DC330 | DeWalt DC330 CORDLESS JIGSAW instruction manual

509111-85 CZ
Přeloženo z původního návodu
DC330
3
24
4
11
2
1
12
5
10
9
8
6
7
12
13
15
14
A
2
16
12
16
12
B
8
10
7
6
4
C
D
3
18
19
20
8
17
E
F1
18
19
21 17
23 5
22
F2
4
G
H
1 2
2 1
I
J
5
K
6
L
AKUMULÁTOROVÁ PŘÍMOČARÁ PILA
DC330
Blahopřejeme vám!
pracovní doby značně prodloužit doba
působení vibrací na obsluhu.
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro
uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu, ale neprovádí žádnou práci.
Během celkové pracovní doby se
tak může doba působení vibrací na
obsluhu značně zkrátit.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Maximální výkon
Otáčky naprázdno
Zdvih
Hloubka řezu:
- dřevo
- hliník
- ocel
Nastavení šikmého řezu
(levý/pravý)
Hmotnost (bez baterie)
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchylka akustického
výkonu )
W
min-1
mm
DC330
18
1
400
0 - 3000
26
mm
mm
mm
130
25
10
°
kg
0 - 45
2,4
V
dB(A)
87
dB(A)
dB(A)
3,0
98
dB(A)
3,0
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
dle normy EN 60745:
Úroveň vibrací
ah =
Odchylka K =
m/s2
m/s2
11
2,6
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem
nářadí použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo
je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být
odlišná. Tak se může během celkové
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
V
Ah
kg
DE9116
230
NiCd/
NiMH
V
Přibližná doba nabíjení
(2,0 Ah baterie)
min
Hmotnost
kg
Pojistky:
Nářadí 230 V
DE9096 DE9503
NiCd
NiMH
18
18
2,4
2,6
1,0
1,0
60
0,4
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9130 DE9135
230
230
NiCd/ NiCd/NiMH/
NiMH
Li-Ion
30
0,52
40
0,52
10 A v napájecí síti
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
7
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
DC330
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 98/37/EC (do
28. prosince 2009), 2006/42/EC (od 29. prosince
2009), EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15. 9. 2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
8
a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází
k jiskření, které může způsobit vznícení
hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
U nářadí chráněného zemněním
nepoužívejte žádné redukce zástrček.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
e)
f)
zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím venku
používejte prodlužovací kabely určené
pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím
okruhu použit proudový chránič (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
děláte a při práci s elektrickým nářadím
přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče
sluchu snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, pokud je hlavní spínač
nářadí v poloze zapnuto, může vést ke
způsobení úrazu.
d) Před spuštěním nářadí se vždy
ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti
klíče nebo seřizovací přípravky. Klíče
nebo seřizovací přípravky zapomenuté na
rotujících částech nářadí mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožní lepší ovladatelnost elektrického
nářadí v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
g) Jsou-li zařízení vybavena adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití takových zařízení
může snížit rizika týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro vaši práci správný typ
elektrického nářadí. Při použití správného
typu elektrického nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před výměnou jakýchkoli částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním údržby nebo
pokud nářadí nepoužíváte, odpojte jej
od elektrické sítě nebo vyjměte baterii.
Tato preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámeným s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte
jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi pracuje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte baterie pouze v nabíječce
určené výrobcem. Nabíječka vhodná pro
jeden typ baterie může při vložení jiného
nevhodného typu baterie způsobit požár.
b) Používejte elektrické nářadí výhradně
s bateriemi, které jsou určeny pro daný
9
c)
d)
typ nářadí. Použití jiných typů baterií může
způsobit požár nebo zranění.
Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů, jako
jsou kancelářské sponky, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování kontaktů baterie. Zkratování
kontaktů baterie může způsobit popáleniny
nebo požár.
V nevhodných podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Pokud
se kapalinou náhodně potřísníte,
zasažené místo omyjte vodou. Dostaneli se vám tato kapalina do očí, ihned
si je vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z baterie může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěřte
kvalifikovanému technikovi, který bude
používat shodné náhradní díly. Tak
zajistíte bezpečný provoz elektrického
nářadí.
Další bezpečnostní pokyny pro
práci s přímočarými pilami
• Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči
nebo s vlastním napájecím kabelem,
držte elektrické nářadí vždy za izolované
rukojeti. Při kontaktu s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí
obsluze úraz elektrickým proudem.
• K zajištění a podepření obrobku
k stabilnímu povrchu používejte svorky
nebo jiné praktické pomůcky. Držení
obrobku rukou nebo opření obrobku o vlastní
tělo je nestabilní a může vést ke ztrátě
kontroly.
• Pilu držte vždy oběma rukama.
• Pro řezání oblouků a prohlubní použijte
vhodný pilový list.
KONTROLA A VÝMĚNA PILOVÉHO LISTU
• Používejte pouze pilové listy odpovídající
požadavkům, které jsou uvedeny v těchto
provozních pokynech.
• Používejte pouze ostré pilové listy ve
výborném stavu. Prasklé nebo ohnuté pilové
listy by měly být ihned vyřazeny a nahrazeny
novými.
• Zajistěte, aby byl pilový list bezpečně
upevněn.
• Pilový list se může během práce velmi zahřát.
Proto se při výměně pilového listu ujistěte,
zda je chladný a pro jeho uchopení použijte
ochranné rukavice.
Zbytková rizika
• Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, nemohou být
vyloučena jistá zbytková rizika. Tato rizika
jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko nehody způsobené nekrytou částí
pohybujícího se pilového listu.
– Riziko zranění při výměně pilového listu.
– Riziko vdechnutí prachových částic
z řezaného materiálu, které mohou být
nebezpečné.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
• Pokud používáte pilové listy speciálně
určené k řezání dřeva, před zahájením práce
odstraňte z obrobku všechny hřebíky a jiné
kovové části.
• Kdekoli je to možné, používejte pro bezpečné
upnutí obrobku svorky a svěrák.
• Nepokoušejte se řezat extrémně malé
obrobky.
• Nenahýbejte se příliš dopředu. Ujistěte se,
zda neustále udržujete pevný postoj, zejména
pokud stojíte na lešení nebo na žebříku.
10
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na povrchu skříně nářadí v místě, kde je
vytvářen montážní spoj mezi nářadím a baterií.
Příklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro nabíječky DE9116/DE9130/DE9135.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, baterii a na výrobku, který
tuto baterii používá.
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného úrazu
elektrickým proudem. Na nabíjecích
svorkách nabíječky je napětí 230 V.
Nepokoušejte se kontakty baterie
propojovat vodivými předměty. Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze baterie
DEWALT, které jsou určeny k nabíjení.
Ostatní typy baterií mohou prasknout,
což může vést k zranění nebo
hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: V určitých
podmínkách, kdy je nabíječka
připojena k napájecímu napětí, může
dojít ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí
vodivé předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěna žádná baterie, vždy odpojte
napájecí kabel nabíječky od sítě. Dříve
než budete provádět čištění nabíječky,
odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i baterie jsou specificky navrženy tak, aby
mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a netahejte za
napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nepokládejte na nabíječku žádné
předměty a neumísťujte nabíječku na
měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku na
taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn
přes drážky v horní a spodní části krytu
nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky,
k jejímu pádu nebo k jejímu poškození
jiným způsobem. Svěřte opravu nabíječky
autorizovanému servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému
servisu. Nesprávně provedená opětovná
montáž může vést k způsobení požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie z nabíječky toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
11
Nabíječky
Nabíječky DE9116/DE9130 mohou nabíjet
baterie DEWALT NiCd a NiMH s napájecím
napětím od 7,2 do 18 V.
Nabíječka DE9135 může nabíjet baterie NiCd,
NiMH a Li-Ion s napájecím napětím od 7,2 do 18 V.
Tyto nabíječky nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. A)
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného úrazu
elektrickým proudem. Na nabíjecích
svorkách nabíječky je napětí 230 V.
Nepokoušejte se kontakty baterie
propojovat vodivými předměty.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo smrtelného úrazu.
Chcete-li provést obnovení nabití baterie, vložte
ji do nabíječky jako obvykle. Nechejte baterii
v nabíječce minimálně 10 hodin.
Prodleva zahřátá / studená
baterie
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá / studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky
přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně
prodlužuje provozní životnost baterie.
POUZE PRO BATERIE LI-ION
Baterie Li-Ion jsou vybaveny systémem
elektronické ochrany, která baterii chrání před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
1. Před vložením baterie do nabíječky (14)
zapojte napájecí kabel nabíječky do zásuvky
elektrické sítě.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany se
nářadí automaticky vypne. Pokud se tak stane,
vložte baterii Li-Ion do nabíječky a nechejte ji
zcela nabít.
2. Vložte baterii do nabíječky. Červený indikátor
(nabíjení) začne blikat, což bude indikovat
zahájení procesu nabíjení.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
3. Ukončení nabíjení bude indikováno
nepřerušovaným svícením červené
kontrolky. Baterie je zcela nabita a může být
okamžitě použita nebo může být ponechána
v nabíječce.
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie. Porovnejte informace uvedené
v tabulce na konci tohoto návodu, abyste se ujistili
o kompatibilitě nabíječek a baterií.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií NiCd, NiMH a Li-Ion
nabíjejte tyto baterie před prvním použitím
nejméně po dobu 10 hodin.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátá /
studená baterie
vyměňte baterii
závada
– – – – – –
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatické obnovení nabití
Režim automatického obnovení nabití bude
vyrovnávat nabití jednotlivých článků baterie na
maximální kapacitu. Obnovení nabití baterie by
mělo být prováděno jednou týdně nebo vždy, když
baterie neumožňuje provedení stejného množství
úkonů.
12
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte
níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení
potom postupujte podle uvedených pokynů.
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit
jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
• Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách
DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na baterie vodu
a neponořujte baterie do vody nebo do jiných
kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a baterie na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako
jsou venkovní boudy nebo plechové
stavby v letním období).
NEBEZPEČÍ: Nikdy se nepokoušejte
do baterie vniknout. Je-li obal baterie
prasklý nebo poškozený, nevkládejte
baterii do nabíječky. Zabraňte pádu,
rozdrcení nebo poškození baterie.
Nepoužívejte baterii nebo nabíječku,
u kterých došlo k nárazu, pádu
nebo jinému poškození (například
propíchnutí hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozená
baterie by měla být vrácena do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna její recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát na
baterii ve svislé poloze, ale může dojít
k jejich snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE TYPU NICD NEBO NIMH
• Nespalujte baterie, i když jsou značně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Baterie může v ohni explodovat.
• Při extrémním namáhání nebo při
vysokých teplotách může docházet
k malým únikům kapaliny z baterie. To
není známkou poruchy. Dojde-li ovšem
k poškození vnějšího obalu baterie:
a. a kapalina z baterie se vám dostane na
pokožku, oplachujte si zasažené místo
několik minut mýdlem a vodou.
b. a kapalina z baterie se dostane do vašich
očí, okamžitě je začněte vyplachovat
čistou vodou po dobu minimálně 10 minut
a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
(Poznámka pro lékaře: Kapalina je 25 35% roztok hydroxidu draselného.)
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE LI-ION
• Nespalujte baterie, i když jsou značně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Baterie mohou v ohni explodovat. Při
spalování baterií typu Li-Ion dochází
k vytváření toxických výparů a materiálů.
• Dostane-li se obsah baterie na pokožku,
ihned zasažené místo omyjte mýdlem
a vodou. Dostane-li se vám kapalina
z baterie do očí, vyplachujte otevřené oči
vodou zhruba 15 minut nebo po dobu, dokud
podráždění neustane. Je-li nutné lékařské
ošetření, elektrolytem baterie je směs
tekutých organických uhličitanů a solí lithia.
• Obsah otevřených článků baterie může
způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže
stále přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z baterie se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Ochranná krytka baterie
(obr. B)
S baterií je dodávána ochranná krytka, která
umožňuje zakrytí kontaktů odpojené baterie.
Není-li na baterii tato krytka, odložené kovové
předměty mohou způsobit zkrat kontaktů baterie,
což může vést k požáru a k poškození baterie.
1. Před vložením baterie do nabíječky nebo do
nářadí sejměte z baterie ochrannou krytku.
2. Po vyjmutí baterie z nabíječky nebo z nářadí
na baterii ihned nasaďte ochrannou krytku.
VAROVÁNÍ: Před uložením nebo před
přenášením nepoužívané baterie se
ujistěte, zda je na kontaktech řádně
nasazena ochranná krytka.
Baterie (obr. A)
TYP BATERIE
Model DC330 pracuje s baterií s napájecím
napětím 18 V.
Doporučení pro uložení baterií
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
baterie při pokojové teplotě.
POZNÁMKA: Baterie Li-Ion by měly být před
uložením zcela nabity.
2. Dlouhodobé skladování baterii i nabíječku
nepoškodí. Ve správných podmínkách mohou
být tyto výrobky skladovány až 5 let.
Nálepky na nabíječce a na
baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
13
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
1 nabíječka (DC330KA/DC330KB/DC330KL)
1 kufřík (DC330KA/DC330KB/DC330KL)
1 návod k obsluze
Nabíjení baterie
Nabitá baterie
Vadná baterie
Prodleva zahřátá / studená baterie
Nepokoušejte se kontakty baterie
propojovat vodivými předměty.
1 výkresová dokumentace
POZNÁMKA: U modelů N nejsou součástí
dodávky baterie a nabíječky.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. A)
VAROVÁNÍ: Neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k poškození zařízení
nebo zranění osob.
Nenabíjejte poškozené baterie.
Používejte pouze baterie DEWALT. Jiné
typy baterií mohou prasknout a způsobit
zranění osob nebo poškození zařízení.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 °C do 40 °C.
1 Spínač s plynulou regulací otáček
2 Bezpečnostní pojistka
3 Ovládání odfuku pilin
4 Západka pilového listu
5 Chránič prstů
6 Držák pilového listu
7 Vodicí kladka pilového listu
8 Patka pily
9 Volič předkmitu
Provádějte likvidaci baterie s ohledem
na životní prostředí.
Baterie typu NiMH, NiCd a Li-Ion nikdy
nespalujte.
Nabíjí baterie typu
NiMH a NiCd.
Nabíjí baterie Li-Ion.
Doba nabíjení je uvedena v technických
údajích.
Obsah balení
1 akumulátorová přímočará pila
1 pilový list
2 baterie, NiCd (DC330KA)
2 baterie, NiMH (DC330KB)
2 baterie, Li-Ion (DC330KL)
14
10 Páčka patky pily
11 Hlavní rukojeť
12 Baterie
13 Uvolňovací tlačítka
14 Nabíječka
15 Indikátor nabíjení (červený)
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše přímočará pila DC330 je určena pro
profesionální řezání dřeva, oceli, hliníku, plastů
a keramických materiálů na různých pracovištích
(například na staveništích).
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto výkonné přímočaré pily jsou nářadí pro
profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se dostaly do kontaktu
s tímto nářadím. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně upraveným kabelem, který je
dodáván autorizovaným servisem DEWALT.
Použití prodlužovacího kabelu
• Chcete-li pilový list vyjmout, vysuňte zcela
západku pilového listu a vyjměte pilový list
z držáku.
PILOVÉ LISTY
Typ pilového listu
Pilový list s jemným
ozubením
Pilový list s hrubým
ozubením
Pilový list
pro řezání kovu
Zarovnávací pilový list 1)
1)
Použití
pro hladké přímé řezy
pro rychlé přímé řezy
pro železné
a neželezné kovy
pro dokončovací řezání
prováděné až ke stěně
nebo k hraně obrobku.
Není k dispozici ve všech zemích.
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro vaši nabíječku (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1 mm2.
Maximální délka je 30 m.
K dispozici je celá řada speciálních pilových listů,
které jsou dodávány jako příslušenství na přání.
V případě použití navinovacího kabelu vždy
odviňte celou délku kabelu.
Nastavení úhlu šikmého řezu
(obr. D)
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží
a seřízením vždy vyjměte baterii.
Dříve, než baterii vložíte nebo
vyjmete, nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie
a nabíječky DEWALT.
Vložení a vyjmutí baterie
z nářadí (obr. A)
1. Vložte baterii (12) do rukojeti tak, aby došlo
k jejímu řádnému usazení.
2. Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte současně
obě uvolňovací tlačítka (13) a vysuňte ji
z rukojeti.
Nasazení a sejmutí pilového
listu (obr. C)
Systém výměny bez použití jiného nářadí zajišťuje
rychlou a jednoduchou výměnu pilového listu.
• Uvolněte držák pilového listu (6) úplným
vysunutím západky pilového listu (4).
• Vložte do držáku (6) pilový list tak, aby zadní
hrana pilového listu zapadla do drážky vodicí
kladky (7).
VAROVÁNÍ: Pilový list volte vždy
velmi pečlivě.
Nastavitelná patka pily (8) umožňuje provádění
pravostranných i levostranných šikmých řezů až
do úhlu 45°. Měřítko šikmých řezů má předvolené
polohy pro 0°, 15°, 30° a 45°.
• Povolte páčku patky pily (10).
• Přesuňte patku pily (8) směrem k pilovému
listu.
• Naklopte patku pily a pomocí měřítka
nastavte požadovaný úhel šikmého řezu.
• Přitáhněte páčku patky pily.
Nastavení předkmitu (obr. A)
Nastavitelný předkmit zaručuje perfektní
provedení řezu v různých materiálech.
• Přesuňte volič předkmitu (9) podle níže
uvedené tabulky do požadované polohy.
Během práce může být volič nastavován.
Poloha
3
2
1
0
Dřevo
Rychlé řezání
Silné obrobky
Kov
–
–
Plasty
Plasty
Laminát
Plexisklo
Překližka
Hliník
–
Dřevotříska Neželezné kovy –
Tenké obrobky
Plech
–
Jemné řezy
• Nastavte západku pilového listu (4) zpět do
původní polohy.
15
Nastavení odfuku pilin (obr. A)
Odfuk pilin je prováděn nastavitelným proudem
vzduchu na pilový list, což během chodu nářadí
udržuje povrch obrobku bez pilin.
• Odfuk pilin je nastavován pomocí páčky (3).
- Slabý proud vzduchu
Při práci s kovy, při
použití chladicích
a mazacích
prostředků a při
použití odsávání.
- Středně silný
proud vzduchu
Při práci se dřevem
a podobnými
materiály při
nízkých otáčkách.
- Silný proud vzduchu
Při práci se dřevem
a podobnými materiály při vysokých
otáčkách.
Montáž plastového ochranného
krytu patky (obr. E)
Ochranný kryt patky (17) zmenšuje poškození
povrchu (citlivých) obrobků.
• Nacvakněte kryt na patku pily jako na
uvedeném obrázku.
Nasazení a sejmutí vložky
patky pily zabraňující štípání
(obr. F1, F2)
Vložka (18) těsně přiléhá k pilovému listu, čímž
zabraňuje štípání obrobku. Vložka může být
nasazena na patku pily i na kryt patky pily.
• Uchopte vložku (18) ve směru znázorněném
na obrázku.
• Montáž vložky na patku pily (8):
- Zasuňte okraje (19) do drážek (20).
- Zasuňte zadní část vložky tak, aby
směřovala proti patce.
• Montáž vložky na kryt patky (17):
- Zasuňte okraje (19) za výstupky (21).
- Zasuňte přední část vložky směrem ke
krytu. Vložka zapadne na své místo.
• Chcete-li vložku sejmout, provádějte výše
uvedené kroky v obráceném pořadí.
Odsávání prachu (obr. G)
Adaptér pro odsávání prachu (22) ve spojení
s ochranným krytem odsávání prachu (23)
pomáhá při připojení vhodného odsávacího
16
systému v odstraňování prachu z povrchu
obrobku.
• Ochranný kryt (23) řádně upevněte na
chránič prstů (5).
• Připevněte adaptér pro odsávání prachu (22)
k nářadí jako na uvedeném obrázku.
• Připojte k adaptéru hadici vhodného
odsávacího systému.
VAROVÁNÍ: Vdechování prachu
vznikajícího během řezání dřeva
znamená vážné ohrožení zdraví.
Vždy připojte systém odsávání
prachu vyrobený v souladu s platnými
nařízeními, které se týkají prachových
emisí. Doporučujeme používat
respirátor.
VAROVÁNÍ: Při řezání kovu
nepoužívejte systém pro odsávání
prachu bez vhodné ochrany před
odletujícími jiskrami.
Před zahájením provozu
• Ujistěte se, zda je baterie zcela nabita.
PROVOZ
VAROVÁNÍ: Před seřízením, před
prováděním oprav nebo před
montáží a demontáží příslušenství
vždy vypněte nářadí a vyjměte z něj
baterii. Pokud nářadí nepoužíváte
nebo při jeho uskladnění zajistěte
spouštěcí spínač.
VAROVÁNÍ: Vždy používejte
vhodné prostředky pro ochranu
sluchu. V určitých podmínkách a při
dlouhodobém použití může hluk
tohoto nářadí způsobit ztrátu sluchu.
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
• Zajistěte, aby byl obrobek řádně zajištěn.
Odstraňte hřebíky, šrouby a jiné spojovací
prvky, které by mohly poškodit ostří pilového
listu.
• Zkontrolujte, zda je pod obrobkem
dostatečný prostor pro pronikající pilový
list. Neprovádějte řezání materiálů, jejichž
tloušťka přesahuje maximální hloubku řezu.
• Používejte pouze ostré pilové listy. Poškozené
nebo ohnuté pilové listy musí být okamžitě
vyměněny.
• Nepoužívejte toto nářadí k řezání potrubí
nebo trubek.
• Nářadí nikdy nespouštějte bez pilového listu.
• Optimálních výsledků dosáhnete, pokud
řez provedete plynule konstantní rychlostí.
Nevyvíjejte na pilový list boční tlak. Udržujte
patku pily na povrchu obrobku. Při řezání
oblouků, kruhů nebo jiných zaoblených tvarů,
tlačte pilu lehce dopředu.
• Před vyjmutím pilového listu z obrobku
počkejte, dokud se pilový list zcela nezastaví.
Po ukončení práce může být pilový list velmi
horký. Nedotýkejte se jej.
Správná poloha rukou (obr. A,
H)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na horní rukojeti (24) a druhou ruku na
hlavní rukojeti (11).
Zapnutí a vypnutí (obr. I)
Z bezpečnostních důvodů je vaše pila vybavena
bezpečnostní pojistkou.
• Chcete-li nářadí odblokovat, uvolněte
bezpečnostní pojistku (2).
• Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s plynulou regulací otáček (1). Tlak vyvíjený
na tento spínač určuje otáčky nářadí.
• Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
• Chcete-li nářadí zajistit ve vypnuté poloze,
aktivujte bezpečnostní pojistku.
VAROVÁNÍ: Po dlouhodobém chodu
nářadí v nízkých otáčkách nechejte
nářadí zhruba 3 minuty v chodu
v maximálních otáčkách naprázdno.
Řezání dřeva
• Pokud je nutné, vyznačte si čáru řezu.
• Zapněte nářadí.
• Přitlačujte pilu na obrobek a sledujte čáru
řezu.
• Při provádění řezu rovnoběžného s hranou
obrobku namontujte vodítko a veďte pilu
podél hrany obrobku, jako na uvedeném
obrázku J.
Řezání do dřeva při použití
vodicího otvoru
• Pokud je nutné, vyznačte si čáru řezu.
• Vyvrtejte otvor (ø min. 12 mm) a zasuňte do
něj pilový list.
• Zapněte nářadí.
• Sledujte vyznačenou čáru řezu.
• Pokud chcete řezat přesné kruhové tvary,
namontujte na pilu tyčové kružidlo a nastavte
požadovaný poloměr (obr. K).
Řezání po hranu (obr. L)
• Pomocí běžného pilového listu proveďte řez
až k plánované hraně.
• Řez zakončete zarovnávacím pilovým listem.
Odsávání prachu (obr. G)
• Je-li nářadí dlouhodobě používáno ve
vnitřních prostorách, používejte vhodný
systém odsávání prachu, který je
zkonstruován v souladu s platnými nařízeními,
které se týkají prachových emisí.
Řezání kovu
• Nasaďte příslušný pilový list.
• Postupujte podle výše uvedeného postupu.
UPOZORNĚNÍ: Používejte chladicí
mazivo (olej pro řezání), aby bylo
zabráněno přehřátí pilového listu nebo
obrobku.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění by mohlo způsobit úraz.
17
Nabíječka není určena k servisu. Uvnitř nabíječky
nejsou žádné opravitelné díly.
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace o vhodném příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
K dispozici je následující příslušenství:
Mazání
– DE3241 Paralelní vodítko
MAZÁNÍ VODICÍ KLADKY (OBR. C)
• Aby bylo zabráněno zadření kladky, kápněte
v pravidelných intervalech na vodicí kladku
(7) kapku oleje.
– DE3242 Tyčové kružidlo
– 581281-00 Adaptér pro připojení odsávání
– 581239-01 Kryt odsávání prachu
– 402140-00 Vložka patky zabraňující štípání
obrobku
– 581268-00 Kryt patky zabraňující poškrábání
K dispozici jsou následující výměnné pilové listy:
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile ve větracích
otvorech na krytu nářadí a v jejich
blízkosti uvidíte nahromaděné
nečistoty a prach, vyfoukejte je
proudem suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto úkonu
údržby používejte schválenou ochranu
zraku a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto chemikálie mohou plastové části
nářadí poškodit. Používejte pouze
hadřík zvlhčený jemným mýdlovým
roztokem. Zabraňte proniknutí jakékoli
kapaliny do vnitřních částí nářadí.
Nikdy neponořujte žádné části nářadí
do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého
kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí
prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
18
– DT2209 Pilový list pro čisté řezy dřeva
– DT2213 Pilový list pro rychlé řezy dřeva
– DT2160 Pilový list pro řezání kovu
– DT2074 Zarovnávací pilový list*
* Není k dispozici ve všech zemích.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zlikvidujte tento výrobek v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Nabíjecí baterie
Baterie s dlouhou životností musí být nabíjeny
v případě, kdy již neposkytují dostatečný výkon
pro dříve snadno prováděné pracovní operace.
Po ukončení provozní životnosti baterie proveďte
její likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion, NiCd a NiMH lze recyklovat.
Odevzdejte je prosím prodejci nebo do
místní sběrny. Shromážděné baterie budou
recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí.
zst00240983 - 21-07-2014
19
AKU NOŽOVÁ PILA 1
©
DC330
20
21
22
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising