DC330 | DC330 CORDLESS JIGSAW instruction manual

505101-48 PL
DC330
2
3
4
5
WYRZYNARKA AKUMULATOROWA
Serdeczne gratulacje!
Napięcie elektryczne.
Dzi ękujemy z a z akupienie ur z ądzenia
f irmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
D EWALT stała się prawdziwie niezawodnym
par tnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.
Niebezpieczeństwo pożaru.
Opakowanie zawiera następujące
elementy:
1
1
1
Dane techniczne
1
DC330
Napięcie
(VDC) 18
Maks. moc wyjściowa (W) 400
Prędkość obrotowa
biegu jałowego (obr/min) 0-3000
Długość skoku
(mm) 26
Głębokość cięcia w:
- drewnie
(mm) 130
- aluminium
(mm) 25
- stali
(mm) 10
Zakres kąta
cięcia ukosowego
0-45°
Masa
(bez akumulatora)
(kg) 2,4
Akumulator
Typ akumulatora
Napięcie
Pojemność
Masa
DE9096
NiCd
(VDC) 18
(Ah) 2,4
(kg) 1,0
DC330
1
1
2
2
1
1
1
1
•
DE9039
NiMH
18
3,0
1,0
•
wyrzynarka akumulatorowa
zestaw brzeszczotów
wkładka do stopy zapobiegająca
odpryskiwaniu materiału
osłona stopy chroniąca materiał przed
zadrapaniem
kołpak do odsysania trocin
króciec do odsysania trocin
akumulatory, niklowo-kadmowe
(DC330KA)
akumulatory, niklowo-wodorkowe
(DC330KB)
ładowarka (DC330KA/DC330KB)
walizka transportowa (DC330KA/
DC330KB)
instrukcja obsługi
rysunek wyrzynarki w rozłożeniu na
części
Sprawdź, czy wyrzynarka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. A)
Wyrzynarka DC330 jest przeznaczona do
profesjonalnego wyrzynania drewna, stali,
aluminium, tworzyw sztucznych i ceramiki.
1 Wyłącznik z regulatorem prędkości
skokowej
2 Blokada zabezpieczająca przed
załączeniem
3 Regulator nadmuchu
4 Blokada brzeszczota
5 Ochraniacz palców
6 Uchwyt brzeszczota
7 Rolka prowadząca
8 Stopa
9 Nastawnik ruchu wahadłowego
brzeszczota
10 Dźwignia stopy
11 Akumulator
Ładowarka
DE9116
Napięcie sieciowe
(VAC) 230
Typ akumulatora
NiCd/NiMH
Czas ładowania (około)(min) 60/70
Masa
(kg) 0,4
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V 10A
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania
tej wska zów k i nar a ż as z si ę na
doznanie obrażeń ciała, utratę życia
lub uszkodzenie narzędzia!
6
Ładowarka
i rozładowania. Przed rozpoczęciem ładowania
akumulatora sprawdź zasilanie ładowarki. Gdy
jest ono prawidłowe, a akumulator pomimo to
nie ładuje się, oddaj ładowarkę do warsztatu
serwisowego D E WALT w celu przeglądu.
Podczas ładowania akumulator i ładowarka
mogą się nagrzewać, ale jest to zjawisko
normalne i nie świadczy o jakiejś usterce.
Ładowarka DE9116 może ładować akumulatory niklowo-wodorkowe i niklowo-kadmowe
D EWALT o napięciach od 7,2 do 18 V.
11 Akumulator
12 Guziki zwalniające
13 Ładowarka
14 Lampka kontrolna ładowania (czerwona)
Nie ładuj akumulatora w temperaturze
otoczenia poniżej 4 °C lub powyżej
40 °C. Zalecana temperatura ładowania wynosi około 24 °C.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka do akumulatorów jest przystosowana do zasilania prądem o tylko jednym
napięciu. Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej ładowarki.
By naładować akumulator (11), zgodnie
z rysunkiem umieść go w ładowarce (13)
i przyłącz ładowarkę do sieci. Upewnij się,
czy akumulator został prawidłowo włożony
do ładowarki. Musi migać czerwona lampka
kontrolna ładowania (14). Lampka przestaje
migać po około godzinie i zaczyna się świecić
na stałe. Świadczy to o całkowitym naładowaniu akumulatora. Akumulator można w każdej
chwili wyjąć lub pozostawić w przyłączonej
ładowarce w dłuższym okresie czasu (najwyżej 14 dni).
Ładowarka D E WALT jest zgodnie
z normą EN 60335 podwójnie
zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko autoryzowany,
specjalistyczny zakład. Wymieniony kabel
sieciow y lub w t yczkę należy następnie
fachowo usunąć jako odpad.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
• Włóż akumulator w rękojeść aż do zatrzaśnięcia.
• By wyjąć akumulator, jednocześnie naciśnij
obydwa guziki zwalniające (12) i wysuń
akumulator z rękojeści.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
ładowarkę (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Kapturek zabezpieczający na bieguny
akumulatora (rys. B)
Do zakresu dostawy należy kapturek zabezpieczający, którego zadaniem jest osłona
biegunów wyjętego akumulatora. Bez kapturka
zabezpieczającego bieguny akumulatora łatwo
mogą zostać zwarte przez luźne metalowe
przedmioty, co grozi pożarem i zniszczeniem
akumulatora.
• Przed włożeniem akumulatora (11) do
ładowarki lub elektronarzędzia zdejmij
kapturek zabezpieczający (15).
• Bezpośrednio po wyjęciu akumulatora
z ładowarki lub elektronarzędzia załóż
kapturek zabezpieczający na bieguny.
Montaż i regulacja
•
•
Przed rozpoczęciem montażu
i regulacji zawsze wyjmuj akumulator.
Przed włożeniem lub wyjęciem
akumulatora zawsze najpier w
wyłączaj elektronarzędzie.
Używaj tylko akumulatorów i ładowarek
firmy D EWALT.
Akumulator (rys. rys. A i B)
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Gdy akumulator jest ładowany po raz pierwszy
lub po dłuższym okresie składowania, jego
ł adunek osią ga t ylko 8 0% pojemności
znamionowej. Akumulator daje się naładować
do pełna dopiero po kilku cyklach ładowania
Przed składowaniem lub transportem
akumulatora sprawdź, czy kapturek
zabezpieczający jest założony na
kontakty.
7
Automatyczne ładowanie wyrównawcze
Ładowanie wyrównawcze powoduje
wyrównanie ładunków poszczególnych ogniw akumulatora. Zaleca się
przeprowadzać je raz na tydzień lub
co 10 cykli ładowania/rozładowania.
Bezwzględnie jest ono konieczne
w razie stwierdzenia spadku wydajności akumulatora. Najlepiej robić to
w nocy.
•
•
•
Brzeszczoty
Typ brzeszczota
Brzeszczot
o drobnych zębach
Brzeszczot
o grubych zębach
Brzeszczot do metali
Zastosowanie
do precyzyjnych,
prostych cięć
do szybkich, prostych
cięć
do metali żelaznych
i nieżelaznych
Brzeszczot do cięcia do wykańczającego
na styk*
wyrzynania do
krawędzi wystającego
elementu.
*Dostępny nie we wszystkich krajach.
Rozpocznij ładowanie zgodnie z powyższym opisem. Musi migać czerwona lampka kontrolna, która informuje, że rozpoczął
się cykl ładowania.
Po upływie 1 godziny czerwona lampka
kontrolna ładowania przestaje migać
i zaświeca się na stałe. Akumulator jest
teraz całkowicie naładowany i można go
w każdej chwili wyjąć.
Gdy po godzinie ładowania akumulator
pozostawi się w przyłączonej ładowarce,
ładowarka automatycznie przechodzi do
trybu ładowania wyrównawczego, który
trwa przez 8 godzin. W tym czasie akumulator można jednak w każdej chwili
wyjąć.
W ramach wyposażenia specjalnego można
nabyć wiele różnych specjalnych brzeszczotów.
Starannie dobieraj brzeszczot do
danego przypadku zastosowania.
Nast awianie kąt a cię cia uko sowe go
(rys. D)
Przez pochylanie stopy (8) można uzyskać
kąty cięcia ukosowego do 45° z lewej lub
z prawej strony.
Skala kąta cięcia ukosowego zawiera ustalone
pozycje pod kątami 0°, 15°, 30° i 45°.
• Zwolnij dźwignię stopy (10).
• Przesuń stopę (8) w kierunku brzeszczota.
• Pochyl stopę pod żądanym kątem, posługując się przy tym skalą.
• Zaciągnij dźwignię stopy.
Wyłączanie w celu ochłodzenia akumulatora
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący, automatycznie się wyłącza,
a następnie znów włącza po ochłodzeniu
akumulatora. Funkcja ta zapewnia maksymalną trwałość użytkową akumulatora. W czasie
tego wyłączenia w celu ochłodzenia czerwona
lampka kontrolna ładowania najpierw miga
powoli, a następnie szybko.
Nastawianie ruchu wahadłowego brzeszczota (rys. A)
Wychylenie wahadła można nastawić odpowiednio do rodzaju ciętego materiału.
• Kierując się poniższą tabelą, przesuń nastawnik (9) do żądanej pozycji. Nastawnik
ten można przestawiać także podczas
pracy.
Wkładanie i w yjmowanie br zeszczota
(rys. C)
Mechanizm beznarzędziowej wymiany brzeszczota sprawia, że jest ona szybka i prosta.
• Otwórz uchwyt brzeszczota (6) przez
całkowite wyciągnięcie blokady (4) do
tyłu.
• Wprowadź brzeszczot w uchwyt (6) tak, by
tylna krawędź ostrza znalazła się w rowku
rolki prowadzącej (7).
• Zwolnij blokadę brzeszczota (4).
• By wyjąć brzeszczot, całkowicie wycofaj
blokadę do tyłu i wyciągnij brzeszczot
z uchwytu.
Poz.
3
2
1
8
Drewno
Metal
Tworzywo
sztuczne
Szybkie cięcie
PVC
Grube przedmioty
Włókno
obrabiane
szklane
Akryl
Sklejka
Aluminium Płyta wiórowa
Metale
nieżelazne -
Poz.
Drewno
Metal
0
Cienkie
przedmioty
obrabiane
Cięcia
wykańczające
Blacha
•
Tworzywo
sztuczne
By zdjąć przeciwodpryskową wkładkę
stopy, wykonaj opisane wyżej operacje
w odwrotnej kolejności.
Odsysanie pyłu (rys. G)
Adapter (21) w połączeniu z kołpakiem (22)
umożliwia odsysanie mączki drzewnej z powierzchni przedmiotu obrabianego, gdy jest
przyłączony odpowiedni odpylacz ssący.
• Załóż kołpak (22) na ochraniacz palców (5)
aż do zatrzaśnięcia w swoim położeniu.
• Przytwierdź adapter (21) do wyrzynarki,
tak jak pokazano na rysunku.
• Przyłącz do adaptera wąż odpowiedniego
odpylacza ssącego.
Regulacja nadmuchu (rys. A)
Dmuchawa kieruje strumień powietrza na
brzeszczot, by w ten sposób usuwać mączkę
drzewną z linii cięcia.
• Do regulacji nadmuchu służy dźwignia
(3).
- Słaby
Do cięcia metali, przy których jest stosowana ciecz chłodząco-smarująca,
oraz przy wykorzysty-waniu odpylacza
ssącego.
- Średni
Do cięcia drewna i podobnych materiałów przy małej prędkości.
- Silny
Do cięcia drewna i podobnych materiałów przy dużej prędkości.
Jeżeli stosuje się odpylacz ssący,
musi on być zgodny z obowiązującymi
wytycznymi do emisji pyłów.
W przypadku piłowania metali odpylacz ssący musi być wyposażony
w odpowiednie zabezpieczenie przeciwiskrowe.
Instrukcja obsługi
Mocowanie plastikowej osłony chroniącej
materiał przed zadrapaniami (rys. E)
•
Osłona przeciwzadrapaniowa stopy (16)
minimalizuje ryzyko uszkodzenia powierzchni
(wrażliwych) przedmiotów obrabianych.
• Nasadź osłonę na stopę i zatrzaśnij ją, tak
jak to pokazano na rysunku.
•
•
Zakładanie i zdejmowanie wkładki chroniącej przed odpryskiwaniem materiału (rys.
rys. F1 i F2)
Pr zeciwodpr yskowa wkładka stopy (17)
mocowana w pobliżu brzeszczota minimalizuje
ryzyko odpryskiwania materiału. Można ją
zamocować zarówno w stopie, jak i w osłonie
stopy.
• Ustaw wkładkę (17), tak jak pokazano na
rysunku.
• Mocowanie wkładki w stopie (8):
- Wsuń krawędzie (18) w rowki (19).
- Przesuń wkładkę do tyłu, aż znajdzie
się w swojej pozycji w stopie.
• Mocowanie wkładki w osłonie stopy (16):
- Wsuń krawędzie (18) między żebra (20)
i osłonę.
- Naciśnij przedni koniec wkładki w kierunku osłony aż do zatrzaśnięcia
w swojej pozycji.
•
•
•
•
9
Zawsze przestrzegaj obowiązujących przepisów, a zwłaszcza
bezpieczeństwa.
Sprawdź, czy cięty materiał został
dobrze zamocowany.
Sprawdź, czy z drugiej strony
przedmiotu obrabianego jest do
dyspozycji wystarczająca ilość
miejsca dla brzeszczota. Nie tnij
materiału, którego grubość przekracza maksymalną głębokość
cięcia.
Stosuj tylko ostre i całkowicie
sprawne brzeszczoty; pęknięte
lub wygięte brzeszczoty należy
natychmiast wymienić na nowe.
Nie używaj wyrzynarki do piłowania rur.
Nigdy nie załączaj wyrzynarki bez
zamontowanego brzeszczota.
Najlepsze wyniki pracy uzyskuje
się przy pewnym, płynnym prowadzeniu wyrzynarki nad przedmiotem obrabianym. Nigdy nie
wywieraj bocznego nacisku na
brzeszczot. Dociskaj stopę płasko
do materiału. Przy wyrzynaniu
zakrzywionych i innych okrągłych
•
kształtów lekko posuwaj wyrzynarkę.
Brzeszczot wyjmuj tylko po całkowitym zatrzymaniu się wyrzynarki.
Tuż po pracy może on być bardzo
gorący. Nie chwytaj go gołymi
palcami.
Wyrzynanie na styk do krawędzi wystającego elementu (rys. K)
•
•
Przed rozpoczęciem pracy
• Sprawdź, czy akumulator jest (całkowicie
naładowany)
Odsysanie pyłu (G)
Odpylacz ssący do drewna musi być zgodny
z obowiązującymi przepisami. Przy odpylaniu
innych materiałów producent musi uzyskać
zgodę właściwego związku zawodowego.
Załączanie i wyłączanie (rys. H)
Ze względów bezpieczeństwa wyrzynarka została wyposażona w blokadę zabezpieczającą
przed załączeniem.
• By odbezpieczyć wyrzynarkę, zwolnij
blokadę zabezpieczającą (2).
• By uruchomić wyrzynarkę, naciśnij wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
(1). Im głębiej go naciśniesz, tym większa
będzie prędkość obrotowa silnika napędowego.
• By zatrzymać wyrzynarkę, zwolnij wyłącznik.
• By uniemożliwić niezamierzone załączenie, włącz blokadę zabezpieczającą.
Piłowanie metali
•
•
Dostępne akcesoria
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Dostępne akcesoria:
- DE3241
Prowadnica dystansowa
- DE3242
Jarzmo
Piłowanie drewna
•
Są do dyspozycji następujące brzeszczoty
zamienne:
- DT2048
Brzeszczot o drobnych
zębach
- DT2075
Brzeszczot o grubych zębach
- DT2160
Brzeszczot do metali
- DT2074
Brzeszczot do cięcia na styk*
*Dostępny nie we wszystkich krajach.
Ewentualnie narysuj linię cięcia.
Załącz wyrzynarkę.
Pr z y ł óż w yr z ynar kę do pr zedmiotu
obrabianego i prowadź wzdłuż linii.
By wyrzynać równolegle do krawędzi
pr zedmiotu obrabianego, z amontuj
p r o wa d n i c ę d y s t a n s o w ą i p r o wa d ź
wyrzynarkę wzdłuż przedmiotu tak, jak
pokazano na rysunku I.
Konserwacja
Elektronarzędzia firmy D EWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Wyrzynanie otworów w drewnie
•
•
•
•
•
Zamontuj odpowiedni brzeszczot.
Dalej postępuj zgodnie z powyższym
opisem.
Uż y waj cieczy chłodzącej (oleju
chłodząco-smarującego), by chronić
brzeszczot lub wyrzynarkę przed
przegrzaniem.
Gdy wyrzynarka dłuższy czas pracowała z małą prędkością, dla ochłodzenia pozostaw ją na biegu jałowym
przez około 3 minuty przy maksymalnej prędkości.
•
•
•
Przy użyciu zwykłego brzeszczota zbliż
się do krawędzi wystającego elementu.
Wykończ cięcie przy użyciu specjalnego
brzeszczota do wyrzynania na styk.
Ewentualnie narysuj linię cięcia.
Wywierć otwór (o średnicy przynajmniej
12 mm) i włóż w niego brzeszczot.
Załącz wyrzynarkę.
Prowadź wyrzynarkę wzdłuż linii.
By uzyskać dokładnie kołowy kształt,
zamontuj ramię cyrkla i nastaw go na
żądany promień (rys. J).
10
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Smarowanie rolki prowadzącej (rys. C)
•
By nie dopuścić do zatarcia się rolki prowadzącej (7), od czasu do czasu spuszczaj
na nią kroplę oleju.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Czyszczenie
•
•
•
Obudowę ładowarki przecieraj miękką
szmatą, ale najpierw wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Przed rozpoczęciem czyszczenia wyrzynarki wyjmij z niej akumulator.
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze były odsłonięte i regularnie przecieraj
obudowę miękką szmatką.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektr ycznych ur ządzeń powszechnego
użytku sprzedawcy, u którego produkt został
zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Wysłużone elektronarzędzia
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa
ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Akumulatory
Akumulatory dają się wielokrotnie ładować,
ale po ostatecznym zużyciu trzeba je fachowo
zlik widować zgodnie z obowią zującymi
przepisami o ochronie środowiska.
• Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go
od urządzenia.
• Akumulatory niklowo-kadmowe i niklowowodorkowe podlegają recyklingowi.
W celu ponownego wykorzystania lub
zgodnej z przepisami likwidacji oddaj
je do komunalnego zakładu utylizacji
odpadów lub bezpośrednio prześlij do
firmy D EWALT. W żadnym wypadku nie
wolno wyrzucać akumulatorów do śmieci
z gospodarstw domowych.
Ich listę znajdziesz także w internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
11
Deklaracja zgodności z normami UE
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
DC330
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
opisywane elektronarzędzie zostało wykonane
z g o d n i e z n a s t ę p u j ą c y m i w y t y c z ny m i
i normami: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/
EEC, 86/188/EEC, EN 60745, EN 60335,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 i EN61000-3-3.
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki. Nieprzestrzeganie
niniejszych wskazówek może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała. Wymienione niżej słowo „elektronarzędzie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe
(bez kabla sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
1
a
By uzyskać więcej informacji na ten temat,
prosimy o zwracanie się pod podany niżej
adres lub do jednej z naszych filii wymienionych
na tylnej okładce instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego 85,7 dB(A)
Moc akustyczna
96,7 dB(A)
Ważona wartość skuteczna
przyśpieszenia
4,9 m/s2
Współczynnik niepewności
poziomu ciśnienia akustycznego 2,8 dB(A)
Współczynnik niepewności
mocy akustycznej
2,8 dB(A)
b
c
2
a
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
John Howson
D EWALT, Green Lane, Spennymoor,
Co. Durham DL16 6JG Wielka Brytania
06-07-2007
b
c
d
12
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapalenie się pyłu lub par.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
Twoją uwagę, co grozi wypadkiem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gnia zda sieciowego.
Wtyczki w żadnym wypadku nie wolno przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do
nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki,
piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie w ystawiaj elek tronar zędzi na
deszcz ani działanie wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e
3
a
b
c
d
e
f
g
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Zastosowanie odpowiedniego
przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
4
a
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu
czy też leków. Moment nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Używaj wyposażenie ochronne. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska
przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej
podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko
doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez obracające się elementy
narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się
pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie powodowane pyłem.
b
c
d
e
f
g
5
a
13
Obsługa
i konser wacja
elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj
narzędzia odpowiednie do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie załączać lub
wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi zapoznane
lub nie przeczytały niniejszych instrukcji. Narzędzia używane przez niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy
ruchome elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone,
pęknięte ani tak uszkodzone, że ujemnie
wpływają na funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się
zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp. Używanie elektronarzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem
jest niebezpieczne.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
akumulatorowych
Przed włożeniem akumulatora sprawdź,
czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Wkładanie akumulatora do załączonego
elektronarzędzia może doprowadzić do
wypadku.
b
c
d
e
6
a
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez
producenta. W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do określonego rodzaju
akumulatora włożenie innego akumulatora
grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet, kluczy,
gwoździ, śrub i innych małych przedmiotów metalowych, które mogą spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumulatora może wyciekać
elektrolit. Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu spłucz wodą
narażone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, zgłoś się ponadto do
lekarza. Wyciekły elektrolit może spowodować podrażnienie oczu lub oparzenia.
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Akumulator jest ładowany.
Akumulator jest naładowany.
Akumulator jest uszkodzony.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów.
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora, lecz natychmiast
wymień go na nowy.
Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Używaj tylko akumulatorów
D EWALT; inne akumulatory mogą
pęknąć, co niechybnie prowadzi
do szkód rzeczowych i osobowych.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
Natychmiast wymieniaj uszkodzone kable.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia od +4 °C do
+40 °C.
Niebezpieczeństwo pożaru! Uważaj,
by jakieś metalowe elementy nie zwarły biegunów wyjętego akumulatora.
Nigdy nie składuj ani nie transportuj
akumulatora bez założonego kapturka
ochronnego na bieguny.
•
•
Gdy akumulator się zużyje,
zlikwiduj go zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
Elektrolit stanowi roztwór wodorotlenku potasowego o stężeniu od 25% do 30%, który
jest szkodliwy dla zdrowia. Gdyby roztwór
ten zetknął się ze skórą, natychmiast
obficie spłucz ją wodą. Zobojętnij roztwór
łagodnym kwasem, jak sok cytrynowy
lub ocet. Gdyby jednak elektrolit prysnął
w oczy, przepłucz je dużą ilością czystej
wody przez przynajmniej 10 minut. Zgłoś
się do lekarza.
Nigdy nie próbuj otwierać akumulatora.
Nie wrzucaj akumulatora do
ognia.
Nadaje się do akumulatorów
niklowo-wodorkowych i niklowokadmowych.
Czas ładowania podano w tabeli
„Dane techniczne“.
14
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063605 - 09-05-2008
15
CORDLESS JIGSAW 1
©
DC330 - - - - - A
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising