
Corte de metal
• Monte una hoja de sierra adecuada.
• Proceda de la manera antes descrita.
ADVERTENCIA: Utilice un lubricante
refrigerante (aceite para cuchillas) para
evitar el sobrecalentamiento de la hoja
de la sierra o del material con que
trabaja.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Lubricado del rodillo de guía (fig. B)
Serrado hasta un borde sobresaliente (fig. J)
• Utilizando una hoja convencional, corte hasta el
borde sobresaliente.
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
• Termine el corte con una hoja de corte para
acabado.
Limpieza
Extracción de polvo (fig. F)
• Cuando la herramienta se utilice en interiores
durante largos períodos de tiempo, debe
conectarse a un extractor de aspiración
adecuado. Utilice un extractor de aspiración
40
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Éstos incluyen:
- DE3241
Guía paralela
- DE3242
Barra de compás
Están disponibles las siguientes hojas de repuesto:
- DT2048
Hoja de corte de dientes finos
- DT2075
gruesos
Hoja de corte de dientes
- DT2160
Hoja de corte para metal
- DT2074
Hoja de corte para acabado*
* No disponible en todos los países.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
41
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
42
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com
FRANÇAIS
SCIE SAUTEUSE
DW331, DW333
Félicitations !
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Puissance utile
Vitesse à vide
Longueur de la course
Profondeur de coupe du :
bois
aluminium
acier
acier inoxydable
Réglage de l’angle
du chanfrein (d/g)
Poids
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
W
W
min-1
mm
DW331
230
1
701
425
0 - 3.100
26
DW333
230
1
701
425
800 - 3.100
26
mm
mm
mm
mm
130
30
12
4,5
130
30
12
4,5
kg
0 - 45°
2,6
0 - 45°
2,6
dB(A)
86
87
dB(A)
dB(A)
2,8
97
2,8
98
dB(A)
2,8
2,8
V
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d'émission de vibrations ah
ah,CM =
m/s²
5,0
7,0
Incertitude K =
m/s²
1,5
1,8
Valeur d'émission de vibrations ah
ah,CW =
m/s²
6,0
7,5
Incertitude K =
m/s²
2,0
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
43
FRANÇAIS
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DW331, DW333
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
31.12.2009
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
44
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
FRANÇAIS
f)
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
b)
c)
d)
e)
f)
g)
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité additionnelles
pour scies sauteuses
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où l’outil
de coupe pourrait entrer en contact avec des
fils électriques cachés ou son propre cordon.
45
FRANÇAIS
Tout contact de l’organe de coupe avec un
fil sous tension met les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et électrocute
l’utilisateur.
• Laisser le moteur s'immobiliser
complètement avant de retirer la lame de
la fente (crée par la coupe). Une lame en
mouvement peut toucher l'ouvrage et se casser,
causer des dégâts à l'ouvrage ou une perte de
contrôle et d'éventuelles blessures.
Porter un dispositif de protection oculaire.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. A)
La date codée de fabrication (19), qui comprend
aussi l’année de fabrication, est imprimée sur le
boîtier.
Exemple :
• Tenir les poignées sèches, propres,
exemptes d'huile et de graisse. Cela
permettra un meilleur contrôle de l'outil.
• Maintenir les lames bien affûtée. Les lames
émoussées peuvent faire dévier ou bloquer la
lame sous la pression.
• Nettoyer souvent l'outil, en particulier après
une utilisation intensive. La poussière et
le sable contenant des particules de métal
s'accumulent souvant sur les surfaces internes
et peuvent créer un risque de choc électrique.
• Ne pas utiliser cet outil trop longtemps
sans interruption. Les vibrations causées
par l'utilisation de cet outil peuvent causer
des blessures permanentes aux doigts, aux
mains et aux bras. Utiliser des de gants pour
une meilleure protection, effectuer des pauses
fréquentes et limiter l'utilisation quotidienne.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires ayant surchauffé pendant leur
fonctionnement.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie sauteuse
1 Lame sauteuse
1 Insert de sabot anti-éclat
1 Protection de sabot anti-rayure
1 Bouclier d’aspiration de poussière
1 Adaptateur d’aspiration de poussières
1 Coffret de transport
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Bouton de verrouillage
3 Régulateur de vitesse
Étiquettes sur l’appareil
4 Commande de soufflerie de la sciure
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
5 Verrou de lame
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
6 Protection digitale
7 Porte-lame
8 Galet-guide
Porter un dispositif de protection auditive.
9 Semelle
10 Sélecteur de course du balancier
11 Levier de sabot
46
FRANÇAIS
USAGE PRÉVU
Votre scie sauteuse a été conçue pour la coupe
professionnelle du bois, de l’acier, de l’aluminium,
du plastique et de la céramique.
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Retrait et montage de la lame de sciage (fig. B)
Ces scies sauteuses sont des outils électriques
professionnels.
Le système de remplacement de lame sans outil
garantit un changement de lames rapide et simple.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
CH
• Ouvrez le porte-lame (7) en rétractant
complètement le verrou de lame (5).
• Insérez la lame dans le porte-lame (7) en guidant
l’arrière de la lame dans la fente du galet-guide (8).
• Relâchez le verrou de lame (5).
• Pour retirer la lame, rétractez complètement son
verrou et tirez la lame hors du porte-lame.
Lames de scie
Type de lame
Applications
Lame de coupe
finement dentée
pour les découpes droites
propres
Lame de coupe
grossièrement dentée
pour les découpes droites
rapides
Lame de découpe
de métal
pour les métaux, ferreux ou non
Lame de coupe à ras*
pour les finitions de coupe
contre un mur ou en angle.
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
* Pas disponible dans tous les pays.
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Toute une gamme de lames de sciage sont
disponibles en option.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec la
tension nominale de cet outil (se reporter à la section
Fiche technique). La section minimale du conducteur
est de 1.5 mm2 pour une longueur maximale de
30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
AVERTISSEMENT : Prenez toujours
beaucoup de soin lors du choix de la
lame.
Réglage de l’angle du chanfrein (fig. C)
Le sabot réglable (9) permet des angles de coupe à
droite comme à gauche jusqu’à 45°. La graduation
du chanfrein propose des angles préréglés de 0°,
15°, 30° et 45°.
• Relâchez le levier du sabot (11).
• Faites glisser le sabot (9) vers la lame.
• Faites basculer le sabot et réglez l’angle du
chanfrein à l’aide de la graduation.
• Serrez le levier du sabot.
47
FRANÇAIS
Réglage de la course du balancier (fig. A)
• Maintenez l’insert (13) selon l’orientation indiquée.
La course réglable du balancier garantit une course
de coupe parfaite pour différents matériaux.
• Afin de monter l’insert sur le sabot (9) :
• Positionnez le sélecteur (10) à la position désirée
en vous référant au tableau suivant. Le sélecteur
peut être réglé en cours d’utilisation.
- Faites glisser les bords (14) dans les encoches
(15).
- Ramenez l’insert en position en le glissant
contre le sabot.
• Afin de monter l’insert sur la protection (12) :
Pos.
Bois
Métal
Plastiques
3
Coupe rapide
-
PVC
2
Pièces épaisses
-
Fibre de verre
Acrylique
1
0
Contreplaqué
Aluminium
-
Aggloméré
Non ferreux
-
Pièces fines
Feuilles
de métal
-
Coupe fine
Réglage de la soufflerie de sciure (fig. A)
La soufflerie de sciure conduit un flux d’air réglable
sur la lame afin que la pièce travaillée reste libre de
toute sciure durant la coupe.
• Réglez la soufflerie de sciure à l’aide du levier (4).
- Bas
Pour le travail des métaux,
en utilisant des liquides
de refroidissement et de
lubrification et pour l’extraction
de poussière.
- Intermédiaire
Pour le travail du bois et des
matériaux similaires à faible
vitesse.
- Haut
Pour le travail du bois et des
matériaux similaires à vitesse
accélérée.
Montage de la protection de sabot anti-rayure
plastique (fig. D)
La protection de sabot anti-rayure (12) réduit les
dégâts sur la surface (sensible) des pièces travaillées.
• Engagez la protection sur le sabot comme indiqué.
Montage et dépose de l’insert de sabot
anti-éclat (fig. E1 & E2)
L’insert de sabot anti-éclat (13), monté au ras de la
lame réduit les éclats de la pièce travaillée.
L’insert peut être monté à la fois sur le sabot et sur
la protection de sabot.
48
- Faites glisser les bords (14) derrière les
nervures (16).
- Poussez la partie avant de l’insert vers la
protection. L’insert s’enclenche.
• Pour retirer l’insert de sabot anti-éclat, suivez le
processus inverse.
Aspiration de poussière (fig. F)
L’adaptateur d’extraction de poussière (17) combiné
avec le bouclier d’aspiration de poussière (18)
permet de retirer la poussière de la surface de
la pièce travaillée lorsqu’il est relié à un système
d’extraction de poussière adapté.
• Placez le bouclier d’aspiration de poussière (18)
sur la protection digitale (6) afin de l’enclencher.
• Montez l’adaptateur d’extraction de poussière
(17) sur l’outil, comme indiqué.
• Reliez le flexible d’un système d’extraction de
poussière approprié à l’adaptateur.
AVERTISSEMENT : Dans la mesure du
possible, raccordez toujours un système
d’extraction de poussière mis au point en
conformité avec les directives relatives à
l’émission de poussière.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas un
système d’extraction de poussière lors
du sciage de métaux à moins d’utiliser
un extincteur d’étincelles.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT :
• Bien fixer la pièce à scier. Avant de
scier, éloigner tous les clous et outils
métalliques de l’aire de travail.
• Vérifier qu’il y a un espace suffisant pour
la lame sous la pièce. Ne pas couper
de matériaux dépassant la profondeur
maximum de coupe de la lame.
• Utiliser uniquement des lames de scie
solides et en parfait état. Les lames de
scie fendues ou voilées doivent être
remplacées immédiatement.
• Ne pas sectionner des tubes.
• Ne jamais faire marcher l’outil sans lame
de scie dans le porte-lame.
• Pour un résultat parfait, déplacer l’outil
en avançant sans à-coups. Ne pas
exercer de pression latérale sur la lame
de scie. La semelle doit rester bien à
plat sur l’ouvrage. Guider le câble de
manière à ce qu’il ne puisse jamais être
pris sous la lame des scie. Pour scier des
formes sinueuses, faire avancer l’outil tout
doucement.
• Attendre que l’outil soit complètement
immobilisé avant de retirer la lame de
scie de l’ouvrage. Après le travail, la
lame de scie risque d’être chaude. Ne
pas la toucher.
Position correcte des mains
(fig. A, K)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée frontale (21) avec l'autre main sur la
poignée principale (20).
Mise en marche et arrêt (fig. A)
DW331
• Si nécessaire, appuyez sur l’interrupteur (1)
et le maintenir dans cette position. Appuyez
sur le bouton de verrouillage (2) pour bloquer
l’interrupteur et relâchez-le.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
• Si l’interrupteur est bloqué, appuyer brièvement
sur l’interrupteur et le relâcher immédiatement.
Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et
avant de débrancher l’outil.
DW333
• Pour mettre en marche : glissez le bouton
marche/arrêt (1) vers l’avant.
• Pour arrêter : glissez le bouton marche/arrêt vers
l’arrière.
Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et
avant de débrancher l’outil.
Réglage de la vitesse de sciage
électronique (fig. G1 & G2)
DW331 (fig. G1)
La vitesse de sciage varie selon la pression exercée
sur l’interrupteur marche/arrêt (1).
• Pour prérégler la vitesse de sciage, positionnez le
régulateur (3) sur le niveau désiré. Plus le chiffre
est élevé, plus la vitesse de sciage sera élevée.
Le réglage désiré dépend de l’épaisseur et du
type de matériau.
• Utilisez les hautes vitesses pour les matériaux
tendres tels que le bois. Utilisez les basses
vitesses pour scier le métal.
DW333 (fig. G2)
Le régulateur de vitesse (3) permet de prérégler la
vitesse maximum.
• Choisissez le niveau désiré au moyen du
variateur électronique. Le réglage désiré dépend
de l’épaisseur et du type de matériau.
• Utilisez les hautes vitesses pour les matériaux
tendres tels que le bois. Utilisez les basses
vitesses pour scier le métal.
AVERTISSEMENT : Après une
utilisation prolongée de l’outil à faible
vitesse, faites-le tourner environ 3
minutes à vitesse maximum mais sans
charge.
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur marche/arrêt (1).
49
FRANÇAIS
Pour scier le bois
• Si nécessaire, tracer une ligne de coupe.
• Mettre l’outil en marche.
• Bien maintenir l’outil et suivre la ligne tracée sur
l’ouvrage.
• Pour scier parallèlement au bord de la pièce à
scier, installer le guide parallèle et guider la scie le
long de la pièce comme l’indique la figure H.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Pour scier le bois en utilisant un trou guide
• Si nécessaire, tracer une ligne de coupe.
• Percer un trou (ø mini. 12 mm) et y introduire la
lame de scie.
• Mettre l’outil en marche.
Lubrification du galet guide (fig. B)
• Appliquez une goutte d’huile sur le galet-guide (8)
à intervalles réguliers pour éviter les blocages.
• Suivre la ligne tracée sur l’ouvrage.
• Pour découper des formes circulaires, installer le
compas à verge et régler le rayon désiré (fig. I).
Sciage jusqu’à une arête vive (fig. J)
• À l’aide d’une lame conventionnelle, coupez
jusqu’à l’arête vive.
• Terminez la coupe à l’aide de la lame de coupe
à ras.
Aspiration de poussière (fig. F)
• Quand l’outil est utilisé à l’intérieur durant une
période prolongée, utiliser un système d’aspiration
de poussière mis au point en conformité avec les
régulations relatives à l’émission de la poussière.
Pour scier le métal
• Monter une lame de scie adaptée.
• Procéder comme décrit ci-dessus.
AVERTISSEMENT : Utiliser un lubrifiant
de refroidissement (huile de coupe) pour
éviter la surchauffe de la lame de scie et
de l’ouvrage.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
50
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
FRANÇAIS
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Ils comprennent :
- DE3241
Guide parallèle
- DE3242
Barre de compas
Les lames de rechange suivantes sont disponibles :
- DT2048
Lame de coupe finement
dentée
- DT2075
Lame de coupe grossièrement
dentée
- DT2160
Lame de découpe de métal
- DT2074
Lame de coupe à ras*
* Pas disponible dans tous les pays.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
51
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un
vice de matériau ou de fabrication dans
les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
52
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com
ITALIANO
SEGHETTO ALTERNATIVO
DW331, DW333
Congratulazioni!
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Potenza resa
Velocità a vuoto
Profondità max. taglio
Profondità di taglio su:
legno
alluminio
acciaio
acciaio inossidabile
Regolazione dell’angolo
di inclinazione (sx/dx)
Peso
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza sonora)
V
W
W
min-1
mm
DW331
DW333
230
230
1
1
701
701
425
425
0 - 3.100 800 - 3.100
26
26
mm
mm
mm
mm
130
30
12
4,5
130
30
12
4,5
kg
0 - 45°
2,6
0 - 45°
2,6
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
2,8
97
2,8
87
2,8
98
2,8
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
Valore emissione vibrazioni ah
ah,CM =
m/s²
5,0
7,0
Incertezza K =
m/s²
1,5
1,8
Valore emissione vibrazioni ah
ah,CW =
m/s²
6,0
7,5
Incertezza K =
m/s²
2,0
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
53
ITALIANO
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DW331, DW333
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
54
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
ITALIANO
b)
c)
d)
e)
f)
g)
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali
Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è stato
previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
c)
d)
e)
f)
g)
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
Ulteriori istruzioni di sicurezza
specifiche per seghetti alternativi
• Sostenere l’apparato con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui la parte tagliente potrebbe
toccare cavi elettrici nascosti o il cavo di
alimentazione dell’apparato stesso. Gli
accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
55
ITALIANO
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
• Lasciare che il motore si arresti
completamente prima di rimuovere la lama
dalla tacca (la fessura creata dal taglio).
Una lama in movimento potrebbe urtare contro
il pezzo provocando la rottura della lama, danni
al pezzo da lavorare o perdite di controllo e
possibili lesioni personali.
• Tenere le maniglie asciutte, pulite e libere
da olio e grasso. Così facendo sarà possibile
migliorare il controllo dell'apparato.
• Mantenere le lame affilate. Le lame non affilate
potrebbero far deviare o inceppare la sega sotto
pressione.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. A)
Il codice data (19), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Seghetto alternativo
1 Lama per seghetto alternativo
1 Inserto anti-schegge nella piastra d’appoggio
1 Copertura antigraffio della piastra d’appoggio
• Pulire spesso l'apparato, specialmente
dopo un uso intensivo. La polvere e la sabbia,
contenenti particelle di metallo, spesso si
accumulano sulle superfici interne e potrebbero
presentare un pericolo di scosse elettriche.
1 Copertura protettiva per aspirazione polveri
• Non utilizzare questo apparato per periodi
di tempo prolungati. Le vibrazioni generate
dall'azione di utilizzo del presente apparato
potrebbero causare lesioni permanenti alle dita,
alle mani e alle braccia. Servirsi di guanti per
fornire un supporto in più e limitare l'esposizione
facendo delle pause frequenti.
1 Disegno esploso
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
1 Adattatore di aspirazione polvere
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. A)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
1 Interruttore acceso/spento
2 Pulsante di bloccaggio interruttore
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
3 Dispositivo di controllo della velocità
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
5 Fermo della lama
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
56
4 Controllo del soffiatore per segatura
6 Salvadita
7 Portalama
8 Rullo di guida
9 Piastra d’appoggio
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
10 Selettore corsa del pendolo
Utilizzare protezioni acustiche.
DESTINAZIONE D’USO
Utilizzare protezioni oculari.
Il seghetto alternativo è stato progettato per il
taglio professionale di materiali in legno, acciaio,
alluminio, plastica e ceramica.
11 Leva della piastra d’appoggio
ITALIANO
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Questi seghetti alternativi sono apparati elettrici
professionali.
NON consentire a bambini di entrare in contatto
con l’apparato. L’uso di questo apparato da parte di
persone inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
CH
Montaggio e smontaggio di una lama (fig. B)
Il sistema di sostituzione delle lame senza utensili
garantisce un cambio facile e veloce delle lame stesse.
• Aprire il portalama (7) portando completamente
indietro il fermo della lama (5).
• Inserire la lama nel portalama (7) guidando il
bordo posteriore della lama nella scanalatura del
rullo di guida (8).
• Rilasciare il fermo della lama (5).
• Per togliere la lama, portare completamente
indietro il fermo ed estrarre la lama dal supporto.
Lame
Tipo di lama
Applicazioni
Lama da taglio a denti fini
per tagli diritti e levigati
Lama da taglio a denti radi
per tagli diritti veloci
Lama da taglio per metalli
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
per metalli ferrosi e non
ferrosi
Lama da taglio a filo*
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
per tagli di rifinitura a muro
o su un bordo.
* Non disponible in tutti i paesi.
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Come opzione, è disponibile un’ampia gamma di
lame specifiche.
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
AVVERTENZA: Scegliere sempre il
tipo di lama con grande attenzione.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Regolazione dell’angolo di inclinazione del taglio
(fig. C)
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i dati tecnici).
La sezione minima del conduttore è 1.5 mm2 e la
lunghezza massima è 30 m.
La piastra d’appoggio regolabile (9) consente tagli
inclinati a DX e a SX fino a 45°. La scala di inclinazione
ha posizioni predefinite a 0°, 15°, 30° e 45°.
• Rilasciare la leva della piastra d’appoggio (11).
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
• Far scorrere la piastra (9) verso la lama.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
• Serrare la leva della piastra d’appoggio.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
• Inclinare la piastra d’appoggio e posizionarla
sull’angolo desiderato utilizzando la scala graduata.
Impostare la corsa del pendolo (fig. A)
La corsa del pendolo regolabile garantisce una
perfetta profondità di taglio per vari materiali.
• Far scorrere il selettore (10) sulla posizione
desiderata in base alla tabella riportata sotto.
E’ possibile cambiare la posizione del selettore
durante il funzionamento.
57
ITALIANO
Pos. Legno
Metallo
Plastica
3
Tagli veloci
-
PVC
2
Pezzi spessi
-
Lana di vetro
1
Compensato
Alluminio
-
Truciolato
Materiale
non ferroso
-
Acrilico
0
Pezzi sottili
Lamiera in fogli -
Tagli di precisione
Regolare il soffiatore per segatura (fig. A)
Il soffiatore per segatura dirige un getto d’aria regolabile
sulla lama in modo da mantenere il pezzo in lavorazione
libero dalla segatura durante il funzionamento.
• Regolare il soffiatore utilizzando la leva (4).
- Basso
Per lavorare su metalli, per
utilizzare refrigeranti e lubrificanti
e per usare un aspiratore.
- Intermedio
Per lavorare su legno e materiali
simili a bassa velocità.
- Alto
Per lavorare su legno e materiali
simili ad alta velocità.
Montare la copertura in plastica antigraffio sulla
piastra d’appoggio (fig. D)
La copertura antigraffio della piastra d’appoggio (12)
riduce i danni alla superficie di pezzi (delicati).
• Inserire la copertura sulla piastra d’appoggio
come indicato in figura.
Montare e smontare l’inserto anti-schegge nella
piastra d’appoggio (fig. E1 & E2)
L’inserto anti-schegge sulla piastra d’appoggio (13),
posizionato vicino alla lama, riduce la tendenza a
scheggiarsi del pezzo in lavorazione. L’inserto può
essere montato sia nella piastra d’appoggio che
nella relativa copertura.
• Mantenere l’inserto (13) orientato come indicato
in figura.
• Per montare l’inserto nella piastra d’appoggio (9):
- Far scorrere i bordi (14) nelle scanalature (15).
- Far scorrere l’inserto all’indietro fino a raggiungere
il contatto con la piastra d’appoggio.
• Per montare l’inserto nella copertura (12):
- Far scorrere i bordi (14) dietro le nervature (16).
58
- Spingere l’estremità anteriore dell’inserto verso
la copertura. L’inserto entra a scatto in posizione.
• Per togliere l’inserto anti-schegge dalla piastra
d’appoggio eseguire la procedura descritta sopra
in ordine inverso.
Aspirazione polveri (fig. F)
Il bocchettone di aspirazione (17), unitamente alla
copertura protettiva per aspirazione polveri (18),
aiuta ad eliminare la polvere dalla superficie del
pezzo in lavorazione, quando viene collegato ad un
aspiratore adatto.
• Inserire la copertura per aspirazione polveri (18)
sulla protezione salvadita (6) finché non si innesta
in posizione con uno scatto.
• Inserire il bocchettone di aspirazione polvere (17)
sull’utensile come indicato in figura.
• Collegare al bocchettone il tubo flessibile di un
aspiratore adatto.
AVVERTENZA: Quando si rende
necessario, impiegare sistemi di
aspirazione conformi alle direttive
pertinenti relative alle emissioni di
polveri.
AVVERTENZA: Nel tagliare metalli
non utilizzare l’aspiratore in assenza di
un’adeguata protezione parascintille.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
AVVERTENZA:
• Verificare che il pezzo in lavorazione sia
saldamente fissato. Togliere chiodi, viti o
altri dispositivi di fissaggio che potrebbero
danneggiare la lama dell’elettroutensile.
• Controllare che sotto il pezzo in
lavorazione vi sia spazio sufficiente
per la lama. Non tagliare materiali che
superano la profondità di taglio massima
della lama.
ITALIANO
• Impiegare solo lame affilate. Sostituire
immediatamente le lame che risultino
danneggiate o piegate.
• Non impiegare l’elettroutensile per
tagliare tubi o condotti.
• Non mettere mai in funzione
l’elettroutensile senza la lama.
• Per ottenere i migliori risultati, fate
avanzare l’elettroutensile in maniera
costante e regolare sul pezzo in
lavorazione. Non esercitare pressioni
laterali sulla lama. Mantenere la lama
piatta sul pezzo di lavorazione e scostare
il cavo di alimentazione tenendolo in linea
con il lato posteriore dell’elettroutensile.
Per il taglio di curve, cerchi o altre forme
arrotondate, spingere leggermente in
avanti l’elettroutensile.
• Prima di rimuovere la lama dal
pezzo in lavorazione, attendere che
l’elettroutensile si sia completamente
fermato. Dopo l’impiego la lama può
essere rovente.
Si eviti pertanto di toccarla.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. A, K)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull'impugnatura anteriore (21), e l'altra mano
sull'impugnatura principale (20).
Accensione e spegnimento (fig. A)
DW331
• Per avviare l’utensile, premere l’interruttore
acceso/spento (1).
• Per un’operazione continuata, premere
l’interruttore (1). Premere il pulsante di bloccaggio
(2) per mantenere acceso il motore senza dover
tenere premuto l’interruttore.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
• Per fermare l’utensile, disattivando la funzione
di bloccaggio, premere brevemente e rilasciare
l’interruttore. A lavoro ultimato e prima di disinserire
la spina posizionare sempre l’interruttore in “spento”.
DW333
• Accensione: far scorrere l’interruttore (1) di on/off
in avanti.
• Spegnimento: far scorrere l’interruttore di on/off
indietro.
Spegnete sempre l’utensile al termine del lavoro
e prima di disinserire la spina.
Regolazione elettronica della
velocità di taglio (fig. G1 & G2)
DW331 (fig. G1)
La velocità di taglio varia in base alla pressione
esercitata sull’interruttore di on/off (1).
• Per preimpostare la velocità di taglio, ruotare
il selettore elettronico (3) sul livello desiderato.
Maggiore è il valore, maggiore è la velocità di
taglio. L’impostazione necessaria dipende dallo
spessore e dal tipo di materiale.
• Utilizzare l’alta velocità per tagliare materiali teneri
come il legno. Utilizzare la bassa velocità per
tagliare metalli.
DW333 (fig. G2)
Per impostare preventivamente il valore della velocità
si può utilizzare il dispositivo di controllo della velocità
(3).
• Ruotare il selettore portandolo al livello desiderato.
L’impostazione richiesta dipende dallo spessore
e dal tipo di materiale.
• Utilizzare l’alta velocità per tagliare materiali teneri
come il legno. Utilizzare la bassa velocità per
tagliare metalli.
AVVERTENZA: Dopo aver utilizzato
l’utensile per un lungo periodo a bassa
velocità, azionarlo per circa 3 minuti a
velocità massima senza carico.
Taglio su legno
• Se necessario, tracciare sul pezzo in lavorazione
una linea di riferimento.
• Attivare l’elettroutensile.
59
ITALIANO
• Mantenere fermo l’elettroutensile contro il pezzo
in lavorazione e seguire la linea di riferimento
precedentemente tracciata.
• Per eseguire tagli paralleli al bordo del pezzo di
lavorazione, montare la guida parallela e guidare il
seghetto alternativo lungo il pezzo di lavorazione
come mostrato alla figura H.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Taglio su legno con foro pilota
• Se necessario, tracciare sul pezzo di lavorazione
una linea di riferimento.
• Praticare un foro sul pezzo di lavorazione
(ø min. 12 mm) ed inserirvi la lama del seghetto.
• Attivare l’elettroutensile.
• Seguire la linea di riferimento precedentemente
tracciata.
• Per eseguire perfettamente forme arrotondate,
montare la barra di allineamento e impostare il
raggio richiesto (fig. I).
Segare fino ad un bordo sporgente (fig. J)
Lubrificazione del rullo di guida
(fig. B)
• Applicare una goccia d’olio al rullo di guida (8) a
intervalli regolari per evitare inceppamenti.
• Utilizzando una lama convenzionale, tagliare fino
al bordo sporgente.
• Rifinire il taglio utilizzando una lama da taglio
a filo.
Aspirazione polveri (fig. F)
• Quando l’utensile viene utilizzato in ambienti
chiusi per periodi di tempo prolungati, collegarlo
a un appropriato aspiratore di polveri. Impiegare
esclusivamente aspiratori di polveri conformi alle
direttive pertinenti relative all’emissione di polvere.
Taglio su metallo
• Montare l’apposita lama per metallo.
• Procedere come descritto in precedenza.
AVVERTENZA: Impiegare un
lubrificante di raffreddamento (olio da
taglio) per evitare surriscaldamenti della
lama o del pezzo in lavorazione.
60
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
ITALIANO
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Sono inclusi:
- DE3241
Guida parallela
- DE3242
Ellissografo
Sono disponibili le seguenti lame di ricambio:
- DT2048
Lama da taglio a denti fini
- DT2075
Lama da taglio a denti radi
- DT2160
Lama da taglio da metalli
- DT2074
Lama da taglio a filo*
* Non disponible in tutti i paesi.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
61
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
62
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com
NEDERLANDS
DECOUPEERZAAG
DW331, DW333
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Toerental, onbelast
Slaglengte
Zaagdiepte in:
hout
aluminium
staal
roestvrijstaallegering
Instelling afschuinhoek (l/r)
Gewicht
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
LPA (geluidsdruk)
dB(A)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
dB(A)
LWA (akoestisch vermogen) dB(A)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
dB(A)
DW331
DW333
230
230
1
1
701
701
425
425
0 - 3.100 800 - 3.100
26
26
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
86
87
2,8
97
2,8
98
2,8
2,8
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah,CM =
m/s²
5,0
7,0
Onzekerheid K =
m/s²
1,5
1,8
Vibratie-emissiewaarde ah
ah,CW =
m/s²
6,0
7,5
Onzekerheid K =
m/s²
2,0
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
63
NEDERLANDS
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DW331, DW333
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
64
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
NEDERLANDS
f)
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g)
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
65
NEDERLANDS
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende Specifieke
Veiligheidsregels voor
Decoupeerzagen
Overige risico's
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
• Houd elektrisch gereedschap alleen
vast aan geïsoleerde oppervlakken als
u een handeling uitvoert waarbij het
gereedschap in contact kan komen met
verborgen bedrading of het eigen netsnoer.
Zaagaccessoires die in contact komen met
bedrading die onder stroom staat kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische
schok geven.
• Trek het zaagblad pas uit de zaagsnede (de
sleuf die ontstaat door het zagen) als de
motor volledig tot stilstand is gekomen. Een
bewegend zaagblad kan tegen het werkstuk
stoten waardoor het zaagblad kan breken
of het werkstuk kan beschadigen. Ook kunt
u de controle verliezen en dat kan leiden tot
persoonlijk letsel.
• Houd de handgrepen droog, schoon en vrij
van olie en vet. U zult dan een betere controle
hebben over het gereedschap.
• Houd zaagbladen scherp. Botte zaagbladen
kunnen ertoe leiden dat de zaag slingert of
onder druk vastloopt.
• Maak uw gereedschap vaak schoon,
vooral na zwaar werk. Stof en slijpsel dat
metalen deeltjes bevat, zet zich vaak vast op
oppervlakken binnen in het gereedschap en dat
zou kunnen leiden tot een elektrische schok.
• Werk niet lang achtereen met dit
gereedschap. Trillingen die worden veroorzaakt
door de activiteit van dit gereedschap kunnen
leiden tot permanent letsel aan de vingers,
handen en armen. Gebruik handschoenen voor
het opvangen van trillingen, las regelmatig een
rustperiode in en werk per dag slechts een
beperkte tijd.
66
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (AFB. A)
De datumcode (19), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Decoupeerzaag
1 Figuurzaag zaagblad
1 Anti-splinterplaat
1 Anti-kraszool
1 Stofafzuigmantel
1 Stofafzuigadapter
1 Transportkoffer
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
NEDERLANDS
Beschrijving (afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Blokkeerknop
3 Stelwiel elektronische snelheidsregeling
4 Regeling zaagselblower
5 Zaagbladvergrendeling
6 Vingerbescherming
7 Zaagbladhouder
8 Geleiderol
9 Bodemplaat
10 Schakelaar pendulumbeweging
11 Zaagschoenhendel
GEBRUIKSDOEL
Uw decoupeerzaag is ontworpen voor het
professioneel zagen van hout, staal, aluminium,
kunststof en keramisch materiaal.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Aanbrengen en verwijderen van het zaagblad
(afb. B)
Het gereedschapsloze zaagbladwisselsysteem
garandeert een even snelle als eenvoudige
zaagbladwissel.
• Open de zaagbladbouder (7) door de
zaagbladvergrendeling (5) volledig in te trekken.
• Steek het zaagblad in de zaagbladhouder (7)
door de achterkant van het blad in de groef van
de geleiderol (8) te voeren.
• Ontkoppel de zaagvladvergrendeling (5).
• Om het zaagblad te verwijderen, trekt u de
zaagbladvergrendeling volledig in en trekt het
zaagblad uit de houder.
Deze decoupeerzagen zijn professioneel elektrisch
gereedschap.
Zaagbladen
LAAT NIET kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
Zaagbladtype
Toepassingen
Fijngetand zaagblad
voor vlakke, rechte zaagsneden
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1.5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
Grofgetand zaagblad voor snelle, rechte zaagsneden
Zaagblad voor metaal voor ferro- en non-ferro-metalen
Afwerkzaagblad*
voor het afwerken van
zaagsneden
langs een muur of hoek.
* Niet in alle landen verkrijgbaar.
Een breed scala aan speciale zaagbladen is als optie
beschikbaar.
WAARSCHUWING: Kies uw zaagblad
altijd met grote zorg.
Instellen van de afschuinhoek (afb. C)
Met de instelbare zaagschoen (9) kunnen zowel
linkse als rechtse afschuinhoeken tot 45° worden
gezaagd. De afschuinschaal heeft vooringestelde
posities op 0°, 15°, 30° en 45°.
• Laat de zaagschoenhendel (11) los.
67
NEDERLANDS
• Schuif de zaagschoen (9) naar het zaagblad.
• Kantel de zaagschoen en stel de gewenste
afschuinhoek in met behulp van de schaal.
• Zet de zaagschoenhendel vast.
Monteren en verwijderen van de antisplinterplaat (afb. E1 & E2)
De anti-splinterplaat (13), dat dicht bij het zaagblad
zit, beperkt het splinteren van het werkstuk.
Het inzetstuk kan zowel in de zaagschoen als in het
schoendeksel worden gemonteerd.
Instellen van de pendulumbeweging (afb. A)
• Houd de plaat (13) in de oriëntatie zoals afgebeeld.
De instelbare pendulumbeweging garandeert een
perfecte zaagbeweging voor verschillende materialen.
• Om de plaat in de zaagschoen (9) te monteren:
• Schuif de schakelaar (10) naar de gewenste
positie volgens onderstaande tabel. De
schakelaar kan tijdens gebruik worden
gehanteerd.
- Schuif de randen (14) in de groeven (15).
- Schuif de plaat terug in positie tegen de
zaagschoen.
• Om de plaat in het deksel (12) te monteren:
- Schuif de randen (14) achter de ribben (16).
Pos. Hout
Metaal
Kunststoffen
3
Snelle sneden
-
PVC
2
Dikke werkstukken
-
Fiberglas
Acryl
1
0
Multiplex
Aluminium
-
Spaanplaat
Non-ferro
-
Dunne werkstukken
Bladmetaal
-
Fijne sneden
Instellen van de zaagselblazer (afb. A)
De zaagselblazer voert een instelbare luchtstroom
naar het zaagblad om het werkstuk tijdens gebruik
vrij van zaagsel te houden.
• Stel de zaagselblazer in met behulp van de
hendel (4).
• Om de anti-splinterplaat te verwijderen, volgt u het
bovenstaande proces in omgekeerde volgorde.
Stofafzuiging (afb. F)
De stofafzuigadapter (17) helpt in combinatie
met de stofafzuigmantel (18) de stof van het
werkstukoppervlak te verwijderen, wanneer ze zijn
aangesloten aan een geschikt stofafzuigsysteem.
• Plaats de stofafzuigmantel (18) op de
vingerbescherming (6) totdat hij op zijn plaats klikt.
• Monteer de stofafzuigadapter (17) aan de
machine zoals afgebeeld.
• Sluit de slang van een geschikt stofafzuigsysteem
aan de adapter.
- Laag
Voor het werken met metalen,
waarbij koel- en smeermiddelen
worden gebruikt, en voor gebruik
met stofafzuiging.
WAARSCHUWING: Sluit indien nodig
een stofafzuigsysteem aan dat voldoet
aan de geldende richtlijnen voor
stofemissie.
- Midden
Voor het werken met hout en
soortgelijke materialen bij een lage
snelheid.
WAARSCHUWING: Gebruik
bij het zagen van metaal een
stofafzuigsysteem met vonkendover.
- Hoog
Voor het werken met hout en
soortgelijke materialen bij een hoge
snelheid.
Monteren van de plastic anti-kraszool (afb. D)
De anti-kraszool (12) beperkt de schade aan het
oppervlak van (gevoelige) werkstukken.
• Klik het deksel op de schoen zoals afgebeeld.
68
- Duw de voorzijde van de plaat naar het deksel
toe. De plaat klikt op zijn plaats.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING:
• Zorg ervoor dat alle te bewerken
materialen stevig bevestigd zijn. Verwijder
spijkers, schroeven en andere voorwerpen
die het zaagblad kunnen beschadigen.
• Controleer of er aan de onderkant van
het werkstuk voldoende ruimte voor het
zaagblad is. Zaag geen materialen die
de maximum zaagdiepte van het zaagblad
overschrijden.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen.
Vervang beschadigde of verbogen
zaagbladen onmiddellijk.
• Gebruik de machine niet voor het zagen
van pijpen en buizen.
• Laat de machine uitsluitend draaien met
gemonteerd zaagblad.
• Beweeg de machine tijdens het zagen
altijd rustig en gelijkmatig voort en oefen
geen zijdelingse druk op het zaagblad
uit. Zorg ervoor dat de bodemplaat
geheel op het werkstuk rust en voer het
netsnoer altijd naar achteren weg. Bij
het zagen van bogen, cirkels of andere
ronde vormen zeer langzaam duwen.
• Verwijder het zaagblad uit het werkstuk
wanneer de machine helemaal stilstaat.
Raak het zaagblad niet aan onmiddellijk
na het zagen. Het zaagblad kan erg heet
zijn.
Juiste positie van de handen
(afb. A, K)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
In- en uitschakelen (afb. A)
DW331
• Druk de aan/uit-schakelaar (1) in om de machine
in te schakelen.
• Druk voor continu bedrijf de schakelaar (1) in en
houd deze ingedrukt. Druk op de blokkeerknop
(2) en laat de schakelaar los.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
• Schakel het continu bedrijf uit door de schakelaar
kort in te drukken en deze meteen weer los te
laten. Schakel altijd de machine uit wanneer het
werk is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
DW333
• Inschakelen: schuif de aan/uit-schakelaar (1) naar
voren.
• Uitschakelen: schuif de aan/uit-schakelaar (1)
naar achteren.
Schakel altijd de machine uit wanneer het werk
is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Instellen van de elektronische
zaagsnelheid (afb. G1 & G2)
DW331 (afb. G1)
De zaagsnelheid varieert met de druk die wordt
uitgeoefend op de aan/uit-schakelaar (1).
• Om de zaagsnelheid vooraf in te stellen, draait
u het stelwiel (3) naar de gewenste stand. Hoe
hoger de waarde, hoe hoger de zaagsnelheid.
De gewenste instelling hangt af van de dikte van
het materiaal en het soort materiaal.
• Gebruik een hoog toerental voor het zagen van
zachte materialen zoals hout. Gebruik een laag
toerental voor het zagen van metaal.
DW333 (afb. G2)
Het stelwiel voor elektronische snelheidsregeling
(3) kan worden gebruikt om vooraf de maximum
snelheid in te stellen.
• Zet het stelwiel in de gewenste stand.
De gewenste instelling hangt af van de dikte van
het materiaal en het soort materiaal.
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand op de voorste handgreep (21) en de andere op
de hoofdhandgreep (20).
69
NEDERLANDS
• Gebruik een hoog toerental voor het zagen van
zachte materialen zoals hout. Gebruik een laag
toerental voor het zagen van metaal.
WAARSCHUWING: Laat de machine
ca. 3 minuten op de maximum
onbelaste snelheid draaien, nadat
u haar gedurende lange tijd in lage
snelheidsinstellingen heeft gebruikt.
Zagen in hout
• Teken eventueel een zaaglijn.
• Schakel de machine in.
• Houd de machine tegen het werkstuk en volg de
zaaglijn.
• Monteer voor zaagsneden die parallel met de
rand van het werkstuk lopen de parallelgeleider
en ga te werk als afgebeeld in figuur H.
Zagen in hout met voorboren
• Teken eventueel een zaaglijn.
WAARSCHUWING: Gebruik
een koelmiddel (smeerolie) om
oververhitting van het zaagblad en/of
het werkstuk te voorkomen.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
• Boor een gat (ø minimaal 12 mm) en voer het
zaagblad in.
• Schakel de machine in.
• Volg de zaaglijn.
• Gebruik voor het zagen van ronde vormen de
zaagspil en stel de juiste straal in (afb. I).
De geleideroller smeren (afb. B)
• Breng regelmatig een druppel olie aan op de
geleiderol (8) om vastlopen te voorkomen.
Zagen tot aan opstaande randen (afb. J)
• Zaag tot aan de opstaande rand met behulp van
een standaard zaagblad.
• Voltooi de zaagsnede met behulp van een
afwerkzaagblad.
Stofafzuiging (afb. F)
• Wanneer de zaagmachine gedurende lange
tijd binnenshuis wordt gebruikt, moet een
stofafzuiginstallatie worden gebruikt. Gebruik
een stofafzuiger die voldoet aan de geldende
richtlijnen voor stofemissie.
Zagen in metaal
• Monteer het gewenste zaagblad met de juiste
vertanding.
• Ga te werk zoals hierboven beschreven.
70
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
NEDERLANDS
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Hiertoe behoren:
- DE3241
Parallelgeleider
- DE3242
Justeerbalk
De volgende vervangingsbladen zijn verkrijgbaar:
- DT2048
Fijngetand zaagblad
- DT2075
Grofgetand zaagblad
- DT2160
Zaagblad voor metaal
- DT2074
Afwerkzaagblad*
* Niet in alle landen verkrijgbaar.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
71
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
72
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com
NORSK
STIKKSAG
DW331, DW333
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Tekniske data
Spenning
V
Type
Motoreffekt
W
Effektforbruk
W
Turtall, ubelastet
min-1
Slaglengde
mm
Sagedybde i:
tre
mm
aluminium
mm
stål
mm
rustfritt stål
mm
Justering av avfasingsvinkelen
Vekt
kg
LPA (lydtrykk)
KPA (lydtrykk usikkerhet)
LWA (lydeffekt)
KWA (lydeffekt usikkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DW331
DW333
230
230
1
1
701
701
425
425
0 - 3.100 800 - 3.100
26
26
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
86
2,8
97
2,8
87
2,8
98
2,8
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslipp ah
m/s²
5,0
7,0
ah,CM =
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
1,8
Vibrasjonsutslipp ah
ah,CW =
m/s²
6,0
7,5
Usikkerhet K =
m/s²
2,0
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
73
NORSK
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
c)
DW331, DW333
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
74
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
NORSK
c)
d)
e)
f)
g)
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
f)
g)
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesifikt for
stikksager
• Hold elektriske verktøy kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kutteutstyr som kommer i kontakt med
en strømførende ledning, kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
• La motoren stoppe helt før du trekker ut
bladet fra sporet (det utsagede sporet). Et
blad i bevegelse kan slå inn i arbeidsstykket og
føre til knekt blad, skade på arbeidsstykket og
mulig personskade.
• Hold håndtakene tørre, rene og frie for
olje og fett. Dette gir deg bedre kontroll på
verktøyet.
• Hold bladene skarpe. Sløve blad kan føre til at
sagen svinger ut eller staller under trykk.
• Rengjør verktøyet ofte, spesielt etter
tung bruk. Støv og smuss som inneholder
metallpartikler kan ofte samle seg på innvendige
flater og kan føre til fare for elektrisk støt.
• Ikke bruk dette verktøyet lenge av gangen.
Vibrasjon på grunn av bruken av dette verktøyet
kan føre til skader på fingre, hender og armer.
Bruk hansker for å gi ekstra demping, ta ekstra
hvileperioder og begrens daglig bruk.
75
NORSK
Restrisikoer
Beskrivelse (fig. A)
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
– Hørselsskader
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
1 Strømbryter
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
3 Hjul for turtallsregulering
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
4 Kontroll for sagsponblåser
2 Låseknapp
Merking på verktøyet
5 Bladsperre
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
6 Fingervern
7 Bladholder
Les instruksjonshåndboken før bruk.
8 Føringsrulle
9 Sko
Bruk hørselvern.
10 Velger for pendelslag
11 Fothendel
Bruk vernebriller.
BRUKSOMRÅDE
DATOKODE PLASSERING (FIG. A)
Stikksagen er designet for profesjonell saging av tre,
stål, aluminium, plast og keramiske materialer..
Datokoden (19), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Eksempel:
Disse stikksagene er profesjonelle verktøy.
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Stikksag
1 Stikksagblad
1 Fotinnlegg mot oppflising
1 Fotbeskyttelsesdeksel
1 Støvavsugsskjerm
1 Adapter for avsuging av støv
1 Koffert
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
76
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1.5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
NORSK
• Skyv foten (9) mot sagbladet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
• Vipp foten og still inn den ønskede
avfasingsvinkelen ved hjelp av skalaen.
• Stram fothendelen.
Innstilling av pendelslaget (fig. A)
Det justerbare pendelslaget garanterer et perfekt
sagslag for forskjellige materialtyper.
• Skyv velgeren (10) til ønsket stilling i samsvar
med tabellen nedenfor. Velgeren kan stilles inn
under bruk.
Tilpasse og fjerne et sagblad (fig. B)
Det verktøyfrie utskiftingssystemet gjør det til en rask
og enkel affære å skifte sagblad.
• Åpne bladholderen (7) ved å trekke bladsperren (5)
helt tilbake.
• Sett sagbladet inn i bladholderen (7) mens du passer
på at baksiden av bladet passer inn i sporet i
føringsrullen (8).
• Slipp bladsperren (5).
• Når du skal fjerne sagbladet, må du trekke
bladsperren helt tilbake og trekke bladet ut av
holderen.
Pos.
Tre
Metall
Plast
3
Raske snitt
-
PVC
2
Tykke arbeidsstykker
-
Glassfiber
Akryl
1
0
Finerplate
Aluminium
Sponplate
Ikke-jernholdig -
-
Tynne arbeidsstykker
Platemetall
-
Fine snitt
Innstilling av sagsponblåseren (fig. A)
Sagsponblåseren sender en justerbar luftstrøm mot
sagbladet for å holde arbeidsstykket fritt for sagspon
under sagingen.
Sagblad
Bladtype
Bruksområde
Fintannet sagblad
for jevne, rette snitt
Grovtannet sagblad
for raske, rette snitt
Metallsagblad
Sagblad for fluktende
snitt*
• Still inn sagsponblåseren ved hjelp av hendelen (4).
- Lav
for jernholdige og
ikke-jernholdige metaller
For arbeid med metall, ved bruk av
kjølemidler og smøremidler og ved
bruk av støvavsug.
- Middels
for avslutting av snitt inntil en
vegg eller en kant.
For arbeid med tre og liknende
materialer i lav hastighet.
- Høy
For arbeid med tre og liknende
materialer i høy hastighet.
* Ikke er tilgjengelig i alle land.
Et bredt spektrum av spesial-sagblader er
tilgjengelige som tilleggsutstyr.
ADVARSEL: Du må alltid velge
sagblad meget omhyggelig.
Innstilling av avfasingsvinkel (fig. C)
Den justerbare foten (9) gjør det mulig å sage
venstre- og høyre-avfasingsvinkler på opptil 45°.
Avfasingsskalaen er utstyrt med markeringer ved 0°,
15°, 30° og 45°.
• Frigjør fothendelen (11).
Montering av fotbeskyttelsesdekselet av plast
(fig. D)
Fotbeskyttelsesdekselet (12) reduserer slitasjen
på overflaten av (ømfintlige) arbeidsstykker.
• Sett dekselet på foten med et klikk, som vist.
Montering og fjerning av fotinnlegget mot
oppflising (fig. E1 & E2)
Fotinnlegget (13) mot oppflising får plass helt inntil
sagbladet og reduserer oppflisingen av arbeidsstykket.
77
NORSK
• Sjekk at det er tilstrekkelig plass for
bladet under arbeidsemnet. Skjær
ikke materiell som overstiger bladets
maksimale skjæredybde.
Innlegget kan monteres både i sagfoten og i
fotdekselet.
• Hold innlegget (13) i den viste retningen.
• Montering av innlegget i foten (9):
- Skyv kantene (14) inn i sporene (15).
• Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller
bøyde blader skal fjernes øyeblikkelig.
- Skyv innlegget tilbake i stilling mot foten.
• Bruk ikke maskinen til saging av rør.
• Montering av innlegget i dekselet (12):
• La aldri maskinen gå uten sagblad.
- Skyv kantene (14) inn bak ribbene (16).
Støvavsug (fig. F)
• For optimale resultater bør maskinen
beveges jevnt og kontinuerlig over
arbeidsemnet. Utsett ikke sagbladet
for sidetrykk. Hold sagskoen flatt på
arbeidsemnet og før ledningen bort i rett
linje med maskinen. Ved saging av buer,
sirkler eller andre runde former, skyves
maskinen forsiktig fremover.
Støvavsugadapteren (17) i kombinasjon med
støvavsugsskjermen (18) bidrar til å fjerne støv fra
overflaten av arbeidsstykket når de er koblet til et
passende støvavsugsystem.
• Vent med å fjerne bladet fra
arbeidsemnet til maskinen har stanset.
Etter saging kan bladet være svært
varmt. Ikke ta på det.
- Skyv forkanten av innlegget mot dekselet.
Innlegget går på plass med et knepp.
• For å fjerne fotinnlegget må du utføre
ovenstående arbeidstrinn i motsatt rekkefølge.
• Sett støvavsugsskjermen (18) på fingervernet (6),
inntil den går på plass med et knepp.
• Sett støvavsugadapteren (17) på verktøyet som
vist.
Korrekt plassering av hendene
(fig. A, K)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
• Koble til slangen fra et passende
støvavsugsystem til adapteren.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
ADVARSEL: Bruk et støvavsug som
er utformet i samsvar med gjeldende
direktiver om støvutslipp.
ADVARSEL: Bruk ikke et støvavsug
uten ordentlig gnistbeskyttelse ved
saging av metall.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL:
• Pass på at arbeidsemnet er godt
sikret. Fjern spikre, skruer og andre
festeinnretninger som kan skade bladet.
78
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
fronthåndtaket (21) og den andre på hovedhåndtaket
(20).
Skru på og av (fig. A)
DW331
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på
strømbryteren.
• For kontinuerlig drift, trykk og hold nede bryteren
(1). Trykk på låseknappen (2) og slipp bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den
med et rask trykk på strømbryteren, som deretter
slippes. Skru alltid av maskinen når arbeidet er
avsluttet og før støpselet tas ut av kontakten.
DW333
• Slå på: still på/av-bryteren (1) i fremre posisjon.
NORSK
• Slå av: still på/av-bryteren i bakre posisjon.
Skru alltid av maskinen når arbeidet er avsluttet
og før støpselet tas ut av stikkontakten.
Innstilling av den elektroniske
sagehastigheten (fig. G1 & G2)
DW331 (fig. G1)
Sagehastigheten varierer med trykket på på/
av-bryteren (1).
• For å forhåndsinnstille sagehastigheten, må du vri
turtallsvelgeren (3) til det ønskede nivået. Jo høyere
tall, desto høyere sagehastighet. Den ønskede
innstillingen avhenger av tykkelsen av materialet
og av materialtypen.
• Bruk høye hastigheter for saging i myke materialer
så som tre. Bruk lave hastigheter for å sage i metall.
DW333 (fig. G2)
Hjulet for turtallsregulering (3) kan brukes til
forhåndsinnstilling av maks. hastighet.
• Innstill den elektroniske turtall-regulatoren på
ønsket nivå. Den ønskede innstillingen avhenger
av tykkelsen av materialet og av materialtypen.
• Bruk høye hastigheter for saging i myke
materialer så som tre. Bruk lave hastigheter for å
sage i metall.
ADVARSEL:Etter at verktøyet er blitt
brukt i lengre tid på lave turtall, bør du
kjøre det på full fart uten belastning i
ca. 3 minutter.
Saging av tre
• Tegn om nødvendig en skjærestrek.
• Start maskinen.
• Hold maskinen mot arbeidsemnet og følg streken.
• Når du skal sage parallelt med kanten av
arbeidsstykket, monterers den parallelle
avstandsholderen og stikksagen styres langs
arbeidsstykket som vist i fig. H.
• For å skjære perfekte runde former, monteres
passerstaven og innstilles ønsket radius (fig. I).
Saging opp til en utstikkende kant (fig. J)
• Bruk et vanlig sagblad og kutt fram til den
utstikkende kanten.
• Avslutt kuttet med et sagblad for fluktende snitt.
Støvavsug (fig. F)
• Når maskinen brukes innendørs i lengre tid,
må den kobles til en egnet støvsuger. Bruk en
støvsuger som er i samsvar med de gjeldende
forskrifter angående støvutslipp.
Saging av metall
• Monter et passende sagblad.
• Gå frem som beskrevet ovenfor.
ADVARSEL: Bruk et kjølende
smøremiddel (skjæreolje) for å unngå
overoppheting av sagbladet eller
arbeidsemnet.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Saging i tre ved hjelp av et rundt hull
• Tegn om nødvendig en skjærestrek.
• Bor et hull (ø min. 12 mm) og stikk sagbladet inn
i det.
• Start maskinen.
• Følg streken.
79
NORSK
Beskyttelse av miljøet
Smøring av styrerullen (fig. B)
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Disse omfatter:
- DE3241
Parallellanslag
- DE3242
Justeringsstang
Følgende reserveblad er tilgjengelige:
- DT2048
Fintannet sagblad
- DT2075
Grovtannet sagblad
- DT2160
Metallsagblad
- DT2074
Sagblad for fluktende snitt*
* Ikke er tilgjengelig i alle land.
80
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
81
PORTUGUÊS
SERRA DE RECORTES
DW331, DW333
Parabéns!
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Potência absorvida
Consumo de potência
Velocidade em vazio
Curso
Profundidade de corte em:
madeira
alumínio
aço
liga de aço inoxidável
Ajuste do ângulo de bisel (e/d)
Peso
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
DW331
DW333
230
230
1
1
701
701
425
425
0 - 3.100 800 - 3.100
26
26
kg
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
dB(A)
86
87
dB(A)
dB(A)
2,8
97
2,8
98
Fusíveis
Europa
dB(A)
2,8
2,8
Definições: directrizes de segurança
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão das vibrações ah
ah,CM =
m/s²
5,0
7,0
Incerteza K =
m/s²
1,5
1,8
Valor de emissão das vibrações ah
ah,CM =
m/s²
6,0
7,5
Incerteza K =
m/s²
2,0
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
82
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
PORTUGUÊS
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DW331, DW333
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1 e EN 60745-2-11.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
31.12.2009
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
83
PORTUGUÊS
f)
Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f) Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
g) Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
84
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
PORTUGUÊS
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras de segurança específicas
adicionais para serras de vaivém
• Segure as ferramentas eléctricas apenas
pelas superfícies isoladas específicas para
o efeito ao efectuar uma operação em que
a ferramenta de corte possa entrar em
contacto com fios ocultos ou com o próprio
cabo da ferramenta. Um acessório que entre
em contacto com um fio com tensão eléctrica
poderá fazer com que as peças de metal
expostas da ferramenta conduzam electricidade
e electrocutem o utilizador.
• Deixe o motor parar por completo antes
de retirar a lâmina do traçado de corte (a
ranhura criada pelo corte). O contacto com
a peça pode partir a lâmina, danificar a peça
ou causar perda de controlo e possíveis lesões
pessoais.
• Mantenha as pegas secas, limpas e sem
óleo ou massa lubrificante. Isto permite um
melhor controlo da ferramenta.
• Mantenha as lâminas afiadas. Se as lâminas
estiverem embotadas, a serra pode mudar de
direcção ou bloquear sob pressão.
• Deve limpar a ferramenta com frequência,
especialmente se a utilizar muitas vezes.
Verifica-se frequentemente a acumulação
de poeira ou areia que contém partículas
metálicas, o que pode causar um choque
eléctrico.
• Não utilize esta ferramenta durante longos
períodos de tempo. A vibração causada pela
utilização desta ferramenta pode causar lesões
permanentes nos dedos, mãos e braços.
Use luvas para uma maior protecção, faça
pausas frequentes e limite a utilização diária da
ferramenta.
Riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. A)
O Código de data (19), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de recortes
1 Lâmina de serra de recortes
1 Inserção do pé anti-fragmentação
1 Tampa do pé anti-arranhões
1 Protector do sistema de extracção de pó
1 Adaptador de extracção de poeira
1 Caixa de transporte
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
85
PORTUGUÊS
Descrição (fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
1 Interruptor on/off
(consulte os dados técnicos). O diâmetro mínimo do
fio condutor é 1.5 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
2 Botão de bloqueio do interruptor
3 Controlo electrónico de velocidade
4 Controlo do soprador da serradura
5 Fecho da lâmina
6 Protecção para os dedos
7 Dispositivo de fixação da lâmina
8 Rolo guia
9 Pé
10 Selector de curso do pêndulo
11 Alavanca do pé
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A serra de vaivém foi concebida para o corte
profissional de madeira, aço, alumínio, plástico e
material cerâmico.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas serras de vaivém são ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com
a ferramenta. É necessária supervisão quando estas
ferramentas forem manuseadas por utilizadores
inexperientes.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
86
Colocação e remoção da lâmina da serra
(fig. B)
O sistema de substituição de lâmina sem ferramenta
garante a substituição rápida e fácil das lâminas da
serra.
• Abra o dispositivo de fixação da lâmina (7)
retraindo totalmente o fecho da lâmina (5).
• Insira a lâmina da serra no dispositivo de
fixação da lâmina (7) guiando a parte de trás da
lâmina para a ranhura no rolo guia (8).
• Solte o fecho da lâmina (5).
• Para retirar a lâmina da serra, retraia totalmente
o fecho da lâmina e puxe a lâmina para fora do
dispositivo de fixação da lâmina.
Lâminas
Tipo de lâmina
Lâmina de corte
de dentes de precisão
Lâmina de corte
de dentes grossos
Lâmina de corte
para metal
Lâmina de corte
alinhada*
Aplicações
para cortes rectos suaves
para cortes rectos rápidos
para metais ferrosos
e não ferrosos
para cortes de acabamento
numa parede ou numa aresta.
* Não disponível em todos país.
Como opção, está disponível uma grande variedade
de lâminas de serra específicas.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: Seleccione sempre a sua
lâmina de serra com muito cuidado.
Regulagem do ângulo de bisel (fig. C)
O pé ajustável (9) permite o corte de ângulos de bisel
à direita e à esquerda até 45°. A escala de biselar
tem posições pré-determinadas para 0°, 15°, 30°
e 45°.
• Solte a alavanca do pé (11).
• Faça deslizar o pé (9) na direcção da lâmina da
serra.
• Incline o pé e defina o ângulo de bisel desejado,
utilizando a escala.
Regulagem do curso do pêndulo (fig. A)
O curso ajustável do pêndulo garante um curso de
corte perfeito para materiais diferentes.
• Faça deslizar o selector (10) para a posição
desejada consultando a tabela abaixo: O selector
pode ser manipulado durante o funcionamento.
Pos.
Madeira
Metal
Plásticos
3
Cortes rápidos
-
PVC
2
Peças de trabalho
-
Fibra de vidro
espessas
Acrílico
0
Prancha
Alumínio
-
Aglomerado
Não ferroso
-
Peças de trabalho
finas
Metal
branco
-
Cortes de precisão
Ajuste do soprador da serradura (fig. A)
O soprador da serradura conduz uma corrente
ajustável de ar para a lâmina da serra para manter
a peça de trabalho livre de serradura durante o
funcionamento.
• Ajuste o soprador da serradura utilizando a
alavanca (4).
- Baixa
- Alta
Para trabalhar com madeira e
materiais idênticos em velocidade
alta.
Montagem da tampa do pé anti-arranhões
(fig. D)
A tampa do pé anti-arranhões (12) reduz os danos
na superfície de peças de trabalho (sensíveis).
• Encaixe a tampa no pé, conforme mostrado.
Montagem e desmontagem da inserção do pé
anti-fragmentação (fig. E1 & E2)
• Aperte a alavanca do pé.
1
- Intermédia Para trabalhar com madeira e
materiais idênticos em velocidade
baixa.
Para trabalhar com metais,
quando utilizar líquidos de
arrefecimento, lubrificantes e para
utilização com dispositivo de
extracção de pó.
A inserção do pé anti-fragmentação (13) que
encaixa perto da lâmina da serra, reduz a
fragmentação da peça de trabalho. A inserção pode
ser montada tanto no pé como na tampa do pé.
• Segure a inserção (13) na orientação, conforme
mostrado.
• Para montar a inserção no pé (9):
- Faça deslizar as extremidades (14) para as
ranhuras (15).
- Faça deslizar a inserção novamente para a
posição contra o pé.
• Para montar a inserção na tampa (12):
- Faça deslizar as extremidades (14) para trás
das nervuras (16).
- Empurre a extremidade dianteira da inserção
na direcção da tampa. A inserção encaixa no
lugar.
• Para retirar a inserção do pé anti-fragmentação
siga o processo acima pela ordem inversa.
Extracção do pó (fig. F)
O adaptador de extracção de pó (17), combinado
com o protector de extracção de pó (18) auxilia a
extracção do pó da superfície da peça de trabalho,
quando ligado a um sistema de extracção de pó
adequado.
• Coloque o protector de extracção de pó (18)
na protecção para os dedos (6) até que este
encaixe no lugar.
• Encaixe o adaptador de extracção de pó (17) na
ferramenta, conforme mostrado abaixo.
• Ligue o tubo de um sistema de extracção de pó
adequado ao adaptador.
87
PORTUGUÊS
• Espere até que a ferramenta tenha
parado de funcionar antes de remover
a lâmina da peça trabalhada. Depois de
serrar a lâmina pode estar quente.
Não toque.
ATENÇÃO: Quando adequado, ligue
um sistema de extracção de pó
designado de acordo com as
directivas aplicáveis relativamente à
emissão de pó.
ATENÇÃO: Não utilize um sistema de
extracção de pó sem devida protecção
contra faíscas ao serrar metais.
Posição correcta das mãos (fig. A, K)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
ATENÇÃO:
• Assegure-se que a peça a cortar está
bem presa. Remova pregos, parafusos
e outros dispositivos de bloqueio que
possam danificar a lâmina.
• Verifique se há espaço suficiente para a
lâmina por baixo da peça de trabalho.
Não corte os materiais que excedam a
profundidade máxima de corte da lâmina.
• Use sómente lâminas afiadas. Lâminas
danificadas ou dobradas devem ser
substituídas imediatamente.
• Não utilize a ferramenta para serrar
canos ou tubos.
• Nunca coloque em funcionamento a
ferramenta sem a lâmina.
• Para optimizar os resultados, accione a
ferramenta gradual e constantemente
sobre a peça. Não efectue pressões
laterais na lâmina. Mantenha a base
achatada sobre a peça a cortar e afaste
o cabo de alimentação mantendo-o
alinhado com o lado posterior da
ferramenta. Para o corte de curvas,
círculos ou outras superfícies
arredondadas, empurre a ferramenta
ligeiramente para frente.
88
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão na pega frontal (21) e a outra na pega
principal (20).
Ligar e desligar (fig. A)
DW331
• Para ligar a máquina pressione o interruptor (1).
• Para funcionamento contínuo, pressione
continuamente o interruptor (1). Pressione o
botão de bloqueio (2) e libere o interruptor.
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
• Para parar a ferramenta quando esta se
encontrar em operação contínua, prima
brevemente o interruptor “on/off” e volte a soltálo. Desligue sempre a ferramenta quando acabar
de trabalhar e antes de desligar da rede.
DW333
• Para ligar: faça deslizar o interruptor on/off (1)
para a frente.
• Para desligar: faça deslizar o interruptor on/off
para trás.
Sempre desligue a ferramenta quando o trabalho
está acabado e antes de tirar a ficha da tomada.
Regulação electrónica de velocidade
de serragem (fig. G1 & G2)
DW331 (fig. G1)
A velocidade de serragem varia com a pressão
exercida sobre o interruptor on/off (1).
PORTUGUÊS
• Para pré-ajustar a velocidade de serragem, gire o
indicador (3) para o nível desejado. Quanto maior
o número, mais alta a velocidade de serragem.
A definição necessária depende da espessura e
do tipo do material.
• Utilize velocidades elevadas para cortar materiais
macios como madeira. Utilize velocidades baixas
para cortar metais.
DW333 (fig. G2)
O disco de controlo de velocidade (3) pode ser
usado para pré-ajuste da velocidade máxima.
• Rode o ponteiro do controlo electrónico da
velocidade para o nível desejado. A definição
necessária depende da espessura e do tipo do
material.
• Utilize velocidades elevadas para cortar materiais
macios como madeira. Utilize velocidades baixas
para cortar metais.
ATENÇÃO: Após utilizar a ferramenta
durante um longo período de tempo a
ajustes de velocidade baixos, deixe-a
a funcionar durante aproximadamente
3 minutos na velocidade máxima em
vazio.
Para serrar madeira
• Se for necessário, desenhe uma linha de corte
para referência na peça a trabalhar.
• Ligue a ferramenta.
• Segure a ferramenta contra a peça e siga a linha
de corte desenhada anteriormente.
• Para serrar paralelamente à borda da peça,
instale a guia paralela e dirija a sua serra de
recortes ao longo da peça como mostrado na
figura H.
Para serrar madeira utilizando um orifício piloto
• Se for necessário, desenhe uma linha de corte
para referência na peça a trabalhar.
• Faça um orifício (ø mín. 12 mm) e introduza
a lâmina.
• Ligue a ferramenta.
• Siga a linha de corte desenhada anteriormente.
• Para cortar formas perfeitamente redondas,
instale a guia de corte em circulo e regule-a no
raio que for requerido (fig. I).
Serrar até uma aresta projectada (fig. J)
• Utilizando uma lâmina convencional, corte a
aresta projectada.
• Faça o acabamento do corte utilizando uma
lâmina de corte alinhada.
Extracção do pó (fig. F)
• Se necessário, empregue um aspirador
concebido conforme às directivas aplicáveis
relativas à emissão de pó.
Para serrar metais
• Monte uma lâmina apropriada.
• Proceda como descrito anteriormente.
ATENÇÃO: Utilize um lubrificante de
refrigeração (óleo para corte) para
evitar o sobreaquecimento da lâmina
ou da peça.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Lubrificação do rolo de direcção
(fig. B)
• Aplique uma gota de óleo no rolo guia (8) a
intervalos regulares para evitar que encrave.
89
PORTUGUÊS
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Estes incluem:
- DE3241
Guia paralela
- DE3242
Barra do apetrecho para corte
circular
Estão disponíveis as seguintes lâminas de substituição:
- DT2048
Lâmina de corte de dentes de
precisão
- DT2075
Lâmina de corte de dentes grossos
- DT2160
Lâmina de corte para metal
- DT2074
Lâmina de corte alinhada*
* Não disponível em todos país.
90
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra.
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
91
SUOMI
KUVIOSAHA
DW331, DW333
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Virrankulutus
Kuormittamaton
kierrosnopeus
Iskun pituus
Leikkaussyvyys:
puu
alumiini
teräs
ruostumaton seosteräs
Vinokulman säätäminen (v/o)
Paino
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon vaihtelu)
V
W
W
DW331
230
1
701
425
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
min-1 0 - 3.100 800 - 3.100
mm
26
26
mm
mm
mm
mm
kg
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
2,8
97
2,8
87
2,8
98
2,8
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinä ah
ah,CM =
m/s²
5,0
7,0
Epävarmuus K =
m/s²
1,5
1,8
Tärinä ah
ah,CW =
m/s²
6,0
7,5
Epävarmuus K =
m/s²
2,0
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
92
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
DW333
230
1
701
425
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
SUOMI
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
b)
KONEDIREKTIIVI
c)
DW331, DW333
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
93
SUOMI
c)
d)
e)
f)
g)
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
94
f)
g)
Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä pistosahoille
• Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
• Anna moottorin pysähtyä kokonaan ennen
kuin vedät terän uurroksesta (leikkauksen
muodostama aukko). Liikkuvan terän
siirtäminen voi aiheuttaa terän rikkoutumisen,
työkappaleen vahingoittumisen tai hallinnan
menetyksen ja mahdollisen henkilövahingon.
• Pidä kahvat kuivina, puhtaina sekä
öljyttöminä ja rasvattomina. Tämä
mahdollistaa työkalun paremman hallinnan.
• Pidä terät terävinä. Tylsät terät voivat aiheuttaa
sahan yllättävän kääntymisen tai sakkaamisen
paineen alla.
• Puhdista työkalu usein, erityisesti rankan
käytön jälkeen. Pöly ja metallipartikkeleita
sisältävä hioma-aine kerääntyvät usein
sisäpinnoille ja voivat luoda sähköiskun vaaran.
• Älä käytä työkalua pitkiä aikoja kerrallaan.
Työkalun käytön aiheuttama tärinä voi aiheuttaa
sormien, käsien ja käsivarsien pysyvän vaurion.
Käytä käsineitä tarjoamaan lisäpehmustetta,
pidä usein taukoja ja rajoita päivittäistä käyttöä.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
SUOMI
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
6 Sormisuojus
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
8 Ohjausrulla
7 Terän pidike
9 Pohjalevy
Työkalun merkinnät
10 Heilurin iskun valitsin
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
11 Kengän vipu
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] A)
Päivämääräkoodi (19) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Kuviosaha
1 Kuviosahanterä
1 Repimisen estävä kenkäosa
1 Naarmuuntumisen estävä kengänsuojus
KÄYTTÖTARKOITUS
Pistosaha on suunniteltu ammattimaiseen puun,
teräksen, alumiinin, muovin ja keraamisten
materiaalien leikkaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä pistosahat ovat ammattimaisia
sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
1 Purunimurointi
Jatkojohdon käyttäminen
1 Pölynpoiston sovitin
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1.5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
1 Laukku
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva A)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
1 Virtakytkin
2 Lukitusnuppi
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
3 Nopeudensäätövalitsin
4 Sahanpurun puhaltimen säätö
5 Terän salpa
Sahanterän asennus ja poisto (kuva B)
Sahanterät on helppo ja nopea vaihtaa,
koska vaihdossa ei tarvita työkaluja.
95
SUOMI
• Avaa teränpidike (7) vetämällä terän salpa (5)
kokonaan taakse.
• Työnnä sahanterä teränpidikkeeseen (7) ohjaten
terän takaosa ohjainrullan (8) uraan.
Asento Puu
Metalli
3
Nopea sahaus
-
PVC
2
Paksut työkappaleet
-
Lasikuitu
1
Vaneri
Alumiini
Lastulevy
Ei-rautametalli -
Ohuet työkappaleet
Metallilevy
• Vapauta terän salpa (5).
Muovi
Akryyli
• Sahanterän poistamiseksi vedä terän salpa
kokonaan taakse ja vedä terä ulos kotelosta.
0
Sahanterät
-
Hieno sahaus
Terän tyyppi
Käyttökohteet
Hienohampainen katkaisuterä
tasaisia, suoria katkaisuja
varten
Suurihampainen katkaisuterä
nopeita, suoria katkaisuja
varten
Metallinkatkaisuterä
raudattomia
rautapitoisia ja
Sahanpurun puhaltimen asettaminen (kuva A)
Sahanpurun puhallin tuottaa säädettävän
ilmavirtauksen sahanterään. Ilmavirtaus pitää
sahanpurun poissa työkappaleesta käytön aikana.
• Säädä sahanpurun puhallin vipua käyttämällä (4).
- Pieni
metalleja varten
Tasakatkaisuterä
katkaisun viimeistelyyn
seinää tai reunaa vasten.
Lisävarusteena on saatavana laaja valikoima
erikoissahanteriä.
VAROITUS: Valitse sahanterä aina
huolella.
Vinokulman säätäminen (kuva C)
Säädettävän kengän (9) ansiosta voidaan sahata
jopa 45 asteen vinokulmia vasemmalle tai oikealle.
Vinosahauksen asteikossa on esisäädetyt asennot
0°, 15°, 30° ja 45°.
• Vapauta kengän vipu (11).
• Siirrä kenkää (9) kohti sahanterää.
Metallintyöstön yhteydessä,
kun käytetään jäähdytysnesteitä
ja voiteluaineita. Tarkoitettu
käytettäväksi myös purunpoiston
yhteydessä.
- Väliasento Sahattaessa puuta ja muita
samanlaisia materiaaleja pienellä
nopeudella.
- Suuri
Sahattaessa puuta ja muita
samanlaisia materiaaleja suurella
nopeudella.
Muovisen naarmuuntumisen estävän
kengänsuojan asentaminen (kuva D)
Naarmuuntumisen estävä kengänsuoja (12) estää
(herkkien) työkappaleiden pinnan vauriot.
• Aseta suoja kenkään kuvan osoittamalla tavalla.
• Säädä haluamasi vinokulma kengälle asteikosta.
• Kiristä kengän vipu.
Heilurin iskun asettaminen (kuva A)
Heilurin säädettävän iskun ansiosta sahausjälki on
täydellinen eri materiaaleilla.
• Liu’uta valitsin (10) haluamaasi asentoon alla
olevan taulukon mukaisesti. Valitsinta voidaan
säätää käytön aikana.
Repimisen estävän kengän lisäosan asennus ja
irrotus (kuvat E1 & E2)
Repimisen estävä kengän lisäosa (13) vähentää
työkappaleen repeilyä. Lisäosa voidaan asentaa
kenkään ja kengän suojukseen.
• Pidä lisäosaa (13) kuvan osoittamassa suunnassa.
• Lisäosan asentaminen kenkään (9):
- Liu’uta reunat (14) uriin (15).
- Liu’uta lisäosa takaisin oikeaan asentoon
kenkää vasten.
• Lisäosan asentaminen suojaan (12):
96
SUOMI
- Liu’uta reunat (14) ulokkeiden (16) taakse.
• Älä käytä konetta ilman sahanterää.
- Paina lisäosan etupäätä suojaa vasten.
Lisäosa napsahtaa paikalleen.
• Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sahaa
työstökappaletta tasaisesti ja rauhallisesti.
Älä käytä sivusuuntaista työntövoimaa
terään. Pidä sahausjalka tasaisesti
työstökappaleessa ja pidä sähköjohto pois
tieltä. Kun sahaat kaaria, ympyröitä tai muita
pyöreitä muotoja, työnnä sahaa kevyesti.
• Repimisen estävä kengän lisäosa irrotetaan
päinvastaisessa järjestyksessä.
Pölyn poisto (kuva F)
• Anna koneen pysähtyä täydellisesti
ennen kuin irrotat terän työkappaleesta.
Sahauksen jälkeen terä voi olla kuuma.
Älä kosketa sitä heti.
Purunpoiston sovitin (17) ja purunpoiston ohjain
(18) poistaa purun työkappaleen pinnalta sopivan
purunpoistojärjestelmän yhteydessä käytettynä.
• Aseta purunpoiston ohjain (18) sormisuojaan (6),
kunnes se napsahtaa paikalleen.
• Asenna purunpoiston sovitin (17) työkaluun kuvan
osoittamalla tavalla.
Käsien oikea asento (kuvat A, K)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
• Kytke sopivan purunpoistojärjestelmän letku
sovittimeen.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
VAROITUS: Käytä aina kun voit
purunpoistoimuria, joka on purunpoiston
säännösten mukainen.
VAROITUS: Älä käytä
purunpoistojärjestelmää metallia
sahattaessa ilman asianmukaista
kipinäsuojaa.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä etukahvassa (21) ja toisen käden pitämistä
pääkahvalla (20).
Virran kytkeminen päälle/pois päältä
(kuva A)
DW331
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
• Käynnistä kone virtakytkimestä (1).
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
VAROITUS:
• Varmista että työkappale on kiinnitetty
kunnolla paikalleen. Poista naulat, ruuvit
yms. kiinnittimet työkappaleesta, koska
ne voivat vahingoittaa terää.
• Varmista, että terälle on tarpeeksi
tilaa työkappaleen alla. Älä leikkaa
materiaaleja, jotka ylittävät terän
suurimman leikkuusyvyyden.
• Valitse jatkuva toiminto paina virtakytkintä (1) ja
pidä se sisäänpainettuna. Paina lukitusnäppäintä
(2) ja vapauta kytkin.
• Halutessasi pysäyttää koneen jatkuvasta
käynnistä paina kytkintä lyhyesti ja vapauta se.
Katkaise aina virta työkalusta kun olet lopettanut
työskentelyn ja ennen kuin poistat pistokkeen
pistorasiasta.
DW333
• Koneen käynnistäminen: työnnä on/off-kytkintä (1)
eteenpäin.
• Koneen sammuttaminen: työnnä on/off-kytkintä
taaksepäin. Katkaise virta aina työn jälkeen ja
ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta.
• Käytä vain teräviä teriä. Vaurioituneet
tai taipuneet sahanterät on poistettava
välittömästi.
• Älä leikkaa sahalla putkia tai letkuja.
97
SUOMI
Elektronisen sahausnopeuden
asetus (kuvat G1 & G2)
• Sahatessasi täysin pyöreitä muotoja: asenna
harppitanko sahaan ja säädä säde haluamaksesi
(kuva I).
DW331 (kuva G1)
On/off-kytkimen (1) painamisen voima muuttaa
sahausnopeutta.
• Voit esiasettaa sahausnopeuden kääntämällä
valitsimen (3) haluttuun tasoon. Mitä suurempi
asetus, sitä suurempi sahausnopeus. Vaadittu
asetus määräytyy materiaalin paksuuden ja lajin
mukaan.
• Käytä suurta nopeutta, kun sahaat pehmeitä
materiaaleja, kuten puuta. Käytä pientä nopeutta,
kun sahaat metallia.
DW333 (kuva G2)
Enimmäisnopeus voidaan säätää etukäteen
enimmäisnopeuden valitsinkiekon (3) avulla.
• Käännä elektroninen nopeudensäädön valitsin
haluamallesi arvolle. Vaadittu asetus määräytyy
materiaalin paksuuden ja lajin mukaan.
• Käytä suurta nopeutta, kun sahaat pehmeitä
materiaaleja, kuten puuta. Käytä pientä nopeutta,
kun sahaat metallia.
VAROITUS: Kun saha on toiminut
pitkään pienellä nopeudella, anna
sahan käydä suurella nopeudella
3 minuuttia, jotta saha jäähtyy
tehokkaammin.
Sahaaminen puuhun
• Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva.
• Käynnistä kone.
• Pidä konetta työstökappaletta vasten ja seuraa
viivaa.
• Sahatessasi työstettävän kappaleen reunan
suuntaisesti: asenna reunaohjain ja ohjaa
pistosahaa työstettävää kappaletta pitkin kuvan
H mukaisesti.
Sahaaminen ulkonevaan kulmaan asti (kuva J)
• Käytä tavallista terää ja sahaa ulkonevaan
kulmaan asti.
• Viimeistele sahaus käyttämällä tasakatkaisuterää.
Pölyn poisto (kuva F)
• Kun laitetta käytetään sisätiloissa pidemmän
aikaa, se on yhdistettävä sopivaan sahauspölyn
poistimeen. Käytä ainoastaan pölynpoistosta
annettujen ohjeiden ja määräysten mukaista
pölynpoistolaitetta.
Metallin sahaaminen
• Asenna sopiva sahanterä.
• Etene kuten edellä on kuvattu.
VAROITUS: Käytä jäähdytysainetta
(leikkuuöljyä) estääksesi sahanterän tai
työkappaleen ylikuumenemisen.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Sahaaminen puuhun ohjausreiän kautta
• Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva.
• Poraa reikä (ø väh. 12 mm) ja työnnä sahanterä
reikään.
• Käynnistä saha.
• Seuraa viivaa.
98
Ohjainrullan voitelu (kuva B)
• Voitele ohjausrulla (8) säännöllisesti tipalla öljyä,
ettei rulla jumiudu.
SUOMI
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Vastuualueita ovat muun muassa
- DE3241
Suuntaohjain
- DE3242
Trammelitanko
Seuraavia teriä on saatavilla:
- DT2048
Hienohampainen katkaisuterä
- DT2075
Suurihampainen katkaisuterä
- DT2160
Metallinkatkaisuterä
- DT2074
Tasakatkaisuterä
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
99
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja
antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen
ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa
käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa: www.2helpU.com
100
SVENSKA
STICKSÅG
DW331, DW333
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Strömförbrukning
Varvtal obelastad
Sågdragslängd
Sågdjup i:
trä
aluminium
stål
rostfri stållegering
Fasvinkelinställning (v/h)
Vikt
DW331
230
1
701
425
0 - 3.100
26
DW333
230
1
701
425
800 - 3.100
26
kg
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
2,8
97
2,8
87
2,8
98
2,8
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
LPA (ljudtryck)
KPA (ljudtryck, osäkerhet)
LWA (ljudstyrka)
KWA (ljudstyrka, osäkerhet)
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibrationsemissionsvärde ah
m/s²
5,0
7,0
ah,CM =
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
1,8
Vibrationsemissionsvärde ah
ah,CW =
m/s²
6,0
7,5
Osäkerhet K =
m/s²
2,0
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
101
SVENSKA
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DW331, DW333
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
102
c)
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
SVENSKA
c)
d)
e)
f)
g)
Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
f)
g)
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Ytterligare särskilda säkerhetsregler
för lövsågar
• Håll elverktyget i de isolerade handtagen
när arbete utförs på ställen där verktyg kan
komma i kontakt med dolda elledningar
eller egen nätsladd. Kapningstillbehör som
kommer i kontakt med en strömförande tråd
kan göra exponerade metalldelar hos elverktyget
strömförande och ge handhavaren en stöt.
• Låt motorn stanna helt innan du drar
ut bladet från skåran (som orsakats av
sågandet). Ett roterande blad kan skada
arbetsstycket och leda till att bladet går sönder,
att arbetsstycket skadas eller att man förlorar
kontrollen vilket kan orsaka personskador.
• Se till att handtagen är torra och fria från
olja och fett. Därmed har du bättre kontroll
över verktyget.
• Håll bladen vassa. Slöa blad kan leda till att
sågen slirar eller stannar under tryck.
• Rengör verktyget ofta, särskilt efter tung
användning. Damm och spån som innehåller
metallpartiklar samlas ofta på de inre ytorna och
kan medföra risk för elstötar.
• Arbeta inte med detta verktyg under långa
perioder. Vibrationer från verktyget kan orsaka
permanenta skador på fingrar, händer och
armar. Använd handskar för att skapa en extra
buffert. Ta vilopauser ofta och begränsa daglig
användning.
103
SVENSKA
Dolda risker
Beskrivning (fig. A)
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
1 Strömbrytare
2 Lås för strömbrytare
3 Hastighetskontroll
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir
heta under arbetet.
4 Spånblåsarkontroll
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
6 Fingerskydd
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
5 Bladspärr
7 Bladhållare
8 Ledarrulle
9 Sågfot
10 Väljare pendelslag
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
11 Fotspak
AVSEDD ANVÄNDNING
Din lövsåg har designats för professionell sågning av
trä, stål, aluminium, plast och keramiska material.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
DATUMKODPLACERING (FIG. A)
Dessa sågar är professionella arbetsverktyg.
Datumkoden (19), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Sticksåg
1 Sågblad till sticksåg
1 Fotinsats mot flisor
1 Fotöverdrag mot repor
1 Dammutsugningskåpa
1 Dammutsugningsadapter
1 Låda
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
104
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1.5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
SVENSKA
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Montering och avlägsnande av sågblad (fig. B)
Med systemet för verktygsfritt bladbyte kan du
snabbt och enkelt byta sågblad.
• Öppna bladhållaren (7) genom att dra
bladspärren (5) helt bakåt.
• Placera sågbladet i bladhållaren (7) och led
bladets baksida i skåran i ledarrullen (8).
• Släpp bladspärren (5).
• Avlägsna sågbladet genom att dra bladspärren
helt bakåt och dra ut bladet ur hållaren.
Inställning av pendelslaget (fig. A)
Det inställbara pendelslaget garanterar ett perfekt
sågdrag för olika material.
• Skjut väljaren (10) till önskat läge enligt nedanstående
tabell. Väljaren kan justeras under arbetet.
Pos.
Trä
Metall
Plast
3
Snabba snitt
-
PVC
2
Tjocka arbetsstycken
-
Glasfiber
1
Plywood
Aluminium
Spånplatta
Icke-järnhaltig -
Tunna arbetsstycken
Metallplåt
Akryl
0
-
Fina snitt
Inställning av spånblåsaren (fig. A)
Spånblåsaren leder en inställbar luftström längs
sågbladet för att hålla arbetsstycket fritt från
sågspån under arbetet.
• Ställ in spånblåsaren med spaken (4).
Sågblad
Bladtyp
Användningsområden
Fintandat sågblad
för jämna, raka snitt
Grovtandat sågblad
för snabba, raka snitt
Metallsågblad
för järn och icke-järnhaltiga
metaller
- Låg
För sågning i metall, vid bruk av kyloch smörjmedel och för bruk med
dammutsugning.
- Medel
För sågning i trä och liknande material
vid låg hastighet.
- Hög
För sågning i trä och liknande material
vid hög hastighet.
Jämsliggande sågblad* för att avsluta ett snitt fram till en
vägg eller kant.
Montering på foten av plastöverdraget mot repor
(fig. D)
* Inte tillgänglig i vissa länder.
Fotöverdraget mot repor (12) reducerar ytskadan
hos (känsliga) arbetsstycken.
En brett sortiment särskilda sågblad finns tillgängliga
som tillbehör.
VARNING: Välj alltid noggrant ut rätt
sågblad.
Inställning av fasvinkeln (fig. C)
Med den inställbara foten (9) kan du såga i fas
åt höger eller vänster upp till 45°. Fasskalan har
förinställda lägen vid 0°, 15°, 30° och 45°.
• Lossa fotspaken (11).
• Klicka fast överdraget på foten enligt bilden.
Montering och avlägsnande av fotinsatsen mot
flisor (fig. E1 & E2)
Fotinsatsen mot flisor (13) passar tätt runt sågbladet
för att reducera flisbildning hos arbetsstycket.
Insatsen kan monteras på i foten och i fotöverdraget.
• Håll insatsen (13) i riktningen som bilden visar.
• Montering av insatsen i foten (9):
• Skjut foten (9) i sågbladets riktning.
- Skjut in kanterna (14) i springorna (15).
• Luta foten och ställ in önskad fasvinkel med hjälp
av skalan.
- Skjut insatsen bakåt tills den ligger på plats
mot foten.
• Sätt fast fotspaken.
105
SVENSKA
• Kör aldrig maskinen utan sågblad.
• Montering av insatsen i överdraget (12):
• För optimalt resultat, för maskinen med
lugna, jämna rörelser över arbetsstycket.
Tryck aldrig i sidled mot sågbladet.
Håll sågbordet platt på arbetsstycket
och för undan sladden i redskapets
riktning. Tryck försiktigt vid sågning av
bågar, cirklar eller andra runda former.
- Skjut in kanterna (14) bakom ribborna (16).
- Tryck insatsens framsida mot överdraget.
Insatsen klickar på plats.
• Utför ovanstående handlingar i omvänd ordning
för att avlägsna fotinsatsen.
• Vänta tills sågen har stannat innan du
lyfter redskapet från arbetsstycket. Efter
sågning kan bladet vara mycket hett.
Vidrör det inte.
Dammsugning (fig. F)
Dammutsugningsadaptern (17) hjälper tillsammans
med dammutsugningskåpan (18) till att suga undan
spån från arbetsstyckets yta och ska anslutas till ett
lämpat dammsugningssystem.
Korrekt Handplacering (fig. A, K)
• Sätt dammutsugningskåpan (18) på
fingerskyddet (6) så att det klickar på plats.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
• Montera dammutsugningsadaptern (17) på
verktyget enligt bilden.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
• Anslut slangen på en lämpad dammsugare till
adaptern.
VARNING: I tillämpliga fall ska ett
dammutsugningssystem användas
som uppfyller gällande normer för
dammutsläpp.
VARNING: Använd vid sågning av
metall inte en dammsugare utan att ha
ett dugligt gnistskydd på plats.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
VARNING:
• Se till att arbetsstycket är ordentligt
fastsatt. Avlägsna spik, skruvar och
andra föremål som kan skada bladet.
Strömbrytare (fig. A)
DW331
• För att starta maskinen, trycka på strömbrytaren
(1).
• För kontinuerlig drift, tryck in och håll fast
strömbrytaren (1). Tryck på låsknappen (2) och
släpp strömbrytaren.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
• För att stanna maskinen vid kontinuerlig gång,
tryck på strömbrytaren och släpp den genast
igen. Släpp alltid strömbrytaren när arbetet är
slutfört och innan kontakten dras ur.
DW333
• Starta: skjut strömbrytaren (1) framåt.
• Stopp: skjut strömbrytaren bakåt.
Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur
sladden efter avslutat arbete.
• Kontrollera att det finns tillräckligt
utrymme för bladet under arbetsstycket.
Såga inte i material som är tjockare än
bladets maximala sågdjup.
Inställning av den elektroniska
hastighetskontrollen (fig. G1 & G2)
• Använd alltid vassa sågblad. Avlägsna
omedelbart böjda eller skadade blad.
Såghastigheten varierar med hur långt du trycker in
strömbrytaren (1).
• Använd aldrig apparaten till att såga i rör.
106
Korrekt handposition kräver ena handen på det
främre handtaget (21) och den andra handen på
huvudhandtaget (20).
DW331 (fig. G1)
SVENSKA
• För förinställning av såghastigheten vrider du
ratten (3) till önskad nivå. Ju högre nivå, desto
högre såghastighet. Vilken inställning som krävs
beror på materialets typ och tjocklek.
• Använd höga hastigheter vid sågning av mjukare
material som trä. Använd låga hastigheter för
metall.
Dammsugning (fig. F)
• Om verktyget används inomhus under längre
perioder måste det kopplas till en lämplig
dammutsugare. Använd en dammutsugare som
uppfyller de aktuella direktiven för dammutsugning.
DW333 (fig. G2)
Hastighetskontrollen (3) kan användas till att ställa in
hastighetsområdet i förväg.
• Vrid den elektroniska hastighetskontrollen till
önskad nivå. Vilken inställning som krävs beror
på materialets typ och tjocklek.
• Använd höga hastigheter vid sågning av mjukare
material som trä. Använd låga hastigheter för
metall.
VARNING: När verktyget har
använts en längre tid vid låg
hastighetsinställning bör du låta den
löpa obelastad i ca. 3 minuter vid
maximal hastighet.
Sågning i trä
• Drag en såglinje om så behövs.
• Starta maskinen.
• Håll redskapet mot arbetsstycket och följ linjen.
• För sågning parallellt med arbetsstyckets kant,
montera parallelledaren och led sticksågen längs
arbetsstycket enligt figur H.
Sågning i trä med styrhål
• Drag en såglinje om så behövs.
• Borra ett hål (ø min. 12 mm) och stick in sågbladet.
Sågning i metall
• Montera ett lämpligt sågblad.
• Gör som ovan.
VARNING: Använd kylsmörjning (skärolja)
så att sågbladet eller arbetsstycket inte
blir för hett.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Smörjning av vals (fig. B)
• Anbringa regelbundet en droppe olja på
ledarrullen (8) för att förebygga att den fastnar.
• Starta maskinen.
• Följ linjen.
• För sågning av helt runda förmer, montera
rundledaren och ställ in den på önskad radie
(fig. I).
Såga fram till en projekterad kant (fig. J)
• Använd ett vanligt blad och såga fram till den
projekterade kanten.
• Avsluta sågningen med ett jämsliggande sågblad.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
107
SVENSKA
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Dessa omfattar:
- DE3241
Parallellanslag
- DE3242
Passarstång
Följande reservblad finns tillgängliga:
- DT2048
Fintandat sågblad
- DT2075
Grovtandat sågblad
- DT2160
Metallsågblad
- DT2074
Jämsliggande sågblad*
* Inte tillgänglig i vissa länder.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt
från DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
108
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom
ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
109
TÜRKÇE
DEKUPAJ TESTERE
DW331, DW333
Tebrikler!
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
Tip
V
DW331
230
1
DW333
230
1
Güç ihtiyacı
W
701
701
Güç çıkışı
W
425
425
min-1
mm
0-3.100
26
800-3.100
26
mm
mm
mm
130
30
12
130
30
12
mm
4,5
4,5
0 - 45°
0 - 45°
kg
2,6
2,6
dB(A)
86
87
dB(A)
dB(A)
2,8
97
2,8
98
dB(A)
2,8
2,8
Yüksüz hız
Darbe uzunluğu
Kesme derinliği
ahşap
alüminyum
çelik
paslanmaz çelik
alaşımları
Yiv açısı ayarlama
(sol/sağ)
Ağırlık
LPA (ses basıncı)
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
LWA (ses gücü)
KWA (ses gücü
belirsizliği)
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
ah,CM =
m/s²
Kesinsizlik K = m/s²
Titreşim emisyon değeri ah
ah,CW =
m/s²
Kesinsizlik K = m/s²
5,0
1,5
7,0
1,8
6,0
2,0
7,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
110
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Güvenlik alarmı
simgesi olmaksızın kullanılırsa,
engellenmemesi halinde mal zararı
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
TÜRKÇE
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DW331, DW333
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve
EN 60745-2-11 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
31.12.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
111
TÜRKÇE
c)
d)
e)
f)
g)
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
112
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DeWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Kıl Testereleri için Özel Ek
Güvenlik Önlemleri
• Kesici aletin, gömülü elektrik kablolarına
veya kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek durumlarda elektrikli aletleri izole
edilmiş saplarından tutun. Kesim aksesuarı
elektrik akımı bulunan kablolarla temas
ettiğinde, akım aletin iletken metal parçaları
üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik
çarpmasına yol açabilir.
• Bıçağı kesimden (kesme işleminin yarattığı
yuva) çıkarmadan önce motorun tamamen
durmasını bekleyin. Hareketli bir bıçak
iş parçasına çarparak bıçak kırılmasına,
iş parçası hasarına veya kontrol kaybı ve
yaralanmaya neden olabilir.
• Tutamakları kuru, temiz ve yağsız tutun. Bu,
aletin daha iyi kontrolü sağlar.
• Bıçakların keskin kalmasını sağlayın. Kör
bıçaklar testerenin basınç altında sapmasına
veya durmasına neden olabilir.
TÜRKÇE
• Aleti sık sık, özellikle yoğun kullanımdan sonra
temizleyin. Metal içeren toz ve parçacıklar
sık sık iç yüzeylerde birikir ve elektrik şoku
tehlikesine neden olabilir.
1 Kullanım kılavuzu
• Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Çalışma
hareketinin neden olduğu titreşim parmak, el
ve kollarda kalıcı yaralanmaya neden olabilir.
Fazladan koruma sağlamak için eldiven
kullanın, sık sık dinlenin ve günlük kullanma
zamanını sınırlayın.
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Diğer Riskler
1 Toz çekme adaptörü
1 Kutu
Tanımlama (şekil A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme kaybı
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
1 Açma/kapama anahtar
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
3 Hz kontrol kadran
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
5 Bçakl şalter
2 Kilitleme tuşu
4 Testere talaş üfleyici kontrol
6 Parmak mahfazas
Alet Üzerindeki Etiketler
7 Bçak sap
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
8 Sevk silindiri
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
9 Taban
10 Sarkaç hareket seçici
11 Taban kolu
Kulak koruması kullanın.
KULLANIM ALANI
Göz koruması kullanın.
Kıl testeresi ahşap, çelik, alüminyum, plastik ve
seramik malzemelerin profesyonel kesim işlemleri
için tasarlanmıştır.
TARİH KODU KONUMU (ŞEKİL [FIGURE] A)
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlardaKULLANMAYIN.
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (19) gövdeye
basılıdır.
Bu kıl testereleri profesyonel elektrikli aletlerdir.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Dekupaj testere
1 Dekopaj testere bıçağı
1 Talaş engelleyici taban ilavesi
1 Syrk engelleyici taban kapağ
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
1 Toz çkarma örtüsü
113
TÜRKÇE
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1.5 mm2; maksimum uzunluk 30
m’dir.
UYARI: Kesme bçağnz daima büyük bir
dikkatle seçin.
Yiv açs ayarlama (şekil C)
Ayarlanabilir taban LH ve RH kesiminde yiv açlarn
45º’ye kadar müsaade eder.
Konik yatak 0º, 15º, 30º ve 45º’lerde önceden
ayarlanabilir pozisyonlara sahiptir.
• Taban kolunu (11) serbest brakn
• Taban (9) kesme bçağna doğru kaydrn.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
• Taban yan yatrn ve yatağ kullanarak istenen yiv
açsn ayarlayn.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
• Taban kolunu skştrn.
Sarkaç hareketini ayarlama (şekil A)
Ayarlanabilir sarkaç hareketi değişik maddeler için
mükemmel kesim darbesini garanti eder.
• Aşağdaki tabloya bakarak seçiciyi (10) istenen
pozisyona kaydrn. Seçici işlem srasnda elle
hareket ettirilebilir.
Kesme bçağnn taklmas ve çkartlmas (şekil B)
Pozisyon
3
Alet serbest bçak değişim sistemi kesme bçaklarnn
çabuk ve kolayca değiştirilmesini sağlar.
2
• Bçak sapn (7), bçakl şalteri (5) tam olarak geri
çekerek açn.
1
• Kesme bçağn, bçağn arkasn (7) sevk silindirinin
(8) oluğunun içine yönlendirerek bçak sapnn
içine takn.
0
Kontraplak
Kaba
mukavva
İnce iş
parçalar
İnce kesimler
• Bçakl şalteri (5) serbest brakn.
• Kesme bçağn çkartmak için bçakl şalteri tam
olarak geri çekin ve bçağ saptan dşar doğru
çekin.
Ayn hizada
kesme bçağ
Plastik
PVC
-
Fiberglas
Akrilik
Alüminyum Demir
olmayan
Tabaka
metal
Testere talaş üfleyiciyi ayarlama (şekil A)
Uygulamalar
Pürüzsüz, düz kesimler için
• Testere talaş üfleyiciyi kolu (4) kullamarak
ayarlayn.
Hzl, düz kesimler için
- Alçak
Soğutucular ve yağlayc maddeler
kullanrken metallerle çalşmak
için ve toz çkarma kullanm için.
- Orta
Düşük hzda ahşap ve benzeri
maddelerle çalşmak için.
- Yüksek
Yüksek hzda ahşap ve benzeri
maddelerle çalşmak için.
Demirden oluşan ve
demirden oluşmayan
metaller için
Bir duvarn veya eşiğin
üzerine uygulanan kesimler
için.
Seçenek olarak geniş bir kesme bçağ çeşitleri sunumu
mevcuttur.
114
Metal
-
Testere talaş üfleyici, işlem srasnda iş parçalarn
testere talaşlarndan uzak tutmak için ayarlanabilir bir
hava akm iletmektedir.
Kesme bçaklar
Bçak tipi
İnce dişli
kesme bçağ
Kaba dişli
kesme bçağ
Metal kesme
bçağ
Ahşap
Hzl
kesimler
Kaln iş
parçalar
TÜRKÇE
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
UYARI:
Plastik syrk engelleyici taban kapağnn monte
edilmesi (şekil D)
Syrk engelleyici taban kapağ (12) (hassas) iş
parçalarnn yüzeylerine olan hasar indirger.
• Kapağ gösterildiği şekilde tabann üzerine
kilitleyin
•
Kesilecek parçay iyice sabitleyin. Bçağa
zarar verebilecek çivi, vida ve diğer bağlant
parçalarn sökün.
•
Çalşma parçasnn altnda bçak için
yeterli yer olup olmadğn kontrol edin.
Bçağn maksimum kesim derinliğini aşan
malzemeleri kesmeyin.
•
Daima keskin testere bçaklar kullann.
Hasarl ya da bükülmüş testere bçaklar
derhal çkartlmaldr.
•
Testereyi boru ya da tüp kesmek için
kullanmayn.
- Kenarlar (14) kirişin arkasna (16) kaydrn.
•
Testerenizi asla bçaksz kullanmayn.
- İlavenin ön ucunu kapağa doğru itin İlave bu
yere kapanr.
•
En iyi sonuçlar alabilmek için, aleti
kesilen parça üzerinde yavaş ve sürekli bir
biçimde hareket ettirin. Bçağa yan basnç
uygulamayn. Taban kesilen parçaya tam
oturtun ve kabloyu testerenin gerisinde
düz tutun. Eğri, daire ya da başka dairesel
şekiller keserken aleti yavaşça ileri itin.
•
Testere bçağn, kesilen malzemeden
kaldrmadan önce aletin tamamen durmasn
bekleyin. Kesimden sonra bçak çok scak
olabilir. Dokunmaktan kaçnn.
Talaş engelleyici taban ilavesinin monte edilmesi ve
çkartlmas (şekil E1 & E2)
Kesme bçağna yakn uyan talaş engelleyici taban
ilavesi (13) iş parçasnn kymklanmasn indirger. İlave
tabann içine ve tabann kapağna, her ikisine birden
monte edilebilir.
• Resimde gösterilen pozisyonda ilaveyi (13) tutun.
• İlaveyi tabana (9) monte etmek için:
- Kenarlar (14) oluğun (15) içine kaydrn.
- İlaveyi tabana karş iç pozisyona geri kaydrn.
• İlaveyi kapağa (12) monte etmek için:
• Talaş engelleyici taban ilavesini çkartmak için
yukardaki işlemlerin tersini yapn.
Toz çekme (şekil F)
Toz çkarma örtüsü (18) ile birlikte toz çkarma adaptörü
(17) uygun bir toz çkartma sistemine bağlandğ zaman
iş parçasnn yüzeyindeki tozlar çkartmaya yardmc
olur.
• Toz çkartma örtüsünü (18) parmak mahfazasnn
(6) üzerine yerine kilitleninceye dek yerleştirin.
• Toz çkartma adaptörünü (17) alete gösterildiği gibi
ayarlayn.
• Uygun bir toz çkartma sisteminin hortumunu
adaptöre bağlayn.
UYARI: Uygun olmas halinde,
toz emici ile ilgili yürürlükteki
talimatlara uygun olarak tasarlanmş
bir toz çkartma sistemini bağlayn.
UYARI: Metal keserken düzgün
kvlcm korumas olmadan toz
çkartma sistemini kullanmayn.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
Uygun El Pozisyonu
(şekil A, K)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde gösterilen
uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el ön kol üzerinde (21),
diğer el ana kol (20) üzerinde olacak şekildedir.
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
DW331
• Aleti çalştrmak için, açma/kapama anahtar (1)
basn.
• Gerekiyorsa, sürekli çalşma için, kilitleme tuşuna (2)
basn ve tetiği brakn.
115
TÜRKÇE
• Cihaz durdurmak için düğmeyi braknz.
• Cihaz sürekli çalşmadan çkartmak için düğmeye
ksaca basp braknz.
Çalşma tamamlandktan sonra, elektrik fişini
çekmeden cihaz kapatnz.
DW333
• Kesilecek parçann kenarna paralel olarak kesmek
için testerenize bir paralel ayna takn ve testereyi
şekil H’de gösterildiği gibi parça boyunca hareket
ettirin.
Klavuz delik ile ahşap kesimi
• Açma Açma/kapama düğmesini (1) öne itin
• Gerekli hallerde bir kesme çizgisi çizin.
• Kapama Açma/kapama düğmesini (1) arkaya itin
• Bir delik açn (asg. ø 12 mm) ve testere bçağn
buraya yerleştirin.
İşiniz bittikten sonra ve fişten çekmeden önce aleti
mutlaka kapatn.
• Aleti çalştrn.
• Çizgiyi takip edin.
Elektronik kesme hzn ayarlama
(şekil G1 & G2)
DW331 (şekil G1)
Kesme hz, açma/kapama düğmesine (1) güç
kullanlarak değişebilir.
• Kesme hzn önceden ayarlamak için kontrol
kadrann (3) istenen düzeye çevirin. Hz ne kadar
yüksek olur ise, kesme hz o kadar yüksek olur
İstenen ayarlama maddenin kalnlğna ve cinsine
bağldr.
• Ahşap gibi yumuşak maddeleri kesmek için yüksek
hz kullann. Metalleri kesmek için düşük hz
kullann.
DW333 (şekil G2)
Hz kontrol kadran (3) istenen hz aralğnn ön
ayarlamas için kullanlabilir.
• Elektronik hz kontrol kadrann istenen seviyeye
çevirin. İstenen ayarlama maddenin kalnlğna ve
cinsine bağldr.
• Ahşap gibi yumuşak maddeleri kesmek için yüksek
hz kullann. Metalleri kesmek için düşük hz
kullann.
UYARI: Aleti, düşük hz ayarl
uzatmal bir sürede kullandktan
sonra, yaklaşk olarak 3 dakika
yük bindirmeden maksimum hzda
çalştrn.
Ahşap kesme
• Gerekli hallerde bir kesme çizgisi çizin.
• Aleti çalştrn.
• Aleti kesilecek parçaya bastrn ve çizgiyi takip
edin.
116
• Daire şekili kesmek için pergel kolu takn ve
istenilen çapa ayarlayn (şekil I).
Tasarlanan uca kadar kesmek (şekil J)
• Klasik bir bçak kullanarak, tasarlanan uca kadar
kesin.
• Kesimi ayn hizada kesme bçağ kullanarak bitirin.
Toz çekme (şekil F)
•Testere uzun bir süre kapal ortamlarda kullanlrsa,
toz emisyonu ile ilgili yürürlükteki yönetmeliklere
uygun bir toz çekicisi kullann.
Metal kesme
• Uygun bir testere bçağ takn.
• Yukarda anlatlan işlemleri uygulayn.
UYARI: Testere bçağnn ya da
kesilen parçann aşr snmasn
önlemek için bir soğutucu yağlama
maddesi (kesme yağ) kullann.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
TÜRKÇE
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Aşağdaki değiştirme bçaklar mevcuttur:
- DT2048
İnce dişli kesme bçağ
- DT2075
Kaba dişli kesme bçağ
- DT2160
Metal kesme bçağ
- DT2074
Ayn hizada kesme bçağ
Çevrenin korunması
Kılavuz Rayının Yağlanması
(şekil B)
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Bunlar ihtiva eder:
- DE3241
Paralel klavuz
- DE3242
Ayarlayc çubuk
117
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
118
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
™E°∞
DW331, DW333
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Δ¿ÛË
DW331
DW333
230
230
V
Τύπος
1
1
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
W
701
701
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ÈÛ¯‡˜
W
425
425
Δ·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘ min-1 0 - 3.100 800 - 3.100
ª‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
μ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÛÂ:
͇ÏÔ
·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ
·ÙÛ¿ÏÈ
ÎÚ¿Ì· ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˘
·ÙÛ·ÏÈÔ‡
mm
26
26
mm
mm
mm
130
30
12
130
30
12
mm
4,5
4,5
ƒ‡ıÌÈÛË Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜
(·Ú/‰ÂÍ)
μ¿ÚÔ˜
LPA (ηχητική πίεση)
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
LWA (ηχητική ισχύς)
KWA (αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος)
0 - 45°
0 - 45°
kg
2,6
2,6
dB(A)
86
87
dB(A)
dB(A)
2,8
97
2,8
98
dB(A)
2,8
2,8
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah
ah,CM =
m/s²
Αβεβαιότητα K = m/s²
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah
ah,CM =
m/s²
Αβεβαιότητα K = m/s²
5,0
1,5
7,0
1,8
6,0
2,0
7,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Ασφάλειες
Ευρώπη Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
119
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DW331, DW333
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
31.12.2009
120
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
121
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετες ειδικές οδηγίες
ασφαλείας για σέγες
• Κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία
όπου το εργαλείο κοπής μπορεί να έρθει σε
επαφή με αθέατα καλώδια ή με το ίδιο του
το καλώδιο. Αν το αξεσουάρ κοπής έρθει
σε επαφή με καλώδιο υπό τάση, μπορεί να
τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου και
να προκληθεί ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
• Επιτρέπετε στο μοτέρ να σταματήσει
τελείως πριν τραβήξετε τη λεπίδα από
την εντομή (τη σχισμή που παράγεται
από την κοπή). Αν η λεπίδα κινείται μπορεί
να προσκρούσει στο τεμάχιο εργασίας με
αποτέλεσμα σπάσιμο της λεπίδας, ζημιά στο
τεμάχιο εργασίας ή απώλεια ελέγχου και
ενδεχομένως και τραυματισμό.
• Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές,
απαλλαγμένες από λάδι και γράσο. Έτσι θα
επιτύχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου.
• Διατηρείτε τις λεπίδες αιχμηρές. Οι μη αιχμηρές
λεπίδες μπορούν να προκαλέσουν πλάγια
εκτροπή της λεπίδας ή να μπλοκάρουν υπό
πίεση.
• Καθαρίζετε το εργαλείο συχνά, ειδικά μετά
από έντονη χρήση. Σκόνη και ακαθαρσίες
που περιέχουν μεταλλικά σωματίδια συχνά
συσσωρεύονται σε εσωτερικές επιφάνειες και
θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
• Μην έχετε σε λειτουργία αυτό το εργαλείο για
μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι κραδασμοί που
προκαλούνται από τη λειτουργία αυτού του
εργαλείου μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη
βλάβη σε δάκτυλα, κάτω και άνω τμήμα των
χεριών. Χρησιμοποιείτε γάντια για πρόσθετη
άμβλυνση των κραδασμών, κάνετε συχνά
διαλείμματα ξεκούρασης κα περιορίζετε τον
ημερήσιο χρόνο χρήσης.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων επειδή τα αξεσουάρ
θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία.
122
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας (19), ο οποίος
περιλαμβάνει επίσης το έτος κατασκευής, είναι
τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 ™¤Á·
1 Λεπίδα σέγας
1 EÓıÂÙÔ ·ÓÙ›-ıÚ·‡ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·
1 ∞ÓÙ›-ÁÚ·ÙÛÔ˘ÓÈÒÓ Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜
1 ∫¿Ï˘ÌÌ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
1 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
1 ∫È‚ÒÙÈÔ
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο,
στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες
μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
2 ¢È·ÎfiÙ˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
3 EÈÏÔÁ¤·˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
4 EÏÂÁÎÙ‹˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÚÈÔÓȉÈÔ‡
5 ™‡ÚÙȘ ÏÂ›‰ˆÓ
6 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰·ÎهψÓ
7 μ¿ÛË ÏÂ›‰·˜
8 ƒ¿Ô˘ÏÔ Ô‰ËÁÔ‡
9 ÀÔÛÙ‹ÚÈÁÌ·
10 EÈÏÔÁ¤·˜ ÎÙ˘‹Ì·ÙÔ˜ ¤Ì‚ÔÏÔ˘
11 §ÔÛÙfi˜ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η σέγα σας έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική
κοπή ξύλου, χάλυβα, αλουμινίου, πλαστικού και
κεραμικών υλικών.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με
την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτές οι σέγες είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά
εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να έρχονται σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο το
χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου
(βλ. τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1.5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
123
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΔÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙȘ ÏÂ›‰·˜ ÎÔ‹˜
(ÂÈÎ. B)
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (ÂÈÎ. C)
ΔÔ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· (9) ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÎÔ„›Ì·Ù·
·ÚÈÛÙÂÚÒÓ Î·È ‰ÂÍÈÒÓ Ê·ÏÙÛÔÁÔÓ›ˆÓ ¤ˆ˜ 45Æ.
√ Îϛ̷η˜ Ï·ÁÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÚfiÙÔÔıÂÙË̤Ó˜
ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ 0Æ, 15Æ, 30Æ Î·È 45Æ.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ (11).
• ªÂÙ·ÙÔ›ÛÙ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· (9) ÚÔ˜ ÙË ÏÂ›‰·
ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ΔÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ
ÂÈı˘ÌËÙ‹ Ê·ÏÙÛÔÁÔÓ›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ
Îϛ̷η.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ ¤Ì‚ÔÏÔ˘ (ÂÈÎ. A)
ΔÔ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ¯Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ÂÌ‚fiÏÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ
¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ ¯Ù‡Ô ÎÔ‹˜ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘ÏÈο.
• ªÂÙ·ÙÔ›ÛÙ ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤· (10) ÛÙËÓ
ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ
›Ó·Î·. √ ÂÈÏÔÁ¤·˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ηٿ
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÏÏ·Á‹˜ ÏÂ›‰ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÁ·Ï›·
ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È Â‡ÎÔÏË ·ÏÏ·Á‹
ÏÂ›‰ˆÓ ÎÔ‹˜.
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙË ‚¿ÛË ÏÂ›‰ˆÓ (7) ·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·˜
ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÙÔ Û‡ÚÙË ÏÂ›‰ˆÓ (5).
• ¶·ÚÂÌ‚¿ÏÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÎÔ‹˜ ÛÙËÓ ‚¿ÛË
ÏÂ›‰ˆÓ (7) ηıÔ‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ Ô‰‹ÁËÛ˘
(8).
£¤ÛË
•‡ÏÔ
ª¤Ù·ÏÏÔ
¶Ï·ÛÙÈο
3
°Ú‹ÁÔÚ·
ÎÔ„›Ì·Ù·
-
PVC
2
ÃÔÓÙÚ¿
ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
-
·ÏÔ‚¿Ì‚·Î·˜
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ Û‡ÚÙË ÏÂ›‰ˆÓ (5).
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÎÔ‹˜,
·ÔÛ‡ÚÂÙ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Û‡ÚÙË ÏÂ›‰ˆÓ ηÈ
ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙË ÏÂ›‰· ¤Íˆ ·fi ÙË ‚¿ÛË.
1
0
§Â›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
Δ‡Ô˜ ÏÂ›‰·˜
EÊ·ÚÌÔÁ¤˜
§Â›‰· ÎÔ‹˜ ÌÂ
ÏÂÙ¿ ‰fiÓÙÈ·
ÁÈ· ÔÌ·Ï¿ ¢ı‡ ÎÔ„›Ì·Ù·
§Â›‰· ÎÔ‹˜ ÌÂ
¯ÔÓÙÚ¿ ‰fiÓÙÈ·
ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚ· ¢ı‡ ÎÔ„›Ì·Ù·
§Â›‰· ÎÔ‹˜
·ÙÛ·ÏÈÔ‡
ÁÈ· ̤ٷÏÏ· ÛȉÂÚÔ‡ Ë ÌË ÛȉÂÚÔ‡
E›Â‰Ë ÏÂ›‰·
ÎÔ‹˜*
ÁÈ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÔ„ÈÌ¿ÙˆÓ
¿Óˆ Û ÙÔ›¯Ô˘˜ Ë ¿ÎÚ·.
* ¡· ÌËÓ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Û fiϘ Ù˘ ¯ÒÚ˜.
ªÈ· ¢Ú›· ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ
ÚÈÔÓÈÒÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË ˆ˜ ÂÈÏÔÁ‹.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ¶¿ÓÙ· ÂÈϤÍÙÂ
ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÒÓ Û·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË
ÚÔÛÔ¯‹.
124
∞ÎÚÈÏÈÎfi˜
∫ÔÓÙÚ·ϷΤ
∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ
-
÷ÚÙfiÓÈ
ª¤Ù·ÏÏ·
ÌË-ÛȉÂÚÔ‡
-
§ÂÙ¿
ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
§·Ì·Ú›Ó·
-
§ÂÙ¤˜ ÎÔ¤˜.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÚÈÔÓȉÈÔ‡ (ÂÈÎ. A)
√ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ÚÈÔÓȉÈÔ‡ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ¤Ó·
‰È¢ıÂÙ‹ÛÈÌÔ Ú‡̷ ·¤ÚÔ˜ ÛÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÒÓ
ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÚÔ˜ ηÙÂÚÁ·Û›·
۷ʤ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓȉÈÔ‡ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÚÈÔÓȉÈÔ‡
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi (4).
- ÷ÌËÏ¿
°È· ÂÚÁ·Û›· Ì ̤ٷÏÏ·,
ηٿ ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË
ÙˆÓ „˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÏÈ·ÓÙÈÎÒÓ
Ì¤ÛˆÓ Î·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÌÂ
ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
- EӉȿÌÂÛÔ˜
°È· ÂÚÁ·Û›· Ì ͇ÏÔ Î·È
·ÚfiÌÔÈ· ˘ÏÈο Û ¯·ÌËÏ‹
Ù·¯‡ÙËÙ·.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
(18) Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ‰¿¯Ù˘ÏˆÓ (6)
¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÎÏ›ÛÂÈ.
- À„ËÏ¿
°È· ÂÚÁ·Û›· Ì ͇ÏÔ Î·È
·ÚfiÌÔÈ· ˘ÏÈο Û ˘„ËÏ‹
Ù·¯‡ÙËÙ·.
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ‹
ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (17) ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiˆ˜
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È.
™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ·
·ÓÙÈ-ÁÚ·Ù˙Ô˘ÓÈ¿˜ (ÂÈÎ. D)
ΔÔ ·ÓÙÈ-ÁÚ·ÙÛÔ˘ÓÈÒÓ Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜
(12) ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ˙ËÌ›· ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· (ÙˆÓ
¢·›ÛıËÙˆÓ) ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÚÔ˜ ηÙÂÚÁ·Û›·
• ∫Ï›ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Â¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·
fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙÂ.
ΔÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ¤ÓıÂÙÔ˘ ·ÓÙ›ıÚ·‡ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· (ÂÈÎ. E1 & E2)
ΔÔ ¤ÓıÂÙÔ ·ÓÙ›-ıÚ·‡ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· (13) ÙÔ
ÔÔ›Ô ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ıÚ˘ÌÌ¿ÙÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ÚÔ˜
ηÙÂÚÁ·Û›·. ΔÔ ¤ÓıÂÙÔ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı›
Î·È ÛÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Î·È ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ (13) ÛÙÔÓ
ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È.
• °È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ ÛÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·
(9):
- °ÏÈÛÙÚ‹ÛÙ ÙȘ ¿ÎÚ˜ (14) ÛÙ· ·˘Ï¿ÎÈ· (15).
- °ÏÈÛÙÚ‹ÛÙÂ ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ ›Ûˆ ÛÙË ı¤ÛË
ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
• °È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ ÛÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ·
(12):
- °ÏÈÛÙÚ‹ÛÙ ÙȘ ¿ÎÚ˜ (14) ›Ûˆ ·fi ÙȘ
Ï¢ڤ˜ (16).
- æı‹ÛÙ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÓıÂÙÔ˘
ÚÔ˜ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ·. ΔÔ ¤ÓıÂÙÔ Ì·›ÓÂÈ ÛÙË
ı¤ÛË.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ·ÓÙÈıÚ·˘ÛÌ¿ÙˆÓ Î¿ÓÂÙ ÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ‰È·‰Èηۛ·
ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ‰È·Ù·Á‹
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË (ÂÈÎ. F)
√ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (17) ÛÂ
Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
(18) ‚ÔËı¿ ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ù˘ ÛÎfiÓ˘ ·fi ÙËÓ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÚÔ˜ ηÙÂÚÁ·Û›·, fiÙ·Ó
Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ¤Ó· ηٿÏÏËÏÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÛÎfiÓ˘.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Ì¿ÓÈη ÂÓfi˜ ηٿÏÏËÏÔ˘
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ Ì ÙÔÓ
ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ‹.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: √ÔÙÂ
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ·
ÌÈ· Û˘Û΢‹ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ۯ‰ȷṲ̂ÓË
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜
Û¯ÂÙÈο Ì ÂÎÔÌ¤˜ ÛÎfiÓ˘.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ªË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·
ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ ¯ˆÚ›˜ ηٿÏÏËÏË
ÚÔÛÙ·Û›· ¤Ó·ÓÙÈ ÛÈÓı‹ÚˆÓ fiÙ·Ó
ÚÈÔÓ›˙ÂÙ ̤ٷÏÏ·.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• ™ÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Î·Ï¿ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ηÚÊÈ¿, ‚›‰Â˜ ηÈ
¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ÏÂ›‰·.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Â·Ú΋˜
¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂ›‰· οو ·fi ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ªËÓ
Îfi‚ÂÙ ˘ÏÈο Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ
̤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ Ù˘ ÏÂ›‰·˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÎÔÊÙÂÚ¤˜
ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡. √È Ú·ÁÈṲ̂Ó˜ ‹
Ï˘ÁÈṲ̂Ó˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ·
ÎÔ‹ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ‹ ·ÁˆÁÒÓ.
125
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
• °È· ¿ÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÎÈÓ›ÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ··Ï¿ Î·È Û˘Ó¯Ҙ
¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ªËÓ
·ÛΛ٠Ï¢ÚÈ΋ ›ÂÛË ÛÙË ÏÂ›‰·
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡. ∫·Ù‹ÛÙ ÙÔ ¤ÏÌ·
Â›Â‰Ô ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜
Î·È Ô‰ËÁ‹ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ì·ÎÚ˘¿ ÛÂ
¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. √Ù·Ó
Îfi‚ÂÙ ηÌ‡Ï˜, ·ÎÏÔ˘˜ ‹ ¿ÏÏ·
΢ÎÏÈο Û¯‹Ì·Ù·, ȤÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
··Ï¿ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜.
• ¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË
ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·fi ÙÔ ÙÂ̤¯ÈÔ
ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ·, Ë
ÏÂ›‰· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ôχ ˙ÂÛÙ‹.
ªËÓ ÙËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙÂ.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. A, K)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην μπροστινή λαβή (21) με το άλλο χέρι
στην κύρια λαβή (20).
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
DW331
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on-off (1).
• °È· ‰È·Ú΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ȥ۷ÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙÂ
·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1), ȤÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ··ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (2) Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙÂ
ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Û˘Ó¯ԇ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ȤÛÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·È
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ fiÙ·Ó
126
ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÔ
‚Á¿ÏÂÙÂ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
DW333
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
™ÚÒÍÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1) ÌÚÔÛÙ¿.
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
™ÚÒÍÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1) ›Ûˆ.
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ
Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi
ÙËÓ Ú›˙·.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÚÈÔÓÈÛÌÔ‡
(ÂÈÎ. G1 & G2)
DW331 (ÂÈÎ. G1)
∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÈÔÓÈÛÌÔ‡ ÂÍ·Úٿ٠·fi ÙËÓ ›ÂÛË
Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË on/off (1).
• °È· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÙ ÙË Ù·¯‡ÙËÙ·
ÚÈÔÓÈÛÌÔ‡, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘ (3)
ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Â›‰Ô. √ÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜
Â›Ó·È Ô ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜, ÙfiÛÔ ˘„ËÏfiÙÂÚË
Â›Ó·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÈÔÓÈÛÌÔ‡. ∏ ··Ú·›ÙËÙË
Ú‡ıÌÈÛË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ¿¯Ô˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜
˘ÏÈÎÔ‡.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ
ÚÈfiÓÈÛÌ· Ì·Ï·ÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ fiˆ˜ ÙÔ Í‡ÏÔ.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¯·ÌËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ
ÚÈfiÓÈÛÌ· ÌÂÙ¿ÏψÓ.
DW333 (ÂÈÎ. G2)
√ Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (3) ÌÔÚ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ̤ÁÈÛÙ˘
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÂÈÏÔÁ¤· ÂϤÁ¯Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÛÙÔ
ÂÈı˘ÌËÙfi Â›‰Ô. ∏ ··Ú·›ÙËÙË Ú‡ıÌÈÛË
ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ¿¯Ô˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ˘ÏÈÎÔ‡.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ
ÚÈfiÓÈÛÌ· Ì·Ï·ÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ fiˆ˜ ÙÔ Í‡ÏÔ.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¯·ÌËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ
ÚÈfiÓÈÛÌ· ÌÂÙ¿ÏψÓ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ªÂÙ¿ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÁÈ· ÌÈ· ÂÎÙÂٷ̤ÓË
ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙȘ ·ÚÁfiÛÙÚÔʘ
Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÁÈ·
ÂÚ. 3 ÏÂÙ¿ ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË no-load
Ù·¯‡ÙËÙ·.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· Û ͇ÏÔ
• ∞Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ۯ‰ȿÛÙ ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹
ÎÔ‹˜.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹.
• °È· ÚÈfiÓÈÛÌ· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘
ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ
·Ú¿ÏÏËÏË Ͽη Ô‰ËÁfi Î·È Ô‰ËÁ‹ÛÙ ÙË
Û¤Á· Û·˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎ. H.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· Û ͇ÏÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ô‹ ÈÏfiÙÔ
• ∞Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ۯ‰ȿÛÙ ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹
ÎÔ‹˜.
• ∞ÓÔ›ÍÙ Ì ÙÚ˘¿ÓÈ ÌÈ· Ô‹ (ÂÏ¿¯ÈÛÙË ø 12
mm) Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹.
• °È· ÎÔ‹ Ù¤ÏÂÈˆÓ ÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ,
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÌËÎfiÌÂÙÚÔ Î·È ÔÚ›ÛÙ ÙÔ ÛÙËÓ
ÂÈı˘ÌËÙ‹ ·ÎÙ›Ó· (ÂÈÎ. I).
¶ÚÈÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ¤Ó· ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ¿ÎÚÔ˜
(ÂÈÎ. J)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
¤Ó· „˘ÎÙÈÎfi ÏÈ·ÓÙÈÎfi (Ï¿‰È
ÎÔ‹˜) ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› Ë
˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÏÂ›‰·,
ÚÈÔÓ›ÛÙ ¤ˆ˜ ÙÔ ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ¿ÎÚÔ˜.
• √ÏÔÎÏËÚÒÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÌÈ· Â›Â‰Ë ÏÂ›‰· ÎÔ‹˜.
Λίπανση(εικ. B)
• μ¿ÏÙ ÌÈ· ÛÙ·ÁfiÓ· Ï·‰ÈÔ‡ ÛÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ
Ô‰ËÁÔ‡ (8) Û ٷÎÙÈο ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·
Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙÔ ÌÏÔοÚÈÛÌ·.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË (ÂÈÎ. F)
• √Ù·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ
ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˜
¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È
Ì ¤Ó·Ó ηٿÏÏËÏÔ ÂÍ·ÁˆÁ¤· ÛÎfiÓ˘.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÛÎfiÓ˘ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜
√‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÂÎÔÌ‹ ÛÎfiÓ˘.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· Û ̤ٷÏÏÔ
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· ηٿÏÏËÏË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È
·ÓˆÙ¤Úˆ.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
127
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
∞˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:
- DE3241
¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi
- DE3242
ª¿Ú· Ú‡ıÌÈÛ˘
E›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÏÂ›‰Â˜
·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘:
- DT2048
§Â›‰· ÎÔ‹˜ Ì ÏÂÙ¿ ‰fiÓÙÈ·
- DT2075
§Â›‰· ÎÔ‹˜ Ì ¯ÔÓÙÚ¿ ‰fiÓÙÈ·
- DT2160
§Â›‰· ÎÔ‹˜ ·ÙÛ·ÏÈÔ‡
- DT2074
E›Â‰Ë ÏÂ›‰· ÎÔ‹˜*
* ¡· ÌËÓ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Û fiϘ Ù˘ ¯ÒÚ˜.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
128
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
129
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N044916
04/10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising